S)eÊöicbeSoti^cmt Nog geen wapenstilstand in Palestina De communisten wekken onrust in Finland Z.H. de Paus antwoordt op brieven van, leden der K.A.B. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG 25 MEI 1948 39ste JAARGANG SCHRIJVEN VAN Z.H. DE PAUS AAN DE K.A.B. Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. f 130 p. mnd., I 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Ondernemings raden pvE laatste weken wordt er veel ge- U schreven over ondèrnemingsra- den. 1 Die belangstelling verheugt ons. Wij hebben het al vaak betoogd: de kern van de vernieuwing op sociaal terrein moet liggen in goed-functio- nerende ondernemingsraden. Deze moesten er al lang zijn! Er zijn twee commissies aan het werk op initiatief der regering, een voor de bedrijfsorganisatie en een voor de ondernemingsraden, terwijl -T- volgens geruchten de regering tussen beide onderwerpen een nauw verband wil leggen. Ifear aanleiding van bedoelde ge ruchten schrijft de „Nieuw^ Rott. Crt." van gisteravond: „Men had eerder mogen ver wachten, dat het in het voorne men vaa het kabinet had gelegen om het onderwerp der onder nemingsraden in een afzonderlijk wetsontwerp te behandelen. Had zij andere voornemens gehad, dan had het toch voor de hand gelegen om één en dezelfde com- ipissie op te dragen de gehele materie, dus bedrijfsorganisatie èn ondernemingsraden, tezamen in één ontwerp-wettelijke rege ling neer te leggen. Voor een aparte behandeling van beide on derwerpen pleit echter ook het gans andere karakter van de stof die in de ondernemingsraden wordt behandeld. De?e#laaiste zijn volgens het ontwerp van de commissie-Van Rhijn colleges, welke de goede verstandhouding in ,de onderne ming moeten bevorderen. Aan overleg wordt een eerste plaats toegekend. Vodfts wordt in art. 3 gerept van toezicht op en uit voering of regeling van alle aan gelegenheden in de onderneming, walke daar voos in aanmerking kojnen. En dit alles naar uit drukkelijk wordt gezegd on der erkenning van de zelfstandi ge functie van de onderpemer. Wij vragen ops af of djt nu een taak is, die zich bij uitstek leent om te worden uitgeoefend onder invloed van het bestuur van een bedrijfsschap of bedrijfsraad, die alle ondernemingen in een be drijfstak samenvat. Het zal uiterst belangrijk zyn uit het binnenkort in te dienen wetsont werp óp de bedrijfsorganisatie te ervaren, of de regering de weg van de gezamenlijke behandeling der beide onderwerpen werkelijk wenst te volgen en zo ja, welke argumenten zij er voor aan voert". Tot zover de „Nieuwe Rott. Crt.". Wij zijn niet zo héél benieuwd naar de argumenten, die de regering kan aanvoeren voor een verband tussen ginnen, ook al is de bedrijfsorgani satie nog niet in kannen en kruiken, kupnen bevroeden. Enig verband is ook o.i. gewenst en zejfs noodzakelij 1- bij verdere uifgroei der ondernemingsraden. Maar men- zou zoals wij reeds eerder hebben geschreven rustig met ondernemingsraden kunnen be ginnen, ook al is de bedrijf sorgknitie nog niet in kannen en kruiken. In de onderneming, de afzonder lijke onderneming moet worden ge vormd de gezonde sociale verhouding tussen kapitaal en arbeid, tussen werkgever en werknemer, tussen al len, die dagrin werkzgam zijn. En daarom moet in de onderneming lig gen de kern van de sociale vernieu wing, van de sociale vrede. De individuele ondernemers dragen inzake hun bijdrage voor de sociale vrede vooral in deze tijd een zeer ernstige verantwoordelijkheid. De strijd in het Heilige Land Amerika doet beroep op Arabieren IF.T IS NOG onbeslist of de Arabieren zich zullen neerleggen btf de eis van de Veiligheidsraad tot wapenstilstand of dat de strpd zal worden voortgezet. Zij hebben uitstél verzocht van de termijn van 36 uur Gisteravond mtfdde Reuter, dat de Arabieren het vuren wilde staken, echter op voorwaarde, dat men zou terugkeren tot de toestand militair als politiek van 15 Mei. Dat zou inhouden, dat de staat Israël weef ontbonden zou worden. De Verenigde Staten van Amerika hebben in tussen een dringend beroep gedaan op de Arabieren, om gehoor te ge ven aan de order van de Veiligheidsraad. Men laat doorschemeren, .dat bij e$n weigering de V.S. waarschijnlijk wapens zouden gaan leveren aan de Joden. voorbeeld zullen volgen. De Joodse gemeenschap begroette de erkenning natuurlijk met groot enthousiasme. Door de stap van Zuid-Afrika is de Britse delegatie te Lake Success nog meer geisoleerd geraakt. Het niet er kennen door Engeland en het vast houden aan de militaire clausules van de verdragen met Egypte, Irak en Trans-Jordanië heeft Engeland reeds de oppositie van de Sowjet-Unië en de V.S. bezorgd. In de toekomst zal de te volgen politiek van Engeland in het Midden-Oosten nu ook ver schillen van één van zijn Dominions. AANVANGSTERMIJN WAPENSTILSTAND PALESTINA UITGESTELD. De Veiligheidsraad heeft besloten de aanvangstermijn voor de wapen stilstand in Palestina op Woensdag te 17 uur te stellen. TOESTAND AAN DE FRONTEN ONGEWIJZIGD In de toestand aan de Palestijnse fronten is geen, wijziging van essen tiële betekenis gekomen. Jeruzalem is er het slechtst aan toe. Daar be dreigt een bittere slepende strijd een groot deel van de Heilige Stad met een langzame vernieling. Troepen van het Arabische legioen, gesteund door pantserwagens en enige duizen den Ongeregelde strijders, banen zith in gevechtenvan huis tot huis een weg langs de met zandzakken en prikkeldraad versperde straten van het door de Joden bezette Nieuw- Jeruzalem. Vóór hen uit ontploffen zwaar explosieve projectielen van de batterij en van het legioen in de Joodse sterkten Honderden gebouwen zijn reeds vernield en er is reeds voor millioenen- schade aangericht door het werpéh van zware handgra naten en het plaatsen van tqdborri- mèn, waardoor het strijdgebied in dikke wolken van stof en rook ge huld wordt. Maandagavond gingen de hevige gevechten voort, twee en half uur na de tijdgrëns, w^ke de staakt-het- vuren-order van de Veiligheidsraad gesteld had. De vertegenwoordiger van de Franse regering te Amman heeft er bij koning Abdoellah op aangedron gen de troepen van het Arabische legioen order te geven de "heilige plaatsen te ontzien. Een gelijk ver zoek is gericht tot Mosje Sjerob. de minister van Buitenlandse zaken/van Israël. WAPÉNLEVERANTIES Terwijl aan de ene kant Amerika dreigt met wapenleveranties aan de Joden, gaan de Engelsen voort n-et wapens en uitrustingen te zenden Egypte en de andere Arabische staten: Zij doen dat krachtens nun verplichtingen volgens de verdragen van wederzijdse bijstand, welke zij vroege!" reeds met deze 'anden had den gesloten. Een ophouden van deze leveranties zou een schending der verdragen betekenen en daar wil men te Londen niet aan, tenzij de Ver. Naties rechtstreeks instructies daartoe zouden geven. ZUID-AFRIKA ERKENT ISRAëL Zuid-Afrika heeft bekend gemaakt, dat het de nieuwe Joodse staat Is raël erkend heeft. Engeland voelt dit besluit van één zijner Dominions als een ernstige slag voor de Britse politiek, jegens Palestina. Volgens welingelichte kringen was Engelhnd niet van te voren ingelicht. Er wa ren Maandag geen tekenen, dat an dere Dominions het Zuid-Afrikaanse PREDICATIE VAN KARDINAAL IN KATHEDRAAL VAN BOEDAPEST. Radio Vaticana deelt mede, dat volgens een bericht van Assoóiated Press de Hongaarse Primaat, Kardi naal Mindszenty, in de kathedraal te Boedapest een preek heeft gehouden, welke gericht was tegen de door de Hongaarse Staat en de regering ont worpen schoolwet. Nadat de Kardinaal voorop had gesteld, dat hij noch over de pers noch over de radio kon beschikker, om zijn ipening te kennen te geven en zich derhalve met een herderlijk schrijven tot zijn gelovigen moest richten, onderstreepte hij nogmaals de noodzakelijkheid van de samen werking tussen Kerk en Staat inza ke het vraagstuk vgn de wetge ving voor het onderwijs. Het feit ech ter, dat onschuldige priesters in ker kers en concentratiekampen vertoe- 4 ven, schijnt helaas de mogelijkheid van zulk een samenwerking uit te sluiten. Nadat nog in Februari j.l. de minister van Onderwijs de activiteit van de katholieke scholen had ge prezen, propageert, thans deze zelf de minister de nationalisering van de scholen. Zulk een daad is op zich zelf beschouwd al verwerpelijk, door de doeleinden die de regering met de nationalisatie nastreeft. JACQUES MARITAIN Jacques Maritain zal begin Jud; zijn functie als Frans Ambassadeur bij de H. Stoel neerleggen en naar Frankrijk terugkeren om zich daar geheel te wijden aan zijn philiso- p: i "he studiën. NIEUWS UIT 1ND1E ZILVEREN FEEST IGNATIUS- COLLEGE TE DJOKJAKARTA. Naar wij eerst .Jhans uit Djokja karta in 't Republikeinse gebied ver nemen. hebben Djokja's katholieken op Hemelvaartsdag met grote luister het 25-jarig bestaan van het Philo- sophiëcollege der Paters Jezuieten te Djokja gevierd. Mgr. A. Soegijapra- nata S.J., Apostolisch Vicaris van Semarang, bracht de paters dank voor hetgeen het college tot stand heeft gebracht voor de vorming van priesters en in de zielzorg. De repu blikeinse minister Kariom sprak na mens de P.K.RII. Ook de republi keinse minister van godsdienst sprak zijn dank uit, terwijl een vertegen woordiger van het Republikeinse Mi nisterie van Onderwijs de Jezuieten hulde bracht voor hetgeen zij op het gebied van het onderwijs hebben ge presteerd. EERSTE PRIESTER MONFORTAAN DER DATA'S. De eerste priester der Daya's, de wereldgeestelijke Aloysius Ding, zal op 22 Juni a.s. scheepgaan naar Ne derland om in te treden in het novi ciaat der paters Montfortanen, aap wie de pas opgerichte apostolische prefectuur Sintang (Midden Borneo) is toevertrouwd. Aloysius Ding, die kortgeleden priester werd gewijd, is in de apos tolische prefectuur Sintang geboren en zal dus ook. daar zijn apostolisch werk gaan verrichten. Op Zondag Beloken Pasen droeg deze neomist zijn eerste plechtige H. Mis op te Singkawang, tijdens wel ke de Chinese pater Pacifions Bong in het Maleis en het Chinees een pre dikatie hield. Vijf-en-twintigste veto van Gromyko Gromyko heeft in de Veiligheids raad zijn veto uitgesproken over een meerderheidsbesluit van de Raad. vol gens welk het recht van veto niet 'toe passelijk zou zijn op de instelling van pen enquête-commissie voor de com munistische staatsgreep in Tsjecho- slowakije. Vervolgens sprak hij èen veto, zijn 25ste, uit over de oprich ting van bedoelde cofnniissie. DEZE WEEK DRIE EIEREN. Dank zij de gunstige ei eren pro ductie is het mogelijk deze week voor alle leeftijdsgroepen drie eieren beschikbaar te steilen. Landschapsschoon in Indië. Vis sershaven in de buurt van Indrama- joe (Java), Foto A.N.P. Te Belgrado wordt officieel mede gedeeld dat 1150 kleinhandel-winkels in de afgelopen drie dagen zijn ont eigend. De meeste hiervan rijn reeds door de stad of staat en de coöpera tieve beweging overgenomen. Over-, eenlkomstige onteigeningen worden gemeld uit andere delen van het land In een offimële verklaring over deze maatregel wordt gezegd, dat de activiteit van de kleinhandelaren in het verleden „in strijd was met de socialistische doeleinden van de huidige fyandel". Te Belgrado wer den in de afgelopen drie jaar wegens speculatie, hamsteren en zwarte han del 7.000 boetes aan kleinhandela ren opge'egd. Naar wordt verklaard werden ver scheidene tienduizenden guldens aan buitenlands geld ontdekt bij invallen in de winkels. Officieel w«rdt medegedeeld, dat de regeringsactie was ondernomen krachtens een wet, dié minder dan een maand geleden door het Joego slavische parlement werd aangeno men. De snelheid en grondigheid, waarmee de wet wordt toegepast, heeft iedereéli, in het bijzonder de winkeliers, verrast. De laatsten had den gedacht nog minstens drie maanden onbeperkte handel voor zich te hebben. Werkt het voorbeeld van Praag £al Finland het voorbeeld van Tsjecho-Slowakij% ggan voegen? Dat is de vraag, die zich opdrong, toen Stalip het „aanbod" deed van een pact met Rusland. Dank zij de houding der Finnen is het gevaar toen afgewend. Maar nu*komt die vraag-weer naar voren. De coinmunisten hebben iV. het on'Slag van de communistische minister Leino aangegre pen als welkome aanleiding om agitatie te voeren an onrust in het land verwekken. Verscheidene grots stakingen zyn uitgebroken. De leiders van de „volksrfemocraten" communisten en linkse socialisten, bij wie Leino's ontslag veel kwaad bloed heeft gezet Lebben gedreigd een algemene staking te zullen uitroepen, als president Paasikivi geen vertegenwoordiger van de „volksd emocratische partij" benoemt tot minister van binnenlandse zaken en tot onderminister van buitenlandse zaken. Zij dreigden eveneens het regeringsgebouw te omsingelen, wanneer de president en het kabinet bijeen komen. Inmiddels ligt het scheèpvaarfrver- keer in alle belangrijke havens: stil, omdat de havenarbeiders gevolg heb ben gegeven aan de oproep van de communisten. t)e Finse regering zal aan de reders van deze schepen in vreemde valuta's schadevergoeding moeten betalen. De stakers meenden echter te moe ten gaan werken om een Russisch schip te lossen, hetgeen in record tijd werd gedaan. De „volksdemocratqn" hebben een actie-comité gevormd om te voorko- mep, dat het Finse kabinet vóór de algemene verkiezingen zal worden gewijzigd. De regering heeft ondertussen aan de politie en het leger vérgaande in structies gegeven om onlusten on middellijk de kop in te drukken. Een niet-communistisch lid van de regering, die ongenoemd wenste te blijven, verklaarde tegenover Reu ter: „We kennen de communistische plannen en zullen niet gedogen, dat zij uitgevoerd worden." Het 'vo'ksdemou-cische orgaan „Vaspar Sana" heeft de houding van president Paasikivi gekenschets als „overeenstemmend met methode der Tsj echo-Slowaakse reactionnairen- NIEUW HAAGS STADHUIS. De gemeenteraad van Den Haag heeft aangenomen een voorstel tot aanschaffing van 200 fauteuils ten behoeve van het gemeente-museum. Tevens een voorstel om op de ge meentebegroting voor 1948 een be drag van 5.000.OOg beschikbaar te stellen ten behoeve van de stadhuis bouw. Voor dit jaar was reeds eerder een bedrag van 1 4.000 000 uitgetrok ken. In vóórgaande jaren was .min der besteed dan was toegestaan. LESVLIEGTUIG MAAKTE NOODLANDING. Tussen Zoetermeer en Goud». De „Nieuwe Courant" verneemt, dat een lesvliegtuig van de Rijks luchtvaartschool op Ypenburg, de PH-UAI, gistermorgen omstreeks 9.30 een noodlanding heeft gemaakt langs de spoorlijn naar Utrecht tus sen Zqetermeer en Gouda. De scha de is niet ernstig, doch wel van -die omvang, dat het toestel niet ter plaatse zal kunnen opstijgen. Het za} dan ook gedemonteerd ngar Ypen burg worden vervoerd. De enige in zittende, een leerling-vlieger kwam met de schrik vrij. DE EERSTE TOMATENKWEKER OVERLEDEN. Maandag overleed te Wateringen de heer H. C. Óamffermgn, Naald wijker van geboorte, in de leeftijd van 87 jaar. In 1891 was hij de man, die voor het eerst proéven nam met het in bedrijf telen van tomaten. Hij plantte deze na de sla in het voor jaar als tweede teelt in een muur kas. In het Zuiden van Europa was de tomaat reeds lang een gezochte yruéht en werd vrijwel bij allés ge geten. He'emaal onbekend was de tomaat in het Westland wel niet, want zij werd hier en daar aange troffen als „pontamoers" (pommes d'amour of liefdesappelen); zij werd echter voor oneetbaar gehouden en beschouwd als siervrucht. Maar toen in 1895 de tuinböuwleraaj- C. H. Claessen na een studiereis in Enge land opnieuw proeven nam, werden de uitkomsten reeds-beter. HOLLANDSE NIEUWE. Notering nieuwe Hollandse f 135. tot 229.per kantje, naar kwali teit en stuks betaald. Bloemenhandel weer normaal Op grond van diepgaande bespre kingen, gevoerd met vertegenwoor digers van de bloemenkwekers uit den lartde, heeft het „Landelijk Co mité" besloten de grote vernietiging van producten en nationaal vermogen stop te zetten en de handel in bloe men van dit moment af normaal voortgang te doen vinden. Beide par tijen zullen onmiddellijk besprekin gen openen, welke de grondslag moe ten vormen tot een hechte samen werking. Alle veilingen zijn heden morgen begonnen. NEDERLANDSE BURGEMEESTERS NAAR BELGIc. Op 3, 4 en 5 Juli a.s. zal^een aan tal Nederlandse burgemeesters een bezoek brengen aan België, waar zij de gast zullen zijn van de burger vaders, die in September jl. enkele dagen in Nederland verbleven. In de verschillende Belgische ste den welke de Nederlandse burge meesters zullen bezoeken, zullen of ficiële ontvangsten worden gehou den. De voorzitter van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging te Utrecht ontving de volgende brief van het staatssecretariaat van Z.H. de Paus als antwoord op de brieven, die duizenden leden der K.A.B. aan de Paus hebben geschreven naar aanlei ding van de herdenking van de uit vaardiging der sociale encyclieken: „Gij hebt aan de Paus een brief ge zonden, waarin gij Zijne Heiligheid in kennis stelt met de bijzondere plech tigheden, waarmee de leden van de Nederlandse Katholiek» Arbeiders beweging Ue encyclieken „Rerum No varum", „Quadragesimo Anno" en „Divini Redemptoris" met toegewijde eerbied en met geestdrift zullen her den kep. Het vervult het hart van de Heilige Vader met grote vreugde, dat daar door een dankbaar getuigenis wordt afgelegd van trouw aan de Apostoli sche -Stoel, die met documenten ge put uit hét evangelie de koninklijke weg heeft aangewezen, langs welke het arbeidersvraagstuk met afwij zing van haat, opgewondenheid en verwar/ing volgens de voorschriften van rechtvaardigheid en liefde op passende wijze, doeltreffend en waar dig tot oplossing moet worden ge bracht. Het is de vurige wens van de Hei lige Vader, dat uw organisatie in bloei toeneme en overvloedige vruchten van heil en nut zal voortbrengen. Hetgeen ongetwijfeld naar wens zal geschieden, indien de sociale leer der kerk steeds klaar en duidelijk aan de mensen wordt voorgehouden en on verschrokken en standvastig in prak tijk wordt gebracht. In dit lofwaar dig streven de christelijke naam waardig mag Nederland zich door niemand laten overtreffen, wijl het een eigenschap der Nederlanders is, ontvangen van hun roemrijke voor vaderen, gezond te denken en de ge vormde ideeën met gezamenlijke in spanning door tc voeren. Moge de goedertierenste Moeder van Christus, aan wie de Paus deze wensen opdraagt, voor u verkrijgen, dat datgene,* wat onder zo verblijden de voortekenen is begonnen, op nog verblijdender wijze zal uitgroeien. Als onderpand dezer wensen ver leent Christus' Stedehouder u, uw medewerkers en allen, die dé heilige missen zullen bijwonen goedgunstig de Apostolische Zegen." H.T.M.-TRAMDIENST DEN HAAG-^-WASSENAAR LEIDEN. Tijdelijk bussen van de Haven naar Haagsche Schouw. Met ingang van Zondag 30 Mei- a.s. zal, in verband met werkzaamheden aan de brug Haagsche Schouw, de tramdienst der h.T.M., Den Haag WassenaarLeiden tot nader bericht worden ingekort tot Haagsche Schouw en zal het gedeelte Haagsche SchouwHaarlemmerstraat (Haven) vv met autobussen worden onderhou den: De vertrektijden der trams van Den Haag naar Haagsche Schouw vv ondergaan geen wijziging. De auto bussen vertrekken van d# Haagsche Schouw naar Leiden in aansluiting op de trams van Haagsche Schouw fé 6.27, 6.42, 7.10 en verder iedere 30 mi- nten tot 23.10, 23.45, 0.15 uur. De vertrektijden der autobussen uit Leiden (Haven) zijn: 6.45 en ver der iedere 30 min. tot 22.45, 23.20, 23.55. 0.25 en geven aansluiting op de trams aan Haagsche Schouw in de richting Den Haag. t WONINGVERBETERING EN -SPLITSING. Door de afd. Voorlichting van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting (van Alkemade laan 350, 's-Gravenhage) is uitgege ven een drukwerkje over: Premiere geling Woningverbetering. Voor be langhebbenden geeft het een zeer duidelijk overzicht inzake de gelden de desbetreffende bepalingen. Metaalbewerkers met grote 'gezinnen krijgen bijslag Ter gelegenheid van het 5e en 6e lustrum van de R.K. Vereniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid heeft de voorzitter dezer vereniging, de heer L. A. J. M. Ham Heyst, gis termiddag tijdens een bijeenkomst dezer vereniging te Valkenburg (L.) gememoreerd, dat de secretaris, dr. Kortcnhorst, thans gedurende 30 jaar deze functie vervult. Spreker gaf verder een overzicht van de resultaten, die door de ver eniging zijn bereikt. De «huidige C.A.O. in de grote me taalnijverheid noemde spreker een contract, waaraan beide partijen, zo wel de werkgevers als de werkne mers, grote waarde hechten. De vergadering heeft verder beslo ten tot het oprichten van een fonds ter ondersteuning van bepaalde cate gorieën van werknemers met grote gezinnen. Aan dit fonds wordt opge dragen aan de werknemers met drie of meer kinderen onder de vijftien jaar een extra buitenwettelijke kin derbijslag te verstrekken. De verstrekkingen zullen op basis van een rapport van mr. Van Spaen- donck geschieden. Het besluit was geen ogenblik onderwerp van discus sie. De spanningen in lonen en prij zen zijn volgens het rapport van mr. Van Spaendonck het sterkst en hoofd zakelijk waarneembaar in grote ge zinnen met niet werkende kinderen onder de vijftien jaar. De derde loon- ronde, waarvoor reeds vele stemmen opgaan, zou volgens mr. Vén Spaen donck geen oplossing brengen, inte gendeel, de spanning zal juist bij deze gezinnen nog stijgen, daar de prijzen zich onherroepelijk aan de lonen zul len aanpassen. R.K. TRANSPORTARBEIDERS •Gisteren begon in Krasnapolsky te Amsterdam de 14e alg. vergadering van de R.K. Bond van Transportar beiders St. Bonifacius. Deze verga dering had een min of meer feeste lijk karakter, doordat men tevens het 3Ö-jarig bestaan herdacht. Voorzitter J. Boeren deelde in zijn openingsrede mede, dat de bond bij na de 10.000 weer bereikt heeft. Er zaj door*de nieuw te kiezen bestuurs leden hard ge-werkt moeten worden aan de uitbouw van de organisatie. De zeelieden zal men daarbij voor al niet mogen vergeten, ook omdat vele jonge katholieke zeelieden voor het ge'oof verloren dreigen te gaan. De verdeling der gemeenten naar de loonklassen bevat veel onrecht vaardigheden, die zeker herzien zul len moeten worden. Uitvoerig besprak de heer Boeren de loon- en prijspolitiek der rege- riilg, waarvan hij zeide, dat de bond deze tot nu toe had kunnen volgen, maar menigeen is thans wel aan de rand van de loonstop. Namens het Intern. Christ. Vak verbond sprak Freek Brussel de ver gadering toe, daarbij een overzicht gevend van de gang van zaken bij deze organisatie. De op de vergade ring aanwezige vertegenwoordigers van de K.A.B., de Franse en de Bel gische christelijke organisaties van transportarbeiders spraken de verga dering eveneens toe. Hierna werden de jaarstukken goedgekeurd en het beleid van het hoofdbestuur bespro ken. £en koAAeü^e,, Er zijn weinig gaven, waarmee men in het leven zoveel goed kan ,doen als met eenvoudige vrolijkheid. Allard Pierson.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1