3)e £cidóe(3oii/ïct/nt Israël bereid om het vuren te staken Na koude-oorlog vredes-offensief Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 24 MEI 1948 39ste JAARGANG Zal het vuren in Palestina worden gestaakt? Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20S26, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w», f 1.30 p. mnd., E 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes E 1.50 De strijd in het Heilige Land Op bevel van de Veiligheidsraad VOORLOPIGE REGERING van Israël heeft Zondagavond een alge mene order tot het staken van het vuren op alle fronten uitgegeven, in overeenstemming met een resolutie van de Veiligheidsraad. De wapen stilstand zal Maandagavond om acht uur plaatselijke tijd ingaan, wanneer ten minste de tegenpartij eveneens de strijd staakt. Mocht dit niet* hef, ge val zijn, dan blijven de Joodse troepen in actie. Wensen de Arabieren de ge vechten vóór acht uur af te breken, dan zullen de Joden hetzelfde doen. Deze order is in overeenstemming met de Zaterdag door de Veiligheids raad na dagenlang debat, aanvaarde Amerikaanse resolutie, welke beide parten beveelt het vuren te staken. Men gelooft niet, dat de Arabieren zullen meewerken aan een wapenstilstand, omdat zij van mening zijn, dat een wapenstilstand alleen maar in het voordeel tran de Joden kan zijn, om dat zij in het bezit zijn van vrijwel het gehele gebied, dat hen krachtens' het Verdelingsplan wés toegewezen schutter .ernstig gewond en aan de Overzicht van de fronten Volgens de laatste Joodse en Ara bische berichten is de toestand aan de fronten als- volgt: Zuidelijk front: De linkervleugel van het Egyptische leger is opgerukt tot 48 km. ten Zuiden van Tel Aviv. De nederzetting Yad Mordecai ten Noorden van Gaza en de Nvaterfabriek te Nirim in de Negeb-woestijn liggen onder artillerievuur. Centraal front: Contact to.t stand gebracht van Egyptische en Transjor- daanse legers op 3 km. ten Zuiden van Jeruzalem. De Joden in de oude stad Jeruza; lem bieden nog steeds krachtig weer stand. De Arabieren marcheren Ra- mat Rachel ten Zpiden van Jeruzalem binnen en maken vorderingen in het gebied van Talpioth ten Zuid-Oosten van Jeruzalem, waardoor de omsin geling van de Joodse verdedigers in het Zuiden va^de stad tot stand ge bracht wordt. Het Jordaanfront: De Joden heb ben een aanval ondernomen ten Oos ten van de spoorwegplaats Samach, ten Zuiden van het meer van Galilea, die twee dagen geleden op de Syriërs werd heroverd. Joodse vliegtuigen bombarderen des nachts een Arabi sche concentratie in dit gebied voor de gierde maal achtereen. Ook de plaats Eingeb aan de Syrische gr§ns werd gebombardeerd. Noordelijk front: Joodse vliegtuigen bombardeerden Ramat Napthali. Voorts wordt nog gemeld, dat Egyptische strijdkrachten Bethlehem zijn. binnengetrokken. DE TOESTAND IN JERUZALEM. Wanneer de Arabische sappeurs te werk blijven gaan in hun tempo van thans, aldus seint Reuters correspon dent bij het Arabische legioen, zal er ove^ een week geen gebouw meer overeind staan in de Joodse wijk van Jeruzalem. De soldaten van het Ara bische legioen en andere Arabische troepen vorderen langzaam, huis na huis. de wijk in, terwijl het ene Jood se gebouw na het andere door explo sies in een rujne wordt herschapen. Konderden manschappen van de Ha- ganah en de Irgoen, die in de oude stad zijn opgesloten, vechten voor hun leven in de ruïnes en de onder grondse tunnels. Arabieren en Joden bevechten elkaar kamer na kamer van het grote O. L. Vrouwe-gasthuis, vlak buiten de 'muren van de oude stad. Boven op het gebouw staat een groot beeld van de Heilige Maagd en het gebouw zelf is ondermijnd. Op een driehonderd meter afstand van hgt gasthuis ligt het Heilig Graf. De beschieting van het nog in Joodse handen zijnde gebouw van de Joodse universiteit op de berg Scopus is Zon dag op order van het hoofdkwartier van het Arabische legioen stopgezet. Nu .de Egyptenaren in het .gebied van Bethlehem, acht kilometer ten Zuiden van Jeruzalem, met de troe pen van het Arabische legioen contact gemaakt hebben, staat Jeruzalem Van drie kanten aan de Arabische aanval bloot, uit het Noorden, Oos ten en Zuiden, terwijl zestien kilo meter naar het Westen de hoofdweg van Tel Aviv naar Jeruzalem door de Arabieren wordt afgesneden, waar door de honderdduizend Joden in de stad geen voorraden kunnen krijgen. AMERIKAANSE CONSUL. GENERAAL GEDOOD. De Amerikaanse consul-generaal te Jeruzalem, Thomas Wasson, is gis teren door een Arabische scherp- De Ned. delegatie weer naar Kaliorang Hedenmorgen zijn de Commissie van Goed Diensten en de Ned.-Indi- sche en Republikeinse delegaties op nieuw naar Kalioerang vertrokken ter voortzetting van de besprekingen met de Republiek Djokja. Woèrïfc- dag zal het eerste contact plaats vilden. gevolgen overleden. Wasson, die lid was- van de bestandscommissie, werd gewond toen hij terugkeerde van een bijeenkomst der commissie op het Franse consulaat-generaal. DE R.A.F.* IN CONFLICT MET EGYPTISCHE SPITFIRES. Vliegtuigen vai/ de R.A.F. hebben vier Spitfires van de Egyptische luchtmacht neergeschoten, toen deze een aanval deden op een Brits vlieg veld in Palestina. Een vijfde toestel is vermoedelijk eveneens omiaag haald. De aanval was, volgens de Egyptenaren, een vergissing, te wij ten aan het slechte zicht. De piloten van de R.A.F. hebben nu opdracht ge kregen om te schieten op elk verdacht -vliegtuig. Paasikivi moest hem ontslaan Sosiaal-democraat volgt Leino op. De Finse president Paasikivi heeft aan Leino, de communistische mi nister van Binnenlandse Zaken, te gen wie een motie van wantrouwen was ingediend, ontslag verleend en tot zijn opvolger aangewezen Eino Kilpi, sociaal-democraat en voor malig minister van Onderwijs. In strijd met zijn belofte. Zater dag aan de minister-president zijn ontslag aan te bieden, had Leino dit nog niet gedaan in de mihisterraad welke des morgens werd. gehouden, aldus Afp. Paasikivi heeft daarop verklaard, dat, aangezien de grond wet vordert, dat de ministers het vertrouwen van het parlement heb ben, en aangezien dit aan Leino was geweigerd, hij *zich verplicht zag hem ambtshalve te ontslaan. De weigering van Paasikivi ean communist tot opvolger van Leino te benoemen wordt door alle par tijen, behglve de communistische, toegejuicht ajs een waarborg voor zijn belofte, dat de komende ver kiezingen in Juli aanstaande vrij zullen zijn. Leino is er in het parlement van beschuldigd de staatspolitie tot een werktuig in communistische handen te hebben -willen maken. In de warenhuizen heerst grote drukte in verband niet het' oogsten van de eerste glasgroenten. De prach tige hagelwitte bloemkool, gekweekt onder glas is van de beste kwali teit. Foto: A.N.P-Jr. UITSLAGEN K.N.V.B. Kampioenschap van Nederland HeerenveenEDO 52 Go Ahead—PSV f 3—2 «BW—Haarlem 3—2 Promotie-degradatie. Zuid IV. Helmond—DESK 1—0 Noord. FrieslandZwartemeer 4—1 (Frieslaild promoveert naar de le klassé). NIEUW ITALIAANS KABINET. De Italiaanse president, Luigi Einaudi, heeft Zondagavond de door Alcide de Gasperi aan hem voorge legde lijst van ministers geaccep teerd. Het kabinet bestaat, uit twintig ministers, van wie elf christen-de mocraten, drie gematigde socialisten, twee libéralen, twee republikeinen en twee onafhankelijken. Dit is De Gasperi's zesde kabinet. DE JONGSTE AMERIKAANSE ATOOMBOMPROEF. Thans wordt vernomen, dat bij de jongste succesvolle proef met drie Amerikaanse „atoomwapenen van verbeterd model" in de Stille Oce aan bommen werden gebruikt van een „productie-type", dïe tharfs voor de 'verdediging van de V.S. te Oak Ridge en andere atoomfabrieken in hefc gehele land worden gemaakt. Er zijn nadere bijzonderheden be kend geworden na de oorspronke lijke mededeling over de proef van de zijde van het Witte Huis. De „wapenen" waren bommen en geen „radio-actieve wolken" of „door atoomkracht bestuurde projectielen" zoals men aanvankelijk meende. Rusland beschuldigt Amerika Moskou heeft thans geantwoord op de jongste verklaring van het Ame rikaanse departement van buitenland se zaken over de geschillen tussen de Verenigde Staten en Rusland en zoals te verwachten was Amerika ervan beschuldigd, de oorzaak te zijn van de slechte verstandhouding. Het Russische antwoord gaat vergezeld van een uitvoerige lijst, waarin alle geschilpunten worden opgesomd. en andere voer- of vaartuigen, heeft de Roemeense Koninklijke familie meer dan honderd twee-en-vijftig duizend hectaren bouwland en bos bezeten, negen-en-twintig kastelen, honderdveertien andere getouwen, zestien jachthuizen en ongeveer vier millioen aandelen in de belangrijkste industriële ondernemingen en ban ken. Het bericht van het Griekse blad Vradyni, dat het huwelijk van ex- koning Michael en prinses Anna van Bourbon-Parma op 2 Juni te Athene zou worden ingezegend, is officieel te gengesproken. Michael en Anna zul len niet voor 15 Juni trouwen. Het is duidelijk... Na al deze geschilpunten: vredes verdragen ^net Duitsland en Japan, over Korea, China, Griekenland, be perking van bewapening en het ver bod van atoomwapens behandeld te hebben, verklaart Tass aan het einde, dat het duidelijk is op wie de ver antwoordelijkheid voor de tegenwoor dige verhouding tussen Amer'Ka en de Sowjet-Unie rust en verwerpt de bewering van het Amerikaanse mini sterie van Buitenlandse Zaken, dat er door de niet-toegevende houding van de So wj et-regering geen overeen stemming mogelijk is.. Op het Amerikaartse departement van Buitenlandse Zaken beschouwt men dit „vredesoffensief" als een Russische manoeuvre, waarop de beste tegenzet zou zijn de uitdaging van Marshall aan Stalin, om door da den te bewijzen,.dat de Sowjet-Ume werkelijk een verbetering van haar betre'-kingen met het Westen wenst. EX-KONING MICHAEL. Aan ex-koning Michael en vier le den van zijn familie is het Roemeense staatsburgerschap ontnomen. Hun be zittingen zijn geconfiskeérd. Behalve een grote hoeveelheid ju-' welen, kostbare schilderijen, jachten AANKLACHT TEGEN „DE WAARHEID". De officier van justitie te Amster dam heeft, naar wij vernemen, tegen het dagblad „De Waarheid" een aan klacht ingediend, naar aanleiding van een in de herfst "van 1946 in dit blad verschenen bericht over een te Amsterdam gehouden demonstratie bij het vertrek van de eerste Neder landse troepen naar Indonesië. Hier bij werd een der demonstraten dood geschoten. In dit bericht heeft de re dactie van „De Waarheid" o.a. ge schreven, dat aan de handen van het ministerie-Beel bloed vlekte. Kanselboodschap van de Generale Synode der Herv. Kerk Het Communisme is in lijn rechte strijd met het Evangelie van Jezus Christus" Vanwege de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk werd gisteren in alle diensten der Hervormde Kerk een kanselboodschap voorgelezen, waar aan wij het volgende ontlenen: „Temidden van de verschrikkingen der oorlogsjaren is in verschillende boodschappen van onze kansels ge zegd, dat'de nationaal-socialistische levens- en wereldbeschouwing in lijnrechte strijd is met het Evangelie van Jezus Christus. Even klaar en duidelijk moet van de kansels worden verkondigd, dat ook het communisme, zoals het in on ze dagen uit Moskou aan de volkeren wordt opgedrongen en zich in'zijn ge wetenloze methouden doet kennen, in lijnrechte strijd is met het Evange lie van Jezus Christus. Zij, die door het communisme be koord mochten zijn, omdat in hen een drang leeft naar socfale gerechtig heid, moeten weten, dat het zijn wor tels heeft in een volstrekt verwerpe lijke leer, waarbij het menselijk wil len en handelen uitsluitend door maatschappelijke krachten wordt be paald. Zoals het thans optreedt, eist het totale gebondenheid aah menselijke machten, welke zich niet onderwer pen aan God, maar zich in satanische hoogmoed stellen in de plaats van God.'Het huldigt, in zijn niet meer van de praktijk te scheiden leer. on gebreideld geweld. Met nadruk spreekt de Kerk uit, dat elke totalitaire binding aan een mens' of mensen, al zou deze zich in chris telijk gewaad vertonen, met even grote stelligheidmoet worden ver worpen". VeVvolgens wijst de Synode er op, dat „zij, die zich gaarne christenen willen xjoemen, diep verontrust moe ten worden, wanneer zij verstaan, dat hun in het communisme en in de woe lingen dezer dagen onbetaalde reke ningen worden voorgelegd. Het moet blijken, dat zij die tot de Kerk van Christus behoren/in woord en daad van betere dingen getuigen zijn. Hoewel onchristelijke leringen en praktijken worden met 3e christelijke naam gedekt* Hoeveel bestaand on recht werd niet gezien of stilzwijgend aanvaard. Hoezeer is men verblind door burgerlijke behoudzucht. Hoe veel tegenstand is er tegen noodza kelijke maatschappelijke hervormin gen. Hoe wordt de grondwet van het Koninkrijk Gods met voeten getre den: „Gij zult liefhebben de Here uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en gij zult uw naaste liefhebben als u zeiven." Hoe weinig wordt de naam van Christus openlijk beleden als de enige naam, waardoor de wereld ge oordeeld en gered wordt." Over de taak van de Kerk zegt de boodschap: „Onvervaard en onver schrokken spreke zij haar woord, om dat zij aller zonde vijand moet zijn. „Een iegelijk, die de naam van Chris tus noemt, sta af van ongerechtig heid". Daarom spreke zij niet alleen tegen het communisme, maar even zeer tegen iedere vorm van samen leving, waarin de arbeid koopwaar wordt en de mens aan wiilfctbejag is prijsgegeven, ja tegen elke boosheid, waarin de zonde van de van God los geslagen mens zich openbaart." En dé Synode besluit: „Deze bood schap mag i.iet eindigen, zonder dat u een zeer bijzondere nood wordt voorgehouden. Gelijk in de oorlogsjaren, is ook thans Israël de spiegel van de nood der wereld. Het oude volk Gods moet zeer bijzonder de zorg der Kerk zijn. Voortdurend moet zij zich herinneren, wat God haar door het. volk Israël zegt. En in deze dagen klinke ^oor onze gemeenten, door ons hele volk en moge het klinken door alle kerken en volkeren der wereld: Erken Chris tus als uw Hoofd en Heer, anders zult gij geen dageraad hebben. De ware gemeente verwacht in ge loof en gebed door alle nood van 'de ze wereld heen met opgestoken hoof de de luisterrijke openbaring van Jezus Christus". Broodrantsoen verhoogd De verbeterde vooruitzichten, wel ke de broodgraan- en vetgrondstóf- fen-positie, mede in verband met de werking van het Marshall-plan, bie den, maken het mógelijk voorshand§ enige verbetering te brengen in de voorziening van twee belangrijke voedingsmiddelen. Blijkens medede ling van het ministerie van land-' bouw, visserij en voedselvoorzie ning zal met ingang van 6 Juni a.s. het broodrantsoen voor de leeftijds-, groepen A, B, C en D met 100 gram per week worden verhoogd, terwijl voor de B-groep daarenboven nog 400 gram per week extra wordt ver strekt. De broodransoenen zullen dan per week bedragen: voor perso nen van 21 jaar en ouder (A-groep) 2200 gram, voor personen van 15 t.m. 20^ jaar ^B-groep) 3400 gram, voor personen van 5 t.m. 14 jaar (C- groep) 2600 gram; en voor personen van 2 t.m. '4 jaar (D-groep) 1400 gram. Bij deze hoeveelheden zijn in begrepen de op de keuzebonnen ve'r- krijgbare hoeveelheden broocj, of de op deze keujfebonnen verkrijgbare artikelen. Het broodrantsoen voor zuigelingen (E-kaarten) zal per 6 Juni a.s. met 100 gram worden ver minderd tot 800' gram per week. Het rantsoen voedingsvetten wordt voor houders van B- en C-kaarten, dus de leeftijdsgroepen van 5 t.m. 20 jaar, met ingang van diezelfde datum ge bracht van 250 op 375 gram per week. ER KOMT GEEN MELKOORLOG. Naar de „Nieuwe Leidsche Crt." verneemt, heeft de Federatie van Melkhandelaren haar ultimatum over vrije melkverkoop binnen l4 dagen iugetrokken, zodat er geen melkoor- log dreigt. EERSTE NIEUWE AARDAPPELS. Op de veiling te Fijnaart zijn Vrij dag de eerste aardappelen van' de koude gTond aangevoerd. West-Bra bant heeft hiermee een landelijke pri. meur. De prijzen voor grote eerste lingen waren 657559 ct. p. kg., voor kriel 333949 ct. p. kg. De staking in de bloemenhandel Partijen praten met elkaar. Naar wij vernemen is Zaterdag te Aalsmeer een bespreking gehouden tussen het landelijk comité van actie uit de bloemenhandel en het dage lijks bestuur van de kring bloemen- velingen, nadat er een bemiddelings commissie was benoemd op verzoek van een groep Amsterdamse bloe- nïenwinkeliers en van grossiers, die geen van beide achter de staking staan* Op deze bespreking zijn de weder zijdse standpunten nogmaals het on derwerp geweest van breedvoerige gedachtenwisseling. Van de zijde der stakingsleiding werd het recht van de heffing er kend, doch men verlangde intrek king der heffing van twee procent en daarna onderhandelingen, om te ko men tot een compromis. Het gehele percentage is naar het oordeel van de stakingsleiding ruïneus voor de handel. Bovendien wenst men over leg over andere grieven, die er, naar de'mening van het Jandelijk cojnité uit de bloemenhandel, van de zijde \an de handel zouden zijn. Het b.estuur van de kring bloemen veilingen heeft zich daarop bereid verklaard over alle concrete grieven, die er zouden zijn, overleg te plegen, mits eerst de staking wordt opgehe ven. Over dè twee procent omzetbe lasting, die niet door de veilingen maar door de overheid zijn opgelegd, k&n z.i. niet meer gepraat worden. Het bestuur van de kring bloemen veilingen wil bij directe opheffing van de staking er bij de bloemenvei lingen met kracht voor pleiten, dat geen repressaillemaatregelen worden genomen. De situatie in de hoofdstad. 250 Amsterdamse bloemist-winke liers omvattende ongeorganiseer den en leden van de Amsterdamse Bloemisten Patroonsvereniging, die het niet eens zijn met het standpunt van hun bestuur: t „normaal open blijven" vergaderden Zondag morgen. Er werd eert resolutie aan genomen, waarin besloten werd de „niet-koop-actie" to steunen en zich solidair te verklaren met het lande lijk actie comité. Voorshands is. van een algehele sluiting van de bloe menwinkels nog geen sprake. Radiorede van de Prinses-Regenies De Prinses-Regentes, H.K.H. Prin ses Juliana zal'zich als ere-voorzit ster van de Nederlandse afdeling van -de „United^ Nations Appael for Children" -(tl.N.A.C.) in een radio rede richten tot het Nederlandse volk. Deze rede wordt gehouden morgenavond 25 Mei te 20.05 uur. H.M. ZAL VOORLOPIG VOLLEDIG RUST HOUDEN In de eerstkomende maanden is H.M. deKoningin voornemens van de haar thans geboden gelegenheid om, ontheven van het regeringsbeleid, algehele rust.te vinden, volledig ge bruik te maken, aldus deelt de parti culiere secretarie van H.M. de Ko- tiingin ons mede. Later hoopt zij nog vaak blijk te kunnen geven van haar grote belang stelling voor hetgeen door het Ne derlandse volk wordt verricht. Een aantal personen uit Rijkseen heid-kringen overweegt op het ogen blik met een eigen lijst deel te ne men aan de verkiezingen. Het zal geen Rijkseenheidlijst zyn; men wil er mensen op plaatsen uit alle mo gelijke groeperingen, die echter een zelfde actuele politiek zijn toege daan. Men zoekt nog naar éen naam voor deze nieuwe partij, terwijl over de samenstelling van de candidaten- lijst "en over het beginselprogramma orderhandelignen worden gevoerd. De lijstaanvoerder zal waarschijn lijk worden dr. W. K. H. Feüilleteau de Bruijn. De „Willem Ruys" kwam gisteren in de vroege morgen te Rotterdam aan met ruim 700 passagiers, onder wie ongeveer 500 evacué's. Tijdens de reis overleed een der passagiers,-de heer Schulfz van de internationale crediet- en handels vereniging 'Rotterdam, plotseling aan hartverlamming. Na een rouwdienst onder leiding van de zich aan boord bevindende predikant ds Smit werd het Stoffelijk overschot ,aan de zee toevertrouwd. De ontscheping der passagiers ving onder uitzonderlijk veel belangstel ling van familieleden en bekenden om acht uur aan en had een vlot verloop. De „Willefn Ruys" had dit keer ook een niet-onaanzienlijke la ding aan boord, bestaande uil tin, erts, thee, peper, rubber, kina. Zaterdag a.s. zal het schip wéér naar Batavia vertrekken. Konden wij enkele dagen geleden melden, dat de coloradokeversactie ia Neer een opbrengst van 96 liter opgeleverd had, thans heeft de schooljeugd het aanfol op weten te voeren tot 139 liter. Een telling heeft uitgewezen, dat een liter ruim 360(T dode coloradoKe- vers bevat. Daar allé kevers dood door de jonggns werden ingeleverd betekent dit, dat de Neerse jeugd 500.400 coloradokevers^ heeft weten te verdelgen. Zoals bekend werd deze actie be gonnen op een vanwege de planten- ziektenkundige dienst toegezegde be loning van ƒ5.per liter Van verschillende zijden heeft men zich voor deze verdelgingsme thode geïnteresseerd en het ligt in de .bedoeling van de platenziekten- kupdige dienst de Neerse aardappel velden in de komende periode voort durend onder controle te houden, ten einde de resultaten van de actie te kunnen achterhalen. De schooljeugd heeft inmiddels een tdtaal bedrag van f 694.70 uit betaald gekregen, welke beloning van oVerheidswege zal worden ver goed. - Dc recordhouder verzamelde alleen 15 liter en verdelgde op deze wijze 54.000 kevers. Wegens het aanvangen van het spuitseizoen is de actie thans beëin digd. H.H. WIJDINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft Zaterdag 22 Mei in dc Ka thedrale Basiliek te Haarlem de H. Priesterwijding toegediend aan de Eerw. Heren: A. Bakkum, B. J. M. van Balgooy, P. H. I. Genemans, A. Th. Groenendijk, C. J. van Haastert, A. F. J. Hansen, Ph. A. Harding, A. L. M. Hermus, J. Th. HoogerVorst, W. J. de Jonge, H. J. Kaandorp, J. A. Kerstholt, A. de Korte, L. A. E. I. M. Le Jeune, F. A. Th. M. Meijer, J. C. P. Plantinga, C. A. Rijk, P. J. L. van Reisen, L. Verbeek, G. A. de Wildt, W. J. Wcrtel, Chr. J. Wüst, Th. P. Wynker, allen Theologanten van het Groot-Serrfir.arie te Warmond; en aan de Eerw. Frater W. J. Terlouw, O.C.D. uit het Bisdom Aix-en-Provcnce. En de H. Subdiaconaat-Wijding aan de Eerw. Heren: P. A.-M. Al, J. W. Bergen, 'j. Blom, W. Th. Friebel, A. H. Goeyenbier, M. A. Hekker, A. J. Hubers, C. Chr. de Jong, G. P. Keu kens, Th. P. G. Kloosterman, N. P. Landsman, P. C. M. Mussert, C Nieu- wenhuizen, P. N. J. Obdam, C A. M. Steins Bisschop, W. H. Suyker. A. J. M. Wiemers, P. Wijte. M. J. v. d. Zwaan, allen Theologantejj van het Groot-Seminarie te Warmond, en aan de .Eerwh Heer J. B. Mak, Reg. Ka nunnik van St. Jan van Lajeranen uit het Bisdom Luik. £en feiueftje... In een „wereld, waarin zo veel ka tholieken vergruisd en ^verpulverd zijn geworden moeten wij katholie ken voor Christus getuigen, zuurde sem, zout der aarde en licht der we reld zyn. Die 'wereld moet geker stend worden door christenen". J. Colsen C.M. in een rede over R. K. Standsorgantóaties

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1