ftridóeÖoti/fcci/nj! STRIJDEND ISRAËL Graaf Folke Bernadotte gaat bemiddelen Propaganda-stunt der Sovjets De nieuwe Italiaanse president ZATERDAG 22 MEI 1948 39ste JAARGANG V No. 11395 Directeur: O M. VAN HAMEBSVELD Hoofdredacteur: TH. W1LMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Hitleris toch dood Zijn memoires zijn zelfs gevonden. Titel: „Van behanger tot ophanger" Ook die van Mussolini zijn voor den dag gekomen. Titel: „Van onder wijzer tot nlet-wijzer" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, About. 20935 - Abonnementsprijs 6 030 p. f 1.30 p. mnd., 6 3.90 p. kwart. Franco p. p. 6 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 6 1.50 WEDEROM NA 19 EEUWEN staat de gruwel der verwoesting op de H. Plaats. Er wordt zwaar gèstreden in de straten van de oude stad Jeru zalem en de plaatsen, die geheiligd zijn door alles wat zich daar twintig eeuwen geleden heeft afgespeeld, wordin met verwoesting bedreigd. Op de velden van Bethlehem fluiten nu de kogels, ratelen de mitrailleurs en dreunt het kanon. En aan de oevers van het Meer van Genezareth verzamelen zich nu niet de discipelen en de scharen, om te luisteren, maar kamperen dè soldaten van koning Abdoellah. Heel de macht van de Arabische Liga is gemobiliseerd tegen de nieu we Joodse staat Israël, die is gepro clameerd direct nadat de Britten op 15 Mei j.l. hun mandaat hadden op gegeven. Het is merkwaardig hoe de oude geschiedenis zich herhaalt. Eeuwen geleden -leefde het Joodse volk in ballingschap in Egypte, het trok uit door de Rode Zee. naar het land van Kanaan, het land, aan de Vaderen beloofd. Pas na 40 jaren van omzwerving in de woestijn gelukte het hun hefe beloofde land binnen te trekken en menigmaal moest strijd geleverd worden, met de stammen rondom hen. Zo ook nu. Na een ballingschap van bijna 20 eeuwen, is het volk van Is raël over de Middellandse Zee terug gekeerd. Het ging langzaam, met lut tele duizenden per ja^r mochten zy immigreren in het lagd, dat hun door lord Balfour namens Engeland was toegezegd als nationaal tehuis en het duurde vele jaren, voordat hun door de Ver. Volken een eigen territoir was toegewezen in het Verdelings plan. Nauwelijks echter is het plan ten uitvoer gelegd, of de Arabische stapimen i-ond hen heen, verheffen zich en trachten met geweld van wa penen de nieuwe staat te vernieti gen. Zal nu ook de tragedie yan het jaar 70 na Christus zich herhalen?. Zal Je ruzalem opnieuw worden verwoest enhet profetenwoord wederom be waarheid worden: „Zie, uw huis zal u verwoest achtergelaten worden". Wij weten het niet. IIAEN KAN UREN mediteren over de wonderlijke tragedie van Is raël, maar de harde werkelijkheid is, ,dat twee volken verwoed en verbit- 'terd strijden om wat beiden geloven als hun goed recht. De mogendihèden, die zo gaarne poseren als handhavers van de vrede, zijn huiverig zich te 'mengen in dit conflict, omdat zij zich spiegelen aan Engeland, dat na der tig jaren van mandaat het land in een chaos heeft rpoeten achterlaten. Engeland heeft geschipperd tussen de 'eneeen tussen de andere partij; het heeft de rechten van de Joden erkend en die van de Arabieren niet verloochend en het resultaat is een hopeloos failliete boedel. Het is gemakkelijk Engeland 'te verv/ijten, dat het blunders heeft ge maakt en zich nu terugtrekt, nadat het de wagen totaal in de soep heeft gereden. Maar eerlijkheidshalve zal men moeten toegeven, dat het een hopeloze onderneming is, om twee standpunten, die onverenigbaar zijn, met elkaar te verzoenen. Dan moet het wel buigen of barsten, en als geen van tweeërt buigen wil, welnu dan barst het. En dat is nu gebeurd. Wij zijn nog niet zover,- dat wij twee volken kunnen dwingen om hun geschillen langs vredelievende weg op te lossen. Wij dachten van wel, maar de mislukte sSmctie-poli- tiek, waartoe de Volkenbond zich in dertijd tegen Italië liet overhalen en het zielige gestumper van de Veilig heidsraad hebben ons wel anders ge leerd. In Lake Succes is men nu zo ver, dat er een eenzame „bemidde laar" is benoend, graaf Bernadotte, de voorzitter van het Zweedse Rode Kruis, die zijn bemiddeling zal ver lenen als beide partijen erom zullen vragen. Intussen is men er ook ip geslaagd een vragenlijst op te stel len, die aan de strijdende partijen is toegezonden, met het verzoek er op te willen antwoorden. Men wil in de Veiligheidsraad eerst eens weten, wat er eigenlijk aan de hand is in. Pales tina! Misschien zullen de Joden een antwoord inzenden, maar de Arabie ren denken er met aan. En dan zal er wel een resolutie worden aange nomen, waarin gezegd wordt, dat het nu uit moet zijn. Niemand zal er naar luisteren. DE REDEN van al dat gestumper is, dat de mogendheden het niet eens zijn. Zelfs Amerika, dat anders nog wel eens een kaarsrechte poli tiek wil volgen, weet nu met zijn houding geen raad. Eerst.aanvaardde Amerika het Verdelingsplan, doch later trok het zich terug, omdat het onuitvoerbaar bleek. Doch nauwe lijks .is op grond van het Verdelings plan de Joodse staat Israël uitgeroe pen, of Truman is de eerste, die de nieuwe staat erkent. Hij heeft daar mede Stalin met een neuslengte ge klopt. 'Het positieve resultaat, dat Ame- 'rika met zijn zigzag-koers bereikt heeft, is, dat de! Joodse staat is opge richt, zonder dat de V.N. werden ge noodzaakt er een internationaal le ger heen te sturen, waarin meh moei lijk een Russische contingent had kunnen weigeren. Het negatieve resultaat is, dat de verhouding tot de Arabische lajiden De strijd in het Heilige Land /"•RAAF FOLKE BERNADOTTE, voorzitter van het Zweedse Ro'de Kruis, heeft de uitnodiging vande Verenigde Naties aanvaard om op te treden als bemiddelaar in Palestina.|Hij vertrekt Donderdag per vlieg tuig naar het Heilige Land, waar hy voor de duur van uiterlijk zes maan - den in functie zal blijven. Trygve Lie heeft hem verzekerd, dat Berna dotte „vrij ruime bevoegdheden zal hebben tot handelen en het doeji van voorstellen". Op zijn verzoek zal hy de status hebben van een func tionaris van het internationale Rode kruis. Het internationale Rode Kruis heeft inmiddels telegrafisch een beroep gedaan op de zes Arabische lan den en de Joodse staat o.m. de in Jeruzalem ingestelde veiligheidszones te eerbiedigen en noncombattanten te beschermen. De militaire situatie in Palestina De Joodse luchtmacht heeft Don derdag haar eerste aanval bij daglicht uitgevoerd, toen een vooruitgeschp- ven ravitailleringsbasis van het Egyp tische leger te Gaza werd gebombar deerd, aldus werd van officiële zijde te Tel Aviv bekend gemaakt. Gaza is de ravitailleringsbasis voor de Egyptische opmars naar het Noorden langs de kust en voor de legermacht, die Donderdag via de weg door de woestijn in het Zuidoosten Beersjeba binnenrukte. Verwacht wordt, dat de Egyptenaren langs deze weg naar het Noordoosten zullen optrekken om zich bij .Hebron te verenigen met het Ara bische legioen van koning, Abdoellah. Het schijnt, dat volgens de laatste be richten de Joden door gebruik van artillerie tegen Arabische pantser strijdkrachten in het Jordaandal voor lopig de druk op. de groep Joodse ne derzettingen aldaar hebben verlicht. De artillerie werd langs een geheim gehouden route in allerijl daarheen gezonden. In de sector Lyddaramleg ten Zuidoosten van Tel Aviv en rond Latroén, 30 km. ten Noord-westen van Jeruzalem, wordt nog hevig ge vochten. Hoe de strijd zich ontwik kelt is nog steeds niet duidelijk. DE TOESTAND IN JERUZALEM. Reuters correspondent by het Ara bische legioen in Jeruzalem mëldt, dat de Klaagmuur Vrijdagavond door ongeregelde Arabische troepen is ver overd. De Arabieren dringen dieper door in de Joodse wijk van de om muurde oude stad, waar feij dyna- mietladingen aanbrengen en de toe gangen, die door troepen van de Ha- gangen, ide door troepen van de Ha- ganah en de Irgoen gebruikt worden om tot het einde toe weerstand te bieden. Joodse stellingen in en rond om de grote centrale synagoge Tifret in het hart van de verwoeste Joodse wijk worden door de Arabieren on dermijnd en opgeblazen. Dóór hef verbitterd karakter van de strijd wordt de Joodse wijk in een ruïne veranderd. Onder dekking van versperringsvuur van het Arabische legioen drongen Arabische ongeregel de troepen Donderdag de Tifret sy nagoge binnen in weerwil van ver woede tegenstand De Joden in de gangen onder de oude stad trokken zich tijdens de nacht al strijdend te rug. De beschieting van het Joodse I^adassah zièkenhuis en de Joodse universiteit op de berg Scopus wordt voortgezet. Volgens de Arabieren be vinden zichongeveer 400 Joden in de gebouwen. Zij zouden ondanks herhaalde waarschuwingen toch op de Arabieren schieten. Volgens Joodse gevangenen in Arabische handen heeft de Irgoen het bevel over de Joodse wijk overgenomen en bevolen tot het bittere einde te vechten. Jood se troepen uit de abdy en de kerk op de berg Zion hebben Donderdag nacht een poging gedaan door de Zion-poort de Joodse wijk binnen te komen. De poging werd verijdeld.. Volgens de Arabieren bevinden de 100.000 Joden in Jeruzalem zich in een wanhopige toestand, daar zij ernstig gebrek-hebben aan voedsel en water. UIT HET EGYPTISCHE LEGER- COMMUNIQUé. Volgens het Egyptische legercom muniqué van Vrijdagavond is Vrij dagmiddag de plaats Al Chalil door de Egyptenaren ingenomen en bewe gen Egyptische patrouilles zich in de richting van Bethlehem. In een communiqué van het Arabi sche legioen wordt de bezetting ge meld van een potasfabriek ten Noor den van de Dode Zee, nadat de Jo den de gebouwen in brand gestoken en verlaten hadden. De Haganah maakt mélding van de verovering van Samach in de Jor- daan-vallei. ISRAëLI'S EN GEEN ISRAëLIETEN. De burgers van de nieuwe Joodse staat Israël zuller. Israëli's heten en geen Israëlieten, aldus heeft de voor lopige regering besloten. Moshe Shertok, de minister van Buitenlandse Zaken, gaf als toelich ting: „Israëlieten was de naam, die gebruikt werd in de bijbelse tijd. Ons volk is thans een moderne natie". Papannek beschuldigt de Sovjets GROMYKtf WIL GEEN ONDERZOEK De Veiligheisraad heeft gisteren zijn eindeloze debatten over Pale-r stina even geschorst om zich een ogenblik bezig te houden met de kwestie TsjechorSlowakije. Ondanks het verzet van Gromyko heeft de Raad besloten dr. Jan Papanek te horen, de voormalige Tsjecho-Slo- waakse afgevaardigde bij de Ver enigde Naties. Papanek had indertijd een onderzoek geëist naar de ge beurtenissen in Februari. Hy ver klaarde thans, o.m. dat Molotof er indertijd te San Francisco bij Jan Masaryk op had aangedrongen, een verznek in te dienen tot toe'atlng van de „Lublin,J-regering van Po-_ len tot de conferentie. Verder zou Wysjinsky tijdens d« tweede gewo ne ziting van de Assemblée, toen' een Tsjech candidaat werd voor de Veiligheidsraad, verklaard hebben, dat de Sowjet-Unie de candidatuur niet kon steunen omdat de V.S. en Engeland haar steunden. „Tsjecho-Slowakije wilde deel ne men aan de voorbereidende werk zaamheden van de „Kleine Assem blée," aldus Papanek, „doch Wysjins ky dwong Masaryk er van af te zien'k Gromyko ontkende met stelligheid, dat de Sowjet-Unie zich in Tjschok Slowaakse aangelegenheden zou heb ben gemengd en verzette zich tegep een eventue'e benoeming van een commissie van onderzoek, zoals irr de. resolutie van Chili (dat indertijd de aanklacht van Papanek ondersteund had) wordt geëist. Na een lang, en vruchteloos debat over de vraag, of Gromyko het recht, heeft het voorstel tot instelling \an een commissie van onderzoek met zijn veto te treffen, heeft de Veilig heidsraad de Tsjecho-Slowaakse kwestie tot de volgende week ver daagd. Vandaag wordt h£t debat over Palestina hervat. voor lange tijd is verstoord en dat de olie-leiding eveneens dreigt te verstoppen. En daar olie .een be langrijke factor is in de internatio nale politiek, zien we met belang stelling, uit naar de volgende draai van Amerika, Het is tenslotte de tragiek, niet al leen van de Joden maar ook van de Arabieren, die anders misschien rus tig naast elkander hadden geleéfd, dat hun grondgebied een kruispunt is van allerlei internationale belan gen. Woensdagmiddag was het feest op Urk; de weg, die de verbinding vormt met d.e Noord-Oostpoldep en het „vasteland" werd officieel ge opend. De opening geschiedde door de echtgenote van de Commissaris der Koningin, mevrouw de Vos vaft Steenwijk. Foto A.N.P.-v. d. W. Ned. verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afge lopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Sold. C. W, J. van Ooyen, legernr. 250327145, afkomstig uit Bene den-Leeuwen, (gem. Wamel). Gesneuveld 15 Mei 1948. Koninklijke Marine: timmer man 2e kl. E. Plomp, stbnr. 31315, afkomstig uit Dordrecht. Gesneu veld 15 Mei 1948. Koninklijk Nederlands-Indisch leger: heeft in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Eigen regering voor West-Duitsland OVEREENSTEMMING TUSSEN DE ZES. Engeland, Frankrijk, de Benelux en Amerika zijn tot overeenstemming gekomen over de vestiging dit jaar van een voorlopige regering voor West-Duitsland, aldus verneemt Ass. Press. Alleen technische details staan een formeel communiqué, dat in het be gin,* van de volgende week wordt verwacht, in de weg. Er zijn nog enige bijzonderheden te regelen over de procedure, die voor de ves tiging vdn de Duitse regering zal worden gevolgd. Men bericht„dat de zes landen voor lopig hebben beslist, dat een consti tuerende vergadering op of om streeks 1 September bijeen zal wor den geroepen^\an deze vergadering zouden grote bevoegdheden voor de opstelling van een grondwet voor West-Duitsland worden toegekend. jyjORGEN BEGINNEN de communisten in de Russische zóne van Duits land een referendum over de vraag of men vóór of tegen Duits- lands eenheid is. Dit referendum is in de Amerikaanse en Franse sec toren van Berlijn verboden. Het Enge*Se militaire bestuur echter heeft het verzamelen van handtekeningen toegestaan, „tenzij er tekenen van intimidatie zijn." De Berlijnse gemeenteraad, die gebruikmaking yan de openbare diensten of de openbare autoriteiten bij het plebisciet had ver boden, heeft van het Sowjetbestuur mededeling ontvangen, dat dit verbod als waardeloos zal worden bschouwd. De Russische autoriteiten achten dig. Men verklaart hier, dat de. Rus- de maatregel van de gemeenteraad ondemocratisch en er op gericht, de Berlijnse bevolking te belettéh vrij haar mening te kennen te geven over de eenheid. Zij beschouwen de deel neming aan het referendum als een wettig grondrecht van alle Duitsers en een middel, waardoor de instel ling van een „democratische en vre delievende Duitse staat" bewerkt kan worden. In geallieerden kringen beschouwt men dit Russische optreden als eenzij- Luigi Einaudi, de nieuwe president van Italië, werd geboren te Carru. in de provincie Cuheo or 24 Maart 1874 en wijdde zich als student reed., aan een wetenschappelijke carrière.. Hij werd professor in de financiële we tenschappen aan de Universiteit van Turijn en op het Ingenieursinstituut aldaar doceerde hij politieke econo mie en industriële wetgeving. Tijdens het fascistische régimekon hij deze functies niet blijven waarnemen... Thans is hy vice-voorzitter vbn de Academia die Lincei, lid van de eco- nomisch-rechtskundige sectie van de Romeinse Academie van St. Thomas van Aquino. Voorts is hij lid van de Academie van Wetenschappen te Tu rijn, erelid van de American Econo mie Association en van de American Academy te Boston, corresponderend lid van de Cobden Club en andere Italiaanse en buitenlandse academies en genootschappen. Hij is welbekend om zijn uitgebreid wetenschappelijk werk. Zijn eerste boek verscheen in 1900 en hij wijdde talrijke publicaties, monografieën en artikelen in tijdschriften aan econo mische en financiële kwesties. De „Osservatore Romano" schrijft over hem, dat hij zich met evenveel nauwgezet' :1- en met dezelfde acti viteit aan de zaak van zijq land wijd de. Op 6 October 1919 werd hij sena tor en daarna lid van de Nationale Raad. Als gouverneur van dè Bank van Italië was hij werkzaam van 4 Januari 1945 tot op het ogenblik zij ner verkiezing tot vice-voorzitter vai de Ministerraad en Minister van Eco nomische Zaken. Zoals wij reeds mededeelden, be hoort hij tot de Italiaanse Liberale Partij en b een voorstander van de onverbrekelijkheid van het huwelijk. Hij is zeer godsdienstig en toen de Voorzitter van de Kamer van Afge vaardigden en de Voorzitter van de Senaat hem op 12 Mei kwamen me dedelen dat hij gekozen was tot pre sident, riep hij uit: „Vox parlementi vox populi, vox populi vox Dei (de stem van het parlement is de stem des volks, de stem van het volk is de stem*van God) Gods wil geschiede en dat God mij vergeve, dat ik mij heb vermeten deze taak op mij te nemen. God helpe mij." Een uur na zijn verkiezing had pre sident Einaudi een langdurig trans atlantisch telefoongesprek met zijn zoon Mario, docent in de politieke wetenschappen aan de Cornell Uni versity in de V.S. Op 13 Mei had hij zich naar Turijn moeten begeven om daar de eerste H. Communie van enige zijner klein kinderen bij te wonen, doch hij heeft hen daarna in Rome ontvafigen, waar ze beslist naar toe wilden om hun be roemde grootvader te bezoeken. KETELONTPLOFFING TE ZANDVOORT. Gistermiddag omstreeks halfvijfis een kleine harsketel in de kunsthars- fabriek der N.V. „Corodex" te Zand- voort ontploft. De explosie was ver in de omtrek hoorbaar en tal van, ruiten, zowel van de fabriek als van- het kantoorgebouw, werden ver nield. Van de werkplaats werd het dak afgerukt. De oorzaak van het on geluk is niet bekend, doch men ver moedt, dat door een of andere om standigheid de hars boven de maxi- mumhitte is gekomen en het veilig heidssysteem blijkbaar in gebreke bleef. Twee arbeiders werden ernstig ge wond. sen de nietigverklaring van een ge meentelijke verordening alleen kuir- nen verkrijgen via de geallieerde Kommandantura. De Engelsen en Amerikanen zien in het referendum op touw gezet door het zogenaamde „Duitse Volks congres", niets anders dan een pro- paganda-rel der communisten, die a^e yrerkelijke waarde voor de op lossing van het Duitse probleem mist. De onder Sowjet-contröle staande Duitse pers wekt de bewoners der Westelijke sectoren openly k op, om het verbod van deelneming aan het referendum te negeren. Daarbij worden argumenten gebruikt als: „Laat u niet als nationaal minder waardig behandelen". De communisten hebben verklaard dat zij op alle manieren intekenlijs ten in de WesteLijke sectoren zul,1 en binnensmokkelen. Bovendien zullen voor de bewoners van dit stadsge deelte extra stemhokjes worden op gesteld in de Russische sector.Ook is er sprake van stemgelegenheid op de stations van de U-Bahn, die krachtens een viermogendheden- overeenkomst onder controle der Sowjets staan. Van de masten der Bèlgischë vis sersvaartuigen waait thans reed: meer dan een maand de gele sta- kingsvlag en het ziet er niet naar uit, dat er spoedig een oplossing gevon den zal worden. De Belgische vissers hebben het vooral gemunt op de Deense invoer omdat deze de laatste maanden hoofdzakelijk beinvloed wordt door de consignatiehandel waarbij grote hoeveelhedqn vis tegelijkertijd op de Belgische markt werden geworpen en waardoor de Belgische prijzen wer den gedrukt. LEINO DIENT ONTSLAG IN. De Finse minister van binnenland se zaken, Leina (Communist), heeft gisteren bij het hoofd van de Finse regering zijn ontslag ingediend naar aanleiding van de motie van wan trouwen, die door het parlement is goedgekeurd. Tot dusver hebben geen andere communistische ministers ontslag in gediend. Anderzijds wordt vernomen, dat de communisten voornemens zijn sym pathiemanifestaties voor Leino op touw te zetten. DE UIT NEDERLANDS-INDIë GEREPATRIEERDE PERSONEN. In de kring van degenen, die na de bevrijding uit Nederlands-Indië zijn gerepatrieerd en thans als oorlogs slachtoffer een geldelijke tegemoet koming ontvangen, blijkt ongerust heid te bestaan, dat zij zullen worden opgeroepen voor het verrichten van arbeid, welke niet strookt met het ka rakter van de zorg, waarop zij als oor logsslachtoffer aanspraak hebben. De minister van binnenlandse za ken heeft daarom de aandacht van de gemeerftebesturen gevraagd voor het volgende: Het is uiteraard in het belang van de betrokkenen zélfs alsmede uit het oogpunt van de toestand van 's lands schatkist zeer gewenst, dat de Indi sche gerepatrieerden zo spoedig mo- gelijk passende arbeid aanvaarden. Wat onder „passende" arbeid kan worden verstaan, zal in elk afzonder lijk geval kunnen wordembeoordeeld. Hierbij ware het advies in te win nen van de directeur van het betref fende gewestelijk arbeidsbureau." Voorts stelt de minister het op prijs, dat, indien een belanghebbende tegen de arbeid, welke voor hem in over leg mét evengenoemde directeur pas send wordt geacht, bezwaren heeft, hij in de gelegenheid wordt gesteld deze bezwaren ter kennis te brengen van de commissie van advies voor de directeur van het gewestelijk arbeids bureau. Het oordeel van deze commissie kan dan als doorslaggevend worden beschouwd bij de beantwoording van de vraag of de bezwaren van de betrokkene voldoende gegrond zijn om de geldelijke tegemoetkoming als oorlogsslachtoffer wel of niet te blij ven uitkeren. Vooj k'iezers - die met vacantie" gaan Voor hen, die op de dag van de verkiezingen in een «andere gemeen te dan die hunner inwoning vertóe- ven, bestaat de mogelijkheid hun stem in die andere gemeente uit te brengen. Men dient zich daartoe uiterlijk veertien dagen vóór de dag van de stemming (die nog niet is vastgesteld maar vermoedelijk omstreeks, 7 Juli zal zyn) persoonlijk te melden ten gemeente-secretarie in zyn woon- 'plaats. Men deelt daar mede, onder opgave van naam, voornamen, ge boortedatum enz., in welke gemeen te men wenst te stemmen Het tijdelijk adres in de gemeente, waar men wil stemmen, moet worden opgegeven. Van deze mededeling wordt door de ambtenaar een schriftelijke ver klaring opgemaakt, waarvan de kie zer een afschrift ontvangt. Onder overlegging van dit afschrift kan de kiezer in de gemeente, waar hij op de stemdag verblijft, zijn stem uit brengen. In samenwerking met de vooruit strevende partij voor wereldregering De oude S-D.A.P. en de vooruit strevende partij voor wereldrege ring, waarin opgenomen de Neder landse Bellamy partij, hebben be sloten met een gemeenschappelijk verkiezingsprogram en een candida- tenlijst aan de a.s. verkiezingen deel te nemen. DE EERSTE HOLLANDSE NIEUWE IS ER. De spanning is gebroken, ze zijn er weer, de eerste Hollandse nieuwe haringen. Precies om 1 uur gisteren middag voer de stoomlogger Vlaar- dingen 80. de Gesina, schipper C. van Oosten, van de Vlaardingse stoom- visserij, do Koningin Wilhelminaha- ven te Vlaardingen binnen, en on middellijk werd de historische jage- rijvlag op het handelsgebouw gehe sen. Er was veel belangstelling bij deze eerste binnenkomst. Om ruim half drie draaide het mijntoestel in het handelsgebouw te Vlaardingpn en werden de eerste 3 kantjes „Holalndse nieuwe" afge mijnd op 401.waarna-het vierde niet minder dan 414,opbraoht. De volgende ginger wat goedko per, zodat de prijzen voor deze eer ste 35 kantjes varieerden van 414, tot 338,alles per ton gerekend. Ifc kwaliteit -van deze primeurs was voor de tijd van het jaar prima te noemen, terwijl elk kantje circa 900950 stuks bevatte. Te kwart voor drie gisterenmiddag liep de eerste logger van de rederij A. van der Toorn Jzn., de Sch. 32 de Scheveningse haven binnen met 43 .kantjes nieuwe Hollandse haring, zijnde de vangst van twee schepen. £en Het zoeken naar God wordt slechts 'daar mogelyk, waar de mens tot het inzicht komt van de duisterheid van zijn verstand dat glorieuze waar heden kan ontdekken als het zich nederig buigt voor het schepsel en voor God, en van de zwakheid van zijn wil, die groot en edel werk kan tot stand brengen in rechtvaardig heid, als hij zich onderwerpt aan de eeuwige wetten Gods. t C. A. Terburg, O.P.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1