£eicbeSon^cmt Land van twist en tweedracht De toestand in Palestina, verergert snel Het voorspel van een pauselijke audiëntie Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 1 MEI 1948 39ste JAARGANG No. 11379 Toestand verergert in Palestina Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w„ i 1.30 p. mnd„ f 3.90 p. kwart. Franco p. p. I 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 11.50 WAT ER NU EIGENLIJK precies aan de hand is m Palestina, schijnt niemand duidelijk te zijn. Er heerst een grenzenloze verwarring, maar zoveel is zeker, dat er verwoed gevochten wordt. Op het ogenblik worden de kemphanen nog enigzins in toom gehouden door de aanwe zigheid van de Britse troepen, maar wanneer de Engelsen zich met 15 Mei terugtrekken, zoals ze vast van plan zijn, dan is het hek van de dam. De situatie is zo verward, omdat allerlei belangen en allerlei belan gentegenstellingen een rol spelen. Daar is vooreerst het verdelings plan, waarmee de Verenigde Naties meenden de knoop te kunnen door hakken. De Joden aanvaardden het, omdat ze op die manier ten minste een eigen staat zouden krijgen, maar de Arabierenaccepteerden het niet en dreigden met geweld. Wat moet er nu gebeuren? Amerika zegt: „Ik trek me terug, want de doorvoering van het verde lingsplan is onmogelijk". „Het is wel mogelijk, zegt Rusland, wij moeten het niet geweld doorzet ten. Ik zal wel een pair mannetjes sturen". „Asjeblieft niet, zegt Ame rika, want waar de Russische solda ten eenmaal zitten, daar gaan ze nooit meer weg. De petroleum ruikt te lekker. Laten wij een gezamenlijk beheer instellen". Engeland, dat zich als mandataris terug trekt, wil geen enkele actie steunen, welke niet door beide partijen wordt goedgekeurd, hetgeen een prachtig motief is om niets te doen, want de partijen zijn het nergens over eens. De Uno is ten prooi aan een zie lige wanhoop; zij stuurt een commis sie naar Palestina om een wapen stilstand tot stand te brengen, maar deze commissie moet rapporteren, dat de Arabieren haar volmaakt nege ren; zij kan niet eens contact krij gen. Inmiddels lezen we van oorlogs verklaringen, zoals door Transjor danië gedaan zou zijn aan „het Zio nisme", vam invasies van Arabische troepen, van de bezetting van Je richo, van Joodse aanvallen op Hai fa, op Jaffa en Accre. Kortom: Ara bieren en Joden zijn bezig hun eigen boontjes te doppen en zij doen het hardhandig. En het merkwaardige is, dat zij het practisch al zover ge bracht hebben, dat het verdelings plan feitelijk reeds verwezenlijkt is. De Joden bezetten juist ongeveer dat gebied, wat hun krachtens het door de Uno aanvaarde verdelingsplan zou toekomen en zij zijn aardig be zig om de Arabieren uit hun terri toir te jagen. Nu nog een wapenstilstand erover heen, welke de gelegenheid biedt een bereikte positie te consolideren, en dan is ondanks alle geharrewar de oorspronkelijke bedoeling van de Uno toch nog bereikt. Dat het zó af zou lopen, had wel niemand gedacht. De algemene ver wachting was, dat de Joden hun eigen staat nooit zouden krijgen wan neer de Arabieren dat niet zouden willen. Want de hele Arabische Liga stond tegenover een handjevol Jo den; wat zou zo'n kleine Gideons bende kunnen uitrichten tegen zo vele zonen der woestijn? Maar op de een of andere manier zijn de Joden erin 'geslaagd om een behoorlijke strijdmacht op de been te brengen en deze blijkt sterker te zijn dan men vermoed had. AAN DE ANDERE KANT kunnen zij profiteren van de onenigheid en de onderlinge na-ijver van de Arabische volken. De zes landen van de Arabische Liga kunnen wel hoog van de toren blazen en met veel ge schetter een heilige oorlog proclame ren, maar onderling zijn zij het lang niet met elkaar eens en gluren zij met schele ogen naar elkaar, bang, dat één van hen een te groot aan deel in de leiding neemt. Vooral ko ning Abdoellah van Transjordanië roert zich nogal in" de verdediging van, de heilige rechten der Arabie ren. Hij heeft, zoals bekend, de oor log verklaard aan het „Zionisme", wat op zich een slag in de lucht is, waaraan men in Londen geen geloof hecht, maar bovendien zou hij reeds grote groepen strijders over de Pa lestijnse grens hebben gezet. Een dergelijke voortvarendheid is niet naar de zin van Syrië, dat ook graag een voorname plaats wenst in te ne men in de Arabische wereld. Want als men er niet als de kippen bij is, gaat koning Abdoellah met de eer en de macht strijken. Heeft Trans jordanië niet onlangs een verdrag gesloten met Engeland, waarbij Groot-Brittannië belangrijke ver plichtingen op zich neemt ten op zichte van de uitrusting en de oefe ning van het Transjprdaanse leger? Nu vreest men, dat koning Abdoel lah, aan wie de Engelsen een belang rijke taak hadden toegedacht inzake het handhaven van de orde in het Arabische Oosten, zichzelf zo ge wichtig zal gaan vinden, dat hij een ,Groot-Syrisch rijk" zal gaan oprich ten. Een Syrisch kabinetsminister heeft het volgende overzicht van de situa tie gegeven. „Abdoellah zal zichzelf uitroepen tot koning van het Arabi sche deel van Palestina. Daarna zal hij met behulp van zijn neef Prins regent Abdoel Hah van Irak, en En geland, overgaan tot de vestiging van een Hashimitisch koninkrijk, dat het hele Midden-Oosten omvat". De Hashimieten vormen de grote Arabische koninklijke familie, waar toe Abdoellah behoort. Zij zijn ge zworen vijanden van de Hoeseini's, de koninklijke familie van Ibn Saoed van Saoedië-Arabië. De oppositie van laatstgenoemde heerser tegen de ambities van de Hashimieten in het midden-Oosten wprd door eene hoge Syrische functionaris op de volgende wijze geringschattend uitgelegd: „Zijn belangstelling is al lang ver dwenen door het Amerikaanse goud, dat hij voor zijn petroleum krijgt". Zo spelen allerlei factoren een rol in het Palestijnse drama en is het best mogelijk, dat de Joden tenslotte toch aan het langste eind trekken, wanneer zij hun lot in eigen hand nemen en eenvoudig pakken wat hun krachtens het verdelingsplan is toe gezegd. De Arabieren wantrouwen elkaar en de mogendheden van de Uno zijn bang om zich in een wes pennest te steken. Hun olie-bèlangen in het Midden- Oosten zijn veel te kwetsbaar dan dat zij zich de haat van de strijdende partijen op de hals willen halen. Zij willen de kool en de geit sparen. Waar zijn de dagen van de Kruis tochten gebleven, 1 toen de hele Christenheid zich opmaakte om de Heilige Plaatsen te heroveren op de ongelovigen? Thans maakt men zich meer bezorgd over een pijpleiding. Vliegongeluk bij Avignon MINSTENS 9 SLACHTOFFERS. In Zuid-Frankrijk, nabij Avignon, is een vliegtuig van de Britse Kon. luchtmacht verongelukt, waarbij volgens tot dusver ingekomen be richten negen personen om het leven 2ijn gekomen. Het ongelhk is te wijten aan het slechte zicht en een hevig onweer. Te midden van de stortregen hoor den de inwoners van de gemeente Verquières het geluid van een laag- trekkend vliegtuig, dat over het dorp vloog en dat weldra in moeilijkhe den scheen te verkeren. Op dat ■ogenblik stortte het omlaag. Er had een hevige ontploffing plaats en het toestel stortte te pletter, nadat een vleugel een plataan had geraakt. Volgens ooggetuigen zou het toe- sel in de lucht door de bliksem zijn getroffen. Naar verluidt vervoerde het vlieg tuig elf personen: een bemanning vaij zeven koppen en vier passagiers. Tot dusver zijn evenwel slechts lijken gevonden. Gistermorgen is een Spitfire van het Belgische militaire vliegveld Florennes, die voor eeen proefvlucht opsteeg, even na de start neergestort op een van de barakken van het vliegkamp. De piloot is waarschijn lijk onmiddellijk gedood. De barak ken vatten vlam, waarbij drie mili tairen licht gewond werden. Er is een: onderzoek ingesteld en volgens de eerste inlichtingen schijnt het onge luk aan een motordefect na de. start te wijten te zijn. ONTPLOFFING IN ATOOM LABORATORIUM. In het laboratorium-gebouw van de „General Electric Company" te New York heeft zich Vrijdag een ontploffing voorgedaan van zulk een kracht, dat een employé door een raam naar buiten werd geslingerd en dood viel, terwijl een gehele ver dieping van het gebouw geruïneerd werd. In het laboratorium worden proeven genomen op het gebied van de atoomsplitsing. Op de autotentoonstelling, welke gis teren in het R.A.I.-gebouw te Am sterdam is geopend, staat een brand weer-jeep te bezichtigen. Een opna me van de jeep, waar achterop de aansluitingen voor de slangen beves tigd zijn. De slangen en ladders wor den bovenop meegevoerd. Steden en dorpen zonder centraal gezag r\E VOORZITTER van de Veiligheidsraad, Alfonso Lopez, heeft voor de politieke commissie vooriezing gedaan van een telegram van de wapenstilstandscommissie in Palestina, volgens hetwelk de toestand „zeer snel slechter wordt''. Het telegram was gedateerd 29 April. Het tele gram luidt verder „Dagelijks worden regeringsbureaux gesloten. Het normale leven van het land loopt vast. Het Joodse Bureau treedt op als algemeen organiserend lichaam voor de Joodse gebieden en poogt de stilgelegde regeringsdiensten te vervangen. De Arabische gebieden han gen af van de gemeentelijke autoriteiten; de steden en de' dorpen zijn zonde* centraal gezag. Het telegraaf verkeer en het telefoon verkeer op de voornaamste lijnen is in de meeste gebieden stopgezet. Het vliegveld Lydda is uitgeschakeld en de regelmatige luchtverbindingen in en uit het'land zijn opgeheven. De strijd neemt dagelijks in hevigheid toe. Kampen en andere belangrijke plaatsen, welke door de (Britse troepen worden verlaten, worden terstond slag velden. Binnenkort worden ope raties verwacht op groter en belangrijker schaal dan bij Haifa. Geruch ten doen de nerveuse spanning toenemen." stilstand en een tijdelijk trustschap voor geheel Palestina. Janral Hoesseini, de woordvoerder van het Arabische hoge comité, be loofde zijn organisatie te adviseren de order „staakt het vuren" voor de oude stad van Jeruzalem af te kon digen, wanneer de Joden er mede accoord gingen. Mosje Sjertok zeide namens het Joodse bureau, dat er naar zijn we ten op het ogenblik in de oude stad van Jeruzalem niet geschoten werd, en dat, wanneer de Arabieren niet zouden beginnen te vuren, ook van Joodse zijde niet begonnen zou worden. Later vergaarde echter Hoesseini (Arabische Hoge Comité) van me ning te zijn, dat de pogingen om tot een wapenstilstand voor geheel Je ruzalem te geraken nutteloos waren, daar de Joden een nieuwe aanval gelanceerd hadden. Daarom sprak hij zich uit tegen het Amerikaanse voorstel voor een tijdelijk trust schap voor Jeruzalem. Terwijl wij hier trachten een oplossing te vin den om de stad voor vernieling te sparen, aldus Hoesseini, beeinnen de Joden een nieuwe aanval. Dit is niet de stemming waarin gij ons wenst te zien terwijl wij om deze tafel zitten* zo besloot hij. DE WAPENSTILSTAND TUSSEN TEL AVIV EN JAFFA. De wapenstilstand tussen Tel Aviv en Jaffa, die tot gisterochtend 9 uur moest duren, werd tot 12 uur ver lengd. De besprekingen inzake de wapenstilstand worden voortgezet door Joodse, Arabische en Britse "vertegenwoordigers. Anderzijds heeft de Irgoen verklaard, dat het gehele door de Joden bezette gebied van Jaffa, in hun handen zal blijven' Tijdens de afgelopen nacht werd het Arabische dorp Salameh, gele gen aan de weg tussen Tel Aviv en het vliegveld te Lydda, zonder strijd door de Ha?anah bezet. De Joden maakten krijgsgevangenen en heb ben wapens buit gemaakt. Voorstad van Jeruzalem aangevallen Strijdkrachten van de Haganah hebben de Arabieren in de voorstad van Jeruzalem, Katamon, te midder nacht aangevallen. Bij het aanbre ken van de dag werd er nog steeds hier en daar gevochten. Britse ka nonniers schoten rookgranaten af boven de Joodse wijk Yemen Mosje, nadat Britse sa1 daten hadden gemeld dat er door sluip schutters in deze wijk op hen was geschoten. Van de muren van de oude stad Jeruzalem schoten Arabieren mortiergranaten af op de wijk. Nader wordt gemeld, dat strijd krachten van de Haganah diep zou den zijn doorgedrongen in de Ara bische Katamon-wijk, waarbij zij volgens Joodse bronnen vele ver sterkte punten veroverde en gevan genen en. wapens in handen kregen. De Britse autoriteiten te Jerhza- lem hebben het Joods bureau offi cieel doen weten, dat, tenrij de Jood se aanvallen op de Arabische voor stad Katamon beëindigd worden, met inbegrip van de koninklijke lucht macht, om Joods Jeruzalem aan te vallen, aldus een woordvoeder van het Joods bureau volgens een cor respondent van Reuter. De Haganah heeft via de radio be kend gemaakt dat "zij de weg Jeru zalem-Jericho heeft opgeblazen, zo dat het wegverkeer tussen de H. Stad en Transjordanië onderbroken is. De Haganah meldt voorts, dat zij gisteren zonder tegenstand te ont moeten het strategisch belangrijke dorp Yazoer aan de hoofdweg Jaffa- Jeruzalem heeft ingenomen. De rust in Jaffa werd Vrijdag avond verstoord door een plotseling losbarsten van machinegeweervuur en mortiergranaten van een Ara bische post uit tegen het grensge bied van Tel Aviv. De Joden beant woordden het vuur. De Britse militaire bevelhebber van het district Lydda heeft een be vel uitgevaardigd, dat de Britse troe pen Zaterdagmiddag de grensstrook tussen de Arabische posties te Jaffa en de door de Joden bezette Ara bische wijk Mansjieh bezetten „Ten einde te verhinderen, dat gewapende Joden óf wapenen de grens over ko men". Joden en Arabieren hebben een copie van de order ontvangen. De Arabieren te Jaffa hebben hem aanvaard, van de Joodse leiders wordt spoedig antwoord verwacht. D§ order zal van kracht zijn, zolang de Engelsen het mandaat in handen hebben. SPECIAAL TRUSTSCHAP VOOR JERUZALEM? De Amerikaanse Benjamin Gerig heeft in de verga dering van de trustschapsraad te Lake Success voorgesteld terstond maatregelen te beramen voor een speciaal tijdelijk trustschap voor Je ruzalem, ter beveiliging van de Hei lige Plaatsen en de bevolking yan de stad. Tegelijkertijd, aldus Gerig, moesten de pogingen voortgezet worden om te geraken tot 'n wapen- VERREGENDE VERJAARDAG. In steeds sterker stromen daalde de regen naar op de hoofden van de duizenden, die gistermiddag over de grintpaden om het paleis Soestdijk defileerden, ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana. On danks dit waterballet waren de tre den van het bordes spoedig geheel onzichtgaar geworden onder de vele tulpen, seringen en irissen, die daar door oud en jong werden gedepo neerd. Samen met de Koningin, Prins Bernhard en de vier Prinsesjes stond de Prinses achter de ramen van het paleis naar de natte stoet te kijken. Alleen de hond van Prins Bernhard waagde zich Luiten en liep tussen de defilerenden door. Het verjaardagscadeau, dat de Prin sesjes aan hun Moeder hebben gege ven, bestaat uit eigenhandig geboet seerde beeldjes. VEE-AUTO DOOR TREIN GEGREPEN. Gistermorgen om 10 uur vond een ernstige aanrijding plaats op den on- bewaakten overweg bij de „Kwakel" aan de spoorlijnAalsmeer. Het oude stationsgebouw belem mert het uitzicht ter plaatse, zodat de chauffeur van een vee-auto de goe derentrein, die uit de richting Uit hoorn naderde te laat opmerkte. Juist toen de auto op de spoorbaan was werd hij door de locomotief gegre pen en finaal in tweeën gereden. De laadbak en de achterwielen kwamen in de langs de weg gelegen sloot te recht en de motor met cabine en voorwielen werden 50 meter door de trein meegesleurd. Het is onbegrijpe lijk dat de chauffeur H. Z. uit Nieuw Vennep er met slechts lichte verwon dingen afkwam. De lading bestond uit een hengst ter waarde van acht duizend gulden, welke evenals de wagen eigendom was van de vereni ging Ons Belang te Nieuw Vennep. Het dier moest ter plaatse worden afgemaakt. De spoorlijn Uithoorn— Aalsmeer wordt slechts voor goede renvervoer gebruikt. Kolenbonnen Nu de distributiediensten de uit reiking van de nieuwe brandstoffen- kaarten TA 806 nagenoeg hebben be ëindigd, is besloten met ingang van 3 Mei a.s. de bonnen 01 en 02 van deze kaart geldig te verklaren. Elk dezer bonnen geeft recht op het ko pen van 3 eenheden vaste brandstof fen. Qm de handel tijdig te kunnen bevoorraden is het noodzakelijk, dat de aanwezige bonnen zo vlug moge lijk, in ieder geval voor 15 Mei a.s. bij een leverancier worden ingele verd. Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen, dat van enige verruiming in de voorziening met anthraciet geen sprake is. De handel moet dus wederom me de worden bevoorraad met belangrij ke hoeveelheden andere soorten, waarvan de verbruikers hun even redig deel zullen moeten afnemen. Men make het de handel dus niet no deloos lastig, wanneer aan wensen tot levering van uitsluitend anthraciet niet kan worden voldaan. Ten einde de moeilijkheden, welke het soortenprobleem opwekt, enigs zins te verminderen, zullen van 3 Mei a.&. of bruinkoolbriketten en kool- slik zonder afgifte van de distributie, bonnen kunnen worden verkocht. Het ligt in het voornemen bij de verdeling 'van de bonvrije bruinkoolbriketten zoveel mogelijk rekening te houden met de normale afzetgebieden van bonvrije turf en koolslik. GEDUPEERDE VEEHOUDERS KRIJGEN PINKEN VAN DE KONINGIN. Dinsdagmiddag 4 Mei zal te Mid delburg door de commissaris der Ko ningin in Zeeland een aantal geregi streerde pinken van prima afstam ming aar^ gedupeerde veehouders in eigendom worden overgedragen. Voor de aankoop van het vee heeft de Ko ningin onlangs een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar gesteld. Volgens een te Damascus ontvan gen bericht heeft koning Abdoellah van Transjordanië te Amman 'n re devoering gehouden voor een ge heime conferentie van Arabische leiders, onder wie de eerste minis ters van Syrië en Libanon. Het kernount van zijn rede was de „zeer spoedige" bevrijding van Palestina door de 'Arabische legers en „eens en voor altijd" liquidatie van het Zionistische vraagstuk. GEEN FRANSE TROEPEN NAAR PALESTINA. De Franse minister van Buiten landse Zaken, George Bidault, heeft voor de commissie voor buitenland se aangelegenheden van de Natio nale Vergadering verklaard, dat er geen sprake was van zending van Franse troepen naar Palestina. Frankrijk zal de beslissingen van de V.N. afwachten. DE REORGANISATIE VAN DUITSLAND. De politieke commissie van de Zes. mogendhedenconferentie te Londen over'Duitsland heeft gisteren bespre, kingen gevoerd over de vraag, of een eventuele Constituerende Vergader ring voor West-Duitsland, welke de conferentie per September aanstaan de opgericht zou willen zien, geko zen moet worden of benoemd door de Duitse Landdagen. Er zijn aanwijzingen, dat de Duit se sociaal-democratische partij krach tig zou reageren tegen het benoemen van een Constituerende Vergadering, zoals ook reeds critiek is geleverd op het feit, dat de bizonale economische raad te Frankfort een benoemd lichaam is. Men neemt aan, dat de commissie besloten heeft de Constituerende Ver. gadering te doen samenstellen uit de legaties van de parlementen der sta ten. Het aantal gedelegeerden per staat zou in verhouding moeten staan met het zielental der staten, terwijl de samenstelling der delegaties ver der de partijverhoudingen in de sta ten zou moeten weerspiegelen. ROME-ALBUM MORGEN TE 12 URE! verschillende dagen hebben geanti chambreerd, kregen we overvloed van gelegenheid de luchtige land schappen, waarmede de gewelfde plafonds waren beschilderd, en de kostbare schilderingen aan de met rood damast beklede wanden te be kijken. Onze studie uit verveling strekte zich ook uit tot de schake laars van het electrisch licht, die alle met de pauselijke sleutels en tiaar bleken te zijn versierd! We-mochten zelfs cigaretten roken in een van de gangen, die uitzicht gaf op een nauwe binnenplaats, waar een troepje mussen brutaal aan het krieuwen was, onbezorgd voor de poes, die zich in de dakgoot van de Sixtijnse kapel zat bij te schmincken. In de vensterbanken stónden bloem potten met rode geraniums en petu nia's. Deze vertrekken behoren wel tot het pauselijke paleis, maar niet tot het verblijf van Z. H. zelve. Een raam werd geopend en er werden beddelakens uitgeklopt.maar dat was ook het enige, en, ge zult toe geven, zeer povere vertier. „Wanneer wilt u een audiëntie heb ben?" had de kleine prelaat ons Monseigneur, het is een SCHANDAAL in Rome te zijn geweest en de Paus niet gezien te hebben!" horen we ons nog sme ken, toen we voor de derde maal naar het Vaticaan waren gebust, om een audiëntie te verkrijgen. Faremo il possible, signore! Wij zullen al het mogelijke doen!" antwoord de kleine Italiaanse pre laat in het secretariaat van de pause lijke Maestro di Camera. Hij klopt ons bemoedigend op de schouder, waarbij hij nog hoog moet reiken, want het was maar een heel klein prelaat je in een paarse mantel van ruisende zijde. De minzame hoffelijkheid der Ita lianen kennend, twijfelen we, niet aan de goede bedoelingen, maar wel aan het „possibile". De Paus gaf na melijk in de verkiezingsdagen tot de officiële uitslag bekend was geen audiënties, en wij hadden vóórdien tengevolge van overstelpende drukte en allerlei strubbelingen we kwa men, doordat het handelsaccoord Nederland-Italië stagneerde, zonder één cent in Rome aan!) geen ge legenheid gehad een verzoek in te dienen. Met een aanbeveling van mgr. Da- men, de vice-rector van het Neder lands College te Rome, op zak, wa ren we hoopvol ten Vaticane geto gen. Een particuliere audiëntie, zoals we die tien jaaf geleden eens bij Pius XI hadden gehad, was, bij de beperkte tijd, die ons restte, uitge sloten. We moesten al bly zijn met een algemene audiëntie. I'VE HOOFDINGANG VAN HET VATICAAN is verscholen in de rechter-kolonnade op het St. Pie- ters-plein. Daar drente't voor de wijde gaping van de „bronzen deu ren" de gehele dag een soldaat van de Zwitserse lijfwacht met zijn flitsende hellebaard in de hand op en neer. Als er geen bijzondere feestdagen zijn, gaat de wacht ge kleed in klein tenue; mat-blauvve buis en kuitbroek, blauwe kousen, en een grote zwarte flap-muts op. Wij begroetten de kranige helle bardier (de minimum-lengte om in de lijfwacht te komen is 1.75 M.) met een huiselijk „Grüsz Gott" en hoed-afneming, waarop de. soldaat in de houding sprong en de lans op de vloer plofte. Tegen de wacht behoort men niet te spreken. Aan een tafel zitten enige blauwe collega's zich te zonnen en de Italiaanse grammatica te studeren, iedere bezoekers komen zij naar het doel van zijn komst vragen. Het zijn hoogst gemoedelijke jongelui uit de katholieke kantons van Zwitser land merendeels Duits-, anderdeels Frans-sprekend die, krachtens een vier eeuwen geleden gesloten con tract, 'vrijwillig dienst doen ter be veiliging van het leven van de Paus. ma VERKREGEN TOESTEMMING stegen we de brede marmeren trappen op en kwamen in de zij- schouw van de Maestro di Camera. Tijdens de.'uren, welke wij daar op „Vandaag! als 't kan" zeiden we vrijpostig. „Oggi! Vandaag!" riep monsig- nore uit, terwijl hij zijn beide armen in wanhoop ten hemel hief. „Sua Santita verleent deze dagen geen audiënties behalve aan de drie Duit se kardinalen. Bovendien zijn er al vele aanvragen voor u". Het bleek inderdaad moeilijk te zijn. Er kwamen twee paren jongge trouwden, bedeesd en schroomvallig, een audiëntie vragen, maar zij wer den vriendelijk afgescheept met een door de Paus gezegende rozenkrans voor de bruid en een medaille voor de bruidegom. IEDERE DAG VROEGEN we in het hotel, of er nog geen brief van het Vatjcaan was gebracht, tot weinige dagen voor ons vertrek (het door de Nederlandse gezant gegeven voor schot raakte op!) we ons nogmaals naar monsignore begaven en vertel den, hoe de financiën er bij stonden en dat wij, zonder de Paus gezien te hebben, niet naar Nederland durfden terugkeren. Monseigneur keek ons met zijn donkere amandel-ogen on derzoekend aan maar blijkbaar hadden we het pleit gewonnen. De andere dag lag de bekende grote en veloppe met het gele pauselijk wa pen in het hotel. „Morgen te 12 uur" zpu Z. H. ons in audiëntie ontvan gen. We bliezen een zucht van ver- lichting uit.L. R. £m „O God, van Wien alle goed voort komt, verleen ons op ons smeken, dat wij door Uw ingeving bedacht zijn op wat goed is en het onder Uw leiding ook volbrengen." Gebed uit de H. Mis van de 5de Zondag na Pasen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1