S)e &2id6e(2oti/fcci/itt Rome, na de verkiezing Twee echtparen door een auto ongeluk gedood Communistenbetoging in Milaan Aanval van Irgoen op de havenstad Jaffa Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 26 APRIL 194S 39ste JAARGANG IRGOEN DOET AANVAL OP JAFFA Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20S26, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.3Ó p. w., f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 ROME, 22 April. (Van onze redacteur). PEN ZUCHT VAN VERLICHTING ■"TING is over Italië en over Euro pa gegaan, toen de (nu nog niet vol ledige) uitslagen der vexkiezingen bekend werden. Ofschoon wij in Ne derland geen hei roepen voor men over de brug is en allerlei berichten binnendruppelen over geheime acties in Noord-Italië (wat daarvan waar is, zal de toekomst leren), ofschoon de communisten met de grootste bru taliteit cijfers blijven publiceren, die kant noch wal raken, juichen de „goede" Italiaanse bladen reeds, dat het Christendom een tweede slag bij Lepanto heeft gewonnen. Zoals Pius V de voorspraak had ingeroepen van Maria, Koningin van Overwinningen schrijft de Tempo zo heeft Pius XII voor Europa gebeden; zoals Leo de Groote eens Rome gered heeft van de Hunnen, zo heeft de Kerk thans de stad gered van de vertrapping door het Stalinisme! In ieder geval en dat stemt tot grote dankbaar heid heeft de Democrazia Christia na in de meeste gewesten gezege praald. Grote drukte en geest drift heerste op de Piazza Co- lonna, toen de eerste uitslagen wer den afgeroepen. Vanaf de hoge Aureliaanse zuil, midden op het plein, keek het bronzen beeld van St. Pau- lus minzaam neer op de menigte, die bij iedere victorie van de D. C. uit barstte in wat de Italianen noemen „ontploffingen van vreugde", welke gezegde ontploffingen gepaard gin gen met het ontsteken van Bengaals vuur, die de zwarte menigte en de- heldendaden van keizer Aurelius op dc zuil in helle gloed zetten. Er werd ook druk het lied van de „Opgaande Zon" gezongen, terwijl de tot juichen gestemde menigte iedere gelegen heid aangreep om te jubelen. Toen auto's met „carabinieri" (een spe ciaal soldaten-corps) zich een weg door de menigte duwden en wron gen, werd er hartelijk geapplaudis seerd, toen de burgemeester van Rome tegen een uur 's nachts zich op een balcon vertoonde, stond St. Pau- lus op zijn sokkel te trillen en tpen midden in de nacht (half 2) ministër Scelba in een auto door-reed, "werd zijn wagen besprongen met betogers en nog veel enthousiaster betoog- sters, die hem verzochten een toe spraak te houden. De minister vond het uur blijkbaar wat te vèr-gevor- derd en riep alleen maar door het raampje: Viva l'Italia!, welke uit roep duizendvoudig door de massa v/erd weergegalmd. OVERIGENS WAS HET IN ROME MUIS-STIL. Langs de hoofdstra ten was de stedelijke reiniging be zig de kleurige papieren verkiezings tapijten van muren en zuilen te spui ten en te pulken, waarbij zij werd geholpen door scharen papier-verko pers, die op eigen gelegenheid mét messen de plakkaten-koek los-sta- ken, om er 40 Lire per kilo mee te verdienen. Het was psychologisch een goede zet van de overheid on middellijk de plakkaten uit de hoofd straten te doen weg-spuiten. De mor gen na de beide verkiezingsdagen had de stad weer een rustig aanzien Voor alle zekerheid bleef echter ook Dinsdag het tap-verbod gehandhaafd. (Men kon in de restaurants echter wel wijn krijgen, als je de fles maar onder tafel zette en vlug leeg dronk!) De enigen, die na de verkiezing niet vrolijk keken, waren de man nen van de Fronto Popolare, de com munisten. Alleen in de wanhopigste wijken van Rome, waar onder en na de oorlog honderdduizenden uit an dere gebieden geëvacueerden opeen gepakt zitten in de meest ellendige omstandigheden, behaalde zij de meerderheid. Doch de gewohe arbei ders-bevolking heeft in grote massa katholiek gestemd, omdat er op wordt Terugkeer van vier broers uit Indië In de gemeente Aalst bij Eind hoven doet zich het zeldzame ge val voor, dat vier gebroeders in een gezin, nl. de familie Oversier, die na de bevrijding direct in het vrijwilligersleger voor Indië dienstnamen, op 28 April zullen repatriëren. Het organiserend comité voor de ontvangst van de gebroeders Oversier, die per „Zuiderkruis" zullen aankomen, na 2H jaar vrijwillige tropendienst, mocht van prins Bernhard het bericht ontvangen, dat namens Z. K. H. prins 3ernhard, inspecteur-gene- raaal der Kon. Landmacht, een officier aanwezig zal zijn bij de aankomst van het m.s. „Zuider kruis" om de gebroeders Over sier te verwelkomen. Tevens werd gevraagd, het juiste uur mede te delen, waar op de gebroeders Oversier in hun woonplaats worden ontvangen, opdat de prins zich ook hierbij kan doen vertegenwoordigen. Van meerdere zijde is ons ge vraagd naar het vervolg op de brie ven, die onze redacteur in de da gen, de Italiaanse verkiezingen voorafgaande, vanuit Rome heeft geschreven en in ons blad zijn ge publiceerd. Door telegraphische berichten hebben wij onze lezers over het ver loop en de uitslag der verkiezing op de hoogte gehouden, maar wij misten de per luchtpost verzonden correspondentie. Zaterdag is op Schiphol een Woensdag geschreven brief aange komen. Tussen de laatste in ons bald gepubliceerde brief en deze zijn er meerdere, die (nog) niet in ons bezit zijn gekomen! Naar wij hebben vernomen, z.n er in ons land meer teleurgesteld over de post verzending uit Italië. Ongetw.feld zullen echter onze lezers met belangstelling kennis ne men van wat onze redacteur nu in deze brief schrijft over de stemming in Rome na de grote verkiezingen. gerekend, dat de regering, gesteund door dollars, een vooruitstrevende so ciale en economische politiek zal volgen. De communistische bladen GAAN EVENWEL HARDNEK KIG VOORT tegen beter weten te beweren, dat de uitslag is vervalst. Er zijn weliswaar hier en daar van beide zijden, maar toch niet in doorslaggevende mate, in de stembiljetten onregelmatigheden ge constateerd. Ook bleek de admini stratie een beetje slordig te zijn, zo dat iemand, die Piet heette op de op roep, tot de ontdekking kwam Jan te heten op het stembureau, wat het spotblad „Mare Aurelio" het vol gende gesprek in de pen gaf: „Zijn er vergissingen op je stembiljet?" „Niet één!" „Op het mijne even- miii" „Wat een pex-fecte organi satie!" De communisten hebben druk gewerkt met dubbele stembiljetten, waarom hetzelfde blad een tekening afdrukt van een man in de biecht stoel, die opbiecht: „Eerwaarde, ik heb op de Communisten gestemd", waarop de priester door de tralies vraagt: „Hoeveel keer, mijn zoon, hoeveel keer?" Afgezien echter van deze GRAPJES is de toon in de Ita liaanse pers er een van grote dank baarheid, waarbij vermeld wordt, dat deze dagen over de gehele we reld het H. Sacrament is uitgesteld in Rome natuurlijk ook en er druk gebeden is. Iedereen is verheugd, dat het „klimaat van Siberië" weer plaats heeft gemaakt voor de warme zon van Italië, dat door een kruiste kentje met potlood de vrijheid heeft overwonnen en dat Italië het bewijs heeft geleverd: „wijs, rechtschapen en katholiek te zijn, gelovend in ge rechtigheid, toegewijd aan de familie- Voorbereidingen voor de a.s. ver kiezingen. Nu reeds worden voorbereidingen getroffen voor de komende verkie zingen. In deze afdeling worden de kiezerskaarten gereed gemaakt vol gens een speciaal mechanisch sys teem. Een met de hand geplaatste streep op een z.g. Hollerith-kaart wordt door een machine omgezet in een ponsgat. Werden tot nog toe de cijfers aangestreept, thans doet men dit door het aanstrepen van letters. band, trouw aan de tradite". De com munisten zullen wel gaan versprei den, dat de reactie heeft overwon nen, maar het „volk" niet alleen de bezittende klasse heeft duide lijk gesproken. Daarom werd van Togliatti smalend geschreven, dat hij alleen nog maar een gedetailleerd verslag, aèn Moskou mag opzenden. Hoe fel het hier ging tus SEN GELOOF EN ONGELOOF bewijzen enkele kleine feiten. In een stembureau, dat gevestigd was in het klooster van de H. Familie hebben de communisten de stemming ander half uur opgehouden, omdat er een klein beeldje van de H. Maagd stond (beeldjes en plaatjes van heiligen, met bloemen versierd, ziet men hier zelfs in ministeries en andere open bare gebouwen!). In een ander stëip- bureau eisten de communisten, dat het kruis van de muur zou worden genomen, „omdat dit teken de zie len van de kiezers zou kunnen be ïnvloeden". Een groot deel der Ita lianen is weliswaar niet zo erg nauw gezet katholiek, maar dergelijke inci denten worden algemeen gevoeld als een belediging, terwijl uit deze en kele feiten die echter symptoma tisch zijn" de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat de communis ten hier geen haar beter zijn dan el ders (daar werd wel eens aan ge twijfeld). Het christelijk Italië heeft zichzelf op dit ogenblik aan een groot gevaar ontrokken. Daarom het goedwillend deel der bevolking over zijn „grandioso succeso" en over de victorie van de vrijheid. Ewiva l'Italia! Leve Italië! L. R.. ONDANKS DEMONSTRATIEVERBOD f^ISTEREN zijn te Milaan ongeregeldheden voorgevallen,die de ern- stigste zijn, welke zich sedert d e verkiezingen in Italië hebben voor gedaan. Een carabinierwerd gedood, vermoedelijk door een kogel van een demonstrant en twee betogers werden gewond. De ongeregeldheden werden door de communisten uitgelokt, die een door de regering toe gestane besloten vergadering op de derde gedenkdag van Italië's „be vrijding deden ontaarden in een verboden demonstratie in het centrum van Milaan. Een ontzettend auto-ongeluk, dat in de nacht van Zaterdag op Zondag op de rijksweg AmersfoortAmster dam is geschied, heeft aan 4 mensen het leven gekost. Het zijn de echtparen Erven Dorens uit de Guido Gezellestraat te Amster dam en van Heukelum Stuyt uit de Jan van Goyenkade, eveneens te Am sterdam. Beide echtparen laten 5 kin deren achter. Het ongeluk heeft zich afgespeeld Zaterdagnacht omstreeks 1 uur. Op dat tijdstip stond aan de rechterzijde van de rijksweg ter hoogte van de Palmkazerne te Bussurrop het grondgebied van de gemeente Huizen een zwaar beladen trawler gepar- De situatie in Palestina spitst zich toe DLIJKBAAR jaloers op het succes van de Haganah in Haifa, hebben thans strijdkrachten van de -Irgo en Zwai Leoemi en van de Stern- groep een aanval ondernomen op de havènstad Jaffa, welke stad vrijwel uitsluitend wordt bewoond door Arabieren. Drieduizend Joodse soldaten, goed gewapend, geüniformeerd en m et stalen helmen op, zetten Zondag morgen de aanval in, nadat de Arabieren een ultimatum, waarin de overgave van Jaffa werd geëist, hadden afgewezen. Aan de communisten was toege staan, een besloten vergadering te houden op het kasteel Sforzesco bui ten Milaan. Na afloop werd een mars gehouden naar het piein voor de kathedraal van Milaan. Rode doeken en vlaggen kwamen te voorschijn en verschillende mannen trokken hun jassen uit, waaronder zij een rood hemd of pull-over hadden. Inder haast werden politieversterkingen opgecommandeerd met jeeps en pant serwagens. De demonstranten slaag den er echter in tot tweemaal toe de politieversperring te doorbreken en het centrale plein te bereiken. De chargerende politie, die enige malen over de demonstanten heenvuurde, verstrooide de menigte rode ex-par- tisanen, die geschat wordt op 25.000 man. Een plotseling opkomende on weersbui met enige gietbuien kwam de politie te hulp. Reeds enige dagen lang is melding gemaakt van bewegingen van parti- sanen in Noord- en Midden-Italië. De Italiaanse politie heeft berich ten ontvangen over formaties onbe kende gewapende mannen, die in le bergachtige gebielen nabij Modena in Midden-Italië in beweging zijn On gewone bewegingen van gewapende SPOEDIGE CONFERENTIE DER GROTE DRIE? Te Washington verwacht men, dat Marshall, Bevin en Bidault spoedig te Washington zullen confereren en dat op de agenda waarschijnlijk de kwestie van Amerikaanse militaire steun aan de West-Europese Unie zal voorkomen. Het is nog niet bekend, of Benelux ook op de conferentie zal zijn vertegenwoordigd. mannen wordt gemeld uit de bergen in de omstreken van Spezzano en Giulia, ten Zuiden van de stad. De algemene toestand blijft orde lijk in geheel Italië, ofschoon er nog steeds losse incidenten van aanval len op militaire depots worden ge meld, alsmede de ontdekking van ge heime wapenopslagplaatsen en enige ongeregeldheden. DE ACTIE VERLIEP VLOT. De actie verliep vlot. De Arabie ren trokken zich terug uit de buurt van het station, toen dat .was inge nomen en begonnen zich in de ha ven in te schepen. Er werd een wa penstilstand van twee uur gesloten, cm de vrouwen en kinderen gelegen heid te geven, zich in veiligheid te brengen op een schip van het Rode Kruis. Hoewel de Irgoen eiste, dat de En gelse troepen zich uit Jaffa zouden terugtrekken, hield de Britse politie haar hoofdkwartier bezet en vuurde van daar uit op de Joodse aanvallers, die gesteund werden door lichte ar tillerie en tanks. OOK GEVECHTEN IN JERUZALEM In Jeruzalem heeft de Haganah een aanval gedaan op de Arabische wijk en na een felle strijd van vijf uur een rij huizen in de lucht laten vliegen. Boven de stad hangt een licht rookgordijn. Volgens de Ara bieren hebben de Joodse troepen zich terug moeten trekken. De Joden daarentegen beweren, dat zij tie Ara bische buurt in handen hebben. De Joodse successen van de laat ste dagen hebben bij de Arabieren grote ongerustheid veroorzaakt. Zy begrijpen, dat het Arabische bevrij dingsleger zonder hulp van buiten de strijd niet kan volhouden, en er worden verscheidene conferenties ge houden, waar de Arabische leiders beraadslagen over middelen om de Palelstijnse Arabieren te hulp te ko men. VERVROEGD BESCHIKBAAR STELLING VAN BRITS MANDAAT? Op grond van uit Palestina ontvan gen berichten heeft de Britse rege ring besloten haar mandaat in het H. Land op 5 Mei inplaats van op 15 Mei neer te leggen, zo meent de „Daily Mail'' te kunnen melden. De Verenide Naties zouden binnen enkele dagen van deze „ernstige be slissing" op de hoogte worden ge bracht. Berlijnse studenten hebben er genoeg van De Berlijnse universiteit, gelegen in de Russische sector van de stad is in opstand gekomen tegen de com munistische invloed op de studenten en de anti-communistische leiders eisten op een vergadering in de Brit se sector, dat er een vrije universiteit zou worden opgericht, in het Westen van Berlijn, onder de hoede van de Amerikanen, Engelsen of Frapsen. Dat er opstand dreigde was al lang bekend. Het kwam tot een uitbars ting 'toen drie anti-communistische studentenleiders uit de universiteit werden verwijderd. De Amerikanen hebben geen partij gekozen, maar hebben al laten weten, dat zij sym pathiek staan tegenover studenten, die zouden willen studeren in een van de Westelijke sectoren van Ber lijn. ONTAARDE RUSSISCHE COMPONISTEN. Het gaat er in Rusland vreemd naar toe. Algemeen bekend is, dat de mislukking van een of ander ver keerd opgezet plan of een misoogst steevast wordt toegeschreven aan „sabotage", wat een welkome aanlei ding pleegt te zijn voor een groot scheepse „zuiveringsactie". De be schuldigden „bekennen" altijd prompt, dank zij de „effectieve" me thoden van de politie. Nu blijken er echter ook al saboteurs te zijn onder de Russische componisten. Een paar van de bekendste, o.a. Sjostakowitsj en Prokofief schijnen teveel muziek geschreven tc hebben met een bour- geois-inslag, met teveel „formalisti sche strekkingen". Wie er iets van snapt, mag het zeggen. In elk geval hebben de lui vanzelfsprekend „be kend". Sjostakowitsj heeft het con gres van So wj et-componisten zijn verontschuldigingen aangeboden, al dus meldt radio-Moskou. Hij sprak van „grove fouten en ontaardingen", die hij in zijn werk had laten binnensluipen, en beloofde zich te herzién. Aram Chatchatoerian, een andere componist op wie critiek is geoefend, heeft ter conferentie toegegeven, dat hij „de verkeerde weg volgde De So wj et-Unie staat aan de vooravond van de hergeboorte der muziek, wel ke waarlijk „nationaal en diep-ideolo- gisch was", aldus heeft hij verklaard. K.L.M. STAAKT DE VLIEGDIENST OP PALESTINA. De K.L.M. en de Sabena hebben haar diensten op Lydda, het Pales tijnse vliegveld gestaakt. Onmiddellijk nadat de Britten het belangrijk vliegveld Zondagmorgen verlieten, hebben Arabische strijd krachten het vliegveld in bezit ge nomen. Het is nog niet bekend, of de Joden zullen trachten zich er meester van te maken. De luchtvaartmaatschappijen van Egypte en Irak hebben de landings plaats nu vervangen door die van Ammam in Transjordanië. PIJPLEIDING BUITEN BEDRIJF. Naar officieel te Bagdad is mede gedeeld, is de pijpleiding van de Iraakse petroleummaatschappij tus sen Kirkoek (Irak) en Haifa buiten bedrijf gesteld. Ingenieurs en em ploy é's zijn uit Haifa vertrokken Naar men meent te weten, wordt de pijpleiding bij de raffinaderij te Hai fa door sterke troepenafdelingen be waakt. De pijpleiding is ongeveer 1000 km. lang en er vloeide per jaar 2 millioen ton ruwe olie door. Een Iraakse divisie is met volledige ooi'logs-uitrusting uit Bagdad naar Amman vertrokken. ONTSLAG FRANSE REGERINGS AMBTENAREN. De Fx-anse regering heeft besloten 120.000 rijksambtenaren te ontslaan, in overeenstemming met haar verze kering aan de Nationale Vergade ring, dat de openbare uitgaven met tien procent zouden worden beperkt Met de uitvoering van deze maatre gel zal onmiddellijk worden begon nen. Men meent te weten, dat er la ter nog 30.000 rijksambtenaren en ar- beiders van de genationaliseerde spoorwegen ontslagen zullen worden, in het kader van het bezuinigings program. keerd, waarvan de bestuurder met bandenpech te kampen had. De wa gen stond met de voorzijde in de rich ting Amsterdam. Een luxe personen auto naderde op dat ogenblik met grote snelheid uit de richting Amers foort. Het is zeer waarschijnlijk, dat de bestuurder van deze auto de trawler niet heeft opgemerkt, want met geweldige kracht botste de auto tegen de trawler. De l"Xe wagen schoof als het ware onder de laad bak van de grote trawler. De kap werd afgedukt en de auto geheel ver nield. Alle vier inzittenden waren op slag dood. Het is thans bekend, dat de beide echtparen op weg waren naar huis. De politie uit Bussum en Huizen was snel ter plaatse en stelde een on- derzoek in. Een ontvlucht meisje. Hierbij kwam aan het licht, dat zich in de trawler behalve de chauffeur nog een 20-jarig meisje bevond. Merkwaardigerwijze was zij gekleed in gestichtskleren. Zij bleek te zijn Annie Druif, die dezelfde avond ont vlucht was uit het opvoedingsge sticht te Zeist. Zij had de stilstaande trawler opgemerkt en gevraagd te mogen liften, hetgeen de chauffeur toestond onder het voorbehoud, dat hij eerst zijn banden in rde moest maken, Het meisje is toen vast in de cabine gaan zitten, terwijl de chauf feur zich met zijn auto bezig hield. Voor de reconstructie var he:; onge luk en het vaststellen van de schuld- vx*aag blijkt de aanwezigheid van het meisje van groot belang te zijn ge weest. Annie Druif heeft n.l. ver klaard, dat haar aandacht op de traw ler is gevallen door het brandende rode achterlicht. Het staat vrijwel vast, gezien het feit dat het ongeluk is geschied slechts korte tijd nadat het ontvluchte meisje in de cabine is gestapt, dat de reflector ook op het ogenblik, dat de luxe auto naderde, heeft gebrand. Dit wordt door de politie dan ook aangenomen, waarmede een grote last van de schouders van de chauf feur is genomen. Uit het politieonderzoek is komen vast te staan, dat de chauffeur van de vrachtauto, toebehorend aan de N.V. Stoomvaartmaatschappij Van Swieten te Amsterdam, geen schuld treft. Behalve de verklaring van het meisje, dat in de cabine zat, is er nog een belangrijke verklaring. Enige ogenblikken voordat het ongeluk ge schiedde, naderde uit de richting Amersfoort een luxe auto, waarvan de bestuurder op ca. 100 meter af stand het rode achterlicht van de vrachtauto opmerkte en ontdekkend dat de wagen stilstond, snelheid ver minderde. Een aanrijding kon echter niet meer worden voorkomen, doch door het krachtige remmen had deze aanrijding geen ernstig gevolg. De luxe auto*werd overigens wel dus danig beschadigd, dat zij moest wor den weggesleept. Uit deze verklaringen blijkt, aldus de politie, dat de vrachtauto geheel aan de rechterzijde van de weg stond. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 75 bedden met toebehoren naar het Leo-gesticht ,te Borculo, dat dezer da gen gedeeltelijk door brand werd verwoest, gezonden. Zoals men weet werden vooral de slaapzalen van het R.K. gesticht voor jongens door de brand geteistex'd, zodat men vooral behoefte had aan bedden. Tuinder te Naaldwijk vermoord Zaterdagavond werd de 39-jarige tuinder A. Thoen uit Naaldwijk door een zijn woxxing binnengedrongen ge maskerde man met een pistool be schoten. Hij kreeg een buikschot. Gis termorgen is hij in het ziekenhuis aan het Westeinde te 's Gravenhage over leden. Hij laat een vrouw en drie kinderen na. Omstreeks 10 uur Zaterdagavond drong een gemaskerde man de wo ning van A. Thoen binnen, welke wo ning gelegen is aan de Zwarte Dijk 12b. Zij staat aldaar vrijwel alleen. De indringer richtte een pistool op de echtgenote van Thoen, die naar de deur gelopen was. Op haar gillen liep A. Thoen naar voren en gooide een stoel naar het hoofd van de indrin ger. Deze loste hierop een schot naar de grond. Er vond toen een worsteling plaats, tijdens welke A. Thoen een tweede stoel naar de gemaskerde indringer wierp. Deze laatste loste vervolgens een tweede schot, d't A. Thoen in de buik trof. Deze viel ernstig getroffen neer. De indringer koos hierop het hazenpad, zonder iets mee te nemen. Het slachtoffer werd kort hierop overgebracht naar het ziekenhuis aan het Westeinde te 's Gravenhage. Al daar is hij Zondagmorgen om 5 uur overleden. De politie tast nog in het duister naar de moordenaar. Brand in het Leo-gesticht te Borcu lo. In het opvoedingsgesticht voor jongens te Borculo is de linkervleu gel van het gebouw geheel uitge brand. GROOT AANTAL ECHTSCHEIDINGEN. De Ned. Staatscourant van Vrijdag 23 April vermeldde zoals practisch iedere dag een groot aantal echtschei dingen. Ditmaal werden niet minder dan 99 echtscheidingen vermeld. (Sm koWue.itje... Het is een dwaling, ce beweren, dat de economische orde onafhanke lijk is van de morele. Quadragesimo Anno.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1