S)e £cidóe6ot4/fccmt D'È LES VAN BOGOTA .Verdrag te Parijs door zestien landen ondertekend Joden aan de winnende hand Bevredigende excuses van .Djokja geëist Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN O MSI REKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 17 APRIL 1948 39ste JAARGANG Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 - van Noord en Zuid bijeen op de Pan-Amerikaanse conferentie. Ame rika heeft sinds de wereldoorlog de leiding in de wereld en voelt zich als leider terdege. Het Noorden is daar bij het meest daadkrachtig, het Zui den zoekt het meer in grote woorden. Zo ging bijv. van enige Zuid-Ameri kaanse republieken het voorstel uit, om de nog bestaande „koloniale" gebieden van West-Europese mo gendheden in de Amerikaanse terri toriale sfeer te liquideren. Wat doen die achterlijke kolonisten, zoals Ne- 'aerlanders, Engelsen en Fransen, op het Amerikaanse halfrond? Zij zou den er op de conferentie te Bogota eens een hartig woordje over spre- Ken. Marshall zelf was naar de con- feientie gegaan, om de Zuid-Ameri kanen wat in toom te houden, Want zelfbewustzijn is wel goed, maar zelfoverschatting schaadt. Toep klonk er op eens een schot. Een liberale leider was doodgescho ten. En meteen kwam het volk in beweging. Het gebouw, waar de de legaties vergaderden, werd be stormd en de inboedel werd kapot geslagen. De afgevaardigden konden zich ternauwernood aan mishande ling* onttrekken. Een revolutie was uitgebarsten in-het anders zo rustige Columbia. Na een paar dagen was de kruitdamp wel weeropgetrokken, maar Bogota bleek grotendeels ver woest. De gedelegeerden moesten in schoollokalen op houten bankies vergaderen en alleen de verbeten wil, o n niet te laten blijken, dat dé conieientie verstoord was, dwong hen nog even in het ongastvrije Bo gota te blijven. N.u zrm revoluties in Zuid-Ameri kaanse staten heel gewone en norïna- le verschijnseiten; iemand, die zich dakr iets van aan trekt. Maar Coium bia had tc-l nu toe nog niet meege daan met die operette-revoluties en nu het wfrkelijk eens met een. op stand kennis maakte, was het ook inderdaaq gegn operetté-geval. Een rokende puinhoop van een half ver brande hoofdstad en ongeveer 700 doden zijn wat te veel voor een operette. WAT WAS ER eigenlijk hand in Columbia? De politieke situatie in deze Zuid- Amerikaanse republiek was aldus: Jarenlang zijn er de liberalen aan het bewind geweest, totdat er een scheuring ender hen ontstond en de conservatieven, die geen 'meerder heid hadden, een coalitie aangingen met de afgescheiden rechteri vleugel Van'dé voormalige liberale partij. De samenwerking vlotte échter niet al te best en daarom regeerden de con servatieven de laatste tijd op eigen gelegenheid. Dat schijnt tot ontevredenheid aan leiding te hebben gegeven en nu na de ppstand is de coalitie weer hersteld. De directe stoot tot de uit barsting was de moord op de leider der liberalen Gatian. Zijn opvolger' zit thans als premier in de regering Aldus is de politieke situatie in Bogota, maar een verklaring voor een zó rigoreuse uitbarsting is daarin nauwelijks te vinden. Men zoekt de achtergrond dan ook in communisti sche agitatie en heett reeds een paar Russische en een stel Columbiaanse cornmunistéir -gearresteerd. Blijkbaar hebben zij van de latent aanwezige ontevredenheid gebruik gemaakt, om op een gegeven /ogenblik dq lont in het kruit te steken. Europese economische samenwerking deelnemen aan het Europese herstelplan, hebben Vrijrlag te Parijs het verdrag voor de permanente coördinatie van hun econoipiën gete kend. Vele diplomatieke waarnemers zien in dit document de basis voor een toekomstige Verenigde Staten van Europa. Zij zeggen, dat een strik te naleving van de bepalingen van het verdrag een nauwe politieke een heid ten gevolge zou hebben. ORGANISATIE VOOR ECONOM. SAMENWERKING. Om in het kader van het Europese herstelplan de pogingen tot weder opbouw te leiden wordt opgericht de „Organisatie voor Europese Eco nomische Samenwerking", die richt lijnen zal geven voor de hand<e!, in dustrie en arbeid der desbetreffen de landen. Zodoende vindt de Orga nisatie haar oorsprong min of meer in de Amerikaanse hulp. Verder is het haar doel voort te gaan met de coördinatie van de handel van het vasteland van Europa en economische overeenkomsten te sluiten met an dere landen of internationale unies, om de Europese arbeidskrachten en ressousces zo doeltrefend mogelijk ten .kunnen gebruiken. aan de Russische brief terzijde gelegd Inzake het vliegongeluk boven Berlijn Een nieuwe Russische brief, waarin enkele voorwaarden worden gesteld, waaronder de Russen bereid zijn hun vroegere standpunt op te geven, dat de Brits-Russische commissie van on derzoek naar het vliegtuigongeluk bo. ven Berlijn alleen Britse en Russische getuigen zou moeteh horen, is door de Engelsen als „niet te beantwoorden" ter zijde gelegd. Generaal Brownjohn, de plaatsvervangende Britse militai re gouverneur, zeide, dat de brief, die geadresseerd was aan de leider van de Britse commissie van onderzoek, in de eerste plaats „vol misvattin gen" was en in de tweede plaats reeds gepubliceerd was. Hij was der halve niet van plan hem te beant woorden. De brief was Vrijdagochtend bijna 'woordelijk in het officiële orgaan van de Russische bezetting, de „Taeglichte Rundschau", afgedrukt. De Britsche commissie heeft haar onderzoek voltooid en zal een rapport opstellen. Met ahdere woorden zal de Orga nisatie een bond van staten zijn, die zich in de wereldhandel zal kunnen handhaven tegenover de Verenigde Staten en elke andere mogendheid. Dit streven heeft de zegen van Wash ington. De Amerikaanse regering is er niet voor, dat West-Europa terug keert naar de gevaarlijke nationalis tische handelsopvattingen uit de vooroorlogse dagen. Zij wenst een gezonde concurrent naast zich en niet een hulpbehoevende. Parijs is met algemene stemmen gekozen voor de permanente zetel. Op voorstel van Bevin kreeg Bel gië het voorrecht de president, of voorzitter van de raad te benoemen. Als zodanig zal nu de Belgische mi nister van Buitenlandse Zaken Paid Henri Spaak fungeren. De raad bestaat uit 18 leden. Dit zijn de zestien deelnemende landen en de opperbevelhebbers van de Duitse bezettingszones, totdat er voor Duitsland' de een of andere eenheids- regering tot stand gekomen is. Robert Marjolin, de 36-jar. plaats vervangende commissaris-generaal voor het Franse binnenlandse her stelplan, werd gekozen tot secretaris generaal. De veldslag in Palestina het dorpje Satis, tussen Castel en Latroen in de nabijheid van de ge vaarlijke Bab-el-wad-pas, te verove ren. De Arabische tegenstand zou ge broken zijn met mortieren en kleine vuurwapenen. Even ten Westen van Jeruzalem heroverden de Joden en kele Arabische dorpen. Wapenstilstandsresolutie aanvaard Onvriendelijk welkom was niet spontaan' ASS. PRESS MELDT, dat de Nederlanders de republikeinse regering zullen verzoekert haar duidelijke en bevredigende excuses aan te bie den. Indien een onbevredigend antwoord zal worden ontvangen, zal de Nederlandse delegatie waarschijnlijk naar Batavia terugkeren De tot nu toe door Djokja gegeven excuses worden do6r de Ned. Indische regering, zowel naar vorm als inhoud- onbevredigend geacht. De algemene indruk is, dat men niet te maken heeft met spontane volksreacties en dat de' juiste atmosfeer voor de besprekingen door deze daad der republikein se propaganda vertroebeld en vruchtbare arbeid niet te verwachten is. in pers en radio is weinig gastvrij, nog steeds worden wij onheus beje gend. AbdoelKadir eindigde: „Helpt de regering op de "vlügste wijze tot een oplossing van het probleem door steun en vertrouwen, dat zij met grootst mogelijke voorzichtigheid en beleid ,zal handelen Wij zijn er nog niet. PANIEKSTEMMING ONDÊR ARABIEREN. Door deze Joodse successen en het feit dat de Joodse strijdkrachten de eerste phase van de strijd om het be heer van de hoofdweg Jeruzalem Tel Aviv hebben gewonnen, zijn de Arabische landen in een_ paniekstem ming geraakt. Koning Abdoellah van Irak heeft in honderden Irakezen telegrammen ontvangen, waarin hem gevraagd wordt „aan het hoofd van de Arabi sche bevrijdingslegers op te rukken om Tawzi Kaoekji en zijn strijdende' Arabische broeders hulp te brengen. Ondanks bet ongunstige nieuws be staat in leidende Arabische kringen enig optimisme. De secretaris van de moefti van Jeruzalem heeft tegenover journalisten verklaard, dat hij van het Arabische bevrijdingsleger ^ver nomen had, dat de soldaten van Kaoekji nog steeds meester van het terrein waren. RADIOREDE ABD. KADIR. Voor Radio-Batavia zeide Abdoel Kadir in 'een uiteenzetting o.m., dat de gebeurtenissen niet maatgevend zijn voor de hele republiek. De de monstranten waren jongens tussen 10 en 26 jaar. Zij werden -geleid en de „verwelkomers" kwamen, niet spon taan op. Er waren geen vrouwelijke demonstranten. Hier en daar waren ouderen, die met stokken in de hand, 't geheel dirigeerden. Buiten het sta tion wérd geen hinder ondervonden. Het was vooral gericht tegen de* In dische leden der delegatie. Kennelijk was de bedoeling geen levensgevaar te veroorzaken. De voorzitter der Nederlandse, de legatie tekende de politiek te Djokja als 'n „mozaïek van sferen, een ver zameling van ideeën, sentimenten, expressies, uiterlijke bewogenheid en wat niet al, zonder diiidelijkè begren zing". De republikeinse propaganda INTERVIEW MET KARDINAAL VON PREYSING Over de godsdienstige toestand in Bërlijn TWAS HET OP een wenk van Mos- kou, dat zij juist het tijdstip van de Pan-Amerikaanse conferentie xiit- kozen? Het lijkt inderdaad meer dan een buitengewone toevalligheid; het heeft er veel van weg, dat met opzet getracht is, deze Amerikaanse conferentie in discredièt te brengen; een soort propaganda-stunt dus van Moskou, om te laten zien tot hoever Stalin's arm wel reikt, als het hem belieft iemand een klap in het ge zicht te geven. Mocht deze veronderstelling juist zijn, dap, hebben de communisten zichzelf toch lelijk in hun eigen vin gers gesnedén, want er is nu een maal een anti-communistische stro ming in Amerika ontstaan en deze wordt door zulke gebeurtenissen als te Bogota plaats grepen 'enorm ver sterkt. Al is dan de aangekondigde diplomatieke breuk met Moskou voorbarig gebleken, toch zal het re sultaat wel zijn, dat er buitengewone maatregelen tegen de communisti sche agitatie worden genomen en aan de handlangers van Moskou de mo gelijkheid wordt ontnomen, om uit de bestaande ontevredenheid politie ke munt te slaan. Er is echter één overweging, wel ke te deuken geeft. In Zuid-Amerika niet alleen in Columbia is er inderdaad, een zekere ontevreden heid óver de hulp, welke Noord- Amerika zo royaal aan Europa biedt. Indién het Moskou zou gelukken, om een wig te drijven tussen Noord en Zuid, zou dat het gelukken van het Marshall-plah lelijk belemme ren. Moskou laat £ijn ogen verder gaan dan Italië. De uitslag van de verkiezingen in Italië, welke morgen worden gehou den, is belangrijk genoeg, maar Ita lië is op het ogenblik niet het enige arbeidsveld van het communistisch -gestook. Per vliegtuig op weg van Duits land naar Rome, heeft Kardinaal von Preysing," Bisschop van Berlijn, eni ge dagen in Parijs vertoefd als gast van de Apostolische Nuntius in Frankrijk, Mgr. Roncalli. Pe Kardi naal stond het-volgende interview toe aan het Katholieke Franse Persbu reau. Hij drukte zich uit in uitstekend Frans, nagenoeg zonder enig buiten lands accent. De Duitse kerkvorst, die -alom ge ëerbiedigd wordt om zijn strijd voor de vrijheid tijdens de Nazi-onder drukking, wilde slechts over zijn eigen diocees spreken, omdat het, ge zien de scheidsmuren tussen de bezet tingszones en de daarin gelegen bis dommen, zeer moeilijk is, dit ook over de andere te doen. Op de eerste plaats legde de Kar. dinaal de nadruk op de geloofsijver van zijn diocesanen: „De pastoors van alle Berlijnse parochies hebben mij verklaard, nooit getuige te zijn ge weest van zulk een schitterend Paas feest als dit jaar het geval was. Een hunner vertelde mij, dat hij dit sinds 27 jaar niet meer had meegemaakt Niettemin zijn de gezinnen zwaar ge troffen door de afwezigheid van zo ovele huisvaders, het gebrek aan woon ruimte en algenpeen heersende nood. Doch er is nog steeds een katholieke grondslag voor hun leven aanwezig, waardoor zij aan de ontberingen en moeilijkheden het hoofd kunnen bie den". Gevraagd naar de toestand, waarin de Duitse jeugd zich bevindt, ver klaarde Kardinaal von Preysing:,„Het zou overdreven zijn, te beweren dat de Duitse jeugd vgrloren is. Er zijn nog massa's jongeren? die zich werke lijk zeer goed houden en die ons het beste voor de toekomst doen verwach ten". Over de mate, waarin het bijzonder onderwijs nog wordt toegelaten in het Bisdom Berlijn,'verklaarde hij: „Voor Hitier aan de macht kwam, waren er 50 katholieke lagere scholen in de Duitsé hoofdstad. Zij werden in 1936 gesloten en tot op de huidige dag is dit zo gebleven. Het godsdienston derricht wordt óp school gegeven, doch buiten de officiële lesuren. De gemeenteraad van Berlijn besloot om ook dit onderwijs te verbieden, maar de bezettingsautoriteiten hebben hun goedkeuring aan deze beslissing ont houden". „In ivelke mate kan de Leer der Kerk in Berlijn verspreid worden?" Hierop antwoordde de Kardinaal: „Wij lijden zeer-onder het gebrek aan papier voor de uitgave van catechis- maar komen er wel". Het nieuws te Batavia staat nog- steeds in het téken van de gebeurte nissen op het station te Djokja, thans bijna een week geleden. Abdoelkadir vgrtrok hedenmorgen naar Djokja en na enkele uren verblijf aldaar is hij wederom met van Vredenburch naar Batavia teruggekeerd. Hedenmiddag zullen op .het paleis besprekingen worden gehouden. Volgens het te Batavia verschijnen de „Dagblad' zouden er aanwijzingen zijn, dat o.a. Sjarifoeddin de hand heeft gehac^ in de incidenten, niet zo-, ^eer om de Nederlandse delegatie aangenaam t- zijn, doch meer om de republikeinse regering in moeilijk heden te brengen. mussen, godsdienstige lectuür en ka tholieke tijdschriften. Dit is een pro- bleem dat ons zeer bijzondere zorgen baart". De Berlijnse Bisschop besloot dit onderhoud met er op te wijzen, dat zijn geestelijkheid door de oorlog en de vervolging door de Nazis gedund is en slechts zeer langzaam kan wor den aangevuld. Me vreugde vermeld de hij echter, dat er bij de jeugd meer priesterroepingen zijn dan hij had durven hopen. STUDIEWEEK VAN DE FRANSE KATHOLIEKE INTELLECTUELEN TE PARIJS. Op 10 April begon te Parijs in het. Instituut Catholique de Studieweek der Franse intellectuelen. Paul Clau- del, de beroemde schrijver en oud diplomaat, zat de openingszitting voor. Naast hem had eveneens plaats genomen Robert Schuman, de huidige Eerste Minister. Een van de jprekers, die het hieest de aandacht trpk, was Daniël Rops met een lezing over „De intellectuelen ten overslaan van de Liefde van Christus". Rops herinnerde aan St. Paulus en de Kerkvaders bij het op merkzaam maken op de plicht van iedere Christen om ook zijn tegen standers met alle naasteliefde te be handelen, temeer omdat zelfs de diepst gevallene nog op Gods barm hartigheid kan rekenen. Voorts wijd de hij zijn voordracht aan de plich ten van de katholieke schrijver en ci- teerde tenslotte de H. Johannes van het Kruis: „In de avond van ons le ven zullen wij geoordeeld worden naar onze liefde". Tijdens de Studieweek worden in het bijzonder ook de plichten van de rechtsgeleerde, de geneesheer en de man van wetenschap onder de loupe genomen. PAX ROMANA NEEMT AMERIKAANSE STUDENTEN OP. Volgens de New York Times heeft de „Pax Romana", de Internationale Kath. Studentenvereniging „The Newman Club Federation" uit de Verenigde Staten op de vergadering te Spa als lid aangenomen. Voorts werd als lid aangenomen de Katho lieke Duitse Studentenvereniging, die sinds 1934 geen lid meer was van de Pax Romana. -Het congres van de „Pax Romana" zal het volgend jaar te Mexico City worden gehouden, waar gesproken zal worden over „De sociale proble men in Amerika". Ned: verliezen in Indië De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd^ Koninklijke Landmacht: Serg. -C. Vink, afkomstig uit Dordrecht, gesneuveld 1 April 1948. Kon. Ned^Indische leger: Soed. korp. Iri, afkomstig uit Ned.-Indië, gesneuveld 18 Maart. Koninklijke Marine: Heeft in de peridoe \ran de af gelopen week geen verliezen' ge rapporteerd. PRINSES JULIANA MET JONGSTE PRINSESJES TERUG IN ONS LAND de late narhiddag is gisteren H. K. H. Prinses Juliana met de Prin sesjes Margriet en Marijke in een speciaal vliegtuig uit Zwitserland naar ons land teruggekeerd. Het toe stel landde*op het vliegveld Soester- berg. Onmiddellijk na de landing be gaf de prinses zich' met beide kinde ren per auto naar hej; paleis Soest- dijk. Z.K.H. prins Bërnhard werd he- DE ONTPLOFFING TE RIO DE JANEIRO. Een aantal communisten is, naar gemeld wordt, gearresteerd in ver band met de ontploffingen, die zich Donderdag in een munitiedepot van het leger buiten Rio hebben voorge daan en waarbij volgens een officiële mededeling 20 personen om het leven kwamen en ongeveer 120 personen werden gewond. Men gelooft echter, dat vele lijken nog ortder de branden de wrakstukken verborgen liggen. De elf verwoeste gebouwen branden nog steeds en er is nog kans op verdere explosies. Het leger bevindt zich in een toestand van paraatheid. VEERTIEN DODEN BIJ SPOOR- WFC,ON*OEI,UK IN ENGELAND Hedenochtend vroeg is de post trein van Londen naar Schotland bij Winsford op de personentrein van Glasgow naar Londen gelopen. Vol gens spoorwegbeambten zijn er 14 doden te betreuren en zijn elf per sonen zwaar gewond. Twintig hebben een shock gekregen of liepen min der ernstige verwondingen op. NEDERLANDSE SIGAREN FAVORIET IN BELGIë. De invoer van Nederlandse siga ren in België is na de invoering Van de tolunie aanzienlijk -gestegen tot grote verontrusting van de Belgische sigarenfabrikanten. Het afzetgebied voor" de Belgische sigaren krimpt meer en meer in. Dit is aanleiding geweest tot een beklag bij de rege ring. Naar aanleiding hiervan is een delegatie van het verbond van siga renfabrikanten ontvangen door de minister vanBuitenlandse Handel, baron Van der StratenWaillet. Deze zegde toe te zullen trachten voor hei tweede dienstjaar van het handels- accoord een invoercontingent van Belgische sigaren naar Nederland te verkrijgen. ■feONING LEOPOLD .WENST GEEN BETOGINGEN TE ROTTERDAM. Het secretariaat van koning Leo pold III deelt mede, dat men van vele kanten heeft geprobeerd, de vorst te bewegen, bij zijn aankomst te Rotterdam delegaties uit België te ontvangen. Aan dit verzoek kan geen gevolg worden gegeven, daar de hele reis ^n de koning een particu lier karakter heeft gedragen en dit ook gedurende de reis ovSP Neder lands grondgebied zal hebben. Het is de wens van de koning, dat bij zijn aankomst te Rotterdam geen beto gingen zullen worden gehouden. Reuter meldt uit Lake Succes, dat de Veiligheidsraad heden de wapen stilstandresolutie voor Palestina aan vaard heeft. Na een lange nachtzitting werd te gen twee uur plaatselijke tijd de re solutie aanvaard met negen stemmen voor en twêe onthoudingen. Dé re solutie eist het staken -an elke poli tieke activiteit, die de rechten van een der beide partijen zou kunnen schaden. Gromyko (S.U.) verzette zich tegen verscheidene punten van de resolutie „omdat zij niet billijk tegenover de Joden waren". Er werd paragraaf voor paragraaf gestemd. De delen, welke handelen over beëindi gen van alle militaire activiteit en geweld en die, volgens welkq beide partijen moeten afzien van het in Pa lestina brengen van gewapende groe pen en strijdend personeel, werden eenstemmig aangenomen. Het uitein delijke resultaat der stemming was, dat Argentinië, België, Columbia, China, Canada, Frankrijk, Engeland en Syrië voor waren en de S.U. en de Oekraine z;ch onthielden. De Veiligheidsraad yerwierp een voorstel tot instelling van een wa penstilstandscommissie, nadat Syrië had voorgesteld, dat de consuls van Amerika, België en Frankrijk in Je ruzalem deze taak op zich zouden ne men. Voor het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam stond de beruchte S.D.- spion Anton van der Waals terecht. Hij heeft zich te verantwoorden voor den met de twee oudste prinsesjes de medeplichtigheid aan de dood van in ons land terug verwacht duizenden Nederlanders. KONINKLIJKE BELANGSTELLING VOOR „SCHOOLSTAD De Koningin heeft Mgr. Th. Veiv hoeven, directeur van het R.K. Cen traal Bureau voor Onderwijs en Op voeding laten weten, dat H.M. het voornemen had de Onderwijstentoon stelling „Schoolstad" met een bezoek te vereren. De overweging evenwel, dat aan een rondgang op deze zeer uitgebreide expositie onvermijdelijk een grote vermoeienis verbonden is, heeft H. M. genoopt, van dit voorne- rfien af te zien. Hare Majesteit heeft daarom haar secretaresse mej. Gel- dens verzocht namens haar „School stad'*' te bezoeken. Program „Schoolstad". Zondag 18 April: Congreszaal: 1.302.30 uiur Orkest blinde meis jes; 34 uur Muziekuitvoering blin de jongens; 45 uur Orkest blinde meisjes. In de stand van de Ned. R.K. Kerkimiuziekschool te Utredht: 45 uur Openbare les. Filmvoorstellingen: 2, 3, 4, 8 en uur. Vacantiestad: 2.304.45 u. Opvoe ring van Joseph in Dothan door leer lingen van de R. K. Kweekschool voor jongens te Hilversum. Maandag 19 April: 11.1512 uur: Muziek en dans door meisjes tan het Doofstommen-Instituut te St. Mi chielsgestel, 1.452.15 uur: Declama tie R.K. Meisjesschool uit Don Haag; 2.304 uur Marionettentheater voor de jeugd door Bert Brugman; 45 uur en des avonds van 7.309.30 uur Grote muziek- en dans-demonstratie door meisjes van het Doofstommen- Instituut te St. Michièlsgestel, 6.56 7.30 uur: Lezing door de heer E. J. - F. Manse voor de R.K. Middenstand. Dinsdag 20 April: 11—12 uur; van 3.304.30 uur en van 7.309.30 uur: grote muziek- en dans-demortstratie door meisjes van het Doofstommen- Instituut te St. Michielsgestel; 2.30 4 uur: Marionettentheater voor de jeugd door Bert Brugman. Woensdag 21 April: 11—12 uur: Muziek en dans door meisjes van het Doofstommen-Instituut te St. Mi chielsgestel; 23 uur: Gymnastiek- uitvoering door leerlingen van de R.K. Huishoudschool St. Agnes te Voorburg; 2.304 uur: Marionetten theater voor de jeugd door Bert Brugman; 34 uur: Muziek en dans door meisjes van het Doofstommen- Instituut te St. Michielsgestel; 45 uur: Rythmische dans door leerlingen van de R.K. Huishoudschool te 's-Gravenhage; 7—10 uur: Muriek-de- monstratie door het Instituut Klavar- skribo. Donderdag 22 April: 1012 uur en van 2.303.30 uur: Congres Bisschop pelijke Adviescommissie voor de Ka tholieke Uitgaven, met expositie van graphisch werk. door jonge Katholie ke Kunstenaai's; 2.30—4 uur: Mario nettentheater voor de jeugd door Bert Brugman. Dagelijk, ook 's avonds: Demon straties in de verschillende afdelin gen. Filmvoorstellingen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 uur. DONDERDAG IS HET DE LAATSTE DAG VAN DE TENTOONSTELLING. £en ioMett'pe... Wanneer wij het innerlijk geluk gevonden hebben, dan kunnen de aardse dingen ons niet meer neer halen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1