S)e CöidseSoti/fca/rit De Russen plunderen een Amerikaanse trein Amerikaans machtsvertoon boven Berlijn Openlijke oorlog in Palestina Zal Nederland verontschul digingen accepteren?' VRIJDAG 16 APRIL 194. 39ste JAARGANG No. 11366 Directeur: C. Al. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILiMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" AMERIKAANSE VLIEGTUIGEN BOVEN BERLIJN Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w», 1.30 p. mnd., £3.90 p. kwart. Franco p. p. £4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Waarom? Italië het communisme een ern stige kans? Waarom moet daar met man en macht gewerkt worden om het communisme terug te dringen? Waarom? Zonder er naar te stre ven, om in een paar regels volledig de oorzaken aan te duiden, behoeven we toch geen moment te aarzelen,-- als we de voornaamste oorzaak wil len noemen. De voornaamste oorzaak van de voor dat land zeker haast ongeloof lijke groei van het communisme vormen:-de sociale toestanden. Helaas hebben maar al te velen meer geluisterd naar de propaganda van het fascisme, dan naar de ency clieken van de Pausen, waarin een jchristelijke democratie wordt gepre dikt. Door zonden van verzuim zouden zeer vele katholieken in Italië mede schuldig staan aan de gevolgen van een eventuele communistische over winning. Een eventueele over winning; er« komen vooral gedurende de laatste dagen geruststellende be richten. Zeker, men kan èen verklaring voor dat verzuim vinden in het ka rakter van het zuidelijk volk, dat gaarne en gemakkelijk in vuur en vlam staat, maar toch ook zéér traag is, om oude toestanden te her vormen naar eisen van een nieuwe tijd. Dat is een verklaring, misschien een gedeeltelijke "verontschuldiging, maar het verontschuldigt-hen zéker niet geheel. Over - de sociale toestanden in Ita lië schrijvend, constateert een cor respondent van de „Maasbode" o.m.: „Zuid-Italië is bovendien het land van het groot grondbezit. De eigenaars wonen in de stad of op hun weelderige buiten plaatsen en verpachten hun eigendom aan. de meestbieden de, die 't op zijn beurt ver pacht aan de sjofele werkers op de grond. Nu komen de commu nistische propagandisten met fo- to's van 't kadaster en tonen deze mensen het uitgebreide bezit der heren en verdelen als het ware reeds deze gebieden ónder hun arme toehoorders. Het ver langen naar eigen bezit en het verbeteren van eigen 'ellende zal steeds een der meest ge- eigende propagandamiddelen zijn van politieke agitatoren Hier ligt dan ook een grote taak voor de toekomstige regeerders van Italië en voor de Kerk". God-zij-dank: In Nederland zijner betere sociale toestanden. Maar la ten we daaruit toch niet de conclusie trekken, dat wij alreeds op sociaal gebied de christelijke beginselen con sequent beleven. Wij moeten daaren tegen uit wat Italië te zien geeft de les trekken, dat ook wij op sociaal gebied moeten streven naar een be tere, een véél betere beleving; van de heerlijke Leer, die wij belijden! Generaal Clay sfuurt Hongaren naar huis rf^ENERAAL CLAY heeft aan dertien Hongaren, allen leden van enige Hongaarse missies, bevel gegeven om binnen acht en veertig uur de Amerikaanse zóne te verlaten. Het beyel is het antwoord op de weige ring van de Hongaarse regering om een Amerikaanse trein met repatrië-, renden door Amerikaanse militairen te laten begeleiden, hetgeen tot ge volg had, dat de" trein op Hongaars gebied door Russische soldaten is leeggeplunderd. In een buitengewoon scheïp ge steld memorandum geven de Ameri kanen een relaas van wat er op Hon gaars gebied is gebeurd. De trein vervoerde ongeveer vijfhonderd Hon gaars^ repatriërenden van Duits land naar Hongarije en was onder gewapend geleide op 21 «Januari 1943 vertrokken. Twee dagen later bereik te hij de Hongaarse grens, waar de Nog niet rustig in Columbia Geheel rustig is het in Columbia nog niet. Volgens onbevestigde be richten uit Columbia, die gisteroch tend op het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken zijn ontvangen, staan de olieraffinade rijen van Barranca Bermeja, waarbij de Ver." Staten geinteresseerd zijn, in brand. De goud- en platinamijnen van Choco Pacifico en Agoya zouden in handen der opstandelingen zijn. Tengevolge van de revolutie is de Nederlandse legatie te Bogota geheel verwoest en zijn alle officiële docu menten verloren gegaan. De beide bureaux van Philips zijn geplun derd. De handel ligt lam. Geen en kele Nederlander is persoonlijk 'ech ter iets overkomen. De totale scha de .wordt geraamd op vjjfhonderd millioen pesos .Ongeveer vijfhonderd personen zijn gedood en duizenden zijn gewond. De orde wordt gaan deweg hersteld. ZWARE ONTPLOFFING TE^ RIO DE JANEIRO. In een munitie-opslagplaats van het leger aan de rand van Rio de Janeiro heeft een zware ontploffing plaats gehad, welke gevolgd werd door een serie andere explosies. De omgeving van de ramp is door mili tairen afgezet. Volgens de eerste be richten zouden er 40 personen bij om gekomen zijn, terwijl een 200-tal ge wond werden. Van niet- officiële zij de verklaart men, dat er sabotage in het spel zou zijn. politie hem niet wilde laten doorrij den, tenzij de Amerikaanse soldaten hun wapenen aan de grens zouden achterlaten. De Amerikanen voldeden aan deze eis, maar de trein vertrok nog niet. Twintig minuten na het inleveren van, de wapens*gaf de Hongaarse commandant het Amerikaanse escor te bevel om de trein te verlaten, „daar het Amerikaanse gezantschap te Boedapest niet wenste dat de sol daten zich op Hongaars gebied be gaven". Tenslotte vertrok de trein, met achterlating van het escorte, en le verde de repatriërenden in Boeda pest af. Twee dagen later kwam de trein terug bij de grens. Een passe rende Russische trein, die duizend soldaten terug naar Rusland bracht, stopte, de Russen sprongen over op de Amerikaanse trein en plunderden hem geheel leeg. De schuld hiervoor geven de Ame rikanen nu aan de Hongaren, wier onaangename houding de oorzaak is geweest van de plundering en zij hebben geantwoord door de leden van de Hongaarse repatriërings- en restitutiemissies uit de Amerikaanse zóne te verwijderen. Demonstratie .van Super-forten r\E ACHT EN TWINTIG Amerikaanse super-forten, die Woensdag van hun basis in Labrador zijn opgestegen en gisteren landden op een Beiers vliegveld, dat tijdelijk hun basis zal zijn,hebben, van generaal Clay opdracht gekregen om een vlucht 'boven Berlijn te maken. De toéstellen waren nog maar juist gedaald, toen- de commandant van -het eskader de opdracht ontving. Het schijnt, dat de Amerikaanse militaire gouverneur in Duitsland de Berijnse bevolking het indrukwekkende schouwspel van een eskader van deze reusachtige bombardementstoe stellen wil tonen. De superforten (B-29) zijn tijdens de oorlog niet in Europa gebruikt. Het vliegtuigincident boven Berlijn Terwijl de Russen er bij blijven, dat er geen Amerikaanse of Duitse getuigen mogen worden gehoord in het onderzoek naar de vliegtuigbot sing boven Berlijn, hebben de Engel se leden van de commissie van on derzoek een begin gemaakt met het verhoren van de Amerikaanse ge tuigen. Een van hen, een schildwacht bij de gevangenis te Spandau, ver telde het. volgende: „Wij stonden naar de Russische jager te kijken, MAATREGEL VAN JOEGO SLAVISCHE REGERING. Volgens een decreet van de Joe- go-Slavische regering is het alle vreemdelinen verboden in het Zui den van Macedonië nabij de Griekse grens te reizen zonder speciale ver gunning. Het decreet, dat een verT. scherping van de veiligheidsmaatre gelen zou beogen, is nog niet offi cieel bekend gemaakt. Een Ameri kaanse functionaris is echter reeds uit de verboden zóne teruggestuurd. Alle buitenlandse ambassades, lega ties en consulaten hebben reeds van het Joego-Slavische ministerie van buitenlandse zaken de mededeling ontvangen, dat buitenlanders, waar onder diplomaten, een lijn van een nader aangeduide stad ten Zuiden van Skoplje naar de Albanese grens niet zonder een speciale vergunning mogen overschrijden. Aan de vooravond van de Italiaan se verkiezingen. In de straten van Napels patrouilleren lichte tanks teneinde op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. BEZOLDIGING BURGEMEESTERS De regering heeft een ontwerp tot wijziging van de Gemeentewet bij de Tweede Kamer ingediend, strekkend tot het brengen van meer eenheid in de bezoldiging der burge meesters. In de verschillende provin ciën loopt deze bezoldiging,, die on der goedkeuring van de Kroon, door Ged. Staten wordt vastgesteld, zeer uitéén. De regering stelt thans voor de jaarwedde bij Algemene maatre gel van bèstuur, Ged. Staten gehoord te doen vaststellen. IJET IS THANS een openlijke regelrechte oorlog in Palestina. In Cairo kwamen gisteren berichten binnen over een formele veldslag, die ten Zuiden van Haïfa zou worden geléverd tussen een grote troepenmacht van de Haganah en troepen van het Arabische bevrijdingsleger. De Jo- denzouden over -12.000 man beschikken, die de Arabieren, ten getale van 2000 man, zouden hebben omsingeld. De bevelhebber van het Arabische bevrijdingsleger, Fawzi Bey Kaoekji, zou perSoohlijk de Arabische troepen aanvoeren; die bezig was, cirkels te "draaien. Hij maakte er drie en toen hij met de laatste bezig was, zagen we het Britse toestel, dat in een rechte lijn vloog. De piloot van de jager zag het pas sagiersvliegtuig ook. Hij zwenkte tenminste naar links, naderde de En gelsman en raakte die in de vleu gel. Misschien dacht de Russische piloot, dat hij nog achter het vlieg tuig langs kon. Zo léék het ons ten minste". De Britse regering zal schadever goeding eisen, wanneer komt vast te staan, dat de schuld Bij de Russische piloot ligt. Op 'het hoofdkwartier van de Ara bische liga veroorzaakten deze be richten ernstige bezorgdheid. De mi nister van. Buitenlandse Zaken van Transjordanië, Nawzi Moeiki Pasja, zei, dat hij een dringend béïoep op koning Abdoellah had gedaan om hulp te zenden en verklaarde, dat er binnen enkele uren verbetering in de zorgwekkende toestand zou moeten intreden. Een lid van de Arabische Hoge Uit- voerende Raad te Jeruzalem heeft, in 'tegenstelling met deze berichten, verklaard, dat het leger van Fawzi Bey Kaoekji niet door Joden omsin geld is. Hij zeide: „de tjestand is.net omgekeerd; de Joden ~ijn omsingeld- door de Arabieren". INMIDDELS PRAAT VEILIGHEIDS RAAD OVER WAPENSTILSTAND. Dr. Alfonso Lopez (Columbia). voorzitter van de Veiligheidsraad heeft gisteren dè resolutie betreffen de een wapenstilstand in Palestina of ficieel aan de Raad voorgelegd. Hij verklaarde, dat zijn besprekingen met Arabieren en Joden op niets zijn uit gelopen. De resolutie, aldus Lonez, is* een ernstige poging om een einde te ma ken aan de huidige toestand in Pa lestina. Mosie Sjertok, hoofd van de politie ke afdeling van het Joods bureau, was bereid mede te werken aan de totstandkoming van een wapenstil stand, mits deze niet zou dienen als Noodlottig einde van een wereld vlucht van een Constellation-vlieg- tuig de „Empress of the Skies". In Ierland is dit grQte toestel bij een landingspoging neergestort en der tig personen lieten hierbij het le ven. Slechts een man, de heer Worst van de Lockheedfabrieken, ontkwam aan de dood. Telegrafische foto van de brandende resten van het vlieg tuig. dekmantel voor de voorbereiding van nieuwe agressie. De militaire toestand in Palestin? is n.l. volkomen giwijzigd doo»- de in vasie van Arabieren uit andere lan den. Tenzij deze strijdkrachten ver wijderd en nieuwe mvallen voorko men worden, aldus Sjertok, kan een wapenstilstand door de aanvallers benut worden om zich te versterken. Van betrouwbare zijde wordt thans gemeld, zo besloot hij, dat de rege ringen van de Arabische Liga plan nen uitwerken voo* de bezetting van geheel Palestin* onmiddellijk na het vertrek van de Britse t oepen. Het is de .plicht van de Veiligheidsraad dit onder ogen te zien. H.K.H. Prinses Juliana wordt met de prinsesjes hedenmiddag van Haar verblijf in Zwitserland terugver wacht óp het vliegveld Soesterberg. Prins Bernard arriveert aanstaande Zaterdag op schiphol. Prins en Prinses zijn voornemens Dinsdag a.s. te Utrecht de ere-promo- tie van mevr Roosevelt bij te wonen. Bij deze promotie zullen ook ver scheidene leden van het kabinet te- gewoordig zijn. NED. CHR. STUDENTENVEREN. TEGEN MILITAIRE STUDENTEN- CORPSEN Het dagelijks bestuur van de Ned. Christen Studentenvereniging, die verleden week in. vergadering bijeen geweest in het conferentieaoord „Woudschoten" te Zeist, heeft aan de generale staf het volgende tele gram verzonden: „Het dagelijks bestuur van Ned. Christen Studentenvereniging, Hoe wel'in principe niet afwijzend staan- tegenover plannen voor nationale reserve, acht de vorming van afzon derlijke studentencorpsen uitermate ongewenst op .grond van fatale ac centuering van sociale en klasse- te genstellingen"- Dit telegram werd ondertekend door de praeses van genoemde ver eniging en de algemeen secretaris. NIEUWE CONTROLE MAATREGELEN OP BENZINE UITVOER Van overheidswege zal een stren gere controle op de uitvoer van ben zine worden uitgeoefend. Gebleken is dat „en passant -met het bezoek van buitenlanders (voornamelijk Belgen) in Nederland grote hoeveel heden benzine mee térug de grens over gaan. Om hieraan paal en perk te- stel len zal men zo vernemen we thans binnenkort overgaan tot drastische maatregelen. Wanneer buitenlandse auto's n.l. Nederland weer verlaten, zal men de voorraad bezine opnemen en aan de hand van de kilometerteller zal uitgemaakt worden hoeveel of men mee terug mag nemen Door deze nieuwe regeling wordt dus ook het eventueel meermalen per dag heen en weer reizen ondervangen, omdat men iedere keer gecontroleerd zal worden op de hoeveelheid benzine die men in de tank heeft. FABRIKANTEN STELLEN EEN REGELING DER SNIPPERDAGEN VOOR Naar wij verneigen hebben de lan delijke vereniging van Katholieke werkgevers en 'de Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen aan de fabriekscommissies voorgesteld, om Woensdag 5 Mei (nationale feestdag) des middag om 4 uur de fabrieken stop te zetten tot Maandag 10 d.a.v. Donderdag 6 Mei is het Hemel vaartsdag, die als een algemene feestdag wordt beschouwd. Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Mei worden volgens het voorstel als collectieve snipper dagen aangemerkt. Ook Maandag 30 Augustus en Woensdag 1 September zijn bepaald als collectieve snipperdagen. DE INCIDENTEN TË DJOKJAKARTA NJOG IS ER GEJ5N BEJSLUIT genome!^ of de verontschuldigingen van de Republikeinen voor de incid denten te Djokja zullen worden aan vaard. De federale regering heeft Donderdagmiddag metAbdoel Kadir, lid dezer regering en voorzitter van de delegatie, die per 'vliegtuig van Djokja naar Èatavia lis gegaan, de kwestie besproken, maar zij heeft geen beslissing kunnen bereiken. Er is een groep in de regering, welke beslist wenst, dat de delegatie naar Batavia zal terugkeren. Heden wer den de besprekingen voortgezet. Volgens „Trouw" zou dr. v. Mook de Ned. delegatie willen terugroepen, doch zoti men in Den Haag nog aarzelen. Bloemenstand in de Bollenstreek De gewone gele narcissen zijn thans uitgebloeid, de bijzondere soor ten ziet men echter -hier en daar nog. de hyacinthen zullen dit week- einde ip volle bloei stagn. Er zullen ook reeds vele sopten vroege tul pen zijn. Zaterdag 17 April, de dag van het grote bloemencorso in Hillegpm, Lis- se, en Sassenheim zullen er naast de extratreinen ook extr trams van de N.Z.H.V.M. lopen vanuit Leiden en Haarlenl. Er is gezorgd voor voldoende par keerruimte voor de autobüssen en particuliere auto's in de dorpscen tra van Lisse, Hillegom en Sassen heim. De plaatselijke politie ver strekt hierover inlichtingen bij aan komst. Auto's mogen tijdens het corso niet langs de Rijksstraatweg parkeren. De bloemenmozaieken in. Noord- wijkerhout zullen a.s. Zaterdag klaar zijn. De volksdansen, met deelne mers uit 3 provincies zullen Zondag 18 April gehouden worden op het V. V.S.B.-terrein achter het*St. Bavo- gestichL toegang Zeeweg van 13.30 u. -17.30 uur. De volksdansen in Voorhout gaan niet door. Wel zal daar van 1721 April het lunapark gehouden wor den. LUNAPARK TE VOORHOUT. Morgen (Zaterdag) ochtend om 11 uür wordt in het Gemeentehuis te Voorhout door de burgemeester ge opend: een Lunapark; een kermis-. De gemeente heeft voor deze ker mis een stuk grond beschikbaar ge steld aan het Apostolaat ter Zeej dat dit terrein verpacht heeft aan hou ders van kermis-vermakelijkheden. De kermis op een terrein aan de Herenstraat (over de Katholieke kerk) zal geopend zijn van Zaterdag tot en met Woensdag (Zondag na 2 uur). De'ingelegde .bloembollentrei nen zullen in Voorhout stoppen. En zij, die deze dagert een fietstocht naar de. bollenvelden maken, zullen hun route maken over Voorhout om daar een kijkje te nemen op de voorjaars- kermis! Men kan er vermaak vinden, gevarieerd vermaak, en tegelijkertijd) een goed doel steunen! Wat is het Apostolaat ter zee? Het Apostolaat ter Zee is eèn inter nationale Katholieke organisatie met èen tweeledig doel: lo. de verzorging van de gods dienstige belangen der Katholieke zeelieden; 2o. de verzorging der culturele so ciale belangen van de zeeman in het algemeen zonder onderscheid van re ligie, ras ofnationaliteit. In 324 havens, over heel de wereld, heeft de vereniging een apostolaat, waar werkzaam is een haven-aalmoe zenier, geassisteerd door leken. Op 64 plaatsen heeft zij opgericht een zee manstehuis, waar niet alleen katho lieke, maar ook niet-katholieke een aangenaam tehuis kunnen vinden en ook feitelijk gevonden .hebben. Zo telt het zeemanstehuis 'in Curasao b.v. jaarlijks 50.000 bezoekers! De bovengenoemde apostolaten stellen zich tot taak: bezoek op de schepen, het uitlenen van een'biblio theek (in de landstaal van de ha ven, waarin het apostolaat is geves tigd), hét inrichten en onderhouden van een scheepskapel, het verstrek ken' van een jaarlijkse tractatie (op Kerstmis) aan alle zeelieden, het be zoeken door sociale verzorgsters van de zeemansgezinnen, het oprichten en exploiteren van de reeds gVnoemde zeemanstehuizen Het Apostolaat ter Zee is, zoals* men ziet, een prachtig sociaal werk van universele betekenis. Een werk, dat ieders sympathie moet hebben, dat ieder graag moet willen steunen. Tijdens en tengevolge van de bezet ting is het „Apostolaat ter Zee" zijn huizen in de vier havenplaatsen ver loren! In Rotterdam heeft het nu een tijdelijk tehuis; - in Amsterdam een huis zonder meubels, in Vlissingen en IJmuiden is er nog niets*. DINGEN DIE BEVREEMDEN. Te Batavia is men er niet over gesticht, dat de sultan van Djokja niet zelf zijn verklaring voor de mi crofoon heeft afgelegd, maar een omroeper dit heeft laten doen. Bo vendien heeft het in regeringskrin gen een vreemde indruk gemaakt, dat de verklaring is voorgelezen na een. uiteenzetting over de weigering van Koesoema Atmadja om kabi netsformateur in de Pasoendan te worden- De radio vergeleek hem met die Indonesiërs, „die door hun slaafse onderworpenheid" zichzelf en hun nageslacht bezoedelen". Oc/: heeft men uit de krantenartikelen en de radio-uitzendingeif niet de in druk gekregen, dat de in de officiële verklaring geuite verontschuldiging inderdaad algemeen wordt gemeend. VOLKSTELLING ZAL EERST EIND 1948 GEREED KOMEN. Het Centraal Bureau voor Statis tiek, dat reeds sedert geruime tijd doende is de gegevens van de jong ste Volkstelling in talrijke statistie ken te verwerken heeft, nu de 'z.g. Woning- en gezinstelling die met het oog op de woningscha^rste ver reweg de belangrijkste was is be ëindigd, een aanvang gemaakt met de ander- tellingen, waaronder de eigenlijke volkstelling, de beroeps telling, de leeftijdsopbouw, en de .verhouding van de. verscheidene Godsdiensten. Deze tellingen, zo deelde men ons mede, zullen zeker niet voor het einde van dit jaar kun nen worden beëindigd. Pas dan zal men alle gegevens en alle resulta ten verzameld hebben. MINDER MAIS - MEER TARWE IN HET BROOD. Maandag zullen de Nederlandse maalderijen broodbloem gaan fabri ceren in een melange, waarin twee procent minder -mais is verwerkt dan tot nu toe het gevql was. Deze twee procent zullen ^loor tarwe worden vervangen. Over drie weken zullen de bakkers tot verkoop van het brood in de niewe samenstelling kun nen -overgaan. Anderhalve maand geleden is het percentage mais van dertien op tien gebracht. De nieuwe melange zal dus nu slechts acht procent mais bevat ten het overige zal voor 75 procent uit tarwe en voor 25 procent uit rog ge zijn samengesteld. KERKNIEUWS Z.H. Exc. de risschop van Haar- £en Zelfs de beacheidenste mens heeft *en hoger dunk \an zichzelf dan zijn beste vriend van hem heeft. Ebner Eschenbach.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1