S)e CaidóeSoii^cmt Aanvaardt het Westen de splitsing van Duitsland? „Vrijheid eerste voorwaarde voor geestelijk leven'' Rijnaken gaan weer varen Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. VVHLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DONDERDAG 8 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11359 DE REGERING TEGEN „BURGERVEEN" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 1 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Leuzen en werkelijkheid ONDER de kop „Leuzen" schrijft „Het Vrije Volk": Wat wij moeten doen of waar naar wij met kracht moeten stre ven, is hefevolgende:' 1. Ten koste van alles het ver krijgen van evenwicht in de begro ting. De uitgaven van al onze de- partementen zijn, vergeleken met voor de oorlog, enorm ges-tegen. Dit ^noet eindigen; 2. Een geleidelijk afschaffen van .de prijscontrole Dit decreteert „De Nederlander". - Afschaffing van dc prijscontrole betekent prijsverhoging. Vrije prijs vorming betekent loonsverhoging en weer prijsverhoging enz. Hoe dat met verlaging van uitgaven en evenwicht in de begrotingen te rij men is, fhag Joost weten. Doet er ook niet toe. Hoge prij zen, lage uitgaven ,is een leuze, die er bij een zeker deel van de bevol king even grif in gaat als „hoge lonen, lage prijzen" bij een ander volksdeel. Tot. zover ,'Het Vrije Volk". Indien „De Nederlander" zou ver langen: „Vrije prijsvorming", ineens en geheel en al, dan zouden wij het met de conclusie van „Het Vrije Volk" zeker eens zijn. Maar „De Ne derlander" wenst: een geleidelijk af schaffing van de prijscontrole. En, als men onder dat „geleidelijk" een heel- dikke streep zet, dan kunnen we pns met dit verlangen wel verepigen. Volkomen waar is echter, dat on der het volk leuzen leven, die in zich een dwaasheid betekenen. Hoge prijzen, lage uitgaven (lage lonen) gaat niet samen. En: hoge lonen, lage prijzen even min. Daarom moet het streven van de regering er op gericht zijn. en is het er ook op gericht, de prijzen te drukken. En in dat streven is alleen- plaats voor een geleidelijke,,een zeer geleidelijke afschaffing van 'de prijs controle. Als de regering Tiaarin niet slaagt, dan zal de huidige loonstandaard ver hoogd moeten worden. Wij schre ven deze week, naar aanleiding van een statistiek, over sparen, rtaar de toestand is voor het overgrote deel der loontrekkers eenvoudig zó, dat er 'van sparen geen sprake kan zijn,- om dat men zich vaak piet of met grote zorg het direct-nodige kan aanschaf fen. Niets kan gemakkelijker becriti- seerd, worden, dan de loon- en prijs politiek van de regering. Maar niets is zó moeilijk, als te bereiken een toe stand, waarin de betrekkelijke wel vaart of: de armoede naar recht en billijkheid gelijkelijk over het ge hele volk is verdeeld. Dat bereikt men zeker niet door loonsverhoging en prijsverhoging vrij te laten. (Eép van beide vrij te laten is, zoals wij zeiden, een volstrekte onmogelijk heid, een dwaasheid). *Wij hebben in Nederland dat ideaal nog niet bereikt. Het streven is er echter positief op gericht, en niemand kan een land noemen in het geteister de en verarmde Europa, waarin dat ideaal reeds meer van na-bij is be reikt dan in ons land; niemand kan een land noemen in Europa, waarin het beter leven is dan in Nederland. Onder geestelijk opzicht zeker niet, maar ook niet onder materieel, stoffe lijk opzicht. Opmerkelijke rede van Britse gouverneur /"«ENERAAL SIR BRIAN ROBERTSON, Brits militair gouverneur in Duitsland, heeft op de Landdag (provinciaal parlement) van de in de Britse zóne gelegen provincie Rijnland-Westfalen, waar het Ruhrgebied toe behoort, verklaard, dat op het ogenblik het feit aanvaard moet wor den, dat een ijzeren gordijn Duitsland in*tweeën scheidt en dat de Duit sers tevreden moeten zijn met.de eenheid van slechts t\^fe derden van hun land. Men meent, dat deze verklaring een aanwijzing is, dat de Westelijke mogendheden de splitsing van Duitsland als een onherroepelijk feit aan vaarden en de oprichting van een W est-Duitse staat voorbereiden. De Koningin bezocht de Jaarbeurs Der traSitie getrouw heeft H. M. de Koningin haar bezoek gebracht aan de Jaarbeurs. Gistermiddag om streeks kwart voor vier, arriveerde de hoge gast in de Domstad, waar zij werd verwelkomd door de commis saris der Kóningin in de provincie Utrecht en een aantal Jaarbeurs- autoriteiten. De «Landsvrouwe bezocht, rondge leid door de voorzitter van de Raad van Beheer, dr. F. H. Fentener van Vlissingen, de technische afdeling van de beurs. In .het Belgische pavil joen werd de Koningin rondgeleid door de ambassadeur, de heer Leon C. Nemry. Na - in het hele paviljoen - alle technische inzendingen te hebben bekeken, begaf het hoge gezelschap zich in een zij-afdeling waar uit Belgische afkomstige padio-tech- nische apparaten staan opgesteld. Even voor H. M. deze afdelihg wilde verlaten, vroeg de ambassadeur of H.M. op een bepaalde knop wilde drukken. Met een glimlach, voldeed de Koningin aan dit verzoek en hoorde toen tot Haar grote verras sing het hele gesprek dat Zij daar met de «officials had gevoerd uit de luidspreker klinken. Ongemerkt was dit opgenomen. Dit trof haar zo, dat H.M. hartelijk H.M. de Koningin heeft een bezoek gebracht aan de 50ste Jaarbeurs te Utrecht. Voor de rondgang toonde mr Fentener van Vlissingen aan H.M. de plattegrond van de Jaar beurs. lachte en de ingenieurs Haar com pliment maakte voor dit technische snufje. En onmiddelijk.klonk uit de luidspreker- ook dit gespreksdeel, dat werd besloten met smakelijk gelach van de Vorstin. Tenslotte bracht de Landsvrouwe een bezoek aan het aluminium huis, dat in .zeef korte tijd# overal kan worden opgebouwd. In" het restau rant gebruikte het gezelschap aan de o'pen haard de thee en bood Hilde Vorstman, 'n dochtertje van een af delingschef der Jaarbeurs 'n bou quet orchideeën aan, waarna tot gro te verrassing van de duizenden, die in de binnenstad wachtten de onver wachte rijtoer begon, die een ware zegetocht werd *- aldus „Het Dag blad." Nog meer bijzondere gasten ont ving de JaarVeurs gisteren. Twintig leden van de Internationale organi satie voor het Ambachten de Detail handel te Bern, die in Nijmegen een conferentie hadden gehouden, ter voorbereiding van het in October in Luxemburg te houden congres, "wer dén door de directeur van de Jaar beurs, mr. Milius, ontvangen en rond geleid. BENESJ SPREEKT TE PRAAG President Benesj zeide gisteren in een korte bewogen rede, die hij ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de Kareluniversiteit te Praag uitsprak, dat „wil aan het vredesver- langen der mensheid voldaan worden, het noodzakelijk is, dat een volledige geestelijke vrijheid wordt nagestreefd en verkregen, die vrijheid, welke een eerste voorwaarde is voor elk geeste lijk léven en werken". „Deze vrijheid", aldus Benesj, „die gebaseerd is op de eerbied van mens tot mens en op algemene verdraag zaamheid, waarvan, onze universiteit volgens haar traditie altijd de zetel is geweest, zal met Gods wil de Karel universiteit en ons allen met haar weer in vrede naar een gelukkige toe komst voeren." Tijdens zijn rede, de eerste open bare toespraak sedert de communis tische staatsgreep in Tsjechoslowa- kije, sloeg Benesj stem herhaaldelijk over en het scheen, dat hij tegen het einde op het punt stond in te storten. Een lange verklaring van de presi dent, waarin het charter van.de uni- TSJECHO-SLOWAAKSE LEGER OFFICIEREN VERDWENEN Te' Berlijn wordt medegedeeld, dat drie Tsjecho-Slowaakse legeroffie- ren van hun posten in Duitsland zijn ,5verdwenen". Het zijn luit.-kolonei Jaroslav Suiter, militaire attaché te Berlijn,, die sedert Zaterdag j.l. met vrouw en k'ind wordt vermist, staf kapitein Keleta, gestationneerd te Baden in de Franse zóne, en luite nant Fault,, verbonden aan de Tsje cho-Slowaakse missie te Regens burg in de Amerikaanse zóne. versiteit werd hernieuwd, werd voor gelezen door de communistische mi nister van Onderwijs. Benesje ver klaarde, dat de krachten der vrije ge dachte, die waarheid zoekeir en niets dan de waarheid, de ketenen kunnen verbreken. De Franse ambassadeur en de di plomaten van de Oost-Europese lan den waren" alleen bij de plechtigheid aanwezig. De overige diplomaten hadden bericht van verhindering ge stuurd. Militaire garantie voor W. Europese Unie FORMEEL VERDRAG-MET VER STATEN? De „New York Herald Tribune" van gistermorgen zegt te weten, dat, behoudens accoord-bevinding door de voorzitter Vandenberg en andere lei ders van de Senaat, nog in de loop van de huidige zitting van het Con gres een voorstel zal worden inge diend voor een formeel militair ver drag tussen de V. St. en de vijf mo gendheden van het Pact van Brussel. De Amerikaanse politici zouden thans deze kwestie in hoogste instan tie bespreken en tot de conclusie zijn gekomen, dat „deze revolutionnaire daad dringend noodzakelijk is.". Zou het sluiten van een formeel verdrag blijken op nóg te grote moeilijkheden te stuiten, dan zou toch de president trachten de steun van beide Huizen te verkrijgen voor een belofte van militaire steun aan de West-Europese Unie, ingeval deze door Sowjet-Rus land zou worden aangevallen. De houding v_i senator Vandenberg wordt als beslissend beschouwd. BOGOTA EN DE EUROPESE KOLONIëN IN AMERIKA. Brazilië en de V. S. zyij het eens geworden over een „verzoenende formule" ter overbrugging van de te genstellingen op de Pan-Amerikaan- se conferentie aangaande het vraag, stuk van Europese koloniën in Ameri ka, zo heeft het hoofd vah de' Brazi liaanse delegatie, Joa Neves de Fon- toura, medegedeeld. De formule wordt nu met de andere delegaties be sproken en zal waarschijnlijk binnen kort aan de sub-commissie voor ko loniale aangelegenheden worden voorgelegd. Men tracht volgens de formule overeenstemming tussen de 21 landen te bereiken oftvtrept de wenselijkheid, dat de emancipatie der koloniën van landen van het Weste lijk halfrond op een geschikt ogenblik plaats heeft. Voorts stelt de formule een resolutie voor, volgens welke be paald wordt, dat een Pan-Ameri- kaanse conferentie, waar een der bij het koloniale probleem betrokken partijen niet aanwezig is, piet de plaats is voor de oplossing van "dit vraagstuk. De formule is gebaseerd op het Braziliaanse standpunt, dat niet slechts Amerikaanse landen, -doch ook de betrokken Europese landen over dit onderwerp te, beslissen heb ben. RELLETJES INTRAK. Er worden relletjes en plunderin gen gemeld uit Bagdad, Basra, Erbil, Kirkoep en Chaniquin, vijf der voor naamste Iraakse steden, tengevolge van de stakingen, die daar zijp uitge broken. Terwijl de stakers hogere lo nen eisen om tegemoet te kunnen ko men aan de hoge kosten van levens onderhoud,. is de voedseltoestand, naar wordt gemeld, critiek, ondanks de regeringsaankopen van tarwe- BELGEN NAAR DE BLOEMBOLLENVELHEN Op 25 April zullen de Belgische Spoorwegen een extra-trein laten rijden voor bezoekers aan de Ne derlandse bloembollen velden. Democratie op de lippen, knuppel achter de rug Robertson deed een beroep op de Duitsers, terwille. van hun vrijheid, terwille van hun toekomstige voor spoed en terwille van alles wat- zij dierbaar achten, absoluut te weige-, ren zich door deze zenuwenoorlog uit het evenwicht te laten slaan. „Kibbelt niet onder elkaar. Het. kan zeer be langrijk zijn een goed partijlid te zijn. Het is veel belangrijker een goed Duitser te zijn. Besluit schouder aan schouder te gaan staan tegen die mannen, die met het woord democra tie op de lippen en een knuppel ach ter de rug de Duitse vrijheid u zul len ontnemen", aldus Robertson. In verband met de economische •vooruitzichten zeide Robertson onder meer, dat het zeer ongelukkig treft, dat niet de Duitse bevolking van alle vier zones deel mag nemen aan het plan-Marshall. Maarschalk Wassili Sokolofsky heeft het voorstel van sir Brian Ro bertson, dat een Vier-landencommis- sie de oorzaken van het vliegtuigon geluk boven Berlijn zou onderzoeken, van de hand gewezen en heeft nog maals de Britse autoriteiten de schuld van de ramp gegeven, zo werd Woensdagochtend te Berlijn verno men. Wapenstilstands besprekingen Weinig kans op succes. Arabische en Joodse vertegenwoor digers te Lake Success hebben erin toegestemd om met de voorzitter van de Veiligheidsraad, Lopez, te verga deren ter bespreking van een wa penstilstand in Palestina. Deze ver gadering heeft gisteravond plaats gehad en heeft 3 uren geduurd. Na afloop waren noch de Arabieren noch de Joden geneigd een bepaald stand punt in te nemen. Dé onderhandelin gen worden echter voortgezet. Over "t algemeen verwacht men er - nief veel heil van, daar de Arabieren op het standpunt staan, dat er geen. wa penstilstand mogelijk is-, als het ver delingsplan ifiet wordt los gelaten, terwijl de Joden eerst terugtrekking van de in Palestina geïnfiltreerde Arabieren eisen. DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN IN ITALIë. Het Italiaanse kabinet heeft te Ro me zijn laatste bijeenkomst volgens rooster gehouden vóór de algemene verkiezingen op 18 April. Mario Scelba, minister van binnenlandse zaken, zou een uiteenzetting geven van de politiemaatregelen- ter onder drukking van' alle mogelijke pogin gen om geweld te gebruiken bij de verkiezingen. In tota&l zullen op de dag der ver kiezingen 400.000 man politie en mi litairen dienst doen. De meeste betrouwbare waarne- Aantal Amsterdamse wethouders wordt uitgebreid tot zeven. Met 26 tegen 10 stepimen nam gis teren de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel aan, dat de vier voor zitters der niet-communistischc raads fracties hadden ingediend, teneinde het aantal wethouders vast te .stellen op zeven. De bedoeling van dit voorstel is, aldus de eerste ondertekenaar, werk zaamheden der zes huidige wethou ders te verdelen oyer vijf wethou ders, d.w.z. 4 niet-communistische en de hieuw.te benoemen functionaris. de nieuwe pensioenen. Naar het A.N.P. verneemt, is een wetsóntwerp tot. verhoging van de pensioenen met een toeslag, dat aan sluit aan de wet van 28 Januari 1947 tot toekenning van een uitkering in eens aan gepensionneerden, de minis terraad prof. mr. p. s. gerbrandy. Het centraal comité yan anti-re- volutionnaire kiesvereenigingen heeft prof. mr. P. S. Gerbrandy geplaatst als No. 3 op de lijst, welke als ad vies voor de aanstaande Tweede Ka merverkiezingen is overgelegd aan de kiesverenigingen. 38.000 Man dit jaar dienstplichtig Algemene oci'enplicht het streven. Aan de Memorie van Antwoord over de wijziging van de dienst plicht is ontleend, dat het aantal op te roepen manschappen van de lich- ti'ng 19^8 geraamd wordt op 38.000. Bij elk van de lichtingen '45, '46 en 47 bedroeg het aantal gewoon dienst plichtige^ pl.m. 40.000. Het streven van de Regering is er op gericht te komen tot algemene oefenplicht, althans dit stelsel zoveel mogelijk *te be/iadern. Hoe meer de daarvoor geschikte jongemannen ingeschakeld worden bij de landsverdediging, des te min der zal men de andere leeftijdsgroe pen in critieke tijden daarbij behoe ven te betreken. Aangaande* de duur van de eerste oefening wordt medegedeeld, dat het plan bestaat, elke lichting te doen opkomen in twee ploegen: de eer ste ploeg in Maart, de tweede in September van het jaar der lich ting. Wat betreft de vrijstelling voor broederdienkt hebben de ministers geen bezwaar in dc wet vast te leg gen, dat gerekend kan worden op vrijstelling, 'wanneer drie broeders dienen of gediend hebber* Binnenkort herstel der Rijnvaart te verwachten nvE OPNEMING-van Nederlandse en Belgische havens in het verkeer op op de Lijn naar Duitsland zal nu binnenkort worden verwezenlijkt. Dit hebben bevoegde Amerikanen te Washington verklaard. De inschake ling wordt niet alleen noodzakelijk geacht in het kader van het Europese herstelprogramma, maar ook met het oog op de rol, welke aan Duifeland in dit plan is toebedeeld. De* oppositie van generaal Clay was tot nu toe de grootste hinderpaal te gen-de opneming van deze havens in het Rijnverkeer* Zijn tegenkanting was uitsluitend gegrond op budge- taire-overwegingen, daar de bezwaren van organisatorische aard, welke de militaire .autoriteiten hadden geop-» perd, inmiddels waren opgeheven. Nu het hulppramma in werking is getreden, is de mogelijkheid ge schapen om de bezwaren van Clay te ondervangen. In Amerikaanse kringen acht men opneming van de Nederlandse en/ Belgische havens gewenst, omdat dit een voorname factor is om het ecorto- mische herstel van beide landen te bevorderen. In de betalingsbalans van het hulpprogramma is trouwens ter dege rekeping gehouden met een op leving van de Rijnvaart in de betref fende havens. Bovendien' is het voor de Duitse economie gewenst dat het 'Rijnver- keer weer gaat functionneren, daar, het tekort aan rollend materieel in Duitsland zich ernstiger doet gevoe len, dan men aanvankelijk had ver wacht. Voorzover het hulpprogramma niet in de nodige dollarbedragen zou voor- Gasperi's christen "democratische par tij met een duidelijke vo> rsnrong als de sterkste enkele parti' uit de ver kiezingen te voorschijn zal komen waardoor de Gasperi in staat gesteld zou worden een nieuwe regering te vormen gelijk aan de huidige, doch met een veel grotere meerderheid in n w 1U .i. het parlement en in alle oprichtenvlsser- P- K Tegelberg (vooratter Te IJmuiden werd de ondérschei- dingefi uitgereikt aan de leden van de bemanning van de IJmuider red dingsboot „Neeltje Jacoba" van de Noord- en Zuid-Hollandse Redding Mij voor de redding van de opvaren den van het Deense s.s. Lotte Skou", dat op 9 Februari j.l. voor de Neder landse kust is vergaan.•V.l.n.r. Stam, Smit, H. Th. de Booy (Directeur N.Z.H.R..) J. v. Meuhuv F. Varke- veel sterker. N.Z.H.R.) D. de Koning en C. Koper zien, welke met de verlegging van hét verkeer met West-Duitsland via Ne derlandse en Belgische havens zijn gemoeid,* zullen nadere regelingen moeten worden gemaakt. De noodzakelijkheid, om niet lan ger te dralen, moet ook generaal Clay duidelijk zijn géwordén toen hij de vorige maand de conferentie te Lon den bijwoonde. 321 322 alg. 313 reserve DISTRIBUTIENIEUWS nieuwe bonnen. VOOR HET TIJDVAK VAN 11 t.m. 24 APRIL 1948. Elk der volgende "bonnen geeft recht op het kofren van: BONKAARTEN KA, KB, KC 804 301 melk 4 liter rrielk 303 melk 7 liter melk 306 vlees 100 gram vlees 307 vlees 300 gram vlees 308, 309 boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 320 alg. 200 gram kaas of' 250 gr. korstloze kaas 400 gram brood of 1 rantsoe» pudding poeder/vermicelli e.d. 1600 gr. brood (gel dig t.m. 17 April). 200 'gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas 314 reserve 800 gr. brood (gel dig t.m. 17 April). 316 reserve '400 gr. brood (gel- dig t.m. 17 April. BONKAARTEN KD, KE 804. 803 melk 12 liter melk 806, 807 vlee? 100 gram vlees 808 boter 250 gr. boter of mar garine of 200 gr. vet. 809 boter 125 gr. boter of mar garine of 100 gr. vet. 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 400 gram brood of 1 rantsoen pudding poeder 'vermicelli e.d. 400 gr. brood (gel dig t.m. 17 April).* 815 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 17 April). BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MG, MH 805 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen-van de sttook C. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 9 April worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst, op Maan dag 12 April a.s. mag wordén ge kocht. 820 alg. 821 alg. I 822 alg. Een. (caAhett^e... Hoe gelukkig zou niet menigeen zijn, indien hü .zich, om' eens ander mans zaken even weinig bekommerde als om zijn eigen zaken Lichtenberg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1