S)e QaidócQoiVtcvnt Verheug u, Holland, over een zo wijdberoemde Maagd! Lagere rente voorStaatslening Russische jager ramt Brits vliegtuig Het organiseren van de Marshall-hulp Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD R Hoofdredacteur: TH. WILMER ;if KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" DINSDAG 6 APRIL 1948 39ste JAARGANG No. 11357 Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs £030 p. w., f 1.30 p. mud., f3.90 p. kwart. France) p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes F1.50 Vrucht van democratie 'schoonste vruchten van de demo cratie: Alle Lager Onderwijs, dat op een bijzondere levensbeschouwing ge grond fs en aan de. bij de wet te stellen eisen voldoet, wordt in gelijke mate als het openbaar on derwijs uit de openbare kassen gefi nancierd. Ons ideaal is en blijft, dat deze de mocratie In het onderwijs zal gaan gelden voor het gehele onderwijs niet alléén voor het lager onder wijs. Maar dankbaar moeten wij zijn voor wat op het terrein van het la ger onderwijs nu 28 jaar geleden is bereikt, terwijl wij óók mogen constateren, dat voor het bijzonder •onderwijs, dat niet behoort tot het L.O., in de loop der jaren de subsi diëring uit de overhedskassen aan merkelijk is verbeterd. Ons volk heeft van de democratise ring van'het L.O. geprofiteerd. Wij geven hier enkele cijfers, waaruit dat duidelijk blijkt. In 1920 bezocht 55.43 pet. van de kinderen het openbaar onderwijs, in 1944 29.01 pet. Het bijzonder onder wijs trok in 1920 44.57 pet., in 1944 7-0. 99% pet. Het katholiek onderwijs maakt ruim 3/5 van het gehele bij zonder onderwijs uit. Dr. Cassianus Hentzen mag in zijn monumentaal werk, als hij gememo reerd heeft de aanneming van de wei- De Visser in 1920 (financiële gelijk stelling L.O.), terecht opmerken: „Het grootse werk der pacificatie was volbracht; de onder wij svrede na een eeuw'van strijd ingeluid, dank zij de harde arbeid en het strakke pogen van onze voormannen, dank ook het hoge karakter en de eerlijke zin voor het recht bij velen uit an dere politieke kringen. Het Neder landse volk sloot de vrede na 100 ja ren van strijd op voorwaarden, die beide partijen evenzeer eerden. Ge lukkig wie zulk een land zijn vader land mag noemen." Het.is goed, ii> deze tijd vooral, ons te herinneren dat eervol verleden, waarvan wij nu de vruchten pluk ken. Wie, in het kort, de geschiedenis van de schoolstrijd in Nederland wil overzien, lezé de pas door de Kath. Volkspartij uitgegeven brochure „De Schoolstrijd" van G. J. Rooymans. En wie van de resultaten wil kennis nemen, verzuime niet -te bezoeken de tentoonstelling „Schoolstad" in Den Haagv Sparen en potten MINISTER Lieftinck heeft gister avond er weer eens op gewezen, dat Nederland alléén economisch er boven-op kan komen door hard wer ken en zuinig leven. In brede kringen is het Neder landse volk daarvan ook gelukkig overtuigd. Zo blijkt b.v. uit een statistiek, dat in Februari weer betrekkelijk goed is gespaard, ondanks het feit, dat het sparen voor zeer velen inderdaad -moeilijk en zelfs onmogeilijk is. Enkele cijfers: Het bedrag van de inleg Wij de al-, gemene spaarbanken gedurende de maand Februari j.l. beliep 32.322.126 (v.m. ƒ34.139.120), dat der terugbeta lingen 26.179.971 (v.m. ƒ27.818.907), zodat meer is ingelegd dan terug be taald ƒ6.142.155 (v.m. ƒ6.320.213) Over de maanden Januari en Fe bruari tezamen was het bedrag van Me inleg f 66.461.246 en dat van d< terugbetalingen 53.998.878, derhal ve een overschot van inleg boven te rugbetaling van 12.462.368. Wat de Bankspaarbanken betreft bedroeg de inleg van Februari ƒ3.624.394 (v.m. ƒ3.090.993) en de terugbetaling ƒ2.579.059 (v.m. ƒ1.932.951). Sparen is een oud-Hollandse deugd, welker beoefening voor velen door de omstandigheden, helaas, onmogelijk wordt gemaakt. Toch is er blijkbaar nog een aantal mensen, die ook onjïer dit opzicht "doen wat zij kunnen. Sparen is echter heel iets anders dan „potten"! Zo prijzenswaardig als het eerste is, zo laakbaar is het tweede. Sparen is: goederen of geld bewaren met een sociaal-goede bedoeling. „Potten" is: goederen of geld bewaren met een egoistische bedoeling; om zoveel mogelijk te bezitten of te kunnen na laten; met motieven van hebzucht of gierigheid, en met middelen, die in strijd zijn met de deugden vanTecht- vaardigheid en van naastenliefde. Een christen spaart, als hij kan, maar „pot" niet! Zweden doet niet mee met het Westen Ernst Wigforss, de Zweecise minis ter van Financiën, heeft verklaard,' dat Zweden zich niet bij een Weste lijk blok zou aansluiten. Het is zo goed als zeker, dat een toetreden tot een dergelijk blok, de achterdocht in hét Oosten zou doen toenemen. Wig- forss becritiseerde de mening, dat de vrede bevorderd zou worden als de Westelijke staten zich tot een hecht blok aaneen sluiten. De "minister be sloot, „het is niet waarschijnlijk, dat het Westen geweld zal gebruiken» om té trachten offensieve bases te ver krijgen. Nog onbegrijpelijker is. waarom het Oosten zou trachten een aanvalslijn over Scandinavië te trek ken. GEVAARLIJK INCIDENT BOVEN BERLIJN T5 inzittenden kwamen om het leven DIJ*HET VLIEGVELD- Gatow, de luchthaven van de Engelse sector van Berlijn, is gistermiddag een Brits passagiersvliegtuig in botsing ge komen met een Russische jager. Beide machines stortten neer. Zowel de veertien inzittenden van het Engelse, als de piloot van het Russische toestel kwamen om het leven. De Engelse redering nam de zaak zeer ernstig op. Bevin zou vandaag in het Lagerhuis een verklaring afleg gen. De Britse gouverneur Robertson, die gisteravond bij zijn Russische collega Sokolowpki, persoonlijk een protest indiende, omdat de Rus sische jager zich boven Brits gebied bevonden had, beval aanvankelijk dat voortaan de Britse vliegtuigen door jagers geëscorteerd zouden worden. Na een verklaring van Russische zijde is dit bevel echter weer ingetrokken. De lucht was betrokken Het Engelse .vliegtuig, een Viking van de British European Airways, dat de geregelde dienst Londen Hamburg«Berlijn vloog, cirkelde rond om op Gatow te landen. De lucht was betrokken, de wolken hingen laag en het motregende. Duitse ooggetuigen verklaren, dat er een Russische jager verscheen, die met het Britse vliegtuig begon te „spelen". Gp een gegeven ogenblik raakten, volgens autoriteiten van de R.A.F., de vleugels van de beide toestellen elkaar. De Viking vloog nog in de lucht in brand en viel neer in de Berlijnse wijk Spandau, Rus sische sector. De Russische jager kwam even eens brandend, met een .zware slag terecht in de Heerstrasse, Engelse sector. Een aantal Russische officie ren haastte zich naar de plaats van de ramp. Zij weigerden later enige mededeling te doen. Het Engelse vliegtuig had eén be manning van vier koppen. Onder* de tien passagiers bevond zich een Twee waren van Amerikaan-1 se nationaliteit. Tot de slachtoffers behoort de. United-Presscorrespon- dent. Collier. De Russen lieten geen fotografen en verslaggevers tot het wrak toe, maar wel zes Engelse ambulance auto's waarmede de totaal verkoolde lijken werden weggehaal^. RUSSISCH EXCUUS De Russische bevelhebber, maar schalk Sokolofsky, heeft de Britse militaire gouverneur Sir Brian Ro bertson zijn deelneming betuigd met het verlies ^van Britse levens bij de botsing boven het vliegveld Gatow. Sokolofsky verzekerde, dat hij nooit het voornemen heeft gehad, het ver keer van Britse toestellen door de luchtcorridor naar Berlijn te belet ten. Na dezeverklaring heeft gene raai Robertson zijn instructie tot het gebruiken van jagerescorte bij Brit se transportvluchten ingetrokken. Sokolofsky heeft verklaard, dat hij onmiddellijk orders z^l geven om Britse soldaten toe te laten bij het wrak van de Viking, die op Russisch gebied is neergestort. STORM CrELUWD Het geallieerde goederenvervoer per spoortrein en per schip naar Ber lijn is weer normaal en wordt niét door de Russen geïnspecteerd. Pas sagiers reizen echter per auto of per vliegtuig, omdat de Russen er nog steeds op staan hun papieren en bagage ijl de trein te komen contro leren. Het wachten is nu op de Russische uiteenzetting, die beloofd is door de plaatsvervangde So wj et-gouverneur Dratwin. De plaatsvervangende En gelse gouverneur Brownjohn, de Russische uitnodiging aanvaardend, heeft voorgesteld, de zaak te bespre ken in gezamelijke bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle vier be- zettings mogendheden. Brownjohn voeg'de er aan toe, dat Engeland geen Russische inspectie an Engelse treinen kon toestaan. Gistermorgen werd bij het Lehrter Bahnhof in de Engelse stadssector een Rusissche soldaat aangetroffen, die door een schot dodelijk gewond was. Tijdens het vervoer naar een ziekenhuis in de Russische sector overleed hij. Russen en Britten stel len gezamenlijk een onderzoek in. Officiële kringen te Londen zijn van mening, dat de spanning te Ber lijn aanzienlijk verminderd is, maar dat de Russen uiteindelijk toch de Westelijke geallieerde uit de gewe zen Duitse hoofdstad willen verdrij ven. In hét Witte Huis te Washington heeft President Truman de wet voor hulpverlening aan het buitenland, het z.g. Marshall-plan, getekend. Tij dens de tekening kijken belangstel lend toe van links af: Arthur Van- denbergh, John W. Snyder, Charles A. Eaton, Tom Connally, Julius Krug, Joseph W. Martin, Sol Bloom en gedeeltelijk verborgen rechts Clinton Anderson. DEENS KONINGSPAAR NAAR NEDERLAND? Koning Frederik en Koningin In- grid van Denemarken zullen waar schijnlijk in Juni een bezoek aan Ne derland en Frankrijk brengen, dat misschien gevolgd zal worden door een reis naar België en Groot-Brit- tannië. |>E VERTEGENWOORDIGERS van de 16 landen, die deelnemen aan het plan-Marshall, zijn Maandagmiddag om 2 uur weer té Parijs bij eengekomen om te trachten het ontwerp voor de gezamenlijke overeen komst op te stellen, dat vervolgens aan de ministers' van. Buitenlandse Zaken ter ondertekening kan worden voorgelegd. Vanuit Eindhoven vertrokkéh 21 witte paters uit Boxtel naar Algiers voor de missie; als bijzonderheid dient vermeld te worden, dat zij de reis maakten met het eerste wilde- vaart-vliegtuig van de Aero- Holland. I Het betreft hier de multilaterale overeenkomst, waarin de 16 landen zich verplichten te komen tot eén verhoging van de productie, een her stel van het monetaire evenwicht, en de ontwikeling van het Europese handelsverkeer. Daarnaast moet een statuut worden opgesteld voor de or ganisatie voor de samenwerking van de 16 landen en West-Duitsland. De definitieve vortn kon niet gevonden worden, voordat de juiste tekst van de thans door president Truman on dertekende wet voor het „Europese herstelprogramma" bekend was. Er blijven pog enige moeilijkhe den, zoals de zóne-kwestie in Duits land, maar verwacht wordt, dat daar door spoedig een oplossing gevon den zal worden. Tegenover de Ame rikaanse wet en haar uitvoeringsor ganen staat dan een Eurouees trac- taat ter uiiyoering van het „Europe se herstelprogramma". ZO SNEL MOGELIJK HULP VOOR NEDERLAND. Ambtenaren van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Za ken hebben volgens Associated Press medgedeeld, te geloven, dat Neder land voör een zeer ernstig dollarte kort staat en de hulpverlening in het kader van het Marshall-plan zo snel mogelijk moet plaats hebben. Ver klaard wordt, dat het ministerie de situatie in Nederland in de afgelo pen week opletend heeft gevolgd en onmiddellijk h\ilp nodig acht. ARABISCHE NEDERLAAG IN PALESTINA. Uit Joodse bron wordt gemeld, dat de Arabieren gisternacht hun tot nog toe zwaarste nederlaag in Palestina hebben geleden. Meer dan 1.000 Arabieren zouden terug zijn geslagen na een aanval op Misjmar Haemek, een ten Zuiden van Haifa gelegen Joodse nederzet ting. THERE SI A NEUMANN OP 8 APRIL 50 JAAR. 0 Theresia Neumann, de gestigmati seerde van Konersreuth, zal Donder dag 8 April 50 jaar worden. In haar toestand is geen verandering ingetre den; reeds sinds jaren neemt zij geen ander voedsel tot zicl\ dan de H. Communie, die -zij dagelijks ont vangt. Russen doen concessies INZAKE DUITSE ACTIVA IN OOSTENRIJK. De plaatsvervangers voor Oosten rijk de ministers van Buitenlandse Zaken der grote vier, te Londen bij een, hebben Maandag een aanzienlij ke vooruitgang kunnen boeken, daar alle vier verdere belangrijke conces sies hebben gedaan op het punt van de Duitse activa. In principe is overeenstemming bereikt over de duur van de petro- leumconcessies, die Rusland in Oost- Oostenrijk zal krijgen en over de aan het land toe te wijzen petroleumver- koopmaatschappijen. Ten slotte zijn de plaatsvervangers elkaar dicht genaderd wat betreft het belangrijke punt, welk percen tage van de Oostenrijkse petroleum- productie aan Rusland zal worden toegewezen. Van Kussische zijde wordt thans aanspraak gemaakt op 6G pet. van die productie, terwijl de afgevaardigden van de Westelijke mogendheden hun percentage, tot 58 hebben verhoogd. Alle afgevaardig den zeiden bereid te zijn hun per centages in het licht van een uitvoe rig onderzoek van het petroleumgé- bied te wijzigen. Later op de dag .zouden de gede- legeerüfer. een Britse formule bestu deren ter overbrugging van het kleine verschil en een rapport op stellen over de- tot dusver bereikte resultaten. Aan de dood ontsnapt Vijf mirmtchi nadat Zaterdagsmid dag de M'ioheline-trein het station van Alken (nabij Hasselt) was ge passeerd. ontving men aldaar het alarmiberioht, dat enkele kilometers verder een stuk rails van 30 om. uit' de spoorwegbaan ontbrak. Het was te laat om de bestuurder van de trein nog te waarschuwen en met een snelheid van 90 km. joeg de trein op de gapende opening toe. Onmiddellijk werden alle hulpdien sten gealarmeerd en een ieder ver wachtte, dat «zich een vreselijke trein ramp zou voordoen. Wonder boven wonder bleef deze echter uit. Door zijn grote snelheid raasde de trein over de opening in de rails zonder te ontsporenToen de talrijke reizigers de trein verlieten iftidden zij er geen flauw vermoeden van, dat zij*op het nippertje aan de dood waren ontsnapt. Omtrent de oorzaak van het ontbraken van het stuk rails tast men in het duister. DE SOWJET-RUSSISCHE-FINSE ONDERHANDELINGEN GEëINDIGD. De Finse onderhandelingen met de So wj et-Unie voor een verdrag van militaire bijstand en vriendschap zijn geëindigd, maar dé overeen komst is nog niet getekend, aldus verneemt Reuter van de«feijde der Finse delegatie te Moskou. KRUPP-DIRECTIE VRIJGESPROKEN NEURENBERG. IN Alferd Krupp en ll directeuren van de Krupp wapenfabrieken, die gisteren voor een Amerikaanse tri bunaal terecht stonden, zijn vrijge sproken voor de berechting van oor logsmisdadigers, vrijgesproken van de beschuldiging een aanvalsoorlog te heb enberaamd en aan een samen zwering tegen de vrede hebben deel genomen. Zij moeten zich thans nog verant woorden op grond van de volgende beschuldiging: plundering en kneve larij van veroverde landen en de portatie, exploitatie en het misbruik maken van dwangarbeiders. 503e STAATLOTERIJ. Vijfde klasse 10e lijst. 5000.— 6522 1000.— 1093, 6811, 7158, 9012, 11201, 14385, 18490, 21105 400.— 4451, 13725, 19725 200.—* 3941, 7866 100.— 5043, 5409, 5711, 11414, 12087, 12578, 18740, 19260. 15e Leidse Bedevaart naar Schiedam Een mantel .van bloemen en gebed rond St. Lidwina HET IS EEN IEDER JAAR opnieuw terugkerende verbazing, dat aan de drassige, laag-gelegen moddergrond van Holland een onvergelijkelijk- edele bloemenpracht in rijk geschakeerde kleuren en de welriekende geu ren ontspruit. Het is even verwonderlijk, dat deze drassige .grond, bevolkt met erg-nuchtere en altijd-bezige mensen, een mystieke bloem van zo heerlijke gratie en zo geurig van heiigheid heeft ópgeleverd als Lydewy Petersdochter uit de Lange Achterweg te Schiedam. „Verheug u, Hol land," schreef haar eerste levensbeschrijver, pater Briïgman „verheug u, Holland in wiens gaard zulk een wijdberoemde maagd wordt aange troffen, blank als de lelie, uitgelezen als Esther. Juich, 'gelukkig stadje Schiedam, dat op een nederige plek zulk een kostbare schat bewaart Pelgrim-tocht naar haar woonplaats Nu was pater Brugman een be roemd kanselredenaar in de middel eeuwen de uitdrukking „praten als Brugman" doelt nog steeds op hém! en men is geneigd zijn lofprijzing op St. Lidwina te beschouwen als een uitlating van oratorische opgetogen heid. Iedereen echter, die de levens beschrijvingen van tijdgenoten leest, komt tot het inzicht, dat, terwijl Ly dewy Petersdochter 38 jaar op haar houten brits onzegbare pijnen leed, in de Lange Achterweg te Schiedam de hemel eep kus gedrukt heeft op de aarde. Tijdens de 15e Leidse bede vaart naar haar stad, gisteren, hebben 'we de kans schoon gezien even door de Lange Achterweg te lopen. Op de plaats van haar huisje staat thans een Hervormd weeshuis. De straat is er een als iedere andere achterstraat, kil en kaal. Een melkboer is bezig melk te pinten, huis aan huis. Een paar fietsersOp deze plek nu van Hol land heeft zich het wonder van gena de voltrokken, dat alle menselijk ver stand en berekening te boven gaat: een vrouw, door vreselijke en vaak afzichtelijke kwalén 38 lange jaren gekweld, heeft hier in de echte zin van het woord „een hemeltje op aar de" gehad. Een slingerend lint, dat het ver keer in de war stuurde. Tijdens haar leven ging haar roem reeds van mond tot mond. Zij was er zich trouwens in oprechte nederigheid zelf van bewust^ „voorrecht" te zijn. „Het gerucht van Liduina's dopd" staat er in een van haar le vensbeschrijvingen „en van de ver heerlijkte staat van haar lichaam vloog wijd en zijd rond; en de dui zenden, die uit Rotterdam, Delft, Lei den, Den Briel en omliggende plaat sen naar Schiedam stroomden orri het lijk te zien, voor dat het grafwaarts werd gedragen, waren niet te bepa len". De Leidse bedevaart naar Schie dam is dus spontaan begonnen op 14 April 1433 en heeft zich gisteren voor de 15e maal sedert de Hervor ming herhaald. Het aantal pelgrims liep niet in onbepaalbare duizendtal len er waren er enige honderden, schatten we. De bedevaartgangers uit Den Haag, die tegelijkertijd optrok ken, vprmden zij toch een slingerend lint, dat op drukke punten liet ver keer in de war stuurde. Niemand op straat, die zich erover verwonderde, want Schiedam draagt, naast ech an dere reputatie, nog steeds de roem in zich van zijn begenadigde burgeres. Levensgevaarlijke overtocht. Het geeft daarom genoegdoening aan ons aller trots met St. Lidwina's uitverkiezing, dat in deze door de mo derne verkeersomleg uit elkaar ge trokken stad, de kerk," die th^ns haar is toegewijd, het nieuwe middelpunt van Schiedam beheerst. Het is welis waar levensgevaarlijk in zijn eentje de kerk te bereiken, maar de lange stoet van pelgrims damde het vorkeer aan weerszijden af en zo trokken ze, door eendracht veilig, de Rode Zee door. Helaas is de kerk niet een we reldwonder van schoonheid, neen, neen! maar de ligging eigent er zich bizonder toe hier een waardig natio naal monument te stichten ter ere van de heiligste vrouw van Holland, die daarenboven de meest-Hollandse heilige van Holland is en wéér daarenboven de enige heiligverklaaf- de Hollandse leek. Alle anderen wa ren priesters of'kloosterlingen. Twee vrouwen In dezelfde tijd als Lydewy Peters dochter, leefde een vrouw, die een andere rol heeft gespeeld en haar rolletjes Heeft laten aflopen! Drie jaar na St. Lidwina stierf op Teylin- gen bij Sassenheim, godvruchtig be diend, de gravin van Holland, Jacoba van Beieren. Er is een beeldje van haar in het Rijksmuseum, nifmmer zoveel van de k^taloog. Het is mis schien vreemd, maar aan de vergeten gravendochter van Holland en haar museum-beeldj dachten we, toen we de Schiedamse kerk binnentraden en daar de beeltenis van de Konings dochter van Holland zagen in een glorie van licht en bloemen. Van haar zingt de Kerk: „Kom mijn uit verkorene, cn Ik zal u doen neerzit ten op mijn troon: Want de Koning heeft uw schoonheid begeerd". Jaco ba heeft zoveel gerucht gemaakt, dat de echo ervan nog altijd natrilt, maar de roem der eeuwen omstraalt de een voudige vrouw uit de Lange Achter weg. Bij het naderen van haar sterf dag is het zeer mooie beeld bo ven het hoogaltaar met een ongelofe lijke luister .van witte en rose bloe men en^met een uitspansel van licht- sterren omgeven, een koninklijke mantel van bloemen, van rhododen drons en seringen, die schuimend neèrgolft over en aan weerszoden van het gitaar. Tot aan zijn middel staat het beeld in een orkest van witte cal- 1 a-trompetten, terwijl een schaar van blanke hortensia's als bolle engelen kopjes langs de vensterbanken te voorschijn kijkt. (Vervolg pag. 2). ten. feoMeWje... De vreugde moet worden gezocht in het geweten en in het hart. Paus Pius XII.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1