3)e CeidxieSou^cmt Parlement kiest niet-communist tot zijn president Rondetafelconferentie voorlopig gesloten VRIJDAG 19 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11344 Directeur: G M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN .OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Het communisme in Frankrijk Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0 30 p. w., f 1.30 p. tnnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 UIT HET RODE PRAAG fïET TSJECHO-SLOWAAKSE parlement, sind? enige weken overwe gend communistisch, heeft gisteren tot ieders verbazing Josef David, een belangrijke man in de nationale socialistische partij, herkozen als zijn president, hoewel hij gemakkelijk terzijde geschoven had kunnen worden. David, die behoort tot de linkervleugel van de socialistische party, heeft vele vrienden in Engeland en was tij dens de" oorlog een der naaste mede werkers van president Benesj. De functie van president van het parlement maakt David krachtens het protocol de op een na hoogste autoriteit in de Tsjechische rege ring. Na zijn benoeming besloot het par lement met algemene stemmen om zes vroegere parlementsleden hun onschendbaarheid te ontnemen. Het zijn: Wladimir Krajina, de vroegere secretaris-generaal van de nationale socialisctische partij; Bohuslav Deci, die gearresteerd werd terwijl hij uit het land trachtte te ontsiappen; Alois Cizek en Otto Hora, beide leden van de nationale socialistische partij en twee Slowaakse democraten, Jan Ursiny en Fedor Hodza. De bladen in Praag hebben be richt, dat Krajina en Cizek er in zijn geslaagd, het land te verlaten. Lausman afgetreden. Lausman, voorzitter van de Tsje- cho-Slowaakse sociaal-democratische partij en vice-minister-president, is afgetreden als voorzitter van de par tij, aldus meldt Ceteka, het Tsjecho- Slowaakse nieuwsbureau. Lausman was tot voorzitter van de partij gekozen op het congres van Br no in de plaats van Fierlinger, te gen wie de meerderheid op het con gres bezwaar had om zijn politiek van gezamenlijke actie met de com munistische partij. Fierlinger is nu in zijn oude positie hersteld. Ter ver klaring van zijn ontslag zei Laus man: „Nu resoluut de weg van het Waarom verliet Mannerheim Finland Maarschalk Mannerheim heeft Fin land verlaten en is vertrokken naar Stockholm. In deze tijd, nu Stalin zo'n opmerkelijke belangstelling voor Finland heeft, moest dat vertrek wel tot allerlei veronderstellingen aanlei ding geven. Waarom ging de maar schalk heen? „Louter en alleen om zijn dokter in Stockholm te raadplegen", zegt het Finse ministerie van buitenland se zaken. Vrienden van de Maarschalk voeg den er aan toe, dat de regering ont kend had dat de Zweedse reis van de Maarschalk enig politiek doel had. Het feit blijft echter bestaan, dat Mannerheim betrouwbare bronnen had laten weten, dat hij het land ver liet om de wereld te steunen in de bescherming van Finlands onafhan kelijkheid. Hij wenste echter niet, dat het plan spoedig gepubliceerd zou worden. Intussen zijn twee dingen heel ze ker geworden: le Mannerheim was niet zo ziek als men het wilde laten voorkomen. Hij ging met 6 koffers in Turku aan boord van een schip; 2e. Hij was bang voor zyn persoonlijke veiligheid. De Maarschalk voelde, dat hij de zaak van de Finse democratie het bes te buiten het land kon dienen, indien Finland in de naaste toekomst ook een sateliet van Moskou zou worden. Maandag j.l. heeft hij een onder houd van twee uur met president Paassikivi gehad. Heropvoeding Maandag, 15 Maart j.l., werd in het Doorgangshuis voor poli tieke delinquenten te O ver veen voor de aldaar verblijvende per sonen door een bekend econoom, die ruim twee jaar in een ver- blijfskamp heeft vertoefd, een lezing gehouden over de econo mische structuur van Europa. De volle aandacht werd geschonken aan het Marshall-plan, waarbij de spreker pleitte voor een nau we samenwerking van Europa met Amerika. Deze lezing werd o.a. bijge woond door een der bestuursle den van bedoeld doorgangshuis, n.l. Mr. Proper, ad^o/.aat te Haarlem, tevens gemeenteraads lid en afgevaardigde voor de provinciale staten van Hoord- Holland van de communistische partij. Nadat de spreker zijn le zing beëindigd had, meende de communistische toezichthouder verplicht te zijn op een samen gaan van Europa met Rusland aan te dringen, waarbij beto gend, dat van Amerika geen hulp te verwachten was. Neder land diende zich naar het Oos ten d.w.z. naar Rusland te rich ten. Dit is de heropvoeding van de politieke delinquenten! socialisme is gekozen door een per manente samenwerking met de com munistische partij, is het noodzake lijk, dat symbolisch uitdrukking wordt gegeven aan het corrigeren van de ernstige politieke fouten, welke op het congres van Brno zijn gemaakt." De Franse senaat sloeg erop los In de Raad der Republiek de Franse Eerste Kamer is het Don derdag tot een handgemeen gekomen, toen Henri Monnet, een aanhanger van Generaal de Gaulle, aandrong op een zuivering van het Franse com missariaat voor atoomenergie van communistische elementen. De sena toren wisselden scheldwoorden en raakten spoedig slaags, waarop voor zitter Gaston Monnerville de vergade ring schorste en de zaal liet ontrui men. Het was duidelijk, aldus AFP, dat men bij de discussies in het bijzonder het oog had op Joliot-Curie, hoge- commissaris bij het atoomenergie- onderzoek, die doorgaat voor com munist, ofschoon zijn naam aanvan kelijk niet werd genoemd. De socia list Reverbord verdedigde later deze geleerde en zeide, dat het er slechts om ging of hij zijn communist-zijn wist te scheiden van zijn werk als ge leerde. „Joliot-Curie, aldus Rever bord, heeft in 1939 zijn handtekening geplaatst onder het manifest, waarin geprotesteerd werd tegen de toena dering tussen de Sowj ets en ae Duit sers. Wij vergeten dat niet. Wanneer Frankrijk zich op een goede dag te gen de Sowjet-Unie zou moeten ke ren, wie zegt ons dat hij dan niet de zelfde houding zal aannemen als in MEVROUW JOLIOT-CURIE VAST GEHOUDEN OP ELLIS ISLAND. Mevrouw Irene Joliot-Curie, vrouw van professor Frederick Joliot Cu rie, vooraanstaand Frans atoomdes kundige en lid van de Franse com munistische partij, is door de Ame rikaanse immigratie-autoriteiten op Ellis-Island gedetineerd. Het is niet bekend, of mevrouw Joliot-Curie lid is van de Corwmunistislhe Partij. (Communisten mogen de V.S. niet binnenkomen). Mevrouw Joliot Curie was uitge nodigd door het comité van anti fascisten en refugiés van New Yorfc. Dit comité is onlangs op de lijst van organisaties geplaatst, die niet loy aal worden geacht en de bedoeling zouden hebben de staat omver te werpen. Naar uit gewoonlijk welingelichte Sowj et-Russische bron te Parijs wordt vernomen, heeft de Franse veiligheids-politie bij een overval op het huis van professor Odinetz, de hoofdredacteur van het onlangs ver boden te Parys verschijnende Rus sische blad „Patriot", tien Sowjet- burgers gearresteerd. De Sowj et-ambassade te Parijs ver klaarde niet van een dergelijke ar restatie in kennis te zijn gesteld. Nader wordt gemeld, dat dt gear resteerde Sowjetburgers onder lei ding van professor Odinetz, de voor malige voorzitter van de verboden vereniging van Sowj et-Russische bur gers in Frankrijk, bijeen gekomen waren om de vereniging weer op te richten. Officieel is medegedeeld, dat Frank rijk deze Sowjetrussische burgers zal uitwyzen. PROPAGANDA-STUNT DER SOVJETS. Volgens het rechtsgeoriënteerde Romeinse blad „Giornale della Sera" heeft de Italaanse communistische partij uit Moskou de toezegging ge kregen, dat de Sowj et-Unie haar recht op een deel van de Italiaanse vloot, krachtens het vredesverdrag, enige dagen vóór de algemene ver kiezingen in Italië (18 April) zal prijsgeven. Het blad zegt verder, dat de Russische stap ten doel ztu heb ben kiezers te winnen voor het Volks front in Italië. De Sowj et-Unie heeft 1 slagschip, een kruiser, drie torpeboboten en ver schillende andere vaartuigen toege wezen gekregen. „Een groter leger is noodzakelijk" Zegt Amerikaans min. van defensie Amerikaanse militaire leiders on der leiding van de Amerikaanse mi nister van Defensie, James Forrestal, verzochten Donderdag om de toege stane sterkte van de gewapende macht op tj voeren, om te voldoen aan het nieuwe programma van pre sident Truman, ter voorkoming van verdere communistische expansie in Europa. Forrestal deelde de Senaatscom missie voor de gewapende macht me de, dat, indien de Russische legers Duitsland en andere delen van Euro pa zouden binnentrekken, de V.S. hiertegen op het ogenblik niets zou den kunnen doen. In de Verenigde Staten zijn thans slechts 30.000 soldaten van gevechts eenheden, zei Forrestal, ter onder steuning van Truman's verzoek om algemene militaire oefening en ty de- lij ke dienstplicht. Indien het Congres dit verzoek van Forrestal goedkeurt, zal het mogelijk zyn veel meer mannen onder de wa penen te roepen dan de thans volgens een twee jaar oude wet toegestane 340.000 man. Hoewel hij geen officiële getallen kan bekend maken, voorspelde de minister, dat het legor zal kunnen vragen, de sterkte van 670.000 man op te voeren tot 900.000 man, terwijl thans slechts 560.000 man -onder de wapenen zijr De toegestane sterkte van de gehele gewapende macht is Volgens kortelings door het Ame rikaanse openbare ministerie te Neu renberg ter tafel gebrachte geheime documenten, had het centrale bureau van de Duitse politie en S.S., waar van Kaltenbrunner de chef was, plan nen gereed voor de deportatie en ver nietiging van alle Joden van West- Europa. Volgens dit plan zouden 40.000 Franse Joden te Auschwitz vermoord worden en zou uit Neder land een even groot aantal worden gehaald. Uit België en Denemarken zouden respectievelijk 10.000 en 6.000 Joden moeten komen. De stukken, die uit 1942 en 1943 dateren, tonen aan, dat tussen Kaltenbrunner en Ribbentrop volledige overeenstem ming heerste. In de stukken wordt zelfs vermeld, dat de Joden via Auschwitz zouden gaan en wel 1.000 per dag. Uit een nota van de „Wil- helmstrasse" aan de Duitse ambassa de te Parijs, naar aanleiding van een Amerikaans protest tegen de behan deling van Amerikaanse Joden in Frankrijk, blijkt, dat opdracht gege ven is de Amerikaanse Joden even eens onder de in Frankrijk reeds van kracht zijnde anti-semitische maat regelen te laten vallen. 1.732.000 man, terwijl de huidige sterkte 1.392.000 man is. De minister getuigde voor de commissie dat hij veel voelt voor uitbreiding van de luchtmacht, hoewel hij het evenwicht tussen land-, zee- en luchtmacht wenst te bewaren. De defensie-des kundigen van de regering werken aan plannen voor industriële mobilisatie, het bepalen van de hoeveelheden strategisch materiaal en wetenschap pelijk onderzoek enz. Bij een stemming bleek de Senaats commissie wel te voelen voor de op voering van de wettelijk toegestane sterkte var. de gewapende niacht, doch twijfelde over de goedkeuring van een tijdelijke dienstplichtwet. De huishoudelijke commissie van het Huis voelde echter niets voor^beide voorstellen. James Forrestal schatte, dat plm. 3.000.000 mannen tussen de 20 en 26 jaar in aanmerking komen voor op roeping in vredestijd, waarmee op 1 Juli zal worden begonnen. ZIJ ZOUDEN WEL EVEN UITSTAPPEN! Acht Amerikanen, onder wie drie vrouwen, zijn gisteren per parachute gesprongen uit een Amerikaanse Da kota, die boven Berlijn een motor defect kreeg De passagiers en een deel van de bemanning hebben het vliegtuig vroegtijdig verlaten om dit lichter te maken. De eerste en tweede piloot, die liever in het toestel bleven om een noodlanding te maken, slaagden er in de machine veilig neer te zet ten op het vliegveld Gattow in de Britse sector van Berlijn. Verscheidene parachutisten, die in de Russische sector terecht kwamen, zyn door Russische soldaten naar het hoofdkwartier gebracht. Eén vrouw is gewond. Onder de passagiers bevond zich brigadier-generaal Telford Taylor, chef van de Amerikaanse prosecutie te Neurenberg, die op de terugreis was, nadat hij te Berlijn besprekin gen had gevoerd met generaal Lu cius D. Clay, de Amerikaanse mili taire gouverneur in Duitsland. Komen er staats-secretarissen Regeringsvoorstel bij komende Grondwetswijziging. De regering zal, in verband met de komende grondwetsherziening het voorstel doen, het ambt van staatssecrtaris in Nederland in te voeren. Dit voorstel is niet afkom stig van de commissie die belast is met de voorbereiding van de grond wetsherziening, doch van de rege ring zelve. Daarmee komt opnieuw een plan ter tafel, dat reeds bij de grondwets wijziging van 1938 ter sprake kwam en toen door de grootst mogelijke minderheid werd voorgestaan. Een staatssecretaris, die naast de minister verantwoording kan afleggen aan de volksvertegenwoordiging, kan de zeer omvangrijke taak der ministers aan merkelijk verlichten. Reeds bij de benoeming van minister Götzen was de behoefte aan een staatssecretari.- in brede kring gevoeld en deze zal bij de totstandkoming van de Neder lands-Indonesische Unie zich uiter aard in nog sterkere mate laten gel den. Dit is dan ook waarschijnlijk een beweegreden voor de regering geweest, om dit vorstel reeds bij de aanstaande grondwetswijziging aan de orde te stellen. De indiening van de voorstellen tot grondwetsherziening bij de Sta- ten-Generaal zal, naar „Parool" ter ore komt, naar alle waarschijnlijk heid niet meer voor Pasen, doch ver moedelijk zeer kort daarna geschie den. Het s.s. „Grote Beer" met ruim 1300 uit Nederlands Indië terugke rende militairen, waaronder een aan tal zieken aan boord, wordt, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden Zaterdag, 20 Maart, in de loop van le morgen, in de Amsterdamse haven verwacht. De ontscheping vangt aan te circa 12 00 uur zodat verwacht mag worden, dat alle opvarenden, die geen hospitaal-verpleging be hoeven, nog vóór Zondag hun woon plaatsen zullen hebben bereikt. Nog maals wordt er ds aandacht op ge vestigd, dat, met het oog op een vlotte ontsoheping geen publiek tot het ontschepingsterrein kan worden toeg: laten. |"^E RONDETAFELCONFERENTIE met de West is gisteren voorlopig gesloten. De resoluties, welker inhoud wij gisteren in 't kort ver meld hebben, werden alle aangenomen. Er werd voorts besloten een re- dactie-commisie te benoemen om een ontwerp-Rijksgrondwet op te stellen om een afzonderlijke status in het Koninkrijk te krijgen, kan worden vervuld. Ten slotte stelde prof. Logemann in een motie voor om aan Suriname en de Nederlandse Ahtillen, nu zij ir de herziene staatsregelingen een grotere verantwoordelijkheid voor eigen aangelegenheden krijgen, in de overgangstijd naar de nieuwe staats orde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden medezeggingschap te geven in de behartiging van de ge meenschappelijke zaken van Neder land en deze twee landen. Daarom geeft hij de Nederlandse Regering in overweging uit elk der beide staatsdelen een gemachtigde te betrekken in het overleg over za ken, die ook voor deze landen van belang zyn. De moties van Eman en Logemann ■worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vruchtbaar werk gedaan In de loop van de zitting diende de heer Eman, afgevaardigde van Aru ba, een motie in, waarin wordt voor gesteld een onderzoek in te stellen naar de motie, waarin Aruba's wens STRIJDMACHT AAN GRIEKSE NOORDGRENS GEREED? Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, hoewel het weigerde commentaar te leve ren, vandaag verklaard, dat het on bevestigde berichten had ontvangen, dat 30.000 man, bijeengebracht in een internationale strijdmacht, aan de Griekse Noordgrens verzameld zijn, gereed voor een aanval tegen de strijdkrachten der Griekse rege ring. Berichten van dergelijke aard bereiken Washington al verscheide ne maanden. De berichten, die in de laatste weken onfvangen wer den, waren echter meer gedetail leerd en»er wordt meer geloof aan gehecht, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij zeide voorts, dat genoemde strijdmacht in drie divisies is verdeeld en dat 't groot ste deel in Albanië is geconcen treerd. Hij verklaarde met nadruk, dat de berichten niet gecontroleerd en geheel onbevestigd zijn. HET BOLLENSEIZOEN. De alg. Ned. Ver. voor Vreemde lingenverkeer meldt ons, dat het bol- lenseizoen dit jaar op 2 April aan vangt. van 2 April tot medio April staan de Narcissen in bloei. Van 10 tot 20 April de Hyacinthen, en van 15 April tot begin Mei de Tulpen. 17 April is de datum voor het Tulpen- feest. T: X ÜKWVSUISC AVN tttHEfcCrg WlUlELMlXA 1 IELEN.A Rvilina ji Maria I PjmmiË '-uit 'j\nT*?rtXiref J? I\ KOXrXGIXi>ER J \'ni>ERLANl>n>l KV./ I In opdracht van het Leids Universiteitsfonds heeft de kunstenares Mevr. S. ReitsmaValenca een kopergra vure gestoken van H. M. de Koningin. H. M. heeft voor dit portret geposeerd. Op de achtergrond ziet men het profiel van de stad Leiden. De versterking van het gezags-apparaat OPROEP VAN RESERVISTEN In verband met het besluit van de regering om het potentieel van het gezagsapparaait dei overheid te versterken door aan de Rijks- en ge- meen'tepo itie een aanzienlijke uit breiding met vrijwilligers te geven, heeft de Minister van Justitie in een bekendmaking gegadigden voor de reserve-Rijkspolitie opgic roepen om zich in persoon aan te melden bij de burgemeester of rechtstreeks bij de groepscommandant c.q. districts commandant van de Rijkspolitie, mits de gegadigden woonplaats hebben en gemeente, waar geen gemeen tepolitie is. Voorts is bekend gemaakt dat in een gemeente, waar gemeentepolitie is, een reserve-gemeentepolitie wordt ingesteld. De aanmelding dient plaats te vinden uiterlijk 3 April a.s. Toetre ding tot de reserve-Rijkspolitie in vrijwil igersverband bstekent, dat de reservist zich verbindt om de be- roepspolitie bijstand te verlenen wanneer het bevoegd gezag daartoe een b roep op de Rijkspolitie-reser- vist doet. Voor aanneming bij de reserve- Rijkspolitie kunnen uitsluitend in aanmerking komen gezagsgetrouwe Nederlan Iers, die voor zover zij niet militair dienstplichtig zijn de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Voorzover zij wèl militair dienst plichtig zijn, dienen de gegadigden voor wat officieren betreft de leeftijd van 45 jaar te hebben bereikt. Onderofficieren en korporaals moeten de leeftijd van 40 jaar, en manschappen de leeftijd van 28 jaar hebben bereikt. Personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kunnen niet tot de reserve-Rijkspolitie toetreden. Vervolg: ns is nog bepaald, dat oud-politieambtenaren die overigens aan de eisen van toelating voldoen, voorkeur genieten. Ten blijke van zijn toelating ontvangt de reservist van de commandant van het korps Rijkspolitie een verbandacte. Zwendel bij het Militaire Gezag berecht Een kapitein, twee luitenants een adjudani'.-onderofficier en een ser geant-majoor, die verbonden zyn geweest aan een opslagplaats van oude auto's van het MLitair Gezag aan de Slachthuiskade in Den Haag. hebben voor de krijgsraad terecht gestaan. Vier van de vyf verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan het aannemen van douceurs. De vijlde, een der luitenants, wil de een auto voor zichzelf laten ko pen en liet, om de prijs te drukken een aantal onderdelen van dit ve hikel slopen Hy liet de niet-com- plete wagen en de onderdelen apart taxeren. Eis een half jaar gevange nisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk en teruggave of ver beurdverklaring van dc auto. Tegen een andere luitenant, een kapitein en een adjudant-onderoffi cier, werd resp. een halfjaar voor waardelijk met een boete van twee duizend gulden, een h3lf jiT ge vangenisstraf en een boete van vijf- hondtrd gulden geëist, wegens het aannemen van fooien Tegen een sergeant-majoor werd vier maanden gevangenisstraf geëist wegens vals heid in geschrifte en het aannemen van fooien. Geen vertrouwen in communistische wethouder Motie in Rotterdamse raad aangenomen Gistermiddag is door mr. Donker, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, in de zitting van de Rot terdamse gemeenteraad een motie voorgesteld, mede narr/ens alle an dere fracties, behalve de Communis tische, waarin zij uitspreken geen vertrouwen te stellen in een wet houder, die lid is van de C.P.N. en hem uitnodigen zijn zetel ter be schikking te stellen, „overwegende zo heet het in die motie dat steeds duidelijker blijkt, dat de C.P.N. doeleinden nastreeft, die on verenigbaar zyn met de geestelijke waarden, die de grondslag vormen van de Nederlandse samenleving, daarbij de nationale belangen on dergeschikt makend aan de belan gen van een vreemde mogendheid". De motie werd bestreden door de fractievoorzitter van de Communis ten, de heer Goudkuil. Nadat mr. Van der Grinten, fractieleider van de K-V.P. nog het woord had ge voerd, antwoordde de Communisti sche wethouder, de heer L. W. Schmidt De motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 7, die der com munisten, tegen. Twee eerste kievits-eieren Gistermiddag om vijf uur is te Heel weg onder Varsceveld een kie vitsei ge zonden door G. J. ter Maat, Het za] aan H.M. de Koningin wor den aangeboden. Gisterenmiddag heeft ook de heer C. Zonneveld in het Bakkumerveld bij Castricum het eerste kievitsei gevonden. Koper was de heer B. Liefting te Castricum. KERKNIEUWS «NIEUWE APOST. PREFECTUUR OP BORNEO. Bij decreet van de Congregatie voor de Propaganda Fide is op Bor neo de Apostolische Prefectuur van Sintang opgericht, welk gebied wordt afgescheiden van het Aposto lisch Vicariaat van Pontianak, dat bestuurd wordt door de Minderbroe ders Capucijnen met medewerking van de paters Passionisten en Mont- fortanen. Laatstgenoemden krijgen het bestuur over de nieuwe Aposto lische Prefectuur, waarvan de titu laris binnenkort wordt benoemd. Een Wie alles ernstig neemt, neemt de ernst niet ernstig. Sirius.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1