S)e GcidóéSoti^cmt Automatische hulp bij e.v. Europa agressie m De Tsjechische diplomaten nemen ontslag VRIJDAG 12 MAART 1948 39ste JAARGANG Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WEST-EUROPESE UNIE GEREED GEKOMEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT' Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert.,20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w„ f 1.30 p. mnd„ 13-90 p. kwart. Franco p, p. 14.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 11,50 VIJFMOGENDHEDENVERDRAG GEREED D E BRUSSELSE CONFERENTIE is gisteren gereedgekomen met de formulering, van het vijfmogendhedenverdrag. Naar verwacht werd zou hedenochtend de laatste plenaire zitting gehouden worden. De gede legeerden pleegden gisteravond nog omtrent enkele punten van secondair belang overleg met hun regeringen. Een communiqué omtrent de inhoud van het verdrag, dat uit tien artikelen bestaat, zullen ,de regeringen ge lijktijdig uitgeven. A.s. Woensdag zal het Verdrag te Brussel ondertekend worden. Het zal gelden voor vijftig jaar. De onderlinge hulpverlening zal in geval van een aanval in Europa onmiddellijk in werking treddn, terwijl overleg zal worden gepleegd bij agressie ten aanzien van de overzeese gebiedsdelen. Delegatie voor Ro n d etafe I conf ere nti e met Indonesië Nfiar het A.N.P. verneemt, heeft de Ned. regering een negental Neder landse politici uitgenodigd, zich voor een benoeming te zijner tijd als verte genwoordigers yan Nederland in de delegatie der Rondetafel-confcrentie met Indonesië, ter vorming van de 'Nederlands-Indonesische Unie, be- 'schikbaar te stellen. De bedoeling zit hierbij voor, hen van nu af regelma tig op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling van zaken te dezen aanzien. De uitnodiging is aanvaard door de volgende heren: Jhr. Mr. M. van der Goes van Na- ters, mr. A. M. Joekes, P. Eerstens, prof. dr. J. H. A. Logemann, H. J. W. A. Meyerink, prof. mr. C. P. M. Rom- me, mr. E. M. J. A. Sassen, mr. D. U. Stikker, en H. W. Tilanus. Gisterochtend vond in aanwezig heid van de minister-president, de minister van Overzeese gebiedsdelen en de minister zonder portefeuille, de eerste samenkomst plaats. HERVATTING DER ONDERHAN DELINGEN TE BATAVIA. De republikeinse eerste minister, Mohammed Hatta, had hedenoch tend ten paleize op het Konings plein, te Batavia, een onderhoud van ruim* andeVhalf uu» met dr. Van Mook. Er waren geen derden aan wezig. Dr. van Mook en Mohammad Hat ta zullen vanmiddag om 17.00 uur Java-tijd wederom voor een bespre king bijeen komen. Over de resul taten der besprekingen .konden geen inlichtingen worden verkregen. De Koningin vermoeid De Koningin zal wegens ver moeidheid op advies van haar geneesheer haar werkzaamhe den voorlopig tot na Pasen be perken tot de dringende rege ringszaken. Na hun dood onderscheiden In de rolzaal op het Haagsche Bin nenhof waren familieleden van 29 ge sneuvelde Nederlanders bijeengeko men, teneinde uit handen van de mi nister van oorlog, lt.-kol. A. H. J. L. Fievez de onderscheidingen te ont vangen, die aan hun zonen, echtgeno ten en broers zijn toegekend. c„Ik weet, dat hiermede oude won den zullen worden opengereten" zei- de de minister. „Het is, echter niet slechts droef heid, die u vandaag- vervult. Gij. zult ook trots zijn op de daden der uwen, die voor ons'de spits hébben afgebe ten. Hun daden zullen in onze ge schiedenis geen dode letter zijn". Zes marinemannen, twee en twin^ tig leden van de landmacht en een burger, die 'alleen door hun gehele in-- zet het vaderland onschatbare dien sten hebben bewezen doch helaas niet meer in Sns midden verkeren, wer den bij de posthume uitreiking der door hen verworven onderscheidin gen geëerd'door een korte voorlezing van de daden, op grond waarvan het H. M. de Koningin heeft behaagd de- .ze toe te kennen. Verscheidene hunner hebben deel genomen aan de oorlogshandelingen in de Meidagen van 1940, anderen, hebben waardevolle diensten ver leend bij de evacuatie van het Britse expeditieleger uit Duinkerken, terwijl de onderscheidingen verleend aan de marinemannen voor het grootste deel in Nederlands-Indië werden verwor ven. De enige burger, wérd posthuum het kruis van verdienste toegekend wegens zijn succesvolle overtocht van bezét gebied naar Engeland. Minister Fievez hp eft in Den Haag- een dertigtal posthume onder scheidingen \iitgereikt aan nabe staanden van zes leden van Marine en 24 leden van de Kon. Landmacht die zich in de 'oorlogsdagen van Mei 1940 of in latere jaren hebbén on derscheiden en dit niet hebben over leefd. Vertrouwensvotum voor Franse regering MASARYKS DOOD HERDACHT. De Franse Nationale Vergadering heeft met 419 te^en 183 stemmen haar vertrouwen uitgesproken in de bui tenlandse politiek van de regering. Alle afgevaardigden uitgezonderd de communisten, stemden vóór. In de betrokken motie bracht de Assem- blée „broederlijke groeten aan de de mocraten van Tsjecho-Slowakije, die thans tot stilzwijgen gedwongen en van hun essentiëele vrijheden beroofd worden". Tevoren had de communistische af gevaardigde Jacques Duclos de rege ring scherp aangevallen wegens „het stfeven naar een Westers militair bondgenootschap zonder het bij zijn ware na^m, te durven noemen". Naar de mening van Duclos is het de plicht der volkeren om' voort te schrijden naar het socialisme, „of de plutocra ten het ermee eens zijn of niet". „En als ze niet willen marcheren, gooien jullie ze het raam uit", inte- rumpeerde een rechtse afgevaardigde. Toornig antwoordde Duclos: „U bent moreel verantwoordelijk voor Masaryk's dood!" Nadat de buitenlandse politiek der regering, was goedgekeurd, kwam een resolutie ter ere van Jan Masaryk in debat. Alle partijen, uitgezonderd de communisten, aanvaardden bij hand opsteken dezè formulering: „Diep be wogen door de tragische dood van Jan Masaryk betuige de Nationale Vergadering eer aan de vurige apostel der democratie, mehselijke vrijheid en internationale organisatie van de vrede. De Assemblée begroet in zijn roemrijke naam tweemaal het sym bool van de strijd van het Tsjecho- Slowaakse volk voor zijn vrijheid te gen een regiem' van onderdrukking"; DE HARDNEKKIGE RUSSEN. Herhaalde pogingen van de Britse, Franse en Amerikaanse plaatsvervan gers der ministers van buitenlandse zaken, die Donderdag weer in Lon den bijeenkwamen, om tot een com promis te komen aangaande de kwes tie van de Sowj et-aanspraken op in stallaties voor de oliewinning in Oos tenrijk hebben wederom geen succes opgeleverd. Koktomof, de Sowjetaf- gevaardigde, verklaarde, dat een compromis op een bepaald punt" al leen niet voldoende was, daar ^de voorstellen van zijn regering als één geheel moesten worden beschouwd. Vandaag zullen de besprekingen wor den vbortgezet. De oude vader van de majoor-hulp- aalmoezenier, Ludovicus Adrianus Bleys, beter bekend als pater Bode wijk, die 'na de bevrijding op tragi sche wijze is omgekomen, nam voor zijn zoon het kruis van verdienste in ontvangst, dat hem eveneens is ver leend voor'zijn ontsnapping naar En geland. Te Amsterdam werden op Kunstijsbaan de Nederlandse schaat senrijders die aan de Olympische Spelen te Sint Morits en de Wereld kampioenschappen te Oslo hebben deelgenomen, gehuldigd. VJ.n.r. v. d. Voort, de Koning, Huyskens, Broekman, Langendijk. Doodgewaande koning opmerkelijk fit HIJ VOND DOODSBERICHT „OVERDREVEN. Koning Gustaaf van Zweden is te 16.50 uur gistermiddag per trein in Parijs aangekomen. Hij glimlachte en zag er opmerkelijk fit uit. Het perrqn van het station van aan komst was vol fotografen, journalis ten en andere belangstellenden. De koning werd begroet door ieden van de Zweedse ambassade. De eêrste ambassadeur vertelde Reuter: „Wij hebben een angstige ochtend gehad en hebben* getracht de bron van het gerucht over de dood, des konings op te scoren! Het gerucht is blijkbaar ontstaan, toen ergens in Duitsland een warmgelopen rijtuig van de trein móest worden afgekop-' peld en de mensen dachten, dat het- rijtuig van de koning werd losge;' .maakt, omdat deze gestorven was". De ambassaderaad voegde hieraan toe, dat de koning van het gerucht af wist. Van vele officiële en particuliere gebouwen te Stockholm woei de vlag halfstok na de bekendwording van het valse gerucht, zo wordt uit Stock holm gemeld. De Zweedse radio wij zigde haar programma en gibg plech tige muziek spelen, ofschoon zij in het nieuwsbulletin van 12 uur niets over de gezondheid van de koning meldde. Later heeft kroonprins Gustaaf Adolf de geruchten tegengesproken en ver klaard, dat zijn vader in beste ge zondheid de Belgisch-Franse grens was gepasseerd. Het Zweedse blad „Aftonbladett" meldde uit het Belgische grensstation Harquelines, dat de koning „zeer ge amuseerd" was over de geruchten, die hij „vrij overdreven" vond. Partijleden waren spionnen Ongeveer twintig hoge communis tische beambten van het economische bestuur van Slovenië zijn door de Zuid-Slavische geheime politie gear resteerd. Deze opzienbarende maat regel vindt zijn oorzaak in een be schuldiging tegen de gearresteerden, dat zij voor de oorlog in opdracht van de Britse geheime dienst in de Sloveense communistische partij zijn binnengedrongen en hun na-oorlogse hoge functies misbruikt hebben voor economische spionnage ten gunste van Engeland. Alle. arrestanten ston den bekend als trouwe aanhangers van het communistische regiem van Tito. In de volksmond worden deze personen de „Dauchau-groep" ge noemd, omdat zij in 1941 door de Duitsers in Dauchau zijn opgesloten. Zij zouden later door' de Gestapo zijn vrijgelaten om voor de Duitsers te werken. KERKNIEUWS UITVAART MGR. VERRIET. Zoals gisteren gemeld, is mgr. In-, nocenzo- Verriet, Apostolisch Vicaris van Curagdo, Woensdagavond na langdurig lijden op het eiland Aru ba, waarheen hij zich 8 dagen gele den begeven had, overleden in het door de Zusters Dominicanessen al daar beheerde San Pqdro-hospitaal. Donderdagmorgen is in de kerk op Aruba een H. Mis van Requiem op gedragen, waarna het stoffelijk over schot overgebracht werd naar het vliegveld, vafiwaar het naar Cura cao werd gebracht. Des middags te .vijf uur vond een uitvaartdienst plaats in de Sint An- nakerk te Willemstad, onder grote belangstelling van autoriteiten en van de zijde van alle gezindten. Het stoffelijk overschot werd graf waarts gedragen door fraters van Tilburg, gevolgd door een lange stoet, waarin ook gouverneur P. Kas teel meeliep, ingezelschap van twee oud-ondervicarissen op C.uragao. Z.H.Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 16 Maart geen audiëntie verlenen. ARUBANEN VERLANGEN AFSCHEIDING VAN CURASAO. De leider van de Arubaanse Volks partij, Hennie Eman, heeft aan het A.N.P. de volgende verklaring toege zonden „De Arubanen, die zich realiseren, dat aanneming van het wetsontwerp tot wijziging der, staatsregeling, de incorperatie van Aruba (bij Curagao) voorlopig handhaaft, dringen aan op schorsing der behandeling' van het wetsontwerp en op het verlenen van prioriteit aan het vraagstuk van het tot een afzonderlijk staatsdeel maken van Aruba onder een vertegenwoor diger der Kroon voor de Antillen. Indien desondanks het wetsont werp zou worden aangenomen zullen de« Arubanen zich wel laten kiezen, doch onder geen voorwaarde deelne men aan de wetgevende arbeid in de Staten of van Gecomitteerden, daar zij zich in dat geval tegen hun natuur in verbonden zien met hel eiland Cu racao, waarvan zij absoluut ,geen in menging in hun zaken langer dulden. De Arubanen zijn wel bereid tot medewerking, tot de grondwettige afscheiding zal zijn tot stand geko men, mits de behandeling van het huidige wetsontwerp wordt opge schort.' Zij rekenen dan ook op de loyale medewerking van de fegering en de Kamer om de afscheiding van Aruba, zoals deze is verdedigd door dr. de la Try Ellis, zo spoedig mogelijk tot uit voering te brengen. Daarfia zijn zij bereid tot samenwerking op nader overeen -te komen punten, bijv. justi tie, postdienst, muntwezen, pensioe nen en steun aan hulpbehoevende eilanden". Vrijwilligers-versterking voor de politie OOK EEN NIEUWE VRIJWILLIGE LANDSTORM Het schijnt in de bedoeling te lig gen, binnenkort vrijwillige hulpploe gen te incorporeren, bij de gemeen telijke- en rijkspolitie en bij de Ko ninklijke Marechaussee aldus de „Nieuwe Courant". Deze vrijwilli gers, die dus onder het normale politie-commando komen te staan, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en worden van overheids wege gekleed, gewapend en geregeld geoefend. Daarnaast schijnt de Regering niet langer bezwaren te koesteren tegen hernieuwde activiteitsontplooiing van de B. V. L., zij hét, dat er wel wijziging in deze vooroorlogsté opzet moet komen. De oorspronkelijke opzet van de uit 1918 stammende B. V. L. was met name gericht tegen de toenmalige anti-Koningsgezinde S. D. A. P* On der de na-oorlogse omstandigheden wordt het echter algemeen nodig ge acht, de Partij van de 'Arbeid, die zich op constitutioneel standpunt stelt, in deze organisatie te betrek ken. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat hierover contact is gezocht met een der meest vooraanstaande figuren uit de P. v. d. A. De ministerraad heëft zich" Maan dag j.l. uitvoerig be?ig gehouden met het vraagstuk van de versterking van het machtsapparaat. Reeds geruime tijd was een commissie bezig plan nen uit te werken. Onder de druk van de gebeurtenissen in Tsjecho- Slowakije is tenslotte met- spoed een beslissing geva'len, en besloten tot het incorporeren van vrijwillige groepen in de bestaaiide politie-ap paraten en in het leger. De B. V. L. zal, waarschijnlijk ondei een nieuwe naam, in veel sterkere mate, dan voorheen, als vrijwilligersgroep deel uitmaken van het leger. E.V.C. WIJST ROTTERDAMSE RESOLUTIE AF. Het dagelijks bestuur van de EVC deelt naar aanleiding van de reso lutie, die een ^antal EVC-kader- leden te Rotterdam heeft aangeno men, mede dat het deze resolutie „met kracht van de hand wijst". Op Vrijdag 12 kjaart komt de landelijke raad van de EVC bijeen „om' maatregelen te nemen tegen allen, die door hun houding twist en tweedracht in de EVC trachten te zaaien en daardoor de strijd van de arbeidersklasse bemoeilijken". Masaryks dood wordt aan het Westen verweten piRECT NADAT DE COMMUNISTEN zich van de macht in Tsjecho- Slowakije hadden meester gemaakt, traden er enige leden van het corps diplomatique demonstratief af. De dood van 'Jan Masaryk, minister van buitenlandse zaken en dus hoofd van de diplomatieke dienst, heeft op nieuw tal van Tsjechische vertegenwoordigers in hét buitenland er toe gebracht, hun functie neer te leggen. De meesten motiveren hun besluit door te zeggen, dat zij zich willen wijden aan het herstel van de vrij heid in hun land en de nieuwe communistische regering niet kunnen er. kennen. rug Zij" die Praag de toekeerden Prins Schwarzenberg, de eerste se. -cretaris van de Tsjechische legatie bij het Vaticaan, is afgetreden. Men verwacht dat enige andere leden van 'de legaties bij de Italiaanse regering en het Vaticaan zijn voorbeeld zullen volgen. Nicolas Viest, de handelsattaché bij de ambassade te Londen heeft zijn functie neergelegd, daar hij zich niet kan verenigen met de politiek van de communistische regering te Praag. In Zuid-Australië is de Tsjechische consul afgetreden, daar „de jongste gebeurtenissen hem daartoe hebben gedwongen". De consul-generaal was al dadelijk na de staatsgreep afge treden. Krakowsky, de Tsjecho-Slowaakse gezant in Turkije heeft eveneens zijn functie neergelegd. DANK U FEESTELIJK. Voor het feest ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Praagse universiteit hadden de Zwitserse uni versiteiten allen een uitnodiging ont vangen en aanvaard. Na de gebeurte nissen van de laatste weken hebben zij zich bedacht en geen enkele Zwit serse student zal zijn land te Praag vertegenwoordigen De Zwitserse universiteiten Verkla ren, dat de rechten en vrijheden van de fiere en waardige universiteit van Praag onderdrukt zijn en dat de vrij heid alleen de universiteiten in staat stelt hun roeping i dienst van de waarheid te vervullen. De Zwitserse Nationale Raad, met uitzondering der» communistische af gevaardigden, heeft de gelukwens van de Zwitserse communistische partij aan Gottwald ten scherpste veroordeeld. In een gemeenschappe lijke verklaring wordt gezegd dat het Zwitserse volk met grote bezorgdheid de ondergang der democratie in een bevriende 'staat heeft aanschouwd. De gebeurtenissen in Praag, aldus de verklaring, zijn een waarschu wing voor autoriteiten en volk. De in de Grondwet omschreven veiligheids maatregelen tegen ztaatsvijandige ac tiviteiten dienen te worden ver scherpt. ALtE HANDJES GINGEN OMHOOG Minister-president Gottwald heeft gisteqpn zijn motie van vertrouwen gekregen. De stemming in het parle ment geschiedde bij handopsteken. Toen de voorzitter de motie aan de orde stelde, gingen alle handen om hoog. Vervolgens vroeg hij, wie er tegen waren. Geen hand verhief zich, evenmin toen hij vroeg, wie er zich van stemming wilde onthouden. ROUWPLECHTIGHEID VOOR MASARYK. De gehele staf van het Tsjecjio-Slo- waakse ministerie van buitenlandse zaken was Donderdag aanwezig bij een rouwplechtigheid ter nagedachte nis van Jan Masafyk op het paleis Czemin, Staatssecretaris Clementis zeide, dat Masaryk door zijn buitengewone gevoeligheid zich de verguisde uitla tingen van zijn zogenaamde vrienden verweg zeer aantrok. De communistische pers geeft het „Westen" de schuld van Masaryks zelfmoord, in het bijzonder de Wes terse pers, die hem „de dood inge jaagd had" door zijn samenwerking met het nieuwe Tsjecho-Slowakije te critiseren. Volgens „Rude Pravo" waren het vooral de Franse en Amerikaanse bladen die een campagne voerden te gen Masaryk en Benesj. HANGANAH EN IRGOEN ONDER ééN COMMANDO. Volgens berichten uit Joodse bron nen heeft het bestuur van het Joods bureau een overeenkomst geratifi ceerd, volgêhs welke de Haganah en de Irgoen Zy/ai Leoemi onder één en hetzelfde commando zuMen ko men te staan. De bouwvakstaking te Amsterdam Krachtige houding van „St Joseph" De bondsraads van de R.K. Bouw vakarbeidersbond „St. Joseph", die te Utrecht in vergadering bijeen kwam, nam terzake van de E.V.C.- stakingsactie in het bouwbedrijf te Amsterdam de volgende motie aan, waarin werd vastgesteld: 1. Dat deze aetie niets te maken heeft met een tegenover de bouw vakarbeiders en het bouwbedrijf ver antwoorde actie tot verbetering van de positie van dc bouwvakarbeiders en dat als gevolg van deze actie het algemeen belang ernstig wordt ge schaad; 2. dat deze actie wordt gedragen door het communisme, dat hieruit po litieke munt tracht te slaan; neemt met verontwaardiging ken nis van de methoden van intimidatie en terreur, welke worden toegepast op de arbeiders en hun gezinnen om de regelmatige voortgang van het bouwbedrijf in de hoofdstad onmo gelijk te maken; draagt het bondsbestuur op met al le geoorloofde middelen krachtig op te treden opdat, in sarpenwerking met de werkgevers en mët steun van de regering, aan de^e chaos-politiek een einde wordt gemaakt. DISTRIBUTIENIEUWS Sqhoenenbon7 „VERJAARDAGBONNEN" VOOR KINDEREN In het tijdvak van 14 Maart t. en m. 8 Mei zal een schoenenbon naar keuze worden vferstrekt aan hen wier stamkaartnuimmer eindigt op het cijfer 7 (zeven), voorzover de De tweede distributiestamkaart moet worden overgelegd evenals het inlegvel waarvan bon 612 zal wor den verwijderd. Tevens zal in genoemd tijdvak de uitreiicing van schoenenbonnen aan kinderen volgens de z. g. „verjaar dagsregeling" worden hervat. Kinderen, geboren in Januari, Fe bruari en Maart van een der jaren 1932 tot en met 1946, alsmede de kinderen, welke in Maart, April of Mei 1947 zn geboren komen in eerder genoemd tijdvak in aanmer king voor een schoenenbon van soort en maat als overeenkosmt met de leeftijd van het geslacht van het kind. Bij de uitreiking volgens deze kinderregeling zal de bon 606 van het inlegvel worden verwijderd. UITREIKING NIEUWE BRAND- STOFFENKAARTEN. Het C.D.K. deelt mede, dat, tege lijk met de uitreiking van bonkaar ten voor voedingsmiddelen geduren de het tijdvak van 14 Maart t.m. 8 Mei a.s. nieuwe brandstoffenkaarten T A 8t-6 zullen worden uitgereikt. De brandstoffenkaarten T A 806 wor den uitgereikt tegen gelijktijdige af gifte van het volledig ingevulde aan vraagformulier, dat de distributie diensten tijdens de laatste verstrek king van bonnenkaarten hebben af gegeven, terwijl het restant der oude kaarten T A 707, waarop de bon re serve 2 moet voorkomen, dient te worden overgelegd. De kaarten moe ten worden afgehaald bij de distri butiediensten der gemeen.ten van in woning. Omtrent de uitreiking aan kamerbewoners zullen nog nadere mededelingen volgen. KIND IN DE VLAMMEN OMGEKOMEN. Bij een brand in een schuur te Venlo, die als paardenstal en berg plaats voor stro-dienst deed, is Dins dagmiddag een kind om het lqyen gekomen. Een aantal kinderen speelde met lucifers in de schuur. Toen het stro in brand raakte, gingen zij aan de loop, de tweejarige tweeling H., een meisje en een jongetje', aan zijn lot overlatend. De moeder van de kin deren wist het meisje, wier kleren reeds vlam hadden .gevat, te redden. Het jongetje kwam in de vlammen om. HOEVEEL AMBTENAREN VAN „LANDBOUW"? Bij de behandeling van de begro ting van het ministerie van Land bouw en Voedselvoorziening in de Eerste Kamer deelde minister Mans- holt mede, dat het aantal ambtenaren van zijn departement 5t)00 minder is dan in 1945-'46. De heer Verheij had het totaal aantal -gesteld op 19.000. De minister deelt mede, dat het aan tal 14.673 bedraagt en op het ogen blik misschien enkele honderden minder. Het zal eerder bij de 13.600 liggen. De minister merkte overi gens op, dat het rriet uitsluitend amb tenaren voor de landbouw betreft; ook die voor de voedselvoorziening zijn er onder begrepen. Een koMjelt^t... Uit nacht rijst morgenrood Het leven uit de dood. (Grafschrift te Vorden).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1