S)e £aidóe(Soti/ïa/nf Gedeeltelijke overeenstemming te Londen Tsjecho-Slowakije in de rode greep Kath. en socialistische Jongeren protesteren gezamenlijk West-Europese Unie bijna in kannen en kruiken Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" MAANDAG 8 MAART 1948 39ste JAARGANG No. 11334 DE BESLISSINGEN VAN LONDEN EN BRUSSEL Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p, p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Besprekingen over Duitsland uitgesteld tot April ¥N EEN OFFICIEEL communiqué, dat Zaterdagmiddag te Londen is uitgegeven, wordt verklaard dat de informele besprekingen over de toekomst van Duitsland tussen vertegenwoordigers van de V.S., Enge land, Frankrijk en de Benelux-land en zijn verdaagd tot April. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt en men heeft besloten, dat de bespre kingen in April zullen worden hervat teneinde tot een besluit te ko men over de nog openstaande kwesties. De delegaties kunnen dan aan het eind van de volgende zitting hun regeringen hun aanbevelingen voorleggen over de gehele aangeleg enheid. Intussen zullen de verschil lende aspecten van bepaalde van deze problemen het onderwerp zijn van een meer gedetailleerde beschouwing. Economisch herstel duldt geen uitstel De omstandigheid, dat de raad van ministers van Buitenlandse Zaken er niet in is geslaagd tot overeen stemming te komen, heeft in Duits land een toestand geschapen die, wanneer hij zou voortduren, steeds grotere nadelige gevolgen voor West-Europa zou hebben. Het was derhalve noodzakelijk, dat de drin gende politieke en economische pro blemen, voortvloeiende uit de toe stand in Duitsland, werden opgelost. De deelnemende landen hadden voor ogen de noodzakelijkheid van het economisch herstel in West- Europa, met inbegrip van Duitsland, en van het leggen van een basis voor de opneming van een democra tisch Duitsland in de gemeenschap der vrije volken. Uitstel van de ver wezenlijking van deze doelstellingen kon niet langer worden geaccep teerd. Niettemin is een uiteindelijke overeenstemming tussen de vier grote mogendheden geenszins uitge sloten. De verschillende agendapunten zijn het onderwerp van een gede tailleerde studie geweest, met uit zondering van de kwesties de veilig- heid betreffende, die slechts voorlo pig zijn bestudeerd en in detail zul len worden beschouwd bij de her vatting der besprekingen. Ook de bespreking van de territoriale kwes ties is tot de volgende zitting uit gesteld. Tussen de delegaties van de V.S., Engeland en Frankrijk hebben be sprekingen plaats gevonden over be paalde aspecten van de kwestie der herstelbetalingen van Duitsland, voor zover zij verband houden met de interne politiek in de drie be trokken zones van Duitsland. Ook de positie van de drie Westelijke zones van Duitsland met betrekking tot het Europees herstelplan zijn door de V.S., Engeland en Amerika besproken. Er is overeengekomen, dat voor het politieke en economi sche welzijn van de landen van West-Europa en van een democra tisch Duitsland er een nauwe asso ciatie van hun economisch leven moet zijn. Daar het niet mogelijk is gebleken Duitsland economisch tot een eenheid te maken en de Ooste lijke zone verhinderd is haar rol in het Europese herstelplan te spelen, zijn de drie Westelijke mogendhe den overeengekomen, dat er 'n nau we samenwerking moet komen tus sen deze mogendheden zelf en tus sen de bezettingsautoriteiten in West-Duitsland in alle aangelegen heden, die voortkomen uit het Euro pees herstelplan en betrekking heb ben op West-Duitsland. Zulk een samenwerking is- nood zakelijk als West-Duitsland een zo groot mogelijke bijdrage tot het her stel van Europa moet leveren. Voorts is overeengekomen, de drie regerin gen aan te bedelen, dat de gecom bineerde zone en de Franse zone volledig in het herstelplan voor Europa worden opgenomen en be hoorlijk worden vertegenwoordigd in de organisatie voor het herstel. Voorstellen in deze zin zullen wor den ingediend op de kom'ende ver gadering van de commisèie voor Europese economische samenwer king. In principe is overeenstemming bereikt over de aanbevelingen voor de associatie van de Benelux-Ianden inzake de politiek ten aanzien van Duitsland. Alle delegaties stonden welwil lend tegenover de instelling van in ternationale controle op het Ruhr- gebied, waaraan Duitsland deel zal nemen. Het doel van deze interna tionale controle zou zijn te verzeke ren, dat de economische bronnen van dit gebied niet opnieuw worden verbruikt voor agressie en dat de steenkool, cokes en staal van het Ruhrgebied in voldoende mate ten goede komen aan grote delen van de Europese gemeenschap, met inbe grip van Duitsland zelf. De overeen gekomen aanbevelingen over de omvang en de vorm van deze con trole zullen aan de betrokken re geringen worden voorgelegd. Een constructieve discussie tussen alle delegaties vond plaats over de huidige toestand en de mogelijke evolutie van de politieke en econo mische organisatie van Duitsland in de Brits-Amerikaanse en de Franse zone. Een grote mate van overeen stemming werd bereikt over 'n aan tal geschilpunten. In het bijzonder werd men het er over eens, dat een federale regeringsvorm, die de rech ten van de respectieve staten vol doende beschermt, maar tegelijker tijd voorziet in een behoorlijk cen traal gezag, het best geschikt is voor het uiteindelijk herstel van de Duit se eenheid. Bovendien zijn, tenein de de associatie van West-Duitsland met het herstelplan voor Europa te vergemakkelijken, de drie betrok ken delegaties overeengekomen, dat onverwijld stappen dienen te wor den genomen om de economische politiek van de drie zones zoveel mogelijk te coördineren, waar het aangelegenheden als de buitenlandse en interzonale handel, douane en vrijheid van beweging voor perso nen en goederen betreft. DE CONFERENTIE BEGON SLECHT. Thans kan medegedeeld worden, dat de conferentie slecht begon, voordat de vertegenwoordigers van Benelux bij de besprekingen tegen woordig waren. Naar men meent," werd het geschilpunt gevormd door de politiek ten aanzien van de schadevergoedingen. De Amerikaan se delegatie stelde zich op 'n stand- piint, dat zeer na kwam aan een stopzetten van de sohadevergoe- dingsleveringen uit alle Westelijke zones en van de ontmanteling van; de Duitse industrie, aldus Reut) correspondent Sylvain Mangeot. Door Groot-Brittannië en Frankrijk zou uiting gegeven zijn aan bezorgd heid over het grote overwicht wat betreft de beschikking over moder ne machine-outillage, welke West- Duitsland door een dergelijke be slissing zou krijgen over alle ande re industriestaten van West-Europa. De besprekingen over de politiek der schadevergoedingen zullen te Berlijn voortgezet worden. Reuters correspondent tekent ver der aan, dat het weinig minder als een triomf beschouwd most worden, dat zelfs het document, waarin in stelling van internationale controle over het Ruhrgebied wordt"1 voorge steld, door alle zes mogendheden werd aanvaard. GELDSANERING IN WEST-DUITSLAND? Lord Pakenham, de voor de Britse zone in Duitsland verantwoordelijke minister, heeft aangekondigd, dat bij gebreke van een overeenkomst tus sen de vier bezettende mogendhe den, in West-Duitsland „in.de eerst komende, maanden" een geldsane- ring zou worden uitgevoerd. „Wan neer de Sowjet-Unie bereid is zich aan te sluiten bij een gezamenlijke actie zullen wij zeker bereid zijn ons met haar te verstaan," aldus zeide Fakenham. VTAAR TE PRAAG wordt vernomen is Aet parlementaire actie-comité van het Nationale Front thans onder voorzitterschap van mevr. Hodinnova, de communistische vice-voorzitter van het parlement, officieel geïnstal leerd. Hierin zijn de sociaal-democra ten, de gereorganiseerde rechtse par tijen de Tsjechische socialisten, de Volkspartij en de Slowaakse Demo craten de Boeren en de Jeugdorganisatie vertegenwoordigd. De so ciaal-democratische partij zal in de naaste toekomst een buitengewoon partijcongres houden, waarop naar men verwacht Fierlinger weer tot voorzitter zal worden gekozen. Dr. Atonin Gregor, de communisti- j in het bijzonder daar waar tekort aan sche minister van buitenlandse han- arheidskraphten-heerst. zoals de land- del, heeft verklaard dat 230 van de 300 leden van het parlement reeds een verklaring hebben getekend, dat zij de politiek van de nieuwe rege ring steunen. Wat hun anders te wachten staat, heeft de minister van arbeid, Erban, medegedeeld, n.l. dat maatregelen in voorbereiding zijn voor het tewerk stellen van alle personen, die tenge volge van de zuivering uit leidende functies zijn ontzet, in een met hun physiek overeenkomende wèrkkring. Nieuwe grondwet in Roemenië Krachtens een nieuwe republikein se grondwet, die 6 April aan de Constituerende Vergadering van Roemenië zal worden voorgelegd, zullen mijnen, transport, olie en de telegraaf-, telefoon- en radiodiensten in Roemenië genationaliseerd wor den. Particulier bezit en het erfrecht blijven gehandhaafd, doch productie middelen kunnen worden genationa liseerd „wanneer het algemeen be lang zulks eist." Kerkelijke lichamen zullen niet lange? het recht hebben eigen scho len te onderhouden. De nieuwe grondwet bepaalt voorts, dat een Nationale Assem- bi ée van 414 leden voor vier jaar zal worden gekozen. De hoogste staatsorganen zijn de Assemblée, een president, twee vice- presidenten en vijftien ministers, ge kozen door de Assemblée. FINS KABINET HEDEN BIJEEN. De besprekingen over het voorstel van Stalin tot het sluiten van een Fins-Sovjet-Russisch verdrag van vriendschap en militaire bijstand, nadat de uit zes leden bestaande commissie voor buitenlandse aange legenheden van het Finse kabinet Zaterdag j.l. een bespreking heeft gehouden zonder tot een besluit te komen, worden heden door deze commissie hervat, waarna hedenmid dag het Finse kabinet voltallig bij een zal komen om over deze kwestie te beraadslagen. Door Sovjet-Russi sche functionarissen zou enig onge duld betoond zijn over de tijd welke de Finse regering en het parlement laten verstrijken voor het geven van een antwoord op de voorstellen van Stalin. Vier van de leden der kabinets commissie zijn Volksdemocraten, die het Sovjet-Russisch voorstel onvoor waardelijk steunen. Van officiële zijde heeft men doen blijken, dat Finland de voorstellen op zekere punten gewijzigd zou wil len zien. Sommige politici, onder wie leden van de Sociaal-Democratische partij, welke evenals de Volksdemo craten wel met de Sovjet-Unie wil onderhandelen, zijn niet bereid deel uit te maken van een relegatie voor Moskou tenzij er een volledig ont werpverdrag voorhanden is zonder kans op discussies over wijzigingen. arbeidskrachten-heerst, zoals de land-1 bouw, bosbouw, mijnen etc. Naar Radio-Hamburg meldt, zijn meer dan 600 Tsjecho-Slowaakse vluchtelingen naar de Amerikaanse zóne van Duitsland uitgeweken sedert het begin van de politieke crisis in Tsjecho-Slowakije. Dr. Cepicka, de minister van justi tie, heeft verklaard, dat de regering met betrekking tot de godsdienst „be hoedzaam" moest optreden en extre me maatregelen vermijden. Cepicka verzekerde, dat de vrijheid van gods dienst geëerbiedigd zou blijven, doch hij voegde er aan toe: „Onze houding tegenover de Kerk zal afhankelijk rzijn van de houding, die de Kerk te genover ons aanneemt"." De vertegenwoordiger van het Vati- caan te Praag, mgr. Ritter, zal „we gens zijn gezondheidstoestand" niet naar Tsjecho-Slowakije terugkeren, aldus heeft het Vaticaan bekend ge maakt. Tsjecho-Slowakije vierde gisteren de 98ste geboortedag van Thomas Ma- sarijk, de eerste president van de re publiek. Bene&j deed niet mee. TREINBOTSING TE GELDER- MALSEN ZONDER ONGELUKKEN AFGELOPEN. Een groot aantal deelnemers aan de gisternacht gehouden Stille Omgang is door een treinongeluk met veel vertraging te Amsterdam aangeko men. Omstreeks middernacht is een trein van Dordrecht naar Geldermal- sen in zijdelingse aanrijding gekomen met een trein, die op weg was van Utrecht naar Geldermalsen. Er zijn geen personen gewond of gedood. Tengevolge van het ongeluk kregen de extra treinen voor de Stillg Om gang aanzienlijke vertraging. Zo kwa men de Bosse deelnemers vijf uur te laat en na afloop van de Omgang te Amsterdam aan. DE TOESTAND IN JEMEN. Abdoellah el Wazir, die zichzelf tot heerser van Jemen heeft uitgeroe pen, nadat hij op 18 Februari de re gering omvergeworpen had, heeft iedere verantwoordelij kehid voor de moord op zijn voorganger, Imam Jahja Hamid van de hand gewezen, aldus meldt het Egyptische weekblad Abchar el Jom. Volgens een rapport van de Arabi sche Liga zouden de meeste leden van de regering van Abdoellah el Wazir de möord veroordelen. De le den van de Arabische Liga-missie zouden geneigd zijn Abdoellahs ver klaring te geloven»^ Volgens andere berichten zou de nieuwe heerser voorstellen afgewe zen hebben voor een plebisciet en de Arabische Liga gedreigd hebben bui tenlandse steun te zoeken, indien zijn regiem niet erkend zou worden. Naar verluidt zou koning Ibn Saoedi Arabië een neutrale houding aannemen. Volgens een Reuterbericht uit Aden verblijft Emir Ahmed, die zich eveneens tot koning heeft uit geroepen, nog steeds in zijn schuil plaats in de bergen en tracht hij de hem omringende stammen te bewe gen met hem tegen Abdoellah el Wazir op te trekken. VERENIGD FRONT DER JOODSE „STRIJDORGANISATIES". Volgens een bericht uit Tel Aviv hebben de Joodse „strijdorganisaties" Haganah, Irgoen Zwai Leoemi en groep Stern volledige overeen stemming bereikt over het vormen van een verenigd front tegen de Ara bieren. Tegen de overrompeling van Bohemen De D.S.J.V. (Democratisch Socia listische Jongeren Vereniging) „Nieuwe Koers" en de jongeren or ganisatie van de K.V.P hebben Za terdagmiddag in de kleine zaal van hotel Krasnapolsky te Amsterdam een gemeenschappelijke protestver gadering gehouden tegen de politie ke ontwikkeling in Tsjechoslowakije. Aan het slot van de vergadering, die door talrijke jongeren van beide groepen werd bezocht, werd een re solutie aangenomen tegen hqt com munisme. Aan deze resolutie ont lenen wij: De vergadering is van mening, dat de communistische aanhang te wijten is aan niet te rechtvaardigen sociale en economische toestanden in het verleden en het heden, en geeft als haar mening te kennen, dat ter bestrijding van het communistische gevaar maatregelen geboden zijn, welke zijn gericht op samenbunde ling van alle krachten in een pro gressieve sociaal economische om- vormingspolitiek. Als maatregelen die tegen het communistisch# ge vaar genomen kunnen worden, geeft de resolutie onder meer de volgen de aan: „wegneming van de span ning tussen lonen en prijzen, een krachtige wederopbouwpolitiek, op voering van het welvaartspeil met een verantwoord bestaansminimum en bevordering van de samenwer king aan het Marshall-plan. Ten slotte verhoging der collectieve vei ligheid van deze landen tegen agres sie der Sowjet-Unie". Sprekers op de vergadering wa ren namens de D.S.J.V. de alg. se cretaris Eibert Meester en Frans Burm'anje namens de jongerenraad van de K.V.P. Frans Burmanje richtte in zijn toespraak een felle aanval tegen het optreden der communisten, die naar zijn mening slechts dictatuur be ogen, zij het dan ook onder het mom van de ware democratie De wereld revolutie, zoals zij gepredikt wordt door de Bolsjewistische Machtheb bers in Moskou, zal indien zij zou komen, stromen bloed kosten en het is vooral de taak der jongeren alles in te zetten om dit te voorkomen. Slechts een hecht blok van deWest- Europese landen kan, volgens spre ker, het gevaar dat uit het Oosten dreigt, afwendeff. Eibert Meester gaf als zijn meping te kennen, dat er groot leed geko men is over het Tsjechische volk, zeker niet het minst over de jonge ren in het land. Hij meende, dat in dien de C.P.N verboden zou wor den, het slechts koren op de molen van haar propagandisten zou zijn. Wijzer is het volgens hem de CPN te boycotten en haar uit te sluiten van de organisaties waarin zij met andere partijen vertegenwoordigd is. Teneinde een protest te laten ho ren tegen de gebeurtenissen in Tsiecho-SIowaki.ie zullen Woensdag avond a.s. om 8 uur op het Dom plein te Utrecht Katholieke. Pro testantse en Socialistische jongeren organisaties bijeenkomen. EXTRA EIEREN EN BOTER MET PASEN. Naar „Trouw" verneemt zullen met Pasen vier eieren worden verstrekt, terwijl er tevens 250 gram boter naar keuze extra zal worden verstrekt. Gedurende het afgelopen week end is te Amsterdam de vereniging NederlandUSSR definitief opge richt. Afgevaardigden der verschil lende afdelingen uit het land kozen een hoofdbestuur bestaande uit 17 leden. Zaterdagmorgen jvas de ge zant van de Sovjet-Unie, de heer Valkov, gedurende korte tijd de gast der vergadering, waarbij hij enkele woorden wijdde aan de vriend schappelijke betrekkingen tussen Nederland en Rusland.... UITSLAGEN K.N.V.B. EERSTE KLASSE DISTRICT I. HBSXerxes 0—1 VSVVolewijckers 1—3 Hermes DVSHaarlem 0—1 RFC—Het Gooi 1—4 NeptunusAjax 3—1 DISTRICT H. DHCExcelsior 3—2 EDOBlauw Wit 2—1 DWSStormvogels 0—0 Eeij enoordADO 2—1 DOSDFC 4—2 DISTRICT III. HeraclesEnsch. Boys 1—2 Go-AheadVitesse 1—0 Be-Quick—AGO VV 1—3 NECWageningen 0—2 EnschedeZw. Boys 2—6 DISTRICT IV. BVVJuliana 1—2 Maurits'Eindhoven 0—0 De SpechtenSitt. Boys 2—1 HelmondBaronie DNL 4—3 DISTRICT V. HeerenveenBe-Quick 3—2 Sneek—HSC 2—2 GVAVVelocitas 2—2 DISTRICT VI. BrabantiaNOAD 0—0 MVVHelmondia 2—0 NACVlissingen 6—3 VWPSV 0—1 BleijerheideSp.cl. Emma 0—2 Redactie van verdrag moet nog worden voltooid j^E GEDELEGEERDEN van de Vijf landenconferentie zijn Zaterdagmid dag om 17 uur bijeengekomen. Na afloop der vergadering verklaarde sir George Rendel, de ambassadeur van Groot-Brittannië te Brussel, dat de verschillende stellingen der gedelegeerden met elkaar vergeleken wa ren. Er bestaat geen enkele moeilijkheid, zo zeide hij, en wat de toepas sing betreft is iedereen accoord. Het werk dat wij thans nog verrichten betreft in hoofdzaak de redactie van de tekst van het verdrag". Graaf-de Hauteclocque, de Franse ambassadeur te Brussel, vertelde dat de delegaties van de Zondag zouden profiteren om contact te zoeken met hun respectieve regeringen. Hij ver klaarde verder dat de onderhandelin gen uitsluitend betrekking hadden ge had op de economische problemen van het verdrag. „Mochten wij er nog toe komen ook de militaire zijde aan een onderzoek te onderwerpen, dan zal dit slechts in grote lijnen zijn", aldus zei de hij. De conferentie werd vanmor gen te 11.30 uur hervat. Over de aard der besproken pro blemen wordt nog steeds stilzwijgen in acht genomen. Men krijgt evenwel de indruk, dat op de principiële pun ten een accoord is bereikt en dat de besprekingen nu nog gaan over het juridische aspect en over de vorm van het verdrag, dat na het beëindi gen der werkzaamheden door de mi nisters van buitenlandse zaken der betrokken landen zal worden gete kend. Hoewel op de conferentie niet over een militaire samenwerking zal wor den gesproken, schijnt wel het prin cipe van gemeenschappelijke verde diging tegen een aanvaller, op de wijze,zoals dit in het inter-Amerikaans verdrag van Petropolis is neergelegd, te zullen worden behandeld. Naar men gelooft, zullen de bespre kingen nu zeer vlot verlopen, nu de Franse en Britse afgevaardigden tijd gehad hebben de nieuwe instructies van hun regeringen te bestuderen. Jebb en Chauvel hebben de Britse en Franse voorstellen voor het ontwerp verdrag en tevens opmerkingen van hun regeringen inzake het memoran dum van de Benelux, dat Donderdag werd ingediend, meegebracht Men verwacht, dat dit memorandum de basis zal vormen van de eerste be sprekingen vandaag. Van gewoonlijk betrouwbare zijde wordt vernomen, dat de eventuele op neming van Italië in de West-Europe se Unie ter sprake is gekomen. Frank rijk zou deze kwestie hebben opge worpen en Engeland zou er goedkeu rend tegenover staan. Italië zou echter pas in hét verdrag worden opgenomen nadat het door de vijf landen is ondertekend. De communisten in Oostenrijk Ferdinand Graf, de Oostenrijkse onderminister van binrienlandse zaken, heeft de Volkspartij en de Oostenrijkse socialisten opgeroepen om samen te werken „in de strijd te gen de gemeenschappelijke vijanden, de communisten". In een rede te Enns, op de grens tussen de Ame rikaanse en de Sovjet-zone, verklaar de hjj, dat de communisten met de hulp van getrainde agenten in Oos tenrijk zeer actief begonnen te wor den. Hij zeide, dat de belangrijkste democratische partijen, die te zamen 95 procent der kiezers vertegenwoor digen, met het oog op de tegenwoor dige toestand de geschilpunten moesten laten rusten en „deze des- perad- een krachtig halt moesten toeroepen. Negende verjaardag der Pauskroning pontificale hoogmis in de dekenale kerk te 's-gravenhage. Gisteren, op Laetare-Zondag, heeft in de St. Jacobuskerk aan de Park straat in Den Haag, de plechtige herdenking van de 9e verjaardag der pauskeuze van Z.H. Pius XII, met een Pontificale H. Mis, opge dragen door Z.H. Ex. Mgr. Paolo Giobbe, apostolisch internuntius bij het Nederlandse Hof, onder grote belangstelling van parochianen en stadgenoten plaats gehad. Terwijl de beide kerkkoren van Parkstraat en Elandstraat o.l. van Jos Vranken Jr. op magistrale wijze het acht stemmig Ecce Sacerdos van Ant. Brückner ten gehore brachten, schreed de Internuntius, voorafge gaan door de assisterende geestelijk heid, zegenend naar het priester koor, waar hij op de voor hem be stemde troon plaats nam. Bij de H. Offerhandeling assisteer de de H.E. Heer Deken-kanunnik W. J. Pompe als presbyter assistens. Troondiakens waren Mgr Th. Ver hoeven, directeur van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoe ding en pastoor J. A. Annegarn van de H. Familiekerk. Aan het altaar stonden de parochiekapelaans dr. G. Neefjes en L. Schinkel de Kerkvorst resp. als diaken en subdiaken ter zi,jde. Ceremoniarus was kapelaan N.^ Pronk. Tijdens de Offerplechtig heid voerde het parochiekoor o.l.v. de dir-organist Jan Schmitz. een driestemmige Mis van W. Heijdt uit. Vooraan in de kerk, waar plaatsen voor de genodigden waren gereser veerd, zaten met de deken van het corns diolomatique, Leon Nemry, ambassadeur van België, verschil lende leden van de arr'bassades en diverse gezantschappen hier te lan de. Tevens woonden de minister president, dr. L. J. M. Beel, met mi nister A. H. J. L. Fievez, alsmede de beide oud-ministers J. R. van Schaik en dr. L. N. -Deckers, de plechtigheid bij. Na de H. Mis intoneerde de In ternuntius de lofzang Te Deum, welke door het koor in de Grego riaanse toonzetting werd uitgevoerd. Terwijl de Internuntius zich na de plechtigheid van de pontificale ge waden ontdeed, zong het koor het vierstemmig „Tu es Petrus" van A. Giezen. Een koMzitje... Het is met het leven als met een redevoering: het komt meer op de in houd dan op de lengte aan. (Laurillard).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1