SeCcid^Sou^axit Verkiezingen komen Praag nog niet gelegen Marshall-plan in Amerikaanse Senaat 39ste JAARGANG No. 11329 DINSDAG 2 MAART 1948 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WTLMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Het Nederlands Episcöpaat over de sportbeoefening Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0-30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 De Paus spreekt tot ons \7ANDAAG, de verjaardag van de Pauskeuze en de 72ste geboorte dag van Z. H. Pius XII, willen wij de aandacht richten op één der encyclie ken en toespraken van de Paus, die wij mogen het constateren zonder overdrijving elk op zich uitstralen een weldadige zonnewarmte in waar heid en klaarheid van diepe en rijke gedachten. Het is de encycliek „over het mys tieke Lichaam van Jezus Christus en over dè vereniging, die wij daarin be zitten met Christus". Waarom juist deze encycliek? Omdat er nu in deze dagen, tenge volge van het jongste wereld-gebeu ren, klaarblijkelijk velen worden aan gegrepen en beklemd door angst en vrees. De Paus heeft deze encycliek uit gevaardigd in 1943 in een tijd, waarin zoals- Hij zegt, „zovele pijnen de lichamen verscheuren, zoveel droefheid de zielen", in een „treurige en bange tijd". _En de Paus houdt in die tijd de Katholieken voor, dat zij hun kracht, hun glorie en hun blijdschap moeten zoeken en zullen vinden, in de liefde, de echte liefde voor Christus en voor Christus in Zijn Kerk. „Als de volgelingen van de Oude Wet", aldus de Paus, „over hun aard- sche Stad zongen: „Indien ik u ver geet, Jeruzalem, in vergetelheid ver- valle mijn rechterhand; mijn tong kle- ve aan mijn keel, zoo ik u niet ge denk, zoo ik Jeruzalem niet stel als het beginsel van mijn vreugde", met hoe veel grooter glorie en uitbundiger blijdschap moeten wij dan niet jui chen, dat wij wonen in de Stad, die uit levende en uitgelezen steenen is gebouwd op den heiligen terg en „waarvan Christus Jezus de hoeksteen is". Want niets is roemrijker en eer voller. niets geeft hooger adeldom, dan deel te worden van dat ééne, dan deel te hebben ana de heilige, ka tholieke, apostolische en roomsche Kerk en zoo ledematen te worden van dat ééne, boven alles eerbiedwaar dige Lichaam; geleid te worden door ean zoo verheven Hoofd, vervuld te worden door den éénen goddelijken Geest; en tenslotte met de ééne leer en het ééne Brood der Engelen te wor den gevoed in deze aardsche balling schap, totdat wij eenmaal zullen ge nieten van de éénige eeuwige zalig heid des hemels"." En dan vervolgt de Paus: „Wij kunnen niet volstaan met dit mystieke Lichaam te beminnen, inzoo- yer het uitschittert door zijn godde lijk Hoofd en zijn hemelsche eigen schappen, doch wij moeten ons ook beijveren het lief te hebben, inzoover het zich openbaart in ons aller sterfe lijk vleesch, opgebouwd namelijk uit menschelijke en zwakke elementen, die misschien niet geheel beantwoor den aan de plaats, welke zij in dat eerbiedwaardig Lichaam innemen". (Wjj hebben ons veroorloofd, deze vet te drukken). Wij moeten, zegt- dé Paus, in de Kerk Christus zien. En in de mensen, ook in hen, „die nog niet met ons in het Lichaam der Kerk zijn verenigd, broeders van Christus- zien naar het vlees, die te zamen met ons geroepen zijn tot de eeuwige zaligheid". Hoe donkerder en dreigender de tijden zijn, "des te krachtiger en ster ker zij de liefde voor Christus, de liefde voor de Kerk, die de Apostel Paulus „Christus^ noemt, de liefde voor alle mensen óm Christus. Dat is de strekking van genoemde encycliek en van zovele andere ver maningen, die de wijze Opperherder der Kerk tot ons richt en blijft rich ten, en welke wij vandaag ons toch wel eens héél bijzonder mogen her inneren. Wij moeten sterk staan en blij zijn in onze liefde voor de K^rk. De publieke moraliteit LJET heeft ons verwonderd, dat in de gemeenteraad van Alphen ad. Rijn de fractie der K. V. P. bij voorstellen inzake de bescherming der politieke moraliteit weinig of geen steun vond bij de Prot. Chr. groepen. Het heeft ons verwonderd, omdat wij op dit terrein der politiek zo vele andere ervaringen hebben. Om een enkel voorbeeld te noemen: in Lei den is er op dit punt van gemeente lijk beleid tussen de Katholieken en Protestant-Christelijken steeds een volkomen overeenstemming ge weest. De heer Ruyssenaars, die de des betreffende voorstellen in '-de ge meenteraad heeft gedaan, moge ech ter zijn poger. niet opgeven en in onderling overleg alsnog trachten te bereiken, wat in het algemeen be lang bereikt worden moét. Verheu gend is reeds, d£t de burgemeester kon verklaren en wij menen dat deze verklaring niet is weersproken dat in de nu aangenomen gewij zigde politieverordening reeds door de fractie der K. V. P. geuite wen sen, althans ten delé, zijn verwezen- üj'kt. Maar, zoals gezegd, een verdere onderlinge bespreking tussen hen,, die ten slotte toch hetzelfde moeten verlangen, moge alsnog tot een fei telijke éénstemmigheid leiden in de ractijk .van de gemeentelijke over heidstaak op het terrein van de nd having der publieke moraliteit. T\R- A. SLECHTA, de Tsjecho-Slo waakse minister van openbare wer ken, heeft op een persconferentie verklaard, dat de verkiezingen mogelijk zullen worden uitgesteld. Hij zeide ,dat het program van de Constituerende Vergadering door de crisis vertraging heeft ondervonden. Een uitstel van -de .verkiezingen zal slechts door de Constituerende Ver gadering met een drie-vijfde meerderheid kunnen worden toegestaan. Maandag werd bekend gemaakt, dat de Tsjecho-Slowaakse Constitueren de Vergadering tegen 10 Maart werd bijeengeroepen is. Minister-president Gottwald zal dan een verklaring over de crisis en haar constitutionele ge volgen afleggen. Vijfl Dr. Hubert Ripka,, de vroegere Tsjecho-Slowaakse minister van bui tenlandse zaken, is, volgens onbeves tigde berichten, naar het buitenland gevlucht. Officiële kringen verklaren echter categorisch, dat Ripka zich nog te Praag bevindt. Ripka is socialist. Volgens dezelfde geruchten zou ook professor Krajina, secretaris-generaal van de Tsjechische socialistische par tij, het land hebben verlaten. Kraji na werd Donderdag j.l. tijdens de re geringscrisis gearresteerd, doch later op de dag weer vrijgelaten. anden-conferentie te Brussel De Britsche premier Attlee heeft besprekingen aangekondigd tusseu de vijf landen Engeland, Frankrijk en de Benelux-landen welke Don derdag a.s. te Brussel zullen begin nen en economische, sociale, politie ke en militaire problemen zullen betreffen. Einde rantsoenering in België In België bsstaat de rantsoenering nog slechts voor boter, margaiTne, suiker en brood en het heeft °r alle schijn van, dat ook deze voedings middelen dit jaar vrij zullen komen. Naar veriuidt zou de margarine be gin volgende maand niei meer aan de bepalingen der distributie onderwor pen zijn. In de maand Mei voorziet men een toeneming der melkproduc tie tot een dusdanig peil, dat ook de melk vrij gegeven zal kunnen wor den. Wat de boter betreft, zal een in voer van 9000 ton voldoende zijn om de distributie af te schaffen Na het in vrije verkoop geven van mar garine, boter, melk en suiker, zou in October a.s. de afschaffing van de rantsoenering van brood volgen. Mandsjóerije in gevaar In het Oosten voltrekt zich eenzelf de communistische machtsontplooiing als in het Westen. De communistische legers in Mandsjóerije zijn in volle opmars en de positie van de nationa listen schijnt in het belangrijke in dustriële gebied hopeloos. Deze „rode overwinning" is de grootste sinds het einde van de oor log. Niet alleen voor China en voor het Verre Oosten zal dit vérstrekken de gèvolgen hebben, maar ook voor de gehele wereld. Een van de rijkste gebieden verdwijnt in de Sowjet-Rus- sische invloedssfeer en ontvalt aan het bewind van Tsiang Kai Sjek. Achtereenvolgens zijn de regerings- bolwerken Yinkow en Kiyan gevallen en een communistische ring sluit Moekden in op een afstand van 40 tot 70 mijl. De sterkte van de communis tische strijdkrachten maakt het on waarschijnlijk, dat de regeringstroe pen er in zullen slagen het gevaar af te wenden. Bevoegde waarnemers twijfelen er aan of het half millioen manschappen, dat minstens benodigd is voor het ke ren van het communistisch getij, uit het eigenlijke China vrijgemaakt kan worden. Ook daar is de toestand op het ogenblik kritiek. DE STRIJD IN PALESTINA. Sinds het verdelingsbesluit van de Algemene Vergadering der V.N. zijn in het H. Land 1378 personen gedood en meer dan 3000 gewond. Deze cij fers, die officieel door het Britse po litiehoofdkwartier te Jeruzalem zijn bekend gemaakt, specificeren het aan tal doden in 674 Arabieren, 579 Jo, den, 74 Britse militairen en 18 man van de Britse politie. De auto van luit.-generaal MacMil- lan, de opperbevelhebber van de Brit se troepen in Palestina, werd ^laan- dag op de weg van Jaffa naar Jeru zalem door een electrische mijn opge blazen. De generaal bevond zich niet in de auto. PALESTIJNSE JODEN ONDERLING VERDEELD? Volgens de correspondent van de „New York Herald Tribune" te Je ruzalem bespreken de Palestijnse Jo den onder elkaar de mogelijkheid, de „terroristen" in hun midden uit te roeien. Gesprekken hierover zouden niet alleen in de pers en in officiële kringen gehoord worden, maar ook op straat. De correspondent haalt Joodse kringen aan, die verklaren, dat onderhandelingen tussen Joodse groepen en de Haganah voor een ge meenschappelijke militaire actie te gen de Arabieren zijn afgebroken en dat de betrekkingen -thans slechter zijn dan ooit tevoren. STATUS-QUO OP JAVA EN SUMATRA VASTGESTELD. In een communiqué van de Com missie voor Goede Diensten van gis teravond wordt medegedeeld, dat alle status quo-lijnen op Java en Sumatra zijn vastgesteld. Deze kwestie is thans geheel opge lost na de overeenkomst tussen de be treffende delegaties ten aandien van de vaststelling der status quo-lijrien bij Kemit én Pronodjiwo in Banjoe- mas. Tevens werd een regeling ge troffen voor een uitbreiding der ge demilitariseerde zone in de sector van Kemit. In een gisteren gehouden vergade ring van de militaire commissie heb ben beide delegaties vertegenwoordi gers aangewezen voor een subcommis sie, die het vraagstuk van de evacua tie van het militaire personeel onder de ogen zal zien. Door de zachte winter staan in de grote vruchtkassen in de Betuwe de pruimenbomen in volle bloei. De bloeiende bloesem doet ons weer aan heerlijk zomers weer denken. QJENATOR VANDENBERG, de re publikeinse voorzitter van de com missie voor buitenlandse betrekkingen, heeft gisteren een beroep ge daan op de Senaat om het plan van Marshall goed te keuren. Hij opende het debat over het hulpverleningsprogramma met de waarschuwing dat het ijzeren gordijn niet tot de oevers van de Atlantische Oceaan mag komen door nalatigheid van Amerika of agressie van een ander. ren er tekenen, aldus Ass. Press, die erop wezen, dat de Senaat het pro gramma zal goedkeuren in dezelfde vorjfn als waarin de senaats-commissie net twee weken geleden heeft aan vaard. Kansen staan gunstig Hij zei, dat de zestien deelnemende landen moedig hebben gehandeld door tot samenwerking te besluiten, daar zij daardoor de Russische beer, die zijn tanden laat zien, hebben ge tart. Toch is er in het plan, aldus Vandenberg, niets, dat het Russische imperium, bedreigt met iets, dat het niet zelf heeft uitgelokt. Het is niet tegen Oost-Europa gericht. De bedoe ling ervan is, een derde oorlog in de kiem te smoren. Bij de opening van het debat wa- GRIEKENLAND ZUIVERT DE VLOOT. Zestig man personeel van de Griek se marine zijn'gearresteerd, beschul digd van voorbereiding tot muiterij. Zij hadden zich meester willen maken van enige oorlogSschepen om zich daarmee te voegen bij de opstandelin gen. In de laatste twee maanden zijn ongeveer honderd Griekse mariniers gearresteerd, die ervan worden be schuldigd, plannen te hebben ge maakt voor sabotage op twee torpedo- bootjagers. Allen zullen voor de krijgsraad moeten verschijnen. In Athene zijn weer razzia's gehou den op communisten. De politie heeft er reeds ruim driehonderd gevangen genomen. Op het eiland Makronisios, waar meer dan drieduizend commu nistische soldaten zijn geïnterneerd, heeft de politie het vuur moeten ope nen, toen de gevangenen in opstand kwamen. Volgens berichten uit Djannina hebbende Griekse regeringstroepen in Noord-Epirus een groot offensief te gen de guerillastrijders ontketend. Nadat de guerilla's eerst verbeten tegenstand hadden getoond, moesten zij wijken en verschillende dorpen werden door de troepen genomen. Het gehele departement Thespro- tia ten Noorden van Philiates bevindt zich thans in handen van de rege ringstroepen. CHINEES SCHIP OMGESLAGEN. 160 Passagiers en de bemanning van een schip, dat zich tussen Amoy en Tsjingtsjiang bevond, zijn ver dronken doordat het schip gekap seisd is, zo melden Chinese bladen. Rovers, die als passagiers na boord waren gekomen, waren b= gonnën te schieten om het schip in handen te krijgen. Hierdoor was een paniek cr.atr de meer dan 280 pas sagiers entstaan, hetgeen de ramp veroorzaakte. BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM. Het instituut „Bijzondere Vrijwilli ge Landstorm", dat vóór 1939 80.000 dienstplichtigen verenigde, wordt ge reorganiseerd. Vooraanstaande figu ren uit het verzet treden toe; in elke gemeente - worden plaatselijke land storm-commissies geïnstitueerd, „tot steun aan het wettig gezag", aldus een mededeling van dfe Nationale Landstormcommissie. De „Ajax" in de Middellandse Zee gezonken GROOTSTE DRIJVENDE BOK VAN NEDERLAND. De grootste drijvende bok van Ne derland, de 300 ton metende Ajax, is in de nacht van Zondag op Maandag tijdens een zware storm in de Mid dellandse Zee vergaan. De Ajax was door het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen aange kocht om in verschillende havens in de Indische Archipel, o.a. te Soera- ba ja en Priok, de wrakken van ge zonken schepen te lichten. Ongeveer anderhalve maand geleden vertrok de Ajax uit Rotterdam. Een hevige storm op de Noordzee dreef de sleep naar de Engelse haven Falmouth. Na vier weken wachten werd besloten de tocht voort te zetten. De zeer kleine schade, tijdens de storm in de Golf van Biskaye.opgelopen, was toen weer herseld. Men geloofde reeds, dat het leed geleden was, toen de sleep Zondagnacht plotseling door een zware storm in de Middellandse Zee overvallen werd. De storm uit het Oosten werd in de loop van de nacht steeds heviger en ongeveer 100 mijl ten Oosten van Algiers is de Ajax gekapseisd en gezonken. De drie runners zijn in veiligheid. De Ajax was oorspronkelijhet eigendom van de N.V. Holland te DE VULKANISCHE UITBARSTINGtH<:!1.drik Ido, ambacht. Tydens de be- IN DE ZUID-MOLUKKEN. Uit de 2300 M. hoge Bromo in Oost- Java daalde een warme asregen neer op de ondernemingen in de omge ving, na de aardschokken van giste ren die, naar wordt aangenomen, hun epicentrum hebben nabij Boeroe en Ceram in de Zuid-Mclukken. Deze aardschokken waren zelfs te Los An geles voelbaar. Reuter meldt uit Ba tavia, dat er tot nu toe nog geen slachtoffers zijn gemeld van deze aardbeving, welke, naar men meent, dubbel zo hevig was als die. welke onlangs in de Philippijnen woedde en daar 21 ongevallen met dodelijke af loop tengevolge had. De as der erup tie bracht schade toe aan onderne- mingsaanplanten op Java. De be ving deed gebouwen in Los Angeles, 9000 mijlen van het centrum verwij derd, trillen en ruiten klepperen, doch voorzover tot nu toe werd gerappor teerd, werd er geen schade aange richt. zetting werden de onderdelen in het feheim gebouwd. Zodra de Ajax na e bevrijding was afgebouwd, werd zij in dienst gesteld bij het lichten van wrakken en ingestorte bruggen, o.a. bij de Moerdijkbrug en in Zee land en de Nieuwe Waterweg. Van de zijde van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen werd ons medegedeeld, dat de scheepvaart in Indië zeer gedupeerd is door het ver gaan van de Ajax. Aan hei zenden van een nieuwe bok valt voorlopig niet te denken. Het duurt geruime tijd voor een bok zeewaardig gemaakt is en bovendien moet men wachten tot de Oost-moesson voorbij is. OPVOLGER VAN Mr. IN T VELD IN DE EERSTE KAMER. Als opvolger van mr. dr. J. In 't Veld, die tot minister benoemd is, komt in aanmerking om benoemd te worden verklaard tot lid der Eerste Kamer mr. J. Ie Poole, thans lid der Tweede Kamer. DE BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND EN DE KATHOLIEKE SPORT Waarschuwing tegen het lidmaat schap van neutrale verenigingen Zondagsheiliging en christelijke zedigheid moeten gewaarborgd Aan de Geestelijke Adviseurs en de Besturen van de R.K. Sportverenigingen in Neder land. Meerdere malen hebben Onze Voor gangers gewezen op de betekenis van de Katholieke sportbeweging en heb ben Zij gewaarschuwd tegen de geva ren voor geloo'f en zeden, welke aan het lidmaatschap van neutrale sport verenigingen zijn verbonden. In onze tijd neemt de sportbeoefe ning in het leven van velen een zeer grote plaats in. Dit is voor Ons een reden om dit schrijven tot U te rich ten en U hierdoor enkele richtlijnen te geven, waardoor gij als Geestelij ke Adviseurs en bestuurders van Ka tholieke Sportverenigingen er toe kunt bijdragen om de sportbeoefening volgens de katholieke opvatting te leiden. Wie goed wil zorgen voor zijn lichaam, hij mag zijn ziel niet ver waarlozen, en wie goed wil zorgen voor zijn ziel, hij moet ook voor zijn lichaam zorg dragen. Dit moet de grondgedachte zijn van de katholieke sportopvatting. Door de sport op te vatten als een middel voor vorming en ontspanning, kan de mens zich naar ziel en lichaam herstellen en kan hij zowel nieuwe lichamelijke als geestelijke krachten verzamelen'om in het vervullen van zijn levensplichten te kunnen volhar den en de ziel te helpen in haar op gang naar God. Deze opvatting be hoedt voor de overdrijving, dat men leeft om en voor de sport, want dit is niet in de geest van ons geloof, dat tot werken en bidden maant. Voor de junioren vooral mag de sport niet uitsluitend opgevat wor den als een ontspanningsmiddel, maar moet zij ook bijdragen tot de opvoe ding. De sport kan een oefenschool zijn voor het leven, kan bijdragen tot de ontwikkeling van de persoonlijk heid en de gemeenschapszin, mits men het oog gericht houdt op heel de men selijke volmaaktheid .dus niet alleen op de lichamelijke, maar ook op de geestelijke, niet alleen op de natuur lijke, maar ook op de bovennatuur lijke volmaaktheid. Uit dit beginsel volgen voor de ka tholieke sportbeoefenaars(sters) drie verplichtingen: a. alles te weren, wat of het lichaam of de ziel kan schaden; b alles in het weik te stellen, wat het lichamelijk welzijn en het heil van de ziel kan bevorderen. c. de zorg voor het lichaam onder, geschikt te maken aan het boven natuurlijk welzijn van de ziel. Het behoort daarom tot de aller voornaamste taak van de Geestelijke Adviseurs en de bestuurders vdn de katholieke sportverenigingerrr'om de katholieke sportopvatting te propage ren en hun vereniging in' deze geest te leiden. Tevens' wensen Wij deze gelegen heid te benutten om Uw aandacht te vragen voor het volgende: 1. Met nadruk menen Wij te moe ten herhalen, dat de plaats van de Ka tholieke sportbeoefenaars uitsluitend is in Katholieke Sportverenigingen. Hierop hebben Onze Hoogwaardige Voorgangers reeds uitvoerig de ófen- dacht gevestigd in het mandement van 15 Juli 1933 over de sportbewe ging en Wij herhalen- hier het beroep, dat daarin gedaan wordt op dé ouders en de katholieke schoolbesturen: „De ouders hebben da strenge plicht om aan hun kinderen het lidmaat schap der neutrale verenigingen te verbieden en hen af te houden van iedere club, die zich niet wil plaatsen onder kerkelijke leiding. Wij doen een beroep op de Katholieke Schoolbe sturen om met al de hun ten dienste staande middelen te maken, dat noch de leerlingen der .agere, noch die der Middelbare Schoo' het lidmaatschap van een neutrale sportvereniging aan vaarden". 2. Voor het katholieke vereni gingsleven, in het bijzonder op het gebied van sport en ontspanning, schuilt een gevaar in het steeds gro ter wordend aantal buurt- en perso neelsverenigingen, die zich met sport en ontspanning inlaten. Daar deze verenigingen staan op neutrale grond slag, zijn ze voor katholieken niet te aanvaarden, ook omdat hier de mo gelijkheid ontbreekt de katholieke sportopvatting tot gelding te brengen. 3. Het is Ons bekend, dat er op meerdere plaatsen sportverenigingen bestaan, die practisch alleen katho lieke leden tellen en geen erkenning als katholieke vereniging bezitten. In het belang van de goede opbouw van bet katholieke organisatiewezen, wen sen Wij, dat deze verenigingen de Bis. schoppelijke goedkeuring op haar sta. tuten aanvragen, waardoor zij deel uitmaken van de door ons erkende Katholieke Sportbeweging. 4. Voor enkele sporten hebben Wij geen bezwaar gemaakt tegen het aan gaan van een fusie met de neutrale sportbeweging. Hierdoor is op tech nisch gebied een samenwerking tot stand gekomen. Om te voorkomen, dat deze samen werking tot een vervlakking op gods dienstig zedelijk gebied zal leiden en om te bevorderen, dat de katholieke sportopvatting tot volle ontplooiing kan komen, blijft het. noodzakelijk, dat de katholieke verenigingen voor de behartiging van de principiële en ideële belangén verbonden blijven ln een eigen katholieke organisatie. Ale zodanig wordt door Ons alleen erkend de Nederlandse Katholieke Sportbond. Alle Katholieke sportver enigingen zijn dus verplicht zich bij de Nederlandse Katholieke Sport bond aan te sluiten en na 1 Juni 1948 zullen door Ons als R.K. verenigingen alleen worden erkend die R K. Sport verenigingen, die zich bij de Ned. Kath. Soortbond hebben aangesloten. 5. Wij verwachten van de Geeste lijke Adviseurs en de leiders van de Katholieke Sportbeweging, dat zij er voor zullen zorgen, dat de sportbe oefening geen nadeel doet aan de Zondagsheiliging en dat de christe lijke zedigheid in kleding en omgang wordt bewaard en dat, waar dit maar enigszins mogelijk is, de jeugd tot 17 jaar in eigen wedstrijdverband de sport blijft beoefenen. Onder alle omstandigheden moeten Wij streng vasthouden aan de be staande gewoonte, dat de Katholie ken niet deelnemen aan demonstra ties en wedstrijden, welke op Zon dag vóór 12 uur aanvangen, terwijl Wij het zeer betreuren, dat meerma len reeds vóór 12 uur van huis wordt gegaan. Wij spreken de wens uit, dat de Ka tholieke sport in Nederland haar taak in het geheel van het katholieke le ven zal begrijpen en daardoor ook zal bijdragen -tot de bloei van de Katho lieke Kerk in Nederland. t JOH. KARD. DE JONG. Aartsbisschop van Utrecht. 7 Dr. J. H. G. LEMMENS, Bisschop van Roermond, t J. P. HUIBERS, Bisschop van Haarlem, t W. P. A. M. MUTSAERTS, Bisschop van 's-Hertogenbosch. t J. W. M. BAETEN Bischop-Coadjutor van Breda. GOUDEN JUBILEUM CAPUCIJNENORDE. Pe Orde der Capucijnen zal dit jaar het feit herdenken, dat het hoofd klooster in 's-Hertogenbosch 50 jaar bestaa. Reeds is een werkcomité voor 's-Hertogenbosch en Vught samenge steld om de kloosterlingen bij het a.s. gouden jubileum in Augustus te hul digen en hun namens de burgerij et-n feestgave te overhandigen. Zen kcPiAe-ttje.... Vrede heeft wie vreugde vinden kan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1