S)e C<2icbe(Eoii^cmt De Grote Drie protesteren te Praag ZAL BENESJ AFTREDEN? VRIJDAG 27 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11326 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" HET WESTEN PROTESTEERT TE PRAAG Bur. Papengracht 32, Tclcf. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ f 1.30 p. mnd., f3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Weerzinwekkend WIJ hebben vermeld, dat een oud- SS-er die nu te Luik is ge arresteerd wegens vele gevallen van oplichting, was vrijgelaten uit zijn internering, om onder (oud?)-geest verwanten te gaan spionneren en dan verdachte geva len aan te brengen. Wij hebben bij dit bericht onmid dellijk onze afkeuring uitgesproken over deze on-Nederlandse, Duitse me thode. De „Gelderlander" doet hetzelfde en schrijft^ in het nummer van jl. Woensdag naar aaneliding van be doeld bericht: Uit dit bericht blijkt indien het niet officieel tegengesproken wordt, hetgeen tot op heden niet gebeurde dat de politieke recherche in ons land zich be dient van het verfoeilijke, door de Duitsers gebezigde systeem, van verraders plaatsen temidden van het verzet. Afgezien van de consequenties, die het gebruiken van deze methode met zich brengt voor de berechting van Nederlanders, die in bezettingstijd en dan vaak onder keuze: dood of verraad zich leenden voor spionnagewerk, afgezien ok van de strafmaat, die aangelegd zal moeten worden voor politieke delinquenten, die thans de twijfelachtige eer van het „vertrouwen" hunner berech- te'rs genieten, is het feit, dat een officiële Nederlandse instantie in plaats van po'itieke deliquenten te reclasseren, hen aanzet tot nieuw verraad, volkomen onaan vaardbaar. Wij kunnen ons na kennisname van het bovenstaan de eens te meer voorstellen, dat vele leden van de Eerste Kamer de verzuchting hebben ge slaakt, dat men wys gedaan zoh hebben met de opsporing en be zetting gepleegde verraad over te laten aan de oude beproefde in stanties van politie en justitie. De hier toegepaste methode is weer zinwekkend. Het doel heiligt niet de middelen. Heiligt niet het middel, om iemand te dwingen, een huiche'spel te spelen, als een valsaard op te treden onder oude vrienden. Terwijl bovendien het doel niet'eers wordt bere .M. Men wekt weerzin en walging op en versterkt verbitter de tegenstand. De hier gesignaleerde methode is een afschuwelijke brsmettipg, overge bleven uit de Nazitijd,. bij hen, die zich juist tegen het Nazisysteem wil- len verzetten bij hen, die zich presen teren als de besten onder de vader landers. Wij moeten verlangen een officiële afkeuring en verlochening van deze methode. Een „zuiveringsstorm* vlaagt over het land j^E VERENIGDE STATEN, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben geza menlijk hun afkeer te kennen gegeven van hetgeen er in Tsjecho-Slo wakije in de laatste dagen is gebeurd. In een gemeenschappelijk commu niqué brandmerken de drie regeringen de gebeurtenissen in dat land als het in gevaar brengen van het bestaan van de vrijheidsbeginselen, waaraan alle democratische landen gehechtzijn. „Door middel van een kunstmatige weloverwogen uit getokte crisis, heeft het gebruik van bepaalde bekende methoden geleid tot het onneffen van de vrije toepassing van parlemen taire instellingen en tot de instelling van de dictatuur vankéén partij, welke zich verbergt onder het mom van een nationale eenheidsregering". Het Tsjechische ministerie van voorlichting heeft de publicatie van de verkla ring der Grote Drie verboden. het nieuwe kabinet-Gotttvald zijn besluit bekendmaken. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de presi dent in dat geval zou opgevolgd worden door de wnd. premier Fier- linger. Naar uit de naaste omgeving van de president zou zijn verklaard, zou hij de communisten alleen om bloedvergieten te voorkomen hun zin gegeven hebben. Reeds een jaar lang leegde Benesj in bijna volledi- Erkennen wat men afkeurt? De drie regeringen plegen op het ogenblik nog steeds overleg over de vraag of zij de nieuwe Tsjecho-Slo- waakse regering zullen erkennen of niet. Men verwacht dat Frankrijk, indien Engeland en Amerika beslui ten de regering niet te erkennen, hun voorbeeld zal volgen. Het feit, dat Frankrijk met Enge- ge afzondering, land en Amerika de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije afkeurt, wordt te Washington van grote betekenis geacht, daar Frankrijk het enige van de drie landen is, dat een grote en actieve communistische partij heeft, en daarmee bij zijn buitenlandse po litiek rekennig moet houden. Tot nu toe hebben Engeland en Amerika steeds afzonderlijk gepro testeerd in dergelijke gevallen. Frankrijk heeft zich nooit bij hen aangesloten. ER WORDT SCHOON SCHIP GEMAAKT. In Tsjecho-Slowakije heerst onder tussen een zuiveringswoede. Op al le departementen wordt schoon schip gemaakt Allen, die in commu nistische ogen „volksvijanden" zijn, verdwijnen uit hun functie. Men verwacht dat het ministerie van buitenlandse zaken een geheel rueu- de bezetting zal krijgen en dat de Ujst van gezanten en andere diplo maten in het buitenland geheel zal worden veranderd. De communisti sche „comité's van actie" zuiveren de industrie, de overheidsinstellingen en alle instanties, die iets met poli- tuk te maken hebben. Alexej Cepicka, de nieuwe com munistische minister van justitie, beeft aangekondigd, dat hij zal be ginnen met het herzien van de von nissen, door de „volkstribunalen' geveld over collaborateurs. Het is hem n.1. gebleken, dat de kleine nv.s- dadigers zwaarder zijn gestraft dan. de grote. In Praag is het rustig. De zwaar gewapende politie is uit het stads beeld verdwenen. Alle kranten vei- schijnen, maar critiek op de commu nisten is nu verboden. De buiten landse correspondenten hebben geen last van censuur. WAAROM ZWIJGT BENESJ? Terwijl de communisten voortgaan hun controle over centraal- en plaatselijk bestuur te versterken door middel van de actie-comité's, blyft ^Benesj, de president van Tsjecho- Slowakije, zich onthouden van alle openbare verklaringen. Er is nog steeds niet medegedeeld, wanneer hij zijn aangekondigde doch reeds tweemaal uitgestelde radiorede" tot het volk zal houden. Volgens berichten, die door Ass. Press, met voorbehoud worden door gegeven, zou president Benesj (^ver wegen af te treden. Hedenmorgen te elf uur zou hij bij de ontvangst van De Zondag „IJOEWEL de AR., C.H. en S.G.P. **twaalf van de vijftien zetels be zetten in de Barneveldtse gemeente raad, is op een verzoek van de kies verenigingen van deze partijen, om in Barneveld de café's op Zondag te sluiten en de Zondagssport te verbie den afwijzend beschikt. De C.H. en A.R. raadsleden waren van oordéel, dat Zondagsheiliging een zaak van de Kerk en van elk Christen persoon lijk is". Bovenstaand bericht troffen wij aan in de Prot. Chr. pers met het opschrift: „geen gedwongen Zon dagsheiliging". „Geen gedwongen Zondagsheili ging". Als Kaholieken kunnen wij ons met dit standpunt verenigen; dat is duide ijk. Wij zijn van oordeel, dat door vele christenen vele katholieken Nieuwe wending in Palestina-kwestie De „New-York Herald Tribune" meldt uit Lake Success, dat „een practische intrigue, welke de kwes- tle-Palestina misschien uit het cri- tieke stadium zal geraken, dat ko ning Adoellah van Transjordanië het volgens het verdelingsplan aan de Palestijnse Arabieren toegedachte grondgebied overneemt." Volgens dè betreffende berichten zou koning Abdoellah niet slechts de Arabische gebieden van Palestina pacificeren doch zou men ook van hem verwachten, dat hij de Joden toestaat een onafhankelijke staat te organiseren in de gebieden, welke hun door het verdelingsplan worden toegewezen. Koning Abdoellah zou van zjjn kant „hoge officiële goedkeuring" van het plan wensen en waarborging van het lidmaatschap van de V.N., dat door het Sowjèt-Russische veto cnnsienen veie KawjoiieKen oe Zondag niet wordt geheiligd, zoals X" tal°'tae deze dag des Heren geheiligd moet worden. En wij zijn er van over tuigd, dat zonder Zondagsheiliging zij, die aan een opbouwen van een christelijke maatschappij werken, tevergeefs werken. Hoewel de Calvi nistische opvatting van de Zondags heiliging niet de onze is, moeten wij erkennen, dat vele Protestanten op een voor velen van ons voorbeeldige wijze Zondag vieren. Maar ook wij zijn niet voor een „gedwongen Zondagsheiliging". Doch dat is heel iets anders, dan een gedwongen Zondagsrust, waar mede wij bedoelen een Zondagsrust, welke noodzakelijk of gewenst is voor een christelijke Zondagsviering, voor een Zondagsheiliging. Wij willen verdraagzaam zyn ten opzichte van hen, die niet de christe lijke levensbeschouwing wensen te be leven, maar wij verlangen ook die verdraagzaamheid van anderen,die de christenen door een gepaste Zon dagsrust het mogelijk moeten ma ken, de Zondag naar hun overtuiging te vieren, te heiligen. En aan die Zondagsrust ontbreekt, naar onze mening, nog heel veel. Bovendien is het ook voor de niet- ^hristenen om redenen van gewone natuurlijke aard noodzakelijk of ge wenst, dat er voor hen één rustdag in de week is. NOG IN LEVEN. Naar, wij vernemen is de kapitein der mariniers A. F. van Ve.sen, wiens posthume benoeming tot ridder vier de klasse M. W. O. dezer dagen werd vermeld, nog in leven. onthouden is gebleven. Volgens de „New-York Herald Tri bune" is de gehele zaak „diploma tiek hoogst ongewoon" doch bestaat er zeer grote belangstelling voor het idee. Tsjecho-Slowakije heden. Een beeld tijdens de algemene 5 minu- tenstaking in Praag. De menigte luis tert naar de openluchtradiouitzen- ding der rede van de communist Gottwald. Komt Marshall-plan nog tijdig klaar? In de afgelopen veertien dagen is te Washington ten aanzien van het plan-Marshall een groeiend optimis me waar te nemen geweest. Men is van oordeel, dat er thans goede kansen bestaan, dat het her stelplan op 1 April a.s. door het Congres zal zijn aangenomen zon- op fundamentele punten gewijzigd te zijn. Het plan zal Maandag a.s. in de Senaat in het openbaar besproken worden. De commissie voor buiten landse aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden, die tegen het einde van deze week met haar verhoren gereed zal komen, heeft er in toegestemd haar versie van het wetsontwerp te baseren op die van de senaatscommissie. Hierdoor is de kans weggenomen, dat de commissie van het Huis te voorschijn zou komen met een af wijkend ontwerp, het geen door de dan noodzakelijke procedure tot het vinden van een vergelijk tussen bei de ontwerpen grote vertraging zou hebben kunnen veroorzaken. .Benelux opLondense conferentie Een delegatie van Benelux, be staande uit zes leden onder leiding van jhr. Michiels van Verduynen, de Nederlandse ambassadeur te Lon den, heeft gisteren de zitting bijge woond van driemogendheden-confe- rentie over de toekomst van Duits land. Er zijn nog geen officiële inlich tingen over de resultaten der me- ningswisseling beschikbaar, maar men neemt aan dat allereerst, is gesproken over een langdurig sa mengaan van de landen van Bene van Duitsland. Men hoopt dat de cMiferentie op 5 of 6 Maart geëindigd ral z\jn. Generaal Luqius Clay, de Ameri kaanse gouveneur in Duitsland, zal naar Londen overkomen om deel te nemen aan de besprekingen. BEDRIJFSORGANISATIE. De commissie-Van der Ven, die vorig jaar de opdracht kreeg een voorontwerp van wet samen te stel len in zake de bedrijfsorgeanisatie, is met haar arbeid gereedgekomen. De commissie komt heden voor de laatste maal bijeen,.om de tekst vast te stelleh van het begeleidend schrij ven aan de minister van Economische Zaken. Het voorontwerp van wet zal dus nog vóór 1 Maart overeenkomstig de destijds geuiten wens van de mi nister aan de minister van Econo mische Zaken worden aangeboden. FACULTEIT AAN DE AMSTERDAMSE UNIVERSITEIT. In de vergadering van de gemeen teraad van Amsterdam heeft dr. A. B. Roosjen (A.R.) gelegenheid ge vraagd tot het stellen van de volgen de vragen inzake de hoogleraarsbe noemingen aan de zevende laculteit der universiteit van Amsterdam. Wanneer hebben 3. en W. bericht ontvangen, dat de benoemingen van drie hoogleraren (twee gewone en 'n buitengewone) aan de 7de facul teit niet door de Kroon bekrachtigd zijn geworden?* Wanneer hebben B. en W. beslo ten, tijdelijke leeropdrachten te ver strekken aan dr. J. Suys, dr. J. Pres* ser en dr. S. Kleerekoper? (Dezelfde drie personen, die niet tot hoogleraar zijn benoemd). Is dit besluit genomèn, nadat B. en W. advies hebben ingewonnen bij he ren curatoren der universiteit van Amsterdam? Indien dit besluit genomen werd, voordat het bericht van de Kroon was binnengekomen, zijn B. en W. dan nifet van mening, dat dit besluit thans ingetrokken moet worden? De interpellatie is uitgesteld tot de Raadsvergadering over 14 dagen. DE EXPORT VAN BLOEMBOLLEN. Het Tweede Kamenid van den Heu vel heeft aan de minister van land bouw, visserij en voedselvoorziening schriftelijk de volgende vragen ge steld: 1). Is het juist, dat de minimum prijzen, voor welke in het jaar 1948 bloembollen geëxporteerd mogen worden, zeer be.angrijk zijn ver laagd? 2) Is het juist, dat deze verlaging is tot stand gekomen tegen het advies van zo goed als alle exporteurs van dit artikel? 3). Is de minister bereid mede te delen, wat hem bewogen heeft om een zo belangrijke hoeveelheid devie zen prijs te geven, daar wel vast staat, dat deze verlaging van geen be tekenende invloed kon zijn op de om vang van de export, aangezien deze grotendeels door contingentering van het gewicht is beperkt? 4). Wil de minister overwegen op deze verlaging terug te komen, mede met het oog op de omstandigheid, dat voor de financiering van het bloembollensuiplus zo grote bedra gen door het rijk moeten worden op gebracht, terwijl de verlaging de bron, waaruit deze bedragen kunnen vloeien, in belangrijke mate doet ver drogen? Volgens „Trouw", is te verwachten, dat de regering binnen afzienbare tyd een overbruggingstoelage zal toekennen aan de kleine boerenbe drijven. Van wel-in gelichte zijde ver nemen wij thans, dat aan de bedrij ven op de lichte gronden tevens een compensatie-toeslag zal worden ge geven over de jaren 1946 en 1947. Ter financiering van deze maatrege len zal een bedrag van 50 a 60 mil- lioen gulden uit het landbouw-ega- lisatiefonds worden geput. WEER PUNTENVRIJE TEXTIEL VOOR ARBEIDERS IN DE BETROKKEN t INDUSTRIE. De Minister van Economische Za ken heeft zijn goedkeuring gehecht aan h'et verstrekkèn, volgens de be staande regeling van punten-vrije textielgoederen ter waarde van 15.- per arbeider. Dit met terugwerkende kracht voor de laatste drie maanden van 1947, alsook voor het eerste half jaar van 1948, aan de arbeiders werk zaam in de textiel- en confectiefa brieken, voor zover deze betrokken zijn bij de productie van dekking en kleding, waarmee het traditionele ka rakter van deze verstrekking blyft gehandhaafd. VOORLOPIGE RAAD VOOR DE KUNST. Bij Koninklijk Besluit zijn in de voorlopige Raad voor de Kunst be noemd: tot voorzitter H. van den Eerenbeemt te Amsterdam; tot pl. verv. voorzitter jhr. W. J. H. B. Sandberg te Amsterdam; tot leden Jean Adams te Nunhem (L.), W. C. N. Andriessen te Amsterdam, mevr. Paula Balm a te Amsterdam, mr. R. F. Borciewijk te Schiedam, J- G. J. Bosman te Amsterdam, ir. J. H. van den Broek te Rotterdam, dr. P. Cron- heim te Amsterdam, prof. dr. N. A. Donkersloot te Amsterdam, S. Dres den te 's-Gravenhage, W. H. Gispen te 's-Gravenhage, J. Havermans te Amsterdam, H. Henkemans, Utrecht, G. H. Holt te Overveen, H. Levigne te Maastricht, prof. dr. L. C. Michels te Nijmegen, P. J. van Mullem te Oegstgeest, prof. dr. J. M. Romein te Amsterdam, mr. A. de Roos te Am sterdam, P. Schuitema te Wassenaar, mevr. To van der Sluys te Amster dam, prof. dr. W. A. P. Smit te Utrecht. J. Smits van Waesberghe S.J. te Amsterdam, prof, dr. A. A Smjjers te Huis ter Heide, J. Soeters (pseudoniem Hans van Meerten) te Amsterdam, G. Stam te Leeuwarden, ir. J. J. M. Vegter te Leeuwarden, E. J. Verschueren te Haarlem, Th. U. de Vries te Amsterdam, mr. W. de Vries Wzn. te Amsterdam, V. E. van Vriesland te Amsterdam, J. Vriesman te Noordwijk aan Zee, A. H. Wege- rif te Wassenaar, L. M. Weterings te 's-Hertogenbosch, H. ML Wezelaar te Amsterdam, J. Wiegers te Amster dam, A H. M. Wijffels te 's-Graven hage. Vanmorgen heeft Minister Gielen deze voorlopige Raad geïnstalleerd. Deze Raad zal de minister van advies moeten dienen in vragen als: waar ligt in concrete de grens tussen over heidsbemoeiing en het vrije doen van de burgers; welke kunstenaars zullen, in het algemeen belang, door de overheid moeten worden ge steund. EERSTE KAMER In enkele jaren tijds heeft de Rus sische invloedssfeer zich sterk uitge breid, zoals dit kaartje aangeeft. Het donker gearceerde geeft de uit breiding hiervan aan. PERSSPIEGEL GESCHENKEN TIJDENS DE BOEKENWEEK De Maasbode schrijft: „Het geschenk voor de Boekenweek, waaraan evenals in 1947 een prijs vraag is verbonden, bestaat ditmaal uit de novelle Oeroeg, een vertelling over een jongen, die in Ned.-Indië opgroeide samen met 'n Indonesische vriend. Langzamerhand zien we de vriendschap verkoelen, totdat na de Japanse bezetting de vriendschap tot vijandschap wordt. Het gege ven is op menselijke wijze vertéld, zonder dat de auteur echter diep op de oorzaken van de geleidelijke ver vreemding ingaat. Hoewel het Ver haal wel zeer actuële betekenis heeft ligt er duidelijk geen enkele tenden tieuze bedoeling aan het boekje ten grondslag. Opvallend is de novelle sfeer, die het gebeuren omgeeft. Minder geslaagd lijkt het boekje ,-Logarithmen en Rozen'', dat in op dracht van de Commissie voor de propaganda door Anne H. Mulder voor jonge mensen werd geschreven. De bedoeling van de schrijfster is om voor de jeugd van 16 tot 18 een soort richtinggevende handleiding te geven. Het moet ons van het hart, dat wij niet graag katholieke, jon gens en meisjes op het grillig kom pas van dra. A. H. Mulder zouden willen doen varen. In de keuze, die zij maakt is met een christelijke le vensbeschouwing te weinig reke ning gehouden om het boekje voor het beoogde doel te kunnen aan vaarden." Na de uitvoerige financiële be schouwingen van kort geleden in de Eerste Kamer had de behandeling der begroting van Financiën niet veel meer te betekenen; het debatje liep gisteren voornamelijk over technische bijzonderheden. Minister Lieftinck was heel wel willend in het oor lenen aan klach ten en wensen, hij zou doen wat mo gelijk is, als de omstandigheden maar éven gunstig zijn. HET KRENTENBROOD VOORSHANDS EEN ILLUSIE. Naar het A N. P. van bevoegde zij de verneemt gaat met het de import van krenten allerminst naar wens. Weliswaar bestaat er een overeen komst met Griekenland, waarbij dit land heeft vastgelegd, van tijd tot tijd krenten te zenden, doch deze wordt in geen enkele verhouding gereali seerd. Dezer dag:n arriveerde met het s.s. „Danae" te Amsterdam een partijtje van 17.500 kistjes, in totaal 200 a 300 ton, welke hoeveelheid te gering is om in distributie gebracht te worden. Waarschijnlijk blijft deze voorraad voorlopig ontslagen totdat zij na regelmatige aanvoer, aange groeid zal zijn tot een partij, waar mee de distributie tenminste kan werken. EIEREN GAAN NAAR HET BUITENLAND Het feit, dat tengevolge van de devaluatie van de Franse franc de uitvoer van Nederlandse eieren naar Frankrijk even stil stond, heeft hier ,en daar al geruchten doen ontstaan, dat er kans was, dat de eieren ge heel van de bon zouden komen. Inmiddels is Frankrijk echter weer in de markt gekomen en in Enge land belieft men onze eitjes ook. Er is met Engeland een overeen komst afgesloten om in Februari 20.000.000 verse kippeneieren aan dit land te leveren. De Amerikaanse schaakmeester Reshevski, die aan de wereldkam pioenschappen deel zal nemen, is in Nederland aangekomen en werd o.a. door dr. Max Euwe verwelkomd. Zen koMjeltje.... „Veel Protestanten zijn heter dan hun leer, zodat ze middelmatige en oppervlakkige, lauwe en laffe Katho lieken beschiV. «Tv Dit leren onze kinderen in de catechismus, want dit is de Katholieke leer". Gerard Brom. „Gesprek over de eenheid van de Kerk." Blz. 322.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1