3)e G<2ki6e6oii^cmt Gromyko slaat weer eens door Dollar-liquidatie DONDERDAG 19 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11319 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSIREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" „Sanering van onze dollar-positie Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abpnn. 20935 - Abonnementsprijs f0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., E 3.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Indonesië in de Veiligheidsraad P)E VEILIGHEIDSRAAD heeft gis teren zijn besprekingen over de In donesische kwestie voortgezet. De Sowjetafgevaardigde, Gromykq, vroeg aan de Raad een verklaring van de onbevredigende situatie in Indonesië. Hij verklaarde» dat de landen, die zich aan de zijde van Ne derland hebben geschaard, de bespotting van het gezag van de Veilig heidsraad door dit land hebben aangemoedigd. ning kennis van de ondertekening van de Renville-overeenkorrTst, be veelt aan, dat de Copimissie haar góede diensten zal voortzetten en verzoekt beide partijen en de Com missie van Goede Diensten de Vei ligheidsraad direct op de hoogte te stellen van de vorderingen inzake de politieke oplossing van het' con flict". Hierna werd de zitting ver daagd tot Vrijdag a.s. Hij beschuldigde de consulaire commissie er van, Nederland te heb ben begunstigd. Ook de Copimissie van Üoede Diensten heeft volgens Gromyko Nederland bevoordeeld. Gromyko betoogde uitvoerig, dat de bezetting van Madoera door de Nederlanders een aanval was, die de resolutie van de Veilighidsraad schond. Hij wilde weten, waarom het ver slag van de waarnemers betreffende Madoera niet irt het rapport der Commissie van Goede Diensten was opgenomen en beschuldigde d« Commissie er van, dat zij het mate riaal, dat voor de Nederlanders en- gunstig was, achterhield, hetgeen tot resultaat had, dat de Nederlanders zich vrij voelden, hun militaire ope raties voort te zetten, totdat zij het grootste deel. van de belangrijke re publikeinse gebieden bezet hadden. De Commissie van Goede Diensten was het werktuig in handen van de Nederlandse militairisten, die weerstand van het Indonesische volk dat strijdt voor het herwinnen van •zijn onafhankelijkheid, beogen te breken", aldus Gromyko. Hij noemde de Renville-overeen- kornst een verraad aan de belangen van het Indonesische volk, onderte kend door de Verenigde Naties, wier plicht het is behulpzaam te zijn bij de bevrijding der koloniale volken. Hij noemde het een schande, dat al le leden van de Commissie voojr Goede Diensten vertegenwoordiger? waren van koloniale machten." Gro myko verklaarde, dat de Verenigde Staten terwijl zij krokodillentranen schreien over het lot van Indonesië; al het mogelijke doen, om Nederland te heioen bij 'de onderdrukking van de vrijheidsbeweging, omdat zij voe len, dat Nederland beter hun econo mische belangen kan beschermen. De vertegenwoordiger van Canada, generaal Mac Naughton, introdu ceerde een resolutie, die hij be schouwde als door beide partijen reeds aanvaard, welke inhoudt: „De Veiligheidsraad neemt met voldoen- Met geschil over de Zuidpool Aangaande* het conflict ovef de eilanden in het Zuidpool-gebied heeft de Argentijnse minister van buiten landse zaken in een verklaring voor dé pers gezegd: „Wij geloven niet in de kracht van die eenheden, wel ke gemobiliseerd kunnen worden. Het vraagstuk ligt geheel anders. Het is geèn vraagstuk van tonnage, doch van internationaal recht. In dien gewdld gebruikt wordt bij in ternationale debatten, is het een slecht argument." De verklaring, al dus Reuter, was kennelijk een ant woordt on het bericht, dat de Britse kruiser „Nigeria" van Zuid-Afrika op weg is naar het Zuidoool-gebied. Desa1 niettemin schijnt Argentinië toch ook datzelfde slechte argument te gaan eebruiken. want volgen's een te Port Stanlev (Falklands-eilanden) uit Buenos Aires ontvangen bericht wordt er te Ushuaia in Terra del Fue»o (de Zuidelijkste punt van Zuid-Amerika') een argentijnse vloot van twee kruisers en zes torpedo jagers verwacht, die od weg zou zijn naar het Zuidpool-gebled. De pleisteractie in actie.*Hier de overdracht van een cheque groot f 71.000,- welk bedrag in geheel Ne derland was verzameld door de Bond zonder Naam .ten behoeve van de brandramp, welke Noord-Brabant trof tengevolge van de droge zomer 1947. 9 De bekende radiopriester Henri de Greeve overhandigt.de cheque aan prof. J. de Quay, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. DEMOBILISATIE K.N.I.L. Van officiële zijde wordt het vol gende medegedeeld- Er zijn sociale voorzieningen ge troffen ten behoeve van gedemobi liseerde militairen van het Kon Ned. Ind. Leger, die op 15 Augustus 1945 in werkelijke dienst waren. Velen, hunner zijn in.de afgelor pen jaren naar Nederland gekomen. Anderen zullen binnenkort komen, nu met de aflossing van het K.N.I.-L. een aanvang gemaakt is. De voorzieningen omvatten, uit kering ineehs (bonus), premie, kle- dingtoelage (voor zover zij niet uit andere hoofde kleding hebben orjt- vangen), arbeidsbemiddeling (al dan niet met scholing), studietegemoet- komirigen, wachtgeld. Alle gedemo biliseerden, cie vallen onder deze re geling, komen, in aanmerking voor bonus en premie. Men wende zich hiervoor schriftelijk tot de demobi lisatie-officie» van het KN.I.L.-cen trum Nederland te Nijmegen. Niet iedere gedemobiliseerde zal verdere sociale v nazorg' behoeven. Heeft men hieraan wel behoefte zo dele men dit de demobilisatie-offi cier mede. Zij, die zich reeds gemeld hebben '-bij deze - officier behoeven dit uiteraard niet te herhalen. Even min zij die na 17 December in Ne derland zijn gekomèn en reeds bij aankomst werden geregistreerd. SUIKER NAAR NEDERLAND Op 8 dezer is met het s.s. „Roepat" van de maatschaopij Nederland een kwantum van _2000 ton suiker uit Nederlands-Indië naar Nederland verzonden. Het betreft hier de eerste zending van een groter kwantum van 15000 ton, hetwelk met Neder land voor directe levering (d.w.z. voor 1 Juli a.s.) is gecontracteerd. De Valera verslagen Nieuwe min.-pres. in Eire. Eamon de Valera, die .zes maal tot minister-president van Ierland is ge kozen, en dat ambt zestien jaar zon der onderbrelc'ng heeft bekleed, is gisteren door de Dail, het parlement, niet in zijn functie herkozen. De 57-jarige advocaat John Costel- lo, die lid is van de voornaamste op- positie-partij. de Fine Gael (verenig de Ierse partij) is tpt minister-presi dent gekozen. De Valera's partij, de Fianna Fail (letterlijk: de door het lot tot soldaat voÓrbeschikten) heeft bij de onlangs gehouden algemene verkiezingen niet de absolute meerderheid kunnen be halen. Zij heeft thans 68 zetels in de Dail, terwijl 'de andere partijen er enige meer hebben. .,Wij zijn niet van plan constitu tionele problemen op te werpen", zei- de Costello. Het éne grote probleem, waar wij allen belangstelling voor hebben, is de verdeling van Ierland en wij hopen dit zo spoedig mogelijk op te lossen in het belang van Ierland zowel als Groot-Brittannië, in een geest van begrip." DE VERENIGDE STATEN EN GRIEKENLAND Een hoge functionaris van het de partement van buitenlandse zaken der V.S., Loy Henderson, heeft te kennen gegeven, zo meldt Reuter, dat de V.S. wellicht gedwongen zou den kunnen worden om meer direct dan tot dusver in te grijpen in de Griekse guerilla. Naar zijn mening zou'„het inter nationale communisme" in Grieken land een zodanige situatie kunnen scheppen, dat „de, gewapende Griek se strijdkrachten het niet meer al leen zouden kunnen volhouden". De slag'om Griekenland achtte hij slechts een onderdeel van „een slag om de .democratische wereld". Hij zeide, dat voor het geval de Griekse regeringstroepen»geen weer stand aan de communisten zouden kunnen bieden de V.S. niet werkloos zouden blijven. Een communistische overwinning zou het hiilpprogram voor Europa'ernstig in gevaar bren gen.' - KONING VAN JEMEN OVERLEDEN De koning van Jemen, Imam Jehya, is op vijf-en-tachtigjarige leeftijd overleden. De regering van Syrië heeft een telegram van de minister van buiten landse zaken van Jemen ontvangen, waarin medegedeeld wordt, dat als opvolger van Imam Jerya uitgeroe-r pen is Sayed Abdoellah Ibn Ahmad el Wazir. In Januari j.L was een nieuwe constitutionele regering on der leiding van' el Wazir ingesteld. De zoon van de gestorven koning, Seif el Hak Ibrahim, die in Decem ber 1946 naar Aden vluchtte is tot voorzitter van het parlement'geko zen. HONGAARS KARDINAAL GISPT HET ONRECHT IN ZIJN LAND. „Al deze ongerechtigheden, wreed heden, arrestaties, deportaties en sla vendiensten geven mij niet de in druk, dat er vrede heerst. Wij Hon gaarse katholieken wensen vrede. Indien wij deze niet kunnen vinden, zullen wij tot ons zelf inkeren en bidden, totdat deze beproeving voor bijgaat. Waarheid blijft waarheid, ook al heeft zy haar stem verloren. En de leygen blijft leugen ook al verkondigen millioenen haar en wordt zij -*door milioenen aangeko men." Aldus sprak Zondag de Rooms- Katholieke primaat van Hongarye, kardinaal Mindszenty, in de St. Ste- phansacademie te Boedapest. DE K.V.P. EN HET INTERNATIONALE POLITIEKE LEVEN. Zondag 22 Februari a.s. zal de on dervoorzitter der Partij, Mr. E. M. J. Sassen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3.30 uur tot 3.40 uur via de K.R.Ó.-zender een korte beschouwing geven over de Katho lieke Volkspartij en het internatio nale politieke leven. POLITIEKE ONRUST IN ITALIë Het vqjk en de politieke leiders van Italië bespreken openlijk de moge lijkheid van een burgeroorlog sinds op de eerste dag van de actie voor de algemene verkiezingen die op 18 April gehouden zulen worden, te San Fernando 4 personen bij een aanval van de rechtse „Uomo Qualunque" partij op een open'"fitbij eenkomst van het volksfront communisten en socialisten werden gedood. 20 personen werden bij deze gelegen heid gewond, 16-gearresteerd In net industriële Noorden is het rustig, doch in het Zuiden maken de boeren zich van de grote feodale landbezitters los waar de communis tische partij wel bij vaart. Maatregelen van de regering te gen vorming, van semi-militaire or ganisaties op straffe van 10 jaar ge vangenis zijn een bewijs van de al gemene onrust. Bijna iedere dag ontdekt de politie automatische wa pens, geweren, ammunitie, handgra naten en soms mortieren en zelfs veldkanonen. Tevens heeft cle legerin® hef ver bergen van personen, die illegaal Italië zijn binnen gekomen, straf baar gesteld- Onruststokers komen namelijk in vissersboten uit. de Bal- kanlanden de Adriatische Zeë over. De eenjarige Prinses Marijke heeft het op haar verjaardag niet aan blij' ken van belangstelling ontbroken, getuige de vele cadeaux, die zij mocht ontvangen. Het prinsesje temidden van een gedeelte van haar geschen ken. s KALI UIT RUSSISCHE ZONE TEGEN SUPERFOSFAAT Dezer dagen zijn te Berlijn be sprekingen gevoerd met de Sowjet- Sussische militaire administratie tot levering van superfosfaat uit Ne- cjerland aan de Russische zóne van Duitsland en levering van Kali door de RusseiT aan ons land. De bespre kingen hebben thans tot een defini tief resultaat geleid. Volgens de overeenkomsten zal Nederland 80.000 ton superfosfaat aan de Russische zóne van Duitsland leveren, terwijl Nederland uit deze zóne 80.000 ton kalizout van 40% zal ontvangen. De leveringen zullen uitgevoerd worden in het nieuwe bemestingsjaar 1948- 1949. Naar het ministerie van landbouw, jjsserij en voedselvoorziening aan bovenstaand bericht toevoegt, kan in het nieuwe bemestingsjaar met deze hoeveelheid kali reeds voorzien worden in yt van de behofte van de Nederlandse landbouw aan kali. Op Donderdag 18 Maart zal te Utrecht het Centr. Bureau van Vei lingverenigingen in Nederland de al gemene vergadering houden. Op de ze vergadering zal o.a. besproken worden een voorstel tot het stichten van een fonds» waaruit minimumprij zen voor producten, die onverkoht blijven, betaald kunnen worden. Van de veilingep zal een bepaald percen tage worden geheven om in het fonds te storten. Verder wordt voorgesteld om 1 pCt. te heffen van de veiling- omzet tot het vormen van een fonds ter bevordering van de afzet der tuin bouwproducten. MEDEDELING VAN MINIMIER LIEFTINCK Nadat gisteren nog enkele senato ren een kort speechje hadden gehou den, kwam Minister Lieftinck met éen rede, waarin een belangrijke me dedeling: Voor het Marshall-programma in werking kan treden moet een dollar-liquidatie-crisis worden voorkomen, door verdere' be knotting van het dollar-program ma en een begin met het vorde ren van Amerikaapse effecten. De inkorting van de invoer zal op drieërlei wijze worden toege past: ïe. Zoveel mogelijk nood zakelijke invoeren uit andere va luta-gebieden; 2e 'noodzakelijke aankopen tot later tijdstip uit stellen; 3e bestellingen annule ren. De Regering zo zei prof. Lieftinck laat zich leiden door de gedachte, tot het uiterste te voorkomen, dat er een ernstige stagnatie in onze bedrijvigheid optreedt of werkloosheid ont staat. En als de genoemde maat regelen onvoldoende zouden blij ken te zijn "is de Regering be reid, een deel der goudvoorraad in te zetten, omdat zij veve- kerde de bewindsman niets zal nalaten om ernstige economi sche en sociale gevolgen tegen te gaan.' Met citaten bewees professor Lief tinck, dat het onjuist is, de voorstel ling te wekken, alsof Amerika in Ne derlands credietwaardigheid geen vertrouwen meer zou stellen. Na drukkelijk wees hij er verder op, dat het Nederlandse volk bij iedere ver zwaring zijner gemeenschappelijke gisten zal moeten ervaren, dat bet benodigde geld ergens vandaan Zal moeten komen. Het inflatoir effect, dat tot op ze kere hoogte nochtans niet te mis kennen-valt, moet en zal in de hand gehouden en beheerst blijven, ook waar het gaat om Nedrlandse kapi talen, die in Indië -zouden vrijko men en hierheen zouden worden ge haald. Deze zullen -waarschijnlijk di rect aangewend moeten worden voor investeringen hier te lande of in In dië en kunnen niet in omloop wor den gebracht. KATH. BOND VAN IJZER- HANDELAREN* Binnen het verband van de Neder landse Katholieke Middenstandsbond is opgericht de Nederlandse Katholie ke Bond van JJzerhandelaren. Deze Bond-is toegankelijk voor détaillisten en semi-grossiers in ijzerwaren. Spoe dig zal met ^e uitbouw van de orga nisatie een aanvang gemaakt worden. Tot voorlopig voorzitter werd geko zen de heer J. Padberg te Leiden. D.A.F. CONSTRUEERT AUTOBUS- CHASSIS MET UITSCHUIFBARE MOTOR Technici van de van Doorne's Aan- hangwagerffabriek (DAF) te Eind hoven zijn erin geslaagd een nieuw type autobuschassis dat de vorm van een trambus heeft, te construe ren. Het motor-aggregaat kan hierbij met versnellingsbak en al door mid del van een eenvoudige handgreep in enkele seconden op rails naar buiten kan worden geschoven. Hier toe is de motor geconstrueerd op een hulp-chassis, dat in deze rails loopt. Dat deze vinding, waarop inmid dels patent is aangevraagd, en ver kregen, van belang moet worden ge-" acht, blijkt wel uit de order van 80 stuks van dit nieuwe type, welke order de Nederlandse Spoorwegen bij de DAF hebben geplaatst. Ook verwacht men bij de DAF grote or ders uit het buitenland, hetgeen onze deviezenpositie ten goede zal komen. De samenwerkende patroons in de bouwbedrijven hebben in hun vergadering van gisteren besloten, dat met ingang van de nieuwe beta lings week lonen zullen worden uit betaald aan de bouwvakarbeiders, welke in overeenstemming zijn met de regeling van arbeidsvoorwaarden, gelijk die door het college van rijks bemiddelaars is vastgesteld. De Nederlandse aanemei;sbond en, patroonsbond voor de bouwbedry- veyun Nederland tekent hierbij aan, dat het betalen van „Zwarte" lonen wel zeer gevaarlijk is geworden. Het betdlën van lonen, welke afwijken van in de C.A.O. gestelde zonder dis pensatie van de rijksbemidelaars, zal volgens de economisch officier van justitie in gevallen die na 15 Februari te zijner kennis worden gebracht, met de uiterste gestreng heid worden berecht. De organisa ties van bouwvakpatroons adviseren dan ook zich nauwkeurig aan de voorgeschreven lonen te houden. LOONCORRECTIES SPOORWEG PERSONEEL. Het reglement arbeidsvoorwaarden bij de Nederlandse Spoorwegen in zijn gewijzigden vorm is door de mi nister goédgekeurd. Dit betekent, be halve een aantal technische en par tiële veranderingen, ook een looncor- rectie van de laagst bezoldigde groe»- pen van het personeel. Eind 1945 kreeg het spoorwegperso neel een nieuw reglement van ar beidsvoorwaarden. De geldigheids duur hiervan liep 31 December j.L af. Enkele maanden geleden werd tussen de directie en de personeelsraad van de spoorwegen overeenstemming be reikt over de noodzakelijk geoordeel de wijzigingen. De looncorrecties wa ren volgens de hoofdbesturen der drie erkende organisaties noodzake lijk wegens het verloop van lonen en prijzen waardoor b.v. het lqon van een ongeschoolden spoorwegarbeider plm. 10 pCt. ten achter was gekomen bij dat van zijn collega bij het Rijk. De minister heeft het gehele com plex van voorgestelde wijzigingen goedgekeurd, behalve het voorstel tot afschaffing van de vierde klasse. BLOEMBOLLENEXPORT. De totale bloembollenexport heeft in 1947 bedragen 34.3 millioen gul den tegen 30.1 mill. -k.g. met een waarde van 56.3 mill. gld. in'1946 Naar de groep Noord-Amerika be droeg de uitvoer 10.2 mill. k.g. ter waarde van 21.6 mill, gld., naar de groep Engeland 13.5 mill. kg. tot een v/aarde van 22.7 mill. gld. en naar de Scandinavische landen 5.5 mill, kg. ter waarde van 13.3 mill. gld. Na moeizame onderhandelingen, die enige maanden hébben geduurd, •s eindelijk overeenstemming be reikt tussen werkgevers en werkne mers in het bloembollenbedrijf ovei sen njeuwe collectieve arbeidsover eenkomst, die per 1 Maart aanstaan de in werking treedt. De verande ringen betreffen hoofdzakelijk het loon, dat voor vaste arbeiders is ge bracht van /39.op ƒ41.per week en voor losse arbeiders op 45.per week in de zes. zomer maanden en 41.per week in de zes wintermaanden. Voor bezit van erkend tuinbouwdiploma wordt per week ƒ1.extra betaald. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 22 FEBRUARI t.m. 6 MAART 1948. Elk der volgende bonen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB. KC 802. 150 algemeen 2 eieren (geldig t.m. 28 Febr.) 207 algemeen 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1500 gtam jam. stroop enz. of 750 gram versnaperin- gen 205 algemeen 250 gram waspoeder 203 algeméén 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel 202 algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak (gel dig t.m. 6 Maart) 201 algemeen 1600 gram brood (geldig t.m. 28 Febr a.s.) 200 algemeen 2i>0 gram brood (gel dig t.m. 28 Febr. a.s.) 194 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 28 Febr. a.s.) 196 reserve 400 gr. brood (geldig t.m. 28 Febr. a.s.) BONKAARTEN KD, KE 802 650 algemeen 2 eieren (geldig - t.m. 28 Febr.) 709, 707 alg. 250 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz. of 500 gram jam, stroop, enz., of 250 gr. versnaperingen. -705 algemeen 500 gram waspoeder 703 algemeen 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits 702 algemeen 400 gróm brood of 1 rantsoen gebak (gel dig t.m. 6 Maart a.s.) 701 algemeen 400 gr. brood (geldig t.m. 28 Febr. a.s.). 700 reshrve 200 gr. brood .(gel dig t.m. 28 Febr. a.s.) 694 reserve 400 gr. brood (ge1- dig t.m. 28 Febr. a.s.) 696 reserve 500 gram bloem of 'zelfrijzend bakmeel of kindermeel of* kinderbiscuits. BONKAARTEN MA. MB, MC, MD, MH 803 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1065 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz of 500 gram- jam, stroop enz., of 200 gram versnaperingen TABAK- EN VÉRSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 802. 13, 14, 17 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftèbax e 15 versn200 gram' versn. of 200 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz. of 400 gram jam, stroop enz. 18 versn100 gram versn. of 100 gram suiker, 'boterhamstrooisel, enz. of 200 gram jam stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag' 20 Februari wor den gebruikt. Niet aangewezen zyn en vernié- tigd kunnen worden: de bonnen 152, 154, 155, 654 en 655 melk, 160, 161, 162, 164, 167, 666 en 667 reserve. 169 en 669 algerpeen. DÈ KEUZEBONNEN ZULLEN 14 DAGEN GELDIG BLIJVEN. Over (je panwijzing der brood bonnen en 'over de keuzebonnen voor gebak en v.ermicelli zijn reed» enige tijd besprekingen gaande. Laatstgenoemde bonnen zullen blij ven bestaan. Oyer de aanwijzing der broodbonnen i» nog geen definitieve beslissing gevallen. Het lag in het voornemen, met ingang van 29 Febr. de broodbonnen eenmaal per veer tien dagen aan te wijzen. De keuzebbn voor vermicelli, even als die voor gebak, zal tw.ee weken geldig blijven. Bekendmaking der broodbonnen voor twee weken tegc-, lijk blijkt evenwel nog zódanige be zwaren te hebben, dat van de zijde van het bhkkerijbedrijf verzocht is, deze maatregel vooralsnog niet in te voeren. Wél zullen de keuzebonneh veertien dagen geldig blijven. Voorts ztd er naar streefd worden, dc broodbonnen op zodanige wijze aan te wijzen, dat daarop steeds veel vouden van 400 gram verkrijgbaar zullen zijn. Sen. Hoe meer de beschaving toeneemt, hoe eervoller plaats de arbeid in neemt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1