S)e &2ldóe(BotiAcmt De conferentie omtrent West-Java 18g$s> Ernstige waarschuwing om paraat te blijven Kerk en politieke zuivering in Duitsland Bemanning der Nieuw Amsterdam weigerde uit te varen HAANDAG 16 FEBRUARI 1948 39ste JAARGANG No. 11316 Directeur: C M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Curagao verlaat Rondetafel-conferentie Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w„ 11.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Rondom een „brief" VERLEDEN week Maandag heb-, ben wij de aandacht gericht op een brief, die een dappere vrouw, be kend uit de bezettingstijd, mej. S. Terwindt, hoofdstewardess van de K. ~~L. M., in de Linie had geplaatst en waarin zij haar verontwaardiging uitte over de „Kleine-burgermans- natuur" van hen, „die nog steeds wroeten in onverkwikkelijke oor logsherinneringen". ,De Linie" kwalificeerde bedoelde brief als „een prachtige brief". En in het laatste nummer van „De Li nie" zijn nu los gekomen zowelfcsym- pathie-be tuigingen met die brief als verklaringen, dat men het met dat vergevingsgezinde standpunt hele maal niet eens is. Wjj mogen er aan herinneren, dat wij reeds in ons nummer van Maan dag 9 Febr. onze instemming met wat genoemde nobele strijdster schreef niet onvoorwaardelijk kon den geven. Wij schreven ml.: Mej. Trix Terwindt komt op tegen de critiek „op dingen, die nu al bijna drie tot acht jaar ge leden geschiedden". Wij zijn het hiermede eens, tenzij die critiek objectief is en positief een goed doel nastreeft, dus niet wordt geïnspireerd door haat of eigenbelang. Het kan goed zijn om dingen, die objectief ver keerd' zijn geweest en waarvan men vreest, dat ze als goed zul len worden gewaardeerd, door gezonde critiek in de juiste pro porties te doen zien. En ook kan het goed zijn, om degenen, die deze objectief verkeerde dingen hebben gedaan, te onthouden de voordelen, welke zij er eventueel van hebben genoten. Het recht moet zijn loop hebben. Maarhiermede moet waarlijk bedoeld zijn het Recht, dat heel iets anders is, dan kleingeestig gewroet naar vermeende zwakheden of ego centrisch wraakgevoel of zucht om zichzelf in schijn te verheffen door anderen naar omlaag te® drukken; alle uitingen van een „kleine-burger- mans-natuur". In De Linie geeft een aalmoeze nier (wiens naam om begrijpelijke rédenen niet genoemd wordt) deze reactie op de brief van mej. Trix Terwindt: „Wil er inderdaad schoon schip gemaakt worden met de „verwarring der gevoelens" woar in genoemde publicatie (n.l. van mej. Terwindt) sprake van is, dah moet men niet alleen ophouden met het aandringen op vervolging van mensen die ofwel in moeilijke omstandigheden een zwak karakter getoond hebbèn, of wel buiten schot zijn om reden van subtiele politiek, maar dan moet ook een einde gemaakt worden aan het vervolgen van zovele, kleine lieden of armzalige delinquenten, die reeds zwaar genoeg gestraft zijn door hun gevangenschap, vernietiging van ge zin, en verlies van werk en huis raad. Dag en nacht maken mijn col lega's en ik de gevolgen van een psychologisch totaal verkeerd sys teem mee, en het is een raadsel dat onze grote pers niet dagelijks aan dringt, ja schreeuwt om wijziging van deze toestand. Indien in Londen tijdens de bezetting misdadige on verschilligheid geheerst heeft, dat men de schuldigen dan snel en ra dicaal straffe evenals dat had moe ten gebeuren met misdadigers uit-de nazi-tijd. Het armzalige napeuteren zonder tastbaar effect (aan beide zij den) verspilt onze zo bitter nodige nationale energie. Daarom dank ik B. Terwindt voor haar hartekreet". Wat deze aalmoezenier, wiens er vaaring hem recht van spreken geeft, hier zegt is woord voor woord maar al te waar! .Hier een foto van de speciale trein waarmede de as van Gandhi naar de Heilige Riyier werd vervoerd. Het compartiment waar deze urn in stond Was met schijnwerpers verlicht en op talrijke plaatsen langs de lange weg weg werd gestopt om de mensen ge legenheid te geven een laatste blik hierop te werpen. Milljoenen men- 'sen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. J^E REPUBLIKEINSE DELEGATIE voor de onderhandelingen met de Nederlanders heeft de Commissie van Drie verzocht de derde conferen tie over West-Java „te doen vervallen". Deze conferentie zal op 23 Fe bruari te Bandoeng beginnen en een beslissing moeten nemen over een autonome staat West-Java. De Republiek achte deze vergadering in strijd met de door de Nederlanders en Republikeinen aanvaardde beginselen. meningsuiting alleen mogelijk acht in de gebieden, welke onder republi keinse controle staan! Voorts, worden bezwaren geuit te gen de aanwijzing van de vertegen woordigers ter conferentie. Van Ne derlandse zijde is hiertegen aange voerd, dat van de honderd aangewe zen vertegenwoordigers er veertig re publikeins gezind zijn. Het is dus niet juist te zeggen, dat niet alle richtin gen zijn vertegenwoordigd. Ter ondersteuning van het betoog wordt gezegd, dat alleen met de vrije en volledige instemming van de be woners een verandering in de status van een gebied mag worden aange bracht. Bovendien mag de bevolking onder geen enkele dwaijg staan bij het uiten van haar mening. Er wordt niet bij gezegd, dat Djokja die vrije De stakingen in België De stakingen in de gas- en electri- citeilsbedrijven in België beginnen thans een ernstiger vorm aan te ne men. Zo heeft de grote electrische centrale te Antoing, die het gebied van Doornik van stroom voorziet, haar productie tot 1/3 beperkt. Drie keer werd de stroom zelfs gedurende 20 a 30 minuten volledig onderbro ken, waardoor ook de werkzaamhe den in de ziekenhuizen en de klinie ken moesten worden stop gezet. De industrie en het ambachtwezen in Doornik zijn geheel lam gelegd door de Staking. Ook in het industriegebied van de provincie Namen vermindert de stroomde vering dagelijks. De Belgische minister van ver keerswezen van Acker heeft in een radiorede een beroep op de stakende arbeiders gedaan het werk Maandag te hervatten. Het personeel der posterijen en van de postchèque- en girodienst heeft tij dens een Zondagmiddag gehouden vergadering besloten Maandag het werk niet te hervatten. Deze beslis sing werd genomen nadat de bond van personeel in overheidsbedrijven een motie had aangenomen, waarin er bij de arbeiders in de posterijen en de postchèque- en girodienst werd op aangedrongen Maandag het werk te hervatten en waarin de communis ten als aanstokers der staking werden aangeduid. Thans zijn ongeveer 140.000 arbei ders bii de stakingen betrokken of 5 procent van de totale werkende be volking van Bèlgië. In Brussel moest de politie de orde herstellen toen stakende postbeamb ten trachtten het nubliek uit een post kantoor te verwijderen. »EEN NUTTIG GESCHENK. 25.000 rollen Amerikaans asphalt. Aannemers in de V.S. zullen 25.000 rollen asphaltdakbedekking compleet met spijkers en cement als geschenk naar de getroffen Nederlandse gebie den sturen. Deze hoeveelheid is voldoende voor 2000 'kleine woningen. D jog ja tevreden over de Commissie. Volgens het republikeinse persbu reau Antara hebben republikeinse kringen omtrent de verklaringen te Lake Success door een woordvoerder van de Commissie van Goede Diensten afgelegd, als hun mening naar voren gebracht, dat deze als standpunt van de Commissie van Goede Diensten van grote waarde zijn. Ingevolge de overeenkomst tussen de Republiek en de Ned. Indische regering werden op vastgestelde ont moetingspunten aan de „van Mook- lijn" besprekingen gehouden tussen Nederlandse en Republikeinse mili taire delegaties. Te Tasik werden de besprekingen gehouden in een ge bouw van de „Welfare" aan de rartd van de stad. Aankomst van de Repu blikeinse kol. Simatoepang, met zijn adjudant. RAPPORT VAN GENERAAL EISENHOWER ^VENERAAL DWIGHT EISENHO WER, voormalig opperbevelhebber der geallieerden in Europa, heeft de V.S. gewaarschuwd paraat te zijn, teneinde aan een eventuele plotselinge aanval in de „atoomperio de" het hoofd te kunnen bieden. Deze waarschuwing is vervat in een rapport betreffende zijn werkzaamheden als chef van de generale staf van het Amerikaanse leger. „Amerika', zo zegt generaal Eisenhower, „moet paraat blijven, totdat de landen een positieve bereidwilligheid aan de dag leggen om zich te ontwapenen". Hij gaf echter eveneens uit drukking aan zyn hoop, dat een duurzame vrede door middel van de V.N. bereiktzou kunnen worden. In het rapport wordt de minimale sterkte van. de Amerikaanse grond strijdkrachten op 1,300.000 man ge-, schat. Om deze strijdmacht in stand te houden, zo gaat het rapport ver eer, moet de algemene dienstplicht ingevoerd, worden, een verdedigings organisatie in het leven geroepen worden, en plannen gemaakt worden voor een volledige moblisatie van de Amerikaanse industrie. Voorts zou in het kader van een veiligheids program op okrte termijn een mili tair apparaat ontwikkeld moeten worden, waardoor' het Amerikaanse vasteland en de omliggende bases verdedigd konden worden en van waaruit ingeval van een aanval on middellijk een tegenaanval zou kun nen worden ondernomên. Na een diepgaande bestudering van de oorzaken van een oorlog en de middelen ter vorkoming ervan zou het mogelijk zijn, dat te zijner tijd dezelfde controle hierop kon worden uitgeoefend als dat bij ziek ten' het geval was. De scherpe afwijzing van het sys teem der politieke zuivering van voor malige leden van de nationaal-socia- listische partij in Duitsland, die ds. Niemöller twee weken geleden van de kansel der Evangelische Kerken in Hessen liet verkondigen, en zijn ver bod van verdere medewerking aan de uitvoering van de zuivering, heeft een vrijwel algemeen protest van kerkelijke zijde tegen de practijk der tribunalen tengevolge gehad Ook de leiding der Evangelische Kerk in de Britse zóne heeft zich thans in een brief aan de landelijke regeringen en aan het Britse bestuur achter de eis van Niemöller tot wijziging van het systeem gesteld. In deze door de prae- ses dr. Koch ondertekende brief wordt gezegd: „Het is rechtvaardig noch christelijk, dat wij, als Duitsers, el kaar classificeren en rechtspreken over onze politieke gezindheid. De kwestie dient door een zo ver moge lijk gaande amnestie te worden opge lost". Ook de katholieke bisschoppen van Mainz.Fulda en Limburg hebben een verklaring afgelegd, waarin zij de ge breken der zuivering critiseren. Zij gaan evenwel niet zover als ds. Nie möller en hebben niet geëist, dat de medewerking der gelovigen aan de politieke zuivering wordt stopgezet. Slechts' tien geestelijken ,in geheel Noord-Rijn-Westfaleri, dat IÓ millioen inwoners telt, zijn schuldig bevonden aan het onderhouden van betrekkin. gep met de nationaal-socialistische partij tijdens het nazi-bewind, aidus is officieel 'bekend gemaakt. Twee van hen behoorden tot d'e Katholieke Kerk en acht tot de Duitse Evange- lisch-Lutherse Kerk. Eieren worden goedkoper De per 22 Sept. j.l. voor de winter 19471948' ingestelde kippeneieren- prijs van 2.28 per kg. voor de pro ducent y/ordt met ingang van 15 Fe bruari a.s. ingetrokken. Met ingang van die datum is de richtprijs van kippeneieren, bij aflevering door de producent wederom vastgesteld op de oude prijs van 1.96 per kg. De max. consumentenprijzen zul len verder met ingang van 1 Maart met 2 cent per ei worden verlaagd, zodat deze dan bedragen voor de klassen I t.m. VI resp. 16, 15, 14, 13 12 en 11 cent per ei. De handelaren, zullen de eieren welke zij na 15 Febr. van de produ cent betrekken, voorlopig niet mogen afleveren. De marges voor de detail listen en grossiers in kippeneiéren zullen met ingang van 1 Maart enigs zins hoger worden vastgesteld dan de vorige zomer het geval was. Bij zijn beschouwing van de we reldsituatie en de hinderpalen op de iweg naar de vrede, verklaart géne raal Eisenhower, dót na het einde van de oorlog een strijd van ideolo gieën was ontbrand. Hierdoor ver keerden de traditionele vrienden in West-Europa in een onaangename situatie en werden, zij bedreigd door een militante politieke partij. Zou den deze landen de strijd voor de vrijheid opgeven en het totalitarisme ten prooi vallen, dan zou Amerika's veiligheid in groot gevaar verkeren. Het doel van de Amerikaanse poli tiek in gebieden als de Middellandse Zee was gericht op het steunen van landen, wier onafhankelijkheid het vrije verkeer en de handel tussen andere onafhankelijke landen verze kerden. „Indien deze oude corridor tussen het Oosten en het Westen zou worden dichtgemetseld, zou dit onmiddellijke catastrophale gevol gen hebben''. In het rapport wordt verder ver klaard, dat indien de democratische landen hecht vertoonden zijn, zy uiterst moeilijk verslagen kurihen worden. GEEN „GEHEIME ONDERHANDELINGEN". De Amerikaanse militaire gouver neur in Duitsland, generaal Lucius D. Clay, heeft de berichten uit Wash ington over „geheime onderhandelin gen" tussen een vertegenwoordiger van de Russische maarschalk Soko- lofsky en Clay's politieke adviseur Robert Murphy onjuist genoemd. Ook het nieuwsbureau van de Sow. jetrussische zóne in Duitsland heeft het bericht over „geheime besprekin gen" van begin tot eind een verzinsel genoemd. WORDT DE VALERA NIET HERKOZEN? Volgens sommige waarnemers be staat de mogelijkheid, dat de oppo sitie in de Dai] vart Eire een meer derheid van drie zetels bijeen 2al krijgen tegen de Valera. De Labour- par tij, die veertien zetels veroverd heeft, heeft besloten oppositie te kie zen tegen de Valera, wanneer hij Woensdag aanstaande candidaat zal staan voor herverkiezing als minister president. Ook'zes van de twaalf on- afhankelijken hebben besloten tegen de Valera te stemmen. Als mogelijk candidaat voor het mi nister-presidentschap wordt genoemd Sean A. Costello, een gewezen pro-, cur eur-gen eraal EVACUATIE VAN BRITSE ONDERDANEN IN MANDSJOERIJE Op de Britse ambassade te Nanking is bevestigd, dat Britse onderdanen te Moekden en andere belegerde ste den in Mandsjoerye met het oog op de opmarsch van de communistische troepen de raad gekregen hebben zich voor evacuatie aan te melden, tenzij zij zelf het risico willen lopen „zich op zekere dag in een door de commu. nister veroverd gebied te bevinden". Britse autoriteiten verklaren, dat het hier een voorzorgsmaatregel betreft met het oog op het beperkt aantal vliegtuigen, dat hun in China ter be schikking staat. FRAUDE MET VLEES- EN TEXTIELBONNEN Een slager te Amsterdam leverde op het plaatselijk distributiekantoor 7 valse toewijzingen voor vleeswa ren in. Bij onderzoek door de CCD bleek, dat hij 2500 ransoenenen ge kocht had van iemand uit Brabant. De slager werd vorgeleid en ver oordeeld tot f 1000,- boete en 4 maanden sluiting van zijn bedrijf Na veel speurwerk werd de Bra bants? leverancier van de valse toe wijzingen gearresteerd. Er kwam aan het licht, dat deze 75.000 valse tex tielpunten en 2Ö.OÖO valse vleesrant soenen gekoert hhd en merendeels reeds verhandeld. In zijn woning werden nog 59.000 valse textielpun- en aangetroffen, terwijl hij bekende nog voor f 3000.- aan textielgoede- ren te hebben gesmokkeld. Vijf per sonen, die in deze zaak betrokken waren, werden in voorlopige hechte nis gesteld. Razzia van de Douane-Recherche Volgens mededeling van de zijde van de HollandAmerika weigerde, aldus „Trouw" de bemanning van de „Nieuw Amsterdam" Vrijdagmiddag om drie uur, kort voor het vertrek, uit te varen, tenzij de directie de ver zekering zou geven, dat goederen, die detoemanning vermiste, zouden wor den vergoed. De vermissing werd ge constateerd nadat de douane-recher chedienst ten behoeve van een onder zoek de kastjes der bemanning had operigebroken. Na met de vertrou wensmannen van de bemanning bij een te zijn geweest, gaf de directie van de H. A. L. een getekende ver klaring af, die werd aanvaard, zodat het schip ongeveer drie uur later kon uitvaren. Woensdagmiddag arriveerde de „Nieuw Amsterdam" om drie uur te Rotterdam waarna de bemanning zich aan wal begèf. Om vijf uur ver scheen de douane-recherche aan boord, ten einde een onderzoek in te stellen in de verblijven van de be manning zonder dat zij daarvan aan het kantoor van de H. A. L. medede ling deed. Vijfhonderd kastjes, waar de leden van de bemanning hun kle ren en andere eigendommen bergen en die afgesloten waren, werden opengebroken aldus deelde de H. A. L. mede zodat een aanzienlijke schade ontstond. Donderdagochtend ontdekte het personeel van de H. A. L. de schade en ten ejnde de bezittingen der be manning veilig te stellen, werd alles naar één hut overgebracht, die daar na werd afgesloten. Toen in de loop van de dag en Vrijdagmorgen de be manning weer aan boord kwam, er voeren velen dat hun bezittingen niet compleet waren. Van verschillenden hunner ontbrak de gehele dienstgar- derobe.^ Eerst nadat de directie ver zekerd" had, dat voor nieuwe hang sloten zou worden gezorgd zo mo gelijk reeds in Southampton dat zij, die hun kleding misten, zolang uit de scheepsreserve een en ander konden lenen en. dat de goederen, waarvan aangetoond kon worden dat zij werkelijk vermist werden, zouden worden vergoed, viel het besluit dat men uit zou varen. Voorts heeft de directie verklaard bij de regering een verzoek te zullen indienen, om een dergelijk optreden van de douanerecherche voortaan te voorkomen. Wie zich aan de diefstal len hebben schuldig gemaakt, kon nog niet worden vastgesteld. De douanerecherche deelde mede, dat het onderzoek aan boord in ver band stond met het vermoeden van smokkel. Bij het doorzoeken der kast jes werden 55.000 sigaretten in be slag. genomen, aldus de douanere cherche. NEDERLANDS SCHIP OP DE THEEMS TEGEN EEN BRUG GEVAREN. Het Nederlandse 200 ton metende vrachtschip Delta is bij het afzakken van de Theems in botsing gekoïhen met de Battersea-bridge. Het schip liep averij op aan het stuurhuis en de commandobrug, de trechter-ventila toren zijn van. het dek geveegd en het roer is zodanig vernield, dat het niet meer te gebruiken is. 31-jarge kapitein Hendrikus Oosting is vrij ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis te Fulham. Zijn vrouw kreeg een ze nuwschok. De Battersea-bridge is licht beschadigd. GELDIGVERKLARING WERKKLEDING BONNEN Het Centraal Distributie Bureau deelt mede dat de bonnen voor werkkleding H-l en L-l tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bon H-l kan men kopen: een overall een werkpak van drill keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laborato rium jas of een mouwschort. (deze artikelen zijn thans ook verkrijg baar op de oude nog in oiplöop zijn de «weAckledingbonnen A). Op de bon L-l kan men kopen: een werkbroek of een werk jasje van keper, drill satijn, be&verteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas, (deze artikelen zijn ook verkrijgbaar op de oude werk kleding bonnen B en C) Voor de goedé orde wordt er op gewezen, dat de nummers 2 tot en met 12 van de bonnen »H en L nog niet geldig zijn verklaard. Voorts wordt medegedeeld, dat behalve de oude wefl'.ckledingbonnen A, B en C en de nieuwe bonnen H en L (gevolgd door een cijfer) ook rant soenbonnen voor werkkleding in omloop worden gebracht, nl. de rantsoenboiinen FD (waarde gelijk aan bon L). De rantsoenbonnen zijn onmiddellijk geldig. Monsterachtige lieden Donderdagavond omstreeks half negen werden twee vriendinnetjes op de Hogeschqorweg te Venlp dooi de bestuurder van een passerende auto aangesproken met de medede ling, dat zij zich zo laat niet meer op straat mochten bevinden. Een in de auto zittende jongeman, die een uniformpet droeg, gaf zich uit voor politieman en iommeerde de meisjes in de auto te stappen en mee naar het politiebureau te gaan. De kinderen merkten op de Maas burg echter, dat de auto cle richting van Blerick in sloeg. Zij trachtten door rumoer te maken en op de ruiten te kloppen de aandacht van voorbijgangers te trekken, maar hierin slaagde zij niet, temeer daar de „politieman" hen in. hun bewe gingen heiemmerde. De individuen reden door Blerick in de richting Maasbree. Zij toonden aan de meis jes armbanden en andere sierraden die zy zouden krijgen, als ze mee naar België gingen. Daarna boden ze het oudste meisje aan, alleen mee te gaan, het jongste van veertien jaar zou dan losgelaten worden. De meisjes bleven weigeren, waarop de auto in de Maasbreese bossen stil hield. Hier moest het oudste meisje uitstappen terwijl, de jongeman, die hen in de wagen had geloodst, haar dwong met hem mee te gaan. Het jongste kind bleef onder bewaking vmi de oudere man in dè auto achter Door geschreeuw trachtten de meisjes hulp in hun hachelijke si tuatie te krijgen en zij hadden ge luk, toen er een ^drietal wielrijders naderde. Een dezer stapte af, waar op de onverlaten haastig in de auto sprongen en wegreden, de onthutste meisjes achterlatende De kinderen zijn door een voorbijkomende auto thuisgebracht, waarna zij met hun ouders terstond aangifte bij de po litie deden. In verband met het'on derzoek verzoekt de recherche te Venlo thans inlichtingen. De man nen in de auto waren naar schat ting ongeveer 22 en 40-50 jaar, de oudere man had grijs haar en droeg een knevel. Zij spraken Nederlands tegen de meisjes, maar onderhiel den zich met elkaar in een voor hen onverstaanbare taal. £en koJiAeUje.... „Het Communisme ontleent zijn macht niet enkel aan de terreur van de met vrijheid en menselijke per soonlijkheid spottende Russische bar baar. Het leeft gedeeltelijk ook uit het falen der Christelijke gemeen schap bij de bestrijding en uitroeiing der plutocratie, die jarenlang mil- lioenen werklozen liet ronddolen in armoe en ellende tussen bergen van overvloed. Ik betwijfel niet, dat er ook onder de communisten idealisten kunnen zijn, die in hun strijd tegen de plutocratie ten slotte slechts een strijd tegen de sociale ongerechtig heid zien; en die, misleid door de voorspiegelingen van communistische demagogen, schijnen te geloven dat er na de uitroeiing der plutocratie als vanzelf of automatisch gezonde sociale toestanden zullen komen". Mgr. dr. Poels

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1