S)e &2ki6£(Soii4a/itt Verzamelpunt van de Christelijke democratische krachten Europa in Benelux wil gekend worden inzake Duitsland Het schieten op Java gaat door DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11307 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT' BELANGRIJKE SAMENKOMST IN LUXEMBURG Bui. Papengracht 32, Telef. Redactie 200X5, Adin. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 13.90 p. kwart. Franco p. p. f4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f L50 Verblijdende feiten DR zijn feiten van internationale samenwerking, die goede ver wachtingen voor de toekomst wek ken. Verblijdende feiten uit de laatste dagen. In steeds breder kringen dringt het door, dat het nationalisme moet wor den vervangen door een federalis me. De gedachte, die aan dit stfeven ten grondslag ligt, is zo oud als de christelijke leer over de gemeenschap aller mensen, over de grenzen van landen en volkeren heen, gepredikt in de Brieven van de Apostel Pau- lus en herhaaldelijk aan de wereld voorgehouden in pauselijke encyclie ken. En dat streven blijft gelukkig niet beperkt bij mooie woorden! De Benelux de overeenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg is.' er en nu worden er weer bespre kingen gevoerd, om deze overeen komst uit te breiden en in dit ..federalisme" ook te doen toetreden Engeland en Frankrijk, zodat het zal worden de En-Fra-Be-Ne-Lux. Dit is één verheugend feit van de laatste tijd. - Een ander feit van verblijdende aard is de -internationale cohferentie. die in Luxemburg is gehouden met het doel: de christelijk democratische krachten in Europa te verzamelen. Wij richten de aandacht op het hier naast geplaatst verslag van deze hoopvolle samenkomst. Eén gedachte willen wij ons ver oorloven 'vast te binden aan het bo venstaande: dat het gebed en het in dividuele christelijk leven van tal lozen Gods zegen moge brengen over de bedoelde pogingen pogingen, welke openen de weg, de o.i. énige weg, om een oorlog te voorkomen. Het rapport der Comm. van Drie Het rapport, dat de Commissie van Drie aan de Veiligheidsraad zal uit brengen, zal begin volgende week gereedkomen. H-t beslaat vijfentwin tig pagina's en bevat veertien bijla gen. De belangrijkste aanbeveling van de Commissie zou zijn, dat de Vei ligheidsraad vertegenwoordigers "naar Indonesië moet sturen. Deze zouden dan toezicht moeten houden op de volksstemming er. bijstand moeten verlenen bij de uitvoering van de wapenstilstand. Er is enige kans, dat de heer Gra ham niet naar Batavia zal terugke ren. De' universiteit, waaraan hij ver bonden is, moet de wens te kennen hebben gegeven, dat hij zijn oude taak weer op zich zal. nemen. Wan neer. hij inderdaad in de Verenigde Staten zal blijven, zal de heer Coert Dubois hem opvolgen. MILITANTE HINDOE ORGANISATIE VERBODEN De militante geheime Hindoe-orga nisatie Rasjtrija Swajamseval Sangh (R.S.S.), die naar schatting enkele honderdduizenden leden telt, is in geheel India verbodten. Zoals bekend, heeft de regering van India na de dood van Gandhi verklaard, dat zij het bestaan van organisaties, die geweld en .haat prediken, niet zal dulden. Na het verbod van de R.S.S- zijn ongeveer 300 leden van deze orga nisatie door de politie van Bombay gearresteerd. Wat moet er in Duitsland gebeuren? Van 30 Januari tot 1 Februari 1948 werd te Luxemburg een conferentie gehouden van de „Nouvelles Equi pes Internationales". Deze organisatie verenigt in zich vertegenwoordigers van de Europese Christelij ke-<democratische partij en, alsmede Christelij k-clemocratische persoonlijkheden uit andere partijen, en wil op deze wijze het verzamel punt zijn van de Christelijk-demo- cratische krachten in Europa. Aan de conferentie te Luxemburg, die gewijd was aan het 'probleem Duitsland, #werd deelgenomen door vertegenwoordigers uit Frankrijk, Engeland, Zwitserland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Italië, Dene marken en Tsjecho-Slowakije, terwijl de Duitse vertegenwoordiers de con ferentie ais waarneemers bij woonden. Onder dp laatste kun nen met name genoemd wor den dr. Adenauer en Jacob Kai ser, de leiders der C.D.U. in de Brit se en Russische zóne. De Nederlandse delegatie, die de K.V.P. vertegenwoordigde, bestond uit de heren rnr. E. Sassen, P. Ser- raxens, ir. E. Nicolas, dr. L. de Gou en mr. Ch. Rutten. Aan de hand van een Nederlands, een Belgisch en een Zwitsers rapport, die resp. het politieke, het economi sche en het culturele aspect van het probleem belichtten, werden diep gaande en belangwekkende discus sies gehouden. De conferentie werd besloten met het aanrt'emen van de volgende reso lutie, die aan de vertegenwoordigen de partijen zal worden voorgelegd: RESOLUTIE. De oplossing van het Duitse pro" bleem is afhankelijk van de alge mene wederopbouw van Europa, zo als deze afhankelijk is van de oplos sing van het Duitse probleem. Om deze beide gezamenlijke doel stellingen te bereiken, is het op de allereerste plaats noodzakelijk trouw le blijven aan het erfgoed der Chris telijke beschaving of deze trouw te herwinnen. In de moeilijke en kom mervolle omstandigheden, waarin zij zich bevinden, zouden de Euro pese naties een broederlijke gemeen" schap moeten vormen; dit wordt hen verhinderd door de onenigheid tus sen de grote mogendheden, en met name door hetv feit, dat een dezer mogendheden, die een groot gedeelte van Duitsland bezet houdt, er niet toe komt met de anderen samen te werken. Het mislukken van de conferentie te Londen noodzaakt de volkeren van West-Europa tot onderlinge sa menwerking, zonder nochtans hun streven te beperken tot een enkel gedeelte van Europa. Wanneer het Duitse volk in de Europese gemeenschap wil binnen- J*^E LANDEN VAN BENELUX hebben te verstaan gegeven, dat zij inza ke Duitsland geraadpleegd wensen teworden, voordat zij kunnen in gaan op het denkbeeld van Bevin tot vorming van e6n Westelijke Unie. Dat is één van de voorwaarden uit het uit negentien punten bestaande protocol van België, Nederland en Luxemburg, dat vandaag te Brussel zal worden voorgelegd aan Hector McNeill, Bevins naaste medewerker. ming inzake Duitsland zijn, voordat de Westelijke staten ernstig konden ingaan op het plan van Bevin. Als punten, welke voor Benelux van het grootste belang zijn, noem den zij: 1. Herleving van de handel met Duitsland; 2. het scheepvaartverkeer van en naar Duitsland; 3. de Nederlandse en Belgise ter ritoriale eisen. Nadere bijzonderheden gevraagd Voor de rest bestaat het protocol hoofdzakelijk uit een reeks vragen aan Groot-Brittannië, om uitleg van het begrip Westerse Unie. Het is op gesteld op de 'conferentie te Luxem- burg. De bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van België. Nederland en Luxemburg begint te Brussel! slechts twee weken voordat Groot-Brittannië, Frankrijk en Ame rika te Londen gaan confereren over een gemeenschappelijke politiek in zake Duitsland. Daar de besprekin gen te Londen misschien zullen lei den tot een fusie van de bezettings zones, willen de landen van Benelux worden gehoord, Voordat daarover beslissingen va^en. In een gemeenschappelijke verkla ring hebben Nederland, België en Luxemburg er gisteren op gewezen, dat bijzonderheden over het voorstel van Bevin tot nu toe slechts aan Frankrijk bekend zijn gemaakt. Zij nemen aan, aldus is van officiële Ne- derlandsche zijde verklaard, dat McNeill soortgelijke bijzonderheden te Brussel bekend zal maken. Nederlandse functionarissen heb ben er nogmaals op gewezen, dat Zweden doet niet mee. De Zweedse minister van Buiten landse Zaken, Oesten Unden, heeft in een gemeenschappelijke bijeen komst van de beide Kamers van het Zweedse Parlement verklaard, dat Zweden niet zal toetreden tot de door minister Bevin voorgestelde West- Europese Unie. daar het zich niet de kans, wil laten benemen, dat het in een volgende oorlog weer neutraal kan blijven. De minister verklaarde er zeker van te zijn, dat de overgrote meerderheid van het Zweedse volk zich niet wenst aan te sluiten bij een statenblok. Wel bepleitte Unden nauwere be.' trekkingen met Denemarken en Noor wegen. Hij zeide, dat men ook in de toekomst veel zau kunnen bereiken door een breed opgezette en wel- Duitsland e'en uiterst belangrijk overlegde Skandinavische samenwer- vraagstuk is. Er moet overeenstem- 1 king. treden, moet het de verplichting op zich nemen tot een geestelijke her nieuwing. alsmede tot een zo voller oig mogelijk herstel van de schade, aangericht door een, op misdadige wijze ondernomen en gevoerde oor log. Duitsland kan zijn moreel en poli tiek evenwicht in het nieuwe Euro pa alleen hervinden op voorwaarde, dat het een opvoedingssysteem, in voert en toepast, dat, in het kader van vrijheid van onderwijs, de rech ten en vrijheid, van de ménselijke persoon erkent; dat de taak van de staaf opvat als zijnde een dienen van het algemeen welzijn, zowel natio naal als internationaal; dat het al-„ gemeen en agressieve nationalisme verwerpt; dat het contact en de uit wisseling met vertegenwoordigers van de Christelijke Europese cultuur bevordert en vermeerdert. Terwijl de grote mogendheden een zeer belangrijke rol te vervullen heb ben bij de wederopbouw van Europa, is het tevens noodzakelijk, dat aan de te nemen beslissingen deelnemen de democratische Europese mogendhe den, die hierbij direct betrokken i zijn. Het vraagstuk der Duitse econo mie moet bestudeerd en opgelost worden met inachtneming van de eisen, welke de Europese samenwer king stelt. Binnen 't geheel van het economisch herstel van Europa, moet deze oplos sing de herstelbetalingen verzeke ren. Ingevoegd in het Europese econo mische plan, moet de Duitse econo mie medewerken aan het evenwicht der Europese economie. Een toezicht op de Duitse econo mie (vooral in het Roergebied, de onmisbare leverancier van geheel Europa) moet iedere mogelijkheid van herbewapening voorkomen, op dat Duitsland meer een militair ge- voor voor zijn buurlanden zal kun nen worden. De edelmoedige hulp, welke door de Verenigde Staten aan Europa wordt aangeboden, zal moeten leiden tot het vestigen van een Europese sa menleving, die op eendrachtige wijze zoveel mogelijk gebruik mankt van zijn eigen hulpmiddelen. In afwachting van. het ogenblik, dat de Europese economische samen werking haar weldoende resultaten zal gaan afwerpen, is het noodzake- Zoals in de voorwaarden voor het bestand vastgelegd, kwamen op ver schillende plaatsen aan de Status Quo lijn Nederlandse en Republikeinse officieren bijeen om de Status Quo lijn van duidelijke kentekenen te voorzien. Kapitein Roejito van T.N.L overhandigt Kapt. Vosveld van het K-N.IL. een schrijven waarin wordt medegedeeld dat Kapt. Roejito op treedt als vertegenwoordiger yan het Republikeinse leger. Foto genomen te Klero bij Sala- lijk, dat er bepaalde maatregelen ge troffen worden, teneinde te voorko men, dat Duitsland aan de wanhoop en het nihilisme wordt prijsgegeven, zoals een verhoging van* de voedsel rantsoenen en een hervorming van het geldwezen. De Duitse landen kunnen niet on middellijk aan het Europees hefstel deelnemen, indien niet tevoren, zo spoedig mogelijk, de beperkingen worden opgeheven, die bp dit ogen blik de handel verhinderen met hun "buurlanden, die hen economisch moe ten aanvullen. De federale organisatie van Duits land moet bevorderend werken op de stichting van een federaal Euro pa, dat gevormd wordt door vrije en democratischestaten binnen het raam der Verenigde Naties. De Duit sers met een geestelijke levensbe schouwing, en vooral de Christelijke en democratische élites, wier inspan ningen de conferentie erkent en toe juicht, hebben tot taak hun mede burgers er toe te brengen het na- cisme en het militairisme voorgoed te verwerpen, teneinde oprecht hun plicht te vervullen tegenover Europa en tegenover de fnensheid.\ Naar Aneta verneëmt, zal de „Ren ville", na een verblijf van ruim twee maanden ir Indonesië, op 10 Febr. uit de Indisphe wateren vertrékken. Het is nog niet bekend, in welke plaats of plaatsen in den vervolge de ontmoetingen tussen de beide de legaties zullen plaats vinden. Wel is de suggestie gedaan om afwisselend te Batavia en te Djokja bijeen te ko men, doch een besluit dienaangaande is nog niet genomen. Intussen zijn er reeds geruime tijd geen politieke besprekingen gehou den. Uit gezaghebbende Nederlandse kringen vernam Aneta heden, dat de uitvoering van de bestandsovereen komst niet overal even bevredigend verloopt en dat, sedert de onderteke- ning dezer overeenkomst, nu drie we ken geleden, in sommige delen van Java zulks tegen "de verwachtin gen van Batavia en Djokja in in VRIENDSCHAPSVERDRAG TUSSEN S.U. EN ROE^ENIë De S'owjet-Unie en Roemenië heb ben een verdrag van vriendschap en wederzijdse bijstand gesloten, aldus meldt radio Moskou. Maandag arri veerde te Moskou een Roemeense delegatie onder leiding van dr Groza, minister-president en Anna Pauker minister van buitenlandse zaken, die dezelfde avond besprekingen opende met Molotof, de Sow jet- Russische minister van buitenlandse zaken. Reutér herinnert er aan, dat de S.U. thans verdragen van vriendschap en wederzijdse bijstand heeft met Tsjecho-Slowakije. Hongarije, Polen, Joego Siavië en Roentenië en Roe menië op zijn beurt met Bulgarije, Hongarije en Joego-Slavië. HUWELIJK MICHAEL EN ANNE IN MEI AANSTAANDE? Volgens de „Berlinske Tidende" zou het huwelijk van ex-koning Mi chael van Roemenië en prinses Anne de Bourbon Parma. plaats vinden in Mei aanstaande en „Allerwaarschijn lijkst'' te Kopenhagen, ofschoon om trent de plaats nog- geen definitief besluit zou zijn genomen. SNEEUWSTORMEN IN NEW YORK Als gevolg van sneeuwstormen moest te New York al het luchtver keer worden gestaakt De treinen rijden nog, maar ondervinden veel vertraging. Gisteravond lag er reeds 10 om sneeuw en verwacht wordt, dat er vandaag nog zo'n hoeveelheid bij zal komen. De sneeuwplaag heeft de stad deze winter al ongeveer zes anillioen dollar gekost. de toestand geen merkbare verande ring is gekomen. De betreffende krin gen wezen er op, dat van Nederland se zijde steeds is gesteld, dat er geen sprake kan zyn van substantiële poli tieke besprekingen, zolang de' order tot hét staken van het vuren niet metterdaad tot uitvoering is"gebracht. men voegde hieraan toe, dat van Ne derlandse zijde thans de grootste voorzichtigheid in acht wordt geno men. De voorbereidende besprekin gen kunnen uiteraard voortgang vin den. Inmiddels vernam Aneta van de zijde van de Commissie voor goede diensten, dat. bij de bestandscommis sie van de Commissie, zowel van Ne derlandse als. van republikeinse zij de, brieven waren ontvangen over moeilijkheden bij de uitvoering van het bestand en voortdurende be standschendingen. Van andere zijde vernam Aneta dat. zoals uit de radioi'ede vgn gene raal Spoor reeds 'is gebleken, vooral in. Oost-Java de uitvoering van het bestand op grote moeilijkheden stuit. Reuter meldt intussen in verband met deze moeilijkheden nog het vol gende: De Indonesische republiek heeft aan de Commissie voor Goede Diensten een brief doen toekomen, bevattende een opgave van ongeveer 300 doden en gewonden aan Indone sische zijder gevallen in 30 beweerde incidenten met de Nederlanders, voorgekomen sedert het sluiten, der bestands-overeenkomst op 17 Jan. Aan Nederlandse zijde droeg men geen kennis van enigerlei republi keinse brief in deze geest. Wel is, naar werd medegedeeld, van Neder landse zijde bij de Commissie een protest 'ngediend tegen de sabotages en beschietingen in Oost-Java, die sedert de ondertekening van het be stand in onverminderde mate voort gang hebben gevonden. Sedert deze ondertekening werden, naar werd medegedeeld, minstens 23 Nederland se militairen gedood en 50 gewond in botsingen met republikeinen. ENGELAND VOND NEDERLANDSE APPELS TE DUUR De onderhandelingen, die sedert December aan de gang zijn tussen Engeland en Nederland over de ex port van tien millioen kilo appelen naar Engeland, hebben geen resul taten opgeleverd. Het Engelse minis terie van financiën achtte namelijk de gevraagde prijs te hoog en tijdens de onderhandelingen daarover ver streek het seizoen, zodat men van Nederlandse zijde het minimum quantum, dat Engeland nodig had niet meer kon garanderen. Engeland heeft zich nu in België gedekt. Amerika is tot concessies bereid Generaal Clay, de Amerikaanse gouverneur in Duitsland, brengt een bezoek aan Parijs en heeft daar gis teren gezegd, dat de Amerikanen desnoods grote concessies zullen doen om Frankrijk over te halen, zijn plaats in te nemen in het bestuur van Trizonië, de combinatie van de Britse, Amerikaanse en Franse zones van Duitsland. Frankrijk en Amerika zijn het volgens Clay eens over de hoofdzaken, maar er heerst no'g me ningsverschil over enige details. Met cijfers toonde de generaal aan, dat Frankrijks- vrees voor een sterk Duitsland overdreven is: de Duitse productie bedraagt 42 pet. van de vooroorlogse omvang, terwijl de rest van Europa weer op 85 pet. is geko men. .Evenals Frankrijk is Amerika van gevoelen dat, wanneer er een centrale Duitse regering komt, deze beperkte bevoegdheden dient te heb ben. Over de kansen op nieuwe Duitse agressie zei Clay, dat de geallieerden op hun hoede moeten zijn vpor een gedachte aan revanche, welke waar schijnlijk zal ontstaan, wanneer Duitsland zich op economisch gebied heeft hersteld. Het nationaal-socialis- me zal echter geen kans meer krij gen; dat is voor altijd dood, omdat het heeft gefaald. „Als er moeilijk heden komen, zullen deze voort vloeien uit nationalisme en niet uit nationaal-socialisme", zei Clay. De bezetting van Duitsland zal, volgens Clay, misschien vijftien, mis schien ook vijf-en-twintig jaar du ren, in elk geval, totdat Duitslarid een regering heeft, welke door de andere landen aanvaardbaar wordt geacht als lid van de familie van vol keren. BOEREN LIETEN BESTRIJDING VAN COLORADOKEVER NA. Tien boeren moesten zich gisteren voor de Rotterdamse rechtbank ver antwoorden wegens^ overtreding van het Coloradokeverbésluit 1941, Van het vonnis-door het kantongerecht, dat hen had veroordeeld tot boeten variërend van 60 tot 100 gulden, waren zij in hoger beroep gekomen. Deze boeren hadden nagelaten in Juni en Juli hun aardappelvelden te besproeien, ofschoon zij wisten, dat zij daarfoe verplicht waren. Zij zei den, te weinig personeel te hebben, geen sproeiers en bespuitingsvloei- stof te kunnen krijgen, enz. Een ge- tuige-deskundige verklaarde echter, dat dit uitvluchten waren en dat de poeren geen medewerking wilden vei'lenen. Op de velden van een van de tien waren haarden van duizen den larven gevonden. De Officier van Justitie eiste te gen negen van hen boeten van 100 en tegen de tiende veertien dagen hechtenis. POLITIE ACHTERHAALT EEN COMPLOT VAN SPOORWEGDIE VEN Het was de politie bekend, dat er geregeld goederen uit spoorwagons werden gestolen. Gisternacht had de recherche beet: te Deventer werd een vrachtauto aangehouden, waarin zich twee Amsterdammers, L. en K., bevonden, die zes pakken costuum- stof en een pak met zeventien over hemden bij zich hadden. De-goederen waren 's nachts uit een goederen trein 'te Deventer gestolen. Eén van de Amsterdammers had een appa raatje bij zich, dat geschikt bleek te zijn om goederenwagons-zonder ver breking van het zegel te openen.. De Amsterdamse politie kreeg een waarschuwing en slaagde er in nog drie personen te arresteren. Bij hen thuis vond men nog een partij textiel die van spoorwegdiefstallen afkom stig was. Witlof naar de vaalt Een partij van 26.000 kilo witlof, die op de veiling onverkoopbaar was, is in de verboden strook langs de Duitse grens vernietigd. De witlof bestond grotendeels uit tweede soort. Een en ander is een gevolg van de grote aanvoer van kwali teitslof uit België, dat zelf over stroomd wordt door nog goedkoper Italiaans witlof. Bovendien is er meet vraag naai bloemkool, welke als gevolg van de zachte winter nog steeds op de veiling wordt aange voerd. RESTITUTIE KOLENGELD Aan de postkantoren heeft plaats de terugbetaling det indertijd bere kende verhoging van de kolenprijs. Medenemen: bon 78 en 81 BV van de brandstoffenkaart TA 707 en/of •bon 76 BV van de kaart TB 707. Morgen zijn de letters Ke tot en met Ko aan de beurt. De postkantoren zijn geopend van 9 'tot 3 uur. DISTRIBUTJENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK VAN 8 t.m. 21 FEBRUARI 1948. BONKAARTEN KA, KB, KC 802. 175 algemeen 500 gfam suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperin- gen 176 algemeen 1600 gram brood (geldig t.m. 14 Fe bruari a.s.) 177 algemeen 400 gram broodi of 1 rantsoen gebak (geldig t.m. 21 Fe bruari a.s.). 179 algemeen 50 gr. zachte zeep -f- 125 gram soda. 165 reserve 800 gram brood (geldig t.m. 14 Fe bruari a.s.) 168 reserve 400 gyam brood. (geldig t.m. '14 Fe bruari a.s.) BONKAARTEN KD, KE 802 673 algemeen 500 gram bananen (voorinl.) 674. 675 alg. 250 gram suiker, bo- terfiamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gr. versnaperingen. 676 algemeen 400 gram brood (gel dig t.m. 14 Febr. a.s.) 677 algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (gel dig t.m. 21 Febr. a.s.) 679 algemeen 500 gram zachte zeep 250 gram soda 664 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 14 Febr. a.s.) 668 reserve 5j)0 gram bloem of zelfrijzend bakmeèl óf kindermeel of kinderbiscuits BONKAARTEN MA. MB, MC, MD, MH. 802 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1055 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 granx versn. TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN, ENZ. QA, QB, QC 802. 07, 11 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 09 versn. 200 gram versn. of 200 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop, enz. 12 versn100 gram versn. of 100 gram suiker, bo terhamstrooisel, enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 Februari worden gebruikt. De bon 673 algemeen! voor banan^a moet uiterlijk op 14 Fe- bruari^a.s. bij een handelaar in groente en/of fruit worden ingele verd. HET RANTSOEN TOILETZEEP Daar is gebleken, dat de publica tie in de dagbladen van het uit de staatscourant van 20 Januari 1948 overgenomen bericht waarbij een Rantsoen toiletzeep wordt vastgesteld op 180 gram, enig misverstand heeft doen ontstaan, maakt de directeur van het rijksbureau voor chemische producen het volgende bekend: be doeld bericht behelst niet anders dan de officiële bevestiging van een sinds Juli r947 bestaande toestand. Op 3 Juli 1947 werd namelijk voor de eerste maal een bon gepubliceerd •voor 225 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep in tegenstelling met het vroegere rantsoen van 90 gram toiletzeep. ZUINIG MET HUISHOUDZEEP IN .rVERBAND MET VERVROEGDE BONAANWIJZING De directeur van het rijksbureau voor chemische producten deelt mede dat door verschillende •omstandig heden de laatste bonaaniwyzing voor huishoudzeep 14 dagen is vervroegd.. Aangezien de volgende bon voor huishoudzeep op het normale tijdstip zal worden aangewezen, zal het pu bliek thans acht in plaats van zes weken met dit rantsoen moeten toe komen. Men wordt derhalve aange raden de nodige zuinigheid te be trachten- De bonaanwijzihg voor zachte zeep, aanvankelijk vastge- aanvankelijk vastgesteld op 18 Maart a.s. zal in verband met het boven staande een week worden vervroegd. £en fcoAAeltfe... „Gandhi's leven was steeds gewijd aan het lot zijner medemensen voor welk doel geen persoonlijk offer hem te groot was. Het heengaan van figu-* ren als Gandhi is bijzonder in tijden als wij thans beleven een ernstig ver lies". Minister Beel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1