S)e £ekl6e6oii4cmt Valt de franc of valt de regering Nieuwe financieringsplannen voor woningbouw Vliegtuigongeluk eist 33 doden Jfioxte QoCp DONDERDAG 29 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11301 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Nieuwe financiering voor woningbouw op komst Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 /GISTERAVOND is de zitting van de Franse Nationale vergadering, waar- in het wetsontwerp tot instelling van een vrije goudmarkt zou worden behandeld .uitgesteld. Men acht de kans, dat het wetsontwerp zal wor den aangenomen, gering en indien het ontwerp wordt verworpen, is het Waarschijnlijk dat de regering binnen een of twee dagen zal vallen. Na een stormachtige vergadering heeft de socialistische partij besloten, zich bij de behandeling van het wetsontwerp van stemming te onthouden. Dit besluit geeft Schuman een klei ne kans op een geringe meerderheid, wanneer zijn wetsontwerp in stem ming wordt gebracht. De Franse re gering had eerder op de dag beslo ten, geen wijzigingen in de tekst van het voorstel aan te brengen, daar, zoals Schuman zei, de tijd van onder handelingen nu voorbij is. Welbe wust laat dus de regering haar voort bestaan afhangen van stemming over het ontwerp, ofschoon de kwestie van vertrouwen niet uitdrukkelijk wordt gesteld. De regering hoopt in de loop van vandaag (Donderdag) tot overeen stemming met de socialisten te ko men. Biljetten van 5.000 frs. uit de circulatie. Het Franse ministerie van financiën heeft bekend gemaakt, dat de Franse Linken tot Zaterdag gesloten zullen zijn in verband met het onttrekken aan de circulatie van alle bankbiljet ten van 5.000 frs. In een communiqué wordt gezegd, dat de regering he denmorgen aan de Nationale Verga dering een hiertoe strekkend wets voorstel zou voorleggen. Alle banken, postkantoren, spaarbanken e.d. zullen gesloten zijn zolang het wetsvoorstel besproken wordt. Marshall over de devaluatie van de franc. Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft op een persconferentie verklaard, dat de de valuatie van de Franse franc nodig is om Frankrijk in staat te stellen aan zijn verplichtingen in het kader van het Europees herstel te voldoen. De maatregel zou geen ongunstige terug- Niet eens over de koers „PRAWDA" BESTRIJDT KAMERAAD DIMITROF. De „Prawda", het blad van de Rus sische communistische partij, heeft verklaard, geen steun te verlenen aan de ideeën over een federatie en een douane-unie van de Balkanlanden met Polen, Tsjecho-Slowakije en Griekenland. Georgi Dimitrof de Bulgaarse pre mier, heeft deze ideeën naar voren ge bracht. Volgens hem zal de federatie worden gevormd, wanneer de tijd er rijp voor is. Een douane-unie van de Oosteuropese landen is een vitale noodzaak, aldus Dimitrof. De „Prawda" schrijft: „Wij gelo ven, dat de landen in Oost-Europa geen behoefte hebben aan een kunst matige federatie of douane-unie. Wat zij wel nodig hebben is een consolida tie en bescherming van hun onafhan kelijkheid en souvereiniteit door mo bilisering en organisering van hun binnenlandse democratische krach ten, zoals precies omschreven staat in de verklaring van de negen com munistische partijen die Je Komin- form vormen". Het bewijs van de politieke onenig heid tussen de commun^tische par tijen van Oost-Europa is door de cri- tiek van de „Prawda" geleverd, al dus de diplomatieke correspondent van Reuter. De redenen, waarom de Sowjet- Unie zich heeft gekant tegen het plan van Dimitrof zijn tweeërlei: 1) Rusland wil aan het hoofd blij ven van een panslavische beweging. 2) Polen en Tsjecho-Slowake zijn bevreesd om ondergeschikt te worden aan Zuid-Slavië. Met de grootste belangstelling slaat men te Londen de politieke ontwikkeling gade. In kringen, die in nauw contact staan met senator Vandenberg, ver luidt. dat men voorlopig heeft beslo ten de voor de eerste vijftien maan den gevraagde fondsen voor het plan van Marshall van zes milliard acht honderdduizend dollar tot vijf en een half milliard dollar te verlagen, om nog drastischer beperkingen te voor komen. Marshall heeft echter verklaard, dat hij geen verandering zal brengen in het aangevraagde bedrag. Graham wordt vervangen Prof. Graham, het Amerikaanse lid van de Commissie van Drie zal wor den vervangen. Zijn opvolger zal worden de heer Coert Dubois, die van 1927 tot 1930 consul-generaal te Batavia is geweest. Frank Graham is1 vanmorgen vroeg reeds per vliegtuig uit Batavia naar Nederland vertrokken. Binnenkort zal de Renville waar schijnlijk ook de verre reis naar Ame rika gaan aanvaarden. De Nederland se en Republikeinse delegaties zullen een nieuwe vergaderplaats zoeken. Vermoedelijk zullen daarvoor twee plaatsen worden aangewèzen, waar de delegaties dan afwisselend haar ver gaderingen zullen houden. slag hebben op de rol van Frankrijk in het program voor het herstel van Europa. Uno-vergadering te Parijs? Het is zeer waarschijnlijk, dat de algemene vergadering van de Uno te P^ijs zal worden gehouden, heeft Bidault. de Franse minister van bui tenlandse zaken tijdens een kabinets zitting gezegd. „Trygve Lie is bij zijn bezoek aan de Franse hoofdstad onder de indruk gekomen van de mogelijkheden, wel ke Parijs biedt. Een gunstige factor is ook de devaluatie van de franc, tengevolge waarvan de kosten der zitting te Parijs voor de deelnemers zullen verminderen". Te Lisse is de Nationale tentoonstel ling van Bolgewassen geopend. Een detail-overzichi van deze bijzonder fraaie expositie.. TWEEDE KAMER Minister Vos zelfs verklaarde gis termiddag in de weede Kamer, het ongewenst te achten, dat hij als hoofd van het belangrijke departement van Wederopbouw moet optreden. Hij kon er echter niet aan toevoegen, dat zijn waarneming nog maar korte tijd zal duren. Heel voorzichtig zeide hij, dat er zo spoedig mogelijk een defini tieve minister voor dit departement zal komen. Wat tot nu toe op het gebied van de herbouw is gedaan, mag niet zo worden verguisd als soms wel wordt gedaan, zo zeide de minister. Het loopt goed met de woningbouw. Nu komen al vijftienhonderd woningen per maand klaar en de minister had goede hoop, dat men over het hele 1948 het totaal van 40.000 zal berei ken De montagebouw, wordt zoveel mogelijk bevorderd, maar daarvoor zijn nieuwe fabrieken en midlines nodig. Niettemin bestaat er kans, dat nog dit jaar niet deze vorm van bou wen zal kunnen worden begonnen. Er mag geen verlaging van het woningpeil komen. Wat nu gebouwd wordt, zal het toch liefst vijftig- tot vijf- en zeventig jaar moeten uithou den. Omtrent die boerderij-bouw deelde ir. Vos mee, dat in '47 in totaal f 40 millioen is besteed voor 44.000 op drachten. Thans zijn gereed of in aanbouw 1000 boerderijen. Z. Exc. zou op zeer korte termijn met finan ciën gaan praten om een groter be drag voor de boerderijen-bouw los te krijgen. De financiële aspecten van de ge hele herbouw zijn bezien aldus verder de minister en een gewij zigde financiële regeling is vrijwel voltooid, met een „niet onbelangrijke verbetering". Alles moet gedaan worden om tot verlaging der prij zen te komen, door renteverlaging, vermindering der aannemerswinsten en verhoging der productie. Op de duur is huurverhoging niet te ver mijden; deze kwestie is Kabinetspo- litiek, zei minister Vos. Een vraag naar vereenvoudiging der voorschriften zou de minister na der overwegen. De kwestie van emolumenten voor bouwvakarbeiders heeft vaak een onderwerp van overleg uitgemaakt; de minister is bereid deze aangele genheid nog eens te doen bespreken. Aan het slot van zijn rede riep de bewindsman uit, dat niets verder ligt van de am'benaren dan het naar zich toetrekken der regelingen en haar uitvoering. Het vertrouwen tussen ambtelijk apparaat en vrije bedrijfs leven moét worden, hersteld, aldus betoogde ir. Vos met nadruk. Van alle kanten moet men de schouders zetten onder het werk, dat nog wel 25 jaar zal duren. Bij het begin van de zitting is een brief voorgelezen van dr Bierema, dat de Partij van de Vrijheid met de groep-Oud is gaan samenwerken. Zijn fractie vertegenwoordigt nu de Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie. De voorzitter deelde mede, dat waarschijnlijk nog hedenmiddag met het debat over Indië kan worden begonnen. \,S DE HARSKAMP. Minister Vos heeft gisteren in de Tweede Kamer de stagnatie bij de voltooiing van het Militair Tehuis in de Harskamp verklaard. Aanvanke lijk had zijn voorganger, minister Ne- her, goedkeuring verleend voor de bouw van een recreatiegebouw. T)q kapel zou later volgen. Van kerkelij ke zijde werd toen aan de heer Ne- her gievraagd de kapel tegelijk te mo gen bouwen. Dit verzoek is afgewe zen. Toen op een gegeven ogenblik bleek, dat er toch met alles tegelijk begonnen was, hebben d'e kerkelijke autoriteiten ingezien, dat er een fout was gemaakt. Zij hebben daarvoor hUn excuses aangeboden Thans wordt geen verdere uitbreiding aan de bouw gegeven. Aldus minister Vos. De heer Andriessen (K.V.P.) repli ceerde daarop, deze uitleg van de be windsman te zullen toetsen aan de opinie van eigen relaties. EERSTE KAMER In de vergadering der Eerste Ka ter, prof. Kranenburg mede, dat prof. mer van gisteren deelde de voorzit- dr J. R. van den Brink bedankt heeft als lid der Kamer. Besloten werd tot toelating van mr Th. R. J. Weyers tot lid der Kamer in de vacature wijlen mr J. C. A. M. van de Mortel. De 'heer Molenaar legde de ver klaring af, dat zijn fractie 'thans be- hoort tot de Volkspartij voor Vrij heid en demcratie. De voorzitter deelde mede, dat hét wetsontwerp tot nationalisatie van de Nederlandse Bank gezonden is naar een' commissie van voorbereiding, waarin zitting hebben de heren Van de Kieft, Stikker, Wijffels, Rip en Van Santen. De Kamer ging hierna in de afde lingen. Zy zal Woensdag 4 februari te 12 uur weder bijeenkomen voor behandeling van wetsontwerpen van eenvoudige aard. In het gebergte in de buurt van Fresno Calif ornië) is een groot vliegtuig neergestort en in brand ge vlogen. Alle passagiers en alle leden van de bemanning zijn om het leven gekomen, in totaal 33 man. Aan boord van het Amerikaanse toestel bevonden zich acht en twintig Mexicaanse landarbeiders, een im migratiebeambte en een bemanning van vier koppen. Negentien lijken zijn tot dusverre geborgen. ZWAAR WEER IN ITALIë. Uit verschillende delen van Italië worden zware regens, overstromin gen en aardverschuivingen gemeld. Venetië is overstroomd door een ongewoon hoog getij, zodat de in woners op de bovenverdiepingen van hun huizen moeten verblijven. De Via Aurelia te Rome werd door een aardverschuiving geblokkeerd. De ri vier de Arno heeft haar hoogst moge lijke stand bereikt. Twee van haar zij rivieren zijn buiten haar oevers ge treden en hebben ongeveer 4000 acres bouwland overstroomd, waar door 150 gezinnen geïsoleerd werden. Zware regens, die gisteren meer dan 10 uur lang in Rome vielen, heb ben de Tiber in de laatste 24 uur meer dan vier meter doen stijgen. TWEE MARINE VLIEGTUIG EN UIT De KOERS. Een "Tgeant-vlieger, die gister morgen c.n 10.00 uur met het éénper soons marinevliegtuig NR 1145 van het vliegveld Valkenburg was o„ w stegen, raakte de koers kwijt. Boven Uithuizen was de benzinetank leeg, waardoor de vlieger genoodzaakt was een noodlanding te maken. Hij slaag de er in met zijn toestel ongeveer 12 uur op een stuk bouwland van de landbouwer G. Bouwman in de Moeehorn te Uithuizen te landen. De sergeant, die meende in Denemar ken te zijn neergekomen, is onge deerd. Het toestel, dat een paar hon derd meter door de modder schoof, verloor de propeller en werd licht be schadigd. Een tweede marinevliegtuig, even eens bemand door een sergeant-vlie. ger, steeg tegelijkertijd met de NR 1145 van Valkenburg op. Ook dit toe stel geraakte uit de koers en werd door benzinegebrek genoopt een nood landing te verrichten nabij Dokkum. De piloot kwam met de schrik vrij; de machine werd beschadigd. PROVINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND. De Prov. Staten hebben uitvoerig gesproken over een verordening ont grondingen. Mr. Knibbe verdedigde een drietal door hem ingediende amendementen. Deze amendementen werden verworpen en de verordening werd z.h.st. aangenomen. Aan de orde was hierna een voor stel van Ged. Staten tot zuivering van het provinciaal bezittingsrecht voor zoveel betreft een aanvulling van het algemeen polderreglement. ■Ook dit voorstel werd na discussie aangenomen, met 34 tegen 19 stem men. DE MARINIERSBRIGADE Huidige taak 1 Januari 1949 ten einde Naar in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de be groting van Marine wordt medege deeld, ligt het in het voornemen van de regering, de huidige taak van de tot een regiment georganiseerde Ma riniersbrigade uiterlijk 1 Januari 1949 te beëindigen. Teneinde echter op tegenslagen, welke een langere handhaving van het regiment nodig zouden maken, voorbereid te zijn, wordt er, wat per soneel betreft, op gerekend, dat het eerste gedeelte van de voor het ma riniersrégiment bestemde dienstplich tigen van de lichting 1948 nog onder de wapenen komt. KOOPVAARDIJ EN MARINE G©en officieren zullen meer aan de handelsvloot worden onttrokken Van de 2200 officieren, die de Ko ninklijke Marine thans telt, behoren er 110-0, dus de helft, tot de Konink lijke Marine-Reserve in haar onder scheidene organisatievormen. Van deze officieren der Koninklijke Marine-Reserve is het merendeel, b.v. alleen al 500 nautisoh geschoolden, rechtstreeks uit de koopvaardij af komstig. De minister van Marine is, aldus de memorie van antwoord inzake de be groting 1948, op grond van de recen te oorlogservaringen de mening toe gedaan dat in de toekomst deze zware wissel niet meer op de Nederlandse handelsvloot kan worden getrokken, zonder deze ernstig in haar oorlogs- taak te belemmeren- Hij heeft, vooruitlopend op de re sultaten van een commissoriaal on derzoek, reeds maatregelen beraamd om een zo groot mogelijk aantal reserveofficieren uit kringen buiten de koopvaardij te verkrijgen en deze door speciale opleidingen voor hun taak geschikt te maken. De eerste de zer opleidingen zal dezer dagen aan vangen. K.A.B. in Haarlem zestig jaar De Katholieke Arbeidersbeweging in het bisdom Haarlem gaat dit jaar haar 60-jarig bestaan vieren. Bij gelegenheid van dit heugelijke feit zal door de gezamelijke plaatse lijke afdelingen een cadeau worden aangeboden in de vorm van een be drag in geld, dat bestemd is tot vor ming van een fonds tot Uitzending van Rjustbehoevende Moeders. Daartoe wordt door de besturen der verschillende afdelingen een spaaractie onder de leden georgani seerd. DR. G. C. W. GORRIS S.J. t Te Nijmegen is overleden de his toricus dr. G. C. W. Gorris S.J. De overledene werd op 18 October 1877 te Amsterdam geboren. In 1912 her haalde hij zijn doctoraal examen Ne derlandse letteren te Leiden. Na o.m. als leraar te Amsterdam werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1920 profes^ sor in de kerkelijke geschiedenis aan het theologische college der paters Jezuieten te Maastricht. Door zijn ve- .le publicaties op wetenschappelijk gebied had pater Gorris een plaats ond'er de beste historici. Bij de brand van Nijmegen in Sep tember 1944 verloor de overledene al zijn wetenschappelijke gegevens. De laatste jaren werd hij verpleegd in het Canicius College te Nijmegen. De plechtige uitvaart wordt Zaterdag morgen gehouden in de Kapel van het Canicius College waarna de be grafenis plaats heeft op het kerkhof Mariendaal te Grave. EREPROMOTIE KARDINAAL IN LEUVEN 12 FEBRUARI. De aartsbisschop van Utrecht, Jo hannes kardinaal de Jong, zal op 12 Februari in Leuven promoveren tot ere-doctor in de theologie aan de uni versiteit aldaar. De „Willem Barend sz" produceert f100.000 per dag! De „Willem Barendsz" heeft in de periode van 8 tot 17 Januari 8390 va ten 1398 ton traan en 694 vaten 115 ton spermolie geproduceerd. De totale productie van 1513 ton in veertien dagen betekent, dat onze walvisvaarder per dag voor een waar de van 100.000 produceert. De totale productie in dit seizoen, dat op 8 December 1947 aanving, be droeg volgens een communiqué van de Nederl. Mij. voor de Walvisch- vaart t.m. 17 Januari 24795 vaten 4132 ton traan en 4887 vaten 814 ton spermolie. Het vorig jaar waren op hetzelfde tijdstip 13554 vaten 2259 ton traan en 360 vaten 60 ton spermolie geproduceerd. UIT DE P. v. d. A. Naar ons ter ore komt heeft het partijbestuur van de P. v. d. A. al haar afdelingen aanbevolen, in alle kieskringen de heer W. Drees no. 1 op de candidatenlijst voor de Kamer verkiezingen te plaatsen. Zoals dat nu eenmaal gaat heerst in sommige kringen der partij een zekere ont stemming over deze voorkeur van het partijbestuur; men zou daar al thans in een aantal kieskrnigen lie ver prof. Schermerhorn boven aan de lijst zien, alduJ de „N. Rotc. Crt." AUTO MET 8 PERSONEN BOTSTE TEGEN EEN BOOM Gp de Utrechtseweg nabij de Veen- huizer-tol- heeft, aldus „Het Dag blad'', een ernstig verkeersongeluk plaats gehad, waarbij acht personen min of meer ernstig gewond werden. Een grote personenauto, bestuurd door de heer V uit Weert wilde een motorrijder passeren, doch de motor slipte juist op dat moment. De auto bestuurder raakte de macht over zijry stuur kwijt en de wagen vloog met vrij grote snelheid tegen een boom en sloeg over de kop. Door de hevige slag gealarmeerd schoten omwonen den toe en slaagden er in na veel moeite de inzittenden uit de brok stukken te bevrijden. Een van hen had een zware hersenschudding op gelopen en zes anderen moesten met snijwonden naar het ziekenhuis 'tv Baarn worden gebracht, evenals de motorrijder de heer B. uit Soest, die onder de wagen was terechgekomen. De duopassagier en een van de in zittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. BINNENLAND. De minister van landbouw, vis serij en voedselvoorziening heeft ir. A. W. van de Plassche, inspecteur van de landbouw, aangewezen als waar nemende directeur-generaal van de landbouw. Met ingang van Maandag 16 Febr. is Roosendaals gemeentesecre taris. de heer L. M. S. Freijters. be noemd tot burgemeester aldaar. Eindhoven heeft een lening aan gegaan van 6 1/4 millioen voor het bouwen van 438 woningen. Het conflict in de Amsterdamse bouwnijverheid duurt voort. De rijks bemiddelaar heeft namelijk zijn toe stemming onthouden aan de voor waarden, waarop de arbeiders, werk zaam bij de bouwobjecten Amstelsta- tion en Tugelaweg genegen waren het werk te hervatten, aangezien de ze de basis zouden leggen voor een permanente loonsverhoging boven de vastgestelde normen. Gistermorgen vond een veer tien jarige leerling van de ambachts school te Apeldoorn de dood bij een verkeersongeval nabij het station. Juist die zelfde middag is een andere leerling van dezelfde school, die Za terdag door een soortgelijk ongeval om het leven kwam, ter aarde besteld. Een inwoner van Heerlen heeft al gravende in de akker van zijn va der een kistje .met 40 gouden tientjes gevonden. Het 11-jarig meisje A. H. te Arn hem is met haar fiets tegien een vrachtauto opgereden en is kort daar na overleden. De 36-jarige G. C. te Valkens- waard is bij het oversteken van de weg door een vrachtauto aangereden en was onmiddellijk dood. BUITENLAND. Een Dakota met twaalf personen aan boord wordt op weg van Istres naar Uline vermist. Men vreest, dat het vliegtuig in zee is gestort. Naast een bemanning van vier waren er drie Amerikaanse vrouwen en vyf kinderen aan boord. In Chicago heeft een explosie van olietanks plaats gehad, waardoor een heel huizenblok in een der voor steden met de grond gelijk gemaakt ia. Er wordt geen melding gemaakt van slachtoffers. De mildheid van deze winter is nu ook tot Rusland doorgedrongen. Voor het eerst sinds 46 jaar is de Dnjepr tussen Kiejef en Dnjeprope- trosk reeds in deze tijd van het jaar begonnen te ontdooien. De rivier is bij Kiejef 60 centimeter gestegen. Weer pantserautomet koeien over de grens In de vroege morgen is in Putte aan de Nederlands-Belgische grens weer een gepantserde auto gepas seerd. In plaats van over de grote verkeersweg te rijden, ging hij via een paar binnenwegen en reed op één daarvan door. een ijzerep versper ringsboom. Hierop volgde hij zijn weg en kwam op 200 Meter verder in een greppel terecht. De inzittende sprongen uit de cabine en haalden drie van de vijf koeien, die vervoerd werden uit de wagen, waarna de auto op de weg gebracht kon worden. Men vertelde, dat de weg vrijge houden werd door iemand met een vuurwapen, maar dit werd door de politie onwaarschijnlijk geacht. Toen de koeien in de wagen waren gela den, reed de pantserauto in volle vaart België binnen. De Belgische douane werd direct gewaarschuwd. Deze stelde een achtervolging in, doch zonder resultaat. DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE BONNEN. VOOR HET TIJDVAK van 1 t.m. 14 FEBRUARI 1948. BONKAARTEN KA, KB, KC 802. 151 melk 4~liter melk 153 melk 7 liter melk 156 vlees 100 graim vlees 157 vlees 300 gram vlees 158 boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 159 boter 250 gram margarine of 200 gram vet 170 algemeen 1800 gr. brood (gel dig t.m. 7 Februari a.s.) 171 algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen vermi celli e.d. (geldig t.m. 7 Februari a.s.). 172 algemeen 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas 173 algemeen 125 gram koffie 174 algemeen 50 gram thee 178 algemeen 500 gram sinaasap pelen (voorinl.). 163 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 7 Febr. a.s.) 166 reserve 400 graim brood (gel dig t.m. 7 Febr. a.s.) BONKAARTEN KD, KE 802 653 melk 12 liter melk 656, 657 vlees 100 gram vlees 658 boter 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 659 boter 125 gram margarine of 100 gram vet 670 algemeen 400 gram brood (gel dig t.m. 7 Febr. a.s.) 671 algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen vermicelli e.d (geldig t.m. 7 Februari a.s.) 672 algemeen 200 gram brood (gel dig t.m. 7 Febr. a.s.) 678 algemeen 1 k.g. sinaasappe len (voorinl.). 663 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 7 Febr. a.s.) 665 reserve 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas BONKAARTEN MA. MB. MC, MD, MF, MG, MH 803. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). 1053 brood. 800 gram brood 1058 boter 250 gra-m boter of margarine of 200 gr. vet 1052 marg. 250 gram margarine of 200 gram vet 1054 kaas 200 gram kaas óf 250 gram korstloze kaas 1059 eieren 5 eieren 1057 melk 5 liter melk 1051 vlees 300 gram vlees 1056 vlees 200 gram vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 Januari wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 2 Februari a.s. mag worden gekocht. De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op 7 Februari a.s. bij een detaillist in groente en/of fruit worden ingeleverd. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen 122, 123, 623 melk, 130, 131. 132, 137, 637 reserve, 139, 143, 643 algemeen. NIEUWE REGELING DISTRIBUTIE WERKKLEDING. Met ingang van 1 Februari komt er een eenvoudiger regeling voor de verdeling van werkkleding. Er wor den nieuwe bonnen H en L inge voerd. Telkens als er werkkleding beschikbaar komt, wordt bekendge maakt, welke nummers van deze bon nen geldig zijn. Op geldig verklaarde bonnen H kan worden aangeschaft 'n overall, een werkpak van drill, keper of satijn, een stofjas, een lange witte jas. een iaboratoriumjas of een werk- schort met mouwen. Op geldig ver klaarde bonnen L kan worden ge kocht een werkbroek van elke soort of een korte werkjas van elke soort, ook koksbuis. De werkkledingbonnen A, B, C, die nog tot 31 Januari worden uitgereikt, blijven tot nader order geldig. Van 1 Februari af is geen enkele soort werkkleding meer op textiel punten verkrijgbaar. Met de tijd lost veel bitterheid zich op; er komt dan een tijd van begrij pen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1