S)e &2iebe0oti/ïant Djogja kan het piet laten DINSDAG 27 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11299 Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Overweg-vraagstuk te Leiden opgelost Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., 1.30 p. mnd„ f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Bestandsschendingen gepubliceerd rvE REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST te Batavia meldt, dat Radio Djogja in de loop van de vorige week herhaaldelijk berichten heeft omgeroepen over bestandsschendingen, welke door de Nederlanders zou den zijn gepleegd, in het bijzonder in de omgeving van Malang, Deze me dedelingen van Radio Djogja zijn in strijd met de bepalingen van het be stand, waarin onder meer wordt gezegd, dat geen informaties betreffen de de militaire operaties zullen worden gegeven zonder voorafgaande onderlinge schriftelijke overeenstemming (punt 7). In verband met deze bepalingen wordt van Nederlandse zijde niet ge reageerd op deze berichten en ook niet op de republikeinse bestandsschen dingen ,na 18 Januari j.l. gemeld. Bij de republikeinse bestandscom missie is een protest, ingediend in za ke de publicaties van Radio Djogja, aldus besluit deze mededeling van de R. V. D. Een woordvoerder van het republi keinse leger heeft Zondagavond voor Radio Djogja in opdracht van de re publikeinse opperbevelhebber be kendgemaakt, dat „berichten en ge ruchten" als zou de aanvaarding der vredesvoorstellen op de „Renville" door de republiek voornamelijk haar grond vinden in het feit, dat de repu- bliekeinse strijdkrachten niet meer kunnen instaan voor het voortzetten van de strijd, „leugenachtig" worden genoemd. Militaire besprekingen vorderen goed. Voor Oost-Java hadden Zaterdag de reeds eerder aangekondigde mili taire besprekingen tot uitvoering der bestandsovereenkomst plaats nabij een kampong Zuidwestelijk van- Mod- jokerto. Deze besprekingen werden gehouden tussen de hoogste territo riale Nederlandse en republikeinse bevelhebbers in Oost-Java en hun staven. De besprekingen werden bij gewoond door de militaire assistenten der Commissie voor Goede. Diensten. Het verloop dezer besprekingen, die zonder bijzondere moeilijkheden plaats vonden, was zeer bevredigend. In de komende dagen zullen de bespre kingen worden voortgezet tussen de beiderzijdse ondercommandanten, ter regeling van detailpunten. Maandagmiddag kwam de com mandant van de 5 e divisie der T.N.I., Djatikoesoemo, met een Amerikaans vliegtuig uit Djogja op het vliegveld te Soerabaja aan. Hij zal, krachtens de bestandsovereenkomst, een rege ling treffen voor de evacuatie van de republikeinse eenheden uit de door de Nederlanders in Oost-Java bezette gebieden. Positief Katholiek GISTEREN memoreerden wij een woord van Kardinaal Gerlier, waarvan de strekking door ons moet worden overwogen. Het is dit woord: „Een waar christen zou zich niet kunnen vastklampen aan een lou ter negatief anti-communisme, zon der op zijn beurt gevaar te lopen, evenals het marxisme dat hij ver oordeelt, besmet te zijn met een materialistische baccil". Door louter negatief anti-commu nisme staan wij mede schuldig aan de verspreiding van het communisme! Het communisme vindt een vrucht bare voedselbodem in de gedragingen van hen ,die het bestrijden, terwijl zij in hun eigen leven niet de recht vaardigheid en de naastenliefde in practijk brengen. Het heeft ook vaak de schyn. dat men denkt het communisme aller eerst of zelfs uitsluitend te moeten bestrijden in en door organisaties, Dat is zelfbedrog! De bestrijding moet allereerst worden- gezocht in een waar persoonlijk christelijk leven. Velen zoeken te veel de beleving van hun katholieke beginselen in ka tholieke organisatie. Deze organi saties zijn „slechts" een uiting van het christelijk leven, dat zijn eigen lijk leven leeft en dat groeit en vruch ten draagt in de persoonlijkheid van het individu Het portret van H.K.H. prinses Bea- l trix, dat speciaal voor haar 10de ver jaardag, Zaterdag a.s. werd gemaakt Een voorbarige volksstemming. De op Medoera gehouden volks stemming, waarbij 95 pet. van de kies gerechtigden zich uitsprak voor de status van negara, heeft aanleiding gegeven tot de vraag van wie deze volksstemming is uitgegaan. Volgens United Press drceg noch de Commis sie van Drie, noch de Nederl.-Indische regering er kennis van. Waarnemers van de Commissie zijn er niet bij ge weest. De luit.-gouvern.-gen., dr. Van Mook, zou ten zeerste verbaasd zijn geweest, toen hij de berichten las. Een officiële Nederlandse woordvoer der verklaarde: „Ik weet niets van een volksstemming af. Niemand weet er iets van". Volgens deze woordvoer der zou de Ned.-ïndische regering het plebisciet niet erkennen. United Press vernam verder van betrouwbare zijde, dat de Nederland se, autoriteiten de gouverneur van Oost-Java, dr. Van der Plas, in deze zaak verantwoordelijk achten. Deze zou het plebisciet georganiseerd heb ben zonder voorkennis van Batavia of Den Haag. REPUBLIKEINSE DELEGATIE KOMT TE BATAVIA AAN De republikeinse delegatie met Sja- rifoeddin en ook Sjahrir arriveerden hedenmiddag te Batavia. MINISTERS NAAR LUXEMBURG De ministers Van den Brink, Vos, Mansholt, Lieftinck en van Boètze- laer zijn voornemens zich deze week naar Luxemburg te begeven, waar een bijeenkomst wordt gehouden van "ministers der Benelux-landen. Op het Departement van Overzeese Gebiedsdelen te Den Haag vond een 'bespreking plaats in het kader van de Ronde Tafel Conferentie met de zo juist gearriveerde Curagaose delega tie en Min Jonkman. Frans piloten-les-vliegtuig neergestort 9 PERSONEN GEDOOD Een Frans vliegtuig is te Romain- ville, een voorstad van Parijs, op een timmermanswerkplaats neergestort. Van de twaalf inzittenden, allen pi loten of leerlingpiloten, zijn er ne gen om het leven gekomen. De ande ren werden ernstig gewond. Het toe stel behoorde aan de opleidingsschool voor de luchtvaart van het vliegveld Le Bourget. De werkplaats is afge brand. VIJFHONDERDSTE INDIë-VLUCHT VOLBRACHT Met de aankomst 'van het K.L.M.- vliegtuig te Batavia, is heden de 500ste Indië-vlucht sedert November 1945 volbracht. De Duitse Activa in Oostenrijk I- Volgens welingelichte kringen in Wenen zouden de Sowj et-Russische tegenvoorstellen betreffende de Duit se Activa in Oostenrijk die be loofd werden na de mislukking van de vier ministerconferentie van 15 December een vermindering van ongeveer 400 millioen dollar bete kenen van het totaalbedrag, dat oor spronkelijk geëist werd. De Sowjet- regering maakt aanspraak op twee derde van de exploitatie, exploratie en productierechten voor de Oosten rijkse olie voor een periode van 50 jaar. Verder wordt 25% van de Do- nauscheeipvaart in Oostenrijk opge- ëistt, alsmede het toezicht op het scheepvaartverkeer stroomafwaarts. Ook wordt volgens welingelichte kringen een som van 200 millioen dollar geëist ter dekking van de rest van de Duitse activa in Oostenrijk. Deze zou in twee jaar in contanten uitbetaald moeten worden, hetgeen beschouwd wordt als een aan wijzing, dat de Sowj et-Unie bereid is haar aandelen in de Osiwa onder nemingen (het Russisch-Oostenrijks bureau voor industrie en economie) prijs te geven. De Russische voor stellen, die nu naar de Oostenrijkse plaatsvervaigers zullen gaan, zijn ge baseerd op zuiver economische over wegingen. In Oostenrijkse kringen is men er zeer verheugd over en hoopt men, dat zij aanleiding zijn voor hét bereiken van een overeenkomst en het sluitéh van het vredesverdrag. Terwijl de voorstellen de basis zou den kunnen vormen voor verdere besprekingen, heeft men in Westerse geallieerde kringen het idee, dat be palingen als extraterritoriale rechten voor Sow jetbezittingen en andere verstrekkende bevoegdheden, die de voorstellen de Sowj et-Unie in het Oostenrijkse economische leven zou- dien verlenen, hen voor de Westerse mogendhedenonaannemelijk zouden kunnen makén. Amerika niet gesticht over Franse devaluatie Wanneer de ergste vrees omtrent de devaluatie van de Franse franc bewaarheid wordt, zo werd gisteren door een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Finan ciën gewaarschuwd, dan zal dit ern stige gevolgen hebben voor het wel slagen van het Europese herstelpro gramma. Hij bevestigde formeel, dat de Amerikaanse regering gekant is tegen de monetaire maatregelen der Franse regering en merkte in dit verband op, dat het standpunt der Amerikaanse regering volledig in overeenstemming is m'et het stand punt van het internationale mone taire fonds. De regering zal zich evenwel niet zelf tot de Franse re gering wenden, doch deze aange legenheid door het fonds laten be handelen. De woordvoerder verklaarde, dat de V.S. „redelijk optimistisch'' ge stemd zijn over de resultaten van de Franse devaluatie-maatregelen, doch twee grote gevaren zien, t.w. l).dat de Franse handelaars op de vrije markt goederen herexporteren, die zij tegen de officieel vastgestelde wisselkoers hebben gekocht, waar door onvermijdelijk een nieuwe reeks van discriminerende handels beperkingen wordt veroorzaakt, die de politieke verhoudingen verslech teren, en 2). dat een concurrentie druk wordt uitgeoefend op de an dere West-Europese landen, doordat Frankrijk hun exporthandel „steelt", zodat deze landen zich eveneens ge noodzaakt zullen zien tot devaluatie over te gaan. Wanneer de devaluatie van- de Franse franc effectief is wat betreft het stabiliseren van de ernstige in flatie in Frankrijk, dan zal zij vol gens de woordvoerder positief voor deel opleveren voor het Europese herstelprogramma. Daarentegen zal de ontwikkeling van de eventuele gevolgen, waarvoor het fonds zelf heeft gewaarschuwd, het ten uit- voerbrengen van het plan-Marshall kunnen compliceren en bemoeilijken DEVALUATIE IS TOCH VOORDELIGER! In kringen van de V.N. wordt van vele zijden niet-offieieel verklaard, dat door de devaluatie van de Franse franc de uitverkiezing van Parijs voor het houden van de aanstaande Algemene Vergadering van de V.N. waarschijnlijker is geworden. Dooi de devaluatie zou voor minstens een half millioen dollar worden bespaard op de kosten voor de V.N., terwijl ook de -erschillende delegaties goed koper uit* zouden zijn. MASSAMOORD OP JAPANSE BANK. Elf van de zestien employé's van een bank te Tokio zouden vermoord zijn door iemand, die zich had aangediend als ambtenaar van de gezondheids dienst en die alle leden van het per soneel had doen drinken van een kleurloze vloeistof als „desinfectie- middel tegen dreigende dysenterie". De elf slachtoffers vielen terstond na het drinken versuft neer en overle den. De .ijf anderen zijn in ernstige toestand naar het ziekenhuis ge bracht: Het is nog niet bekend of de bank beroofd is, daar men van de overlevenden nog geen samenhan gende mededelingen heeft kunnen verkrijgen. DE BERICHTEN OVER DE OEKRAÏNE. Een woordvoerder van de Chinese ambassade te Londen heeft verklaard geen kennis te hebben van enige bij zonderheid over een opstand in de Oekraine als waarvan gewag gemaakt werd in berichten uit Nanking. Naar het inzicht van de woordvoeder wa ren de betreffende berichten over- dre-en. VERGADERING VEILIGHEIDS RAAD UITGESTELD. De vergadering van de Veiligheids raad over de kwestie Kasjmir, die vandaag zou worden gehouden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. DE DOMINICAANSE REPUBLIEK IN GEVAAR? Het officiële voorlichtingsbureau van de Dominicaanse Republiek te New York heeft een verklaring uit gegeven, waarin gezegd wordt, dat generalissimus Rafael Trujillo, de president der Dominicaanse Repu bliek, zijn volk voorbereidt op het verijdelen van een poging van een invasieleger van revolutionnairen, dat in Venezuela wordt opgeleid, om zijn regiem omver te werpen. Deze expe- ditionnaire legermacht zou gesteund worden door Cuba, Venezuela en Guatemala en onder aanvoering staan van leiders van de z.g. internationale brigade. Er wordt aan toegevoegd, dat president Trujillo stappen onder neemt om de kwestie onder de aan dacht te brengen van de Inter-Ame- rikaanse conferentie en indien deze hierop niet zou ingaan onder de aan dacht van de Veiligheidsraad. 20.000 AANVRAGEN VOOR BESTELAUTO'S. De algemene verladers- en eigen vervoerders organisatie (E.V.O.) heeft er in een adres aan de mi nister van Verkeer en Waterstaat op gewezen dat in totaal in Neder land ruim 20.000 aanvragen zijn in gediend voor toewijzing van een bestel- of vrachtauto voor eigen vervoer, welke aanvragen door de bevoegde instanties geacht worden urgent te zijn. Naar aanleiding hier van dringt de E.V.O. aan op ruime import van bestel- en vrachtauto's, die zij een „noodzakelijk stuk ge reedschap" voor het bedrijfsleven acht. MUZIEKPRIJS TOEGEKEND. De minister van O., K. en W. heeft een prijs van 1000 toegekend voor de piano-suite van de compo nist Hugo Godron te Bussum, welk werk onlangs voor de radio is uit gevoerd door het symphonieorkest onder leiding van Van Raalte. „Gerrit de Stotteraar" uitgebroken De in Amsterdam zeer beruchte in breker Grerrit de Stotteraar is een linke jongen. Hij geeft de politie handen vol werk. Meer dan veertig inbraken heeft hij gepleegd, terwijl al twee geheime bergplaatsen van hem zijn opgespoord. Nu heeft hij de politie getart door de benen te nemen. Toen men hem gevangen naim bleek hij een arsenaal van vijltjes en scherpe voorwerpen bij zich te hebben; in zijn sok ver borg' hij zelfs een compleet fou- draal. Toch heeft men hem naar het schijnt nog niet goed genoeg gefouil leerd, want Donderdagavond is hij uit de cel op het bureau* Spaarn- dammerstraat uitgebroken. Hij had zijn bed losgeschroefd en tegen de muur gezet en met een vijl zaagde hij de tralies door. Met een van de bootjes, die aan de achterzijde van het bureau gemeerd liggen ging hij er vandoor. Op de Overbrakerweg, vroeg in de morgen, huurde hij een taxi en reed naar Sloten. De poli tie kreeg een waarschuwing en zij zette het gehele dorp Sloten in rep en roer door er een razzia te hou den. Maar Gerrit was verdwenen en hij is upg steeds niet teruggekeerd. Laatste weerspannige tollen EIGENMACHTIGE HEFFING De strijd om afschaffing 1 van de nog bestaande tollen is er een, die reeds jaren door de organisaties van weggebruikers wordt gevoerd en stel lig niet zonder succes. Het aantal tol len in ons land mindert langzaam maar zeker; er zijn er thans nog en kele tientallen over en daaronder zijn er verschillende van zeer geringe betekenis. Daartegenover staat evenwel dat thans een enkele maal weer heffin gen opduiken bij reeds vervallen tol len; zo werd b.v. bij de Lage Vuur- sche van 24 Mei tot 13 Juni 1947 weer tol geheven. Naar wij van van de zijde der K. N.A.C. vernemen betreft het hier ge vallen, waarin voor de oorlog de tol particulier eigendom was; in de oor logsjaren hebben de betreffende ge meenten deze tollen opgeheven, doch de eigenaren beschouwden later deze maatregel uit ,de bezettingstijd zon der rechtskracht en herbegonnen derhalve het opgeheven bedrijf. Ons werd medegedeeld, dat hier tegen sterk stelling genomen is of wordt, aldus de „Tijd". Werkverband voor Katholiek amateurtoneel Het dagelijks bestuur van het Kath. Centrum voor Nederlandse Cultuur ontving 29 November 1946 van Z. Em. Kardinaal de Jong de opdracht om te onderzoeken, of het wenselijk is, te komen tot de oprichting van een Katholieke Toneelbond van amateur spelers, of dat de Katholieke ama teurs lid kunnen zijn van de N.A.T.U. (Ned. Amateur Toneel Unie). Hert bestuur stelde na beraadslaging aan Z. Em. voor het te machtigen een speciale commissie te benoemen om over dit vraagstuk rapport uit te brengen. De machtiging werd gaarne verleend, waarna het bestuur een commissie instelde bestaande uit mr Jan Derks voorzitter en Jan Muller secretaris, en verder de dames A. van Asperen en Irma Meyer en de heren Jan Beerends, C. Hollewijn, P. J. de Jong, Th. Loerakker, Jan Nieuwen- huis, Theo van Steen en Anton Sweers. De commissie kwam in een uitvoerg rapport tot de conclusie: „Nodig is een Katholieke organisatie van het amateurtoneel, om het 'to neel, dat voortkomt uit de Katho lieke beginselen en deze wil uitdra gen, tot een zo hoog mogelijke ont wikkeling te brengen''. Op grond van deze overweging werd voorgesteld een Werkverband van Katholiek to neelverenigingen en lekenspeilgroe- pen in Jiet leven te roepen. Omtrent de verhouding tot de N.A.T.U. werd voorgesteld „dat het Katholiek Werk verband samenwerkt met de N.A.T.U. door middel van een nauw contact tussen beide besturen, waarbij daar voor in aanmerking komende werk-» zaamheden. gecoördineerd kunnen worden." Het dagelijks bestuur van het Ka tholiek Centrum verenigde zich met de conclusies van dit rapport en ver zocht de Toneel-commissie een ont werp statuut te maken voor een Werkverband Katholiek Amateurto neel. Op verzoek van het Katholiek Cen trum is thans uit de Toneelcommis sie een Comité gevormd dat binnen kort de Katholieke Amateurtoneel verenigingen en lekenspel voor.een Landdag te Utrecht zal samenroepen om te komen tot een Werkverbond. MENSENROVERS HADDEN MEER OP HUN GEWETEN. De brutalé mensenroof die enkele weken geleden in Rotterdam werd gepleegd en waarvan de tabakshan delaar Van R. het' slachtoffer werd, heeft nog een staartje gekregen. Het is namelijk gebleken, dat twee van de drie daders, die kort na de over val werden gearresteerd, ook be trokken zijn geweest bij een overval in Rumpt bij Geldermalsen. Ze heb ben daar een notaris willen beroven, maar door een samenloop van om standigheden is dat niet gelukt. Doordat een hond begon te blaf fen, zagen de booswichten van de overval af en keerden naar Rotter dam terug. Een jongen die zich in de buurt van de notariswoning bevond schreef het nummer op van de auto waarmede de heren gekomen waren. Daardoor kreeg de politie een draad in handen, die ten slotte leidde tot de arrestatie van de misdadigers EEN CENTRAAL VLIEGVELD IN DE HAARLEMMERMEER IS DE BESTE OPLOSSING Niet alleen de K.L.M., maar ook de Spoorwegen, de industrie en de P.T.T. zyn het er over eens. dat de aanleg in het zuidelijk deel van de Haar lemmermeer van een centraal vliegveld Burgerveen de beste oplossing is. Dit deelde de president-directeur van de K.L.M., dr. A. Plesman, gis teravond te Rotterdam in een vergadering mede. Het bouwen van die vlieghaven, Schiphol houden zoals het nu is en geen vliegveld bij Rot terdam in de polder Schieveen piaken, bespaart 150 millioen gulden, verklaarde hij. AAN ONZE ADVERTEERDERS! Ingevolge een bepaling van de Ka tholieke Nederlandsche Dagbladpers d.d. 5 December 1946 is het de Katho lieke bladen niet toegestaan adver- tentiën te plaatsen van nachtvoor stellingen en nachtfeesten welke wor den gehouden ip de nacht van Zater dag op Zondag. DE DIRECTIE. Prof. dr. J. Haantjes Hoogleraar te Leiden benoemd »VV rC' 'JH Bij Kon. besluit is benoemd tot gewoon hoogleraar in de analytische en beschrijvende meetkunde en de mechanica aan de Leidse Universiteit prof. dr. J. Haantjes, thans hoogle raar aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. - Prof Haantjes werd 18 Sept. 1909 te Item in de provincie Friesland ge boren. Hij bezocht de Chr. H.B.S. te Leeuwarden en die te. Leiden en stu deerde vervolgens aan de Leidse uni versiteit natuurkunde. In 1933 pro moveerde hij bij prof. dr. W. v. d. Woude, wdens opvolger hij thans is geworden. Na zijn promotie volgde zijn benoeming tot assistent aan de Technische Hogeschool en in 1934 tot privaat docent te Leiden. Vanaf 1938 is prof. Haantjes verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, aan vankelijk als lector, vanaf 1945 als hoogleraar. Verschillende publicaties voornamelijk op het gebied der meetkunde zijn van zijn hand ver sohenen. Prof. Haantjes is gehuwd met een dochter van de heer J. P. Mulder Sr. van de bekende boek- en steendruk kerij hier ter stede. EEN GEBOORTE GEFINGEERD. In Zutphen is dezer dagen een geval van oplichting aan het licht gekomen, dat zich over een periode van ongeveer 2ys jaar heeft uitge strekt. Gedurende deze periode heeft een vrouw kans gezien, zich in het bezit te stellen van extra voeding en levensmiddelen, daartoe in staat gesteld door een vroed vrouw, wie zij op 5 October 1945 had medegedeeld in verwachting te zijn. Deze had haar een attest afge geven, waarop door de distributie- dienst extra levensmiddelen waren verstrekt. Op 2 Mei van het daarop volgende jaar heeft de vrouw een vriendin in de arm genomen die thans beweert te goeder trouw te hebben gehandeld en deze bewo gen op het bevolkingsregister aan gifte te doen van de geboorte van een zoon, die op 30 April zou zijn geboren. De nietsvermoedende amb tenaar heeft deze geboorte inge schreven en gelegaliseerd, waarna de „jonge moeder" op het distribu tiekantoor een stamkaart werd uit gereikt. Wegens het doen van een valse aangifte en het zich onder val se voorwendselen in bezit stellen van distributiebescheiden, zal de vrouw nu terecht ir/oeten staan. De vriendin zal eveneens als mede plichtige worden vervolgd. In hoe verre de vroedvrouw in het complot betrokken was, is niet bekend. TERUGBETALING OP KOLEN Woensdag zijn aan de beurt voor het in ontvangst nemen van de te rugbetaling op de verhoogde, kolen- prijs zij, wier naam begint met de letters Gr tot en mét Ha, De bonnen 78 BV en 81 BV van de brandstof- fenkaai't TB 707 moeten worden ir—e- leverd. De loketten van de postkan toren zijn open van 9 tot 3 uur. Sen HoJiAeCtje... Oefen geen critiek uit op an deren, maar op uzelf en verbe ter zo de wereld. De Bond zonder naam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1