S)eCeld6e6owïwrt De tijd is daar voor consolidatie van West-Europa Paul van Zeeland verduidelijkt situatie de Van honger tot staking in Duitsland VRIJDAG 23 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11296 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WIL MER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Naar consolidatie van West-Europa Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Weten zonder geweten BIJ de plechtige heropening van de Chirurgische Kliniek aan de Ka. tholieke Universiteit te Freiburg i. Breisgau heeft de Franse gouverneur in Zuid-Eaden, Péne, verklaard, dat de universiteit niet slechts specia listen en wetenschapsmensen moet opleiden, doch ook karakters moet vormen. De Gouverneur wees hier bij op het v/oord van de Franse arts en schrijver Rabelais (14941553): „Weten zonder geweten betekent de ondergang van de ziel". Naar aanleiding van deze actuele herinnering aan de uitspraak van een schrijver uit een vroeger tijd perk der geschiedenis, mogen wij weer even de aandacht richten op wat dreigt te worden een mode woord: onderwijs-vemieuwing. Onderwijsvernieuwing betekent, dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de culturele vor ming van de gehele mens, dan aan het louter verwerven van meer positieve kennis. Met deze opvatting van onderwijs vernieuwing kunnen de katholieken vanzelfsprekend zich volkomen ver enigen. Wij mogen vei'ig zeggen: krachtens hun levensbeginsel. Om elk mogelijk misverstand te ontwijken, willen wij bij herhaling hierbij opmerken, dat wij geenszins onderschatten het bezit van veel positieve kennis. Dez is deels nodig, deels gewenst en nuttig, vaak ook aangenaam voor de bezitter. Maar zij alleen vormt niet de waarde van de mens. Zij zal de mens, die niet tege lijkertijd met het verv/erVen van die kennis zijn karakter, zijn wezenlijke cultuur heeft gevormd en vervol maakt, zelfs noodlottig kunnen zijn. En een noodzakelijke factor in de vorming van het karakter, een we zenlijk element in de ware persoon lijke cultuur is: het geweten, dat de mens voorhoudt wat goed en wat slecht, wat moreel mooi en leelijk is. Daarom heeft het weten zonder geweten geen eigenlijke, geen zede lijke waarde voor de mens, en is het kernachtig juist gezegd, dat het „wer ten zonder geweten betekent dé ondergang van de ziel." Engeland, Frankrijk, Benelux als kern Bevin komt met 'n plan voor de dag „Ik ben enigszins verwonderd over de vragen, die men jnij stelt in ver band met de ontwikkeling, die zich sedert mijn vertrek uit Batavia voor gedaan zou hebben". Aldus ver klaarde de heer van Zeeland, het Belgische lid van de Commissie van Goede diensten. Donderdagmorgen aan een correspondent van het A. N. P. te Brussel. „Deze vragen schijnen mij niet overeen te komen met de feiten, zo als deze mij bekend zijn". „Wat heeft zich eigenlijk aan boord van de „Renville" afgespeeld op Zaterdag 17 Januari? Vooreerst hebben beide partijen de Wapenstil standsovereenkomst getekend. Ver volgens hebben zij hun goedkeuring en hun handtekening gehecht aan een document bevattende 12 punten van algemeen karakter, die aangeno men zijn als basis voor de politieke discussies in de toekomst. Het be treft hier eerst 8 punten van alge meen btlang voor deze discussies, aan de hand waarvan men een op lossing voor bet conflict zal zoeken en voorts een viertal principiële punten, ontleend aan de bases van het ac- coord van Linggadjati, met dezelfde intentie. Dit zijn de beide voornaamste do cumenten van de bijeenkomst. Zij werden door beide partijen zonder enige reserve getekend. In de loop van de bedoe'de bijeenkomst op de „Renville", is nog een derde docu ment ter tafel gebracht, door de Com missie van Goede Diensten. In dit document waren 6 punten vervat van algemeen karakter, die nastreven de 12 vorige punten te verduidelij ken, te preciseren of te complemen- De „Spelbrekers", twee gitaristen, staan op een geïmproviseerd toneel om onze jongens in Indonesië (Bivak Rekosari) voor een kort moment in een gulle lacht te laten schieten en de monotone sleur van het soldatenle ven te doen vergeten. fN ZIJN VERKLARING over de Britse buitenlandse politiek heeft mi nister Bevin gisteren verkondigd, dat de tijd is aangebroken voor de consolidatie van West-Europa. Hij stelde nog geen politieke eenheid met Frankrijk voor, maar wel achtte hij het ogenblik gekomen om we gen en middelen te zoeken om de Britse betrekkingen met Benelux te ontwikkelen. „In nauwe samenwerking met onze Franse bondgenoot zullen wij de besprekingen beginnen. Ik hoop, dat er met de landen van Benelux verdragen kunnen worden gesleten. Tezamen met ons ver drag met Frankrijk kan dat leiden tot het vormen van een belangrijke kern in West-Europa. We zullen ook andere Europese landen van histo rische betekenis in dit grote plan moeten opnemen, onder meer het nieuwe Italië." voorzichtigheid willen adviseren. Provocaties van deze soort leiden soms tot ernstige verwikkelingen. Wanneer men voortgaat met een politiek, welke er op is gericht, Europa, direct of indirect, te doen beheersen door één macht, zijn wij gc->ood"aakt de conclusie te trekken, dat dit leiden zal tot een nieuwe wereldoorlog." Ik heb, zo ging Bevin voort, altijd de ruimste voorstelling aangaande Europa gehad met inbegrio natuur lijk van de Sowjet-Unie. Niets van- hetgeen onze regering gaat onder nemen zal gericht zijn tegen Rus land of tegen enig ander land, maar wij hebben het recht de verwante zielen in het Westen te organiseren zoals de Sowjet-Unie de verwante zielen in het Oosten heeft georgani seerd. Over d§ West-Eurooese landen, met inbegrip van Italië, zei Bevin nog, dat zij hun overzeese gebieds delen zouden kunnen ontwikkelen op een wijze, die de beste en blii- vendste resultaten voor de gehele wereld zou opleveren. Deze samen werking op ontzaglijke schaal zou zich uitstrekken over Europa, het nabije Oosten, Afrika en het Verre Oosten. EEN KRACHTIGE AANVULLING VAN MARSHALL-PLAN. Het „plan-Bevin" voor de diploma tieke consolidatie van West-Europa, als tegenwicht tegen de invloed van de Sowjet-Unie, is te Washington be groef als een krachtige aanvulling en een logisch gevolg van he+ plan- Marshall. John Foster Dulles, de Amerikaanse afgvaardigde bij de V.N., voorspal- de dat de verklaring van Bevin het Congres zeer zou aanmoedigen bij de behandeling van het clan-Marshall. Senator Arthur Vandenberg sprak van een „geweldige rede". Hij noem de wat Bevin zei over eén samengaan met de landen van de Benelux een der hoopigevendste geluiden uit Eu ropa. In politieke kringen te Parijs wordt de rede van Bevin gezien als een waarschuwing aan de Sowjet-Unie, dat de Westelijke geallieerden alles in het werk zullen stellen om het evenwicht in Europa te handhaven. In Belgische politieke kringen is men van mening, dat hetgeen Bevin Felle aanval op Sovjet-politiek In de twee en een half jaar van zijn ministerschap heeft Bevin nog nimmer een zo felle aanval gedaan op de Sowjet-Unie, als in deze rede. Want consolidatie van West-Europa is volgens hem het enige middel om de expansie van Rusland, welks grenzen reeds zijn opgeschoven tot Stettin, Triëst en de Elbe, een halt toe te roepen. Bevin zei: Het is de politiek van de Sowjet- Unie geweest om met alle middelen communistische controle in Oost- Europa te bewerkstelligen en het blijkt, dat in het Westen hetzelfde doel wordt nagestreefd. Wij hebben deze methode kunnen opmerken in Polen, Bulgarije en Hongarije en on langs in Roemenië en volgens onze informaties worden elders soortge lijke pogingen gedaan. De huren van Griekenland hebben de spotgedreven met de Verenigde Naties. Er bestaat zeer groot gevaar, dat zij en hun Russische leermees ters hier een grote m'isslag begaan. Ik zou hier plechtig tot de grootste teren.. Deze 6 punten had de Com missie opgesteld in het kader van haar missie van goede diensten, in het belang van beide partijen. De Commissie heeft beide partijen voor gesteld ook deze punten te accepte ren als verdere basis voor de poli tieke discussies, welke tot een defi nitief accoord moeten leiden. Bij het dsponeren van deze 6 punten, heeft de Commissie beide partijen ver zocht binnen de 24 uur haar even tuele accoordbevlnding te willen kenbaar maken. Bovendien heeft de Commissie van Goede Diensten, antwoordend op door van de partijen binnengekomen vragen, het haar p!icht geacht op eigen verantwoor delijkheid haar mening op zekere punten tot uitdrukking te brengen. Dit is geschied in de vorm van twee declaraties. De eerste bevatte 5, de tv/eede 2 paragrafen. Deze bei de declaraties werden door voorzitter Kirby, in aanwez'gheid van beide partijen en alle uitgenodigden, met inbegrip van de pers, voorgelezen, eveneens tijdens de bijeenkomst op de „Renville' van 17 Januri". „Voorzover mij bekend," aldus de heer van Zeeland", bestaan er geen andere documenten dan die, waar over ik het thans gehad heb „Bet is vanzelfsprekend", zo ver volgde hij, „oat het secretariaat van de Commissie in de loop van haar onderhandelingen verslagen (compte- rendus) opstelt. Het is aHijd de po litiek van de Oommissie geweest aan beide partijen de verslagen te doen toekomen, die hen in het bijzonder betreffen. Van één zaak ben ik ze- ker, nl. dat de Commissie nooit po sitie heeft gekozen of zal kiezien in kwesties, die niet tot haar competen tie behoren. Ik ben er zeker van dat het niet bü de Commissie ligt te determineren, wat de rechten van de partijen zijn." „Ik voeg hieraan toe, dat de Com missie als zodanig slechts gebonden is door haar officiële beslissingen De individuele verklaringen van 'orv verschillig welk van haar drie leden, lean, ,dat spreekt vanze'f, de Com missie als zodanig niet binden. Ik bepaal mij er in dit verband toe dit te zeggsn: In de boezem van de Commissie hebben met de grootste openhartigheid de gedachten wisse lingen plaats gehad. De Commissie is er echter steeds in geslaagd met volledige eenstemmigheid haar offi- cië'e onderhandelingen te voeren. Het spreekt vanzelf, dat, wanneer de Commissie een bepaalde opinie uitspreekt, zij slechts zich zelf bindt. Zij heeft geen enkele macht, op welk gebied dan ook, een van beide par tijen vast te leggen." De heer Van Zee'and merkte nog op, enigszins teleurgesteld te zijn over het feit, dat zich reeds zo spoe dig weer moeilijkheden voordoen. Hij sprak evenwel de hoop uit, dat de verduidelijkingen, die hij hierbo ven heeft gegeven, in staat zullen zijn een duidelijker beeld te geven, van hetgeen zich heeft afgespeeld. mekeer zal teweeg brengen in de neu- traliteitspoliteik, waartoe door de landen van de Benulux was besloten. De politiek van deze landen was tot de mislukking van de jongste Lon- dense conferentie van minsters van buitenlandse zaken gericht tegen de vorming van een Westelijk blok en ongesteld op regionale overeenkom sten, waarin het handvest van de V.N. voorziet. Bevins plan wordt door het groot ste deel van de Britse pers begroet als het begin van een nieuwe faze in de geschiedenis van het na-oorlogse Europa, maar tevens met de waar schuwing, dat er geen eenvoudige korte weg naar de verwezenlijking van het plan bestaat. De Italiaanse minister van buiten landse zaken, graaf Sforze, verklaar de: „Ik oen het volkomen eens met Bevins rede. Het is hoog tijd dat Eu ropa ophoudt verdeeld te zijn in her metisch afgesloten compartimenten en precies hetzelfde heb ik heden ge zegd tot de Britse. Franse en Itali aanse vertegenwoordigers, die hier te Rome besprekingen voeren over het plan-Marhall." GEMEENSCHAPPELIJKE KRACHTSINSPANNING IS NOODZAKELIJK. George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft voor de Nationale Katoenraad verklaard!, dat het voor het uiteinde lijke succes van het Europese herstel program „absoluut noodzakelijk" zou zijn, dat de 16 Marshall-landen voort zouden gaan op de weg naar Europese eenheid ,die zij de vorige zomer te Parijs betraden. Het plan-Marshall was „een grote gemeenschaopelijke krachtsinspanning om de Westerse beschaving te redden." „Indiien deze gemeenschappelijke krachtsinspanning de vereende ac tie van 415.000.000 mensen. Amerika nen zowel als Europeanen, bezield door hetzelfde grote doel inder daad verricht wordt, heb ik volledig vertrouwen in het vermogen van de Westerse beschaving om zich er bo venop te werken en weer tot bloei te komt BENELUX EN DE CONFERENTIE VAN DRIE. De diplomatieke correspondent van Reuter seint: België, Nederland en Luxemburg zullen waarschijnlijk be trokken worden bij het werk van de aanstaande Drlemogendheden-bespre- kingen over Duitsland, welke in de nabije toekomst te Londen of Parijs in officiële regionen zullen worden gehouden. Volgens inlichting uit be trouwbare bron zijn informeel toezeg gingen in deze geest gedaan door Groot-Brittannië en Frankrijk aan de Benelux-landen. De regeringen van de Benelux-lan den hebben reeds eerder deze maand nota's gezonden aan Londen, Parijs en Washington, waarin zij er op wezen dat zij, in de gewijzigde omstandig heden na het falen van de Londense conferentie der ministers van buiten landse zaken van de Grote Vier, gaar ne zouden willen deelnemen aan eventuele besprekingen over de toe zei waarschijnlijk een volledige om- komst van West-Duitsland. Koning Leopold van België met zijn familie hebben Zwitserland ver laten om zich naar Amerika te be geven. De Kon. Familie op het vlieg veld van Genève. V.l.n.r, Mevr. Per- rier, vriendin van de Familie, Prin ses Josephine Charlotte, Prins Bou- dewijn, Prinses Rethy en de Koning van België. J^E BEIERSE FEDERATIE van vakbonden heeft alle Beierse arbeiders opgeroepen om gedurende een etmaal in staking te gaan. Steden als München, Neurenberg, Aug*brug, Regensburg en Wützburg zullen het zwaarst worden getrpffen. Bij de vakbonden zijn 600.000 man aange sloten. Men verwacht dan enige honderdduizenden zich bij hen zullen scharen. De demonstratie is niet van poli tieke aard, maar is bedoeld als pro test tegen de Beierse regering om acht te slaan op de eisen van de fe deratie van vakbonden tot betere aanvoer en verdeling van levensmid delen. De staking is de grootste in West-Duitsland sinds de geallieerden er binnen trokken. Te Wiesbaden in de staat Hessen, hebben 1500 fabrieksarbeiders zich gevoegd bij de zevenduizend man. die Maandag het werk hebben neerge legd uit protest tegen de lage voedsel rantsoenen. Gisteren heeft de bestuursraad van de gecombineerde Brits-Amerikaanse zone bepaald dat Duitse staten, die hun verplichting tot levering van voedsel voor Bizonië niet nakomen, gestraft kunnen worden met verla ging van de rantsoenen. Generaal Lucius Clay, de Ameri kaanse militaire gouverneur van Duitsland, heeft te Washington ver klaard, dat spoedig een verbetering in de voedselsituatie van de Brits- Amerikaanse zone zal intreden. Vol gens hem zijn de moeilijkheden in de eerste plaats te wijten aan de slechte distributie. Krachtige maatregelen worden door het militaire bestuur en de Duitse overheid genomen om de crisis te overwinnen. NIEUWS UIT INDIË Notulen van Kalioerang niet letterlijk Het Amerikaanse lid van de Com missie van Goede Diensten is heden van zijn tocht op de „Renville'' te ruggekeerd). Hij kon bij zijn aan komst geen commentaar leveren op de huidige situatie, omdat hij gedu rende zijn tweedaagse afwezigheid niet op de hoogte was gebleven van de laatste berichten. Wel gaf hij als zijn mening te kennen, dat de zaak opgehelderd kan worden. Inmiddel^ vernam Aneta, dat er feitelijk geen „notulen" van de for mele vergaderingen der Commissie van Goede Diensten bestaan, doch slechts „summeries" van het in de vergaderingen besprokene, dus geen woordelijke verslagen. ERUPTIE VAN DE GOENOENG GEDEH. „Het Dagblad" te Batavia meldt de vijfde eruptie deze maand van de meer dan drieduizend meter hoge vulkaan Goenoeng Gedeh (tussen Buitenzorg en Bandoeng). De eruptie begon gistermiddag zonder aardbe ving, doch met een grote aswolk, welke door een lichte vloed gevolgd werd, waarna weer een aswolk op steeg. Het gebied in de omgeving van de Gedeh is tot verboden terrein ver klaard. Er bestaat geen direct gevaar KATH. DOGMATIEK AAN UTRECHTSE HOGESCHOOL? Uit goede bron verneemt de „Gel derlander", dat er bij het bestuur van de Radboud-stichting plannen bestaan tot stichting van een bijzon- dere leerstoel in de Katholieke dog voor de omgeving, doch beklimming I matiek aan de Rijksuniversiteit te van de. berg is zeer gevaarlijk. 1 TTtrprbt 1 Utrecht. DE BELGISCHE KONINGS KWESTIE. De studen.en van de rechtskundige faculteit te Leuven hebben besloten vandaag een proteststaking te hou den wegens de houding van prof. Dabin in de koningskwestie. Deze Leuvense hoogleraar heeft na melijk een studie laten verschijnen, waarin hij betoogt, dat de houding van de Belgische koning in Mei 1940, toen hij weigerde de regering naar het buitenland te volgen, in strijd was met de Grondwet. Ongeregeldheden te Florence en Milaan Bij demonstraties van werklozen te Florence moest de politie van traangas gebruik maken. Zeventien personen zijn in het ziekenhuis opge nomen. De demonstranten eisten werk. Elf hunner zijn gearresteerd De plaatselijke Kamer van Arbeid heeft het parool voor een algemene staking gegeven. Ook te Milaan hebben duizenden werklozen gedemonstreerd. Hier wer den twee politieagenten gewond, van wie één zwaar. Sommige straten zijn met prikkeldraad afgezet. OM DE DEVALUATIE VAN DE FRANSE FRANC. Het Franse kabinet is kort na mid dernacht in spoedvergadering bij eengekomen en wel nadat van de zij de van het internationaal monetair fonds aarzeling vertoond zou zijn in te stemmen met het voorgestelde schema voor de devaluatie van de franc. De spoedbijeenkomst duurde bijna vier uren. In een communiqué wordt gezegd, dat de ministers mede delingen hebben aangehoord van Ro bert Schuman en de minister van fi nanciën, René Mayer, en instructies hebben opgesteld voor de Franse af gevaardigde te Washington, Pierre Mendes-France. De instructies zou den inhouden, dat Mendes-France bij het internationaal monetair fonds de nadruk zou moet leggen op de vitale noodzaak voor Frankrijk van toepas sing van het schema. Het kabinet zou later opnieuw bijeen komen. EXPLOSIE IN MUNITIEFABRIEK TE SAVANA. In een fabriek van zwaar geschut te Savanna in Illinois heeft zich een hevige ontploffing voorgedaan, die over een afstand van meer dan 150 kilometer schijnt te zijn gehoord. Le- gerautoriteiten van het depot, dat op 16 km. van de fabriek ligt, weigerden nadere details over de ontploffing mee te delen, doch wel verklaarden zij, dat er geen slachtoffers zijn ge vallen. Het hoofdkwartier van het vijfde leger te Chicago verklaarde, dat de ontploffing werd veroorzaakt door de explosie van een 105 m.m. granaat, die de andere munitie deed exploderen. Herderlijk schrijven van Poolse Bisschoppen Op 4 Januari j.l. is in alle Poolse kerken een herderlijk-schrijven van de Poolss bisschoppen voorgelezen. Zij verklaren dat het land ernstig bedreigd wordt door een groot ge vaar in de vorm van 't atheïstische rr/aterialisme. Voorts verwijzen zij naar hun vorig rondschrijven, waar in zij reeds wezen op het in Polen verbreide alcoholisme en andere misbruiken, waaraan zelfs de jeugd zich in hoge mate schuldig maakt. De geboortebeperking, zo verklaren de Poolse bisschoppen, berooft de natie van nog meer, zo noodzake lijke levens dan de epidemieën, die af en toe voorkomen. Tot geestelijk en moreel herstel van Polen bevelen zij aan, dat het persoonlijke, het gezins- en het openbare leven worde toegewijd aan God. Koninklijke onderscheiding voor Rotterdam „STERKER DOOR STRIJD" In de gistermiddag gehouden zit ting van de Rotterdamse gemeente raad heeft de voorzitter, mr. P. J. Oud, medegedeeld, dat hij op Maan dag, 19 Januari, van H. M. de Konin gin het volgende telegram mocht ont vangen: „Het is Mij een bijzondere voldoe ning, U, Mijnheer de Burgemeester, mede te delen, dat Ik heden het be sluit tekende tot toevoeging aan het wapen van Rotterdam van de woor den „Sterker door Strijd" als herinnering ook voor het nage slacht aan de moed en de kracht waarmede de bevolking van Rotter dam alle beproevingen van de oor log heeft gedragen en het belangrijke aandeel, dat zij genomen heeft in de bevrijding des vaderlands. (w. g.) WILHELMINA". Daarop heeft burgemeester Oud diezelfde dag met het volgende tele gram geantwoord: ..Hare Majesteit de Koningin. Met grote vreugde en bijzondere erkentelijkheid ontving ik Uwer Ma- jesteits telegrafische mededeling van de toevoeging der woorden „Sterker door Strijd" aan het wapen van Rot terdam. Dit hernieuwd bewijs van Uwer Majesteits hoge belangstelling voor alles, wat onze gemeente aan belangt, zal gemeentebestuur en bur gerij een nieuwe aansporing zijn om alle krachten in te spannen bij het werk van wederopbouw. Het gemeen tebestuur beschouwt het als een zeer gelukkige omstandigheid .dat dit be sluit is genomen op de vijfde verjaar dag van Uwer Majesteits kleindoch ter, wier naam zo nauw verbonden is met de voor Rotterdam zo uitermate belangrijke koopvaardij. De Burgemeester (w. g. OUD). Vrachtauto reed op een landmijn Geen slachtoffers Gistermorgen reed een vrachtauto zwaarbeladen met zand op het ijs- club-terrein aan de Dalenburgse laan hoek Sportlaan te 's-Gravenhage op een landmijn. De rechterkant van de wagen werd volkomen verwoest, het chassis is gescheurd, zowel de bestuurder als een tiental arbeiders dat achter de auto liep, hebben geen enkel letsel gekregen, wat men toeschrijft aan het feit* dat de zandlading van de wagen de explosie heeft gesmoord. Het terrein aan de Sportlaan is in dertijd met landmijnen bezaaid ge weest. militairen hebben ze opge ruimd, maar zoals de huloverlenings- aienst, die op het ogenblik wederom op het terrein naar oorlogstuig aan het zoeken is, mededeelt, blijft er altijd nog een kans dat exemplaren zijn achtergebleven. De mijn die gis termorgen tot ontploffing kwam was een zogenaamde teller-mijn welke type vooral bedoeld was om tanks in de lucht te doen vliegen. Nadat die „Hulpverleningsdienst" van het ministerie van Binnenlandse Zaken de gehele dag het terrein met detectors naar mijnen had afgezocht werd later gemeld, dat verder oor logstuig niet werd aangetroffen. De Hulpverleningsdienst heeft het veld weer veilig verklaard. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 24 Januari: Bekering der Joden 'en der Mohammedanen. Een fcoMzitje... Iedere dag heeft zijn bizondere taak. Wat gij niet uit de minuut ge haald hebt, dat brengt geen eeuwig heid terug. Morgen ziet de wereld er weer anders uit. Morgen kunt gij mis schien niet meer doen, wat heden is verzuimd. Daarom: waakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1