S)e CeidóeSoti/fccmf Verwarring rond „Renville"-ondertekening Benelux uitgenodigd door Parijs en Londen De honger in W.-Duitsland Noord-Holland in het donker! DONDERDAG 22 JANUARI 19-48 38ste JAARGANG No. 11295 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" „Misverstand" rondom een overeenkomst Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4-65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 Ondernemings raden Mr. dr. A. A. van Rhijn, secr.-gen. van het ministerie van Sociale Zaken, heeft te Rotterdam een rede gehou den, waarin hij de werkzaamheden van het departement belichtte en een overzicht gaf van reeds bekende plan nen, waaraan met grote energie wordt gewerkt. Hjj zeide o.m.: Sturend in de richting van de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie en in navolging van reeds bestaan de fabrieksraden en -kernen zal het georganiseerd overleg ook binnen de onderneming zijn wettelijk en tree maken, zij het dan in zulke termen, dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. Om te beginnen zal men trachten per bedrijfstak tot een regeling van de ondernemings raad te komen in de grotere onder nemingen, die een raad van 3 tot 25 personen kunnen vormen. De be voegdheid wordt in het vage ge laten, want er is nog te veel wan trouwen. De overheid wil in deze slechts stimuleren. Wij zijn er van overtuigd, dat in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de ondernemingsraden het belangrijk ste zijn. Omdat de vrede in een be drijf en de tevredenheid onder de be- drijfsgenoten in hoge mate afhanke lijk zijn van de toestanden, van de geest in de ondernemingen. Maar wij erkennen, dat men bij de instelling van ondernemingsraden niet in-eens alles.- moet willen berei ken, waarvan men redelijkerwijze overtuigd is, dat het bereikt worden moet. Men moet ook hier de noodza kelijkheid van een groei-proces wil len erkennen. Maar niet mag men zich tevreden stellen met een slechts zéér bescheiden begin, dat een zéér langzame groei tot ontwikkeling moet brengen. Wij leven in een tijd, die snel handelen eist bij sociale hervor mingen! V Over het boek IN zijn roman „Hoe groen was mijn dal" vertelt R. Llewellijn van de onvergankelijke indruk, die een en kel goed boek, goed van inhoud én stijl, voor het gehele leven op hem maakte. En wij herinneren ons, hoe een hoogleraar aan de Leidse Universiteit eens openhartig in het publiek mede deelde, dat hij nog op oudere leeftijd gehinderd werd door fantasieën, die zich in hem hadden vastgezet bij de lezing van een enkel slecht boek, slecht van inhoud (misschien goed van stijl), dat hij in zijn jeugd had gelezen. Er is alom belangstelling voor cul tuur zeker voor het woord Cul tuur: er wordt graag over gepraat en geschreven. Die belangstelling voor cultuur moet zich uiten in belangstelling voor het goede boek. Op school reeds moet men de kin deren leren een goed boek te genie ten; men moet de culturele vorming op school zó doen zijn, dat de kinde ren later niet enkel een boek lezen om het verhaal en gedichten kortweg als „flauwekul" bestempelen. En een dergelijke geestesgesteldheid moet helaas óók worden geconstateerd bij veel mensen, die veel hebben geleerd! Goede lectuur kan ons schenken een rijkdom voor verstand en hart, voor geest en gemoed. Terwijl slechte lec tuur geest en gemoed kan bederven. In deze wintermaanden van vêel le zen, mogen de ouders voor hun jon gere en oudere kinderen, waakzaam zijn! Wij wijzen in dat verband nog maals voor onze Leidse lezers op de Katholieke Bibliotheek aan de Steen- schuur. Meer melk en kaas Met ingang van 1 Februari zal het meikransoen op het oude peil van vóór October 1947 worden gebracht. Het melkrantsoen zal dan bedragen voor volwassenen van 21 jaar en ouder 2 liter per week, de jeugd van 5 t/m 20 jaar 314 liter per week en de kinderen van 0 t.m. 4 jaar 6 liter per week. Naast dit herstel van het oude melkrantsoen is eveneens eens rui mere verstrekking van 'kaas mogelijk geworden, zij het dan dat het oude kaasrantsoen van vóór October 1947 nog niet kan worden hersteld. Met ingang van 15 Februari zullen de volwassenen van 21 jaar en ouder en kinderen van 5 tm. 14 jaar 75 gram kaas en de zgn. rijpere jeugd van 15 t.m. 20 jaar 125 gram kaas per week ontvangen. De rantsoenering voor de allerjongsten blijft dezelfde als in October 1947, n.l. kinderen van 1 tin. 4 jaar ontvangen 50 gram kaas terwijl de kinderen van 0 tm. 1 jaar geen kaas krijgen. VETTOEWIJZINGEN VOOR BANKETBAKKERS. Voor het vervaardigen van produc ten, welke thans op de keuzebon voor gebak en brood verkrijgbaar zijn (be halve brood) krijgt de banketbakker en de zg. „gemengde bakker" vet toegewezen. Tot nu toe bedroegen de vettoewijzingen voor deze bakkers en de koekindustrie resp. 15 en 15 pet. van het vooroorlogse verbruik. Met f ingang van Februari worden deze percentages genivelleerd op 22H pet. Republiek houdt vast aan de beloften Oproeping r\E VERWARRING, welke ontstaan is. door het feit, dat de republikein- se delegatie de overeenkomst op de „Renville" onder geheel andere voorwaarden heeft getekend dan de Nederlandse delegatie bekend was, heeft zoals gemeld minister Jo nkman aanleiding gegeven tot een verklaring in de Tweede Kamer. In kringen van de Commissie van Goede Diensten noemde men gisteren de gerezen moeilijkheden „een misverstand". „De Nederlanders" aldus de zegsman van Aneta „hebben de zes additionele punten van de Commissie voor Goede Dien sten geaccepteerd, voor wat ze zijn, zoals de Nederlanders beloofd had den. De Republiek dient hetzelfde te doen en niet de aanvaarding afhan kelijk te stellen van wat dan ook, nadat zij zich verbonden had, de zes punten te aanvaarden. In het bijzonder niet, nu de verduidelijkingen niet zijn, zoals de Republiel^het voorgeeft". Wat Paul van Zeeland er van zei Het Belgische lid van de Commis sie van Drie, Van Zeeland, die gis teren uit Indië in Nederland arri veerde, heeft verklaard, dat Zater dag vijf „avis d'opinions", welke los staan van de zes door de Commissie voor Goede Diensten toegevoegde punten, vóór de ondertekenings plechtigheid aan boord van de „Ren ville" door de voorzitter der Com missie van Drie zijn voorgelezen ten overstaan van de delegaties en de pers. Deze vijf „avis d'opinions" geven met elkander de opvatting weer, welke de Commissie van het bereik te accoord had. Het is echter moge lijk, dat de notulen van de bespre kingen, op 12 en 13 Januari te Ka- lioerang gevoerd (en waarop de Re publiek zich thans beroept) pas later zijn verschenen en- dat daaruit de moeilijkheden zijn ontstaan. Deze notulen bevatten een verslag van conversaties over een gehele reeks van. punten, welke naar aanleiding van tal van zaken tussen de Repu blikeinse delegatie en de Commissie voor Goede Diensten zijn behandeld. De inhoud hiervan kon Van Zeeland echter niet mededelen. RUIM 400.000 GRIEKEN ZONDER TEHUIS. Volgens een verklaring van het Griekse ministerie voor sociale zorg hebben ruim 400.000 personen, van wie bijna 170.000 minderjarigen, ten gevolge van de guerilla hun woon stede verlaten. Zij worden door de staat verzorgd. Uit verklaringen van woordvoer ders der Republiek te Batavia is in middels gebleken, dat men te Djokja vasthoudt aan hetgeen haar te Ka- Hoerang zou zijn beloofd, n.1. een eigen defensie, eigen financiën en eigen buitenlandse dienst. van reserve- officieren BESTEMD VOOR INDIE In het militaire weekblad „Het Lichtspoor" wordt medegedeeld, dat de ongeveer zeshonderd reserve-offi cieren, die na de oorlog nog niet on der de wapenen zijn geweest, omdat ze door de burgermaatschappij onmo gelijk gemist konden worden, alsnog zullen worden opgeroepen. Indien het ook nu nog moeilijk blijkt een plaats vervanger te vinden, zal de betrok ken officier een respijt van één tot anderhalf jaar worden gegeven om hem in de gelegenheid te stellen zijn zaken te regelen. Deze regeling is gemaakt om de af lossing van de reserve-officieren, die in Indië dienen, op een ruimer schaal te doen plaats- vinden. De officieren, die nu in Nederland onder de wape nen zijn, komen voor dat deel niet in aanmerking, omdat zij reeds sinds geruime tijd de wapenrok dragen, en omdat de meesten van hen ongeschikt zijn voor de tropen, terwijl een ander deel nodig is voor de instructie. Tot deelneming aan politiek verdrag UET FRANSE persbureau vernee mt in de Britse hoofdstad, dat de re geringen van Engeland en Fran krij-k het erover eens zijn geworden Nederland, België en Luxemburg uit te nodigen tot een politiek verdrag, dat men kan beschouwen als een uitbreiding van het verdrag,, dat in dertijd tussen Engeland en Frankrijk te Duinkerken is gesloten. Bevin, de Britse minister van bui tenlandse zaken, zal vandaag in het Lagerhuis een toespelling op het voorstel malken en men verwacht te Londen, dat Bidault te Parijs gelijk tijdig een mededeling in dezelfde geest zal doen. Naar het A.N.P. verneemt, zijn de ministeries van buitenandse zaken van Nederland, België en Luxemburg gisterochtend door de vertegen woor-' digers van Engeland en Frankrijk van het voornemen in kennis gesteld. Het Nederlandse ministerie van buiten landse zaken kon nog geen commen taar geven. IVTADAT gedurende enkele dagen in het Ruhrgebied geen stakingen van enige omvang hadden plaats gehad, breidt de stakingsbeweging zich thans weer uit. Vooral in het industriegebied van Essen nemen de stakingen hand over hand toe. De stakingsneiging neemt toe naarmate de overtuiging veld wint, dat het hulpprogramma, dat vorige week door de Duitse ministers van voedselvoorziening te Dusseldorf is opgesteld, geen afdoende verbetering kan brengen. Teneinde de bevolking van het land Noordrijn-Westphalen te hel pen, hadden de andere landen toe gezegd hun eigen rantsoenen te ver lagen. Tot nog toe hebben evenwel slechts de regeringen van Neder- Saksen en Sleeswijk-Holstein haar goedkeuring aan dit hulpplan ge hecht. In Wurtenberg en in Beieren is men slechts bereid de toezeggin gen ten dele na te komen. In Bre men is thans, evenals in het Ruhr gebied en Hamburg, door het voed- selcomité voor de Bizone de nood toestand afgekondigd. Het Brits- Amerikaanse bureau te Frankfort heeft nogmaals een verklaring gepu bliceerd, waarin alle tekorten wor den geweten aan gebreken in bet Duitse systeem van oogstvordering. Volgens Britse mededelingen is door de Duitse boeren dit jaar slechts 60 pet. ingeleverd van het vet, dat vorig jaar werd geproduceerd. Het controlebureau heeft voorts geraamd, dat meer dan 731.000 'stuks hoorn vee, 4 Y\ millioen varkens en 1,3 mil- lioen schapen uit de beide zones in het afgelopen jaar voor de zwarte markt zijn geslacht. Hierdoor -is vot- geps het bureau een hoeveelheid vlees aan de normale distributie ont trokken, die alle verbruikers gedu rende een jaar hun volle vleesrant soen had kunnen garanderen. Dr. Schlange Schoeningen, direc teur van het departement voor voed sel en landbouw van de Bizone heeft volgens de Duitse nieuwsdienst in de Amerikaanse zóne verklaard: „Ik weet niet of wij de komende drie maanden zullen overleven". Hij heeft in de economische raad te Frankfort meegedeeld, dat de we reldvrede zou kunnen afhangen van de rust in het Ruhrgebied en de be zettende mogendheden verzocht de Duitsers toe te staan producten van grote voedingswaarde van de buur landen te kopen. De Duitse bevol king zou bereid zijn deze producten met hard werken te betalen. BOMAANSLAG TE NEURENBERG. Woensdagavond is in een groot ho tel te Neurenberg, waar veel Ameri kanen komen, een helse machine tot ontploffing gekomen op een mo ment, dat zich veel gasten in de eetzaal bevonden. Ofschoon er eni ge materiële schade is aangericht, zijn er geen slachtoffers te betreu ren. Een nauwkeurig onderzoek is ingesteld. De Landdag van Beieren heeft met algemene stemmen een motie aan genomen, waarin er bij de Beierse regering op wordt aangedrongen het Amerikaanse militaire bestuur te verzoeken, dollarcredieten ter be schikking te stellen om vetten in het buitenland te kopen. WAPENVONDST IN TSJECHO- SLOWAKIJE Op een reeds eerder ingediend ver zoek van een communistisch parle mentslid heeft de Tsjecho-Slowaakse minister van justitite in het parle ment meegedeeld, dat de huisbe waarder van het secretariaat der communistische partij te Olomouc (Ollmiuetz) opdracht had gegeven tot het vervaardigen van de helse ma chines, waarmee op 10 September een aanslag is gepleegd op de vice-minis ter-president, dr Zenkl, de minister van buitenlandse zaken Masaryk en de minister van justitie, dr Drtina. Bij het gerechtelijk onderzoek,- al dus deelde de minister mee, is ko men vast te staan, dat deze huisbe waarder, Zapletal, een groot aantal wapens had verborgen in het huis van een zekere Oplustil, die in een voorstad van Olomouc woonde. Op twee plaatsen vond men in dit hiuis wapenvoorraden, waaronder een zwaar machinegeweer, verschillende automatische wapens, een groot aan tal geweren en handgranaten, en een grote hoeveelheid munitie. De wape nen waren van Duitse makelij en verkeerde in zeer goede staat. Zapletal en Halir, de chauffeur van het communistische parlémentslid Sosnar. Oplustil en zijn vrouw ver klaarden, dat Sosnar hen met de dood had bedreigd voor het geval zij de aanwezigheid van wapenen in huis zonden verraden. De minister van justitie verklaarde dat hij niet de indruk wilde wekken, dat hij de communistische partij of haar leiders aan de kaak wil stellen, daar „misdadigers lid kunnen worden van elke politieke parij". Maar wor den zij dan ook parlementslid, zou men kunnen vragen. DE REIS VAN KONING LEOPOLD Op verzoek van koning Leopold is de „Sommelsdijk" van de Holland- Amerikalijn niet Woensdag doch eerst vandaag uit Lissabon naar Ha vanna vertrokken. Het vertrek was uitgesteld, daar de koning Cintra en de omgeving van Lissabon wilde bezoeken. Franse zóne doet mee Marshall, de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, heeft Woensdag verklaard, met de Franse regering „volkomen tot overeen stemming" gekomen te zijn omtrent de economische reorganisatie van de Brits-Amerikaanse zóne. Vliegtuigongeluk bij Boston Twintig passagiers en een vijfkop pige bemanning zijn aan de dood ontsnapt doordat zij net op tijd door de ingang een vliegtuig konden ver laten, dat bij Boston een noodlan ding moest maken en in brand vloog. Het vliegtuig, een toestel van de „Eastern Airlines", was op weg van Miami naar Newark (New Jersey) en kon door slecht weer niet te Newark landen. Bij de noodlanding stootte het toestel op een sneeuwbank en kantelde. Nader wordt gemeld, dat enkele personen gewond werden, onder wie twee Nederanders, van wie de namen door Reuter gegeven wor den als Henry en Dora Black. Henry een apotheker, die uit Brits West- Indië terugkeerde, brak zijn ribben, Dora haar linkerbeen. AARDAPPELROOIMACHINE. De Engelse uitvinder, Packman, heeft een aardappelrooimachine ge construeerd, die in een dag het werk doet van 20 geoefende aardappel rooiers. De machine wordt slechts door 3 man bediend en bespaert de landbouwer minstens 50 gulden per acre. Zij rooit 60 ton aardappelen in 8 uur. Het Britse ministerie van landbouw heeft de machine goedge keurd en er wordt thans een aan vang gemaakt met de productie er van op grote schaal, aldus het A.N.P. De beide tollen op de weg van Gouda naar Bodegraven zijn onder zeer grote belangstelling letterlijk ge sloopt door de Gemeeneraden van Gouda, Reeuwijk en Zwammerdam. EERSTE KAMER Mr. Donker (Arb.) heeft de Eer ste Kamer er ondanks een knappe verdediging niet toe kunnen brengen het initiatiefvoorstel tot wijziging van de enquêtewet van 1850 te aan vaarden. Toen het op stemmen aan kwam verklaarden 27 senatoren zich tegen het voorstel en slechts 15 voor. Prof. An erna was de grote bestrij der. Hij achtte het zeer bedenkelijk, dat de besprekingen in de minister raad haar vertrouwelijk karakter zouden kunnen verliezen. Door de in het voorstel verwerkte methode zou men tenslotte tot publicatie van het standpunt van het staatshoofd kunnen overgaan. Hij kreeg zoveel bijval, dat de heer Donker de me ningen niet meer kon doen veran deren. De enige mogelijkheid, om nog in de enquêtewet wijzigingen te bren gen ligt bij de regering. Zij zal dan een regeringsvoorstel moeten indie nen, dat rekening houdt met de wensen van de Eerste Kamer en dat dus niet de bepaling mag bevatten, dat de enquêtecommissie kan ver langen precies te weten wat in de ministerraad is besproken. TWEEDE KAMER Minister aan het woord. Minister Lieftinck verdedigde giste ren in de Tweede Kamer zijn bank- wet, door te betogen, dat de bankwet 1937 niet alleen voor de toekomst voldoende is, maar zelfs bij haar aan vaarding al niet meer beantwoordde aan de eisen van de tijd. De verplich ting tot betaling op vertoon van de biljetten en de dekkingseis, beide in de wet gehandhaafd ondanks het feit, dat de gouden standaard was prijs gegeven, waren toen reeds anachro nismen. Een taakomschrijving ont brak, de bevoegdheid tot het voeren van een open-markt-politiek werd zo beperkt, dat met moderne inzichten te weinig rekening kon worden ge houden. Was dus een wijziging van de regeling nodig, de naasting van de aandelen achtte de minister geen noodzakelijk bestanddeel van een so cialistische politiek. De-minister hield in het algemeen vast aan het ter tafel liggend ontwerp en gaf weinig voet aan de suggesties van de heer Sassen. Hij wees er op, dat voor het geven van een aanwij zing de minister van Financiën de Radio-zenders vallen uit door storing op Amsterdams lichtnet Om kwart voor zeven verdwenen gisteravond de beide Hilversumse radiozenders uit de aether ten gevol ge van een lichtstoring op het Am sterdamse electriciteitsnet. De oorzaak van deze storing was het doorslaan van een grote genera tor in de centrale Noord aan de Pa paverweg te Amsterdam. In de verschillende flatgebouwen werden personen de gevangenen van de liften, die dienst weigerden. Ook de gemeente Hilversum was ■van licht verstoken. De spanning van het net aldaar daalde op een gegeven ogenblik van 220 op min der dan 100 volt. In de Amsterdamse huiskamers floepte het licht eensklaps uit. Om kwart voor acht kwam Hilver sum terug in de aether na een onder breking van ruim drie kwartier. De omroeper deelde mede, dat de uit zendingen moesten worden stopgezet, omdat de installaties in de studio's onvoldoende stroom ontvingen. Een ingenieur van het G.E.B. deel de het A.N.P. desgevraagd mede, dat de centrale Noord in Amsterdam niet alleen de hoofdstad, maar ook het gehele Gooi van stroom voorziet. Dientengevolge ondervonden alle plaatsen in het Gooi de last van de storing. Omstreeks half acht was ook hier het lichtnet weer normaal. Ook de overkant van het IJ in Am sterdam werd door de storing in de centrale Noord in het duister gehuld, evenals verschillende dorpen in die omgeving, o.a. Randsdorp. De storing deed haar invloed in zo goed als alle delen van de stad gelden, de Overtoom en omgeving waren ruim een uur na het begin van de storing nog geheel van licht verstoken. De Jodenbuurt, Katten burg, het van Beuningenplein en om geving waren slechts half verlicht en gedurende de storing van tramver keer verstoken. De oorzaak van de storing bij de centrale Noord moet er waarschijn" lijk in worden gezocht dat deze cen trale reeds geruime tijd overbelast is. Omstreeks half zeven deed zich in de centrale vermoedelijk een ke telontploffing voor, welke weer tot gevolg had dat een der generatoren uitviel. Hierdoor verminderde de ca paciteit van de centrale aanzienlijk. Zo spoedig mogelijk trachtte men op andere netten ove** te schakelen. Ge leidelijk lukte dit, zodat omstreeks acht uur in de stad en ook in het Gooi en de Zaanstreek de energiele vering vrijwel normaal was. Oost is oost Het Oosten blijft het Oosten en als het Westen het Oosten ont moet schynt het altijd mis te moeten lopen. In Linggadjati tekenden wij een overeenkomst, maar het Westen tekende een aangekleed Linggadjati en het Oosten een naakt Linggadjati. Thans hebben we op de „Ren ville" opnieuw een overeen komst getekend, maar het Oos ten schijnt weer wat anders ge tekend te hebben dan het Wes ten. Wat moeten we nu doen? Op Westerse wijze er op los slaan of het Oosten op Oosterse wijze aanpakken? Laten wij in de leer gaan bij Gandhi. Als die wat wil bereiken, gaat hij stilletjes zitten en eet niet. Dan loopt de hele Oosterse we reld te hoop en roept: Gandhi vast. De doctoren voelen zijn pols, kijken bezorgd en voorspel len: dat loopt mis; lang kan hij het niet meer uithouden. Gevolg: geweeklaag en veront ruste bereidwilligheid om alles te doen, wat Gandhi vraagt. En eindelijk de opluchting: hij heeft weer een glaasje sinaasappelsap gebruikt. Ik stel voor, dat onze minister president naaf Batavia gaat en daar midden op een plein gaat zitten vasten. Om het niet te hard te maken, zouden wij Aswoensdag kunnen afwachten. Dan is de Vasten avond achter de rug. Maar als dr. Beel het een paar dagen weet uit te houden, dan. lijkt mij succes verzekerd. Daar kan geen Soekarno te gen op! bankraad moet horen. Wanneer dan een beroep wordt ingesteld beslist het kabinet, niet alleen de minister. Spr. was bereid dit in het reglement van orde op de ministerraad te doen opnemen. De minister verklaarde, dat de pre sident een vrij man blijft en hij hoop te, dat dëze ook in de toekomst in de jaarverslagen op vrijmoedigen toon zijn inzichten zal blijven uiteenzetten. ~e behandeling is heden weer voortgezet. PROF. VAN DEN BRINK DOOR H. M. DE KONINGIN BEëEDIGD. Gistermorgen is de nieuw benoem de minister van Economische Zaken, prof. dr. J. R. M. van den Brink, door H. M. de Koningin op het pa leis aan de Dam te Amsterdam be ëdigd. NEDERLAND EN HET PLAN MARSHALL. Van het bedrag, ontworpen voor de eerste 15 maanden, is voor Neder land netto geraamd 705 millioen dol lar. De invoerbehoefte van Nederland is geschat op 1135 millioen dollar, waartegen staat 271.1 millioen dol lar aan dollar-ontvangsten en nog voor een waarde van 159.4 mill, dol lar aan andere inkomsten. Nederland komt hierdoor op de vierde plaats, na Engeland (4311 mill.), Frankrijk (1930), Italië (1160). Voor de Brits-Amerikaanse^ zone van Düitsland zal 1014 mill, dollar no dig zijn. Van deze bedragen zal 2040 pet. in de vorm van dollar-leningen wor den verstrekt en het restant zal niet leiden tot dollar-terugbetaling, maar in de nationale valuta worden afge wikkeld. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 23 Januari: Dat de katholieken alles mo gen vermijden, wat de terugkeer der afgescheidenen zou kunnen belemmeren. £eti koAAeitje... Slechts vernieuwing kan behou den; achter raakt, wie stil blijft staan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1