3)e£oicbeSotna/nt De tekening van de wapen stilstand in Indië »Tegen-offensief« tegen Arabieren De marteldood van pater Bruns O.F.M. in China Raadselachtig S.O.S. in een fles MAANDAG 19 JANUARI 1948 38ste JAARGANG 1 Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 10.30 p. w„ 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 Rondom de ondernemersraad WAT is de taak van een onderne mingsraad? In de „Tijd" omschrijft F. v. d. Ven deze taak als volgt: ,.Het wegnemen van psychische spanningen en het overbruggen van geestelijke tegenstellingen tussen bedrijfsleiding en personeel". Dat is inderdaad de taak van de ondernemingsraad. Maar: het mini- munt! Als men zich daarmee alléén tevre den stelt, heeft mer. zeker niet bereikt, wat bereikt worden moét. Niet slechts het wegnemen van spanningen en het overbruggen van tegenstellingen, doch het tot stand- brengen van een positieve eenheid, van een positieve gemeenschap van allen, die in een zelfde bedrijf werk zaam zijn dat moet ten slotte het deel zijn van de ondernemingsraad. Misschien heeft u wel eens gelachen om een jongeman, die op een grote zaak pas zijn loopbaan is- begonnen, en dan spreekt over: „bij ons", „onze zaak", „wij doen het zo", enz., alsof hij de eigenaar of directeur is. En toch: deze jongeman bezit die goede geest, welke hem in het leven veel tevredenheid en voldoening kan schenken: iedere werker in een on derneming moet zijn taak daarin ver vullen met zulk een toewijding, en van zijn werk zoveel houden, dat hij die onderneming beschouwt als ware zij méde de zijne! Er moet in een on derneming zijn verschil in positie, in rang, maar gelijkheid in willen en streven. De onderneming werkt ten dienste van de gemeenschap wel ke allen willen dienen! en zij moet voor ieder, die er in arbeidt, opbrengen een behoorlijk, passend levensonderhoud. Iedere arbeider moet er zich van bewust zijn, dat hij de effecten, de resultaten van beide beide! doelstellingen door een grotere toewijding, een intenser be langstelling kan bevorderen Dat' bewustzijn kan ook worden opgewekt en verlevendigd zonder een ondernemingsraad en zeker zonder een wettelijke regeling van onderne mingsraden. Maar vooral in grote be drijven zal het zonder zulk een wet telijke regeling helaas vaak niet vlot gaan. Het ontwerp voor een wettelijke regeling van het instituut der onder, nerningsraden, opgesteld door de com missie-van Rhijn, is gepubliceerd. Genoemde schrijver in de „Tijd" zegt er o.m. van: „Het artikel van het ontwerp, dat over de werkkring handelt, geeft hier omtrent niet veel uitsluitsel. Wij le zen daar dat de ondernemingsraad tot taak heeft, zulks met inachtneming van de door het bedrijfschap aangege ven grenzen en onder erkenning van de zelfstandig? furctie van de onder nemer, door overleg inzake, toezicht op en uitvoering en regeling var alle aangelegenheden, de onderneming betreffende, welke in verband met derzelver aard en omstandigheden daarvoor in aanmerking komen, en door het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking in de onderneming, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren der onderneming. Het laatste gedeelte van deze bepaling geeft eigenlijk in algemene zin het doel aan, terwijl het eerste gedeelte zeer schematisch en abstract de mid delen om dat doel te bereiken opsomt. Schematisch en abstract: want het geen in concreto aan overleg, toe zicht en regeling aan de onderne mingsraad zal worden toebedeeld zal naar aard en omstandigheden eerst: worden uitgemaakt door het bedrijf schap". Republiek teleurgesteld, maar bereid tot samenwerking 'TATERDAGAVOND om kwart voor negen (Javaanse tijd) heeft de republikeinse opperbevelhebber Soedirman de eerste instructie voor de wapenstilstand voor radio-Djokja voorgelezen. Een kwartier later sprak generaal Spoor de troepen toe en las dezelfde instructie voor. Hij voegde er nog aan toe: „het bestand beoogt een einde te maken aan de vijandelijkheden, sabotages enzovoort in de ruimste zin van het woord. Ik moet wederom het uiterste aan discipline en besef van de troepen vragen". De wapenstilstand zal op verzoek van de Republiek op 31 Ja nuari om 24 uurkeffectief worden. „Snel, eer ijk en te goeder trouw,, De overeenkomst is Zaterdagmid dag om vijf minuten voor drie aar; boord van de „Renville" onderte kend. Rechter Kirby, het Australi sche lid van de Commissie van Drie die voorzitter van de week was, las eerste de twaalf punten van de po litieke basis voor de besprekingen voor, waarna Abdoel Kadir voor óQ Nederlanders en Sjarifoeddin voor de Republiek verklaarden, dat zij met die twaalf punten accoord gin gen. Abdoel Kadir bracht de Commis sie hulde voor haar werk. „Waar het nu op aan komt is, dat de bepalingen van het bestand snel, eerlijk en Je goeder trouw zullen worden uitge voerd". Sjarifoeddin zeidie, dat de Repu bliek natuurlij k teleurgesteld was, omdat de overeenkomst niet inhield wat zij er van had verwacht. Toch heeft zij de overeenkomst geaccep teerd, daar zij verzekerd is van de toenemende samenwerking met de Nederlandse regering. De Republiek is van plan het bestand oprecht uit te voeren en toe te zien op de vol ledige effectieve uitvoering. Zij neemt aan, dat de politieke bespre kingen terstond zullen beginnen. Vredesweg is beter. Soekarno verklaarde in een radio rede, dat de overeenkomst op dit ogenblik voor de Republiek nadelig lijkt. Maar Djokja verwacht, dat zij in de toekomst perspectieven zal openen, welke voor de Republiek voordelig kunnen zijn. „Indien de re publikeinse idealen langs vreedzame weg kunnen worden bereikt, waar om zullen wij dan vechten? Het volk en het leger moeten in de regering vertrouwen en haar bevelen uitvoe ren." DR. BEEL DANKT DE COMMISSIE. De minister-president heeft aan de voorzitter van de Commissie voor Goede Diensten te Batavia het vol gende telegram gezonden: Namens de Nederlandse regering betuig uwe Commissie gaarne mijn dank voor het belangrijke resultaat door uwe goede diensten in het belang van Nederland en Indonesië en van de internationale gemeenschap be reikt. - NAAR HUIS. De heer Kirby is Zondag naar Australië vertrokken en vandaag igaat de heer Van Zeeland naar huis. De heer Graham blijft nog een week op Java. Hij is Zondagmorgen naar Djokja gegaan, waar hij wil trachten de breuk tussen de Moesjoe- mi en de republikeinse regering te herstellen. GEHEIME ZENDER van de Joodse verzetsorganisatie Irgoen Zwai Leoemi heeft een oproep gedaan voor het „tegen-offensief tegen de Arabieren" op 15 Mei, de datum, waarop Groot-Brittannië het mandaat over Palestina zou overdragen. De Engelsen werden in deze uitzending beschuldigd van obstructie, welke tot doel had de vestiging van een Joodse staat te verijdelen. Uit Arabische bron wordt verno men, dat in de nacht van Zaterdag op Zondag ten Noordwesten van Hebron zeventien Joden gedood zijn. Artillerie en machinegeweren van de Britse troepen in Palestina hebben Zaterdag een aanzienlijke troepen macht van Syrische Arabieren tegen gehouden, die Palestina trachtte bin nen te komen, klaarblijkelijk om twee afgelegen Joodse nederzettingen aan te vallen. De Arabieren hadden niet op zoveel tegenstand gerekend en trokken zich over de Syrisèhe grens terug. Uit Britse militaire bron verluidt, dat de drieduizende man sterke Transjordaanse grenswacht, die dienst deed aan de grenzen van Libanon en Syrië met Palestina, door Britse troe pen is vervangen. Uit dezelfde bron verluidt voorts, dat een aantal Ara bieren uit Irak, die in Palestina wa ren binnengedrongen, tijdens gevech ten te Haifa zijn gedood. Britse troepen en politie hebben ONLUSTEN IN COLUMBIA. De Columbiaanse regering heeft Zondag de staat van beleg afgekon digd in het gebied van Santander Norte, nabij de Venezolaanse grens, nadat 6 mensen werden gedood en ongeveer 50 anderen gewond raak ten tijdens ongeregeldheden van po litieke aard. Vrijdag j.l. 10 km. ten Noorden van Hebron de lijken van 35 Joden en 4 Arabieren gevonden, zo wordt offi cieel meegedeeld. De Joden zijn in een hinderlaag gevallen. DE UNO BESCHULDIGT ALBANIë De Speciale commissie van de Uno voor de Balkan heeft formeel be kend gemaakt, dat Albanië wapens en voorraden heeft geleverd aan de Griekse opstandelingen tijdens de aanval op Konitsa, die op Kerstmis begon. In haar tweede rapport aan de As- semblée heeft de commissie Albanië en Bulgarije er van beschuldigd in gebreke te zijn gebleven inzake het nakomen van de resolutie van de Assem blée. De Albanese regering heeft „Griekse fascisten" er van beschul digd tussen 9 en 11 Januari vijfmaal de Albanese grenzen te hebben ge schonden. Driemaal hebben Griekse vliegtuigen boven Albanees gebied gevlogen en tweemaal zyn er gra naten neergekomen. In alle zes republieken, die teza men de Zuidslavische staat vormen, zijn commissies opgericht voor de hulpverlening aan de Griekse demo cratie onder generaal Markos. Men heeft instructies gegeven voor het inzamelen van schoenen, levensmid delen, kleren en geld/ De Londense „Times" is van oor deel, dat de gematigde elementen in het republikeinse kamp over vol doende kracht beschikken om de be slissing van de meerderheid door te zetten. Hetgeen de Nederlanders thans gedaan hebben, teneinde te komen tot de vorming van de sou- ereine Verenigde Staten van Indo nesië, als gelijkgerechtigde partner in 'een Unie met Nederland, heeft aldus de „Times" „diepe indruk gemaakt op de leden van Commissie van de V.N." Dat had tot gevolg, dat de rege ring van de Republiek „zich niet kon veroorloven geisoleerd te blijven van de politieke ontwikkeling, die de overige gebieden van Indië doorma ken". „De republikeinen hebben thans de souvereiniteit van Nederland ovei Indonesië geldig totdat de nieuwe Federatie zelve souverein zal zijn erkend. Zij hebben de NederlancLe- verantwoordelijkheid voor de handha ving van de orde in de gebieden, welkt tijdens de politionele actie zijn bezet, aanvaard. Zij hebben, voorts er in toegestemd af te zien van guerilla-activiteit en sabotage achter de Nederlandse linies. Het. staat te bezien, of de desbetreffende orders van Djogja onverwijld kunnen' worden uitgevoerd, maar het is een feit van betekenis, dat de Indoncsi- Dimitrofs Balkanplannen Zaterdagavond werd tegelijkertijd te Boekarest en te Sofia bekend ge maakt, dat Roemenië en Bulgarije een „vriendschapsverdrag voor sa menwerking en wederzijdse hulp" hebben gesloten. Dit verdrag beoogt algehele toe komstige samenwerking over alle kwesties, die de twee landen raken, het nemen van de nodige maatregelen ten einde de wederzijdse veiligheid te verzekeren; onafhankelijkheid en territoriale integriteit en militaire hulp in geval van een aanval door Duitsland of enig ander land op een van beide landen. Het verdrag voor ziet ook in de nauwste samenwer king in zake alle economische kwes ties, voorbereiding van een douane- overeenkomst en de nauwste mate riële, geestelijke en culturele samen werking. Op de terugweg naar Sofia heeft de Bulgaarse minister-president, Di- mitrof, in de trein aan de pers ver klaard, dat, „ais de tijd daarvoor rijp zal zijn", er een federatie of een confederatie van Balkanstatcn ge vormd zal worden. Wat de tijd be treft, zeide hij, dat deze volkeren dit sche republiek thans bereid is, de on-de imperialisten niet aan de neus derhandelingen te hervatten co-1 zouden hangen. wel met de Nederlanders als met dei Tot deze staten rekende hij Bul- overige Negaras over de vorming garije, Roemenië, Joegoslavië, Al- van de Verenigde Staten van Indo- banië, Hongarije, Tsjechoslowakije nesië". I en Polen. Met ontzetting nemen wij kennis cratie.... Opgecommandeerde volks- van de gruwelijke barbaarsheden die er in deze tijd plaats vinden en die niet onderdoen voor de onmen selijkheid uit de meest barbaarse pe rioden der geschiedenis. Een speciale correspondent van de Maasbode in China schrijft over de marteling van pater Bruns O.F.M. het volgende: „Na de oorlog was hij naar zijn missiegebied gegaan, de Prefectuur van Hsin Kiang, jong, krachtig, on stuimig voor de belangen Christi. De jonge Bruns, van wie men zoveel verwaohtte: was hij niet de knapste leerling van Lie Koang Ohiao's taal school? Er moest een nieuwe statie worden opgericht 25 li van Hsin Kiang: deze fleurige, jonge kracht, met zijn uitgebreide kennis van taal en schrift zou het doen. En hij deed het. Hij deed het goed. Zelf was hij hoofd van zijn school. Hij' was ge waarschuwd door de trouwe christe nen tegen de communisten, maar het gevaar leek hem nog niet zó drei gend: was hij er niet voor zijn chris tenen, zijn kerk en school; kon hij weg? Toen kwamen ze, nog onverwachts en grepen hem.... De rode demo- Gandhi's vasten had weer succes Na ruim vijf dagen te hebben ge- jvast, heeft Gandhi gisteren met het nuttigen van een klein glas sinaas appelsap zijn vasten beëindigd. De ministers van de regering v.an Indië, onder leiding van Pandit Nehroe, had den samen met de leiders van alle partijen, gemeenschappen en organi saties de belofte ondertekend, aan de zeven door Gandhi genoemde voor waarden gehoor te zullen geven. Gandhi heeft hiermee voor de vijf tiende maal door vasten een doel be reikt. Gandhi wenst o.m., dat de 117 mos keeën te Delhi, die na de ongeregeld heden van September zijn omge bouwd, door niet-Mohammedanen weer in hun oorspronkelijke staat zouden worden teruggebracht. ..TABINTA" MET 1000 MILITAIRE NAAR INDIë. Ruim 1000 militairen voor het grootste gedeelte technisch personeel uit Amersfoort. Utrecht en Nijmegen zijn Zaterdagmiddag a.b. van het m.s. „Tabinta" van de „Nederland" naar Indië vertrokken. Er werden zes can- tinewagens medegenomen, die door de N.I.W.I.N. aangeboden zijn. vergaderingen hielden ze over deze buitenlander, deze priester. Hij moest dan op een tribune staan en de com munisten wachtten op beschuldigin gen uit het volk. Het volk beschul digde niet Een christen stond op en zei: „Deze in onze priester". En een heiden: „deze sjen-foe heeft alleen maar goed gedaan", en zo spraken velen. Maar de communisten beweer den, dat een buitenlander niet zó maar hoofd van een Chinese school is: wat leerde hij? Wie kan zijn kin deren aan buitenlanders toevertrou- Zó is altijd de taktiek van de ro den; eerst de leiders van de chris^ tenen weg, om vat te krijgen op de christenen. Pater Bruns werd in hun hoofd kwartier gehoord, hardhandig: waar zijn de kerkschatten? Hij moet aan de geroosterde Laurentius gedacht hebben Rode rechtspraakIn de gevan genis kon hij een vergadering af luisteren, waarin dé rollen werden verdeeld, zoals te doen gebruikelijk bij de communisten: wie zou be schuldigen, wie zou slaan, wie zou stenigenHij wist dat zijn lot be slist was Zijn knecht komt hem eten bren gen. Hij vraagt er naar. De man ont wijkt: hoe kan hij? „Zeg het maar, ik weet het. Het is de laatste keer, dat je me eten komt brengen". De jongen gaat weg, als geslagen: wat moet hij zeggen? Hoe kan hij zijn sjen-foe redden? Wanhoop breekt hemeen kleine mens en zoveel bajonetten en gewe ren Op 7 October, feest van de H. Ro zenkrans, komen ze hem halen. Ze ontkleden hem op een broekje na. „Maar dan wil ik gaan als mijn Meester!" en Pater Bruns trekt ook zijn schoenen en zijn kousen uit. Daar staat hij, bewaakt als een openbare bandiet, weer op de tri bune. Hij moet geen moeite gehad heb ben zijn Meester voor ogen te heb ben op het pretorium De beschuldigingen beginnen, het slaan, ende eerste steen, de twee de, derde, een regen van stenen hij. ziet het niet meer, voelt het niet meerhij wankelt, bloedend cn zakt ineen.... dood! De communisten hebben recht ge daan. De knecht heeft zijn deken ge haald, hem er ingewikkeld en be graven. „Coelum dives ingreditur".de jonge Bruns, man van verwachtin gen Hij heeft er aan voldaan. De Kerk van Noord-China lijdt.." Dr. Van Mook tijdens een rede bij het installeren van de leden van de interim regering. V.Ln.r.: Generaal Spoor, minister Neher, dr. Van Mook, jhr. Vredenburgh, admiraal Pinke. Achter Van Mook rechts met glas Anak Agoeng, eerste minister van Oost-Indonesië. POLITIEK THERMOMETERTJE. In de Parijse voorstad Malakoff een arbeidersgemeente is een nieu we gemeenteraadsverkiezing noodza kelijk geweest, daar de socialisten en hun aanhang ontslag als raadslid had den genomen wegens.' het optreden van de communistische burgemeester. Deze verkiezing, meldt Reuter, werd met spanning tegemoet gezien als een proeve van de krachtsverhou ding der partijen. Volgens de Zondagavond gepubli ceerde uitslagen hebben de commu nisten 4900 stemmen behaald, de Gaullisten 4200 en de „derde macht" 1800. De communisten hebben hetzelfde aantal zetels behaald als in October (dertien), de Gaullisten hebben er één verloren toen tien op negen), de so cialisten hebben er één gewonnen (van vier op vijf). WAARDE EN EXPORT VAN LANDBOUWPRODUCTEN. De totale waarde der landbouw productie in het oogstjaar 1946'47 bedroeg f 1344,5 millioen, vergele ken met 874.3 millioen in 1945'46 en 737.5 millioen in 1938'39. al dus het C.B.S. Hiervan bedroeg de totale waarde van akkerbouwpro ducten 458.6 millioen, van dier lijke producten zonder zuivel ƒ331.8 en van zuivel 554,1 millioen. In de eerste tien maanden van 1947 heeft Nederland aan land- er, tuinbouwproducten geëxporteerd voor een waarde van f 434.546.000, tegen ƒ208.074.000 in dezelfde pe riode van 1946. Op basis 1937'39 100, bedroeg het indexcijfer voor de uitvoer van land- en tuinbouwpro ducten naar de waarde 149, naar de hoeveelheid 33. In 1946 waren deze cijfers resp. 71 en 19. Een blij gegons ging langs de ge heel gevulde rijen van theater Car ré te Amsterdam en alle bezoekers stonden op om met luid applaus dc Koninklijke Familie te begroeten, die althans voor de meeste be zoekers onverwacht de midden- loge betrad van theater Carré, en Zaterdagmiddag de voorstelling van circus Strassburger bijwobndc. Al leen de kleine prinses Marijke ont brak. In de hal had mej. Elly Strassbur ger H.M. een bouquet rose anjers aangeboden. Voor de eerste maal was H.M. geheel zonder gevolg. Na de vorstin kwamen prinses Juliana in donkerbruine bontmantel en prins Bernhard in lichtbruine overjas binnen, en namen met H.M direct achter de kleine prinsesjes plaats. Met grote interesse volgde de Koninklijke Familie het program ma. De drie jonge prinsesjes leef den even hevig mee als de vele kin deren in de zaal met de clowns die de klappen kregen en zij volgden met grote spanning de grote verrich tingen van de artisten. Even voor half vijf eindigde de voorstelling, en na aan de directie haar grote tevre denheid te hebben betuigd met het gebodene verliet H.M. en met haar het prinselijk gezin, het theater. Misplaatste „grap" Een jongeman vond gistermiddag op het Scheveningse strand een fles je, waarin zich een briefje bevond, met de volgende alarmerende woor den: „Coaster Annemarie, kapitein Jongbloed. Verkeer in zinkenden toe stand 53 graden N., vier graden, drie minuten Oost". Radio defect. Kom snel. 18 Januari, drie uur". Terstond werd alarm geslagen: de reddingsboot „Dorus Rijkers" van de N.Z.H.R.M. en de sleepboot „Noord-Holland" van de fa. Wensmüller voeren gelijktij dig uit, evenals een Engelse marine sleepboot. Gezien de heersende wind, leek het al spoedig zeer onwaarschijnlijk, dat een fles, op een punt, als in het briefje aangegeven, in zee geworpen, op het strand te Scheven ingen zou aanspoelen. De mogelijkheid van een misplaatste grap werd dan ook niet uitgesloten geacht, te meer, daar de directeur van de Gruno Scheep vaart Maatschappij, de heer Knevel, een expert op het gebied van de kustvaart, beweerde, met zekerheid te weten, dat de coaster „Annema rie" onder commando van kapitein Jongbloed niet bestaat. Er bestaan slechts twee Duitse coasters van die naam, waarvan er één aan België als herstelbetaling is geleverd. Naar aanleiding van de verklaring van de heer Knevel, besloot de dir- recteur van de N.Z.H.R.M. de „Do- rus Rijkers" radiografisch terug te roepen. Hoewel de aanwijzingen van een scheepsramp uiterst schaars zijn, is men er nog niet geheel van over tuigd, dat er kwaadwilligheid of mis plaatste grappenmakerij in het spel is Het in. het Nederlands geschreven briefje en de naam Jongbloed van de kapitein laten de mogelijkheid open, dat het bootje tot de Belgische kustvaart behoorde en een Vlaamse bemanning aan boord had. Geen en kele scheepvaartinstantie in Antwer pen kon gisteravond echter met ze kerheid mededelen, of de „Annema rie" inderdaad op zee was noch of het vaartuig onder commando van kapitein Jongbloed stond. Intussen houdt de Nederlandse ma rine een Mitchell-vliegtuig op het vliegveld Valkenburg gereed om, zo nodig, boven de Noordzee een speur tocht te ondernemen. Het S.O.S.-briefje is door de poli tie te Scheveningen, die een onder zoek instelt, in beslag genomen. Terwijl de „Dorus Rijkers" gister middag zee koos, beleefden niet ver van de vermeende plaats des onheils (20 mijl ten Westen van Den Hel der), acht opvarenden van de Duit se boot „Sierra Cordova" een nogal hachelijk avontuur. De „Siërra Cor dova" is als herstelbetaling aan En geland afgestaan en werd door de grqte Britse marinesleepboot „Bush- pur" naar Engeland getrokken, toen Zondagmorgen om twee uur de sloep tros afknapte en de Duitse boot in het duister stuurloos op de woelige zee ronddobberde. Aanvankelijk slaagde de „Bushpur verloren contact met dova" te herstellen, midejag om drie uur „Noord-Holland" van müller te Den Helder nodig assistentie te Britse sleepboot was Zondagmiddag weer „Sierra Cordova" op er niet in het de „Siërra Cor- zodat Zondag- de sleepboot de firma Wijs zee koos om zo verlenen. De er echter juist in geslaagd de te pikken. Het raadsel van het S.O.S.-bericht ir. een fles, die Zondagmiddag op het Scheveningse strand werd gevon den, is thans opgelost. Het is de po litie te 's-Gravenhage gebleken, dat men hier te doen heeft gehad met een kwajongensstreek. Twee jonge tjes uit Den Haag, de dertienjarige M. C. van M. uit de Anthonie Duyck- straat en de 11-jarige R. A. F. uit óe Willem de Zwijgerlaan, hebben be kend het bewuste S.O.S.-bericht te hebben geschreven en vervolgens het flesje in zee te hebben gewor pen. Toen een van de jvongens heden via de radio hoorde, welke gevolgen hun daad had gehad, kreeg hij wroe ging en biechtte alles eerlijk aan zijn ouders op. Direct werd de politie -van de toedracht op de hoogte ge steld. KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING. Districtscommissarissen van de Ka tholieke Jeugdbeweging uit alle delen van het land zijn in het afgelopen weekend te Oisterwjjk bijeengekomen voor een jaarlijkse ontmoeting. In zijn openingsrede heeft de hoofdcommissa ris, H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, verslag uitgebracht over de voornaamste gebeurtenissen die het leven der beweging in 1947 hebben gekenmerkt. De hoofdcommissaris legde bijzon dere nadruk op de plicht, óók van de jeugdbeweging, tot een blijvende daadwerkelijke belangstelling voor allen die vroeg of laat gedemobili seerd na het vervullen van hun over zeese plicht terugkeren in het vader land. Hoofdaalmoezenier A. J. L. Ver hoeven wees in het bijzonder op de betekenis van een juist inzicht in het wezen van het leven der Kerk en der parochie als basis van het apos- tolaatswerk dat jeugdleiding is. INTERNATIONALE BIDWEEK Intentie voor 20 Januari: Dat de Anglikanen het geeste lijk oppergezag van de Paus mo gen erkennen en aanvaarden. £e.n koM&ttjc. Rustige taal is een boom des levens, Heftige woorden wonden de ziel. Spreuken 15. 4.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1