Zal republiek werkelijk het vuren staken? Naar vrede in Indonesië Arabieren voeren Indianen-oorlog Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJDAG 16 JANUARI 1948 38ste JAARGANG indië-debat in de Tweede Kamer WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes 1.50 DE REGERINGSVERKLARING Gistermiddag omstreeks 3 uur heeft de minister-president, dr. L. J. M. Beel, nog de volgende aanvullende verklaring betreffende Indonesië af gelegd. „Hoewel er nog geen officiële mededeling door de commissie voor goe de diensten is gedaan, is er alle reden om aan te nemen, dat de voorzitter der republikeinse delegatie heden officieel heeft aanvaard het voorstel nopens de uitwerking van de wapenstilstand, alsmede het voorstel, dat als basis zal dienen voor verdere politieke besprekingen, met welke voorstel len wij ons reeds hadden verenigd. Voorts, dat de wapenstilstand zeer waarschijnlijk Zaterdag a.s. door beide partijen zal worden ondertekend. Het verheugt de regering, dat de commissie voor goede diensten dit reeds thans heeft weten te bereiken". De minister-president dr. Beel heeft gistermiddag in de Tweede Kamer een aanvullende verklaring afgelegd, die wij hierboven afdrukken. De heer Schouten (A.-R.) merkt op, dat men tot het inzicht is gekomen, dat de plaats van de republiek een gans andere is dan aanvankelijk werd gedacht. Dat verheugt hem en geeft tevens het bewijs, dat de oppositie het juiste standpunt heeft ingenomen. Ook op andere punten heeft zij z.i. gelijk gehad. Het standpunt van drie staten federatief verbonden is onjuist geweest. Als er nu voor Sumatra meer staten in het leven moeten wor den geroepen, dan zal dat ook voor Java het geval moeten zijn. Spr. sluit zich aan bij de hulde aan de militai ren in Indië gebracht. Toch had hij gaarne gezien, dat iets naders over deze zaak zou zijn gezegd. De situatie, waarin de militairen verkeren, is van die aard, dat het uiterste gedaan moet worden, om tot verbetering te komen. Gaarne zou hij hebben vernomen of de ministers tot het inzicht zijn geko men, dat de plannen tot aflossing ge realiseerd zullen kunnen worden. Vervolgens gaat hij nader in op de voorziening van het overheids-appa- raat in Indië met personeel. Hij wijst erop, dat er corruptie voorkqjnt. Daarover had hij gaarne een verkla ring gehad en ook over de maatrege len daartegen. De voorziening met overheidspersoneel moet de zeer bij zondere aandacht hebben. Vervolgens belicht hij de positie der Indische Nederlanders, aan wie ge zegd wordt: los u maar op in de In dische maatschappij. Z.i. moet het uiterste gedaan worden om de conse quenties, daaraan verbonden, te ver mijden. Daarna bespreekt de heer Schouten de financieel-economische toestand. De minister-president heeft geen feitelijke gegevens verstrekt over deze toestand en die zijn nodig om een behoorlijk inzicht te hebben. De minister van financiën heeft nog geen overzicht van de financiële toestand gegeven. Het collegiaal orgaan besprekend zegt de heer Schouten, dat de ervaring met de commissie-generaal, staats rechtelijk gezien, onaangenaam is ge weest. Zullen deze onaangenaamhe den zich niet herhalen? Spr. dringt er op aan, dat het kabi net meedeelt, dat het collegiaal orgaan niet bij kon. besluit, maar bij de wet zal worden ingesteld. Het pre-fede- rale orgaan of de interim-regering zou naar zijn oordeel ook bij de wet moeten worden ingesteld. Vervolgens gaat spr. in op de Ne derlands-Indonesische Unie. Zal deze Unie een staat zijn, zal zij souverei- niteit hebben? vraagt hij. In de rege ringsverklaring ontbreekt alle nadere concretisering omtrent de Unie. De Unie zal staan onder het Huis van Oranje, maar na het overlijden van H. M. de Koningin is er' in strikte zin van het Huls van Oranje geen sprake meer. Ten aanzien van de republiek zegt spr., dat haar „ja" niet „ja" en haar „neen" niet „neen" is. Door haar toe lating wordt het gif in het lichaam der Verenigde Staten van Indonesië toegelaten. Het ware »oor de volkeren van Indië van belang geweest als men gezegd had: met deze republiek kun nen wij geen overleg plegen. Zoals men dat van de aanvang af had moe ten doen, had het ook nu behoren te schieden. Duizenden en duizenden verlangen naar het einde van dé ter reur, maar zij kunnen zich er niet aan onttrekken, omdat zij in het ge bied der republiek wonen. De heer Romme (K.V.P.) spreekt Linggadjati GELIJK hebben wij gehad con stateren de opposanten tegen Linggadjati in de Tweede Kamer. Ziet nu eens, wat het feitelijk gezag van de republiek Indonesië betekent; over welk gebied het zich uitstrekt, en: hoe! Niet alles, wat zich rondohi Ling gadjati heeft afgespeeld, is ons heel duidelijk. Maar klaar als de dag staat voor ons, dat, toen Linggadjati in de Tweede Kamer kwam, regering en volksvertegenwoordiging het niet meer kondenafeniet meer mochten wègstemmen. Wat de gevolgen daar- van zouden zijn geweest, is natuur lijk niet met absolute zekerheid te zeggen, maar: de sympathie en waar schijnlijk ook de daadwerkelijke steun van grote mogendheden zou dan zijn uitgegaan naar de repu bliek. „Linggadjati" stond toen midden in de „politiek". Dat het er nu buiten moge staan en buiten moge blijven; dat nu de politieke partijen mogen vinden een eenheid op zuiver zake lijke basis! zijn voldoening uit over een aantal punten in de regeringsverklaring. Zo omtrent hetgeen de regering zegt over de troepen, die hij andermaal hulde brengt. Gaarne wil spr. nadere mededelin gen ontvangen over de zorgen, die de ministers met de militairen hebben besproken. De sigaret welke de jon gens er roken schijnt slechter dan die welke wij roken. Dat zou een volks schandaal zijn. Er is destijds een ze kere moeheid van de jongens gecon stateerd, ze waren er beu van. Acht de regering dit onjuist, of is er een verandering opgetreden. Spr. verheugt zich over het besluit tot het „cease fire" al is hij gereser veerd in zijn verwachtingen omtrent de uitvoering ervan. Intussen hoopt hij, dat de aanvaarding van het „cease fire" de definitieve afsluiting zal zijn van een periode van destruc tie van republikeinse zijde. Omtrent de in de regeringsverklaring aange duide demarcatielijnen wil spr. gaar ne nadere gegevens. Spr. zegt zich te verheugen over de jongste ontwikkeling in de rich ting van een gezonde federatie, waar van de deelstaten politiek gelijk waardig zijn. Hij stelt vast, dat als realiteit thans geldt, dat de huidige ontwikkeling aan het vraagstuk van onze verhouding tot de republiek zijn overheersend karakter in het Indone sische beleid heeft ontnomen. De re publiek is het laatste jaar veel zwak ker en wankeler geworden door de sabotage van Linggadjati en alle ge volgen daarvan. De heer Romme betoogt, dat het met de Unie gaat als met de federa- ratie. Deze zal ook op een goed spoor gezet moeten worden. De regering heeft medegedeeld, dat zij het collegiaal orgaan bij kon. be sluit wil instellen en daarna de heren Neher en van Vredenburch zal voor dragen als leden van dat orgaan. Spr. mist nu elke argumentatie, dat dit zo maar kan. Een wettelijke grond- slag^lijkt hem beter. Wat heeft de re gering verder bewogen een hoofd van een belangrijk departement als de heer Neher daaraan te onttrekken, vraagt de heer Romme. Vertrouwen wil hij aan beide heren zeker niet ontzeggen. In sprekers kring heeft men zich verwonderd over de samen stelling van het collegiaal orgaan in zijn geheel. Opvallend is het gemis aan gedifferentieerdheid. Te ruim zes uur wordt de verga dering geschorst tot half negen. De heer Tilanus (C.-H.) vraagt de ministers, die in Indië geweest zijn, of zij iets bemerkt hebben van de geestelijké reacties bij de mannen al daar. Als de Nederlandse troepen ko men te staan onder commando van degenen, met wie zij de grootste moeilijkheden hebben gehad, is dat een onaanvaardbaar iets. De regering zal ook zekerheid moeten geven ten aanzien van de ambtenaren, die on der grote moeilijkheden hun werk zullen gaan doen. Het collegiaal orgaan zal ook vol gens zijn opvatting bij de wet moeten worden ingesteld. Hij vraagt hoe het Kabinet- zich voorstelt te komen tot een oplossing van de moeilijkheden voor de Indi sche Nederlanders. Wat spr. en zijn partijgenoten te gen Linggadjati voortdurend hebben ingebracht was gelegen in art. 1 en 6. Art. 1 handelt over de de-facto- erkenning van de regering der repu- bliek op Java, Sumatra en Madoera. Thans constateert spr., dat de rege ring moet erkennen, dat art. 1 een dwaasheid is gebleken. Spr. hoopt, dat de regering eraan zal vasthouden, dat niet met de re publikeinse regering gesproken wordt vóór de vijandelijkheden inderdaad gestaakt zijn. De heer De Groot (C.P.) aan het woord komend, stelde de vraag. Zal deze derde wapenstilstand sinds twee jaar nu waarlijk effect hebben? Maar natuurlijk zag hij de mogelijk heid van verbreking alleen aan Ne derlandse kant! De heer Vonk (P. v. d. V.) ver klaarde, dat de ernst van de toestand to bezinning dringt over wat de re gering heeft medegedeeld. Door het binnenhalen der republiek voert men de duivel in huis. Waar om vereenzelvigt de regering het ver kapte communisme van Djokja met het eerlijke nationalisme? Het kabi net plaatst het Nederlandse volk op nieuw voor een fait-accompli, zodat gevraagd moet worden, of de grond wetsherziening nog zin heeft. De heer Joekes (P. v. d. A.) sprak over de grootse taak, die Nederland in Indië te verrichten heeft. Wat de grote staatkundig reorga nisatie betreft oordeelde hij het de grote verdienste van prof. Schermer- horn, dat hij het overleg met de Re publiek heeft ingeleid. Hij gaf toe dat de regering van Djokja de kracht en de beheersing mist die nodig zijn, maar dat mag geen aanleiding zijn om er geen 'con tact mee te zoeken. De heer Joekes wees er op, dat het .staakt het vuren" thans door een internationale commissie werd be werkt, hetgeen voor de republiek be tekent, dat zij schending niet zal kun nen toelaten zonder in grote moei lijkheden te komen. De heer Joekes is van oordeel, dat de heer Schouten nader zal moeten aangeven, wat hij bedoelt, als hij zegt, dat er na het overlijden van de Koningin geen sprake meer zal zijn van het Huis van Oranje. Spr. komt op tegen de voorstèl- ling, welke de heer Vonk heeft ge wekt, alsof de republiek het proto type van communistische camouflage is, een dergelijke qualificatie is on juist en schadelijk. Zoals de heren Schouten en Tilanus zich uitlieten over de republiek acht hij zeer be paald onjuist. Benoeming der leden van het colle giaal orgaan bij kon. besluit acht de heer Joekes wel mogelijk. De vraag van prof. Romme, of er meer dan twee leden benoemd moeten worden kan z.i. nader worden overwogen. Te middernacht wordt de vergade ring verdaagd tot hedenmiddag. KONING VAN YEMEN OVERLEDEN Volgens uit Cairo ontvangen be- riohten is de Imam (koning) van Yemen, Yehia, op 85-jarige leeftijd overleden. Koning Jehia werd door de meerderheid van zijn volk be schouwd als een almachtig vorst en afstammeling van de profeet Hij be stuurde'Yemen gedurende meer dan dertig jaar. Zijn wantrouwen jegens buitenlanders en zijn afkeer van de Westerse beschaving isoleerde zijn land van de rest van de wereld. Yemen is een der vruchtbaarste ge bieden van Arabië. Het telt drie mil- lioen inwoners. Masjoemi was het er niet mee eens ^E REPUBLIEK heeft de voorstellen van de Commissie van Drie over het staken van de vijandelijkheden met de Nederlandse amendemen ten daarop aanvaard. De Masjoemi, de grootste politieke partij in de republiek, is het echter niet eens met de wapenstilstandsovereenkomst. Zij heeft haar twee ministers in het kabinet-Sjarifoeddin, de vice-pre mier Sjamsoeddin en de minister van binnenlandse zaken mr. Mohamed Roem, teruggetrokken. waar ook de volledige tekst van de overeenkomst en de grondslagen voor politieke onderhandelingen zullen worden gepubliceerd. Deze plenaire bijeenkomst zal ver moedelijk morgenmiddag 17 Januari worden gehouden". Verklaring van Sjahrir. Sjahrir heeft heden tegenover het republikeinse persbüreau Antara ver klaard, dat de Republiek door de aan vaarding van de Nederlandse voor stellen in principe dezelfde positie krijgt als de andere federatie-staten, tenzij, zo zeide Sjahrir, de Republiek haar positie weet te handhaven. Dr. van Mook heeft heden in een persconferentie verklaard, dat de journalisten nu dan eindelijk „nieuws, goed nieuws" hadden gekregen. „Wij beschouwen dit niet als een overwinning van een van beide par tijen, doch als een overwinning van het gezond verstand. Het is tijd, dat wij eindigen met te twisten over iets, wat eigenlijk geen conflict is. Immers het doel van de republikeinen en de niet-republikeinen is gelijk, n.l. om zo spoedig mogelijk te komen tot een opbouw van dit land als souvereine natie. Op de vraag of algehele oplossing van het Indonesische probleem be reikt was, zeide dr. van Mook onder meer, dat dit afhangt van de snelheid der ontwikkeling en de uitvoering van het bestand. Hij zeide: „Wij ver wachten, dat de besprekingen veel gemakkelijker zullen gaan, indien er geen „shooting" meer is". Verlichting te Washington Het nieuws, dat de republiek de voorstellen heeft aanvaard, heeft te Washington een gevoel van grote ver lichting teweeg gebracht. Welingelichte Amerikaanse krih- gen wisten het volgende mee te de len: Volgens de aanvaarde voorstellen zal de Indonesische republiek deel hebben aan de voorlopige regering voor geheel Indonesië naast de verte genwoordigers van tien andere auto nome gebieden. In de overeenkomst is opgenomen, dat de volksstemmingen in alle auto nome gebieden zullen worden ge houden tenminste een half jaar en ten hoogste een jaar na de onderteke ning. Daarbij zal de bevolking vrij kunnen beslissen of zij binnen de fe deratie wil blijven. Wenst zij uit te treden, dan zal het betrokken gebied directe betrekkingen met Nederland onderhouden. Verder zal zij bij de stemming kunnen uitmaken of de grenzen van het betrokken gebied permanent zullen zijn. Er zijn bijvoorbeeld thans op Bor neo drie autonome staten. Misschien kunnen die ter verkrijging van betere resultaten het beste tot één staat ver enigd worden. Ook zal de bevolking zich kunnen uitspreken of zij zich liever bij een andere staat wil aan sluiten. Te Washington is men van oordeel, dat dit punt de grootste moeilijkheden zal kunnen vormen bij de practische samenwerking met de Republiek in de voorlopige regering. Communiqué van de commissie van Goede Diensten De Commissie van Goede Diensten heeft hedenmiddag het volgende com muniqué uitgegeven: „Rechter Kirby, voorzitter van de week van de Commissie van Goede Diensten en dr. Graham zijn heden ochtend uit Djogjakarta teruggekeerd en hebben onmiddellijk met Paul van Zeeland, die reeds 14 Januari was te ruggekeerd, geconfereerd. De Com missie grijpt deze eerste gelegenheid aan, om aan te kondigen, dat giste ren de republikeinse eerste minister namens zijn regering de Nederlandse voorstellen voor een wapenstilstand, welke onderwerp zijn geweest van de recente besprekingen te Batavia en Djogja tussen de delegaties en de ver tegenwoordigers van de Commissie van Goede Diensten, heeft geaccep teerd. De republikeinse premier heeft de kennisgeving van deze aanvaarding aan de voorzitter van de Commissie overhandigd, en deze heeft de aan- vaarding onmiddellijk naar Batavia geseind aan de voorzitter van de Ne derlandse delegatie. De republikeinse premier heeft namens zijn regering tevens ingestemd met een aantal punten, welke reeds aanvaard waren door de Nederlandse delegatie, als grondslag voor de oplossing van po litieke controverse. De tekst van de overeenkomst tot staking van het vuren wordt ónmid- dellijk opgesteld voor definitieve on dertekening door de partijen. Onmid dellijk na de ondertekening zal een plenaire zitting worden gehouden van beide delegaties en de Commissie en wel aan boord van de „Renville" HERDENKING GEVALLENEN. Heden had op de Oirschotsche Hei de een korte plechtigheid plaats in aanwezigheid van verschillende mili taire autoriteiten. De Commandant van de Mijn- en Munitie-Opruimings-Dienst der Ko ninklijke Landmacht wees op het werk, dat in de afgelopen jaren werd verricht, n.l. het onschadelijk maken van millioenen projectielen, honderd duizenden landmijnen, V I's en ander gevaarlijk oorlogstuig. Een gedenkteken, opgericht ter plaatse, waar een Officier van de M. M.O.D. en 5 ruimers op 14 Februari 1946 het leven verloren, werd aan de goede zorgen van de burgemeester der gemeente Oirschot overgedragen. De slachtoffers van de ramp te Muiden morgen een jaar geleden - werden herdacht. De Commandant van de M.M.O.D de Kolonel J. C. Spaich, vervolgde zijn toespraak met de woorden: „Ik wil nu op deze plaats en op deze „dag in onze herinnering terugroepen „allen, die bij ons vielen. „Zij betaalden met hun leven voor ,.de Wederopbouw en het Herstel van „Nederland". Na het voorlezen van de namen der gesneuvelde militairen werd bij het gedenkteken een krans neergelegd, op het lint waarvan waren aange bracht de woorden: „Aan hen, die vielen, „1945 M.M.O.D. 1947 POST VOOR UIT NEL.-INDIë THUISVARENDE MILITAIREN. De* opvarenden van de, met troe pen uit Ned. Indië terugkerende schepen „Kota In ten" en ,,Johan van Oldenbarnevelt" kunnen in Port Said correspondentie ontvangen, mits deze uiterlijk resp. 21 en 23 Januari a.s. ter post bezorgd wordt. Het bekende St. Vincentiusgebouw te Harreveld nabij Varseveld is door een felle brand verwoest. Van het gebouw, waarin de jongens zijn on dergebracht die onder voogdij zijn gesteld, bleef maar weinig over. Auto in Franeker te water gereden 3 MANNEN VERDRONKEN Hedenmorgen om 6 uur is een per sonenauto uit Twijzelerheide in Friesland, die met vier inzittenden op weg naar Den Haag was, komen de uit de Vijverstraat in Franeker in plaats van rechtsaf recht door in het water van de Zuidergracht gereden. De wagen kwam op de kop in het water terecht. De chauffeur, J. Kem penaar uit Twijzelerheide, wist zich door een der ramen te bevrijden. De drie andere inzittenden, de bakker G. Zijlstra, de landbouwer J. O. Bosma (beiden uit Twijzelerheide) en de landbouwer Tj. van der Meu- len uit Kollumerzwaag, zagen geen kans meer uit de omgeslagen auto te komen en verdonken jammerlijk. Op het hulpgeroep van de chauf feur Kempenaar kwamen omwonen den toegesneld, maar al hun pogin gen hebben geen resultaat opgele verd. Een takelwagen van een Fra neker chauffeur heeft kort na het ongeval de personenauto op de wal van de Zuiderkade gehesen. De licna men van de drie slachtoffers konden toen worden overgebracht naar het Binnengesticht van de Psychiatriscnc Inrichting te Franeker. De vier inzittenden van de auto waren op weg naar Den Haag om de laatste papieren voor1 hun emigratie naar Canada in orde te maken. f Vogelbescherming Ik heb mijn vrouw ernstig on derhouden over de vogelwet. En wel naar aanleiding van een schrijven van het hoofdbestuur der Ned Ver. tot Bescherming van Vogels, waarin dit bestuur wijst op nadelige gevolgen van de mode, door vogelveren te ge bruiken voor versiering van hoe den. „Jij hebt ook een hoed met een veer erop, zeg ik verwijtend. Weet je wel, dat je daarmee dc vogelstand uitroeit. Bovendien loop je elke dag kans op straat geverbaliseerd te worden, want de Vogelwet verbiedt uitdrukke lijk, niet alleen het vangen en doden van beschermde vogels, maar ook het onder zioh hebben, te koop vragen en kopen van zulke vogels.'' „Maar ik heb toch geen veer onder me, maar op mijn hoed." „Dat is juridisch hetzelfde, of jij nu boven op de veer zit, dan wel of de veer boven op jou zit." „Rare wet, zegt ze. Maar ik kan toch dat hoedje niet weg doen.' „Neen, zeg,ik, dat hoeft niet. maar wel dat veertje." „Is net zo'n mooie veer", pruilt ze- „Niemand heeft zo'n veer". „Je zoudt een vervoervergun- ning kunnen aanvragen", stel ik voor. „Nee, hoor, ik doe het niet. Ik heb maling aan joüw wet." „Ik weet wat anders, bedenk ik me. Je kJht zeggen, dat het een veêr is van een geverfde kraai: Een kraai is geen be schermde vogel." Begrijpt u, waarom ze toen kwaad werd? EEN NIET-AFGESTEMDE SECRETARIS. In de begroting van verkeer was een post van 15.000 opgenomen voor de commissie van onderzoek naar rampen in de binnenschepvaart. Deze post was in vergelijking met verleden jaar verhoogd, omdat een secretaris aan de commissie was toegevoegd. Het Tweede Kamerlid Beernink (c.- h.) meende dat een departement-amb tenaar wel als secretaris zou kunnen fungeren en had een amendement in gediend ter verlaging van die post tot 10.000. Minister Vos had toege zegd het geval nog eens te zullen overwegen. Het amendement is gis tel-middag verworpen met 26 tegen 50 stemmen: de beide regeringspartijen stemden tegen. r\E SLAG OM DE NEDERZETTINGEN", die thans in geheel Palestina ontbrand ie, toont aan, dat het Arabische plan de campagne en de „sla-toe-en-loop-weg"-tactiek van guerilla-tropen nu Vervangen worden dooj- grootscheepse aanvallen op verspreide Joodse nederzettingen. Of schoon de Arabische leiders in het Arabische Hoge Comité een dringend beroep op de strijdgroepen gedaan hebben om geduld te betrachten tot de zendingen gestandaardiseerde wapenen uit de aangrenzende Arabische landen zijn aangekomen en opgeleide officieren en ervaren guerillastrjj- ders in Palestina hun posten betrokken hebben, hebben grote afdelingen gewapende Arabieren, die in de -bergen zijn afgericht, een soort Indianen- oorlog ontketend, die tendoel heeft afgelegen Joodse kolonies' weg te vagen. Met tanks en vliegtuigen toegeruste Britse troepen bewaken de Joodse ne derzettingen in het heuvelterrein rondom Hebron. Van officiële zijde is medegedeeld, dat de toestand in het gebied rustig is. De districtscommis saris is vergezeld van leden van de Hoge Arabische Executieve naar Hebrond vertrokken om een vredes overeenkomst te bereiken. Volgens gezaghebbende kringen schijnen de verliezen als- gevolg van de gevech ten der laatste dagen aan beide zij den groot te zijn. Joodse kringen hebben bekend ge maakt, dat gistermorgen een bus met Arabieren te Haifa door Joden werd beschoten en vier Arabieren gedood en 4 gewond werden. Aan dit inci dent ging een beschieting vooraf van een transport Joodse arbeiders, waar bij 2 Joden gedood en 19 gewond werden. Gisteren vielen Arabieren eveneens in Haifa een bus met Joden aan met het gevolg, dat een Britse politieagent, een Britse burger en 6 Joden gedood en 20 Joden gewond werden. Het gehele verkeer in Haifa werd tot stilstand gebracht, doordat een stijgend aantal mensen gewond op straat bleef liggen als gevolg van activiteit van sluipschutters. Van Vrijdag zonsopgang af "tot Za terdag zonsopgang zal niemand zich buiten mogen vertonen in „niemands land", het gebied tussen Jaffa en Tel Aviv, aldus is officieel aangekon digd. Arabische militaire plannen. Assad Dagher, hoofd van de pers sectie van de Arabische Liga te Cairo heeft tijdens een persconferentie te Cairo verklaard, dat de Arabische landen „van plan zijn Palestina in het zog van de Britse ontruiming binnen te komen". Er is reeds een Arabisch veldhoofdkwartier in Palestina inge richt, dat alle operaties zal leiden. Binnen twee maanden zullen de Pa lestijnse Arabieren voldoende bewa pend zijn. De hulp, die de Arabische landen brengen, zal voornamelijk be staan uit het leveren van wapens. Op een vraag, of de Arabische Liga de „schaduw-regering" van de Moefti van Jeruzalem erkent, antwoordde Dagher, dat de Arabische Liga elke regering, die de Palestijnse Arabie ren zich kiezen,» zal aanvaarden en erkennen. KONING LEOPOLD GAAT OP REIS. Naar de Zwitserse correspondent van een Brussels blad uit hofkrin gen verneemt, zal koning Leopold heden uit Zwitserland vertrekken met bestemming voor de Antillen. De vorst zal vergezeld zijn van prinses de Rethy en twee van haar gezelschapsdames. Volgens Cf. cor respondent zou ook prins Boudewijn aan de reis. welke een maand of drie zal duren, deelnemen. Dc reis zou gemaakt worden op verlangen van de prinses de Rethy en zou een soort kruistocht worden door de landen van Zuid-Amerika. PROTESTSTAKING TEGEN DE HONGER IN WEST-DUITSLAND De vakverenigingsafgevaardigden van de steden Duisburg, Muelheim en Oberhausen hebben tijdens een bijeenkomst te Bochum besloten van daag (Vrijdag) gedurende 24 uur een algemene staking te houden, uit pro test tegen de slechte voedseltoestan den in het Ruhrgebied en het Rijn land. De mijnwerkers zullen niet aan de staking deelnemen, de arbeiders van de openbare werken en het ver voer wel. Gisteren zijn reeds 24 000 arbeiders in de chemische en staalindustrie te Oberhausen (Ruhrgebied) een sta king van 12 uur begonnen als pro test tegen de „hongerrantsoenen." £&n koAAettje... „Huizinga acht geen kuituur groot, al is zij nog zo rijx aan prestaties op technisch, artistiek of wetenschappelijk gebied, wanneer haar de barmhartigheid ontbreekt." „Huizinga als kuituurtechnicus" door dr. P. Polman O.F.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1