S)e £<2id6e(3oti/fca/itt Djogja moet nu duidelijke taal spreken Nieuwe Arabische overvallen in Palestina Nieuwe Marshall-conferentie wenselijk? Wat wordt a^n de militairen bij terugkeer uit Indië verstrekt Jeugdig verstekeling met een avontuurlijk verleden Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN MAANDAG 12 JANUARI 1948 38ste JAARGANG K Djogja moet zich uitspreken WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs f 0.30 p. w., f 1.30 p. mnd., f 3.90 p. kwart. Franco p. p. f 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. Telefoontjes f 1.50 ^OALS GEMELD, heeft de Nederlandse regering de eis gesteld, dat Djogja op korte termijn een duidelijk antwoord zal geven inzake het „staken van het vuren", opdat eindelijk de onzekerheid omtrent het re publikeinse standpunt wordt opgeheven. Van een „ultimatum" is evenwel geen sprake. Intussen voelt Djogja wel, dat het zo langzamerhand aan het kortste eind gaat trekken en daar lanceert het allerlei beschuldigingen aan het adres van Nederland. Zo heeft Sjarifoeddin gezegd, dat, wan neer de Republeik de jongste Nederlandse voorstellen zou verwerpen, de politionele actie zou worden hervat. Van Nederlandse zijde heeft men de- ,ze mededeling „geheel ongegrond" genoemd. PROTEST RAAD OOST-SUMATRA. De voorlopige raad van Oost-Su- matra heeft een telegram gezonden aan zijn vertegenwoordiger te Bata via, waarin geprotesteerd wordt tegen de uitnodiging van de Republiek aan Oost-Indonesië voor het voeren van afzonderlijke besprekingen betreffen de de oprichting van de Verenigde Staten van Indonesië. De raad deelt in dit telegram mede, dat besprekin gen dienen te worden gehouden met alle deelstaten gezamenlijk en niet in Djogja, doch te Batavia. Het wordt inderdaad tijd Het is reeds vijf weken geleden, dat de Renville in Priok.is aangeko men. Sedert tien December hebben de beide delegaties geen ontmoeting meer gehad aan boord van het schip. Nog steeds wacht men op het resul taat van de informele besprekingen. Te Djogja blijkt men niet veel hoop te hebben op een voor de Republiek gunstige wending in de situatie. Sjah- rir verklaarde tijdens een kort opont houd op het vliegveld Kemajoran bij Batavia: Ik ben niet optimistisch, maar misschien komt dit door gebrek aan feitenkennis. Sjarifoeddin drukte zich in een interview te Singapore nog duidelijker uit. Hij zeide ronduit pes simistisch over de toestand te zijn. De Times schrijft in een hoofdarti kel, dat het er, zoals de kaarten nu op tafel liggen, op lijkt, dat de Ne derlandse regering zal slagen in de verwezenlijking van haar programma, onverschillig wat de republikeinen zullen doen of laten. PRINSESJES UIT WINKELEN Beatrix, Irene en Margriet kwamen in de Utrechtse Galeries Modernes onverwacht een cadeautje kopen voor een kameraadje. Beatrix was, zoals bij alles wat zij onderneemt, ook nu weer zeer gedecideerd. Terwijl haar zusjes rustig toekeken, opende zij al lerlei dozen en koos tenslotte een ta felbiljart uit. „Is het niet te d<uur?" vroeg zij aan de hofdame, want de prinsesjes waren geheel vrij om te kiezen, maar mochten niet hoger gaan dan een bepaald bedrag: 7.50. „Dat kan nog net, Trix" en zo vertrok het drietal, Trix met het cadeautje, stijf onder de arm geklemd. Zo alleen in een winkel inkopen doen, zou voor de prinsesjes een bij zonder pretje zijn geweest als het pu bliek. dat de kinderen herkend had, maar niet zo opdringerig was ge weest. PROEFTUIN GENEESKUNDIGE KRUIDEN. Gemert heeft primeur. De gemeente Gemert heeft het'ini tiatief genomen tot het aanleggen van een proeftuin voor geneeskundige kruiden, waardoor men het probleem der kleine boeren hoopt op te lossen. Het staat vast, dat er in ons land een groot tekort aan deze kruiden be staat. Men is momenteel vooral op België aangewezen om in de behoefte te voorzien. Het gemeentebestuur van Gemert stelt alles in het werk, om de teelt van geneeskundige kruiden te bevor deren. Men verwacht, dat ongeveer 300 boeren uit Gemert 'en omgeving een proef zullen nemen met een ge bied1 van 10 aren. De aflevering van de oogst geschiedt dan aan een coöpe ratie, die de schakel zal vormen tus sen bedrijf en handel. Het ligt in de bedoeling tot een stichting te komen met o.a. vertegenwoordigers van de Nederlandse Christelijke Boeren bond. de R.K. Tuinbouwbond. de ge meente Gemert. Het rijk heeft tege moetkoming in de exploitatiekosten reeds toegezegd en men verwacht o.m. financiële steun van de bedrijfs organisaties. 12 Januari is het 275 jaar geleden dat voor het eerst in de geschiedenis een door Jan van der Heyden uitge vonden slangenbrandspuit werd ge bruikt. Nog heden ten dage is deze naam alom bekend door het gebruik van deze spuit, vooral bij drijvende brandspuiten. Jan van der Heyden werd in 1637 te Gorkum geboren en overleed te Amsterdam op 28 Sep tember 1712. ÖRITSE TROEPEN moesten Zondag opnieuw te hulp komen, toen Arabi- sche sluipschutters hun aanvallen op Joêdse nederzettingen aan de Palestijns-Syrische grens hervatten. Volgens berichten uit Joodse bron hebben sterke strijdkrachten van de Arabieren weer een aanval gedaan op de Joodse nederzetting Kfar Uriah aan de spoorlijn van Jeruzalem naar Jaffa. De gevechten zouden verscheidene uren hebben geduurd en aan tien Joden het leven hebben gekost, De aanvallers zijn later door de Engelsen verdreven. De brug over de Jordaan tussen Syrië en Palestina, ten Noorden van de Zee van Tibarias, aan een van de voornaamste yerbindingswegen tussen Syrië en Noord-Palestina, is in de lucht ge sprongen. Naar verluidt is dit het werk van de Haganah. Grootscheepse gevechten verwacht Naar een speciale correspondent van Reuter meldt, heeft men hem op het hoofdkwartier van de Arabische guerilla-strijdkrachten in Palestina, dat zich ergens in de bergen bevindt, meegedeeld, dat duizenden Arabie ren zich bij de guerillastrijdkrachten hebben aangemeld en nu een inten sieve training ondergaan. Over een maand zou een gedisciplineerde strijd macht tot actie gereed zijn. Deze actie zou tevens' het sein zijn voor groot scheepse gevechten om het bezit van Palestina. De legendarische Arabie renleider Fawzi bey Kawoeki be reidt naar verluidt een invasie uit Sy rië voor. In de Arabische vestingen in de bergen, aldus de correspondent wordt vol verwachting en opwinding over de komende gevechten gespro ken. In de buitenwijken van Jeruzalem beperkte de gevechtsactiviteit zich tot enkele vuurgevechten op lange af stand tussen Joodse en Arabische sluipschutters. Te Bethlehem trachtte een Arabier een Britse politieagent overhoop te steken erv hem zijn geweer afhandig te maken. Hij werd gearresteerd, doch slaagde er later met behulp van een Arabische vrouw in te ontsnappen. MIJNONTPLOFFING TE METZ. In een kolenmijn te Petite Rosselle, nabij Metz, waar 60 mijnwerkers werkzaam waren, z^n Zaterdag, ten gevolge van een mijngasontploffing 9 arbeiders om het leven gekomen, ter wijl 38 mijnwerkers min of meer ern stig gewond werden. Naar men aan neemt bevinden zich nog 5 mijnwer kers ondergronds. EERSTE VROUWELIJKE MINISTER IN DUITSLAND. De Katholieke Christine Teusch. Christine Teusch, Voorzitster van het Vrouwencomité en van het comi té voor Opvoeding van de Christen Democratische Unie in de Britse zóne van Duitsland, is benoemd tot Minis ter van Onderwijs en Cultuur in de regering van Noord Rijnland (West- falen). Zij is 58 jaar oud en de eerste vrouw, de een ministerszetel bekleedt in de Westerse bezettingszones van Duitsland. Christine Teusch was vrpeger reeds werkzaam als voorzit ster van de Katholieke Onder wij zer- ressenvereniging in Duitsland, als se cretaresse voor Vrouwelijke aangele genheden van de Federatie van Christelijke Vakverenigingen, als lid van de Duitse Nationale Vergadering in 1919 en van de Reichstag van 1920- 1933 In 1944 werd zij door de Nazis gearresteerd en zij werd in 1945 door het Amerikaanse leger bevrijd. DUBBEL GOUDEN JUBILEUM VAN MGR. PEROSI. Dit jaar zal in Vaticaanstad met grote plechtigheid het feit herdacht worden, datde beroemde toonkun stenaar Mgr. Lorenzo Perosi voor 50 jaar de cratoria „Transfiguratie van Onze Heer Jezus Christus", „De ver rijzenis van Lazarus" en „De Verrij zenis des Heren" componeerde en door Paus Leo XIII benoemd werd tot vast directeur van het koor der Sixtijnse Kapel. De overstromingen in ons land houden nog maar steeds aan. De Maas bij Waalwijk zette een schier onaf zienbare vlakte onder water, waar bij ook diverse wegen voor een tijdje aan het oog worden onttrokken door het water. ^LPHAND, hei hoold van de economische afdeling van het Franse de. partement van buitenlandse zaken, vertrekt vandaag naar Londen om besprekingen te houden over het bijeenroepen van een tweede confe rentie van de zestien landen welke betrokken zijn bü het plan van Marshall. Maar eerst willen Frankrijk en Engeland de veertien anderen polsen of ook zij van mening zijn, dat een nieuwe conferentie wense- lijk is. In het Amerikaanse Congres heb ben verscheidene politici uiting gege ven aan hun twijfel, of de zestien lan den wel al het mogelijke hebben ge daan om de economische en financiële samenwerking zo groot mogelijk te maken. De nieuwe conferentie zou nu moeten dienen om het Congres te overtuigen van de vorderingen die de zestien landen hebben gemaakt sinds zy te Parijs voor het eerst bijeenkwa men. MILLIARDEN-DANS. Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft Zaterdag de schatting gemaakt, dat Groot-Brittan- nië een bedrag van 5.348 millioen dol lar aan financiële hulp uit het buiten land nodig heeft. Frankrijk staat op de lijst op de tweede plaats, Italië op de derde, de Brits-Amerikaanse zone van Duits land op.de vierde en Nederland op de vijfde plaats met een tekort van bijna twee en half milliard dollar. Vermiste Rotterdamse taxi-chauffeur gearresteerd Toen de Rotterdamse politie Don derdagavond het bericht doorgaf, dat de 38-jarige taxichauffeur H. B. al 24 uur zoek was met een 7-persoons taxi, waarmede hij had moeten voor komen bij een café, dacht zij aller eerst aan een ongeluk. Zij sloot echteü de mogelijkheid van een smokkelaf- faire niet uit, omdat bekend was, dat er meer chauffeurs zijn, die, hoewel niet direct tot een smokkelbende be horende, niettemin hun bemiddeling verleenden, wanneer er over de grens hier en daar een karweitje op te knap pen viel. Vandaar dat i.m. de Brabantse poli tie werd gealarmeerd. De chauffeur was naar later bleek inderdaad op een smokkelrit. Hij had gedacht slechts enkele uren nodig te hebben voor een rit heen en terug naar de grens. Hij werd nog dezelfde avond door de rijkspolitie te Rijsber- gen aangehouden met zijn wagen vol Belgische tapijten. De aanhouding van deze auto werd gemeld, maar het was de rijkspolitie niet bekend, dat zij in Rotterdam thuishoorde Rotterdam werd niet direct in kennis gesteld zo maakte men zich daar ongerust en kwam tot de aangifte van de vermis sing. Hij was gereden naar een afge sproken plek bij de Belgische grens in Brabant en laadde daar een flink aantal Belgische tapijten in. Men spreekt van ongeveer 40. Of die te Rotterdam dan wel elders moesten worden afgeleverd, staat nog niet vast, maar zeker is, dat hij via Zun- dert terugreed in de richting van de Moerdijk. De Zundertse controlepost van de rijkspolitie wilde de snelrij dende auto tot staan brengen, maar, toen dat niet gelukte, waarschuwde zij telefonisch de collega's te Rijsber- gen, die nu op de weg met een aantal v/agens een barricade vormden. Hier door was B. gedwongen te stoppen. Hij probeerde nog zonder wagen te vluch ten, maar ook dat gelukte niet. Het is mogelijk, dat men met deze arrestatie Zoals de minister van oorlog reeds in een radiorede voor de Nederlandse Strijdkrachten op Nieuwjaarsdag heeft medegedeeld, worden de mili tairen, die bij terugkeer uit Indone sië 'in aanmerking komen voor de mobilisatie, in de gelegenheid gesteld, burgerkleding aan te schaffen, Naar het A.N.P. thans verneemt komt de hiertoe getroffen regeling op het vol gende neer. Bij de ontscheping ont vangt de militair een kaart met kle- dingbonnen en 190 textielpunten. Op deze kaart kan hij, bij een kleding magazijn naar eigen keuze, voorrang krijgen tot het aanschaffen desge wenst van eenburgercostuum, een jas, twee stel ondergoed, twee over hemden en twee paar sokken. Voor het kopen van een burgercostuum ontvangt hij tevens een vergoeding van 70.Voor het aanschaffen van de overige kledingstukken kan hij de uitkering, die hem, behalve deze 70 wordt verleend, geheel of gedeeltelijk gebruiken. I^leine veranderingen aan het burgercostuum zullen niet in re kening worden gebracht. Heeft de mi litair bij een bepaalde winkelier een keuze gedaan, doch wenst hij nog niet onmiddellijk te kopen, wat hij heeft uitgezocht, dan is de winkelier ver plicht, de uitgezochte artikelen te re serveren tot uiterlijk zeven dagen na de dag van de demobilisatie. Hij doet hiertoe aantekening op de kledingbon- nen voor de te reserveren goederen. Deze verplichting geldt evenwel niet ten aanzien van het burgercostuum. De militair is verplicht het burger costuum, dat hij heeft aangeschaft, evenals de voorrangskaart, mede te brengen naar het demobilisatiecen trum te Huis ter Heide. Daar wordt dan door deskundigen gecontroleerd of het gekochte beantwoordt aan re delijke eisen van kwaliteit en pas vorm. Is de militair er niet in ge slaagd, zich kleding naar zijn weris aan te schaffen, dan kan hij daartoe door bemiddeling van het demobili- een nieuw smokkelaarscomplot op het spoor is ,dat zijn vertakkingen tot bo ven de Moerdijk heeft. Zowel de Bra bantse rijkspolitie als de recherche te Rotterdam is nog met het onderzoek bezig en het wordt niet uitgesloten geacht, dat binnen enkele dagen nieu we ondekkingen worden gedaan. Nader meldt men: Nadat de poli tie te Rijsbergen de Rotterdamse taxi chauffeur met de auto had aangehou den, werd de auto overgebracht naar Breda, waar zich een opslagplaats van in beslag genomen goederen bevindt. Terwijl de auto daar in een der stra ten stond, werd zij opgemerkt door de 12-jarige Hans Beelen. Deze had op Donderdagavond het verzoek om inlichtingen over de vermiste wagen door de radio gehoord. Hij had letter en nummer van de wagen genoteerd en deze klopten met de auto, die hij daar zag staan. Zo werd de Rotter damse politie op de hoogte gebracht van het vinden van de vermiste auto. Aan boord van het Amerikaanse ss. „Hastings", dat Dinsdagavond uit Rotterdam vertrok, werd 's nachts, toen de boot juist buitengaats was, een 13-jarige verstekeling ontdekt, die zich Jack Macdonald noemde en zeide in Missouri geboren te zijn. De kapitein, die er weinig voor voelde, de jongen mee te nemen, daar het meebrengen van verstekeningen in Amerika grote moeilijkheden voor de gezagvoerders oplevert, liet zijn schip voor de Nieuwe Waterweg krui sen, om de jongen aan de loodsboot mee terug te geven. In Hoek van Hplland ontfermde de politie zich over de knaap en leverde hem af aan de vreemdelingendienst te Rotterdam. Daar vertelde de jongen zijn levens geschiedenis. In 1939, toen hij dus vijf jaar oud was. arriveerde hij met zijn vader, die met een vlooien-theater de kermissen afreisde, uit Amerika in België. De oorlog kwam en vader en zoon werden door de Duitsers gevan gen genomen en in een gevangenis te Breslau opgeslotèn. Toen deze stad door de Russen werd bevrijd, werd de jongen vrijgelaten; van zijn va der was echter geen spoor te beken nen. Al zwervende kwam hij bij een Amerikaans legeronderdeel terecht, dat hem tot mascotte promoveerde. Ook na de wapenstilstand bleef hij bij het leger en berëisde verschillen de Europese landen om tenslotte weer in Duitsland terecht te komen. Daar probeerde hij papieren te krijgen om naar zijn geboorteland terug te ke ren, hetgeen hem echter niet geluk te. Men adviseerde hem naar Neder land te gaan en zich daar tot de Ame rikaanse consul te wenden. In het begin van dit jaar wist hij clandestien met een verlofgangers- trein in Hoek van Holland te komen, v/aar hij echter gesnapt v/erd. Men wilde hem over de grens zetten, doch voor dit plan tot uitvoering kon wor den gebracht, nam hij weer de benen en trachtte opnieuw Hoek van Hol land te bereiken. In Rotterdam wist hij zich toen aan boord van de „Hastings" te verstoppen, daar dit hem wel zo doeltreffend leek. Echter ook deze poging liep op niets uit. De vreemdelingendienst zal nu met be hulp van het consulaat uitzoeken of hij werkelijk de Amerikaanse natio naliteit bezit. Bekenden uit de Haagse onderwereld gegrepen Ze waren met gestolen auto op stap Drie bekende personen uit de Haagse onderwereld, die te Js-Gra- venhage voor de stadsschouwburg een aan een Amsterdammer toe behorende personenauto hadden ge stolen, liepen Zaterdagmorgen in een door de plaatselij ke politie te Steen- wijk opgezette val. Toen de heren Vrijdagnacht met twee wagens door Leeuwarden kruisten, wekten zij de opmerkzaamheid van twee surveil lerende agenten. Toen zij dan ook een verboden straat inreden, was dit het teken voor de agenten om hen staande te houden. De eerste wagen, waarin twee personen gezeten waren bleek van alle vereiste papieren te zijn voorzien. Toen de politieagen- tweede auto om zijn papieren vroe gen, vertelde deze de papieren in de voorste wagen te hebben. De man gaf voor deze bescheiden te halen, doch kneep er met de twee anderen in de eerste auto tussen uit in de richting Heerenveen, de agenten bij de 'tweede wagen achterlatende. De ze stelden zich onmiddellijk in ver binding met hun collega's te Heeren veen, Wolvega en Steenwijk. De ge signaleerde wagen was Heerenveen reeds gepasseerd, stoorde zich niet aan de signalen van de Wolvegase politie en evenmin aan het rode stopteken van èen der Steenwijker agenten. Men had 'hier echter een val opgezet, zodat een hondertal me ters verder de wagen voor de open revolvers van de politie tot staan gebracht werd. Hier bleek men te doen te hebben met min of meer beruchte figuren uit de Haagse on derwereld F. H. E„ G. I. B. en B. M. de Z., allen woonachtig te 's-Gra- venhage. Zij zijn imrfiiddels naar 's-Gravenlhage overgebracht. De po litie vermoedt, dat ook de andere wagen gestolen is. In dit verband is het wel aardig er op te wijzen, dat de Haagse politie alle auto's die in 1947 gestolen werden en het wa ren er ongeveer 50 opgespoord heeft. satiecentrum te Huis ter Heide alsnog in de gelegenheid worden gesteld. De ze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met het bestuur van Detex, welke de detailhandel in tex tiel vertegenwoordigt. DEBARCATIE NIEUW HOLLAND. Terwijl het muziekcorps van het depot cavalerie Amersfoort vrolijke marsen speelde op de kade, werd Za terdagmorgen bronnen met de de- barcatie van de Nieuw Holland. Als eersten gingen de Limburgers van boord, omdat zij het verst wo nen. Een van hen, een L.S.K.-er had een miniatuur-aapje in zijn binnen zak gestopt. Dit aapje heeft „clan destien" de reis meegemaakt. Na de Limburgers volgden de jon gens uit andere provinciën in volg orde van de grootte der afstanden, die zij moeten afleggen. Na de registratie in de grote loods kregen de manschappen, die gedemo biliseerd worden, distributiebonnen voor vier weken, nog steeds het mi litair rantsoen, plus 190 textielpunten, om zich kleding aan te schaffen en een voorrangskaart voor het kopen van deze kleding. Vervolgens gingen zij langs een ta fel waar papierenzakken werden uit gereikt, die een Cadirantsoen voor een maand,"* een regeringspakketje, bestaande uit sigaretten, zeep en bril lantine en een lunchpakket bevatten. De diverse provincies hadden elk hun eigen uitgang en door middel van microfooninstallalies op het terrein worden de autobussen, die van te vo ren genummerd zijn, opgeroepen, zo dra het vereiste aantal manschappen bij de uitgang gereed stond. Om ongeveer een uur was het schip geheel verlaten en toefden nog slechts de laatste soldaten in de loods. Luitenant-generaal mr. H. J. Kruis en zijn echtgenote woonden'de debar- catie bij. SALARISREGELING VOOR ORKESTEN VERNIEUWD. Rijk betaalt 50 procent. De nieuwe salarisrcgeling, die door het College van Rijksbemiddelaars voor de van rijkswege gesubsidieerde orkesten is vastgesteld, draagt een bindend karakter. Daarbij zgn de or kesten in vier groepen verdeeld, te weten: 1. Amsterdam, 2. 's-Graven- hage, 3. Utrecht en Rotterdam, 4. Arnhem, Groningen en Haarlem. He orkest van Maastricht is een ge meente-orkest en valt formeel niet onder de regeling van de Rijksbemid delaars. maar het ligt in de bedoeling, als het gemeentebestuur er mee ac- coord gaat, Maastricht gelijk te stel len met de orkesten van Arnhem, Groningen en Haarlem. Bij deze nieuwe regeling worden de salarissen van de orkestleden ge garandeerd in zoverre, dat het rijk 50 pet. wil betalen, mits de gemeen tel) alsdan niet met steun van de provincie daartoe eveneens bereid is (zijn). (Sommige orkesten worden nu door meer dan één gemeente gesub sidieerd). BESCHONKEN AUTORIJDER VEROORZAAKT DODELIJK ONGELUK. Zaterdagavond werden de 15-jari- ge meisjes N. Westdijk en C. Wan der, die van Klaaswaal per rijwiel naar Numansdorp op weg waren aan gereden door een vrachtauto, be stuurd door A. van S. uit Klaaswaal. N. Westdijk was op slag dood, C. Wanders.' werd over de langs de weg lopende tramrails geslingerd en werd zwaar gewond naar een Rotterdams ziekenhuis overgebracht. Het bleek, dat de vrachtrijder zwaar beschon ken was. De rijkspolitie heeft hem gearresteerd en de vrachtwagen in beslag genomen. MGR. F. JOOSTEN. Mgr. F. Joosten, apostolisch vicaris van Tatung Fu in Noord-China heeft cm gezondheidsredenen aan Z. H. de Paus ontslag als zodanig gevraagd. Einde November keerde hij per vlieg tuig terug uit China en werd opge nomen in het Canisius ziekenhuis te Nijmegen. Mgr. Joosten ontving op 28 Aug. 1932 de bisschopswijding te Vught uit handen van Kardinaal van Rossum. Mgr. Joosten is thans door de Paus benoemd tot titulair bis schop van Sagalasso. FATHER C. C. J. KEET. Op 74-jarige leeftijd, in het 50ste jaar van zijn priesterschap, is in het St. Lid'uina-gesticht te Puinerend overleden father C. C. J. Keet van de, St Joseph-congregatie van Mill-Hill, oud-missionaris van Borneo. De Met ten worden gezongen in de parochie kerk van de H. Nicolaas te Purme- rend, 13 Jan. des avonds 7 uur, de Lauden Woensdag 14 Jan. te 9 uur. waarna de gezongen uitvaart De be grafenis heeft plaats op het kerkhof van het St. Bonifaciusmissiehuis te Hoorn. ca. 2 uur. Een. ko-hAeltje... Het zijn de zogenaamd goede Ka tholieken, die „door een gemakzuch tige, oppervlakkige, middelmatige geest, varaan het Nieuwe Testament de naam van misselijke lauwheid heeft gegeven, sterke zielen van de Moederkerk afschrikken Gerard Brom in „Gesprek*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1