&2idóe(Boii/fcci/nt „Eensteekspel van onoprechtheid" EEN KONING GING HEÈN r Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD Hoofdredacteur: TH. WILMER KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WAARIN OPGENOMEN „DE BURCHT" ZATERDAG 3 JANUARI 1948 38ste JAARGANG No. 11279 Autobus door trein gegrepen te Breezand Bur. Papengracht 32, Telef. Redactie 20015, Adm. en Advert. 20826, Abonn. 20935 - Abonnementsprijs 0.30 p. w., 1.30 p. mnd., 3.90 p. kwart. Franco p. p. 4.65 - Advert.: 15 ct p. m.m. 1 clefoontjes 1.50 1~\E KLUCHT is ten einde. Het gor- dijn is gevallen achter koning Michaël, koning over een land, dat in feite door Moskou wordt bestuurd. Het aftreden van koning Michaël verwondert niemand. Toen hij aar zelde om na de bruiloft van prinses Elizabeth van Engeland naar zijn land terug te keren, dacht men reeds algemeen, dat nu het ogen blik wel zou zijn aangebroken, waarop de jonge koning het onhoud bare van zijn positie zou erkennen en daaruit zijn conclusie zou trek ken. De verloving met prinses Anne van Parma zou een prachtige camou flage zijn geweest. Maar zó is het toch niet gegaan. Ondanks de hate lijke weigering van de regering om in te stemmen met 's konings huwe lijksplannen,' omdat „het niet gele gen kwam", is koning Michaël toch teruggekeerd naar Boekarest. De laatste druppel, welke de emmer deed overlopen, schijnt de benoe ming te zijn geweest van een minis ter van oorlog. De koning moest een zekere Emile Bodinaras benoemen en vertikte -dat, waarop beide partijen besloten er een eind aan te maken. De juiste toedracht zullen wij mis schien later vernemen en wellicht ook de finesses van de koninklijke boodschap, waarin gezegd wordt, dat het koningschap „een ernstige belemmering voor de ingrijpend ge wijzigde politieke, sociale en econo mische structuur van Roemenië" was geworden. Het voornaamste is, dat wij daarin een erkenning kunnen zien van het onloochenbare feit, dat de Sovjets hun plechtig gegeven woord schaam teloos hebben gebroken. Op 2 April 1944 verzekerde Molotof plechti; aan de wereld: „De Sovjet-Unie zal zich niet mengen in de interne poli tiek van Roemenië noch zal zij po gingen doen om de sociale structuur van het land te beinvloeden." Hij had het nauwelijks gezegd, of hij ging al plannen maken om het te gendeel te doen van wat hij beloofd had. Nog geen jaar later kwam ei een communistische regering in Roe menië, een minderheidsregering na luurlijk, maar door de Russen afge dwongen. Wisjinsky was er voor naar de koning gegaan en had met de vuist op tafel geslagen. Het grote, machtige Rusland, wiens legers Roe menië bezetten, kon niet dulden, dat er in Boekarest nog altijd een re gering zetelde, welke zich niet als marionet van Moskou liet gebruiken. De koning gaf toe, waarschijnlijk om dat hij de illusie koesterde, dat de bezetting niet eeuwig zou duren. Maar hij rekende buiten de waard. Als Moskou zijn soldaten zou moeten terugtrekken, dan zou het er wel voor zorgen, dat zijn paladijnen ach terbleven. Wat Moskou eenmaal in zijn greep heeft, laat het niet meer los. I"\E LAATSTE maanden hebben aangetoond, dat Roemenië niet het enige slachtoffer der rode terreur is geweest, en daaruit heeft ten slotte de jeugdige koning de conse quentie. getrokken. Hij heeft het toch nog lang volgehouden en hij kon dat doen omdat de Russen met hem enige consideratie moesten ge bruiken. Was deze koning niet een drager van de hoogste Sovjet-orde, een onderscheiding, welke hij ver diend had door zijn resolute omscha keling van het leger in dienst van de geallieerden, waardoor hij de oorlog met enige maanden bekort had? Bo vendien wist men wel, dat er zeer velen in het Roemeense land waren." die in de figuur van de eenzame jon ge koning het symbool zagen van de weder-opstanding van Roemenië. Dank zij de steun van het rode leger zetelde wel de communistische rege ring in Boekarest, maar zij steunde niet op de volkswil. Toen evenwel Anna Pauker minister werd een in Rusland opgeleide communistische propagandiste van de felste soort was het lot van de koning bezegeld. Zij beheerst het gehele kabinet daar in Boekarest en zij rustte niet voor dat zij het laatste restje, dat herin nerde aan het oude regiem, had weg gewerkt Behalve de koning, waren dat ook de diplomaten, geaccredi teerd bij de buitenlandse regeringen. Anna Pauker heeft, in die regionen grote schoonmaak gehouden. QP DEZELFDE dAg, dat de ko- ning afstand deed van de troon, werd de Volksrepubliek uitgeroepen. Dat ging natuurlijk uitermate „de mocratisch", want het volk werd niet geraadpleegd. Waarom zou men ook? Wat heeft het volk te vertellen, als de ontwikkeling der dingen nu een maal met dwingende noodzakelijk heid een bepaalde richting uit wijst? D.w.z. als Moskou decreteert. Wie 'zich te weer stelt en anders denkt, wordt in de gevangenis gezet, zoals Manioe, die Anna Pauker „een volks vreemd element" durfde noemen. Nu viert het volk feest ne danst in de straten en op de pleinen van Boe karest, want het voelt zich bevrijd van de last van het koningschap. De hinderpaal op de weg naar het aard se paradijs is opgeruimd. Ook het Kremlin wrijft zich in de handen, want nu zal het niet lang meer duren of al de Roemeense olie is in handen van de Sovjets. Want een vriendjesregering in een nabuur land is wel heel aardig, maar zij Wéér heeft Z.H. de Paus in zijn Kerstboodschap gesproken over het merkteken van deze tijd: de onop rechtheid. Wij kunnen nu letterlijk uit de Pauselijke toespraak citeren: „Het merkteken dat onze tijd op het voorhoofd draagt en dat de oor zaak is van verdeeldheid en verval, is de steeds duidelijker geneigdheid tot onoprechtheid. Gebrek aan waar achtigheid, dat niet slechts een occa sionele uitweg is, een middel om zich een ogenblik van onvoorziene moeilijkheden uit de verlegenheid te redden of uit onvoorziene hindernis sen. Neen, die onoprechtheid treedt thans aan de dag of zij tot een sy steem verheven is, ontwikkeld tot een strijdtactiek waarin de leugen als een vermomming der woorden en der da den, het bedrog, klassieke aanvalswa- Uit Indië in Indië plaatsen wij elders in dit nummer. Een brief zonder omhaal van woorden en zonder mooie woor den: recht uit het nuchtere verstand het warme hart van een eenvoudig soldaat. Daar staat: onze soldaten in Indië zijn er zich bewust van, dat zij in Indië een taak, een mooie taak heb ben te vervullen in het belang van bet Indische volk zelf; dat zij komen brengen vrijheid en recht aan velen, die gebukt gaan onder terreur en sla vernij. Wat hun hindert en leed doet is: dat zij in de uitvoering van die taak worden gehandicapt door allerlei po litieke verwikkelingen! En dat be treuren wij mét hen. Als deze soldaat van onze lezers vraagt, zo echt en oprecht, meeleven met hen door de steun van het gebed, dan durven wij hem dat beloven. Wii, die in Nederland zijn, hebben eerbied voor hen, die ginds hun plicht doen, en wij zijn trots op deze vader landers, zoals wij ook eerbied hebben voor de dierbaren dezer soldaten, die hier moedig het offer dragen van hun afwezigheid. En wij moeten er ons van bewust zijn, levendig bewust, dat wij ten opzichte van al dezen: plich ten hebben. pens zijn geworden, welke sommigen met meesterschap hanteren, vol trots op hun handigheid. Zozeer is de mis kenning van alle moreel-besef in hun ogen een integrerend deel van de mo- derne techniek om handig de open bare mening te vormen, te richten en i te plooien in dienst van hun politiek, vastbesloten als zij zijn tot elke prijs te overwinnen in de strijd van belan gen en meningen, van leerstellingen en machtsposities. Het is niet Onze bedoeling hier in onderdelen de verwoestingen te be schrijven, die dit steekspel van onop rechtheid heeft aangericht in het openbare leven. Maar Wij hebben wel de plicht de ogen te openen der ka tholieken van geheel de wereld, en ook van hen die met Ons het ge meenschappelijk geloof bezitten in Christus en in een transcedente Go»d voor de gevaren, die deze heer schappij van de valsheid meebrengt voor de Kerk, voor de christelijk be schaving, voor heel het godsdienstig leven en zeits voor het zuiver-men- selijk erfgoed, dat sinds tweeduizend jaar aan de volkeren de grondslag heeft gegeven voor hun geestelijk le ven en voor hun ware grootheid." Een autobus van de dienst Helder Wieringen is op de spoorwegover gang nabij Breezand door een trein gegrepen. Drie personen werden er gedood, terwyl er dertien gewond werden. AUTOBUS DOOR TREIN GEGREPEN Vier doden, zes zwaar gewonden Nederlandse verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE LANDMACHT. Sold. J. Persons uit Oss (N. Br.), serg.-majoor P. van Rooyen uit Leiden, legernr. 141013000 van 1-4 R.I., serg. J. Janssen uit Putten, sold. A. Sluiter uit Gro ningen, sold. H. G. Velthuizen uit Nijmegen, korp. K. Mau riek uit Dinxperlo, sold. S. de Jong uit Wijmbritseradeel, sold. A. B. Sintenie uit Santpoort, opperwachtmeester H. L. M. Horsman uit Den Helder, korp. W. J. Ouwerkerk uit Amster dam, sold. -J. Pijlman uit Steen- wijk, sold. H. A. C. M. de Rooii uit Amsterdam, korp. J. A. P van der Wielen uit Eindhoven, serg.-majoor T. A. Kramer uit Groningen, sold. A. van Ouwen- dyck uit 's-Gravenhage, korp. F. J. Stegeman uit Weststelling werf, sold. C. Jansen uit Losser, sold: D. Wiersema uit Smilde (Dr.), sold. N. Kuypers uit Es beek (gemeente Hilvarenbeék). sold. A. L. Adriaansen uit Gilze- Rijen, sold. C Magne uit Maas tricht, sold. J. C. J. van der Brugge uit Willemstad, sold. C. E. van Gent uit Leerdam, sold. L. J. Paaijmans uit Udenhout, 2e It. D. W. Bookmaker, uit Hilver sum. KON. NED.-IND. LEGER. Sold. G. Kroos uit Middelhar- nis, serg. H T. Krikhoff uit Ned. Indië, Boeg. sold. Baso, Soend. sold. Wardjoe, Soend. korp. Atim, Mad. sold. Singram, Jav. korp. Madisman, Men. sold. W. M. Rumopa, Jav. sold. Oemar, Jav. sold. Sanrasidi, Jav. sold. Sorip. KON. MARINE. Geen verliezen. Gisteravond circa 8 uur is een Na- co-autobus van de dienst Den Helder Wieringen, op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Burge meester Lovinkstraat te Breezand door een uit Den Helder komende trein gegrepen. De gevolgen waren verschrikke lijk. De bus, die aan de achterzijde in de met volle snelheid rijdende trein werd gegrepen, werd tientallen n .eters meegesleurd over de spoor baan en kantelde tenslotte van de spoordijk. Drie van de zeventien inzittenden kregen zulke zware verwondingen, dot zij vrijwel direct overleden. Verscheidene andere passagiers werden eveneens zwaar gewond en vier hunner werden ter plaatse be diend. De trein, waarvan de voorkant van de locomotief werd beschadigd, heeft na een kort oponthoud de reis voort gezet. Van alle zijden kwamen onmiddel lijk na het bekend worden van de ramp doctoren en leden van eerste hulpdiensten toegesneld, die de ge wonden eerste hulp verleenden. De doden zijn: de 50-jarige heer W. Hoep uit Anna Paulowna, voor zitter van de plaatselijke afdeling van de P.V.A., tuinders-vereniging en de veiling-vereniging, de 19-jarige mej. M. van Oosten uit Breezand, die door de schok uit de bus werd geslingerd en op enkele meters van de plaats, waar* de bus van de spoordijk is ge kanteld ,met haar hoofd in een sloot werd gevonden, en de 19-jarige mej. N. van Lalen, eveneens uit Breezand, die "eveneens aan haar verwondingen is bezweken. Zwaargewond1: is de conductrice mej. de Jong uit Hippolytushoef, die met een schedelbasisfractuur onder d^ bus vandaan gehaald werd. Vijf passagiers werden ernstig vijf licht gewond. Per zieker auto's zijn de gewonden deels naar het meente ziekenhuis en deels naar de St. Lidwina Stichting in Den Helder overgebracht. De chauffeuV kreeg en kele snijwonden aan het gelaat. De gewonden hebben ongeveer an derhalf uur moeten wachten voor de eerste ziekenwagen arriveerde; wel was kort na het ongeval direct me dische hulp aanwezig. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De bus was op normale tijd vertrokken, en de chauffeur reed dagelijks dit traject. Honderd meter voor de spoorwegovergang had de chauffeur nog een passagier afgezet. Toen de bus de overgang passeerde, brandden de lichten in de wagen nog, Na vier dagen van hevige regens en een temperatuur als van voorjaar, welke de sneeuw op de Alphenheu veis deed smelten bood de stad Nancy Fr.) een aanblik als na een zond vloed. mogelijk is hij hierdoor een moment verblind geweest. In volle vaart heeft de locomotief de bus, even voor de achterwielen gegerepen. De bus draaide hierdoor een slag om en werd tientalen meters meegesleurd, en kantelde tenslotte van de dijk. De machinist van de trein heeft het ongeluk zien aankomen. Enige tien tallen meters voor de onbewaakte overgang zag hij de bus de rails over steken. Hij gaf onmiddellijk signaal, doch het heeft niet meer mogen ba ten. Onder het snerpend gefluit van de locomotief werd de bus aan de rechter achterzijde gegrepen. De ge hele rechterzijde van de bus werd weggeslagen. De passagiers, die aan deze zijde van de bus hebben geze ten, zijn er het slechtst afgekomen. Alle zitplaatsen aan de linkerzijde daarentegen zijn in tact gebleven. De gehele uit vier personen be staande familie van der Stelt uit An na Paulowna, die allen links zaten, is er betrekkelijk goed afgekomen. Van deze familie' heeft een klein meisje een been gebroken. Terwijl de overi ge leden er met onbeduidende schrammen en schaafwonden afkwa- Er zijn geen ooggetuigen van dit vreselijke ongeval geweest, behalve dan de machinist van de trein en de passagiers van de bus, die de trein waarschijnlijk op zich hebben zien aankomen. Luttele seconden zijn de passagiers noodlottig geweest, want de bus was reeds voor drie kwart het spoor ge passeerd op het ogenblik toen de lo comotief de Naco-bus aan de achter zijde greep. Hedenmorgen is in het gemeente ziekenhuis te Den Helder na een ope ratie overleden een onbekende vrouw die gisteravond bij het ongeluk met de Naco-bus te Breezand ernstig ge wond raakte. De politie van Den Helder verzoekt inlichtingen omtrent deze vrouw. Haar signalement luidt: leeftijd on geveer 35 a 40 jaar, vrij groot, tenger postuur, donkerblond gepermanent haar, ovaal gelaat, grijs-blauwe ogen. draagt gladde ring, ongemerkt, grijze mantel met ceintuur, zwarte zijden rok en jasje met witte stippen, rood stoffen mouwvest, rode shawl, vier kante rode hoofddoek met groen mo tief. AANGEREDEN EN GEDOOD. Vermoedelijk door vrachtauto. Vrijdagavond omstreeks half tien trof de heer Maarse uit Aalsmeer, die per auto op de rijksweg Amster damDen Haag reed, op de weg het lichaam1 aan van een motor rijder, die zwaar gewond was. Dt politie in Hoofddorp werd gewaar schuwd. Een dokter constateerde de dood. Het slachtoffer, de 28-jarige P. C. Pico uit 's-Gravenhage, huwd en vader van vier kinderen, is op het gedeelte van' de rijksweg tussen de Schiphol weg en de Vijf- huizerweg op de voor het verkeer van Amsterdam naar 's-Gravenhage bestemde baan, vermoedelijk door een vrachtauto aangereden. Deze vrachtauto is doorgereden. Ieder die inlichtingen kan geven wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de rijkspolitie te Hoofd dorp, tel. 214. HET WILDE ZWIJN TOT FRIESLAND DOORGEDRONGEN. Enige dagen geleden meende men reeds het vermoeden te hebben ook in de bosrijke streek van Friesland, met name te Appelscha, sporen van wilde zwijnen te hebben opgemerkt. Dit vermoeden is thans zekerheid geworden, want in de omgeving van Lippenhuizen heeft men evertje thans gezien. Omgekeerd sprookje Er was er eens een koning. Die reisde met praal en pracht naar het buitenland en zag de prin ses van zijn dromen. Hij wilde haar meenemen naar zijn land, maar het volk zei: „Majesteit, het komt niet ge legen. Wij hebben geen centen en bovendien zijn wij te demo cratisch". „O, zei de koning, maar ik heb geld genoeg. Mijn persoonlijk vermogen bedraagt 10 millioen". ,Uwe Majesteit heeft gelijk, maar zij blijft met hoogstderzel- ver vingers van deze millioen- tjes af!" „Dan wil ik geen koning meer zijn", zei de koning. Hij gihg en hij was zó arm, dat de Zwitserse regering overwoog, op welke afdeling van Maat schappelijk Hulpbetoon een fail liete koning thuis hoorde. Maar de prinses vloog de ko ning in de armen en juichte: „Ik blijf bij je en nu gaan we trouwen. Want Amerika heeft aangeboden ons gratis te trou wen". En zo werd de rijke koning een arme bedelaar, maar zij leef den lang en gelukkig. moet ook dankbaar zijn en die dank- collega. NEDERLANDSE VERLIEZEN TIJDENS JAARWISSELING. Van officiële zijde wordt gemeld, dat de Nederlandse verliezen op 31 December en 1 Januari bedroegen 3 gesneuvelden en 22 gewonden. Je gens Nederlandse posten en pa trouilles vonden „de gebruikelijke vijandelijkheden" plaats. baarheid in tastbare bewijzen om zetten. Met de olie komt het nu wel in orde. Nu is koning Paul van Griekenland de enige overgebleven koning in dat deel van Europa en hij heeft heel wat te stellen om overeind te blijven. Ge lukkig is zijn land niet door het rode legér beset, anders was hij dezelfde weg opgegaan als zijn Roemeense De uittocht van ex-koning Michaël Volgens Gedye, de Weense corres pondent van het blad der Labour- partij, de „Daily Herald" zou ex-ko ning Michaël van Roemenië, Boeka rest nog steeds niet kunnen verlaten, daar hij „nog met de communisten aan het onderhandelen is teneinde zo veel mogelijk bloedverwanten en per sonen uit zijn omgeving te redden als hij kan. De Roemeense regering zou tot dusver niet bereid zijn, Michaël en zijn verwanten toe te staan hun persoonlijk bezit mee te nemen". De correspondent, die verklaart, dat de „werkelijke geschiedenis" van de abdicatie van koning Michaël hem door een „belangrijk persoon uit Roe menië", die gisteren in Wenen arri veerde, werd verteld, voegt er nog aan toe, dat koning Michaël pas na lange aarzeling en onder hevige pres sie er toe overging het voor hem op gestelde abdicatie-document te teke- Volgens andere berichten zal Mi chaël Zondag per trein via Hongaars grondgebied naar Zwitserland rei zen. De benodigde visa voor hemzelf en zijn gevolg zouden reeds bij de Hongaarse legatie te Boekarest aan gevraagd zijn. RIVIEREN BUITEN HUN OEVERS. Door overstroming van de Saar in West-Duitsland zijn bruggen wegge slagen en kwamen verschillende mensen om het leven. Saarbruecken, is thans geheel door water omgeven, eveals Neuwied en andere plaat sen aan de Rijn. De door het water meegevoerde wrakstukken vormen een gevaar voor de voor anker lig gende schepen. Het laat zich aan zien, dat de overstromingen veroor zaakt door het smelten van de sneeuw in het Eiffel-gebergte, zich nog zullen uitbreiden. In de .Vogezen is door het gestegen water een dertigtal bruggen wegge slagen. Vele industriële ondernemin gen lijden schade. De aangerichte schade wordt tot op heden in totaal geschat meer dan twee milliard francs te belopen. Er zijn ok enige doden te betreuren. Van Amerikaan se zijde zijn vijf Bailey-bruggen ter beschikking gesteld Volgens de Duitse nieuwsdienst in de Amerikaanse zóne heeft ook de Neckar groote overstromingen ver oorzaakt. In Heidelberg is de schade groot. In het Zuiden van Baden heb ben overstromingen in de steden Wolfach, Offenburg, Jenchen, Buehl eh Rastaatt grote vernielingen aan gericht. In Noord-Duitsland is het linker gedeelte van de Wezerdam te Bre men weggeslagen. DE ONLUSTEN IN PALESTINA. Vrijdag zijn in Palestina 11 perso nen gedood en 27 gewond. Rond de stad Safad in het Noorden werd he vig gevochten. Officieel is medege deeld, dat drie zware explosies zich voordeden en alle verbindingen ver broken werden. ONGEREGELDHEDEN IN ITALIë. In een vijftal Italiaanse steden de den zich Vrijdag ongeregeldheden voor, namelijk in Barcelona di Sici- lia, Modena, Verona, Vicenza en Car rara. Er werd gedemonstreerd tegen de werkloosheid en de economische omstandigheden. ARABIEREN OMSINGELEN JOODSE WIJK TE JERUZALEM. De Arabieren hebben op alle we gen. die naar het Joodse kwartier van het oude Jeruzalem leiden, versper ringen opgericht en bij alle acht poor ten met geweren en granaten gewa pende eskadrons opgesteld, die alle verkeer, zelfs dat van Britse zijde, te genhouden. Meer dan 1500 Joden worden in deze wijk door meer dan 20.000 Arabieren omsingeld. Alle voedseltoevoer wordt afgesneden. De burgemeester van de Joodse wijk heeft een beroep gedaan op de Jood se organisatie der voedselconvoois, de Arabische blokkade te breken. De Jo- d'en zitten reeds drie dagen zonder brood. Andere levensmiddelen raken op. Naar v luidt heeft een autobus onderneming te Jeruzalem een aan tal 2V, tons „pantserlandkruisers" ge bouwd, die gebruikt kunnen worden om met voorraden door de blokkade heen te breken. De Arabische gordel om het Joodse kwartier is versterkt sinds 15 Arabieren door een bom aanval bij de Damascuspoort zijn om gekomen. Verdekt opgestelde Arabische scherpschutters hebben de weg van Jeruzalem naar het Joodse kerkhof aan de voet van de Olijfberg begra fenissen beschoten en de ter aarde bestelling verhinderd van meer dan 25 Joden, van wie sommigen reeds Zaterdag gestorven zijn. ZWARE BRAND TE NEW YORK. In de buurt van „Times Square" in het Westen van New York is een he vige brand uitgebroken, die zich over twee huizenblokken heeft verbreid. Volgens de brandweerlieden is dit de ergste brand, die zij in 20 jaar heb ben meegemaakt. Een aantal perso nen werd in nachtgewaad langs de ladders in veiligheid gebracht. Acht brandweerlieden verloren door de rook het bewustzijn. Foto N. v. d. Horst. Mej. M. MOOTE, 55 jaar werkzaam bij de N.V. Leid- sche Breifabriek v.h. P. en J. Proot en Co, wordt door de burgemeester van Leiden een koninklijke onder scheiding uitgereikt. <£m In dagen van beproeving, meer dan in de lichtende uren, moeten de men sen van alle landen zich broeders voe len, met die broederlijkheid, waarvan door niemand meer de diepe zin, de hoge roeping en de verzoenende kracht is geprezen' en die nooit ho ger verheerlijkt zal worden dan door Hem, die de eerstgeborene onder vele broeders is (Rom. 8, 29) en die van Bethlehem tot Godgotha meer door Zijn voorbeeld dan door Zijn woor den deze verheven en algemene broe derlijkheid heeft verkondigd. Z. H. de Paus in zijn Kerst boodschap van dit jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1948 | | pagina 1