S)e Ccidie Gou^a tit Duitsers verzetten zich nog tegen annexatie De Paus richt zich tot de jeugd De staalkoning voor zijn rechters Parijse staking volkomen mislukt Dreigende taal der Arabieren DINSDAG 9 DECEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20326. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38ste JAARGANG No. 1126Q Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, f 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Wat is optimisme? simisme? We willen een antwoord geven op deze vragen met een actueel voorbeeld. Een pessimist zegt vandaag: er komt 'zeker een oorlog, ontzaglijk veel uitgebreider en gruwelijker dan de pas beëindigde oorlog. En wat meent daarentegen een optimist? Nu moeten wij onder scheid maken tussen een echte, een ware optimist, die tegelijkertijd realist is (d. w. z. die ziet, en reke ning houdt met, de realiteit, de wer kelijkheid); en een „optimist", die eigenlijk moet heten een utopist, die met zijn gedachten in de lucht zweeft. De laatstbedoelde „optimist" zegt vandaag: er komt zeker geen oor log, laat ze maar praten die zwart kijkers. En, als men hem tracht aan het verstand te brengen, dat hij toch geenenkele redelijke grond heeft voor die zekerheid, geeft hij als uiter ste concessie toe: nu ja, het kan wél gebeuren. Doch geen zorgen voor morgen. Wie dan leeft, die dan zorgt! De ware optimist zegt vandaag: De mogelijkheid, dat er een verschrik kelijke oorlog komt, is er ongetwij feld; het gevaar van een geweldige oorlog bestaat inderdaad. Maar het is een mogelijkheid, het is een ge vaar, en niemand kan met zeker heid zeggen, dat het gevreesde ook werkelijkheid wordt. Er kan nog zo véél gebeuren, wat dat gevaar terug dringt en van ons afwendt. De reëele optimist wil mét de kwade óók de goede kansen zien. En, als hij een christelijk optimist is, dan zal hij uit de erkenning van de kwade kansen de conclusie trekken, dat hij vertrouwvol moet gaan, in gebed en offer, tot Hem, Die alles ten goede kan kerenEn, als hij een chris telijk optimist is, dan zal hij in zich versterken de zonnige zekerheid, dat hij, als hij op God vertrouwt, ten slotte, wat er ook gebeurt, niet be schaamd zal worden. Zó is het christelijk optimisme. En, als wij dat zó voor ons zien, dan dringt het verlangen bij ons op, om tenminste iets van dat ware opti misme te mogen bezitten, waardoor de mens wordt waarlijk een wel daad, een zegen voor zijn omgeving. APOSTOLISCH DELEGAAT IN INDONESIë BETREKT EIGEN IIUIS. De Apostolische Delegaat in Indo nesië, Mgr; G. de Jonghe d'Ardoye, die tot dusverre verbleef in de pasto rie der Jezuieten. Roomse Kerk weg 7 te Batavia, heeft dezer dagen zijn ambtswoning betrokken aan het Ko ningsplein Oost 13 te Batavia. Zondag 7 December te elf uur werd, onder grote belangstelling der te Ba tavia verblijvende katholieken, voor de eerste maal plechtig de vlag van Vaticaanstad voor de woning van de Apostolisch Delegaat gehesen. DE NEDERLANDSE GRENSCORRECTIES De eerste ministers van de staten der Engelse zone van Duitsland heb ben een motie aangenomen, waarin protest wordt aangetekend tegen de eisen tot gebiedsuitbreiding van Ne derland, België en Luxemburg. „Elke soort van annexatie is uit de boze". Prins-regent Karei naar Nederland Zoals wij reeds berichtten heeft prins-regent Karei de uitnodiging van president Truman om kort na Pasen 1948 een officieel bezoek aan de Verenigde Staten te brengen, aan vaard. Naar thans verluidt zou Prins Karei van plan zijn ook een officieel bezoek te brengen aan Nederland en Engeland. De reis naar Parijs zou plaats vinden, wanneer de Franse regering haar uitnodiging die kort geleden in verband met de toestand in Frankrijk werd ingetrokken, her nieuwt. Het bezoek van de prins-regent aan Nederland kon men ons te bevoegder plaatse te 's-Gravenhage niet beves tigen. De post voor Indië In de komende weken zal de post voor Indië door de kerst- en nieuw- jaarscorrespon^entie belangrijk gro ter in omvang zijn, dan normaal. Wil men echter verzekerd zijn Van een tijdige aflevering, dan poste men de stukken met kerstgroeten uiterlijk in de week van 7-13 December en met nieuwjaarswensen in die van 14-20 December. Houdt men zich hieraan dan zal de beperkte laadruimte in de vliegtuigen zo nuttig mogelijk be steed kunnen worden NIEUWS VAN DE POSTERIJEN Met ingang van 1 Januari as. zal het mogelijk zijn monsters per lucht post naar Indië te verzenden. In de nieuwe serie postzegels, ver vaardigd naar het ontwerp van J. van Krimpen, zijn twee nieuwe waarden versohenen n.l. de 7 en de 35 cent. DUIKER GEDOOD Gistermiddag is onder leriseke bij de Postbrug van het kanaal door Zuid-Beveland een ongeluk gebeurd dat een zekere F. W. een duiker uit Rotterdam, het leven heeft gekost. W- moest explosieve stoffen in het water brengen om iets óp te ruimen. De lont schijnt verwardt te zijn ge raakt in de duikerslang waardoor de explosieven ontijdig tot ontploffing kwamen, met het bovengenoemde noodlottige gevolg. DRIE PAUSELIJKE RICHTLIJNEN VOOR DE JONGEREN. De jeugd van de Romeinse Dioce sane Katholieke Actie heeft de fees telijke herdenking van haar 35-jarig bestaan besloten met een grootse ma nifestatie. Nadat zij, op de feestdag van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvan gen, in de Chiesa di Gesü de H. Mis hadden bijgewoond, marcheerden 8000 hunner met medevoering van banieren naar het Vaticaan. Toen Z. H. de Paus de audiëntiezaal binnen kwam hieven de jongeren hun verenigingslied aan. De K. Vader richtte hierna een hartelijke toe spraak tot de jeugdige bezoekers: „Evenals Gij de jeugd van de Paus wilt zijn, willen Wij de Paus van de jeugd zijn. De toekomst is aan de jon geren, die haar weten te veroveren en te beheersen. Daarom moet gij steeds de eers e rangen innemen voor wat betreft uw godsvrucht en uw liefde tot het vaderland''. Z.H. gaf toen drie richtlijnen voor het gedrag der katholieke jongeren in de huidige tijdsomstandigheden: 1. „Gij moet steeds een kiare en krachtige overtuiging hebben. Daar om moet gij sterke jongelieden zijn, bezield met een levendig en vrucht baar geloof, tèneinde later niet te wankelen door gebrek aan geloofs kennis." 2. „Gij dient persoonlijke moed te bezitten. De katholieke jeugd vormt een blok, dat niet op gewelddaden uit is, doch bedoeld is ter verdediging. De Katholieke jeugd heeft persoon lijke moed nodig ten overstaan van sterkere -i talrijkere tegenstanders. Zij moet steeds bereid zijn om net ge loof tot het uiterste te verdedigen en het vaderland een geestelijke en so ciale vrede te waarborgen. Zijt gij be reid?" Deze vraag van de H. Vader werd beantwoord met een donderend „ja!" Z. H. stelde de jeugd hierna de H. Stephanus ten voorbeeld, die. om ringd en belaagd door tegenstanders, tot het laatste toe volhardde: „Dit zijn de mannen, die de Kerk en de mens heid thans nodg hebben". 3. „Het is noodzakelijk, dat het ge loof onafscheidelijk verbonden is met het dagelijks leven. De Christenen der eerste eeuwen zonderden zich niet af van het openbare leven. Zij be zochten het forum; zij waren solda ten, burgers, kooplieden. Aldus zijn zij erin geslaagd Rome tot Christus te trekken. Ook nu móet gij dit doen met het openbare leven: het naar Christus terugvoerend, opdat het Zijn majesteitelijke rechten erkenne en de vrede en gerechtigheid van Christus deelachtig worden." Z.H. de Paus vertrouwde op de triomfdag der Onbevlekte Ontvange nis de Katholieke jeugd der gehele wereld toe aan de hoede van de Moe der van Christus en de mensen. De jongeren legden de eed van trouw aan de H. Vader af en baden gezamenlijk het Credo, waarna de leiders -en voor een door Z.H. de handkus-werden toegelaten. De Belgische koriings- kwestie Aan het einde van de gistermiddag gehouden bijeenkomst van het Belgi sche kabinet heeft de minister van binnenlandse zaken, Vermeulen, zich beperkt tot de mededeling, dat het kabinet zijn houding heeft vastgesteld ten aanzien van de laatste ontwikke ling in de koningkswestie. De minis ter weigerde iedere andere mededè- ling te doen. De Nederlandse ploeg schaatsenrij ders is naar Noorwegen vertrokken waar deelgenomen zal worden a. d. Europese kampioenschappen Van links naar rechts: Broek man, v. d. Voort, de Koning, Huiskens Korten oever, trainer Nap en Langen- dijk. Ook het Duitse „grepscomité" ver zet zich in een memorandum tegen annexatie: „Het zou meer voor de hand liggen, wanneer de.licderlandse regering haar wensen tot vergroting van haar grondgebied zou richten aan voormalige delen van het koninklijk (Waarmee België en Luxemburg wor den bedoeld). Nederland zou in plaats van an nexatie andere middelen voor zijn herstel moeten zoeken. Het memo randum doet onze regering zelfs een middel aan de hand: het tewerkstel len van Duitsers bij het herstel in Ne derland en bij de Nederlandse handel ST.SUN VAN ENGELSE EN FRANSE ZIJDE. De „New York Times" meldt uit Londen, dat Engeland en Frankrijk gunstig staan tegenover de Neder landse eisen ten aanzien van de grens met Duitsland. Marshall, de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, aldus het blad .heeft voorgesteld dat de raad van ministers van buiten landse zaken commissies van onder zoek zal instellen, die aanbevelingen betreffende de grenzen zal indienen. Nederland en België zijn bezorgd over het ontbreken van actie. Parijs eert zijn bevrijder Honderduizenden Fransen, onder wie generaal De Gaulle, begaven zich Zondagavond naar de Döme des In valides om te defilieren langs het stoffelijk overschot van generaal Jacques Leclerc en dat van de 11 per sonen, die de vorige week met hem zijn omgekomen bij de vliegramp in de Noord-Afrikaanse woestijn. Frankrijks grootste tank-generaal uit de tweede wereldoorlog en ver trouwd medewerker en vriend van generaal De Gaulle zal rusten, waar ook het stoffelijk overschot van kei zer Napoleon is bijgezet. Het door Amerika afgestane schip, de „Renville" waarop de besprekin gen van de Commissie voor Gogde Diensten met de wederzijdse delega ties gehouden zullen worden. NIEUWS OVER INDIE Oost-Indonesië gedraagt zich reeds geheel en al als een echte staat. In de zitting van hedenochtend heeft n.l. het Oost-Indonesisch parle ment het kabinet-Warouw ten val ge bracht. De door de minister-president ingedende motie van vertronuwen werd verworpen met 57 tegen 14 stem.nen. BISTEREN IS TE NEURENBERG het proces begonnen tegen de leiders van het Krupp-cc?ncern. De 76-jarige Gustav Krupp zelf staat wegens ziftte niet terecht. Hij wordt ervan beschuldigd in het voorjaar van 1933 hei initiatief genomen te hebben toteen actie om de Duitse industrie ach ter de nazi-dictatuur te scharen. De Rrupps hebben in elk geval Hitier gesteund met hun geld en hun producten. De voornaamste beklaagde is Alfred Krupp von Bohlen und Hal bach, sinds 1943 eigenaar van het concern. Elf van zijn naaste medewerkers delen de beklaagdenbank met hem. Het proces begon met een overzicht door de openbare aanklager. Deze me moreerde o.a., hoe de levering van de in het voorjaar van 1939 door Neder land bestelde 120 houwitsers onder al lerlei voorwendsels werd uitgesteld, doch toen Nederland door de Duitsers onder de voet was gelopen, eiste Krupp betaling, daar de kanonnen toen onverkoopbaar zouden zijn. Bij de plundering van'Nederland bleek hét concern ook ten nauwste betrokken te zijn geweest. In ons land werden ongeveer 400.000 stalen en ijzeren pijpen gevorderd. Ook heeft Krupp onder het mom van een hulp actie voor het gebombardeerde Ruhr- gebied, de steden Rotterdam, Dord recht en Hilversum bijzonder onbarm hartig laten plunderen. Honderdduizend buitenlandse sla. venarbeiders had Krupp in dienst. Zij leefden onder de treurigste omstan- digheden.Voedsel werd hun, wanneer zij ziek waren, onthouden en velen zijn dientengevolge gestorven. Krupp wist hiervan: een verre bloedverwant van hem, een gedeporteerde Neder lander, had hem van de toestand op de hoogte gebracht. DUITSLANDS TOEKOMSTIGE ECONOMISCHE POSITIE. Molotof heeft gisteren nieuwe Sov jet-voorstellen aan de Raad voorge legd, in antwoord op het Zaterdag door Marshall gedane verzoek om„ een enkel samenvattend document" voor te leggen omtrent de Sovjet- voorstellen voor Duitslands economi sche eenheid. DE STUDENTEN OP DE „HOLLAND" EN „CERES". Sedert enige tijd werken studen ten als vrijwilligers op de meelfa brieken „Holland" en „Ceres", waar van de arbeiders in staking zijn. Dit heeft in bepaalde studentenkringen beroering doen ontstaan. Er heeft zich een initiatiefcomité gevormd, dat een conferentie belegt op Dins dagavond a.s. 8 uur in „De Kroon'' te Amsterdam. Het initiatiefcomité heeft uitnodigingen gezonden aan het college van rijksbemiddelaars, het gemeentebestuur van Amster dam, de senaat van de Amsterdamse Universiteit, aan alle studentenver enigingen, de directies van de „Hol land" e-n „Ceres", aan de stakings- comité's van beide fabrieken en aan de vakverenigingen, teneinde in ge- zamen'ijke discussie vast te stellen of een student stelling mag nemen in problemen als bij genoemde fabrie ken aan de orde zijn. e ministers besloten het Britse document als basis voor de bespre kingen te aanvaarden en het para graaf voor paragraaf tezamen met het Sovjet-Russische document te behandelen. Nadat het Britse docu ment in zijn geheel zal zijn behan deld, zullen de paragrafen in het Sovjet-document, die geen equiva lent hebben in het Britse document, worden besproken. De ministers bespraken vervolgens het gedeelte van het Britse document, dat handelt over economische kwes ties. Zij kwamen tot overeenstem ming behoudens veranderingen in de formuleringg. De ministers konden niet tot over eenstemming komen over het twee de gedeelte van het Britse document, dat over de verdeling van de bezet- tingskosten handelt. STAKING TE ROME GAAT NIET DOOR. De algemene staking, die Dinsdag te middernacht in Rome zou uitbre ken is gisteravond afgelast, daar de regering de eisen om een werkver schaffingsplan voor de werklozen heeft aanvaard. Communisten lastten de staking af ÏJET FRANSE stakingscomité heeft zijn bedreiging van Zondagavond dat het bus- en metropersoneel Maandag en Dinsdag niet zou wer ken, niet waar kunnen maken. De tweedaagse staking is een volledige mislukking geworden. De communisten maakten daarop een haastige omzwaai, en stelden de staking voor enkele dagen uit, zonder nadere uit leg waarom. tijen een verzoenende houding aan de dag moeten leggen. Volgens een verklaring van de cen trale stakingscommissie zullen „toe passelijke verzetsmaatregelen geno men worden, nu het jongste besluit van de regering een nieuwe toestand geschapen heeft." Vandaag zullen de vakverenigingsleiders een bijeen komst houden. In het kader van de door de Nationale Vergadering thans genomen anti-sabotagebepalingen heeft als eerste actie op grote schaal te Beziers (Z.-Fr.) de arrestatie plaats gehad van 30 arbeiders. STAKING BIJ FRANS LAGER ONDERWIJS PRACTISCH VAN DE BAAN. De onderwijzers van het departe ment van de Seine hebben zich bij referendum met grote 'meerderheid tegen staking uitgesproken. Hierdoor is het conflict, wat het lager onder wijs betreft, practisch van de baan, aldus Agence France Presse. Betogers pogen verkeer te Parijs te onderbreken Op verschillende punten in Parijs hebben stakers getracht het onder grondse en busverkeer te onderbre ken, ondanks het besluit van de ge meentelijke vevoersorganisaties om de VQorgenomen symbolische staking van twee dagen uit te stellen. Bij en kele busremises werden de straten met spijkers bezaaid en werden ste nen geworpen door de ramen van volle voertuigen. Verscheidene arres taties zpuden zijn verricht bij sta tions van de Metro waar demonstran ten de hekken voor de reizigers trachtten te sluiten. Sommige leden van het personeel der openbare ver voersdiensten werden gemolesteerd, In het Parijse district Boulogne werd een chauffeur ernstig mishandeld. De politie arresteerde enkele stakers, die het busverkeer trachtten te onderbre ken. Een communistisch gemeénte- raadslid voor het district zou een van de arrestanten zijn. Naar verluidt werd gisteravopd het Metro-station Mairie d'Ivry door een twaalftal stakers overvallen, waarbij de stationschef en zijn assistent wer den overmeesterd en vastgebonden en de telefoonverbinding naar het hoofdstation werd verbroken. Ook voorname onderdelen van treinen werden verwijderd. Onderhandelingen met C.G.T. afgebroken. Louis Saillant, secretaris-generaal van het wereldverbond van vakver enigingen, deelt mee, dat Daniël Mayer, Frans minister van arbeid, ie kennen heeft gegeven, dat er tussen hem en de C.G.T. geen onderhande lingen meer gevoerd worden op de basis van de huidige eisen. •Leon Jouhaux, een der secretaris sen-generaal van de C.G.T., leider van de niet-communistische minder heid, hoopt nog op ontspanning. Naar zijn mening zullen daartoe beide par- DE ONRUST IN HET H. LAND |*^E SPANNING IN HET H. LAND is na enige dagen van betrekkelijke rust weer gestegen, n het Hatikwah-district te Tel Aviv zijn Arabi sche aanvallers binnengedrongen, waar zij huizen van Joden in brand staken. De Haganah stelde zich te weer en slaagde erin met behulp van pantserwagens der Britse politie de aanvallers te verdrijven. Het aan tal slachtoffers sinds de aanvaarding van het verdelingsplan is thans op gelopen tot 91 doden. Arabieren wekken onrust De Arabieren gaan door onrust te verwekken door telkens weer groot scheepse militaire operaties aan te kondigen, die echter nog wel niet zo dadelijk voor de deur zullen staan. De Groot-Moefti van Jeruzalem is uit de Libanon te Cairo, waar men voor bereidingen treft voor de conferentie van Arabische staatshoofden, aange komen. Vele vorsten en sheiks zijn hier reeds gearriveerd, anderen berei den hun vertrek voor, en elk bericht hierover gaat vergezeld van een be tuiging van trouw aan de Al-Arabi sche zaak en mededelingen over troe pen formaties die slechts op het be vel om naar Palestina op te rukken zouden wachten. De Moefti van Jerusalem heeft te Cairo aan de pers verklaard: ,Wij zullen het zwaard uit de schede trek ken en dat laten snreken, want woor den zijn nutteloos'. BRITS MANDAAT EINDIGT OP 15 MEI. Engeland heeft de Verenigde Na ties medegedeeld dat het voornemens is zijn mandaat over Palestina op 15 Mei 1948 te doen eindigen. Het heeft daaraan het voorstel vastgeknoopt om twee weken hierna, op 1 Juni, de on afhankelijke Joden en Arabische sta ten uit te roepen. In die twee weken zouden dan voorlopige Joodse en Ara bische regeringen gevormd moeten worden. De datum waarop de Britse troepen zich voorgoed uit Palestina terugtrek ken blijft 1 Augustus en tegen dien tijd zullen alle soldaten, naar schat ting 75.000 man, rond Haifa zijn gele-, gerd, waar zij zich zullen inschepen. HANDGRANAAT IN EEN FORNUIS Terwijl drie kinderen der familie L te Cuyk aan de Maas rond het for nuis zaten, sprong deze plots met jeen geweldige knal uit een. Alle kinderen werden slechts licht gewond. Bij nauwkeurig onderzoek bleek dat op onverklaarbare wijze een handgra naat in het fornuis is terecht geko men, welke dus vooraf in de kolen- voorraad verzeild is geraakt. AANGEREDEN EN GEDOOD Zondagavond omstreeks half negen is op de weg Valkenburg-Houthem de ongeveer 26 jarige H. Hollanders uit Valkenburg, die met zijn vrouw en baby van zijn ouders kwam, waar hij het Sinterklaasfeest had gevierd, door een achterop rijdende auto ge grepen, en twintig meter meegesleurd De man was op slag dood. De auto is doorgereden. De politie stelt een on derzoek in naar de verdwenen auto, Chocolade wellicht bonvrij In de kringen van de voedselvoor ziening overweegt men de mogelijk heid om chocolade-artikelen bonvrij te maken. Dit zou dan in deze vorm geschieden, dat men pure chocolade uitsluitend voor de export zou gaan bestemmen en de gevulde chocolade voor het' binnenland. Er is nog geen beslissing genomen, aldus het „Al gemeen Dagblad". DISTRIBUTIEPERSONEEL WENDT ZICH TOT MINISTER RAAD. Het hoofdbestuur van de vereni ging van distributiepersoneel in Ne derland, dat op 29 November een telegram aan de ministerraad ver zond; waarin op de ontstemming on der het distributiepersoneel werd ge wezen, heeft in een aanvullend schrijven daarop een toelichting ge geven. Het schrijven gaat uitvoerig in op de pogingen, die rijn gedaan om te komen tot een wachtgeldrege ling voor het distributiepersoneel, en stelt vast, dat men nog steeds niet verder is gekomen dan de voorlopi ge regeling van Januari 1947, ter- wij il een nieuwe drastische inkrim ping van het personeel reeds in gang is Het hoofdbestuur wijst op de onbillijkheid, dat voor het per soneel van het directoraat-generaal ,van de bijzondere rechtspleging, dat hoogstens twee en een half jaar in overheidsdienst is geweest, wel een definitieve regeling bestaat en niet voor het distributiepersoneel, waar van vele leden reeds acht dienst ja- hebben. Met de meeste klem dringt het hoofdbestuur aan op on verwijlde afkondiging en inwerking treding van de toegezegde wachtgeld regeling en het treffen van voorzie- ningen tot overneming in dienst bij het rijk, provincie of gemeenten van een kern van het overblijvend per soneel, die met de liquidatie van het distributie-apparaat zal worden he iast. Het bestuur wijst op het ge vaar, dat de goede krachten anders niet behouden zullen blijven. Op Zaterdag 20 December komen de afgevaardigden der landelijke af delingen in buitengev/one algemene vergadering bijeen te Utrecht, ten einde te bepalen welke houding de vereniging zal aannemen. DE SMAAK VAN DE MELK Naar aanleiding van kladhten, wel ke de laatste tijd door het publiek worden geuit' over de smaak van con- sumptiemelk, speciaal in de pro vincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, herinnert de afdeling van het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening eraan, dat ten ger 'Ige van-de langdurige droogte de melkproductie zeer belangrijk bene den de verwachtingen is gebleven. Teneinde in de distributiebehoefte te kunnen voorzien is het onvermijde lijk. da't nu en dan melk met een af wijkende smaak, ten gevolge van het gebruik van mclknoeder, in consump tie wordt gebracht, wat bij een nor male productie niet zou geschieden. De voedingswaarde van de melk wordt door een en ander evenwel niet beinvloed. aldus genoemde voorlich tingsdienst. £m Stralende ogen verblijden het hart, Een goede tijding verkwikt het gebeente. Spreuken 15-30.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1