3)e Cetebe Sou/temt Schuman krijgt 't vertrouwen van Nationale Vergadering Hij gaat nu de stakers aanpakken Bidault verdedigt Nederlandse aanspraken Een onverantwoordelijk transport De afwikkeling der geidzuivering Strijd om de wereldtitel schaken VRIJDAG 28 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826 Redactie 20015, Directie, drukkerij ei abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11251 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Voor de bekende soldaat MEN kent de monumenten voor de onbekende soldaat. Daarin wil het volk eren de soldaten, die voor het vaderland zijn gesneuveld en wier stoffelijke overblijfselen niet herkend zijn of niet zijn gevonden; en ten slote alle soldaten, die hun leven voor de zaak van het vader land hebben gegeven. Een dergelijk monument is heel mooi, omdat daarin tot uitdrukking komen edele gevoelens van eerbied voor en dankbaarheid aan de man nen, die onder de moeilijkste om standigheden hun plicht kenden en vervulden. - Maarhoe p°ver en armzalig, hoe onbeduidend en inhoudsloos zou dit eerbetoon aan de onbekende sol daat worden, als men dezelfde plich ten, welke er bestaan ten opzichte van de bekende soldaat, die grote of fers voor ihet vaderland vastbera den en moedig heeft gebracht, zou verwaarlozen! En hier denken we aan de gede- mobiliseerden. Overheidsorganen moeten er van zijn doordrongen, dat het hun plicht 'is, de belangen van de gedemobili- seerden te steunen, niet alleen door bij het indienstnemen van arbeids krachten aan hen voorrang te verle nen, doch ook door bij de toepas sing van overheidsmaatregelen aan de belangen van de gedemobilseer- den bijzondere aandacht te schen ken. Het bedrijfsleven moet in dit op zicht door het voorbeeld, van overheidswege gegeven, worden ge stimuleerd en desnoods worden ge dwongen, een gelijke houding aan te nemen ten aanzien van het indienst nemen van gedemobiliseerden. Merkwaardige verklaring van minister Gieien BREDA heeft, zoals gemeld, de eer ste Katholieke M-iddelbare Tech nische School in ons land. Zij is gis teren geopend. De directeur der school, dr. A. Bremnier, sprak een openingswoord. Mgr. Baeten, bisschop-coadjutor van Breda, uitte zijn vreugde over de oprichting dezer school. En toen was het woord aan de minister van On derwijs, dr. Gieien, die verklaarde, dat het huidige kabinet er naar streeft, om de lijn van de financiële gelijkstelling voor het openbaar en bijzonder onderwijs door te trekken, beginnend bij het middelbaar tech nisch en het voorbereidend hoger on derwijs. Een merkwaardige verklaring, waarvan met bijzondere belangstel ling zal worden kennis genomen, en waarvan met waardering kan wor den geconstateerd, dat zij ligt in de geest van deze tijd, in de geest zo wel van een gezonde democratie als van een gezonde vernieuwing van het onderwijs, waarin het element van de vorming tot volle recht moeten komen. Na de minister hebben o.m. nog het woord gevoerd een lid van Ged. Staten en de waarn. burgemeester van Breda. Deze laatste, mr. A. Struycken, wees er op, dat ook het gemeentebestuur plannen had het stichten van een M.T.S., maar dat het gemeentebestuur graag dit initia tief overgelaten heeft aan de Stich ting, omdat B. en W. de grote bete kenis erkennen van het principiële technische onderwijs. Wie gevqlgd heeft de strijd, welke in Leiden is gevoerd voor de op richting van een principiële techni sche school, een katholieke ambachts school, zal begrijpen, dat wij deze er kenning van het college van B. en W. te Breda graag Zouden willen zien als een lichtend voorbeeld voor dezelfde colleges in andere gemeen ten, waar soortgelijke plannen aan de orde worden gesteld! De regering van Schuman heeft vanmorgen om 3.30 uur met 322 tegen 186 stemmen het vertrouwen van de Franse Nationale Vergadering ten aanzien van haar program ter oplossing van de stakingen gekregen. Vanmorgen zal een zitting van het gehele kabinet worden gehouden om de anti-stakingscampagne van de regering te bespreken. orde brengen. De politieke partijen, die voor de op 5 December te houden gemeenteraadsverkiezingen een grootscheepse campagne voeren, hebben voor de verspreiding van pro- paganda-materiaal boodschappers in hun dienst, omdat bij de posterijen wordt gestaakt. Ook het gemeentepersoneel dreigt met een staking. De gemeentedien sten zullen op 20 December sluiten, wanneer de eisen tot loonsverhoging niet zijn ingewilligd. De communistische kranten, die bij na elke staking sedert de wapenstiL stand in 1944 hebben gesteund, zijn tegen de staking van de ambtenaren, die voor reactionnairen worden uit gemaakt. Slechts in uiterste geval geweld De Franse minister-president ver klaarde, dat de regering slechts in het uiterste geval haar toevlucht tot geweld zal nemen. Schuman zeide, dat de regering de staking, waarbij reeds 2.000.000 man betrokken is, van haar ergste gevol gen wil beroven door „met alle ter beschikking staande middelen de diensten doorgang te doen vinden, die voor het leven van het land on misbaar zijn". De minister-president stelde ver dere onderhandelingen met de vak verenigingen in het vooruitzicht en verklaarde, dat de regering eerst door overreding en daarna met zag te werk zal gaan. Alle sabotage daden zullen worden gestraft. Schuman verklaarde, dat Vrijdag definitieve maatregelen met betrek king tot de stakingen zouden worden genomen. „Binnen 24 uur zult gij het bewijs hebben dat de regering voornemens is energiek en effectief te handelen". Het laatste nieuws van het stakingsfront. Het laatste nieuws van de staking toont thans ernstige bedreiging van de voedseltoevoer naar Parijs en an dere grote steden. Het nationale Franse ambtenaren- verbond, dat 11 ambtenarenorgani- saties met 2.000.000 leden omvat, heeft Donderdagavond tegen onmid dellijke staking gestemd. Zes organi saties stemden voor en vier tegen, terwijl het politieverbond zich van stemming onthield. De politie zal de openbare orde blijven handhaven. De vier bonden, die vóór staking waren, hebben het besluit genomen buiten de federatie om te staken. Het betreft o.m, de beambten van de P.T.T. Gij ook al, Brutus! Desfourneaux, de Franse officiële beul, is gisteren ook in staking ge gaan. Hij weigerde 8 ter dood ver oordeelden te guillotineren. Hij verlangt het salaris van een afdelingschef in rijksdienst en een toelage voor elk hoofd, dat hij doet vallen. Over hoofden gesproken: de Parij- se kappers hebben door hun vakver bond zich bereid verklaard alle sta kers gratis te knippen. DE STAKINGEN IN FINLAND. De Finse regering heeft de politie ópgedragen de telefoon- en telegraaf kantoren, waar het werk is neerge legd, té bezetten. Zij zal een „mobili satiebevel" uitvaardigen, waardoor tienduizend stakers worden gedwon gen het werk te hervatten. In de haven van de Finse hoofdstad liggen zeventien geladen schepen DE LONDENSE CONFERENTIE r%E FRANSE minister van buitenlandse zaken Georges Bidault, heeft gisteren in de bijeenkomst van de vier ministers te Londen gewaar schuwd tegen de gevaren, die een overbevolkt Duitsland oplevert Bidault was de mening "toegedaan, dat er gee n massa-overbrenging van Duitsers naar Duitsland meer moest plaats hebben, terwijl voorts ld)a "veiligheid van Duitsand's buren gegarandeerdbehoort te zijn. Voorts verdedigde hij de aansprak en van Nederland en Luxemburg, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de schade welke deze landen door toe doen van Duitsland in de oorlog hebb en geleden. Hij stelde voor een com missie te benoemen ter bestudering van de Duitse grenzen. Voorstellen van Molotof Zal de Wereldbank haar filiaal voor Europa in Amsterdam vestigen? Hier een foto van het prachtige pa triciërshuis op de Heerengracht te Amsterdam, dat door de Nederlanders beschikbaar is gesteld. T\E NEDERLANDS-INDISCHE regering heeft gisteren de volgende me- dedeling verstrekt: „Op 23 November vertrok vanuit Bondowoso op Oost-Java een trein, o.rft. bestaande uit een drietal goederenwagens met een transport arrestanten. Bij aankomst van de trein in Soerabaja (onge veer 13 uur later) bleken 46 van de arrestanten te zijn overleden ten ge volge van het ontbreken van de nodige verzorging gedurende de reis. maakt. De Ondernemersraad is van 46 Arrestanten overleden De regering heeft met leedwezen, afschuw en verontwaardiging van ge noemde feiten kennis genomen. Naar de oorzaken van dit gebeuren is ter stond een gestreng onderzoek inge steld. Alle aansprakelijke personen zullen op voorbeeldige wijze gestraft worden. Enige arrestaties hebben reeds plaats gehad. Er zullen maat regelen genomen worden tot schade loosstelling van de nabestaanden der slachtoffers". T.N.I. VERNIELT RIJSTVELDEN. Volgens mededelingen van de On dernemersraad voor Nederlands-In- cië zijn tussen 18 October en 10 No vember achttien rijstpellerijen door leden van de T.N.I. vernield. Gedu rende de laatste weken lijkt het repu blikeinse leger zijn aanvallen voor namelijk te richten op rijstpellerijen en de daarbij aanwezige voorraden in de vlakte van Krawang, het voor naamste rijstgebied van Java. Dit ge bied leverde voor de oorlog een zeer belangrijk rijstoverschot op, dat voor export naar andere gebieden van In donesië werd gebruikt. De ernst van deze vernielingen wrordt te duidelijker indien daarbij in aanmerking wordt genomen, dat blij kens gegevens van de eigenaren na de Japanse capitulatie van de toen oordeel, dat de Republiek door deze politiek de voedselvoorziening van geheel Indonesië in gevaar brengt. Ook voor dat deel, waarover zij nog het gezag de facto uitoefent. reed om te vertrekken. Er zijn echter nog aanwezige pellerijen er reeds 28 geen ambtenaren, die de papieren in I werden vernield of onbruikbaar ge- BEHHERSINSTITUUT SPEELT OPEN KAART. Het bekende Beheersinstituut heeft als onderdeel van zijn werkzaam heden, in totaal 137.088 vermogens onder beheer gesteld. Dit betekent een bedrag van 1443.4 millioen gul den. Inmiddels zijn 43.000 gevallen van beheer (346 millioen gulden) be ëindigd. Daarnaast werden 296 vijan delijke vermogens geliquideerd, waar door de Nederlandse schatkist met 14 milioen werd verrijkt. Voor ver mogens tot een totaalbedrag van 44.7 millioen werd een verklaring afgegeven, dat deze niet aan de vijand toebehoren. Deze gegevens hebben de ministers Maarseveen, Lieftinck, Mansholt en Jonkman aan Tweede Kamer-leden verstrekt, die voorts ook nog van me ning waren, dat er een sfeer van ge heimzinnigheid om het Beheersin stituut zou hangen. Dit laatste wordt door de ministers ontkend. Het insti tuut heeft altijd rekening en ver antwoording gegeven. Het beheer is kostbaar als gevolg van het grote aan tal kleine vermogens, dat beheerd moet worden. Seri koAM.itje.. „Het kan niet dikwijls genoeg her haald worden, hoezeer de handarbeid verwekker is van gezonde lichamen en geesten." Paus Pius XII. Heden zijn enige beschikkingen van de minister, van financiën verschenen, welke betrekking hebben op de af wikkeling van de geidzuivering. De ze beschikkingen, die op een nader vast te stellen datum in werking zul len treden, geven aan de houders van geblokkeerde rekeningen, voor zover zij hun tegoed niet dienen aan te wenden voor de betaling van oude belastingen, vermo.fensaanwasbelas- ting, of vermogensheffing ineens, de gelegenheid hun geblokkeerd tegoed op verschillende wijzen aan te wen den. Met vergunning van de ontvanger der directe belastingen kan men zijn niet voor belastingbetaling benodigd tegoed doen overboeken op een spe ciale geblokkeerde rekening, optie rekening genaamd, (tegoeden, kleiner dan ƒ500, worden zonder machtiging aan een optirekening overgeboekt). Het tegoed op een optierekening kan worden gebruikt b.v. op de vol gende wijze. Tot een bedrag van 3500.kan men zijn geblokkeerd tegoed doen overboeken op een speciale beleg gingsrekening, te openen bij een spaarbank, een boerenleenbank, of een gewone bank. In vijf jaarlijkse termijnen wordt van deze beleggings rekening een vijfde deel, met een mi nimum van 300.per keer, overge boekt naar de vrije rekening. De eer ste overboeking naar vrije rekening zal plaats vinden op 1 Juni 1948. Spaardex*s, die op 30 Juni 1939 bij een spaarbank of een boerenleenbank meer dan 600.op hun rekening hadden staan, kunnen zich tot de Nederlandsche Bank wenden met een verzoek om een bedrag groter dan ƒ3500.óp beleggingsrekening te mogen boeken en wél tot een be drag van ten hoogste 75% van het totale bedrag van hun spaartegoeden op 30 Juni 1939. Nu met de afwikkeling der geid zuivering een aanvang is gemaakt, is de beschikking deblokkering geidzui vering 1945 met ingang van 29 No- vember 1947 ingrijpend gewijzigd. Het voornaamste kenmerk dezer wij ziging is, dat enerzijds het ontstaan van nieuwe geblokkeerde tegoeden zoveel mogelijk is beperkt geworden (levensverzekeringsuitkeringen zijn voortaan geheel vrij, evenals behou dens in enkele uitzonderingsgevallen de betaling door particulieren van vóór de geidzuivering daterende schulden), terwijl anderzijds, nu de afwikkeling voor de houders van geblokkeerd tegoed verscheidene aan wendingsmogelijkheden heeft ge opend, de gelegenheid tot het aan vragen van deblokkering is stopgezet. Met vergunning van de Nederlandsche Bank kan in speciale gevallen nog wel overboeking plaats vinden van de geblokkeerde rekening van de schuldenaar naar de schuldeiser, of naar de vrije rekening van comptabe len van Rijk, Provincie en Gemeente en van bijzondere houders van vrije rekeningen genoemd in art. 8 van de beschikking deblokkering. Dividen den en coupons, vóór 26 September 1945 betaalbaar gesteld, worden voortaan niet op geblokkeerde reke ning, doch op lossingsrekening be taald. SPORT IN AMERIKA! Blijkens een bericht in de „New York American" is de baseball-ploeg van de St. Louis Cardinals verkocht aan een combinatie van vier zaken mensen, bestaande uit Robert Han- negan, die de grote man is van di verse P.T.T.-diensten, en de drie ge broeders Skouras, de bekende film magnaten. Spyros Skouras is president van de 20th Century .Fox films. Chariest Skouras staat aan het hoofd van een groep bioscopen aan de oostkust, en de derde broer, George Skouras, leidt een dergelijke onderneming aan de westkust. Dit viertal heeft drie en een half millioen dollar neergeteld voor de eigendomsrechten van de baseball- ploeg. BINNENLAND. Dr. P. Kuin, destijds door mi nister Vos benoemd tot secretaris generaal -van diens departement (thans economische zaken) heeft ont slag gevraagd. Hij zal economisch ad viseur worden van de Unilever. Voor tienduizenden guldens is het Rijk benadeeld, doordat een naamloze vennootschap te Jutphaas valse boekingen verrichte in haar ad ministratie betreffende opdrachten van het ministerie van oorlog voor het bedrijfsklaar maken van aange kochte dumpwagens. Het aldus ver kregen geld werd besteed voor het zwart aankopen van levensmiddelen voor politieke delinquenten. De pro curatiehouder der N.V. is aangehou den. Het Nederlandse motorschip „Limburg" is bij Antwerpen aange varen door een liberty-schip waar door het schade kreeg aan de stuur boordzijde van de huis-beplating. Prinses Juliana heeft gister avond te Hilversum een samenkomst van het comité van oud-Leidse stu denten „Civitas" bijgewoond. Een motorrijder reed op de van Baerlestraat te Amsterdam, toen de voor hem rijdende auto's moesten stoppen voor de tram, die de Wil lemspark indraaide. De berijder, de 25-jarige D. V. uit Amsterdam kon niet snel genoeg vaart minderen en vloog tegen de achterzijde van de voor hem rijdende auto. Met ernsti ge inwendige kwetsuren moest de jonge man naar het Wilhelminagast- huis worden overgebracht. BUITENLAND. Aan de vluchtelingenellende in de Pendsjaab komt maar geen eind Nu is weer eet* trein met vluchtelin gen bij Amabala (Oost-Pendsjaab) uit de rails gelopen, waardoor 200 personen gedood ,of gewond zijn. Op weg van Portland (Oregon) naar Nome in Alaska is een Ameri kaanse D.C. 3 tegen een *heuvel in Zuid-Alaska te pletter gevlogen. Elf personen kwamen om het leven. Volgens de heer Harmei van de Belgische Katholieke Volkspartij zul len er over 20 jaar niet meer dan 2 millioen Walen in België zijn tegen 4.5 millioen Vlamingen. Woensdag is in de Ardennen vrij veel sneeuw gevallen. Tal van ge huchten zijn reeds, geïsoleerd. In Hongarije zijn verscheidene ex-officieren gearresteerd schuldiging van collaboratie met Pfeiffer, de voormalige leider van de Onafhankelijkheidspartij, die naar de V. Staten gevlucht is. Rustig is het in Rome nog niet. Gisteren hebben aanhangers van linkse partijen exemplaren van recht se bladen uit de kiosken gehaald en op straat verbrand. De politie liep juist in een ander straatje. Maarschalk Mannerheim, eens president van Finland, heeft een maagzweer, die hem de baas wordt. De dokters willen hem naar Stock holm laten reizen voor een specialis ten-behandeling, maar hij is te zwak om te reizen. De Amerikaanse marine heeft voor de Atlantische kust proeven ge nomen met een nieuw soort torpedo's. Vier voormalige Duitse duikboten hebben eraan moeten geloven. Molotof kon niet accoord gaan met de door Bidault voorgestelde com missie voor de Duitse grenzen. Hij beschouwde deze als prematuur. Mo lotof deed de volgende voorstellen: 1. Men erkenne, dat de vorjning van een democratische regering voor ge heel Duitsland in overeenstemming is met de te Potsdam genomen beslui ten 2. Men stelle vast dat ter vredes conferentie een Duitse regering de gelegenheid zal hebben zich uit te spreken over het verdrag 3. Men ga an uit. dat het vredesverdrag on dertekend moet worden door een Duitse regering en door een Duits parlement geratificeerd moet worden. 4. De vredesconferentie zal bestaan uit vertegenwoordigers van China, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Sow- jet-Unie en de Verenigde Staten als mede van de landen, die aan Duits land grenzen en de landen die met Duitsland in oorlog zijn geweest. 5. De besluiten van Jalta en Potsdam moeten de basis vormen voor een vredesverdrag mët Duitsland- Wat punt 4 betreft, noemde Molotof ne gentien landen, waartoe niet behoren Pakistan en Perzië, daarentegen wel Albanië. Dit laatste land wordt niet gesteund door Groot-Brittannië en de V S. Marshall wenste de voorstellen der S.U. eerst te bestuderen maar kon accoord gaan met de eis betreffende vorming van Duitse regering die het vredesverdrag zou moeten onderte kenen. PALESTINA'S LOT HANGT AAN EEN ZIJDEN DRAAD. Nog nimmer hebben de delegaties ter Algemene Vergadering der V. N. op het laatste ogenblik zoveel offi cieuze onderlinge besprekingen ge voerd als voor de vergadering van heden, waar naar verwacht wordt de beslissende stemming zal worden ge houden over het verdelingsplan voor Palestina, aldus meldt Reuter's cor respondent uit New York. Terwijl men aanvankelijk verwachtte, dat het plan met 30 stemmen voor, 16 tegen en 11 onthouding of afwezig verworpen zou worden (een meer derheid van twee derden is vereist), acht men het thans mogelijk, dat tengevolge van wijzigingen ter elf der ure het plan tot het vormen van twee onafhankelijke staten wordt aangenomen. Haiti en Griekenland, die zich in de commissie voor Palestina van stemming onthielden, doch Woens_ dag verklaarden tegen te zullen stem men zouden namelijk naar verluidt wederom van mening zijn veranderd en weer tot onthouding besloten heb ben. Over de stem van Frankrijk, Liberia, Luxemburg en Joego-Slavië verkeert men nog in het onzekere. De stemming zal waarschijnlijk eerst hedenavond laat gehouden worden. Volgens senator Abdoel Mahdi van Irak zou de verdeling van Palestina een oorlogsverklaring aan de Arabie ren betekenen en zouden dezen zich op het moment, dat de V. N. het ver delingsplan aannemen, in staat van oorlog beschouwen en de betrekkin gen met elke staat, die 't verdelings plan steunde, verbreken. „De Arabi sche legers zullen dan het Heilige Land moeten binnentrekken, zelfs voordat de Britse troepen zullen zijn 'teruggetrokken". /"\P 1 MAART 1948 zal een aanvang gemaakt worden met het schaak- tournooi om de vacante wereldtitel, die drie Russen, twee Amerika nen en onze landgenoot dr. Euwe el kaar zullen betwisten. De plannen om de eerste helft van dit belangrijke tournooi, waarop de ogen en oren van de gehele wereld gericht zullen zyn, in ons land te houden, nemen thans vastere vormen aan. wereldtitel zullen elkaar vervol gens in 1949 in het z.g. uitdagings- tcurnooi bestrijden. De winnaar heeft het recht de wereldkampioen voor een titel wedstrijd in 1950 uit te da gen. Aanvang 1 Maart te Amsterdam Naar bekend, heeft de F.I.D.E., de wereldschaakbond, voor de organi satie der eerste tien ronden (er wor den er twintig in totaal gespeeld) Nederland aangewezen, een eer, die vele andere landen zich gaarne te beurt hadden zien vallen. Uiteraard stelt de Koninklijke Nederlandse Schaakbond thans pogingen in het werk het ons toegewezen gedeelte van het tournooi nu ook in Neder land te houden. De moeilijkheden, die daartoe echter moeten worden overwonnen, zijn talrijk en in hoofd zaak van financiële aard. In de over tuiging, dat het tournooi, zo het in Nederland georganiseerd wordt, niet alleen schaakminnend Nederland in het brandpunt der buitenlandse be langstelling zal plaatsen, maar dat het een landsbelang is te trachten door middel van het tournooi de goodwill van ons land in het buiten land te verhogen, heeft de bond stap pen ondernomen de nodige gelden bijeen te brengen en heeft daarbij een beroep gedaan op een wijde kring var Nederlanders, waarvan uiteraard de schakers zelf een belangrijk deel vormen. De door de F.I.D.E. aangewezen en als de sterkste schakers ter wereld geachte deelnemers zijn: de Russen Botwinnik, Keres en Smislov, de Amerikanen Fine en Reshevsky en onze landgenoot dr. Euwe. Ieder de- zer spelers zal tegen de vijf anderen tweemaal met wit en tweemaal met zwart uitkomen, zodat iedere deel nemer in totaal 20 partijen zal spe len. De eerste 10 daarvan hoopt men dus in Amsterdam, de overige 10 in Moskou te spelen. Voorlopig staan 3 wedstrijden per week op het programma, die op werkdagen zullen worden gehouden. Rekening houdend met een rustpe riode en de reis naar Moskou na af werking van de helft van dit pro gramma, zal het tournooi dus onge veer 2 Vi maand in beslag nemen. Een tournooi met 6 deelnemers om de wereldtitel moet als een hoge uit zondering worden beschouwd. Zon der het plotseling overlijden van de voormalige wereldkampioen Alje- chin zou het dan ook zeker nimmer zo ver zijn gekomen. Na het komende tournooi wordt in de zomer van het volgend jaar in Stockholm een wedstrijd georgani seerd voor de zóne-kampioenen. De 5 sterkste spelers van dit laatste tournooi met de 5 verliezers van de DE WEDSTRIJDEN TE NOORDWIJK. O'Kelly onbetwist sterker. Door zeer sterk spel wist O'Kelly ook de 5e partij snel te zijnen gun ste te beslissen. Het begint er naar uit te zien, dat de jonge Leidenaar een geduchte nederlaag te slikken zal krijgen. Tot nog toe zijn zijn verliezen zeer eervol. Hij vecht voor wat hij waard is, maar komt onge lukkiger wijze telkens in de combi- natoire stijl van zijn tegenstander terecht. Wit: C. B. van den Berg. Zwart: A. O'Kelly de Galway: 1. d4, Pf6; 2. c4, e6; 3. Pc3, Pb4 (alweer Nimzo- Indisch); 4. Dc2, 00; 5. Lg5, d6; 6 e3 h6; 7. Lh4, e5 (het ook door Nimzowitsch zelf vaak gekozen sys teem); 8. Pge2^ (in de eerste partij speelde van den Berg hier Ld3. De tekstzet van Rubinstein afkomstig werd door Aljechin als minder juist beoordeeld Te8; 9. 000, Lxc3; 10. P x c3, exd4; 11. 2xd4, c6; 12. f3, 13. g4 (de rochades naar ver schillende vleugels bepalen het ken merk voor de stelling - wederzijds aanvallen op de rochadestellingen) 14 Tgl, Dc7 (dreigt Df4); 15. Dd2 Fh7; 16. g5 (vermoedelijk reeds de beslissende fout. Nu komt f5 vrij de zwarte loper, die daar zeer sterk komt te staan) hxg5; 17. Lxg5, Lf518. h4, Kh8; 19. h5, b5 (zwart acht zich voldoende beveiligd en begint zijn actie op de dame-vleugel) 20. cxb5, cxb5; 21. Lxb5, Pb4 dreigt mat op a2!) 22. Df4 (gedwongen!) Pxa2t; 23. Kd2. Db6!; 24. Dxf5 (er is niets beters) Pxc3; 25. Lxe8, Pxdl; 26. Txdl (want op Kxdl volgt Dxd4 enz.) Txe8 en wit gaf op. Op Kc2, Pxg5; Dxg5, Te2f en mat in enkele zetten. In de 10-kamp vielen de volgende beslissingen: Scheepmakervan Ga len O—l; BarkemaLeenheer 10; Bedijn—Turk A—AKoet—Admi raal 10; BizotSchüss 01. De stand is hier; Schüss 4J4 5, Bar kema 4 5, Koet 3 4, Bedijn VA 2; Scheepmaker \XA 3; Admiraal 2 5; Turk l'A 5; van Galen 1 3; Bizot 1 3; Leenheer 0 5. De zesde partij tussen O'Kelly de Galway en van den Berg eindigde na 46 zetten wederom in een overwin- in Maart a.s. te houden kamp om de ning voor O'Kelly.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1