Ccicbc GoiUrant Oostenrijk bovenaan op agenda Jongste regeringsvoorstellen door C.G.T. afgewezen Drie buurlanden over het herstel van Duitsland Vingerafdrukion wezen het spoor naar de vermoedelijke dader DONDERDAG 27 NOVEMBER 19' Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11250 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post /4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. CONFERENTIE VAN LONDEN START VLOT In tegenstelling met de pessimistische verwachtingen vlotte de Lon- dense conferentie gisteren op ongelooflijke wijze. De Grote Vier hebben de impasse in de kwestie Oostenrijk verbroken en zijn overeengekomen het Oostenrijkse vredesverdrag bovenaan op de agenda te plaatsen. Tegelijkertijd heeft de raad de voorbereiding van een Duits verdrag als tweede punt op de agenda geplaatst. v Molotof heeft, na de opening van de zitting, een lange rede over Duits land gehouden, waarin hij de Russische bezwaren tegen de Anglo-Ame- rikaanse politiek in dit land nogmaals uiteenzette. Na enige opmerkingen van de drie andere ministers kwam het tenslotte tot zaken en heeft men o.a. de eerste zes punten van de agenda in volgorde vastgesteld. DE METHODE VAN MARSHALL „Wij wensen in deze critieke .pe riode van internationale onrust ons niet op te houden met lange discus sies over de wijze, waarop 'het Duitse vredesverdrag moet worden goedge keurd", zeide Marshall. Over de be schuldigingen'0 van Molotof zeide hij alleen, dat hij er geen belang in stelde en niet overtuigd was, dat Mo. lotof ze zelf geloofde. „Laat ons aan het werk gaan", zo zeide hij, „zonder elkaar te beschuldigen om wille van propagandadoeleinden. Wij moeten rust in plaats van haat en wanbegrip scheppen". De .plaatsvervangers, die vandaag meteen aan het werk zijn gegaan, is in de eerste plaats opgedragen het Franse compromis-voorstel aangaan, de de Duitse activa in Oostenrijk te bestuderen. NIEUWS OVER INDiE IN INDIë OMGEKOMEN MARINE PERSONEEL. Op het bureau van ons blad ligt ter inzage een lijst van in de oorlog in Indië omgekomen leden van het Ma rinepersoneel van wie geen nabe staanden bekend zijn. TWEEDE KAMER Sociale Zaken is gisteren aan de orde gekomen. En minister Drees heeft een aan vang gemaakt met de beantwoor ding van verschillende sprekers. Hij verklaarde zich neer te leggen bij de mening van de meerderheid in de commissie, die het rapport over de ondernemingsraden heeft uitge bracht, dat zal moeten worden ge wacht totdat deze zullen kunnen worden ingeschakeld in het kader der publiekrechtelijke bedrijfsorga nisaties. Wij zijn het met die meer derheid niet eens, zoals reeds vroe ger in ons blad is verklaard. Geluk kig heeft de minister nog de hoop, dat spoedig een wetsontwerp op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie zal kunnen worden ingediend. De minister beantwoordde gisteren nog enkele losse opmerkingen. In derdaad heeft een ambtenaar van zijn repartement in één jaar tijds 16.000 gulden voor reiskosten per auto uitgegeven en de n^pister vindt dat onjuist. De auto is echter alleen in dienst van het departement ge bruikt en dus zal de betrokken amb tenaar niet v/orden ontslagen. De wet, die de verplichting oplegt een bepaald aantal minder valide ar beidskrachten in dienst te nemen, zal op 1 Januari iri werking treden. In tussen is, zo zei de minister, op ba sis van vrijwilligheid, al zeer veel bereikt. Wat de emigratie betreft, deze zal op de duur zeker nodig zijn. Op het ogenblik staat de regering niemand in de weg, maar zij kan geen devie zen beschikbaar stellen. De huisin dustrie, waarheen zeker bepaalde grondstoffen gaan, die tot luxe-arti kelen worden verwerkt, is moeilijk te controleren. De minister ziet hier de oplossing" in een algemeen ver band met verplichting tot het vragen van vrijstelling voor het beoefenen van huisarbeid. Wij vrezen echter, dat een dergelijk verbod., een dergelijk ingrijpen in de persoonlijke vrijheid, een middel zal zijn, dat erger is dan de kwaal, welke het genezen wil! EERSTE KAMER Het ontwerp-herverkavelingswet Walcheren is gisteren door de Eer ste Kamer zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Evenals in de Tweede Kamer werden echter ook in deze vergadering vele bezwaren tegen het wetsontwerp aangevoerd Ook het wetsontwerp inzake verho ging benzine-accijns heeft de Eerste Kamer z.h.s. aangenomen. HET COMMUNISME IN OOSTENRIJK. Het kabinet-Figl, dat sedert eind 1945 het roer van het Oostenrijkse schip van staat in handen houdt, al dus schrijft de „Neue Zuercher Zeitung" in een uitgebreid over zicht, heeft de uiterste links georiën teerde functionarissen uit alle poli tieke machtsposities weten te drin gen. Dit ondanks het bestaan van een coalitie tussen Volkspartij, So cialisten en Communisten. Na de in eenstorting van het Duitse Rijk kwa men, zoals bekend, de Donaustaten tot herleving onder actieve medewer king van de communisten, die zich vrijwel overal van het beheer der portefeuille van binnenlandse zaken en verkeer verzekerden en van daar uit hun stellingen verder opbouw den.. Nadat de communisten bij de ver kiezingen voor de Nationale Ve> gade- ring, welke 165 zetels telt, slechts vier zetels hadden kunnen bezetten, zodat zij niet in staat waren een fractie te vormen, werd in de nieu we regering slechts omwille van handhaving der coalitie een commu nist opgenomen ramelijk Kan Alt- mai;n als minister voor do energie voorziening. Aldus sloeg Oostenrijk op 20 December 1945 een geheel an dere weg in als de andere Donau- landen. Na het aftreden, vorige week van Karl Altmann als minister voor de energie-voorziening, inge/olge het besluit van het politieke comité der communistische partij en uit de coa litie te treden uit protest tegen de regeringsvoorstellen tot sa^-iri ïg van het geldwezen, hebben de communis ten openlijk de strijd tegen de gering aangebonden. De zware Noord-Westerstormen heb ben de brul- en lichtboei, welke 3-mijl buiten IJmuiden in zee ligt en een zeer belangrijk baken voor inkomen de schepen is, losgeslagen. Hier een foto van de boei die bij paal 67 onder Zandvoort is aangespoeld. LABOUR IN ENGELAND NOG NIET VERSLAGEN. In Engeland had men grote be langstelling voor de uitslag der tus sentijdse verkiezingen in Gravesend, omdat men daarin een toetsing zag van de stemming onder het Engelse volk. De conservatieven verwachtten na de .gunstige uitslag der gemeente raadsverkiezingen een nieuwe stem busoverwinning, doch zij zijn bedro gen uitgekomen. De Labour-candi- daat verkreeg n.l. 24.692 tegen de conservatieve candidaat 23.017 stem men. Opnieuw doen te Rome geruchten de ronde, dat Z.H. de Paus ongesteld zou zijn, omdat hij zijn verblijf te Caste 1 Gandolfo heeft verlengd. In Vaticaanse kringen spreekt men deze geruchten tegen, daar het be kend is dat de Paus de zitting van de Algemene Congregatie der Riten, welke voor het eerst op Castel Gan dolfo gehouden werd, bijwoonde en daarna zowel privé als collectieve audiënties verleende. De Paus heeft wegens de gunstige weersomstandig heden zijn verblijf op Castel Gandolfo verlengd en zijn gezondheidstoe stand is aanmerkelijk verbeterd, daar hij over het algemeen hier rustige nachten doorbracht. „CERES WERKT WEER. De werkzaamheden bij de meelfa briek „Ceres" in Amsterdam, waar meer dan twee maanden werd ge staakt, zijn Woensdagmorgen hervat. Met oude en nieuwe werkkrachten zal voorlopig 8 uur per dag worden gewerkt, waardoor een derde van de normale productie, ongeveer 50 ton per dag, kan worden bereikt. Door aanstelling van nieuw personeel zal men trachten in het bedrijf zo spoe dig mogelijk twee ploegen te laten werken. De aanvoer van grondstoffen en de distributie van het product zijn verzekerd. Productievermogen dient niet ingekrompen De landen streven niet naar ver groting van hun veiligheid tegenover Duitsland door middel van vermin dering op grote schaal van het Duit se productievermogen, behalve waar dit typisch destructief materiaal be treft, waarvan de productie dient te worden verboden. Het is raadzaam, de Duitsers, nu zij van hun politieke ambities zijn beroofd, een zo grote werkzaamheid te laten, dat zij materieel op een be vredigend peil kunnen leven en de toekomst hoopvol tegemoet kunnen zien. De economische eenheid van het Duitse gebied, m.a.w. de opheffing van kunstmatige beperkingen op de vrije beweging van personen, han dels- en financieel verkeer in dit gebied, is een eerste voorwaarde voor het economisch herstel van Duits land. Oir? eventueel misbruik van econo mische macht te voorkomen wordt aanbevolen: a. Het geleidelijk herstel van auto nomie en politieke verantwoorde lijkheid in Duitsland binnen het ka der van een federale constitutie; b. Controle op de gehele Duitse economie, teneinde de ontwapening en demilitarisatie van Duitsland, in overeenstemming met het plan, door Byrnes in April 1946 naar voren ge bracht, te verzekeren; c. Een speciale internationale con trole op het industriële Ruhrgebied, opdat het bovenvermelde toezicht ook werkelijk wordt uitgeoefend en opdat de ontwikkeling van de pro ductie van dit gebied met die van Europa als geheel in overeenstem ming gebracht wordt. De drie rege ringen hebben het recht opgeëist, aan deze controle deel te nemen; d Voor het geval, dat het huidige militaire bestuur in Duitsland en de militaire bezetting van het gehele land worden opgeheven: hgpdhaving van de militaire bezetting, beperkt tot zekere centra, zoals haven, vlieg velden, verkeerscentra of specia1» streken als het Rijndal, waardoor een strikte controle over het land waarborgd wordt. Deze controle zou moeten worden geoefend in het ka der van het internationale bestuur. Benelux verdient minstens evenveel aandacht. Bovendien zijn de drie regeringen van mening, dat billijkheidshalve zo wel als uit economische overwegin gen, het onduldbaar zou zijn de Duitse economie te bevorderen door Schuman worstelt met de stakers IJET GEVAAR voor een algemene staking in Frankrijk is nu groter dan ooit, sinds het bureau van de C.G.T., het grootste Franse vakver bond, de regeringsvoorstellen inzake het vraagstuk van de lonen en prij zen gisteravond heeft afgewezen. De achttien vakbonden, die in staking zijn, beschouwen de voorstellen als niet aanvaardbaar. Even tevoren had Robert Schuman, de nieuwe Franse premier, enkele van de voorstel len van de regering per radio bekend gemaakt en o.m. meegedeeld, dat de lonen van de Parijse arbeiders met 1500 francs per maand zul len worden verhoogd en die van de ambtenaren met 1125 francs. ECONOMISCHE EENHEID EERSTE VE-REISTE De regeringen van Nederland, België en Luxemburg zijn in het begin van dit jaar uitgenodigd, haar standpunt met betrekking tot de toekomstige status van Duitsland mede te delen aan de plaatsvervangende leden van de raad van ministers van buitenlandse zaken. Daartoe hebben genoemde regeringen een memorandum ingediend bij de raad van ministers van buitenlandse zaken te Londen. enige maatregel, die haar tegenover de economie der geallieerde landen zou bevoordelen of de laatste zou be nadelen. De welvaart van Nederland, België en Luxemburg en hun samen werking bij het herstel van de alge mene welvaart en handhaving van de veiligheid verdienen minstens evenveel aandacht als de belangen van Duitsland. Zolang Duitsland wordt bestuurd door of is onderworpen aan het toe zicht van een internationaal regime, zal deelneming daaraan door burgers van de drie landen, die zoveel er varing hebben opgedaan in hun be trekkingen met Duitsland, gewenst zijn. De drie regeringen vertrouwen, vraagstuk in het algemeen of dat van dat bij de oplossing van het Duitse het Ruhrgebied in het bijzonder geen besluit genomen zal worden zonder voorafgaand overleg met en goed keuring van de drie regeringen, die zozeer belang hebben bij de oplossing van het Duitse vraagstuk Zij zou den het derhalve zeer op prijs stel len. indien zij door de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken gehoord werden. Steun aan Byrnes' voorstel. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Marshall, heeft on langs te kennen gegeven, dat hij de raad van ministers van buitenlandse zaken, welke in Londen bijeenkomt, nogmaals het voorstel van zijn voro- ganger Byrnes wil voorleggen. In dit voorstel werd er bij de vier grote be zettende mogendheden op aangedron gen een verdrag te sluiten, dat de ontwapening en demilitarisatie van Duitsland voor een periode van 40 jaar zou moeten verzekeren. De drie regeringen wensen opnieuw te ver zekeren, dat zij dit plan, dat in haar ogen een der pijlers van de toekom stige vrede vormt, ten volle onder schrijven. Zij beveled het derhalve ook ten zeerste aan. De drie regeringen voelen zich ge noopt uitdrukking te geven aan haar teleurstelling, dat de bezettingsauto riteiten in vele opzichten niet vol doende aandacht geschonken hebben aan de vitale belangen der drie lan den, vooral op economisch gebied. Tenslotte zeggen de drie landen te geloven, dat zij in ha'ar aanbevelin gen zozeer rekening gehouden heb ben met de verschillende politieke opvattingen van de grote mogendhe den. dat deze in staat zullen zijn de aan ire velingen te gebruiken als een basis voor het bepalen van de status van Duitsland, die haar goedkeuring waarschijnlijk zal kunnen wegdra gen. De Hongaarse priester staatsman Béla Varga Kardinaal Mindszenty mag niet meer in de pers publiceren ..Kardinaal Mindszenty (de Hon gaarse Primaat) mag zich wel vrij bewegen, doch het is hem verboden zijn geschriften in de dagbladen te doen publiceren," aldus de Hongaarse priester en staatsman Béla Varga, die enige tijd geleden uit Hongarije in Washington arriveerde. Sinds het be gin van 1946 was hij voorzitter van Nagy's Partij der kleine Bezitters, alsmede van de Hongaarse Nationale Vergadering.- De Eerw. Varga vluchtte uit Hon garije naar de Amerikaanse bezet tingszone in Oostenrijk in Mei j.l., ongeveer tezelfdertijd als de vroegere Premier Nagy. Daardoor werd in Boedapest officieel medegedeeld, dat Varga's „Verzetscertificaat" was in getrokken. Zodoende was hij niet meer gevrijwaard voor „voorlopige" inhechtenisneming en de gevolgen, die daar in de sateliet-staten van de Sow jet-Unie aan verbonden zijn. In 1939 was hij er verantwoordelijk ior, dat 90.000 Polen door de Duit- rs in het nauw gedreven naar Hon garije konden ontsnappen.. 1942 zorg de hij ervoor dat de zoon van Miko- lajczyk die thans in Cambride stu deert, via Zwitserland naar Engeland ontkwam. De Duitsers veroordeelden hem dan ook ter dood omwille van zijn verzet, doch hij ontsnapte aan de executie en hield twee jaar geleden vóór de toenmalige Hongaarse ver kiezingen vijftien toespraken per dag (Deze verkiezingen brachten de Partij der Kleine Bezitters de absolute meerderheid, die overigens geen blij vende gevolgen kon hebben gezien de communistische dwingelandij). Het hoofdmotief van Varga's toe spraken was de leuze: „Wij kunnen nooit communisten zijn; wij zijn en blijven Hongaren." Sinds het einde van de oorlog tot aan zijn vlucht leef de Varga in een klooster te Boeda pest. Al die tijd was hij voorzitter van de Nationale Vergadering en kon hij, gezien zijn plannen voor sociale hervorming, in het geheel niet als „reactionnair" betiteld worden, ook al werd hij door de communisten zo ge noemd. Hij begunstigde de agrarische hervorming, die kort na de oorlog werd doorgevoerd. Tot aan het begin van 1946 was hij lid van de Hoge Nationale Raad, een driemanschap belast met het regent schap tot aan de uitroeping van de Republiek. Hongarije was tot dan toe nog steeds officiëel een koninkrijk, In 1946 protesteerde hij fel, toen de communistische Minister van Bin nenlandse Zaken twintig communis ten vrijliet, die waren gearresteerd wegens het vermoorden van 60 per sonen te Györmö. Eerst aan 't werk Schuman deelde voorts mede, dat de regering twee wetsontwerpen ge reed heeft, die in de komende da gen aan de Kamer voorgelegd zullen worden. Een ontwerp betreft de ge zinstoeslag, het andere de herziening der oorlogspensioenen. Schuman meende, dat maar al te vaak de el lende van Frankrijk door zekere lie den misbruikt was om er politieke munt uit te slaan. De regering zal het exportprogramma herzien teneinde inflatie te voorkomen. Schuman gaf voorts te kennen, dat loonsverhoging geen nut zou hebben, indien het werk niet hervat wordt. De rege ring zou verdere prijsstijging ver hinderen. Zij onderschat in genen dele de huidige moeilijkheden. Elke dag mijnwerkersstaking kost het land het equivalent van vijf dagen brand stof voor elk Frans gezin. Schuman uitte geen bedreigingen ten aanzien de stakers, maar verklaarde, dat de regering de vrije arbeid wil be schermen. De vloed blijft stijgen. Terwijl Schuman een dringend be roep deed, op de bijna twee millioen stakers om „hun gweten te raadple gen" en naar het werk terug te ke- kwamen van alle kanten uit Frankrijk berichten binnen, dat nieu we stakingen zijn te verwachten. Zo heeft het personeel van de Parijc-e openbare vervoermiddelen, met uit zondering van het buspersoneel, be sloten vandaag in staking te gaan, en ook de ambtenaren van de P.T.T. zullen op een enkele uitzondering na het werk neerleggen. Het algemeen vakverbond heeft alle leden van het verbond van bouwvakarbeiders order tot staken gegeven. De uitwerking van de stakingen doet zich te Parijs al voelen. De gas druk was gisteren aanzienlijk min der, omdat steeds meer arbeiders van de gasbedrijven hun werk hebben verlaten. De voedselvoorziening is nog maar voor enkele dagen verze kerd en te Marseille heeft men het personeel van de elevators in de ha ven gevorderd-, teneinde 8000 ton graan te lossen. De omvang van de Franse kran ten is teruggebracht tot twee pagina's en waarschijnlijk zullen de dagbla den slechts viermaal per week ver schijnen. Nieuw partijtje. De vijf afgevaardigden van de M. R.P. in de nationale vergadering die wegens hun betrekkingen met de par tij van De Gaulle uit de M.R.P. zijn getreden, hebben voor een politiek nieuwtje gezorgd door een eigen par tij te stichten: de onafhankelijke re publikeinse volksbeweging. STAATSGEVAARLIJKE PERSONEN UIT FRANKRIJK GEWEZEN. Volgens persberichten zijn de laat ste paar dagen minstens 20 Sovjet- Russische onderdanen te Parijs ge arresteerd en naar de Franse grens gebracht. Het zouden alle Sovjet- Russische emigranten geweest zijn Het Franse ministerie van Binnenl. Zaken heeft bevestigd, dat de laat ste dagen een aantal personen uit Frankrijk zijn uitgewezen, maar wil de de persberichten, dat het allemaal onderdanen van de S. U. waren, niet bevestigen. DIE EEUWIGE NEGEN GULDEN'. Sinds 1593 moet de gemeente Be verwijk een jaarlijks bedrag van 9 betalen als eeuwigdurende erfpacht op de grond van het Beverwijkse klooster Nazareth. B. en W. stellen thans de raad voor, door betaling van 225 ineens de eeuwige negen gulden uit de gemeentelijke boekhouding te doen verdwijnen. E'EN KLEINIGHEID zal in het onderzoek tegen de 21-jarige Hendrik Jan Barendsen, de vermoedelijke dader van de moord op de Rotter damse taxi-chauffeur Clobus, aldus het „Algemeen Dagblad", waarschijn lijk een belangrijke rol spelen, tezamen met nog enige zaken, welke voorlopig beter onvermeld kunnen blijven. Het zijn enige afdrukken van de linkerwijsvinger van H. J. B., aangetroffen op het linker-voorportier en de knop van de blokband-taxi. De beste afdruk komt op even meer dan twaalf punten overeen met die, waarvan de foto's berusten bij de dacty- loscopisohe dient in Den Haag. Bij overeenkomst op twaalf punten wordt de identiteit geacht vast te staan. Vrijdagochtend kreeg het hoofd van de Dactyloscopische dienst in Den Haag, de heer H. J. Regenboog, deze vinger afdrukken ter beschikking. Vrijdagmidag reeds stond vast dat zij toebehoorden aan de 21-jarige H. J. B.,die reeds tweemaal is veroordeeld, de eerste maal wegens bedreiging met geweld, de 'tweede keer. zoals wij gisteren reeds hebben gemeld, we gens diefstal met geweldpleging. Majoor Wolters van het Gewest is diezelfde middag laat, in het bezit van naam en verblijfplaats van H- J. B. naar de Rotterdamse recherche vertrokken met'het verzoek B. te ar resteren. Allereerst werd huiszoeking ge daan in een pension aan de Heem raadssingel te Rotterdam, waar de verdachte heeft gewoond van de da tum af, dat hij ontslagen werd uit de strafgevangenis te Rotterdam. Zaterdagavond reeds hebben re chercheurs gepost in de Groen van Prinsterenstraat in Rotterdam-Noord, waar hij in huis van de ongeveer 35-jarige mevr. V. en haar 45-jarige echtgenoot des avonds vaak placht te kcimen. Maandagmorgen om 4 uur is H. B., waarschijnlijk komende uit Den Haag het huis binnengegaan. Om kwart over zeven zetten rechercheurs de straat af, drongen het huis binnen en enkele minuten later kwam B. geboeid naar buiten. Betwijfeld wordt, of de jongste der gebroeder B., die beiden te Sassen- heim zijn opgesloten, medeplichtig is aan de moord. Deze, Willem B. is namelijk niet de eigenaar van de hoed, waarin de initialen W. B. zijn aangetroffen. De hoed behoort toe aan de vader van de beidie verdach ten, die ook Willem heet en die zegt het hoofddeksel te hebben uitgeleend. W. B. Sr., die een gemeentebetrek king heeft te Hilversum, is zeer zeker niet de dader. De rode shawl, even eens in de auto gevonden, behoort toe aan een vrouwelijk lid van het gezin, dat vader, moeder, dochter en de beide zoons telt. De familie B., die gekwalificeerd kan worden als een net burgermans gezin, houdt vol, dat de zoons die avond thuis waren. De verklaringen kloppen in de hoofdtrekken, maar aan de détails mankeert nog wel het een en ander. De verdachten ontkenden ook gis teren nog hardnekkig alle medeplich tigheid. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 30 NOVEMBER t.m. 13 DEC. 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 713 023 alg2000 gr. brood (gel dig t.m. 6 Dec. a.s.). 024 alg100 gram bloem, zelf rijzend bakmeel of kindermeel. 025 alg750 gram suiker, bo terhamstrooisel of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. 026 alg200 gram suiker, bo- terhamstr. of 400 gr. jam, stroop, enz. of 200 gram versnape ringen (reeds aange wezen). 027 alg100 gram vlees (gel dig t.m. 6 Dec.) 028 alg100 gr. vlees (reeds aangewezen, geldig t.m. 6 December a.s.) 015 reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 6 Dec.). 017 reserve 400 gram brood (gel dig t.m. 6 Dec.). BONKAARTEN KD, KE 713 521 alg800 gram brood (gel dig t.m. 6 Dec.). 522? 523 alg. 250 gram suiker, bo- terh.strooisel of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gram versn. 524 alg200 gram suiker, bo- terh.strooisel of 400 gram jam, stroop, enz. of 200 gr. ver snaperingen (reeds aangewezen). 525 alg100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinderbiscuits of kindermeel. 515 reserve 400 gr. brood (gel dig t.m. 6 Dec.) 516 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits.. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 1005 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel of 500 gr. jam, stroop, enz. of 250 gram versnaperingen, VERSNAPERINGS KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 711 S-01, S-03 2 rants, sigaretten tabak of kerftabak. S-01 versn. 200 gram. versn. of 200 gram suiker, bo- terh.strooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. S-03 versn. 100 gram versn. of 100 gram suiker, bo- terh.strooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 November wor den gebruikt. Op bon 027 Algemeen is wederom een extra-rantsoen vlees van 100 gram verkrijgbaar. Op 4 De cember zal een bon voor waspoeder worden aangewezen. Sen koMeltje... Met moeite en inspanning leren ar beiden is een voornaam deel der op voeding.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1