3)e Ccicbe SouAcwit Protestbrief van Kardinaal-Primaat van Hongarije Ril -• Ramadier legt het bijltje erbij nêer Onwettige ,Ararische hervorming' Te Vlaardingen zijn vele huizen door brand verwoest DONDERDAG 20 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11244 Abonnementsprijs f 0.30 per week, f 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. TEGEN DE COMMUNISTISCHE PRACTIJKEN Een der laatste Katholieke persor ganen van Hongarije, het weekblad „Uj Ember", is door de regering voor lopig voor de tijd van een maand ver boden, omdat het een protestschrij ven van de Kardinaal-Primaat van Hongarije aan de Minister-president had gepubliceerd. Deze brief, verschenen in het num mer van 9 November j.l. luidt als volgt: Mijnheer de Minister-President, In zijn op de 8ste van de vorige maand te Vac gehouden bijeenkomst heeft het Hongaarse Episcopaat zich bezig gehouden met klachten, welke bij enige zijner leden van de zijde der gelovigen zijn ingekomen. Deze klachten hebben bij het College gro te ongerustheid veroorzaakt en het zeer smartelijk getroffen. Zij zijn de volgende: Tot het zich laten opnemen in de communistische partij dwingt men personen, die zich met het program dier partij niet kunnen verenigen, en zelfs personen, wier godsdienstige overtuiging lijnrecht met haar pro gram in strijd is. De mensen kunnen slechts een betrekking krijgen óf be. houden, indien zij tot de partij toe treden. Door het lidmaatschap van de communistische partij vrijwaart men zich voor bestraffingen en voor het geplaatst worden op lijst B. (lijst van staatsgevaarlijke of onbetrouw bare elementen, die van de kiezers lijst worden geschrapt. Red. K.N.P.). Dat zijn feiten waartegen ook de ove rige partijen openlijk hun bezwaren hebben kenbaar gemaakt en waarop in de parlerhentszitting van 9 Oct. j.l. een spreker van een der coalitie-/ partijen doelde. Wij geloven dat deze toestanden, welke de democratische rechten, aantasten, na afloop der verkiezingen door een te verwachten, zich gelei delijk herstellende wettelijke orde zullen ophouden.' Wij houden het voor onmógelijk dat een eeuw na 1848, het jaar waarin o.m. de adel-, lij Jee voorrechten werden afgeschaft, zich partij privileges kunnen doen gelden, welke met elke gelijkheid de spot drijven. De andere klacht komt voort uit het spionnagestelsel, in toepassing gebracht door het politiecorps belast met de bescherming van de Staat. In enige organen van genoemd corps worden op grond van verzonnen of' onbenullige feiten bepaalde perso. nen, ook zelfs priesters, beschuldigd en tracht men hen door bedreigingen er toe té brengen, in katholieke gods dienstige verenigingen, in de paleizen der bisschoppen en in katholieke op leidingsinstituten spionnagediensten te verrichten en van de daar heer sende geest of van hetgeen daar voorvalt van tijd tot tijd verslag te geven. Het is voorgekomen dat in een geval, waarin geen voldoende be richten binnen kwamen, de onder zware zielestrijd gebukt gaande „spion" zelfs mishandeld werd. De op deze wijze verstrikte mensen worden met het ergste bedreigd, Ongeregeldheden op Sicilië Krachtige politieversterkingen zijn van Palermo uitgerukt naar Caltani- setta, waar volgens berichten ernsti ge ongeregeldheden plaats vinden. Landarbeiders vielen de bureaux der rechtse partijen aan en in de stad zou een groot tumult heersen. De commissaris van politie van Caltanisetta werd ernstig gewone., toen hij de landarbeiders tegen wilde houden. De menigte dreigt ook het omliggende land te bezetten. Op het vasteland van Italië schijnt de algemene staking, die in het ge bied van Bari werd uitgeroepen, zich tot de geheele provincies Bari Delle Puglie uit te breiden, als proest te gen „neo-fascistische" activiteit. Vol gens onbevestigde berichten hebben rechtse groepen de communistische bureaux en die van de plaatselijke vakverenigingsraad te Serracaprioia nabij Roggia in brand gestoken. Er werd nabij Bari tevens een poging gedaan om een bom te werpen op een auto, die communistische en so cialistische vakverenigingsfunctiona rissen vervoerde. -ja,-» - De ontwerp-tekening van Prinses Elizabeth's bruidstoilet. wanneer zij het zouden wagen, hun verstrekte opdracht aan iemand te verraden. In geval zulk een ver raad wordt ontdekt, zou tegen hen een vervolging worden ingesteld wegens belastering van de politie macht. Een van de donkerste tijden van onze geschiedenis, het op de vrij heidsoorlog volgende tijdperk van Bach, doet ons denken aan zulke handelingen, welke geheel tegen de Hongaarse geest indruisen. Tegen over de kerkelijke instanties is zulk een optreden geheel overbodig, want naar samenzweringen zal men bij ons tevergeefs zoeken, daarvoor zijn wij niet te vinden. Wij zijn gewoon, openlijk voor onze mening uit te komen, zoals onze congressen en onze zo spaar zaam verschijnende bladen kunnen getuigen. Mijnheer de Minister-president, in de hoop dat bij de aan u onderge schikte organen van een te grote dienstijver sprake is, verzoeken wij u, deze in te tomen, opdat de gesig naleerde misbruiken mogen ophou den en elk Hongaars burger zonder vrees en plagerij van de zegeningen van de vrede zal kunnen genieten. Ontvang, Mijnheer de Minister president, de betuigingen van mijn oprechte hoogachting. JOZEF KARDINAAL MINDSZENTY, Prins-Primaat van Hongarije, Aartsbischop van Esztergom. Esztergom, 24 October 1947. Te Willemsoord is Hr Ms. Korvet .Batjan" aangekomen. Nauwelijks was de loopplank uitgelegd, of de ma trozen, waarvan er sommigen in geen acht jaar waren thuis geweest, ren den naar de wachtende familieleden. DE VETO-KWESTIE. De politieke commissie der V.N heeft gisteren met 30 tegen zeven stemmen, bij 11 onthoudingen, be sloten de bestudering van het pro bleem van het veto-recht aan de pas ingestelde „Kleine Assemblée" over te laten. Andrej Gromyko (S.U.) kantte zich met kracht tegen bespreking van dit probleem, zeggend, dat het niet noodzakelijk is, aangezien de be palingen in het Handvest betreffen de het veto-recht ondubbelzinnig zijn en geen aanleiding tot twijfel geven. STAKINGEN VERLAMMEN FRANKRIJK TF.T KABINET-RAMADIER is gisteravond afgetreden. Mien neemt aan, dat Léon Blum een nieuw ministerie zal trachten te vormen. In een officieel communiqué heet het da t Ramadiér is afgetreden „opdat er stappen kunnen worden gedaan, we lke ertoe leiden dat alle partijen ver antwoordelijkheid. kunnen dragen voor de gang van zaken in Frankrijk.' fabrieken staat het werk stil. De mij nen in het Noorden liggen verlaten. Driehonderd vijftig duizend metaal arbeiders zijn in staking gegaan. Zij houden de wacht bij hun machines, om elke poging om de staking te bre ken, te beletten. Meer dan twaalf duizend Parijse onderwijzers blijven vandaag waarschijnlijk uit de scho len weg. Een ambtenarenstaking doemt in het verschiet. Militaire vrachtauto's brengen bloem naar Parijs, om de voorraden op peil te houden. In de haven van Marseille lossen soldaten een Ame rikaans schip, geladen met meel. Ze ven Franse schepen met fruit en groente kunnen niet worden gelost. Leon Blum is bereid De Franse socialistische leider Léon Blum heeft zich bereid verklaard een niéuwe regering te vórmen, indien president Auriol hem dit opdraagt- Wanneer Blum een meerderheid in het parlement zou kunnen verkrij gen zou hij wellicht zelf de porte feuille van buitenlandse zaken ne men en aldus als vertegenwoordiger van Frankrijk optreden op de ko mende conferentie van ministers van buitenlandse zaken te Londen. Blum is gekant tegen een aan de maent komen van De Gaulle. Talloze grote en kleine stakingen teisteren intussen het land. In Mar seille, waar vijf en tachtig procent van de arbeiders staakt, was het in de straten rustig, maar elders houdt men opgewonden vergaderingen: zül- len wij ook staken? Alle Parijse havenarbeiders heb ben het voorbeeld van hun Marseil- laanse collega's gevolgd. In de meel- NIEUWS OVER INDIE De commissie van goede diensten op reis Gisteravond meldde een communi qué van de commissie van goede diensten, dat de commissie weder om informele besprekingen heeft ge voerd met de leden van de technische commissies tot uitvoering van het bestand. Er werd overeengekomen, dat de technische commissies Vrij dag naar Djogja zullen vertrekken en de vergaderingen aldaar zullen voortzetten. Van Zeeland vertrekt heden voor een. dag naar Makassar; Kirby, die thans door ziekte verhin derd is, zal op een latere datum een bezoek aan Sumatra brengen. Gra ham zal eveneens andere delen van de Archipel bezoeken. Deze reizen worden namens de commissie van goede diensten ge maakt om beter met de situatie be kend te raken. Het lid van de Ame rikaanse délegati Brandis is met en kele leden van de republkeinse tech nische commissie gisteren via Singa pore naar Pakan (Sumatra's Oost kust) vertroken en keert vandaag met zijn gezelschap terug, aldus het communiqué. OVEREENSTEMMING TE MAKASSAR BEREIKT. De correspondent van Aneta te Makassar verneemt, dat tijdens het verblijf van prof. Enthoven en mr. Verboeket te Makassar verheugende overeenstemming is bereikt in de be sprekingen over de ontwerp-overeen- komst tusschen Nederland en Oost- Indonesië. De algemene strekking der ontwerpovereenkomst is: een nade re omschrijving te geven van de on derlinge samenwerking tussen Ne derland en Oosb-Indonesië, teneinde te geraken tot een volledige staat kundige organisatie voor heel Indo nesië, het vaststellen van de plaats welke Oost-Indonesië bereid is in het geheel in te nemen en het vast leggen der grondslagen van de sa menwerking tot een vorming van de Ver. Staten van Indonesië en van de Nederlands Indonesische Unie. Het huwelijk van prinses Elisabeth Vanmorgen te half 12 begon de kerkelijke plechtigheid in de West- minster te Londen ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Elisa beth van Engeland met prins Philip Mountbatten. Koning George heeft zijn a.s. schoonzoon verheven tot hertog van Edinburgh, graaf van Meioneth en baron van Greenwich en hem de on derscheidingstekenen van de orde van de kousenband verleend. Deze titels werden hem gisteren verleend tijdens een particuliere plechtigheid in Buckingham Palace. waarbij de koning hem, terwijl hij geknield was, op iedere schouder met het blote zwaard aanraakte. Na de huwelijksvoltrekking heeft dr. Cyrill Darbett, aartsbisschop van York, prinses Elisabeth en prins Phi lip Mountbatten toegesproken. De aartsbisschop noemde onzelfzuchtig heid het ware geheim van een geluk kig huwelijksleven. ZWEEDS VLIEGTUIG VERONGELUKT IN ZUID-ITAIJë. Een Zweeds vliegtuig, dat, naar men aanneemt, officieren van -de Zweedse luchtmacht uit Addis Abe ba naar Rome bracht, is Dinsdag avond in de mist tegen een berg bij Salerno gevlogen en verongelukt. Van de 28 personen, die zich aan boord bevonden, zijn er negentien om het leven gekomen, vijf ernstig gewond en vier minder ernstig. Dr. P. KASTEEL NAAR NEW YORK VERTROKKEN. Dr. P. Kasteel, Gouverneur van Curagao, is gisteravond per K.L.M. naar New York vertrokken. Hij zal contact opnemen met de Nederlandse ambassade te Washington en zijn kinderen, die in de V. S. verblijven, bezoeken. ONDER AANVOERING van functionarissen van de comunistische partij zijn duizenden Oostenrijkse boeren in de Russische zóne bezig met het uitvoeren van „agrarische hervormingen". De Oostenrijkse regering heeft deze actie veroordeeld en de politie opdracht gegeven om ertegen op te treden. Maar deze gaat niet spoedig tot daden over, tenzij zij er van verzekerd is, dat de Russische autoriteiten er niets op tegen hebben. Boeren gaan zelf tot actie over De gang van zaken is zeer simpel. Een communist begeeft zich met een groot aantal boeren naar een groot grondbezitter en eist, dat hij zijn land onder de boeren zal verdelen. Weigert hij, dan nemen de boeren het land eenvoudig in bezit en tarten de eigenaar, hen te verjagen. Deze ac tie dreigt een nationale aangelegen heid te worden. De communisten beweren, dat al leen hun partij bereid is,onmiddel lijk agrarische hervormingen in te voeren. Omdat de andere partijen er niet van willen weten, moeten de boe ren zelf tot actie overgaan. De volks partij, welke de meeste grondbezit ters vertegenwoordigt, is zeer gekant tegen de illegale hervormingen en de socialistische partij, hoewel voor standster van hervormingen, keurt het onwettig in bezit nemen van l?nd ten zeerste af. De Oostenrijkse communistische mi nister van electrische energie, Karl Altmann, is afgetreden uit protest te gen de wet van de regering ter her vorming van het geldwezen. Volgens een officieel communiqué betekent dit aftreden een zich terug trekken van de communisten uit de coalitie regering. Volgens welingelichte poli tieke kringen zou dit aftreden een politieke crisis, kunnen uitlokken en zelfs kunnen leiden tot het aftreden van de gehele regering en tot l^et houden van nieuwe verkiezingen. Van gezaghebbende socialistische zij de te Wenen werd verklaard, dat het aftreden van Altmann een politieke TWEE SCHILDERS GEDOOD. Bij werkzaamheden in de Neder landse Kabelfabriek te Delft vielen gisteren twee schildersknechten van vijf meter hoogte, doordat de balk waarop zij stonden brak. De beide mannen zijn in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij kort daarna zijn overleden. manoeuvre was, bedoeld om munt te slaan uit de afkeer, welke onvermij delijk gewekt zal worden door de drastische maatregelen ter hervor ming van het geldwezen. De regering zou echter ondanks het aftreden van Altmann haar voorstellen bij het par lement indienen. DE INVOER VAN NED. BLOEM BOLLEN IN DE VER. STATEN. Een woordvoerder van het Ameri kaanse departement van Landbouw heeft verklaard, dat de in de Ver. Staten bestaande quarantaine-rege ling voor de invoer van planten niet zal worden gebruikt om de invoer van Nederlandse bloembollen uit com merciële overwegingen te beperken. Deze verklaring werd afgelegd naar aanleiding van een door het de partement gehouden „hearing", waar op door vertegenwoordigers van Amerikaanse verenigingen van vrou welijke tuiniers werd geprotesteerd tegen een verdere uitsluiting van Ne derlands zaaigoed in het kader van de nieuwe quanrantaine-wet. Zij verklaarden, dat de Amerikaanse tui nen er onder te lijden zouden hebben, wanneer de invoer van zaaigoed uit Nederland onmogelijk zou worden ge maakt. Dr. C. J. Breijer, de directeur van de Nederlandse Plantenziekten- kundige Dienst, verklaarde op de „hearing", dat de planten-quanran- taine uit de tijd is geraakt. PRIJS KERFTABAK 10 pet. OMLAAG. Tabak komt niet vrij. Te Utrecht is gisteren een verga dering gehouden van kerftabakfabri kanten waarop besloten is per 1 Ja nuari 1948 een prijsverlaging van ruim 10 procent in te voeren. Offi cieel werd meegdeeeld, dat de tabak rook-, shag- en pruimtabak per 1 Januari 1948 niet vrij komt. De kerftabakfabrikanten hebben een telegram aan de minister ver zonden om alsnog per 1 Jan, 1948 kerftabak vrij te geven, wegens de onhoudbare toestand voor de fabri kanten. WEER EEN BON VOOR EXTRA VLEES. Voor personen van vijf jaar en ouder (groepen A, B, en C) wordt wederom een ext/a-rantsoen van 100 gram vlees beschikbaar gesteld. In verband hiermede deelt «het C. D. K. mede, dat voor het tijdvak 23 November tot en met 6 December a.s. op bon 028 Alg. 100 gram vlees of vleeswaren verkrijgbaar is. Schoenenbon naarkeuze .Bij het uitreiken van de nieuwe distributiebonkaarten zal een schoe nenbon naar keuze worden ver strekt aan personen, die een tweede distributiestamkaart hebben, waar van het nummer eindigt met het cij fer 8 of met de laatste twee cijfers 04, 14, 24, 34 en 44, mits zij tevens in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt. Bij het afhalen der bonnen dient zo-> wel de distributiestamkaart als het inlegvel te worden overgelegd. Ook kinderen, die geboren zijn in de maand December van een der ja ren 1932 tót en met 1945 komen in aanmerking voor een schoenenbon, mits zij in het bezit zijn van een schoenenbon, waaraan zich de bon 604 bevindt. Er is hier echter geen sprake van een keuzebon. De ver strekking van de bonnen wordt af hankelijk gesteld van de leeftijd der betrokkenen. Aan kinderen van 010 maanden mag geen schoenenbon worden uit gereikt, ook al wordt het laatste cij fer van him distributiestamkaart aangewezen. Indien de leeftijd van tien maanden wordt bereikt, kan verstrekking van een schoenenbon plaats vinder, tegen inneming van bon 604 van het inlegvel. Uit het bovenstaande blijkt, dat niet meer, zoals tot dusver telkens één eindcijfer van het nummer der distributiestamkaart wordt aange wezen, maar dat tegelijk een ge deelte van een tweede eindcijfer aan de beurt l^omt. C Nichtje Netje „Gommenikkie", zei nichtje Netje en ze keek met grote ogen naar de foto van Leerdams glas werk, bestemd als huwelijksge schenk voor prinses Elisabeth. Nichtje Netje is nl. getrouwd en niet getrouwd. Zij is getrouwd voor de wet, maar nog altijd niet voor de Kerk, omdat zij geen huis kan krijgen noch iets wat op een behoorlijke uitrusting van een primitief huisgezin lijkt. „Gommenikkie", zuchtte ze nogmaals. „Met zoiets was ik meteen uit de brand". „Of met een dozijn soepbor den van Dresdener porcelein", zei ik plagend. „En met 25 ja ponnen uit New York...." „Hé, zuchtte ze romantisch, was ik ook maar een prinses". „Dan kreeg je ook twee jaar een gratis toelage van je papa", zei ik. „Neen, zei ze en ze glimlachte vertederd, dat hebben Piet en ik gelukkig niet nodig. Hij ver dient z'n boterham wel alleen. Dat zou niks leuk zijn". „Misschien vindt prinses Eli sabeth het ook wel niet leuk", zei ik. „En mag jouw Kloris ook niet roken van je". „Nou hoor, zei zc. Ik lust zelf ook wel een sigaret". „Pardon", zei ik, en bood haar een rokertje aan. „Neen, filosofeerde ik verder, het is niet altijd even leuk een prins of prinses te zijn". Vannacht omstreek drie uur werd die brandweer gealarmeerd voor een brand in het Kofawarenhuis aan dé Hoogstraat hoek Breede Havenstraat te Vlaardingen. Met ontzaggelijke snelheid greep het vuur, dat in de winkel was ontstaan en daar een overvloed van voedsel vond, om zich Keen, zodat binnen 10 minuten dit panid in lichterlaaie stond. De brand weer. die spoedig met volledig ma teriaal ter plaatse kwam. zag zich dan ook vrijwel voor een hopeloze taak geplaatst. Het vuur sloeg al spoedig over naar de panden aan de Breede Havenstraat, naar het schoenenmaga zijn van Van Haren en de sigaren winkel van de heer Gerritsma. De brand nam zulk een enorme omvang aan, dat assistentie wend gevraagd van de brandweer van Rotterdam,. Schiedam en Maassluis. Niet alleen genoemde panden werden aangetast, maar ook het meelpakhuis van de fa. Hoogendijk, de goudsmidswinkel van de heer van Roon, de kapperszaak van de heer Starre, de panden van het Kof a-meubelmagazijn aan de overzijde van de Hoogstraat, een par ticuliere woning, Hoogstraat 222, het Levensmiddelen bedrijf van de fa. Zijlstra en het lampenkappen-atelier van de heer Post. Met niet minder dan 20 stralen werd de enorme vuur massa bestreden. De brand werd zo veel mogelijk ingesloten, zodat ver dere uitbreiding voorkomen kon wor den. Genoemde panden brandden bijna geheel uit, vooral van de Kofa- magazijnen, van Haren, Gerritsma en Ziilstra en Starre, bleven slechts zo goed als alleen de muren staan. Ook vele andere panden in de nabijheid kregen brand- en waterschade. Tegen 6 uur was het gevaar voor uitbrei ding geweken en kon met de nablus sing worden begonnen. Het geheel biedt een troosteloze aanblik en doet denken aan het re sultaat van een bombardement tijdens de oorlog. De Hoogstraat en de Bree de Havenstraat zijn als het ware ver sperd door neergevallen puin en glas scherven. De schade is niet bij benadering te schatten, doch loopt vanzelfsprekend in de tonnen. Brand in lakfabriek te Sassenheim Hedenmorgen is brand uitgebroken is Sikkens Lakfabrieken te Sassen heim. De brand is ontstaan in de lak stokerij, waar grote hoeveelheden olie in brand vlogen. De oorzaak ls gele gen in het falen van de temperatuur meter, die de stijging van tempera tuur niet meer aangaf, waardoor de persoon, die met de controle was be last, misleid werd. De fabriek is ech ter altijd voorbereid op het ontstaan van brand, wegens de ontvlambaar heid van het materiaal, zodat de felle haard kon worden gelocaliseerd. De brandspuit van Sassenheim was in de kortst mogelijke tijd ter plaat se; ze werd later geassisteerd door een spuit uit Leiden, zodat de brand, die om kwart over 7 was ontstaan, in een uur tijds overmeesterd was. Het bedrijf ondervindt van brand geen stagnatie. De lakstokerij werd geblakerd door de vlammen, maar aangezien het gebouw van beton en ijzer is opgetrokken,werd geen ernstige schade berokkend. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 23 NOVEMBER tm. 6 DECEMBER Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 71? 001 melk 4 liter melk 004 melk 6 liter melk 005 melk 6 liter melk 006 vlees 100 gram vlees 007 vlees 400 gram vlees 008 boter 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet boter ....125 gram margarine of 190 gram vet algemeen 250 gram margarine of 200 gram vet algemeeh 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas algemeen 1 ei 1 ..algemeen 2000 gram brood (geldig t.m. 29 Nov.) reserve 800 gram brood (gel dig t.m. 29 Nov.) reserve 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas I reserve 400 gram brood gel- dig t.m. 29 Nov.) BONKAARTEN KD, KE 713 504 melk 10 liter melk 505 melk 11 liter melk 506 507 vlees 100 gram vlees 508 boter 250 gram boter of margarine of 2Ó0 gr. vet 509 boter 125 gram margarine of 100 gram vet 519 algemeen 1 ei algemeen 800 gram brood (gel dig t.m. 29 Nov.) 513 reserve 400 gram brood (gel dig t-m. 29 Nov.) 514 reserve 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas BONKAARTEN MA, MB, MC. MD, MF, MG, MH 713. (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 1001 vlees 1002 margarine 1003 brood 1004 kaas 1006 vlees 1007 melk 1008 boter 300 gram vlees 250 gram margarine of 200 gram vet 800 gram brood 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 200 gram vlees 5 liter melk 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 5 eieren. 1009 eieren Bovengenoemde bonnen kunnen op Vrijdag 21 November a.s. worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 24 November mag worden gekocht. De bonnen 022 algemeen, 013 en 016 reserve, 520 algemeen en 513 reserve voor brood zijn geldig t.m. 29 November. Op 27 November zullen wederom broodbonnen voor één week worden aangewezen. De bonnen 1003 brood der toeslagkaar- ten zijn evenals voorheen 14 dagen geldig, derhalve t.m. 6 December. OOK MARGARINE OP DE BOTERBON. In de bonpenlijst van deze week zijn bonnen aangewezen, welke recht geven op het kopen van boter, waar op desgewenst margarine of vet kan worden gekocht. Het is niet toegestaan zich op de uitsluitend voor margarine of vet aangewezen bonnen boter te ver- fen. Een koJiAe£tj.e... Al wat werkelyk mooi is in het leven moet door strijd stryd al lereerst tegen de lagere strevingen in de mens zelf worden gewon nen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1