S)e £dcbe OowvcwX Accoord met Djokja dubieus Anti-communistische campagne in de Amerikaanse zone Engeland zal er zijn troepen niet voor gebruiken Canadese premier in Nederlands parlement VRIJDAG 14 NOVEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003, Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. W1LMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11239 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Meer ambachts- onderwijs OTUDENTEN van de Economische Hogeschool te Tilburg hebben een enquête gehouden ondei supervisie van prof. Heere inzake „arbeids— schuwheid". En zij kwamen o.a. tot dé ze conclusie, dat er een te grote toe vloed is naar middelbare scholen door velen, die met veel meer succes het ondePtvijs op een ambachtsschool zcuden kunnen volgen, doch „ten on rechte de ambachtsschool schuwen." Ziehier een mentaliteit, een gees tesgesteldheid, welke wij in ons blad al vaak hebben geconstateerd en vaartegen wij al herhaaldelijk heb ben menen te moeten waarschuwen. Hier heeft ook zeker de Overheid een stimulerende, een leidende taak. En, naar onze besliste overtuiging, heeft het gemeentebestuur van Lei den pas helaas een gelegenheid om zijn taak in deze te vervullen, la ten voorbijgaan, door het onlangs ge nomen besluit, om gaen medewer king te verlenen aa.i de stichting „Don Tosco", welke ten doel heeft de oprichting van een tweede, een ka tholieke ambachtsschool te Leiden. Wij willen hier citeren uit een rede van de socialist Reinalda, in Jan. 1947 nog burgemeester van Haarlem. (Wij hebben ook nog gisteren deze bekwame bewindsman genoemd). Hij sprak over de welstand in de ge meente, die, zoo zeide hij, „wel in zeer bijzondere mate afhankelijk is van de arbeidslust en de arbeidskracht" en hij vervolgde toen (wij citeren het officiële verslag): „Ten aanzien van de arbeidslust constateerde hij toen, dat die aan het toenemen is, maar, zeide hij, „met de arbeidskracht, het tweede element, is het minder gunstig gesteld. In deze stad heeft men een te klein aantal vakmensen, geschoolde arbeiders, een veel te groot aantal ongeschoolde ar beiders. Men vindt dat terug bij de metaalnijverheid, waar een aantal fa brieken op dit ogenblik werkt met een belangrijk tekort aan vakaroei- ders." Verder zeide hij: „Ziet men naar de vouwvaliken, dan heeft men het recht om enigermate zijn kart vast te houden, als men er aan denkt, dat men in die bouwnijverheid aan stonds nodig heeft vakarbeiders: tim merlieden, metselaars, schilders, stu- csdoors en zovele anderen nog." En hij vervolgde: „Maar vooral is dit vraagstuk nijpend voor de jeugd, cmdat het tenslotte de jongeren zijn, die aanstonds uit de handen der oude ren den arbeid moeten overnemen. En spreker moge, bij de aanvang van lil jaar, van deze plaats over de hoof den van de raadsleden heen, een be roep doen op de ouders in deze stad, dit beroep, dat in de gezinnen grote zorg zal worden besteed aan de vraag of zij hun kinderen niet meer dan tot dusverre zullen willen doen oplei den om hen een vak te doen leren. Te groot is het aantal dergenen, die het öf wel prettig vinden, dat de kin deren allemaal naar kantoor gaan, öf die hen in het geheel geen vak laten leren. Hier ligt zj. ook een taak voor de overheid." Wij onderschrijven deze mening van de heer Reinalda van a tot z! En verorloven ons haar ook in ernstige overweging te geven aan de overheid in Leiden. 5000STE SCHIP IN DE ROTTER DAMSE HAVEN. In de Rotterdamse haven liep gis teravond het 5000ste schip van dit jaar -binnen. Het was het Engelse 2105 br. ton metende s.s. „Olivian Coast", komende van New Castle en geladen met stukgoed, hiermede is een recordcijfer behaald. Immers in 1946 bedroeg het totaal aantal bin nengekomen schepen 4402, een getal dat dit jaar dus ver overschreden zal worden. MEVROUW COLUN OVERLEDEN. Hedennacht is tengevolge van een plotseling optredende hartembolie mevrouw H. Colijn, geboren Groe- nenberg, echtgenote van de vroe gere minister-president, in de ouder dom van 80 jaar te 's-Gravenhage overleden. De Trolley-bus, welke in Nederland gemaakt is, staat op het ogenblik in het middelpunt van de belangstel ling, daar verschillende gemeenten in ons land overwegen de trolley ais vervoermiddel te gaan gebruiken. Daar Groningen de enige stad is met een trolleybovenleiding, werd er in Groningen proefgereden met deze eerste Nederlandse trolleybus. ONGUNSTIGE HERVORMING VAN HET KABINET E'EN „politieke medewerker van het A.N.P. geeft over de jongste hervor ming van het republikeinse kabinet 'n commentaar, dat klaarblijkelijk de mening van officiële kringen in Den Haag weergeeft. De „politieke medewerker" komt tot de conclusie, dat door de toetreding van de sterk tegen Linggadjati gekante Masjoemi tot h'et kabinet-Sjarifoeddin, de kans op een meer verzoenings gezinde houding van Djokja is verminderd. An derzijds zou de opneming van de Masjoemi, die grote invloed heeft op de weerbarstige republikeinse strijdorganisaties, er toe kunnen bijdragen, dat de spanning tussen de republikeinse regering en de strijdorganisaties af neemt. Reeds van de beginne af heeft de Masjoemi zich scherp tegen Linggad jati gekeerd en uit de door haar ge voerde oppositie mag wel worden aangenomen, dat zij stelling zal blij ven nemen tegen de richtlijnen van Linggadjati, welke de Nederlandse regering blijkens haar nadrukkelijke verklaring nog steeds aanhoudt. De kans, dat de republikeinse regering gedurende de komende onderhande lingen een meer verzoenend stand punt zou gaan innemen, acht men voorshands bepaaldelijk verminderd en de gunstige 'symptomen, welke men meende waar te nemen uit de recente rede van Soekarno en de re cente verklaring van Sjarifoeddin, achti men ongunstig beïnvloed. DE COMMISSIES GAAN EENS PRATEN. De kortelings benoemde republi keinse commissie ter bestudering van de uitvoering van de order tot staken van het vuren en een dergelijke Ne derlandse commissie zijn hedenmor gen per vliegtuig in gezelschap van Frank Graham uit Djogja te Batavia aangekomen. De republikeinse commissie zal he denmiddag voor het eerst een bespre king hebben met de Nederlandse commissie. Men is van mening, dat de besprekingen het vaststellen van een nieuwe demarcatielijn zullen be treffen. Incident op Nederlands schip te Amoy Veertig met geweren gewapende Chinezen hebben een bezoefc ge bracht aan het Nederlandse schip „Tjitjolenka", dat in de haven van Amoy lag Zij waren slecht te spre ken over het feit, dat een hoeveel heid goederen, bestemd voor de Chi nezen, door de Engelse douane te Honkong in beslag was genomen. De Chinezen dreigden de kapitein van de „Tjitjolenka" neer te schieten en deze kon zijn leven slechts redden door betaling van 7.000 Hongkongdollars als schadevergoeding voor de in be slaggenomen goederen. Voortaan zal het schip de dienst Singapore-Amoy onderhouden zonder Honkong aan te doen, teneinde op die wijze de controle door de Engelse douane en de gevolgen daarvan voor het humeur van de Chinezen, te ver mijden. Rumoer in het Franse parlement Bij het ter sprake komen van de ongeregeldheden in Marseille is het gisteravond in de Franse^ nationale vergadering rumoerig toegegaan. Scheldwoorden klonken over en wQer Bergasse, afgevaardigde van de Re publikeinse Vrijheidspartij (rechts), verklaarde, dat de relletjes groten deels waren geïnspireerd door de communistische vakverenigingslei ders. De communistische oud-minis ter Billoux gaf de schuld aan de lei ders van de beweging van de Gaulle. Hij sprak van hen als van lieden die hun land aan een vreemde mogend heid wilden uitleveren. De vergadering besprak de vraag, wanneer een volledig debat over de gebeurtenissen te Marseille zou wor den gehouden. Minister-president Ra- madier, die verzocht dit debat op zijn vroegst op 21 November te houden, verklaarde, dat de regering „nog niet nauwkeurig kan zeggen frat er ge beurd is", doch hij liet doorscheme ren, dat na voltooiing van het onder zoek straffen zou worden opgelegd. De regering verklaarde zich ten slotte accoord met een behandeling der ongeregeldheden op 18 Novem ber, waarna de vergadering werd ge sloten. DE STAKING TE MARSEILLE Te Marseille, de tweede stad van Franrijk, staken thans ruim 15.000 arbeiders. De staking is, zoals bekend begonnen toen Woensdag de haven en bouwvakarbeiders het werk neer legden in verband met door de com munisten geleide demonstraties, waarbij één dode en 22 gewonden vie len. Vandaag worden door de vak ver enigingen massavergaderingen geor ganiseerd om uit te maken, of men de algemene staking zal proclameren- De beslissing van de vakbeweging, die belangrijke gevolgen kan hébben, wordt met spanning tegemoet gezien. In parlementskrinjgen geraakt men er meer en meer van overtuigd, dat een „krachtige regering" moet worden gevormd om te voorkomen, dat de toestand onhoudbaar wordt. Inmiddels hebben bij de Fordfa brieken te Poissy bij Parijs ongeveer 4.000 arbeiders het werk neergelegd. Zij eisen loonsverhoging. Brits minister sprak zijn mond voorbij Dalton afgetreden Hugh Dalton, de Britse minister van financiën is afgetreden, sir Staf ford Cripps, minister van economi sche zaken, is tot zijn opvolger be noemd. Dit aftreden houdt verband met een voortijdige publicatie over de begroting in een der Londense bla den. Deze publicatie was het gevolg van enige mededelingen, welke de minister zelf gedaan had. De minis ter gaf dat Donderdag in het parle ment toe, waarop het kabinet in spoedvergadering bijeenkwam. Het laatste geval van voortijdige mededelingen over de begroting kwam voor in 1936 toen d,e voormali ge minister van koloniën Thomas zich daaraan schuldig maakte. Thomas trad toen ook af als minister, doch bleef zijn zetel in het parlement be houden. Dalton's begroting ondervond ern stige critiek in de pers. Verklaard werd, dat deze begroting ontoerei kend was om een oplossing te bieden voor de problemen van inflatie en uit het evenwicht geraakte balans van in- en uitvoer. Volgens Reuter's finantiële redac teur zal het aftreden van Dalton on vermijdelijk de vraag opwerpen, of de indiscretie de werkelijke reden is of dat de oorzaak dieper ligt, name lijk in falen van zijn finantiële poli tiek. In kringen van uiteenlopende richting is men reeds lang van oor deel, dat Dalton's finantiële politiek de economische politiek van sir Staf ford Cripps verijdelt. Het aftreden van Dalton betekent in het bijzon der, dat Engeland ernst maakt met het zoeken van het herstel. De per soon van Cripps is daar voldoende borg voor, aldus deze redacteur NOBEL-PRIJS WINNAARS. De Nobelprijs voor letterkunde is toegekend aan André Gide. Gide is de achtste Franse schrijver, aan wie de Nobelprijs voor letterkun de is toegekend. Als vertaler van Shakespeare, Ta- gare, Walt Whitman en Joseph Con rad maakte hij grote naam. De laatste tijd is hij bezig geweest met de ver taling van Goethe's Prometheus, wel ke vertaling spoedig in Frankrijk het licht zal zien. Voorts bereidt hij een bloemlezing van Franse dichters voor. De Nobelprijs voor natuurkunde is toegewezen aan sir Edward Victor Appleton, een Londense geleerde, die zich verdienstelijk heeft gemaakt door zijn onderzoekingen van de hoogste lagen van de atmosfeer. De Nobelprijs voor chemie is toegekend aan Sir Robert Robinson, professor te Oxford, voor zijn onder zoekingen over het biologisch belang van plantaardige stoffen. FRANCISCANESSEN DOOR BRITS- INDISCHE BANDIETEN OVERVALLEN. Bandieten, die zich in de strijd in de provincie Kasjmir in Brits-Indië' geworpen hebben, zouden volgens berichten, het St. Joseph klooster van de Zusters Franciscanessen in Bara- mula hebben aangevallen. Zij dood den daarbij een vijftal Zusters, waar onder één Nederlandse. Juiste gege vens konden nog niet worden ver strekt, omdat de bandieten de getui gen deels gedood., deels weggevoerd hebben. Uit sporen wordt opgemaakt, dat één der Zusters in de kapel om het leven gebracht is. Het klooster werd door de aanvallers geplunderd en wat niet meegenomen kon worden werd vernield. Van de weggevoerden, die in het klooster een schuilplaats gevonden hadden, is tot heden niets vernomen. Mackenzie King tijdens zijn rede in de Ridderzaal te Den Haag, welke hij hield voor de verenigde zitting der Slaten-Generaal. Rechts de Engelse ambassadeur Sir Neville Bland en zijn vrouw. „Kleine a'gemene vergadering' ingesteld De Algemene Vergadering der V. N. heeft gisteravond met 41 tegen 6 stemmen besloten tot de vorming van de zogenaamde „Kleine Algemene Vergadering". De aanhangers van de Sowjet-Unie stemde tegen, de Arabische staten onthielden zich van stemming. OEKRAÏNE LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD. Oekraine is gekozen tot lid van de Veiligheidsraad der Verenigde Na ties. In de Amerikaanse bezettingszone van Duitsland is vandaag een anti communistische campagne begonnen, aangekondigd door generaal Clay. Dr. Litchfield, leider van het burgerlijke bestuur, leidde gisteravond de cam pagne in met een radiorede voor het Duitse volk, waarin hij zei, dat het communisme het Duitse volk tot sla vernij dreigt te brengen. Zonder de Russen of het bestuur van hun bezettingszone rechtstreeks te noemen, beschreef hij in bijzonder heden de communistische methodes bij verkiezingen, de perscontrole en de „ontvoeringen op bevel van de re gering". Twee jaar geleden, zei Litchfield, namen de geallieerden zich voor het nazi-systeem uit te roeien en vrijheid en democratie te brengen en de rech ten van vrijheid van meningsuiting, godsdienst, pers en vrijheid van be weging te garanderen. Heden, meer dan twee jaar na de ineenstorting van het nationaal-socialisme, zien wij dat deze fundamentele menselijke rech ten weer worden betwist, ditmaal door de communisten. OOK IN ITALIë GIST HET. In Italië hebben zich gebeurtenissen 3.. die grote overeenkomst vertonen met de incidenten te Mar- DE VERDELING VAN PALESTINA JN WELINGELICHTE KRINGEN te Londen is men van mening, dat En geland zeer spoedig na het bekendworden van het besluit van de Alge mene Vergadering der V.N. ten aanzien van Palestina een begin zal ma ken met het terugtrekken van zijn troepen. Cadogan, Brits gedeleerde bij de Verenigde Naties, heeft in de subcommissie voor de verdeling van Palestina medegedeeld, dat Engeland zijn troepen niet zal gebruiken om de verdeling van Palestina door te zetten. Men kan niet zeggen, hoelang de periode van ontruiming zal duren, doch de militaire autoriteiten heb ben opdracht gekregen een evacuatie voor te bereiden, die op 1 Augus tus 1948 voltooid zal zijn. Zolang er in enig deel van het land I ruzalem om het leven gekomen, nog Britse troepen zijn, moeten zij Een achtste werd gedood, toen een natuurlijk orde en rust handhaven, Britse patrouille door Joodse verzets- 1~"1 J l"'1 lieden uit een hinderlaag werd be schoten. Een aantal Britten en ten minste drie Joden wferden daarbij gewond. In het café Ritz werden twee bommen geworpen. Van officiële zijde werd het be richt, dat 7 Britse soldaten bij de bomaanval in café Ritz werden ge dood, „overdreven" genoemd. In Joodse kringen sprak men van 4 a 2 doden, terwijl men in Britse leger- kringen verklaarde, dat er ten min ste 14 Britse soldaten werden ge wond. doch, aldus Cadogan, ik heb opdracht gekregen duidelijk te verklaren, dat onze troepen niet beschikbaar zullen zijn om, hetzij tegen Joden of Ara bieren dienst te doen als instrument ter oplegging van een regeling. De onmogelijkheid, alle militaire contingenten vóór de zomer terug te trekken, betekent geenszins, dat wij een civiel bestuur zullen blijven handhaven. Integendeel, wij behou den ons het recht voor, op elk mo ment ons mandaat neer te leggen en ons burgerlijk bestuur te beëindigen, wanneer het duidelijk zou zijn ge. worden, dat de Assemblée geen voor Joden en Arabieren aanvaardbare op lossing heeft bereikt. In zulk een ge val zou de Britse regering tussen de beëindiging van het mandaat en de voltooiing der evacuatie geen civiel bestuur handhaven, doch zich' beper ken tot het handhaven van orde en rust in de streken waar nog troepen zyn. NIEUWE AANSLAGEN TE JERUZALEM. Door een bomaanslag zijn gister avond zeven Britse militairen te Je- LESVLIEGTUIG NEERGESTORT. Gisterochtend is te Huis ter Heide in de gemeente Zeist een tweemotorig lesvliegtuig van de rijksluchtvaart school uit Gilze-Rijen, bemand met twee leerlingvliegers, neergestort, vermoedelijk wegens gebrek aan ben zine. Het vliegtuig werd zwaar be schadigd, doch de beide inzit tenden liepen slechts onbetekende kwetsuren op. Een onderzoek naar de toedracht van het ongeval wordt in gesteld. seille. Tussen groepen aanhangers van linkse en rechtse partijen is, vooral te Milaan, een felle strijd ge voerd. Overal zijn stakingen uitge broken, bomaanslagen zijn aan de or de van de dag en de politic- tracht met traangas en pantserauto's de rust te herstellen. Ook i;e Napels en Rome zijn onlusten uitgebroken. BOTER „Dagelijksch versch gekarnde booter", stond er in meer dan oude spelling op het meer dan oude karretje van de meer dan oude melkboer. Alle verf was er af, maar juist dat nutteloze opschrift was nog leesbaar. De wereld is nu eenmaal on logisch. Het karretje stond om een of andere onnaspeurbare reden stil ergens op de weg, waarschijn lijk om het melkboertje de kans te geven zijn neus te snuiten, wat hij dan ook met veel geruis en geraas deed. Zonder zakdoek na tuurlijk. „Altijd nog vers gekarnde bo ter?" vroeg ik gekscherend wij zend op dat middeleeuwse op schrift. Hij keek mij aan met oogjes, waarin meer water glom dan er hopelijk in zijn melk zat, en lachte gulweg met open mond. Hij bleek geen tand meer te bezitten. „Nee, meheer, zei hij. de bot ter iff te duur geworre". „Dan verkoop je zeker dage lijks vers gekarnde margarine". „Mallegariene iff nikff, me neer", zei hij zo beslist als een mond zonder tanden dat doen kan en hij spoot zijn „essen" als „effen" uit zijn linker mondhoek. „Allemaal de ffchuld van de effport, meneer. Die effport is de pefft voor 't land, meneer." „Ekporteren of sterven, zei Na poleon of een ander", zei ik. „Ken allemaal waar wefe, maar wij doen 't alle twee tege lijk! Van helegaar deviefe ken je ook nie leven". „Tja", zei ik. „dat is hogere deviezen-politiek." ,,'t Iff dc middeftand het brood uit 'de mond ftoten, me neer, want an 'n pakkie malle- garienk ken je het fout in de pap nie verdienen." Hij pakte z'n karretje zo woest dat 't kreunde en zei: ,,Nou(. 'k ga maar weer, anderf wor me melk fuur van ergernis." De raad van leraren bij het voor bereidend hoger en middelbaar on derwijs bericht, dat de in de pers verschenen mededeling, als zou er reeds overeenstemming zijn bereikt in de salariscommissie voor de lera ren bij het V.H. en M.O.rf van elke grond is.' ontbloot NEDERLAND EN CANADA De 73-jarige Canadese premier Mackenzie King is gisteren de gast geweest van het Nederlandse parle ment in de Ridderzaal. Met de leden van de beide Kamers (de communisten ontbraken) waren aanwezig de ministers (de ministers Fievez en Huysmans ontbraken we gens ziekte) en de leden van de Raad van State. De voorzitter prof. dr Kranenburg hield, nadat de hoge gast plechtig was binnengeleid, een welkomstrede. „Hoe hebben wij", zegt prof Kra nenburg verder, „met ingehouden adem de strijd van uw landgenoten gevolgd langs de spoordijk van Zuid- Beveland, op Walcheren en op zo veel andere plaatsen. Diepbewogen herdenken wij de grote offers, die deze heldenstrijd aan uw land heeft gekost". Het is een voorrecht als personifi catie van Canada de staatsman Mac kenzie King te mogen begroeten, leider van zijn partij gedurende meer dan dertig jaar, eerste minister ge durende meer dan twintig jaar het lijkt een sprookje. Geen Neder lands staatsman is zolang voorzitter van de ministerraad geweest. Onder uw bekwame leiding is Canada voor uit gegaan in macht en glorie en wel vaart. Gij hebt grote dingen tot stand gebracht, ook op gebied van de so ciale wetgeving". Met warmte herdacht de voorzit ter de gastvrijheid aan prinses Ju liana betoond en bet medeleven in de vreugde bij de geboorte van een prin sesje in Canada. „Wij hebben in ons midden inderdaad „the grand old man" van Canada. De eregast wilde eerst zijn voor de vuist weg uitgesproken rede af steken vlak voor zijn zitplaats op het podium, waarop zich de Canadese en de Britse ambassadeurs met hun staf bevonden. Nog juist bijtijds zorgde een ijverige adjudant er voor, dat Mackenzie King zich naar het spreekgestoelte begaf. In zijn rede heeft Mackenzie King te kennen gegeven, dat nimmer meer een natie het zal wagen de vrijheid van de democratische landen te be dreigen, indien de democratische landen de eenheid en de kracht to nen, welke zij tijdens de oorlog aan de dag hebben gelegd. Het Canadese volk koestert voorts grote dank baarheid jegens het Nederlandse wegens de gro'te zorg, met welke het de graven der Canadese solda ten omringt. De Nederlandse kind-! ren, die bloemen naar deze graven brengen, zag hij als een symbool van de kinderen der gehele wereld, die aanspraak maken op onze liefde. Hij bracht hulde aan Koningin Wilhelmina en de Prinses -Regentes. "Mackenzie King heeft voorts een brief van generaal H. Crerar, com mandant van -het Canadese leger, voorgelezen, waarin de generaal de nadruk legt op de banden tussen de twee volken, welke nog zijn ver sterkt door de emigratie van Ne derlanders naar Canada. Luide toejuigingen volgde op deze rede, waarna de Canadese premier weer op dezelfde plechtige wijze uit geleide werd gedaan. In de hal van Hotel des Indes heeft de Canadese minister-president, te zamen met zijn Nederlandse collega dr. Beel gisteravond de serenade aan gehoord, die de Haghe Sangers, 150 man sterk en onder leiding van Jos Vranken, hem hebben gebracht. Mackenzie King 'heeft voorts in het kasteel Oud-Wassenaar de burge meester van Wassenaar ontvangen, die namens zijn gemeente een gecal- ligrafeerde tekst en als persoonlijk geschenk een door zijn vrouw ver vaardigde ets aanbood. Mogelijk een koude winter De afdeling klimatologie van het K.N.M.I. deelt over de te verwachten wintertemperatuur het volgende me de: Er valt weinig met zekerheid te zeggen. Wij beleven een tijd met zeer zeldzame meteorologische omstandig heden, waarvan in vele opzichten de oorzaak nog niet bekend is. Het is echter wel duidelijk geworden dat dit tijdperk nog voortduurt. Het karakter van het winterweer vertoont onder de tegenwoordige omstandigheden een grote mate van grilligheid, zodat naast zeer koude ook zeer warme winters mogelijk zijn. Er zijn enkele aanwijzingen, dat de komende winter nog koud zal zijn, waarmede men dus rekening zou kunnen houden. De passagierslijst van het m.s. „In- drapoera", dat op 24 November a.s. te Rotterdam wordt verwacht, ligt op ons bureau ter inzage. Een ^oAkeUje... Een beetje bedaardheid, Een beetje gesust, Een beetje vergeven.... De brand is geblust

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1