S)e £cicbe So wvcwX Ook Hongaars oppositieleider verdwenen Uitvoering van het plan Marshall WOENSDAG 5 NOVEMBER 19*7 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Teléf. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11231 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden f 1.50. ^yOLTAN PFEIFFER, leider van de Hongaarse onafhankelijkheids (op positie) partij, is, naar Reuter meldt, gisteren uit het parlementsge bouw te Boedapest verdwenen, kort voordat hij zich, naar men verwacht te, tot het parlement zou richten in verband met de eisen van de open bare -anklager, dat hij zou worden gearresteerd. *s* Het katholiek onderwijs EEN katholieke school zonder ka tholieke onderwijzers heeft geen waarde. Het onderwijs, inzover het vorming en opvoeding is. ontleent zijn waarde aan degenen, die het geven. De per soonlijkheid van de onderwijzer drukt haar stempel op een geeft de waarde aan het onderwijs. Met dankbaarheid moet worden geconstateerd, dat het onderwijzers- corps aan onze katholieke scholen er naar streeft, om hun onderwijs, dat vorming en opvoeding moet zijn, te doen beantwoorden aan de hoge eisen, die er aan gesteld moeten wor den. Eén dier uitingen van zeer te waar deren activiteit zien wij in „Het Ka tholiek Schoolblad", waarbij sedert enkele maanden een inlegblad is „On ze School", weekblad voor paedago- giek en didactiek. In het laatste nummer begint de heer Böckling uit Enschede een serie artikelen onder de titel: „Wat doen we met de Schoolmis". Hij schrijft daarin o.m.: „Waarvan komt die massa men sen, die de kerk op Zondag ver zuimt? Waarvan komt die troep jongelui, die de Mis bijwoont alléén-uit- plicht? Waar vandaan die lui, die zonder kerkboek de Mis afwachten-tot-ie- uit-is? Zo kan ik nog wel even doorgaan, en ook wel. Er hapert iets aan ons onderwijs in dit opzicht. Zet nu maar een flink percentage op de schuld van de fabriek en de sport enz. enz. Dan blijft er nog genoeg over op ons debet." De heer B. wil een gedachtenwisse- ling uitlokken over de vraag, wat er moet worden gedaan met de School mis om daardoor de kinderen voor hun leven te schenken: kennis1 van, eerbied voor, liefde voor de Mis. Ook door velen, die niet direct be trokken zijn bij het onderwijs, zal de ze gedachtenwisseling met grote be langstelling worden gevolgd. Wij hopen onze lezers later conclusies, uit die gedachtenwisseling voortvloeiend, te kunnen mededelen. Een andere hoogst belangrijke vraag, die wij in aansluiting aan het bovenstaande menen te mogen stel len, is deze: wat doen wij om op de school te leren bidden, goed te bid den wat vanzelfsprekend heel iets anders is1, dan alléén het van buiten kennen van gebeden? Zowel ouders als alle anderen, die met de verheven taak der opvoeding zijn belast, kunnen de kinderen geen kostbaarder, geen waardevoller gave voor het leven meegeven, dan die welke zij hun hebben geschonken in: het leren bidden Terwijl wij hier schrijven over het katholiek onderwijs, doordringt ons weer eens opnieuw het levendige be sef, van welk een onschatbare waar de dat onderwijs is. Dat allen, die dit lezen, daarvan met ons mee diep overtuigd mogen zijn! Geldsmijterij IEDEREEN is er van overtuigd, dat het Militair Gezag, dat na de oorlog is opgedoken, om de zaken in ons land te regelen heel duur is geweest. Het desbetreffende afwikkelings bureau heeft nu in een boekwerk van 645 bladzijden met 11 bijlagen een uitvoerig verslag over de gedane uit gaven uitgebracht. Er is met geld gesmeten. Men kan dat constateren en over gaan Lot de orde van de dag. Maar daarmede is het rechtsbesef van ons volk niet voldaan. Daartegen komt in opstand het zuiver gevoel voor rechtvaardigheid'. Dat Militair Gezag moet nu wor den„gezuiverd".! Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Aanklacht was reeds ingediend Enige dagen geleden werd Pfeiffer, wiens partij reeds beticht was van fraude bij de nationale verkiezingen in Augustus, er van beschuldigd, dat hij verleden jaar als minister van Justitie de vrijlating van een gearres teerd lid der Hongaarse S.S. had be werkstelligd. De openbare aanklager eiste toen, dat de parlementaire on schendbaarheid van Pfeiffer zou wor den opgeheven, zodat er een aan klacht tegen hem zou kunnen worden ingediend en hij gearresteerd zou kunnen worden. Gistermorgen had Pfeiffer in het parlementsgebouw een onderhoud met minister-president Dinnyes, doch toen de voorzitter van het parlement hem uitnodigde zijn rede te houden, kon men hem niet vinden. Pfeiffer's naam werd in verband gebracht met de beweerde ontdek king van een spionnage-organisatie. De minister van Binnenlandse Zaken maakte namelijk enkele dagen gele den de arrestatie bekend van Varga, persoonlijk secretaris van Pfeiffer, en van Stirling, die lid van Pfeiffer's partij werd genoemd. Dr. FIDERKIEWICZ UIT POLEN GEVLUCHT? Naar te Ottawa verluidt in Poolse kringen, die dè huidige Poolse rege ring vijandig gezind zijn, is dr. Fider- kiewicz, de vroegere Poolse gezant te Ottawa, die 6 maanden geleden naar zijn land werd teruggeroepe. uit Polen gevlucht en bevindt hij zich thans op weg naar de V.S. „Wat thans in Polen gebeurt" zeide de dezer degen naar Engeland ge vluchte oppositie-leider Mikolajczyk, TEGEN MANIOE 25 JAAR GEëlST. Kolonel Alexandroe Georgescoe, de voornaamste aanklager in het pro ces tegen Manioe c.s., heeft tegen de Roemeense boerenleider de hoogst mogelijke straf, namelijk 25 jaar dwangarbeid, geëist. Manioe en Ion Mihalache, de plaats vervangende leider van de boeren partij zijn beiden schuldig bevonden aan 1 oogverraad, omddt zij zouden hebben samengewerkt met de leider van de Amerikaanse missie te Boeka rest. Bovendien zouden zij aan het buitenland hulp lebben gevraagd om de Roemeense regering omver te wer pen. Ook de andere beklaagden zijn schuldig verklaard aan een of andere vorm van verraad. De verdediger, de deken van de or de van advocaten te Boekerast, stelde de vraag of de handelingen van Ma nioe van een politiek of van een mis dadig karakter zijn. Hij somde een aantal punten op. die Manioe ten las te waren gelegd en die deze gedeel telijk kon onderschrijven. De verdediger verzocht aan he+ Hof om bij het vonnis rekening te hou den met de hoge leeftijd van Manioe, die 75 jaar is. DE STRIJD IN KASJMIR. Gisteren zijn de troepen van het dominion India op ongeveer 15 km. afstand van Srinagar, de hoofdstad van Kasjmir, slaags geraakt met een groep van zevenhonderd gewapende „invallers". Hoewel de Indische troe pen in de minderheid waren, slaag den zij erin 50 pet. van de vijandelij ke troepen te vernietigen. Er is echter nog geen sprake van een Indisch offensief, daar de hier voor. benodigde troepen ontbreken. De Indische strijdkrachten worden thans geconsolideerd, terwijl zij per vliegtuig versterkingen ontvangen, „betekent, dat het land steeds meer Tijdens de feestelijkheden te Walcheren: Te Middelburg boompje geplant door H. K. H. Prinses Juliana onder communistische controle komt en dat er meer druk op het volk zal worden uitgeoefend, ingevolge de vorming van de Kominform." Vol gens Mikolajczy zouden de commu nisten nog geen vijf procent van het aantal stemmen hebben, indien er vrije verkiezingen worden gehouden, maar de terreur heeft steeds grote re vormen aangenomen; de stemming is zeer gespannen. Hij zeide, dat de toestand in Polen verergerd is, om dat de communisten zeggen, dat de V.S. naar oorlog drijven en „vele Po len zich er toe hebben laten brengen dit te geloven". CONFERENTIE TOT STICHTING VAN EUROPESE TOLUNIE. Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat tien Europese landen de uitnodiging van de Benelux tot bijwoning van een conferentie om de mogelijkheid van stichting van een Europese tolunie te bestuderen, heb ben aanvaard. Het zijn Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ier land, Italië, Portugal, Turkije, Dene marken en Engeland. Voor de conferentie, die 10 Novem ber begint, zijn alle Europese landen, behalve Spanje en Duitsland uitgeno digd. Tevens wordt vernomen dat zes Britse dominions Noor wegen en Zwe den waarnemers zullen zenden, ter wijl Zwitserland als „genodigd lid" aanwezig zal zijn. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is bezig met het opstellen van de grote lijnen van het plan Marshall, waarmede men voor Vrijdag a.s. hoopt gereed te zijn, wan neer het voorlopige plan aan de Ame rikaanse begrotingscommissie zal worden voorgelegd. In wei-ingelichte kringen wordt verklaard, dat de gro te lijnen van het plan als volgt zullen worden vastgesteld: 1) De Ameri kaanse regering zal aan het Ameri kaanse Congres een bedrag vragen van 6 a 7 milliard dollars, buiten de 642 millioen dollars, welke nodig zijn voor de tussentijdse dringende hulp aan Frankrijk en Italië en van 400 millioen dollars voor de dringende behoeften van de bezette gebieden. De genoemde 6 a 7 milliard dollars Werkt de Kominform reeds in Italië? Het schijnt, dat de Kominform, de nieuwe naam d.er herleefde Komin tern, haar eerste proefnemingen doet in Italië. Het is anders nauwelijks te verklaren, dat Terracihi, de commu nistische voorzitter der Italiaanse Wetgevende Vergadering, door zijn eigen partij verloochend is. Dit ge schiedde naar aanleiding van een pers-interview, tijdens hetwelk Ter racini zich tegen internationale blok vorming verklaarde, omdat deze vol gens hem tot oorlog voert, en de wens te kennen gaf, dat de Sovjet- Unie en de Verenigde Staten tot een entente zouden komen. Hierop gaf de communistische partij in Italië een communiqué uit, waarin gezegd werd, dat het interview in genen dele de visie van enig leidend par tij-orgaan weergaf, en dat de gefor muleerde gezichtspunten niet over eenkwamen met de houding der partij. Wat had Terracini gezegd? „Het eerste was de Ver. Staten moeten doen is ophouden zich te be moeien met de binnenlandse aange legenheden der Europese staten. Hiermede wil ik niet zeggen, dat zij moeten ophouden zich te interes seren voor de Europesche aangele genheden, doch wel, dat zij moeten vermijden, om te trachten in te grij pen in de politieke toestanden der Epropese landen. Dezelfde regel geldt voor Rusland. De Europese na ties moeten vrij gelaten worden bij het oplossen van hun binnenlandse problemen, zonder inmenging van de de zijde der grote mogendheden. De Ver. Staten moeten ook vermijden cm het middelpunt te worden van de anti-communistische activiteiten", aldus Terracini. De voorzitter der Wetgevende Vergadering vervolgde: „Gezien <is huidige wereldpolitiek kan Italië geen bepalende factor zijn, doch indien een oorlog zou uitbreken, kan men er zeker van zijn, dat dit land met zijn 45 millioen inwoners zich zou keren tegen gelijk welke aanval ler." Dat mag je als trouw Moscoviet niet zeggen. Je mag hoogstens zeggen, dat iedereen zich afzijdig moet houden van inmenging in binnenlandse aan gelegenheden, tenzij hij gemachtigd is door Moskou. Voor Moskou gel den natuurlijk andere maatregelen, want daar is de ware democratie, zo als die elders niet te vinden is. Ivan Matteo Lombardi zeide onlangs, dat „hoofden dienen om te denken of om afgesneden te worden". Zij kunnen echter ook tot beide categorieën be horen en het is nu maar de vraag of Rerracini's hoofd daaronder valt. -4 LICHTE AFNEMING VAN CHOLERA-EPIDEMIE IN EGYPTE. In Egypte is een lichte afneming van de cholera-epidemie geregis treerd. Het gemiddelde aantal nieuwe gevallen is gedurende de laatste zes dagen van 1000 per dag tot minder dan 500 teruggelopen. 50 pet. dezer gevallen had een dodelijke afloop. ONWETTIGE LANDHERVORMING IN OOSTENRIJK. Hét Oostenrijkse departement van landbouw heeft op een persconferen tie bekend gemaakt, dat in toenemen de mate illegale landhervormingen door communisten in de Russische zóne van Oostenrijk plaats vinden- Het voorlopige bestuur van Neder- Oostenrijk zal morgen een speciale zitting houden als protest tegen het „eigenmachtig optreden van commu nistische functionarissen, die onder bedreiging met geweld land onteige nen". zouden bestemd zijn voor de financie ring van het economisch herstel van Europa voor het moeilijke jaar 1948. Het plan zou voorstellen, dat hulj. zal worden verleend tot in 1951. tepein- de de 16 landen, welke aan de confe rentie te Parijs hebben deelgenomen, in staat te stellen hun productie te verhogen. Voorts zou worden vastge steld, dat verdere hulp ieder jaar zal worden bepaald, waarbij rekening zal worden gehouden met de verkre gen resultaten en met de toestand van de beschikbare Amerikaanse hulp bronnen. 2) De Amerikaanse rege ring zou voorts aan het Congres ver zoeken een bedrag beschikbaar te stellen van 3 milliard dollars *oor de stabilisatie van de valuta der 16 Eu ropese landen. Wat de nog op te lossen problemen betreft, heeft een Amerikaanse per soonlijkheid verklaard, dat de Ame rikaanse regering niet van mening is, dat een overeenkomst met de 16 Eu ropese staten moet worden gesloten inzake het uitoefenen van controle op de uitgaven van de Europese lan den. Het is echter mogelijk, dat het Amerikaanse Congres hierop zal aan dringen en het zal dan noodzakelijk zün een tussenweg te vinden, waar bij de verzekering wordt verkregen, dat de ontvangen credieten en gele verde producten op de juiste wijze worden besteed. Wat het gebruik van de dollarcre- dieten betreft, zullen de Europese landen de volle vrijheid moeten heb ben om de goederen daar te kopen, waar zij het goedkoopst verkregen kunnen worden. VERMINDERING VAN DE EUROPESE VEESTAPEL VOORGESTELD. Door de commissie voor veevoeder van de wereld-voedselraad is aan laatstgenoemde instelling voorgesteld de veestapel in West-Europa te ver minderen, teneinde een zo goed mo gelijk gerechtvaardigd gebruik van de onvoldoende voorraden veevoeder te waarborgen. De commissie verklaarde, dat een dergelijke vermindering onvermijde lijk is, aangezien het onmogelijk is iets te ondernemen om het tekort aan veevoeder in de komende winter en lente te verlichten, al erkende zij, dat deze maatregel catastrophale gevol gen zal hebben op de toekomstige productie van dierlijke voedingsmid delen en op de gehele agrarische eco nomie van West-Europa. Volgens genoemde commissie zijn de totale oogsten van Nederland en Denemarken 20 pet. kleiner dan in 1946, terwijl er in beide landen een nog grotere achteruitgang is in de productie van hooi, wortelen en an dere soorten veevoeder. In vele Euro pese landen is1 de situatie even slecht en in sommige gevallen zelfs nog slechter. Als gevolg van deze tekor ten zal de productie van zuiverpro- ducten aanzienlijk dalen en zal er een belangrijke vermindering nood zakelijk zijn van de varkens- en pluimveestapel. DE GRIEKSE GUERILLA. Volgens een communiqué van het derde Griekse leger hebben de Griek se verzetslieden in de maand October 83 dorpen aangevallen, 218 huizen, winkels of openbare gebouwen in brand gestoken en geplunderd, 8 ge wone bruggen en 26 spoorwegbrug gen de lucht in doen vliegen en 11 wagons of locomotieven vernield. Van regeringszijde wordt het aan tal vluchtelingen uit de operatiezgne in de steden op 310.000 geschat. Tijdens de feestelijkheden te Wal cheren: Min. Pres. Attlee en zijn vrouw te West-Kapelle. In een tijd met zovele schier onop losbare Droblemen als deze is er moed voor nodig om aan de toekomst te denken. Zonder de moed van het optimisme kan men nauwelijks een lichtpunt ontwaren in het sombere beeld van geestelijk en materieel verarmd tijdsgewricht. Slechts met de moed van het optimisme kan men zich zetten aan de zware taak, om, op wel ke post dan ook, zijn schouders me de te zetten onder het ontzagwek kend werk der overwinning van on ze moeilijkheden. Dat geldt voor ieder, zowel voor u als voor mij. Voor ieder, zoowel voor u als voor mij, rijst dus vroeg of laat de vraag: waar moet dit optimisme vandaan kernen? Whar vindt het de vaste punten, waar de voet op rusten kan? Waar vindt het de motieven van zijn geloof in een betere toekomst? Ik spreek uit het diepst van mijn overtuiging wanneer ik u zeg, dat mijn eigen geloof, mijn vast geloof in een betere toekomst van het va* derland steunt op de overtuiging, dat. al de stormen van materialisme en geestelijke verwildering die over dit land gekomen zijn ten spijt, ons volk in zijn diepste wezen een Christelijk volk is gebleven. Een volk, dat in zijn overgrote meerderheid vast houdt aan Christelijke idealen en Christelijke levenspractijk. Zo lang dit blijft heeft ons volk een toekomst. Of dit blijft, dat hangt voor een aanzienlijk deel af van de vraag, hoe de belijdende Christen en met name de Katholiek in het leven naar Chris telijk beginsel en een Christelijke practijk vóórgaat. Hoe met name de Nede&andse Katholiek bepaaldelijk de offerbereidheid jegens zijn mede mens en meer bepaaldelijk jegens zijn jonge medemens, jegens de Ne derlandse jeugd, in wier handen de toekomst van het vaderland ligt, ver staat. Het is daarover, luisteraars, dat ik vanavond in het bijzonder enkele woorden tot u wil richten. Als oud-voorziter van een kinder beschermingsvereniging ken ik de vele vraagstukken, die met dit werk samenhangen, van nabij, en zo ook die brandende vraag: Waar blijven wij met de kinderen, die aan de zor gen ener voogdij-vereniging worden toevertrouwd, omdat zij geen ouders meer hebben die in staat zijn of waard zijn, hun de ouderzorg te ge ven? Voor enkele opmerkingen hierover, ben ik zeker van de aandacht van een ieder, die beseft, wat een kind is. Voor een voogdijkind dat is aus een kind dat aan de ouders moest worden ontnomen en een vereniging tot voogdes kreeg kan de vereni ging slechts op twee manieren zorgen: door het toe te vertrouwen aan een gesticht of aan pleegouders. In een gesticht ontvangt het de niet genoeg te prijzen toewijding van Broeders, Zusters of leken ver plegers; het is daar ongetwijfeld veilig geborgen het Inrijgt er een degelijke opvoe ding en een gedegen opleiding in een of ander vak of in huishoudelijke werkzaamheden. Maar er is iets, wat in een gesticht hoogstens kan wor den benaderd, nimmer geëvenaard: het is de sfeer, de geest van en de verhouding in een gezin, de persoon lijke zorg van een vader en een moe der voor elk hunner kinderen, het is de met onze mensennatuur gegeven liefde van ouders tot kind en van kind tot ouder; van dit alles kan een kind in een gesticht slechts een min of meer zwakke nabootsing vinden. De bel aan de poort van het ge sticht, de grote gangen en lokalitei ten, de slaapzalen, de maaltijden in groot-verband, zij zijn niet het ver trouwde belletje aan de voordeur, het misschien kleine, misschien ar moedige, maar toch zo knusse en ver- Clay over de komende winter in Duitsland Generaal Lucius Clay, de Ameri kaanse militaire gouverneur in Duitsland, heeft op de vergadering der Duitse staten in de Amerikaanse zóne te Frankfort verklaard, dat de vooruitzichten voor de komende win ter niet helemaal zo uiterst somber zijn als in de afgelopen twee jaar. Volgens Clay is het bestuur van de gecombineerde Engels-Amerikaanse zóne meer opgewassen tegen het op lossen der moeilijkheden. Hoewel de wereldvoedselpositie een verhoging der rantsoenen op het ogenblik niet toestaat, acht Clay de veronderstel ling gerechtvaardigd, dat het moge lijk zal zijn, de huidige rantsoenen te handhaven. Het gebrek aan steen kolen is volgens Clay vooral te wij ten aan de vervoersmoeilijkheden. De laatste weken heeft men met een lage waterstand te kampen. trouwde van gangetje of kamer in het ouderlijk huis, niet de wellicht karige, maar toch gezellige maaltijd, met ouders, broers en zuster onder el kander; en geen Broeder, Zuster of lekenverpleegster, hoe vriendelijk ook, kan het opnemen tegen vader of moeder, geen gestichtskameraadje kan een broertje of zusje vervan gen. Ik weet het: ook pleegouders kun nen de natuurlijke ouders doorgaans niet gehéél vervangen. Maar het ver schil kan zo gering zijn, dat het pleegkind, met de andere kinderen ten volle gelijk gesteld, en net als zij behandeld en opgevoed, zich in dat gezin geheel thuis gevoelt; en dan is het niet twijfelachtig, zoals thans xn opvoederskringen ook algemeen wordt aanvaard, dat als regel het nor male voogdijkind in een pleeggezin thuis behoort, en niet in een ge sticht. En daaraan ontbi-eekt nog ontzet tend veel, juist in deze tijd; de demo ralisatie tijdens en na de oorlog dwong er toe, een tot nu toe onge kend aantal kinderen aan de mis bruikte macht der ouders te onttrek ken; door een ontstellend gebrek aan pleeggezinnen moet voor alle kinde ren zonder onderscheid aan de poor ten der gestichten worden geklopt, en zij zingen open en namen op de kinderen, die werden aangeboden, ongeacht of zij normaal of abnor maal, moeilijke of makkelijke kinde ren waren En nu zijn die gestichten over- en overvol, en nog staan dui zenden kinderen als het ware te wachten, tot ook hun zal worden opengedaan, tot ook zij zullen worden weggehaald uit de verlaten heid en verwaarloosheid, uit de poel der maatschappelijke en morele el lende, waarin zij, door de onbe kwaamheid of plichtsverzaking van hun ouders, dreigen te verkommeren en ten onder te gaan. Wat nu! Nog meer gestichten? Zij zijn er niet, en er is ook geen ver plegend personeel meer om ook deze nog aan hun doel te doen beantwoor den. Neen pleeggezinnen, luisteraars, goede pleeggezinnen, dié zijn het, waaraan een schreeuwende behoefte bestaat. Gezinnen, bereid tot over name uit de gestichten van de peu ters, de normale meisjes en jongens, die in een gesticht niet thuis horen, bereid tot het openzetten van hun deur voor de kinderen, die nog bui ten staan, voorzover zij voor opna me in een gezin in aanmerking ko men. Niet, om zo een hulp in de huis houding, op het land of in de werk plaats te krijgen, maar om ze in de familiekring op te nemen als hadden zij er steeds toe behoord, om ook hun een plaatsje te gunnen in de kweekplaats van ouder- en kinder liefde. Het is daarom, dat het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming in deze week van 18 November een pleeggezinnenweek organiseerde om de aandacht van Katholiek Nederland te vestigen op de noodtoestand van die ongelukkige kinderen; een pleeg gezinnenweek, waarin Pers en Ra dio, Geestelijkheid, Katholieke Actie en St. Vincentiusvereniging samen spannen tot opwekking van alle Ka tholieken die hun deur voor zulk een kind kunnen openen. En als oud-voor zitter van dat Verbond gaf ik gaarne gevolg aan zijn verzoek, een beroep te doen op allen, van wie het stellen van deze daad van Christelijke Cha- ritas-bij-uitnemendheid mag worden verwacht. Een (coAAettje. De grote blijdschap gaat onbegre pen aan de niet blijde voorbij, zoals de mildste regen een steen een steen laat. Ook blijdschap stelt voorwaar den. G. F. Haspels. RADIOREDE VAN MIN. DR. P. J. WITTEMAN Christelijke beginselen en gezonde jeugdwaarborgen voor Nederlands toekomst QISTERAVOND heeft Z.Exc. dr. p. J. Witteman, minister van Binnen landse Zaken, zich voor de eerste maal na zijn benoeming tot minister in een radiorede in het bijzonder gericht tot de Nederlandse Katholieken en hen in een warm pleidooi aangespoord de talrijke verwaarsloosde kinderen, die overigens normaal zijn en zodoende in de gestichten ver- kommeren, op te nemen in het normale gezinsverband.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1