Ccicbe Qowtanl Polen wil Nederland heel Ind ië doen ontruimen VAN VELSEN DONDERDAG 30 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. TeJef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK waarin opgenomen DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN* 38e JAARGANG No. 11227 Abonnementsprijs f 0.30 per week, f 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post f 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. V De onderneming in de nieuwe samenleving IN een vergadering van de katholie ke werkgeversvereniging is het on derwerp: de onderneming in de nieu we samenleving door verscheidene sprekers belicht. En dit ii~ uit de discussie duidelijk gebleken: men had algemeen de over tuiging, dat de onderneming in de nieuwe samenleving een ander karak ter moet hebben, dan voorheen. „Het spreekt wel haast vanzelf, dat, gezien de dynamiek van het leven en de daarbij wisselende organisatievor men van de volkshuishouding, ook de ondernemersfunctie aan verande ringen is bootgesteld", aldus de voor zitter mr. dr. L. Regout. Maar, zo verklaarde later een der leden, de heer Ch. Stulemeyer, als wij de nood zakelijkheid van veranderingen in de ondernemensfunctie erkennen, dan imoeteif daarbij enkele verlangens on zerzijds in het oog worden gehouden: „Het prestige, de zelfstandigheid van de ondernemer moet gehandhaafd blijven". Met dit verlangen moet ieder verstandig mens het eens zijn, indien tenminste.de betrokkenen aan; de. begrippen „prestige" en „zelfstan digheid" een behoorlijke inhoud we ten te geven, „Prestige" is niet een zekere ver waandheid; en „zelfstandigheid" is niet een zekere eigenwijsheid en eigengereidheid Ook het program van de K.V.P. ver klaart nadrukkelijk, diat bij invoering van de medezeggenschap de zelfstan digheid van de leider in de onder neming moet gehandhaafd blijven. Maar, als hetzelfde lid later op merkt: „Intern bezien blijft de onder nemer de kapitein van het schip; voor wat de sociale sector betreft, is. een goed werkende ondernemingsraad on misbaar.'*' dan willen wij hierbij verklaren, dat de ondernemer „de kapitein van het schip" blijft zowel voor wat de „sociale sector" als wat het economonsche batreft^. maar niet een kapitein van de oude stem pel, doch een kapitein, die steeds, waar mogelijk, overleg pleegt met de bemanning van het schip, en aan hun mening grote waarde hecht. Wij zien geen scheiding tussen het sociale en economische ook niet waar het gaat om de vraag, of allen, die in de onderneming werkzaam zijn, daarover him mening kunnen geven. De tijd, waarin een arbeider kon mee praten over de sociale toestand in een onderneming is gevolgd op die. waar in hij over niets een mening mocht hebben. Maar eerstbedoelde tijd gaat nu ook alweer tot het verleden beho ren: egn zekere medezeggenschap van de arbeiders moet zich niet beperken tot alléén de „sociale sector", als men daaronder alléén verstaat de arbeids- en dienstvoorwaarden. De tijd, waar in dit een vooruitgang betekende, is, zoals gezegd, voorbij. Wij staan nu voor de eisen van een nieuwe tijd. Weerzinwekkend egoïsme In de winter 19441945, aldus „Trouw", toen ons volk in ellende ge dompeld was en door de hongerdood bedreigd werd, gaf de vrouw van een bunkerbouwer per week 30.000 gul den uit voor een dagelijks weerke rend eetfestijn, dat volgens een arme werkster, die het mocht aanzien, „een sprookje" was. Dezelfde bunkerbou wer gaf een verjaarspartijtje, waar hij zijn Duitse vrienden noodde, en besteedde er tienduizenden guldens aan om het z'-n gasten naar de zin te maken. Deze man, W. A. Christiaans, een vroegere waarzegger of psychometrist zoals hij zichzelf noemde, werd in 1943 aannemer en verdiende tot aan de bevrijding om en nabij vier mil- lioen. Hij kocht er huizen voor en tientallen bontmantels, oude schil derijen, waaronder een onbekende Italiaanse meester en een Rubens, kostbare antiquiteiten en een paar auto's. Hij baadde zich in weelde en hij wist niet hoe hij het geld moest uitgeven dat iedere week in bedra gen van enkele tonnen hem in de zak vloeide. Tot ten slotte de bevrij ding kwam en hij gearresteerd werd. Gisteren hoorde hij voor het Amster damse Bijzonder Gerechtshof tien jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Onder enorme belangstelling werd de Vredesteinfabriek te Enschede of ficieel geopend. Tijdens de rede van de Minister van Landbouw, Visserij en voedselvoorz. L. Manshol't. INDONESIË IN DE VEILIGHEIDSRAAD het debat over Indonesi voortge zet De Britse afgevaardigde Cadogan trok de resolutie, waarin werd' aan gedrongen op de vaststelling van een voorlopige demarcatielijn in ten gun ste van een Amerikaanse resolutie, waarin op partijen een beroep wordt gedaan door gezamenlijk overleg te komen tot naleving van de order staakt het vuren en de commissie van drie verzocht wordt partijen te hel pen bij het bereiken van overeen stemming daarover. In de resolutie wordt de commissie en partijen ver zocht de order „staakt het vuren" uit te leggen als het vermijden van het gebruik van strijdkrachten om het gebied, dat op 4 Augustus in handen van een der partijen was, te vergro ten. LEERLING ERGER DAN DE MEESTER. Polen maakte het gisteren nog bon ter dan leermeester Stalin net ooit gemaakt heeft. Polen verzocht nl. de Veil.gheid's- raad, Nederland te willen waarschu wen, dat de V.N. zich gedwongen zou den kunnen zien economische sanc ties, blokkade inbegrepen, toe te pas sen wanneer de Nederlandse strijd krachten in gebreke blijven de door de Veiligheidsraad gegeven order om het vuren te staken op te volgen De Poolse afgevaardigde, Julius Katz, zeide, dat het duidelijk is dat Neder land de order niet wil opvolgen. Hij diende een resolutie in, waarin de Veiligheidsraad wordt verzocht er bij de. Nederlandse regering op ran te dringen al haar strijdkrachten uit In donesisch .gebied terug te trekken en de Nederlandse regering te wijzen op Het feit, dat het niet voldoen aan de voorlopige maatregelen tot bijlqg- ging van het geschil het noodzakelijk zou kunnen maken strengere maat regelen te nemen. Nadat België en Australië hadden verzocht, de Commissie van Drie al le mogelijke steun te verlenen en geen oordeel over de kwestie te vel len alvorens de commissie rapport heeft uitgebracht, werd het debat tot Vrijdag verdaagd- Chileens parlement ver werpt communistische motie Tijdens een rumoerige zitting heeft de Kamer van afgevaardigden van Chili met 95 tegen 9 stemmen een motie .van de communistische parle mentsleden verworpen, waarin werd geëist, dat alle documenten, die als voorwensel gediend hebben voor het verbreken van de diplomatieke be trekkingen met de Sowjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en Joego-Slavië, de organisatie der V.N. worden Naar men verneemt zal het perso neel van de diplomatieke missie der S. U. in Chili van morgen af het land' per schip verlaten en zich naar de V. S. begeven. Joekof. de ambassa deur. vertrekt Maandag. AMERIKAANSE RATTEN NAAR BRUSSEL. Vierentwintig grote'bruine ratten ijn per Sabena vliegtuig van het La- guardiavliegveld te New York naar Brussel overgebracht, waar zij als proefdieren zullen dienen voor de be strijding van kinderverlamming in België. Zij werden afgeleverd aan dr. Lau- relle, voorzitter van de nationale bond tegen kinderverlamming. COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN ONTMOET SOEKARNO. Antara meldt, dat de commissie van goede diensten gistermiddag een bijeenkomst heeft gehad met Soekar- no, Sjarifoeddin en de vice-premiers Gani en Setyadjit. Er zijn' verder be sprekingen gevoerd met de Indone sische delegatie. De woordvoerder der commissie verklaarde dat „veel vor dering" was gemaakt. NEDERLANDS COMMUNIQUé. Het Nederlandse communiqué van gisteren meldt, dat de Nederlandse verliezen op 28 October, volgens de tot dusvere binnengekomen berich ten, bedragen 1 gesneuvelde en 1 ge wonde. Het communiqué meldt voorts verschillende kleine schermutselin gen. Ten Westen van Loemadjang verdreven de Nederlandse troepen een bende. Verwarde strijd in Kasjmir Naar een correspondent van Reu ter meldt, heeft een woordvoerder van de regering van Pakistan ver klaard, dat men veilig kan aannemen, dat Pakistan de inlijving van Kasj mir bij India niet zal accepteren. Er zou een bedreiging van de wereld vrede uit kunnen voortvloeien, daar Kasjmir overwegend door Mohamme danen is bevolkt. Pakistan is zeer be zorgd over de jongste gebeurtenissen in Kasjmir, waar gewapende lieden uit de Oostelijke Pendsjaab (behoort bij India) de laatste weken een ware terreur jegens de Mohammedaanse bevolking uitoefenen. De aankomst van Indische troepen te Srinager (de hoofdstad van Kasjmir) maakt de toestand waarschijnlijk nog ernstiger, aldus de woordvoerder. Verkenningsvliegtuigen van de In dische luchtmacht melden, dat ver sterkingen en voorraden voor de overrompelaars van Kasjmir'worden aangevoerd. Indische troepen, die de strijd met de indringers hebben aai gebonden, worden met artillerie b: stookt. Naast de Indische troepen vechten tienduizend man van de bur gerwacht van Kasjmir, 'n Klein aan tal der indringers is teruggeslagen terwijl anderen de verdedigers in ët rug aanvallen. De berichten over de strijd zijn zo verward, dat zelfs het militaire hoofdkwartier geen duide lijk beeld van de toestand' heeft. Het Britse Lagerhuis heeft Woens dagavond met 348 tegen 201 stem men een amendement van de opposi tie op het antwoord op de troonrede verworpen. Het amendement, dat Dinsdag door Winston Ohurchill werd ingediend, behelsde een beschuldiging aan het adres van de regering, die een partij politiek voerde, leiderschap miste, geen bestuursgeschiktheid bezat en niet de verzekering zou hebben ge geven, dat maatregelen genomen zou den worden ter bstrijding van de economische crisis. De Sowjet-Unie heeft het verzoek tot de V.N. gericht om te bepalen, dat de Sowjet-Russisch-Amerikaan- se bezettingstroepen begin 1948 Ko rea ontruimen. De S. U. had dit stand punt reeds in de politieke commissie naarr voren gebracht doch tot nog toe geen datum genoemd. De VB. daarentegen hebben voor gesteld, om de troepen tot na die ver kiezing in Korea te handhaven, tot dat een nationale regering is ge vormd. NIEUWE NEDERLANDS- AMERIKAANSE BANDEN FABRIEK. De minister van Economische Za ken, de heer S. L. Mansholt, heeft gistermiddag ter gelegenheid van het in bedrijfstellen van de N.V. Ne derlands-Amerikaanse autobanden fabriek „Vredestein" te Enschede, een rede uitgesproken. Spr. wees er op, dat Nederland in deze na-oorlogs- se jaren meer dan ooit de dringen de noodzaak voelt om met alle be schikbare middelen te streven naar een herstel van zijn geschokte volks welvaart. Als een der dichtst be volkte landen ter wereld meteen nog steeds toenemend arbeids-yermogen moet ons land, dit streven op de al lereerste plaats richten op de schep ping van blijvende werkgelegen heid. De opening van deze nieuwe onder neming, aldus minister Mansholt, zal kunnen bijdragen tot de econo mische ontwikkeling van ons land. Met name een goed functionnerend verkeersapparaat, waarvoor de pro ducten van dit bedrijf een onmisbare schakel zijn, is voor deze ontwikke ling van de allergrootste betekenis. Wanneer deze fabriek in bedrijf zal zijn genomen, zal het binnenlandse verbruik nog voor een groter deel kunnen worden gedekt door eigen productie. Mede namens de regering wenste minister Mansholt vervolgens directie en commissarissen van de Neder land-Amerikaanse autobandenfabriek „Vredestein" geluk met de bereikte resultaten. De tot standkoming van deze fa briek te Enschede is het resultaat van de samenwerking tussen de „Ameri can Goodrich Company" en de Neder landse rubberfabriek „Vredestein", een samenwerking tussen Amerikaan se en Nederlandse zakenlieden en technici. Spr. sprak de hoop uit, dat dit eer ste voorbeeld van een dergelijke sa menwerking een verdere ontwikke ling van de vriendschappelijke eco nomische betrekkingen tussen beide landen tengevolge moge hebben. Hier een overzichtsfoto van de rechtszitting tegen Han van Meege- in het Gerechtshof te Amsterdam De belangrijkste kroongetuige, Hoo- gendijk voor 't hof De zaal leek wel 'n museum want vele bewijsstukken waren in de zaal opgehangen. Van alle delen der wereld uit volgt men met grote belangstelling dit proces. De zwarte lonen in het bouwbedrijf Dinsdagmiddag hebben een aantal werkgevers en werknemers in de bouwbedrijven van Maastricht en om geving vergaderd met de inspecteur directeur van het rijksarbeidsbureau voor het Zuiden en de directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaux van Heerlen en Maastricht. De bijeenkomst stond onder lei ding van mr. Werner, inspecteur-ge neraal van het rijksarbeidsbureau. Doel der besprekingen was om een einde te maken aan de zwarte bouw- lonen, welke niettegennstaande alle voorschriften en bepalingen, in het bouwbedrijf nog steeds schering en inslag zijn. Gebleken is, dat de betrokkenen zelf graag willen meewerken om nor male verhoudingen ter naleving van het collectief arbeidscontract de re gelingen bij aanstelling en ontslag, en goedkeuring ter tewerkstelling te bereiken, maar dat men onder dwang der omstandigheden handelde. Resultaat van de besprekingen was, dat men zich verbond om de gelden de bepalingen voor contracten en uitspraken vanwege het college van rijksbemidelaars na te komen. De aannemers zullen per circulaire wor den ingelicht. 4 Arbeiders door landmijn gedood Drie gewonden, schaftkeet geheel verbrijzeld Terwijl zeven arbeiders, die als D.U.W.-arbeiders bij de Ned. Heide Mij. graafwerk verrichten aan de Lin ge bij Echteld (Betuwe), gisteren in een houten keetje^ aan het schaf ten waren, weerklonk een hevige ont ploffing. De gevolgen wagen ver schrikkelijk: drie arbeiders werden op slag gedood, een vierde zo ernstig gewond dat hij gisteravond is overle den, terwijl de drie anderen ernstige verwondingen opliepen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis te Tiel over. gebracht. De houten keet werd volko men 'verbrijzeld. De juiste toedracht is nog niet be kend, maar het is vrijwel zeker dat de explosie veroorzaakt is door een van de vele mijnen of bommen, die nog steeds in de Betuwe liggen ingegra ven, als lugubere herinnering aan de tijd dat de Betuwe frontgebied was. Het is nog niet uitgemaakt of de mijn zich in de grond onder het tentje be vond, dan wel dat de arbeiders de mijn uit de Linge hebben opgevist en naar de keet hebben getransporteerd. De slachtoffers zijn allen uit Nijme gen afkomstig. Gedood werden de 48- jarige J. F.#Janssen, de 21-jarige P. A, Otten, de 47-jarige P. van der Lin den en de 58-jarige W. Baste. De ge wonden zijn: P. de Jager. T. Marneef en A. T. Plink. Een achtste arbeider bleef gespaard omdat hij juist naar een café in de nabijheid was gegaan. Tilburgse wevers staken Een nieuw conflict bedreigt op het ogenblik de Tilburgse textielnijver heid. Bij acht fabrieken ligt, aldus het „Alg. Dagblad", het werk in de we verij stil, waardoor deze bedrijven niet meer kunnen werken. Tot heden ontvingen vele arbeiders een totaal aan loon dat tengevolge van de premies een stuk uitging bo ven het z.g. plafondloon. Er is echter een nieuw collectief contract bindend geworden. Daar geen enkel loon plus premie boven het maximum uit mag gaan, betekent deze regeling voor vele ar beiders een loonsverlaging. Op verscheidene fabrieken namen de arbeiders dit niet en sommigen zijn reeds in staking gegaan. Boven dien zijn de arbeiders ontevreden over de indeling van Tilburg in de derde klasse. Hoewel van arbeiders- zijde is geprotesteerd tegen de hand having van deze indeling en langs par lementaire weg is gevraagd of deze gemeente niet beter in de tweede klasse kon worden ingedeeld, waar door hogere basisionen mochten wor den uitgekeerd, heeft de regering de indeling toch gehandhaafd. ONTSLAG AAN AMBTENAREN DER VOEDSELCOMMISSARIATEN De Minister van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening en ir. S. L. Louwes namens het bestuur van het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd, hebben eer schrijven gezonden aan het personeel, werkzaam onder het ressort van be doeld rijksbureau. Medegedeeld wordt, dat de perso- neels-uitgaven, welke tot dusver uit het Landbouw-Crisisfonds wenden bestreden, met ingang van het dienst jaar 1948 op de Rijksbegroting wor den opgenomen, in verband waarmee het dienstverband met de Stichting voornoemd tegen 1 Januari wordt op- Het ligt in de bedoeling de ambte naren, die niet in dienst zijn van Bureau van een Provinciale Voedsel- commissaris en wier dienstverband niet om een andere reden moet wor den beëindigd, in directe dienst van het Rijk aan te stellen. Wat betreft de ambtenaren, werk zaam bij de Provinciale Voedselcom- missarissen, wordt medegedeeld, dat het in het voornemen ligt, hen in de gelegenheid te stellen per 1 Januari 1948 in dienst te treden van een der Bedrijfsschappen voor de Voedsel voorziening. tenzij van hun diensten na 31 December 1947 geen gébruik meer zal worden gemaakt. Dit schrijven heeft aldus de „Tijd" vanzelfsprekend zeer veel beroering in de kringen der ambtenaren ge wekt, daar men thans geheel in het onzekere verkeert. In het gunstigste geval aldus is men van mening, zul len de arbeidsvoorwaarden slechter zijn dan die, waaronder men nu werkt. LITERAIRE STUDENTEN BEZORGD OVER M.O. EN V.H.O. De Bond van Literaire studenten- faculteiten, vertegenwoordigende de literaire faculteiten van Leiden, Ltrecht Amrcedam, Groningen en Nijmegen besloot in een gisteren te Utrecht gehouden vergadering, een request te zenden aan de minister van O. K. en W. waarin de literaire studenten hun bezorgdheid uitspre ken over de hachelijke toestand waar in het middelbaar en het voorberei- dend hoger onderwijs zich tengevolge van de sociale positie der leraren bevindt. De studenten achten zich bij deze kwestie ten nauwste betrokken. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 2 t.m. 15 NOVEMBER 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie Q) Q-03 diversen 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel Q-04 diversen 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gr. versnaperingen Q-05 diversen 250 gram zachte zeep BONKAARTEN KD, KE 711. (Serie Q) Q-13 diversen 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits Q-14, Q-15, 250 gram suiker, bo- Q-16 diversen terhamstrooisel enz. of 500 gram, jam, stroop enz. of 250 gr. versnaperingen Q-17 diversen500 gram zachte zeep Q16 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits. BONKAARTEN MA, MD, MH 712 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie Q) Q-ll suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen TABAK- EN VERSNAPERINGS- KAARTEN ENZ. QA, QB QC 711 Q-01, Q-03 2 rantsoenen siga- tabak retten of kerftabak Q-01 versn. 200 gram versnape ringen of 200 gram suiker, boterhamstr. enz., of 400 gram jam stroop enz. Q-03 versn100 gram versnape ringen of 100 gram suiker, boterhamstr. enz. of 200 gram, jam stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 31 October worden gebruikt. VOOR.... DAMESHOEDEN HERENHOEDEN KINDERHOEDEN DONKERSTEEG 3, LEIDEN - TEL. 21406 S^aat van beleg in Egypteafgekondigd De Britse radio meldt, dat de re gering van Egypte heeft besloten met het oog op de Cholera-epidemie, die onrustbarende vormen aanneemt, het gehele land de staat van beleg af te kondigen. Door de staat van beleg, waarbij Nokrasjy Pasja, de premier, als gou verneur-generaal zal optreden en mi litaire gouverneurs voor iedere pro vincie worden aangesteld, zullen de volksgezondheidsautoriteiteh in staat gesteld worden alle hulpmiddelen in het land in de strijd tegen de Oholera, aan te wenden. Zij zulen ziekenhui zen, transportmiddelen en pharma- ceutische artikelen kunnen vorderen, terwijl regering drastische maatrege len zal kunnen nemen tegen mensen, die de anti-Choleravoorschriften overtreden. De laatste 24 uur zijn in Egypte 442 personen aan Cholera gestorven, terwijl 825 nieuwe gevallen zijn ge signaleerd. NOODKREET VAN A'DAMSE LERAREN. Vier en twintig rectoren en direc teuren van Amsterdamse scholen voor V.H. en M.O. richten zich met een schrijven tot het Ned. volk, waar in zij er op wijzen, dat dit onderwijs in groot gevaar verkeert. Wanneer niet spoedig krachtdadig wordt irige grepen en maatregelen ter verbete ring van de bestaande noodtoestand worden genomen, zullen de ernstige tekorten, die reeds duidelijk aan de dag treden, in snel tempo tot cata strofale gevolgen leiden. MIJNHARDT ZENUWTABLETTEN kalmeeren zenuwen EXTRA SUIKER MET ST. NICOLAAS EN KERSTMIS. In verband met St. Nicolaas en Kerstmis zal twee maal een extra lantsoen van 200 gram suiker wor den verstrekt. Deze extra suiker wordt voor alle leeftijdsgroepen be schikbaar gesteld. EXTRA BRANDSTOF BIJ INKWARTIERING EN BEVALLING. Van 1 November 1947 tot en met 30 April 1948 kunnen extra brand stoffen worden verstrekt wegens in kwartiering van militairen. Formulie ren kunnen bij de plaatselijke distri butiediensten worden afgehaald. Dit kan zowel door de kwartiergever als door de kwartiernemer geschieden. Van 1 November zal wederom een rantsoenbon voor één eenheid vaste brandstoffen worden verstrekt bij be vallingen. De uitreiking van deze bon zal geschieden tegelijk' met de derde verstrekking van kaartjes voor extra levensmiddelen. Indien deze derde verstrekking reeds vóór 1 November is geschied, zal de brandstoffenbon uitgereikt worden tegelijk met de stamkaart, textielkaart en levensmid delenkaart van de baby. Desgewenst kan men een extra hoeveelheid gas of electriciteit verkrijgen in plaats van een brandstoffenbon. ANTI-ROKERS KUNNEN GERUST ZIJN Zoals gemeld1 hebben de Neder landse vereniging voor Natuurge neeswijze en de Nederlandse Anti- Tabaksbond zich onlangs per adres gewend tot de directie van de Ne derlandse Spoorwegen, over het ro ken in coupé's „niet roken" De besturen van de vereniging en de bond hebben nu het volgende scrijven van de directie der N.S. ontvangen; „Het personeel, waaronder contro leurs in burgerkleding heeft opdracht gekregen streng toe te zien op de na leving van het verbod „Verboden te roken" en tegert bewuste rokers pro ces-verbaal op te maken, zonder voorafgaande waarschuwing. Wordt in niet-doorlopende rijtuigen, waar de reizigers niet steeds door het per soneel te bereiken zijn, het rookver bod overtreden, dan is het gewenst, de conducteur te waarschuwen." £m (LoJiA&Uie. „De katholieke gemeenschap schiet te kort in verovering door liefde". Dr. ir. F. Teilegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1