3)e Êcicbc Soii/xant Gaat de generaal naar Parijs? 130.000 Nederlanders verkeren in Duitsland in barre nood Indonesië en de Veiligheidsraad Engeland zet ontmanteling van fabrieken door 3Co'de Qotf Engelse katholieken niet bij de koning De bisschoppen en de Duitse grondwet DINSDAG 28 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 3Se JAARGANG No. 11225 Abonnementsprijs f 0.30 per week, 1.30 per maand, f 3.90 per kwartaal. Franco per post /4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1,50. DE DREIGENDE SCHADUW VAN DE GAULLE Uit goede bron wordt vernomen, aldus meldt het Franse persbureau AFP, dat generaal de Gaulle binnenkort Colomba-les Deux Eglises zal verlaten om zich naar Parijs te begeven. De Gaulle heeft dit besluit ge nomen tengevolge van de ontwikkeling der politieke situatie. Partijen bepalen hun houding De Franse communistisohe partij heeft in antwoord op generaal de Gaulle's eis ten aanzien van het hou den van nieuwe verkiezingen een verklaring uitgegeven, waarin alle „tegenstanders van het fascisme" worden opgeroepen om zich bij de communisten te voegen teneinde de weg te blokkeren", die de generaal volgt. Het bestuur van de Franse socialis tische partij heeft twee communi ques uitgegeven, het ene gericht te gen de communisten het andere te gen generaal de Gaulle. De commu nistische partij is voor een groot deel' verantwoordelijk voor de successen, die de Gaulle's partij bij de verkie zingen heeft geboekt, aldus het eerste communiqué. Het is de onderworpen-, (heid aan de politiek van Moskou, te Warschau bevestigd, welke een deel van het Franse volk in een nieuw blok heeft gedreven. Het bestuur heeft daarom besloten onmiddellijk in contact te treden met die democraten, die oprecht zijn en gelijkelijk gekant tegen de dictatuur van één man of één partij, in de eer ste plaats met de MRP, met die radi calen, die trouw blijven aan de repu blikeinse idee, alsmede met het alge meen vakverbond en het verbond van christelijke (katholieke) arbeiders. In het tweede communiqué wordt gezegd, dat de Gaulle's jongste uitla tingen zuiver de traditie van het Bo- napartisme en Boulangisme volgen. Alleen een vereniging van krachten is in staat om de weg naar het Caesa risme te blokkeren. Naar verluidt is de meerderheid van de afgevaardigden der MRP (ka tholiek» i) die gasteren de gehele dag hebben- vergaderd vijandig gezind je gens een ontbinding van het parle ment en jegens de beweging van de Gaullé. Twee afgevaardigden, zijn uit de partij getreden, maar de meeste partijleiders met inbegrip van Pierre Teitgen, minister voor de gewapende machten, staan de vorming voor van een sterke centrumpartij door de nauwste samenwerking met de socia listen. REGERING ZWICHT VOOR STAKINGS-DREIGEMENT. De Franse regering heeft het ge vaar van een spoorwegstaking afge wend door de spoorweg-employé's voor ongeveer 80 in hun wensen tegemoet te komen. Het is niet be kend, hoeveel dat de staat kost. De ambtenarenbond en de bond van postbeambten heeft aangedrongen op het verkrijgen van verdere concessies met ingang van 1 November. Volgens waarnemers was de toon van hun re soluties echter minder beslist dan ver leden week. De vakverenigingen schijnen op het ogenblik besloten te hebben een voorzichtiger politiek te voeren en de politieke ontwikkelin gen af te wachten. Hoe langer hoe meer wilde zwijnen De wilde zwijnen-invasie in Zuid- Limburg begint bedenkelijke afme tingen aan te nemen. Na de troep wilde zwijnen, \yelke midden an Maastricht kon worden neergescho ten, blijken er toch nog overal van deze ongewenste gasten rond te zwerven in Zuid-Limburg. In de nabijheid van Eijgelshoven is Vrijdag een troep van niet minder dan 21 wilde zwijnen gesignaleerd. Men heeft echter tevergeefs jacht op deze dieren gemaakt. Er zwerft ook nog als een zg. „solitair", een enorme wilde zwijnenbeer rond, die, volgens mepsen, die ditgevaarte hebben gezien, wel 175 tot 200 kilo móet wegen. Bij een drijfjacht in de omgeving van Bunde én Geulle is eveneens een wild zwijn ontdekt. Het werd opgejaagd en aangeschoten, waarna het een tijdlang door de be bouwde kom van Bunde rondge dwaald heeft. Later is het beest naar het nabijgelegen bos teruggekeerd en daar hebben de jagers het met een welgemikt schot kunnen neerleggen. iuig uei puiuictie MIUUUC. Vliegramp in Grieken land eist 44 doden Alle vier-en-veertig inzittenden van het Zweedse vliegtuig dat dezer dagen in Griekenland is neergestort, zijn om het leven gekomen. Uit Stockholm wordt gemeld, dat de pi loot van het toestel een Engelsman was, Douglas genaamd. De overige le den van de bemanning waren Zwe den. De passagiers behoorden tot di verse nationaliteiten. De Nederlandse nationaliteit wordt niet genoemd. De Veiligheidsraad heeft gistermid dag het debat over de Indonesische kwestie voortgezet, waarbij het con sulair rapport de hoofdschotel vorm de- De eerste spreker was de afge vaardigde van India, Pillai. Hij was de mening toegedaan, dat de verant woordelijkheid voor de voortzetting van de oorlog in Indonesië na de re solutie inzake het staken van het vu ren aan de Nederlandse regering moest worden toegeschreven. Nadat nog de Indonesiërs Palar het bekende republikeinse standpunt von herstel der demarcatielijnen van vóór de politonele actie verdedigd had, werd de zitting verdaagd tot Woensdag. DJOKJA WIL GEEN OOST- INDONESISCHE VERTEGEN WOORDIGERS. In een officieel adres tot de voor zitter van de 3-mogendhedencommis- sie heeft Sjarifoeddin gisteravond gezegd, dat de veel omvattende be sprekingen buiten Indonesië dienen te worden gevoerd en wel in een land, dat boven de controvers tus sen Nederland en de republiek is ver heven. Voorts heeft de republkein- se minister, van Voorlichting nog ver klaard, dat in dit geschil uitsluitend 2 partijen in het geding zijn. Deze verklaring vindt haar aanleiding in de berichten van Nederlandse zijde dat vertegenwoordigers van Oost-In- donesië aan de besprekingen zullen deelnemen. De republikeinse minister wees er op, dat ook in de Veiligheids raad de Oost-Indonesische afgevaar digden waren afgewezen, daar zij niet in het geschil waren betrokken. Hij voegde er aan toe, dat, indien Oost-Indonèsië zich toch partij voel de in deze aangelegenheid, het vol doende door zijn Nederlandse part ners wordt vertegenwoordigd. Ophitsende propaganda veroordeeld Wysjinsky was rustig. Andrei Wysjinsky, de Sowjet-afge- vaardigdc, heeft in de politieke com missie een Pools amendement ge steund, dat Maandag werd ingediend met de bedoeling dat gedeelten uit 't Sowjet-voorstel waarbij de V.S., Tur kije en Griekenland verantwoordelijk gesteld worden voor oorlogspropa ganda, te schrappen. Het Poolse amendement verzoekt slechts „alle vorm van propaganda in welk land ook gevoerd, die de vrede zou kun nen bedreigen" te veroordelen. Wysjinsky, die zeer rustig sprak, zeide, dat hoewel het Poolse voorstel niet geheel voldeed', daar het de lan den waar oorlogspropaganda werd gevoerd, niet aanduidde, hij niette min bereid was hét te accepteren. Wysjinsky's verzoenend gebaar verraste de aanwezigen. Zij keken el kander verbaasd aan, terwijl zij dé Prinses Juliana en Prins Bernhard hebben een bezoek gebraoht aan Goeree en Overflakkee. Burgemeester D. Rijnders begroette de hoge gasten bij hun aankomst met het ss „De Minister C. Lely" koptelefoons tegen hun oren geklemd hielden. Ofschoon verscheidene leden erop aandrongen, dat Rusland de he le resolutie zou intrekken, voldeed Wysjinsky toch niet aan dit verzoek. Vervolgens werd elk der vier para grafen, waaruit de resolutie bestond, gestemd. Zij werden alle vier met grote meerderheid verworpen. Na de verwerping der Sow jet-reso lutie aanvaardde de commissie een stemmig een gemeenschappelijke re solutie van Australië, Canada en Frankrijk. Deze resolutie veroordeelt iedere vorm van propaganda, die de vrede zou kunnen bedreigen of agressie zou kunnen uitlokken. Ver der doet zij een beroep de regeringen van de leden-staten der V.N. de landen door alle mogelijke middelen van publiciteit en propaganda te be vorderen en de verspreiding van alle berichten, waarin het verlangen van de volken naar vrede wordt uitge drukt, aan te moedigen. Dit is de eerste keer, dat de com missie omtrent een belangrijk twist punt overeenstemming bereikt heeft. Amsterdam neemt proeven met een systeem om schoolkinderen van de in drukke omgeving gelegen scholen, veilig te doen oversteken. Een drietal jongens van 12 a 13 jaar zijn hiertoe uitgerust met een verkeersschijf en een witte bandelier, en hebben de opdracht hun schoolmakkertjes veilig door het drukke verkeer te loodsen. Een jeugdig verkeersagent je bij de uitoefening van zijn plicht. DE MOORDPARTIJ TE SANKT PETER. De politie veronderstelt, dat de moordpartij in het Oostenrijkse dorp Sankt Peter, op een vooropgesteld plan van een bende zwartehandela- ren berust heeft. Het zou hier een vereffening gegolden hebben. De plaatselijke bevolking is er namelijk van op de hoogte, dat Esteria, de vader van een der uitgemoorde fa milies, betrokken was bij zwarte handel op grote schaal en dat smok kelbenden uit de Amerikaanse zone vaak dés nachts het eenzaam gelegen huis bezochten. Men vermoedt, dat de bende internationale relaties heeft. JN HET BRITSE LAGERHUIS is gisteren de kwestie Duitsland ter sprake gekomen. John Hynd, de vroegere minister verantwoordelijk voor de Britse politiek in Duitsland', critiseerde het beleid in de Britse zóne, vooral wat betreft de systematische ontmanteling van fabrieken, tengevolge waarvan de zo noodzakelijke verhoging van de productie wordt verhinderd. De Britse politiek kon slechts slagen als de Duitse be volking wil meewerken. Rede van Bevin in het Lagerhuis Bevin, de minister van buitenland se zaken, zeide in zijn antwoord dat de regering vasthield aan de princi pes zoals uiteengezet in zijn rede van 22 Oct. van het vorige jaar. Duits land moet nimmer meer een bedrei ging voor de veiligheid in de wereld kunnen worden. Er moet een consti tutioneel apparaat komen en een be hoorlijke levensstandaard. De moeilijkheden bij het maken van Duitsland tot een economische eenheid kunnen niet alleen aan de Sowjets worden toegeschreven, aldus Bevin. De Fransen hebben ook menig voorbehoud gemaakt. „De economi sche eenheid is niet tot stand geko men. De Sowjetzóne heeft herstelbe talingen uit de lopende productie moeten verrichten. Hoe het in die zóne precies is, kan ik niet zeggen. Wij komen slechts» weinig te weten. De terugslag op onzè zóne is echter verschrikkelijk geweest. De bevol king is van 20 tot tussen de 22 en 23 millioen zielen gestegen, een toename van 13 procent. Vluchtelingen stroom den binnen en het strekt de Britse re gering tot eer, dat zij hen niet terug zond. De beste arbeidskrachten voor de industrie zijn krijgsgevangen of elders in Europa tewerkgesteld en wij moeten in onze zóne de industrie op bouwen met ongeschoolden. Bevin zeide, tegenstander van her stelbetalingen uit de lopende produc tie te zijn bij het huidige lage peil der industrie. Herstelbetalingen vor men echter een integrerend deel van het economische plan voor Duitsland en moeten worden verricht uit de door Hitler ten behoeve van de oor logvoering opgebouwde industrie. Dit is voor de veiligheid van het groot ste belang. Duidelijke fouten in het ontmantelingsschema zullen evenwel worden onderzocht, wanneer zij on der de aandacht worden gebracht. Men moet niet uit het oog verliezen, aldus de minister, dat vele buurlan den van Duitsland van een groot deel van hun industriële capaciteit zijn beroofd. Deze landen hebben recht op vergoeding en hier past geen week hartigheid jegens de Duitsers". De vlucht van Mikolajczyk De Britse regering heeft gisteren aan de gevluchte Poolse oppositielei der Mikolajczyk een toevluchtsoord beloofd. Mikolajczyk bevindt zich thans, naar men gelooft, te Stockholm. De vrouw van de Poolse politicus is in Londen gebleven sedert haar man meer dan twee jaar geleden naar War schau terugkeerde en men gelooft daarom, dat Mikolajczyk zich in Lon den zal vestigen. Een woordvoerder van de Poolse regering heeft medege deeld dat een onderzoek gaande is om na te gaan hoe hy ontsnapt is. De linkervleugel van de Boeren partij heeft zich reeds meester ge maakt van het hoofdkwartier en van het partij orgaan „Gazeta Ludowa". Mikolajczyk's heengaan wordt daar om beschouwd als het einde van de Poolse oppositie. De verdwijning heeft in geheel Po len beroering gewekt. Welingelichte waarnemers zijn van oordeel, dat Mi kolajczyk met voorkennis- der (com munistische^ regering het land verla ten heeft. Zij geloven, dat de regering zulk een oplossing geprefereerd heeft boven een arrestatie en berechting, daar zij gezien heeft ,hoe fel de we reld reageerde op de terechtstelling van Petkow NEDERLANDS GESCHENK VAN BLOEMBOLLEN AAN OSLO. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis te Oslo in 't voorjaar van 1948, op welk tijdstip Oslo tevens het 900-jarig bestaan viert, zal de Nederlandse regering' een zending bloembollen ten geschen ke aanbieden. De regering wordt hier toe in staat gesteld door het cen traal bloembollencomité, aan wie de bollen toebehoren. De bloembollen, die inmiddels in Oslo zijn aangekomen, zullen nog deze herfst worden gepoot. Ervaringen van Henri de Greeve Over de rondreis door West-Duits- land van de zeereerw. heer Henri de Greve vernemen wij nog de volgende bijzonderheden. Op Woensdag 22 October bezocht Z. E. Duisburg, waar hij in het Stads theater 700 mensen toesprak. Hier had ook een speciale ontvangst door de Ned. Rijnvaartmissie plaats. In Aken was de volgende dag in de Technische Hochschule eenzelfde aan tal personen aanwezig. Van het op treden in Aken werd een speciale ra- dio-repoftage op platen opgenomen, die binnenkort zal worden uitgezon den. In Keulen bezocht pater de Greeve een z.g. „Hochbunker", een enorm bouwwerk, 'n massief blok beton zon der enig licht van buiten en met wei nig lucht, waarin honderden mensen wegens woninggebrek hun toevlucht 'gezocht hebben. Bij het zien van de mateloze misère, die hier heerste, werd hij plotseling zo door med'elijden bevangen, dat hij zijn eigen lunch-pakket voor de dag haalde en begon uit te delen. Een tragi-comisch incident deed zich hier bij voor, toen een der bewoners van de bunker, een Duitse vrouw, plotse- ontdekte: „Meine Vorfahren waren auch Hollander"! Op de gehele reis werd Henri de Greeve vergezeld door de directeur van de Ned. Caritas-Missie, drs. B. Körver O.F.M. Hij voerde besprekin gen met verschillende Nederlandse consuls en vooraanstaande leden van de Ned. kolonie, om-zich op de hoog te te stellen van de noden der Neder landers en van de omstandigheden, waaronder ze leven. Zijn bezoek aan onze landgenoten werd alom op hoge prijs gesteld en heeft daarom zo'n die pe indruk gemaakt, omdat hei de eer ste maal was, dat een Nederlander de Hollanders in Duitsland na de be vrijding toesprak. Hartstochtelijk ver langen deze mensen naar contact met het vaderland. Wie Zaterdag j.l. geluisterd heeft naar het lichtbaken, van pater de Greeve, waarin hij zelf reeds verslag deed van zijn reis door Duitsland, zal zonder twijfel ond'er de, indruk ge raakt zijn van de schrikbarende no den, waaronder behalve de Duitsers zelf ook de ongeveer 130.000 Neder landers, die heden nog in Duitsland leven, gebukt gaan. Men heeft het van hem gehoord geen groenten, geen fruit, zalf zo goed als geën aard appelen, geen textiel, geen schoenen, geen brandstof krijgen deze mensen. Zelfs aan de allerelementairste le vensbehoeften is een bijna volkomen gebrek. (En wij hier in Nederland?) En dat, terwijl onze landgenoten, door de bezetter gelijkgesteld met de Duitsers, bovendien meestal door dé Duitsers zelf nog achtergesteld wor den bij hun eigen „volksgenoten". Mogen wij de Nederlanders in Duits land veroordelen, omdat zij daar des tijds hun fortuin zochten, d'at zij mis schien in eigen land niet konden vin den? Henri de Greeve zeide van de Duitsers: „onze Nederlandse proble men en noden zijn van speelgoed-for maat," vergeleken bij de hunne''.... maar, onze landsliedten leven temid den daarvan! Laat ons thans wederom een voor beeld van ware naastenliefde geven en wel ten behoeve van onze eigen landgenoten, 'die het ginds zo zwaar te verduren hebben. Kan men helpen, men zende zijn gaven naar de Nedl Caritas-Missie te Sittard, die voor een juiste verdeling zorgt draagt. „Maasbode". BINNENLAND. De industrieel A. M. Dekkers te Hengelo is door een auto aangereden en aan de gevolgen overleden. Drie dodelijke ongelukken wor den uit Den Haag gemeld. In de Weimarstraat geraakte de 49-jarige wjelrijdster G. H. onder een tramlijn en is spoedig daarna overleden. Op de Benoordenhoutse- yweg vond een aanrijding plaats tus sen een personenauto en de 54-jarige J. F. K., tengevolge waarvan deze schedelbasisfractuur opliep en ter plaatse overleed. Op de hoek van de Vaillantlaan en Hobemastraat is bij een botsing met een vrachtauto de 30jarige ambtenaar H. van der W., die er met een motor reed, dodelijk gewond en enkele uren later overle den. De Helmondse politie heeft de hand gelegd op de 20-jarige G. B. uit Helmond, die in een tijdsbestek van een maand ruim 100 meter be drukte katondoek ontvreemd had bij de N.V. van Vlissingens Katoenfa- brieken te Helmond, en op de 40-ja rige H. V. eveneens uit Helmond, die 250 meter verduisterd had. Boven dien werd een zestal personen gear resteerd, die zich schudig hadden ge maakt aan het vervoer of de ver koop van de goederen, terwijl een tweetal helers eveneens werd opge sloten. BUITENLAND. De Braziliaanse Senaat Leeft een wet aangenomen, volgens welke com munistische afgevaardigden ontslgaen zullen worden. Zij hebben er blijk baar genoeg van. Te Genua is een partij huiden uit Egypte clandestien aan land ge bracht. De bevolking schrok zich een hoedje, wegens de mogelijkheid van besmetting met cholera. Gisteravond is in verschillende streken van Frankrijk sneeuw geval len. Er bestaan plannen om aan de Franse Riviera een grote filmstad te bouwen, welke Hollywood naar de kroon zal steken. In Hamburg staken de vissers, omdat zij niet genoeg vis krijgen toegewezen voor eigen gebruik. In Tsjecho-Slowakije worden de rantsoenen van brood, aardappelen, eieren en suiker verlaagd, 't Is over al eender. A FGEVAARDIGDEN van de 21 z.g. geprivilegieerde lichamen in Engeland_ gaan op 5 en 6 November a.s. naar Buckingham Palace om ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Elisabeth hun betuigingen van trouw en aanhankelijkheid aan de koning persoonlijk aan te bieden. De Katholieken van Engeland zullen daarbij echter niet vertegenwoor digd zijn, meldt het Engelse Katholieke weekblad „Catholic Herald". Een pijnlijke indruk Dit feit heeft het Vaticaan reeds aanleiding gegeven tot een klacht, uitgesproken door Radio Vaticana, waarin gezegd is, dat een „discrimi natie gemaakt is ten nadele van mil- lioenen Katholieken, trouwe onder- De bisschoppen van de diocesen in het land NoordrijnWestfalen hebben aan de landsregering een brief gericht, waarin wensen en op vattingen der Katholieke Kerk ten aanzien der ontwerp-grondwet voor het land zijn weergegeven. De bis schoppen hebben de eis gesteld, dat in de grondwet voor een christelijk land de naam van God wordt opge nomen. De bisschoppen wensen voorts de grondrechten: vrijheid der persoonlijkheid, bescherming tegen dictatuur, vrijheid van geweten, recht op geordende rechtspleging, be scherming van huwelijk en familie in de grondwet te zien vastgelegd. Bovendien willen zij bepaald zien, dat deze rechten niet in de toekomst door andere wetten kunnen worden terzijde gesteld. De Kerk wenst in het bijzonder, dat vraagstukken betreffende het hu welijksrecht door overeenkomst tus sen Kerk en Staat zullen worden geregeld. In het onderwijs wordt eerbiediging van het opvoedings- recht der ouders boven dat van de staat gevraagd en bovendien vrij heid voor de bijzondere scholen. De bisschoppen spreken als hun oordeel uit, dat de staat zich dient te bepa len tot toezicht op het opvoedings wezen Voorts keren de bisschoppen zich tegen staatsbeheer in het bedrijfsle ven, doch zij verklaren erbij, dat private bedrijven niet zó machtig mogen worden, dat zij de staat en het algemeen belang schade kunnen berokkenen. Het gemeenschappelijk belang moet volgens de bisschoppen de hoogste norm voor het economi sche leven zijn en de mens moet ook hier in het middelpunt worden ge- Met betrekking tot de verhouding tussen Kerk en Staat wordt verklaard dat de Kerk zelfstandig en onafhan kelijk naast de staat leeft en haar eigen aangelegenheden moet kunnen behartigen. Zonder daarmee in een vorm van afhankelijkheid van de staat te komen te verkeren, moet de Kerk, aldus de bisschoppen, de rech ten van een publiekrechtelijk lichaam genieten. In het schrijven wordt voorts de opvatting van de Heilige Stoel vertolkt, dat de vroeger geslo ten concordaten nog geldig zijn. danen van de Koning". De voorberei dingen voor het huwelijk hebben, aldus Radio Vaticana, opnieuw de onbevredigende positie van de En gelse Katholieken aangetoond. Alle kerkelijke genootschappen, uitgezonderd de katholieke, de'en in dit privilege: d.w.z. niet alleen de officieel erkende Kerk, maar ook d® vrije Kerken, de Kerk van Schot land, de Quakers en twee Joodse kerkgenootschappen. Gevraagd naar de oorzaak van de ze onbevredigende toestand, ont- woordde de persdienst yan het kabi net des konings; „De kerkgenoot schappen, die het 'privilege om aan de koning persoonlijk een adres te overhandigen, bezitten, ontlenen dit privilege niet aan de Wet op de Kerkelijke Aanspraken. Dit privilege is op verschihende tijden verleend door verschillende souvereinen en sommige van die privileges gaan te rug tot 1600. De Rooms Katholieke Kerk behoort niet tot deze geprivi legieerde lichamen". Deze uitsluiting van de Britse Ka tholieken heeft niet alleen in katho lieke maar ook in niet-katholieke kringen een pijn'ijke indruk gemaakt en algemeen is men van mening, dat deze anomatie dient te verdwijnen. Een, koAAettfe... Maar dit weet ik zeker, dat het le ven alleen dan heerlijk is, als men moed heeft. De moed der rechtvaar digheid, de moed om, trots allen en alles, zó te leven, als men weet zo diep en innig een mens het weten kan dat God het van ons wil. Frederik van Eeden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1