3)e Ceicbe Souta/nt De Nederlandse onderhandelaars De Gaulle wil Parlements verkiezingen afwachten WOET^DAG 22 OCTOBER 1947 Bureaux Papengraisjit 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No, 11220 Abonnementsprijs 0.30 per week, f 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingeé. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Loon naar arbeidspraestatie paling van het loon? In de eerste plaats: arbeidspraesta tie. En daarna: gezinsbehoeften. Dat de arbeidspraestatie de eerste maatstaf moet zijn, wordt algemeen aanvaard. Maar.men handelt er in zeer vele gevallen niet naar. Tot op zekere hoogte wel, doch dikwijls niet consequent. Er wordt bepaald het loon, dat toekomt aan b.v. een volslagen timmerman, metselaar, textielarbeider, enz. Maar het is toch een feit, dat de ene timmerman, met selaar of textielarbeider de ander niet is; dat de een meer arbeid praes- teert dan de ander) En in collectieve arbeidsovereenkomsten is over het algemeen geen plaats om met dat verschil in arbeidspraestatie reke ning te houden. Wij willen graag veronderstellen, dat arbeidsliefde en plichtsbesef op degene, die meer praesteert dan zijn collega, zodanige invloed uitoefenen, dat zijn arbeids praestatie, ondanks de gelijke belo ning, niet in dalende lijn afzakt. Maar die gelijkheid in beloning bij een feitelijk verschil in praestatie betekent toch ten slotte het ontbre ken van een natuurlijke stimulans, welke uit rechtvaardigheidsoverwe gingen niet ontbreken mag, als er praktische mogelijkheid bestaat con sequent met de factor arbeidspraesr tatie rekening te houden. En in hoeverre bestaat die prac- tisché mogelijkheid? In een dezer dagen gehouden vergadering van het verbonds- bestuur der K.A.B. met de voor zitters van de bonden, werd be sproken het vraagstuk der belo ning voor bijzondere praestaties. Bij de besprekingen kwam naar voren, dat tegen het systeem van de wetenschappelijke vaststel ling van de arbeidsprestaties ern stige bezwaren zijn aan te voe ren, indien bij de toepassing niet heel speciaal wordt gelet op de waardigheid van de mens-arbei der. De besturen van de bonden zullen een en ander ill eigen kring nader onder het oog zien en hun oordeel ter kennis van het ver bon dsbes tuur brengen. Ongetwijfeld bij een ver door gevoerde (wetenschappelijke) toe passing van het stelsel, loon naar ar beidspraestatie kan de menselijke waardigheid van de arbeider ernstig in het gedrang komen. De arbeider kan daarbij worden neergehaald in een min of meer slavelijke positie, in de positie van een machine. Dat kan het gevolg zijn. Maar hoogst nuttig is een bestudering van dit vraagstuk, om te trachten tot een resultaat te komen, waarbij bedoeld slecht gevolg in de toepassing van het consequent systeem van loon naar arbeidspraestatie niet aanwezig is. De K.A.B. moge dit vraagstuk met succes bestuderen. TM AAR „TROUW" MEDEDEELT, werd gisteren van officiële zijde be- vestigd, dat de heren mr. J. A. Jonkman, L. Neher, mr. M. P. L. Steenberghe, jhr. H. van Vredenburch en dr. H. van Mook bij het overleg van de bommissie-van-Drie inzake Indië zullen worden betrok ken, zulks echter zodra naar het oor deel der regering de noodzakelijkheid hiervan blijkt. Jhr. Van Vredenburch, die onlange werd benoemd tot buitengewoon ge volmachtigd minister en reeds enige weken in Indië vertoeft en dr. Van Mook, de luitenant-Gouverneur-Gene raal, zullen deze week de Commissie van-Drie in Batavia ontvangen en met haar oriënterende besprekingen voeren. Het zou, volgens „Trouw", niet te verwachten zijn, dat de genoemde vijf heren officieel zullen worden be noemd tot leden van een Nederlandse delegatie. De regering blijkt er de voorkeur aan te geven om zo min mogelijk ophef te maken van de aan wezigheid der Nederlandse vertegen woordigers. INDONESIë-DEBAT VOOR ONBE PAALDE TIJD UITGESTELD. De Veiligheidsraad heeft het debat over Indonesië voor onbepaalde tijd uitgesteld. Naar Aneta verneemt, zal de Phi- lippijnse afgevaardigde, generaal Ro- mulo, de raad voorstellen, dat de militaire stafcommissie der V. N. een poging doet om de vijandelijkheden in Indonesië te doen beëindigen. De strijd om het land van Israël Te Londen verwacht men dat er in Je eerstkomende weken meer dan -25.000 Joden uit Europa zullen pro beren, op illegale wijze Palestina bin nen te komen. Vier schepen liggen klaar om naar het Heilige Land te vertrekken: twee in de Roemeense haven Constantza en twee te Spezia, op de Westkust van Italië. Ook op an dere schepen houdt de Britse rege ring een wakend oog. Ondertussen is er op Cyprus reeds plaats voor de Joden gemaakt. De kampen zijn aan zienlijk uitgebreid en bieden nu plaats aan 30.000 man. Joodse kringen te Londen verkla ren, dat de plannen voor het instel len .van een voorlopige Joodse rege ring onder David ben Goerion, hoofd van het Joods bureau in Palestina, gereed zijn. Zodra de Britse troepen in Palestina teruggetrokken mochten worden, kunnen de plannen uitvoe ring vinden. De voornaamste taak der voorlopige regering zou zijn: het ont werpen van een constitutie en het treffen van voorbereidingen voor al gemene verkiezingen, Een functionaris van generaal de Gaulle's Rassemblemen t du Peuple Frangais heeft gisteren in een commentaar op de bij de gemeenteraads verkiezingen behaalde successen verklaard, dat de partij tot regeren be reid is, doch het zich kan veroorloven te wachten tot degenen, die nog aarzelen, openlijk de zijde van de R.P.F. hebben gekozen. Waarnemers geloven, dat de Gaulle een afwachtende houding zal aanne men en intussen zal voortgaan met het Franse volk om zich te verzame len, vooral de politici, die tot dusver hebben, geaarzeld partij te kiezen. Volgens de Grondwet kan het parlement niet voor Juni 1948 worden ontbonden. Een pers-chef van generaal de Gaulle, Jean Catroux, heeft medegedeeld, dat de generaal het premiersöhap niet wil aanvaarden, tenzij ontbinding van het parlement en nieuwe vex-kiezingen zouden plaats hebben. Twee derde gedeelte van de Assemblée zou echter eei-st de Grondwet moeten wijzigen om voor 1 Juni 1948 verkiezingen mogelijk te maken. communisten Hoe Parijs stemde Naarmate het trage proces van de telling en schifting der stemmen vor dert, krijgt men een duidelijker beeld van de omvang van de Gaulle's over winning. Uit de meer volledige cij fers, die nu beschikbaar zijn, blijkt duidelijk, dat de Gaullisten niet al leen de stemmen van rechtsen, radi cale" en meer dan de helft der MRP hebben opgeslorpt, maar ook dat in Parijs en enkele andere grote steden de RPF onder de socialisten aanhan gers vond. In de binnenstad van Pa rijs verwierf de RPF 661.000 stem men of 55,9 pet. van het totaal aan tal. In dit getal zijn begrepen al de genen, die verleden jaar op rechts, op de ï-adicalen, stemden, meer dan 70 pet. van de stemmen, die verleden jaar op de MRP en ongeveer een derde van die, welke op de socialisten of kleine groeperingenen werden uit gebracht. In Parijs liep het commu nistische stemmenaantal terug van 400.500 tot 31.000. In de Parijse voorsteden, die van ouds een communistisch bolwerk BRAZILIë EN CHILI BREKEN MET MOSKOU. Het Braziliaanse departement van buitenlandse zaken heeft Dinsdag be kend gemaakt, dat Brazilië de diplo matieke betrekkingen met de Sovjet- Unie heeft verbroken. Ook Chili heeft de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie ver broken, aldus heeft de regering van Chili bekend gemaakt. vormen, kregen eveneens minder stemmen, ofschoon het percentage van het totaal-stem- menaantal in hxm Voordeel hetzelfde bleef. Waarnemers zijn van mening, dat dit betekent, dat een aantal ar beiders zich van stemming onthiel den. Opmerkelijk is, dat zij in andere grote steden als Marseille en de tex tielstad Tourcoing, eveneens verlie zen boekten, terwijl die R.P.F. in stemmenaantal aan de spits staat. Het staat te bezien of de communis ten deze verliezen de volgende Zon dag in de plattelandsgebieden zullen inhalen. Intussen is het duidelijk, dat zij sinds de oorlog hun eerste opmer kelijke verliezen geleden hebben. VIER GESNEUVELDEN. Het Nederlandse communiqué uit Batavia deelt mede, dat de Neder landse verliezen op 20 October be droegen: 4 gesneuvelden en 8 gewon den. De Belgische Koningskwestie België is weer vol rumoer over de koningskwestie. Aanleiding is dat-" maal de voorgenomen reis van de prins-regent naar Frankrijk. Reeds geruimen tijd eigenlijk was dit reis plan de Leopoldisten een doorn 'in het oog, maar de beroering was een weinig geluwd na een scherpe te rechtwijzing van de minister van han del, op het congres der katholieke volkspartij, aan het adres van zekere doordrijvers, die zich niet ontzagen, in hun persorganen „laakbare en laf fe' aanvallen en hatelijkheden te lan ceren tegen de prins-regent. De laat ste dagen is de strijd echter weer m volle felheid ontbrand. Zoals men weet. zijn de Leopoldis ten van oordeel, dat het niet tot de prerogatieven van prins Karei zou behoren, bezoeken af te leggen aan een buitenlands staatshoofd. Hier mede zou gewacht moeten worden, tot de koningskwestie geregeld is dat wil dus zeggen, tot de koning is teruggekeerd. Een onverwachte actie van de Bel gische bond'van oud-strijders heeft de prinselijke reis thans weer tot middelpunt van de publieke belang stelling gemaakt. De bond heeft n.l. in de nacht van Vrijdag op Zaterdag aan de gevel van het Franse consu laat en ook elders in de stad, plak katen aangeslagen, waarin een fel protest wordt aangetekend tegen het voorgenomen bezoek van de prins1- regent aan Parijs. In deze plakbrief wordt er op ge wezen, dat wat ook de politieke en economische redenen zijn, die deze reis kunnen rechtvaardigen, de eer van het Belgische leger en van zijn opperbevelhebber de koning, voor alles dient te gaan. Het manifest be toogt verder, dat het als een smaad zal worden beschouwd, dat prins Karei de hand zal dimkken van man nen als Reynad en Ramadier, die voor het voetlicht van de wereld hebben verklaard, dat de overrom peling van het Franse leger te wij7 ten is geweest aan de nederlaag van het Belgische leger. Tevens wijst het er op, hoe beledigend het zal zijn voor het Belgische volk, indien het groot kruis van het legioen van eer, dat aan koning Leopold werd ontnomen, thans aan de prins-regent geschonken werd. Het plakkaat eindigt met de woor den: „De toejuichingen van de Pa- rijsé onwetende en vergeetachtige menigte, de feestelijkheden en at redevoeringen, zullen aan het karak ter van deze betreurenswaardige on derneming niets veranderen. Het eer lijke en loyale België kan dit niet aanvaarden." PRINS KAREL NAAR PARIJS. Prins-regent Karei van België heeft, volgens mededeling van het Franse ministerie van buitenlandse zaken, de uitnodiging van de Franse regering voor een bezoek aan Parijs- aanvaard en zal op 28 October in Pa rijs arriveren voor een verblijf aldaar van vier dagen. Hij zal vergezeld worden door de Belgische minister president, Spaak, die tevens minister van buitenlandse zaken is. Het be zoek van prins Karei zal gelden als tegenbezoek voor dat van generaal de Gaulle, als hoofd van de voorlopi ge Franse regering, in October 1945 aan België. Dit bezoek heeftzoals gemeld in België reeds heel wat stof doen opwaaien. De „Tabinta" van de Mij Neder land is vanuit Amsterdam naar Indië vertrokken met aan boord 91 mis^. sionarissen, het grootste contingent dat ooit gelijk naar de missie ver trok. Rector H. Schxama van het missiecentrum in het bisdom Haarlem spreekt de (missionarissen tot scheid toe, waarbij ook de kapitein van de „Sabinta" aanwezig was. Aan de „Tabinta" van de Mij. Nederland heeft men aan boord in een der ruimen een kapel kunnen inrichten. Hongarije's trouw aan God en Kerk Indrukwekkende geloofsmanifestaties in het gehele land Sinds de prins-primaat van Hon garije, Joseph Kardinaal Mindszenty op 15 Augustus het „Jaar van Maria" 1047/1948 opende en het gehele Hon gaarse volk toewijdde aan Maria, de Patrones en Beschermster van het land, volgen in Hongarije de mani festaties van geloof en trouw aan God en Keirk elkaar op. Het is als of Hongarije de wereld duidelijk wil maken, dat ondanks het drijven van verschillende volkleiders, het Hongaarse volk zich op ondubbel zinnige wijze heeft uitgesproken voor Christus en voor zijn eeuwen oude Christelijke cultuur en bescha ving. In de eerste helft van October werden in en buiten Boedapest bij eenkomsten van gelovigen gehou den, die gezien de huidige politieke toestand van het land, bijzondere betekenis hebben Alleen in Boe dapest reeds legden op 4 October 150.0'00 jongeren op het grote plein voor de St. Stephanusbasiliek een gelofte van trouw aan God en Keik af in de handen van Kardinaal Mindszenty. Diens woorden, dat Ma ria het Hongaarse volk zal steunen werden stormachtig toegejuicht. Op Rozenkranszondag kwamen op het zelfde plein afgevaardigden van 3000 parochies uit het gehele land bijeen, teneinde bij monde van verscheidene redenaars de onverbiddelijke wil van het Katholieke Hongarije te betui gen, om trouw te blijven aan het geloof en de cuturele waarden van het Christendom te verdedigen. Te gelijkertijd werd in de arbeiders wijk van Boedapest een indrukwek kende meting der Katholieke arbei dersbeweging gehouden. Een vertegenwoordiger der arbei ders legde er de xiadruk op, dat slechts diegene een goed vaderlan der kan zijn, die trouw blijft aan zijn geloof. In de vooravond trok een grote rozenkransprocessie door de stad, waaraan vele tienduizenden met brandende kaarsen in de hand deelnamen. Ter gelegenheid van de inzet van het jaarprogram der Kath. GRIEKSE REGERING BEREIDT EEN OFFENSIEF VOOR. De Griekse regering is van plan om twintig duizend mensen te evacueren uit verscheidene delen van het land, teneinde militaire operaties, die na het verstrijken van de termijn van de amnestie zullen beginnen ,te ver gemakkelijken. Wanneer dit offensief begint, zul len, volgens berichten uit New York, Amerikaanse officieren de leiding op zich nemen. Amerikaanse verbin dingsofficieren zullen worden gede tacheerd bij de Griekse generale staf en bij verscheidene legeronderdelen, NIEUW APOSTOLISCHE PREFECT IN AFRIKA. Uit Rome is bericht ontvangen, dat pater A. van Oorschot van de Congregatie der Witte Paters be noemd is tot apostolisch prefect in Afrika. Hij werd 28 Januari 1899 te Heeswijk geboren en priester gewijd in 1923. Gedurende 24 jaren is hij in de missie werkzaam. Op het ogen blik is hij pastoor te Chumya in Oost- Afrika. UIT HET LAND VAN TITO. Nadat, volgens het op 15 Sept. in werking getreden vredesverdrag, de Italiaanse provincie Gorizia aan Joe goslavië was overgegaan, werd Mgr. Francesco Mocnik tot Apostolisch Administrator over dit gebied be noemd. Hoewel Mgr. Mocnik de Joe goslavische nationaliteit bezit, is hij thans ten tweede male door de Joego slavische autoriteiten over de grens gezet. De eerste uitwijzing geschiedde op 19 September, dus kort na de ge- biedsovergang. Hierna ontving Mgr. Mocnik een ambtelijk schrijven, waar in hem werd medegedeeld, dat deze maatregel op een vergissing berustte en waarbij hij gemachtigd werd de uitoefening van zijn functie in het be treffende gebied weer op te nemen. De redenen voor deze nieuwe uit wijzing zijn nog onbekend. Het is echter zeker dat Mgr. Mocnik en zijn secretaris Dom Cretic, bij deze gele genheid ook aan mishandelingen blootstonden. Te Rome wordt aangenomen, dat in Joegoslavië een nieuw proces te gen Mgr. Stepinac in voorbereiding is, en dit in verband met het proces tegen Generaal Maskow, Te dien aanzien ondervraagd door een dezer dagen in Italië terugge keerde persoonlijkheid, zou een com munistische Joegoslavische autoriteit het volgende verklaard hebben: „In ons land zijn er nog steeds lieden, die hopen op iets, dat uit het Westen moet komen. Deze verwachting moet de bodem worden ingeslagen: moeten laten zien, dat het Westen niet in staat is, een enkele van zijn agenten te redden, of het nu een mi. litair als Mihaïlowitsj, een politicus als Petkov, een boerenleider als? Ma- niu of een aartsbisschop betreft. Bo vendien zullen wij bewijzen voor nie mand vrees te koesteren, terwijl zij, die hun blik naar het Westen richten, alles te vrezen hebben". Actie sprak Kardinaal Mindszenty te Esztergom een menigte van 60.000 toe, waarbij hij verklaarde: „Gods dienst en moraal zijn tot privé aan gelegenheden, de zonden daarente gen tot publieke zaken geworden." De Kardinaal spoorde het volk aan, niet toe te laten, dat de individuen, het gezin en het volk met volks vreemde ideeën worden besmet. Wilde zwijnen pan De wilde zwijnen worden hoe langer hoe wilde. Zij komen nu al midden in Maastricht, waar het een grote (wilde) zwijnerij- moet zijn op het ogenblik. 's Avonds kuieren zij door het Villapark en jagen allen, die een beetje laat huiswaarts keren, de schrik op het lijf en 's morgens doe je de deur open en zit er een wild zwijn op de stoep. Het ergste is evenwel, dat zij andere varkens ook aansteken om te gaan zwerven. Zo kregen een paar stekelvar kentjes uit Burgers Dierenpark het 'in hun stekelkopjes om op avontuur uit te gaan. Zij wurm den zich door de afrastering en knorden tevx-eden tegen elkaar: „Hebben wij effe gezwijnd!" Maar de boeren van Schaars- bergen, die droomden van wilde zijnen, zagen deze scharrelende speldenkussens voor everzwijnen aan en begonnen als echte zwijntjesjagers de jacht. De ar me stekelvarkentjes overleefden het niet en 's avonds stond in het plaatselijk blad, dat het in de ge meente Schaasbergen gelukt was, twee wilde everzwijnen neer te leggen. In Albanië duurt de godsdienst- veiwolging steeds voort. Priesters en religieuzen worden uit hun huizen erdreven en moeten vaak in hun kerken vluchten. Van hun persoon lijke bezittingen mogen zij niets meenemen. Katholieke schoolgebou wen worden partij,huizen voor de communisten. Priesters en zusters mogen habijt niet meer dragen. Of schoon de kerken nog geopend zijn, zijn er toch verscheidene aanwijzin gen, dat ook zij in beslag genomen en gebruikt zullen worden, bioscopen en partijgebouwen van te maken. De gelovigen worden onder bedreigingen van het kerkbezoek afgehouden. Vele priesters zijn Laatste maanden onder allerlei voor wendsels gearresteerd en tot jaren gevangenisstraf veroordeeld; andere daarentegen zijn spoorloos verdwe nen 'terwijl de seminaristen hun stu dies moesten opgeven. PROFESSOREN EN STUDENTEN VERLATEN DE SOVJET-ZÓNE. Volgens iijÉichtingen uit de Sovjet zóne valt de"aatste tijd een trek van hoogleraren uit die zóne naar het Westen waar te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor de Berlijnse uni versiteit, waar de rector een lid van de z.g. socialistische eenheidspartij d.w.z. een communist. Maar ook van andere universiteiten, zoals die van Rostock en'Leipzig lopen zowel professoren als studenten weg, daar een groot deel der nieuw aangestelde hoogleraren communist blijkt te zijn. In welke richting het Russische mili taire bestuur eri de door dit bestuur aangestelde „Zentralverwaltung" de universiteiten dringen, blijkt o.m. uit een artikel van de „Tagliche Rund schau". Daarin wordt' meegedeeld, dat het het streven is' van de „Zen tralverwaltung" om de helft van de studenten te recruteren uit arbeiders- en boerenkringen. Dit „streven" wordt een beetje kunstmatig „gesti muleerd". Zo werden aan de universiteit van Rostock dit najaar van de lijst van 420 aanmeldingen vrijwel alle didaten uit intellectuele kringen af gewezen en hun plaatsen ingenomen door arbeiders- en boerenzoons, die eigenlijk tengevolge van onvoldoen de voorbereiding niet aan de toela tingseisen hadden voldaan. STAKERS TEGEN MILITAIREN. Mijnwerkers, die een sitdown-sta- king in de Schwager-mijn in Zuid- Chili houden, hebben dynamiet ge- Worpen naar een afdeling van vijftig soldaten, die gezonden waren om de stakers uit de mijn te verwijderen. De troepen trokken zich terug en voer den enige gevangenen mee. De mijnwerkers is aangezegd, dat zij Dinsdag om 19 uur (Ned. tijd) de mijn ontruimd moesten hebben, daar anders „zou worden overgegaan tot miltiare actie", aldus een mededeling van de Chileense president Videla. AMERIKAANS MILITAIR VLIEG TUIG VERONGELUKT. Een Amerikaans militair vliegtuig met 11 personen aan boord i§ op New foundland, vermoedelijk door slecht weer te laag gekomen, tegen de grond geslagen en vervolgens in de 9 meter diepe haven gezonken. Ze ven leden der bemanning werden ge dood, de overige 4 werden gered, doch moesten naar het ziekenhuis I worden vervoerd. Het bezoek van Kardinaal Frings aan Kardinaal de Jong Kerkvorsten bespreken zorgwekkende toestand van het Katholieek leven in Duitsland. Zijne Eminentie Joseph Kardinaal Frings, Aartsbisschop van Keulen en Voorzitter van de jaarlijkse bisschop penconferentie te Fulda, heeft op diens uitnodiging een twee-daags be zoek gebracht aan Zijne Eminentie Kardinaal te Jong. Beide kerkvorsten hebben ter gele genheid van deze persoonlijke ont moeting, de eerste sinds he't uitbreken van de oorlog, de toestand van de Ka tholieke Kerk in Duitsland en daar mee aanhangende problemen uitvoe rig besproken. Kardinaal de Jong wilde op deze wijze tot uitdrukking brengen met welk een belangstelling hier in Ne derland de ontwikkeling van het godsdienstig leven in Duitsland ge volgd wordt. Beide Kardinalen ontvingen even eens een delegatie van het Katholie ke Genootschap voor Geestelijke Ver nieuwing, waaiwan Kardinaal de Jong Beschermheer is, in audiëntie. Deze delegatie bestond uit: prof. dr. A. Emmen; prof. dr. J. J. M. van der Ven; dr. K. J. Haan en H. Melissen. Deze audiëntie gaf aanleiding tot een diepgaande bespreking over de mo- gelijkheden om het cultureel en gees telijk leven der Duitse Katholieken van Nederland uit te ondersteunen. K/ardiriaal Frings vestigde de aan dacht der delegatie op de zorgwek kende materiële toestand in Duits land, welke de ontplooiing van het geestelijke leven zeer belemmert, doch hij was ervan overtuigd dat het cultureel contact tussen de Neder landse en Duitse Katholieken, door middel van lezingen, boekenadvies enz., in de kringen van de Katho lieke jeugd- en arbeidersorganisaties alsmede in universiteits-milieux van zeer groot belang zal blijken. Kardinaal Frings betreurde het ge brek aan een Katholiek dag- of week blad in Duitsland. Hierdoor kan de Katholieke geest zich niet sterk ge noeg in het publieke leven doen gel den. De doelstelling van het Katho liek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing mag zich, naar bleek uit deze gedachten wisseling, in de bij zondere belangstelling van Kardinaal Frings, zowel als in zijn grote waar dering verheugen. TROUWACTE VAN KONING WILLEM m EN KONINGIN EMMA TERECHT. H. M. de Koningin heeft de ont vangst bevestigd van de originele ti-ouwacte van haar ouders, welke Haar in Juli toegezonden werd door Henri Prontaut, antiquair te Augusta (Georgië). Prontaut had de acte twee jaar geleden gekocht van een gede mobiliseerde soldaat, die de acte tij dens de oorlog in Europa had gevon den. Prontaut stelde zich in verbin ding met de Nederlandse autoriteiten en zond het document toen aan de Koningin. KATH. MIDDENSTANDERS EN STAKINGEN Het hoofdbestuur van de Ned. R.K. Bakkerspatroonsbond heeft aan zijn leden medegedeeld, dat in verband met de staking in het bakkersbe drijf van onlangs, tussen de Ned. R.K. Bakkerspatroonbond en de Ned. R.K. Middenstandsbond en anöfcre 'katholieke vakbonden op het ter rein van detailhandel en ambacht besprekingen zijn gevoerd. Als re sultaat daarvan is bepaald, dat in de toekomst door katholieke vakorgani saties g-cen stakingen of sluiting van bedrijven zullen worden toegepast, voordat ovei'leg is gepleegd met de centrale organisatie, de R.K. Mid denstandsbond. £en. koAAzttje... Kleingeestige mensen zijn veel meer prikkelbaar en grillig dan de groten, sterken, die niet zo snel in toorn opbruisen en geduldiger en grootmoediger zijn. Carmen Sylva.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1