Sfe £ei cbeSou^cmt Parijse Metro rijdt nog niet Na, HUIBERS ZATERDAG 18 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20820. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No, 11217 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Tussen Oost en West TWEE WERELDEN 'ballen zich sa men, in het Oosten en in het Wes ten, en zij tonen allebei een belang stelling voor de tussen liggende klei ne volken, welke deze niet onver deeld weten te appreciëren. Tot degenen, die zich verontrust gevoelen over de attenties van de frote volken-agglomeraties in de Ver. taten en in de Sovjet-Unie, behoort het verleden jaar hier te lande opge richte Nationaal Reveil. .Tussen deze twee grote roofvissen zwemmen de volken van West-Europa als een school angstige haringen, zich afvra gend. wie het eerste zal worden opge slokt", aldus schetste een dezer da gen, de heer Alfred Schuurman, een lid van .het hoofdbestuur van Nat. Re veil, de situatie op een persconferen tie te Amsterdam. Wat is meer voor de hand liggend, aldus Nat. Reveil, dan dat de angsti ge haringen zich aaneensluiten en op hun beurt een Unie van West-Euro- pese Democratieën vormen, die opge wassen zou zijn tegen de groot-mach ten van het Westen en van het Oos ten ?- Deze gedachte, de propaganda van de noodzakelijkheid van Unie-vor- ming tussen de democratieën van West-Europa, heeft Nat. Reveil thans in zijn programma geschreven en het is ervan overtuigd, dat de tijd rijp is voor de verwezenlijking van dit idee. De gedachte is niet nieuw; Chur chill heeft haar reeds gelanceerd en ook in andere landen zou het plan vurige aanhangers tellen. Inderdaad zou een aaneensluiting van West-Europa vele voordelen met zich meebrengen; voordelen zowel op economisch als op strategisch gebied. Maar wie de geschiedenis heeft ge volgd van de louter economische sa menwerking op beperkt terrein tus sen de vroegere Oslo-staten en thans in de z.g. Benelux en ook maar iets vernomen heeft van d'e moeilijkheden en mislubkigen op dit gebied, vraagt zich af, of een zoveel verder gaande Unie tussen zovele heterogene gebie den thans reeds practisch bereik baar is. Nationaal Reveil wli zijn doel be reiken door de bevolking voor dit idee warm te maken, opdat de rege ring en d'e diplomaten door de in het volk levend geworden aandrang wor den gestuwd naar de practische uit werking ervan. Wat men wil is niet hetzelfde als de reeds vóór de oorlog bepleite vor ming van de Ver. Staten van Europa; men beperkt zich thans tot de demo cratieën van West-Europa, welke lig gen ten Westen van d'e Elbe-lijn, wel ke feitelijk Europa reeds in tweeën heeft gespleten. Het zou een vrijwil lig samengaan moeten zijn met be houd van ieders zelfstandigheid; zelfs zou ieder land z'n eigen koning of president kunnen behouden. Aannemende, dat een dergelijke Unie theoretisch mogelijk en in de huidige omstandigheden zeker aan bevelenswaardig zou zijn, twijfelen wijer toch ernstig aan, of het rij pingsproces wel zó snel zou kunnen gaan om het plan te volvoeren. 7ELFS OP HET Marshall-plan kunnen wij nauwelijks wachten en de angstige haringen worden reeds met tussentijdse dollar-lijntjes vast gelegd, alvorens gezamenlijk gegre pen te worden in het grote net van Marshall. Europa moet terstond geholpen wórden om een onherstelbare econo mische, politieke en psychologische ineenstorting te voorkomen. Deze hulp zal moeten worden verleend, voordat het Congres definitieve plan nen zal hebben uitgewerkt voor het verlenen van een omvangrijke steun. Het opstellen van dergelijke plannen eist tijd én intussen zou de ramp reeds zijn geschied." Aldus sprak Marshall Woensdag avond op het congres van de C. I. O. te Boston. „De verschillende commissies van1 het Congres", zeide Marshall, „zijn van plan zich in November bezig te gaan houden met dé hulpverlening aan Europa en dan bepaalde maatre gelen voor te stellen. Van regerings wege zal getracht worden deze voor stellen zo snel mogelijk in daden om te zetten. Dit werk is slechts een en kele stap, die, hoe belangrijk ook, slechts bedoeld is om Europa deze winter voor een totale ineenstorting te behoeden." Zo ziet men, dat de tijd dringt en dat de financieële en economische oriëntering op het Westen weldra zodanig zal zijn, dat het uitzicht op een zelfstandige West-Europese Unie, die zelf haar boontjes doppen kan, verder weg is dan ooit. MISSIE-ZONDAG Morgen is het: Missie-Zondag. En door de katholieken van heel de wereld moet er worden gebeden en geofferd voor de Missie. De bekering van de wereld hangt af van ons aller medewerking. Dit wordt door de Paus in zijn en cycliek over de Kerk genoemd „een huiveringwekkend mysterie". Een huiveringwekkend mysterie: Het geluk van anderen hangt af van onze gebeden en offers, onze goede werken. TRANSPORTSTAKING te Parijs duurt nog voort. De stad is nu reeds vier dagen van Métro en autobusdiensten verstoken geweest. Eerst hoopte men nog, dat het besluit van de onafhankelijke vakvereniging van Métro-personeel, die de staking heeft ontketend, om het werk te hervatten, het mogelijk zou maken de dienst weer te openen. De oppositie van de C. G. T. is echter voldoende zulks te verhinderen. Hoewel een groot aan tal Métro-employé's klaar staat om aan het werk te gaan, kan hiervan door gebrek aan stroom nog niets komen. Uit het feit, dat Ramadier gister middag een conferentie met milittaire autoriteiten heeft gehad, leidt men af, dat de regering bereid is het rol lend materieel op te vorderen en, wanneer het personeel blijft staken, de diensten door militairen te laten verrichten. De vrijwillige buschauf feurs, die gisteren vier Parijse bus lijnen in dienst hebben gehouden, weigerden gisteravond1 verder te wer ken daar de vijandige houding der leden van de C. G. T. hun dit onmo gelijk zou maken. Ofschoon iedere bus door militaire troepen werd bewaakt, beklaagden de chauffeurs zich erover, dat posters van de C. G. T. hen met scheldwoor den en dreigementen hadden over stelpt. INTERNATIONALE POLITIEKE KOEHANDEL. De voormalige Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Ja mes Byrnes, heeft uit een „geheime corresponidtentie" tussen president Roosevelt en Winston Churchill ont huld, dat Engeland in 1944 met de Sovjet-Unie overeengekomen was, dat de USSR „verweg de meeste zeggenschap" in Roemenië en Bul garije zou hebben en de Engelsen daarvoor in ruil „vrij zouden zijn om Griekenland\ te redden". Byrnes legde deze verklaring af in antwoord op critiek, die 'n woord voerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft ge oefend op zijn boek „Speaking frankly". Deze woordvoerder heeft verklaard1, dat Byrnes in zijn boek bezijden de waarheid was door te schrijven dat Engeland en de Sov jet-Unie overeengekomen waren om hun invloedsferen op de Balkan te vestigen. Beide landen zouden slechts hebben besloten, dat om de beste resultaten tegen Duitsland te berei ken Engeland van Griekenland uit zou opereren en Roemenië en Bulgarije aan de Sovjets zou over laten. Byrnes ontkende, dat hij/in zijn boek over „invloedssferen" had ge sproken én verklaarde zijn gegevens te hebben ontleend aan een brief, die Churchill in Maart 1945 aan Roose velt heeft geschreven en waarin Churchill, na de Sovjet-Russische id aden in Roemenië te hebben be treurd, het volgende verklaarde: „In onze protesten tegen deze ontwikke ling worden wij belemmerd door het feit, dat Eden en ik om Grie kenland te kunnen redden .n Oc tober hebben erkend, dat de U. S. S. R. een zeer overheersende stem in Roemenië en Bulgarije zou mogen hebben, terwijl wij in Griekenland de leiding zouden mogen nemen. Gedu rende de 30 dagen, dat de gevechten tegen de communisten en de Elas_ in Athene duurden, heeft Stalin zich stipt aan deze overeenkomst gehou den, onjdanks het feit, dat ze voor hem en zijn omgeving zeer onaangenaam was." DUITS VERZET TEGEN ONTMANTELING DER ZWARE INDUSTRIE. Karl Arnold, eerste minister van Noord RijnlandWestfalen, heeft in een telegram aan de voorzitter van de economishe raad te Frankfort, rd. Erich Koehler, aangedrongen op de onmiddellijke bijeenroeping van een conferentie, van eerste' minis ters Van de staten in de Brits-Ame- rilfeanse zóne van Duitsland Deze conferentie acht Arnold nodig als gevolg van de overhandiging der lijst van te ontmantelen fabrieken. De „voornaamste industrieën kunnen niet op korte termijn worden ge sloten, aldus Arnold, indien er niet voldoende maatregelen zijn genomen om een chaos te voorkomen. Arnold sprak de overtuiging, uit dat onder zoek zal uitwijzen, dat er in werke lijkheid geen overcapaciteit aanwe zig is en hij noemde het daarom een misvatting der bezetters te spreken van wegnemen van overmatige ca paciteit. Hij achtts het practisch on mogelijk arbeiders uit het produc tieproces vrij te maken voor het ver richten van onitmantelingswerk. Vele sleutelbedrijven kunnen niet eenvou dig worden weggenomen zonder dat er een volkomen chaos ontstaat. Zou men dit toch doen dan zou de ont manteling een letterlijke actie tegen het verstand zijn en stopzetting van de wederopbouw betékenen. DUITSERS POTTEN GELD OP. In de Westelijke zones van Duits land is weer een geldzuivering op komst. De Duitsers, die het blijkbaar veiliger vinden hun geld in kas te hebben, halen gróte bedragen van de banken. Vooral metalen munten zijn zeer in trek. Men gelooft, dat .deze waar devaster zijn dan bankbiljetten. De Reichsbank heeft echter ern stig tegen deze oppotting gewaar- shuwd. De militaire regering heeft be kend gemaakt, dat om het tekort aan pasmunt te verminderen, masr geld stukken van een, tien en vijftig Pfenning zullen worden aangemunt. Een gelijk bedrag aan bankbiljetten zal worden ingetrokken. Overeenstemming bereikt met de Franse koopvaardij. Vertegenwoordigers van de Franse regering en afgevaardigden van het koopvaardijpersoneel in Frankrijk hebben, na langdurige besprekingen, overeenstemming bereikt over het loon. Van officiëld zijde wordt ver nomen, dat de regbïing een loons verhoging van ongeveer 15 procent aan de zeelieden heeft toegestaan. Vandaag zou door de plaatselijke af delingen van de vakvereniging over het voorstel worden gestemd. Men hoopt, dat de stakers Zondag of Maandag het werk zullen hervatten. HIROHITO TOCH SCHULDIG? In een verhoor dat hem door de Amerikaanse procureur-generaal in het proces te Tokio, werd afgenomen, heeft markies Kido de voormalige raadgever van keizer Hirohito for meel ontkend dat men de keizer be let zou hebben de Japanse aanval op Mandsjoerije te verhinderen. Deze verklaring van Kido die de enige schakel vormde tussen de keizer en de sinds 1928 verschenen kabinetten, heeft grote opschudding in kringen van het tribunaal te Tokio verwekt daar de verantwoordelijkheid van de keizer door Kido definitief wordt vastgesteld. 52 GRIEKSE TERRORISTEN TER DOOD GEBRACHT. Twee en vijftig leden van de 0>pla, een Griekse terroristische organisa tie, zijn volgens een bericht uit Salo- niki geëxecuteerd. Het Griekse kabinet heeft Vrijdag avond besloten de noodtoestand af te kondigen, waardoor kranten, die in artikelen de opstand begunstigen, kunnen worden verboden terwijl hun drukkerij kan worden geconfisceerd. MENSELIJKHEID GAAT VOOR. Zes jaar geleden landde, toen de Duitsers de strijd om Kreta hadden gewonnen, een Duitse vlieger met een watervliegtuig in de nabijheid van Cavdos, een klein rotseiland ten Zui den van Kreta, waar hij drie Engel sen, vier Australiërs en drie Niguw- Zeelanders. vond. die door honger en dorst de dood nabij waren. Hij gaf ze te eten en te drinken en redde zo hun leven. De commandant van het troepje gaf hem het adres van zijn ouders te Sydney met het verzoek hem na de oorlog te schrijven. Nu staat de Duitser op het punt met zijn gezin te verhongeren en in zijn uiterste nood heeft hij het ge beurde medegedeeld aan de burge meester van Sydney, omdat hij het adres, dat men hem had gegeven, was kwijt geraakt. De burgemeester heeft de brief en de ingesloten foto in een krant te Sydney laten publiceren en prompt meldden zich twee soldaten, die zeiden, dat zij deel hadden uit gemaakt van het troepje, met wie destijds de Duitser zijn levensmidde len had gedeeld. Zij zullen de man, die hun eens het leven redde, nu voedselpakketten sturen en de mi nister van immigratie verzoeken hem en zijn gezin toe te staan naar Austra lië te emigreren. DE REGENTES ONTVANGT MINISTERS. De Regentes ontving Donderdag de ministers W. Drees en mr. W. C. G. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout. Gisteren ontving H. K. H. de minis ters mr. J. H. van Maarsseveen en mr. dr. P. J. Witteman. EERVOL ONTSLAG COMMISSIE- GENERAAL. Bij K. B. van 13 October 1947 is aan de heren prof. ir. W. Schermer- horn en M. J. M. van Poll met ingang van 15 November 1947 eervol ontslag verleend als commissie-generaal voor Nederlands-Indië, onder dankbetui ging voor de belangrijke diensten, onder buitengewone omstandigheden door hen aan den lande bewezen. Geroofde goudschat keert terug Een douceurtje van 100 millioen gulden Hedenochtend heeft de inter-geal- lieerde commissie voor de herstelbe talingen te Brussel in een officieel communiqué mededeling gedaan van een eerste verdeling van het goud, dat de Duitsers tijdens de oorlog in de bezette landen hebben gestolen. De ter beschikking gekomen hoe veelheid was groot *128.468 kilogram, die verdeeld werd onder de drie Be- nel ux-landen. België kr^eg hiervan het leeuwendeel t.w. 90.649 kilogram. De aan Nederland toegewezen hoeveelheid was groot 35.890 kilo gram, terwijl aan Luxemburg werd toegewezen 1.929 kilogram goud. Het communiqué deelde nog geen bizonderheden mede omtrent latere verdelingen aan de andere daarvoor in aanmerking komende landen, met name niet over enige aan Frankrijk toegewezen hoeveelheid. Verwacht wordt n.l., dat het grootste deel van de totale goudschat aan Frankrijk zal worden toegewezen. Aangezien bovenstaande cijfers de authentieke gegevens weergeven van het officiële communiqué der* com missie voor de herstelbetalingen, moeten tot dusver gepubliceerde ge tallen als onnauwkeurig worden be schouwd. Men kan derhalve aanne men, d:at Nederlands toewijzing bij na 36.000 kilogram groot is, overeen komende met een waarde van ruim honderd millioen gulden. 1 Consumentencrediet Bonnen 18, 22 en 23 Maandag geldig. De waardebonnen 18, 22 en 23 van het Consumentencrediet worden met ingang van Maandag 20 Oct. geldig verklaard. Nieuwe kolenbonnen Met ingang van 20 October worden geldig verklaard de bonnen 76 en 77 van de kaart TA 707 en bon 76 van de kaart TB 707 (kamerbewoners). Elk dezer bonnen geeft recht op het betrekken van drie eenheden vaste brandstoffen. Teneinde het de handel mogelijk te maken de bestel lingen regelmatig uit te voeren, is het noodzakelijk, dat d'e bonnen prompt worden ingeleverd. De bezorging zal in gedeelten geschieden, aflevering van alle eenheden tegelijk kan niet worden verlangd. Men dient zich voor de winter op de totaal beschikbaar gestelde 12 een heden, resp. 6 eenheden voor kamcr- béwoners, in te stellen, daar een ho ger rantsoen helaas niet zal kunnen worden verstrekt. De brandstof f enkaar ten TA 707 en TB 707 dienen zorgvuldig te worden bewaard. Dr. E. N. v. Kleffens heeft aan Gene raal Dwight D. Eisenhower het door H.M. de Koningin aan hem geschon ken sierzwaard overhandigd, in Amerika. Op de foto de generaal met zijn vrouw in ddepe bewondering voor het prachtige zwaard- De eerste Duitse volksauto's voor verkoop aan particulieren zijn in Ne derland aangekomen. Denk deze winter om uw fietsverlichting Gebrek aan dynamo's grootste handicap Met het korten der dagen wordt het probleem der rijwielverlichting we derom zeer actueel, zo schrijft de A. N.W.B. Vele wielrijders rijden, on danks herhaaldelijk waarschuwingen, des avonds nog steeds min of meer noodgedwongen zonder licht en blij ven aldus een hoogst ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. De politie heeft aangekondigd, de- zé winter streng te zullen gaan op treden tegen de overtreders der op dat gebied geldende voorschriften. Zo zal de Amsterdamse politie voortaan nauwgezet de hand gaan houden aan de eis, dat een fiets voorzien moet zijn van een branden,d achterlicht tenminste de fietsen, die voorzien zijn van een dynamo. Immers de dy namo-voorziening blijft voorshands bijna onoverkomelijke moeilijkheden opleveren, zodat aanschaffing of ver vanging practisch een onmogelijkheid blijkt te zijn. Bij het ontbreken van een dyna mo moet het rijwiel vanzelfsprekend voorzien zijn van een voorverlichting door middel van olie-, kaars-, carbid- of batterijlantaarn, welke laatste des noods in de hand mag worden mee gevoerd, aldus de Amsterdamse ver keerspolitie. Een brandend achterlicht kan dan niet als eis worden gesteld, echter wél het onder alle omstandigheden voorgeschreven witte spatbord met daarbij een reflector of niet-brandend achterlicht. Een en ander vestigt weer eens de aandacht op de veel moeilijkheden, die met het vraagstuk der rijwielver lichting nog steeds gepaard gaan. De situatie is voor de lantaarnloze rij- wielbezitters nog altijd verre van rooskleurig. Weliswaar zijn er momenteel snoer tjes en gloeilampjes in voldoende ma te, doch de zozeer nodige dynamo's blijven een teer punt vormen. De im port van magneet-staal uit Engeland is onvoldoende en tevens ontbreken de benodigde kogellagers. Niettemin omvat het productieschema voor 1947 van enige der voornaamste fabrieken niet minder dan 281.000 dynamo's, 481.000 koplampen en" 1.000.000 achter lichten, van welke productie onge veer de helft moet worden geëxpor teerd. Vele wielrijders zullen dus in de toekomst geholpen kunnen wor den, indien zich tenminste met be trekking tot de grondstoffenvoorzie- ning geen onverwachte moeilijkheden zullen voordoen. Naar blijkt uit import-cijfers, ge publiceerd in het Vakblad voor de Rijwielhandel, werden in Juni 26.000 lantaarns geïmporteerd. Dit is zeker een behoorlijk aantal; desniettemin bleef volgens de rijwielhandelaren de toestand even slecht als voorheen. De enkele lantaarns, die zij per maand geleverd kregen vaak nog slechts wanneer vele minder nuttige artikelen tegelijkertijd werden bij- gekocht bewaarde men om af te leveren nieuwe fietsen van een ver lichting te voorzien. Merkwaardigerwijs was er in de laatste tijd een opmerkelijk ruimer aanbod van rijwiellantaarns in de zwarte handel, vooral van Franse. Dit stemt zeker tot nadenken, want van het bovengenoemde importcontingent van 26.000 waren er 16.000 van Franse makelij. Utility-rijwielen op komst Er worden voorbereidingen getrof fen voor de invoering van het utility - systeem in de Nederlandse rijwiel industrie. Binnenkort is te verwach ten. zo meldt het blad „De Nederland se Rijwielhandel", een Prijzenbe- sohikking Rijwielen 1947, waarin be palingen zullen worden opgenomen, volgens welke de fabrikanten ver plicht zijn 50 procent van hun pro ductie af te leveren in standaard-uit voering. De prijs van deze rijwielen zal voor heren-, resp. damesrijwielen 105 en 108 gulden bedragen. Over dé uitvoering vermeldt het genoemde blad het volgende: de rij wielen moeten-geheel gelakt zijn, of gedeeltelijk gelakt en verder.vernik keld of verchroomd. Zij mogen niet lager zijn dan 22 inch en de velgi moeten geschikt zijn voor banden van dé afmeting 28 x VA. Verdere uit rusting: achterlicht met rijkskeur, handvatten, lamphaak, pedalen, te- f Wilde Zwijnen Al die wilde verhalen over wilde zwijnen in Limburg ma ken mij wild. Nu eens lees je het verhaal van een man, die een uur lang doodstil heeft moeten zitten met een wild zwijn vlak achter hem, dan weer een fortuinlijk sluis wachter, die zo'n lopende carbo- nade heeft verschalkt in zijn sluiskolk en hem nu waarschijn lijk in de pot heeft. Waarom komen die smakelijke beestjes niet eens deze kant uit? Mijn zoon is padvinder en heeft mij reeds verzekerd, dat hij op deskundige wijze een fik kie zal stoken, waarhoven wij dan het wilde varken aan het spit zullen braden, achter in de tuin. Ook mijn zoon is wild gewor den en doet mij in het vooruit zicht van dat gebraden wilde zwijn reeds verhalen van wilde jachtavonturen, welke hij hoopt mee te maken in de wildernissen van de Leidse buitenwijken. En ik droom van geraamtes van tot op het bot afgekloven everzwij- „Maar je komt by mij niet met zo'n beest in huis", zegt mijn vrouw, „want ik vind ze maar vieze beesten". AJs ze nu maar willen komen! Maar 's nachts moeten ze bel len, want ik kom er niet voor uit m'n bed! rugtrapnaaf, bagagedrager en ket tingbescherming. De rijwielen dienen te worden afgeleverd met rubber bin nen en buitenbanden; de damesrij wielen moeten verder nog een jasbe- sóhermer hebben, in de zadelpenplug moet de letter S ingeslagen zijn. Indien een fabrikant niet minstens de helft van zijn productie gedurende een kalenderhalfjaar in standaard- uitvoering levert, moet hij de rijwie len die hij in dat halfjaar geprodu ceerd heeft, verkopen voor de prijs van 50 gulden per stuk. Een ernstige strafbepaling dus! Oorspronkelijk lag het in de bedoe ling van het Directoraat-Generaal van de Prijzen, dat 75 pet. van de productie in standaanduitvoering ge maakt zou moeten worden. In over leg met de betrokken vakgroepen is dit percentage echter tot 50 pet. te ruggebracht. De vakgroep heeft haar bezwaren tegen de voorgestelde prij zen echter gehandhaafd. BONNEN VOOR FIETSBANDEN AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat t/m 30 November a.s. op de bon C 31 van het inschrijvings- bewijs voor vervanging van fietsban den B I 611 een-tourbuitenband ver krijgbaar is. Verder is eveneens tot genoemde datum op bon A 12 van het inschrij- vingsbewijs voor eerste montage een buitenband en op bon B 13 van dit inschrijvingsbewijs een binnenband verkrijgbaar. De banden gunnen rechtstreeks op de bovengenoemde bonnen betrok ken worden. Inwisseling tegen een bandenbon bij de distributiedienst is niet nodig. KOEIEN LOEIEN OP DE „SAMARINDA". Gisteren vertrok het 10.500 ton metende s.s. „Samarinda", van de Rotterdamse Lloyd, een in het begin van dit jaar in Amerika gekocht Victory-ship, dat daar werd ver bouwd tot turbinevrachtschip, voor zijn eerste reis van Rotterdam naar Batavia, Als belangwekkende bijzon derheid kan bovendien worden gé- meld, dat het schip een aantal leven de koeien aan boord heeft. Deze die ren werden door I de Ned.-Indische regering hier te lande gekocht en zijn goed-geselecteerde koeien stamboekvee die, afgezien van hun waarde als melkvee, mede het begin vormen van een nieuwe rund veestapel in Indonesië. Voor zijn vertrek uit Batavia heeft n.l. de thans in ons land vertoeven de directeur van het Departement van Economische Zaken te Batavia, mr. J. E. van Hoogstraten, de eerste steen gelegd van de N.V. Bataviase Modelboerderij. De aankoop en ver zending' dezer koeien geschiedt door bemiddeling van de Vee-export en Handelsver. van de leden van het Ned. Rundveestanïboek. Naar wij nog vernemen, zullen in de naaste toekomst wellicht ook var kens naar Indië worden overge bracht. Haarlemmerstraat 1 23, Leiden 'ngen Een, kavieitjz.,. ,,Als iemand enkel zijn pet afneemt voor eerlijke mensen, zal de klep zijn leven lang niet verslijten". Aldus mgrvdr. Alfons Ariëns in een zijner nagelaten pre ken, misschien wat te som bei- gezien, maar zeker met t** grote kern van waarhtidA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1