3)e Ccicbe Sou/fccwit H De Veiligheidsraad doktert aan Indonesië Amerika vóór verdeling Palestina MAANDAG 13 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. V^N HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11212 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. By contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. De kaarten open A LTIJD en overal en doelloos cri- tiseren verlamt de geest van hoor ders en lezers. Zulk een soort critici doen heel veel kwaad aan de geeste lijke kracht van ons volk. We zouden ze kunnen noemen: staatsgevaarlijk! Maar critiek op z'n tijd en op z'n plaats en met het doel, het positieve doel, het kwaad uit te snijden, de mens en de samenleving te verbete ren,is nuttig en nodig. Zulke critici kunnen voor de samenleving zéér verdienstelijk zijn. De samenleving heeft ze nodig! Zo kunnen wij dankbaar zijn voor de critiek, die de Hekenkamer heeft uitgebracht. Als wij lezen b.v. zo als Zaterdag in ons blad vermeld dat de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) op 29 Juni 1945 te Leiden no teerde voor muziek, versiering en theatervoorstelling ƒ1.238,90; dat een hoofdambtenaar van het Departe ment van Sociale Zaken in 1946- ge durende een half jaar voor het ge bruik van dienstauto 16.000 gld. heeft uitgegeven, enz. dan moeten wij dankbaar zijn, dat zulke feiten we reldkundig worden gemaakt, opdat er conclusies uit kunnen worden ge trokken voor het verleden, het heden en de toekomst. Wij mogen er ook op vertrouwen, dat de Volksvertegen woordiging bedoeld verslag van de Rekenkamer wel uitermate zorgvul dig zal bestuderen, zodat het inder daad practisch en veel practisch ef fect zal hebben. Gelukkig dat wij weer in een tijd le ven, dat een dergelijke critiek moge lijk is. Zoals het nu pok weer mogelijk is, openlijk te behandelen zaken als frau de bij de Rijksverkeersinspectie te Arnhem en bij het Beheersinstituut te Amersfoort, waarvan in het num mer van dit blad melding wordt ge maakt. Dat dit alles „zonder aanziens des persoons" in ons land in het klare daglicht wordt gesteld, is toch onge twijfeld een gezonde kant en een ge lukkig- gevolg van onze democratie. Wij kunnen de kaarten open op tafel leggen. Radiorede Prinses Juliana Indië behoeft onze medische hulp In haar kwaliteit van voorzit ster van het Nederlandse Rode Kruis, heeft Prinses Juliana Za terdagavond via de radio een woord gericht tot het Nederland se volk, in het bijzonder tót de medici en de verplegenden. H.K.H. deed een beroep op hen, om de inwoners van Indië, die jaren van vrijwel iedere me dische hulp verstoken zijn ge weest, te hulp te komen. In ver houding met wat men hier in Nederland gewend is, zo zeide de Prinses, is de hulp die tot dus verre in Indië verleend werd, zeer beperkt, vooral, nu door de gewijzigde omstandigheden zo veel millioenen mensen meer op onze hulp en bijstand aanspraak maken. H. K. H. deed daarom een be roep op alle verplegenden, om hetzij in Nederland, hetzij in In dië, een offer te brengen vopr het algemeen belang. Verder riep zij de verpleegsters, die bui ten haar oorspronkelijke beroep een werkkring hebben gevon den, en haar, die gehuwd zijn, op, om enkele dagen of halve da gen per week, zich ten dienste te stellen van de ziekenverple ging. Door deze aanvullende arbeid zal het mogelijk zijn, dat anderen hun diensten kunnen verlenen aan het Indische volk. „Dit beroep", zo besloot H. K. H. haar radiotoespraak, „mag niet onverhoord blijven, willen wij, met onze beperkte krachten, niet alles hebben gedaan, om de ze hoogste taak tegenover onze medemensen te volvoeren". ..ORANJE" OPGEHOUDEN TE SOUTHAMPTON. Het Agentschap van Lloyds te Southampton meldt, dat de stuwa doors daar Vrijdagavond onofficieel in staking zijn gegaan en weigeren het m.s. „Oranje" te laden. Naar ver luidt, gaat het geschil over de voor waarden waaronder de ploegen moe ten werken. De Kerstpaketten voor de Ned- sol daten in Indonesië komen reeds in In dië aan. Na het lossen worden zij naar alle delen verder verzonden om dan gedistribueerd te worden. j^E VEILIGHEIDSRAAD doktert nog altijd aan de Indonesische kwes- tie, waarbij aan adviezen geen gebrek is; de raad wordt onder resolu ties bedolven. De Russen willen de Nederlanders op hun uitgangsstellin gen laten terugtrekken. De Australiërs willen een zone van 10 km. scheppen tussen beide partijen. Engeland wil de Commissie van Drie allereerst een voorlopige demarcatielijn laten vaststellen en wenst de consulaire commissie te instrueren om zo spoedig mogelijk vooratellen te doen voor het vaststellen van die lijn. Op deze resolutie heeft de Bel gische afgevaardigde weer een amendement ingediend, waarbij in plaats van een opdracht aan de consulaire commissie van een verzoek aan deze commissie wordt gesproken. Bij de debatten is er op gewezen, dat als de Nederlanders terugtrekken de Indonesiërs hen zullen volgen. Dat is al gebleken bij de vroegere weder zijdse terugtrekking van troepen. Mr. van Kleffens trachtte de Raad ervan af te houden de Australische gedachte over te nemen. Want wie zegt, dat zij op Java en Sumatra ver werkelijkt kan worden. Hij somde nog op wat na 14 October 1946 is ge beurd toen besloten werd, dat beide partijen hun troepen verder van el kaar zou brengen. Het gevolg was dat Soerabaja zonder water kwam te zit ten, en dat elders grote gebieden on der water werden gezet. Onder het voorbehoud, dat hij zijn instructies uit Den Haag nog moet ontvangen, ondersteunde hij het Britse voorstel. Nadat de Britse afgevaardigde had verklaard het Belgische amendement over te nemen, verdaagde de voorzit ter de vergadering tot Dinsdagmid- Tomaco door brand verwoest De Columbiaanse zeehaven Tumaco is door geweldige branden geheel verwoest. Nagenoeg de gehele bevolking van 6000 zielen is dakloos. De schade loopt in de millioenen. De oorzaak van de branden is nog niet bekend, evenmin als het aantal slachtoffers. Eenheden van leger, vloot en luchtmacht zijn gealarmeerd om de evacuatie te regelen. Het Panamese tankschip Unoba, dat zich in de nabijheid van de bran dende havenplaats, bevindt, is het enige communicatiemiddel tussen Tu maco en de buitenwereld. Volgens de opvarenden wordt de bevolking ern stig bedreigd door gebrek aan zuiver water. KARDINAAL SUHARD OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN FRANKRIJK. Zondag is in alle kerken van het aartsbisdom Parijs een herderlijk schrijven van kardinaal Suhard voor gelezen, in verband met de op 19 Oc tober plaats hebbende gemeenteraads verkiezingen. De Kardinaal spoort daarin de gelovigen o.m. aan, om aan de stemming deel te nemen en zich niet uit laksheid of uit scepticisme daaraan te onttrekken. Men moet op die candidaten stemmen, wier zede lijk gedrag en bekwaamheid hen ge schikt maakt, om de gemeentelijke zaken naar behoren te behartigen. Dit zullen de candidaten zijn, die reke ning houden met de rechten van het gézin, inzonderheid wat de opvoeding betréft, die de rechten van de werk nemers verdedigen en de economisch zwakkeren in bescherming nemen in de huidige crisistijd en daarbij bereid zijn om met alle krachtsinspanning de netelige problemen van voeding en huisvesting te helpen oplossen. „NOODTOESTAND* IN ATHENE. Naar de correspondent te Athene van het Britse blad „News Chroni- meldt, heeft de Griekse rege ring Zondag in de hoofdstad een .noodtoestand" afgekondigd. Naar men te Athene gelooft, wijst deze beslissing er op, dat men voor uitbreiding van de burgeroorlog tot in de omstreken van thene vreest. Het besluit van de regering volgt op de oproep van de communistische leider Zachariades aan zijn volgelin gen om ook in de steden buiten het gevechtsgebied actief te zijn om zo doende generaal Markos te steunen. Volgens voorlopige resultaten van de volksstemming in de voormalige Italiaanse gebieden Tènda en Briga aan de Frans-Italiaanse grens heeft een overgrote meerderheid van de be volking gestemd voor aansluiting bij Frankrijk. Nieuw kabinet voor Oost-Indonesië Zaterdagmiddag is bekend gemaakt de samenstelling van het nieuwe Oost-Indonesische kabinet. Minister-president, tevens minister van gezondheid: dr. S. J. Warouw. Binnenlandse Zaken, tevens plv. permier: Anak Agoeng Gde Agoeng. Financiën: Hamelink, Vice-minister financiën: R. J. Mete- kohy. Economische zaken: J. Tahija. Vice-minister economische zaken: Hoesain. Voorlichting: Sando Daeng Matta- jang. Vice-minister voorlichting: R. Clap- roth. Sociale zaken: Abdoellah Daeng Mapoedji. Vice-minister sociale zaken: Drs. Tan Tek Heng. Onderwijs: Katoppo. Verkeer en waterstaat: ir. Semawi. Justitie: mr. dr. Soumoukil. Zuid-Amerika tegen de communisten De Chileense regering heeft op de Joegoslavische nota, waarin medede ling werd gedaan van het afbreken der diplomatieke betrekkingen geant woord met te verklaren, dat zij „geen belangstelling had voor handhaven van de betrekkingen met de Joegosla vische regering", die zij een satelliet van IVIoskou noemt. In verband met de verbreking der diplomatieke betrekkingen tussen Joego Slavië en Chili zal de Sovjet- Russische ambassadeur in Chili naar Moskou vertrekken en de ambassade aan een zaakgelastigde overlaten. In gezaghebbende kringen te Mon tevideo verluidt, dat Uruguay in het licht der jongste gebeurtenissen in Chili in overeenstemming met de an dere Amerikaanse landen zal hande len. De regering van Uruguay zou krachtige maatregelen goedkeuren om het optreden van „extremisten" de kop in te drukken. De heer B. Warnaar, voorzitter van het Centrale Bloembollen Comité heeft namens deze vereniging 350.00G bollen aan Engeland geschonken. De heer Warnaar overhandigt een paar Hollandse bloembollen aan Engelse schoolkinderen, die hiermede een wedstrijd zullen houden, wie mqpiste bloemen kan kweken. DE STRIJD IN GRIEKENLAND. Het Atheense nieuwsbureau meldt, dat een „machtige strijdgroep" van guerilla-strijders het Macedonische dorpje Matanghistion des nachts aan gevallen, het garnizoen overmeesterd, 12 huizen in brand gestoken en tien inwoners vermoord heeft. Gendar mes, die het plaatsje wilden ontzet ten, aldus het nieuwsbureau, geraak ten in een gevecht met een tweede sterke guerilla-afdeling. Negen gendarmes en 15 guerilla- strijders zouden gesneuveld zijn. Ook het plaatsje Litohorox ten Westen van Saloniki zou een aanval te verduren -hebben gehad. HET GOUVERNEURSCHAP VAN TRIEST. Sir Alexandèr Cadogan, de Britse voorzitter van de Veiligheidsraad, heeft aan de delegaties van Frank rijk, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten het voorstel gedaan een bij eenkomst met de „grote vier" te be leggen, ten einde overeenstemming te bereiken aangaande de benoeming van een gouverneur voor Triëst. Na^r men verwacht, zal op die bijeen komst het voorstel om Italiaanse en Joegoslavische vertegenwoordigers uit te nodigen, in overweging worden genomen. Ï-VE AMERIKAANSE REGERING heeft zich uitgesproken ten gunste van riet zogenaamde meerderheidsrapport van de UNO-commissie voor Palestina, die een verdeling aanbeveelt van het Heilige Land tus sen de Joden en de Arabieren. De verklaring, die Herschel Johnson hier over aflegde in de politieke commissie van de UNO-Assemblée, heeft ver bazing en ontstemming uitgelokt bij de Arabische gedelegeerden bij de UNO, die zich onmiddellijk teweer hebben gesteld. De voorgestelde verdeling van Palestina Verontwaardiging bij de Arabieren Hun verontwaardiging is vooral ge richt tegen dat gedeelte van de Ame rikaanse verklaring, waarin de UNO in overweging wordt gegeven, een speciale politiemacht onder haar su pervisie op te richten, die een nor maal bestuur van Palestina tijdens de door het meerderheidsrapport aan bevolen driejarige overgangsperiode zou kunnen waarborgen. De Ameri kaanse regering verklaart zich tevens bereid, de UNO bij te staan in haar taak, „orde en recht tijdens dit over gangstijdperk te handhaven". Voorts steunt zij de aanbeveling van het meerderheidsrapport, tijdens dezelfde periode 150.000 Joden in Palestina toe te laten. Zij acht de hele kwestie dermate urgent, dat zij de UNO-As semblée dringend verzoekt, niet uit een te gaan, voordat zij een oplossing heeft gevonden. Naar de mening der Verenigde Staten is Engeland niet vrij zich terug te trekken uit Palesti na, voordat de UNO maatregelen heeft genomen om het Britse bestuur te vervangen. Een vertegenwoordiger van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hiertegenover verklaard, dat Engeland bij zijn besluit blijft, zich uit Palestina terug te trekken, ook als de UNO niets doet. Wél is de Britse regering bereid, de evacuatie van haan troepen en ambtenaren voor enkele weken uit te stellen, indien bepaalde regelingen voor de naaste toekomst in uitzicht worden gesteld. Onmiddellijk na de rede van John son hebben de zes Arabische delega ties bij de UNO gezamenlijk ver klaard, „met verbazing te hebben kennisgenomen van het Amerikaan se standpunt, te meer omdat een der gelijke politiek niet strookt met de traditionele vreedzame bedoelingen van 'de Verenigde Staten. Wij koeste ren de welgemeende hoop, dat de Verenigde Staten geen koers inslaan, die niet haar oorsprong vindt in wijs heid en rechtvaardigheid". Vooral de gedelegeerde van Syrië, Faris al Choury, liet zich heftige woorden ontvallen. „De Joodse bedreiging wordt thans ten volle bevestigd door het Amerikaanse voorstel, een poli tiemacht uit vrijwilligers te vormen. Tegenover deze uitdaging kunnen de Arabieren niet anders doen dan de \j2 handschoen opnemen". Ongeveer tweehonderdduizend man ten naaste bij twintig divisies zijn door vijf van de zeven Arabi sche staten, die besloten hadden de Palestijnse Arabieren te hulp te ko men, als de Engelsen Palestina zou den verlaten, ter beschikking gesteld van de Arabische Liga. De troepen zijn volledig bewapend. Ngoejen-Van-Sam, leider van het Vietnamese nationalistische front een anti-communistische partij, die zich ook tegen de president van de Vietnamese republiek. Ho-Tsji-Minh, richt is bij Saigon vermoord. Een tweede nationalisten-leider, dr. Troe- ong-Dinh-Tri, werd het slachtoffer van een aanslag in Hanoi. DROOGTE BELEMMERT ZWITSERLANDS ELECTRICITEITS VOORZIENING. De catastrofale droogte van de af gelopen zomer, die de Zwitserse boe ren reeds 200 millioen frank gekost heeft, heeft bovendien een ernstig probleem geschapen voor de electrici- teitsvoorziening van dit „meest ge- eiectrificeerde land ter wereld". Het niveau van vele rivieren en meren, de grondstof voor de electriciteit, is lager dan ooit. De regering heeft drastische maat regelen genomen om het verbruik van stroom te beperken. Fabrieken en werkplaatsen moeten hun stroom onmiddellijk verlagen tot 90 procent, grote concerns tot 80 procent. Huizen en kantoren mogen niet electrisch verwarmd worden. Electrische boilers en geysers moeten van Maandag avond tot Vrijdagavond worden uit- geschakld. Op de electrische spoor lijnen rijden reeds 60 stoomlocomo tieven. Tokio loopt gevaar opnieuw over stroomd te worden als gevolg van een zware typhoon, die zuidelijk Hondo wellicht Maandag bereikt. Men ver wacht, dat het centrum van de ty- UITSLAGEN K.N.V.B. Eerste klasse DISTRICT I. Haarlem't Gooi 22 VolewijckersAjax 10 XerxesNeptunus 31 £eeburgiaR. F. C. 20 H. B. S—Hermes D. V. S. 0—3 DISTRICT II. StormvogelsA. D. O. 3—1 Blauw Wit—D. F. C. 4—1 SpartaD. O. S. 10 D. H. C.Fe ij ën oord 21 ExcelsiorE. D. O. O- -1 DISTRICT III. N. E. C.—Heracles 2—0 EnschedeVitesse 41 Zwolsche B.Ensch. Boys 22 WageningenA. G. O. V. V. 03 Go AheadQuick 12 DISTRICT IV. HelmondJuliana 35 Willem II—B. V. V. 1—1 Sitt. BoysSpechten 30 T. S. C.Longa 22 Baronie D. N. L.Maurits 22 DISTRICT V. FrisiaLeeuwarden 00 VelocitasG V. A. V. 3—4 SneekBe Quick 23 EmmenHeerenveen 04 VeendamH. S. C. 22 DISTRICT VI. BrabantiaP. S. V. 13 M. v. V.—N. O. A. D. 2—2 V. V. V.Sp.cl. Emma 0—3 UimburgiaN. A. C. 31 31eijerheideVlissingen 61 phoon 160 km. ten Zuiden van Tokio de kust zal beroeren. Gevaar ducht men te Tokio niet zo zeer van de wind als wel van het water, të eerder daar de dijken, die bij de vorige overstroming braken, nog niet ge heel hersteld zijn. OVERSTROMING IN TUNESIë. De stad Soek el Arbeid in Tunesië is y^gesloten door het water van de rivier Oeed Mollegoe, die tengevolge van de hevige stortregens over een afstand van 14 km. buiten haar oevers is getreden. Tot nog toe telt men 12 slachtoffers, maar men verwacht dat het werkelijk aantal veel groter z^l zijn. De aangerichte schade is zeer groot. Fraude Rijksverkeersinspectie Arnhem Naar wij vernemen zijn, in verband met fraude bij de rijksverkeersinspec tie te Arnhem thans enige tientallen personen gearresteerd. Behalve de reeds' eerder gearresteerde twee amb tenaren van de R.V.I., een vroegere ambtenaar van die inspectie en een lid van de adviescommissie uit het bedrijfsleven, schijnen thans naar verluidt, figuren van de vakgroep en verscheidene zakenmensen, bij de zaak betrokken te zijn. Ambtenaren van de prijsbeheersing kwamen prijsopdrijving met auto's op het spoor. Het schijnt, dat dit on derzoek ook andere delicten aan het licht heeft gebracht. Zo zouden, als wij goed ingelicht zijn, voor Neder land bestemde nieuwe auto's naar Duitsland gesmokkeld zijn. Voor deze auto's zouden uit Duitsland motoren in ons land zijn „geleverd", welke motoren hier met een zoete winst van de hand zouden zyn gedaan. Bij het overbrengen van de auto's naar Duitsland zouden Britse militairen behulpzaam zijn geweest. Knoeierijen bij Beheers instituut te Amersfoort De Amersfoortse politie, geassi steerd door ambtenaren uit den Haag, stelde een onderzoek in naai de gang van zaken bij het Beheers instituut te Amersfoort. Nadat aan vankelijk de leider van dit instituut, de heer L. S., in verzekerde bewa ring was gesteld, is men dezer dagen overgegaan tot de arrestatie van vier ambtenaren t.w. de Amersfoorters E. S., V. B., de J. en J. Het is gebleken, dat zich bij het Beheersinstituut te Amersfoort be langrijke onregelmatigheden hebben voorgedaan en het is niet uitgesloten, dat de brand, die enige tijd geleden in een perceel aan de H. van Vian- denstraat woedde, een groot deel van de administratie vernielde, waarin ge gevens stonden over de thans aan het licht gekomen knoeierijen. KERKNIEUWS BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft benoemd tot: Kapelaan te Rotterdam (O. L. Vr. Onb. Ontv. en H. Ignatius) den weleerw. heer W. G. Minnebo te Leiden (H. Petrus) den weleerw. heer D. B. F. Plaat, die Kapelaan was te Heemstede (H. Bavo). Vervolgens tot Kapelaan te Rot terdam (O. L. Vr. Onb. Ontv, en H. Ignatius) den weleerw. heer H. F. A. Konijn; te 's-Gravenhage (Zie kenhuis St. Joan, de Deo) den wel eerw. heer J. J. Tuyp, die assistent was te Bergen (St. Antonius-Pen- sionaat). DE NIWIN NIWIN-PAKKETTEN IN OMGEKEERDE RICHTING. Zaterdagavond landde op Schiphol de Skymaster PH-TSA, met aan boord 460 Niwin-pakketten totaal ge wicht 800 kg. uit Indië. Als tegen prestatie voor de Kerstpakketten-ac tie in het moederland, sturen de mi litairen nu pakjes met thee, koffie, rijst, specerijen en tabak, naar huis. Dit is de eerste zending, en, als het een succes blijkt, zullen er meer vol gen. Het Roods Kruis, dat voor het vervoer zorgt, nam op Schiphol de zending in ontvangst en bracht deze over naar den Haag, waar het perso neel Zaterdagavond zal overwerken, zodat de geadresseerden Maandag morgen met de eerste post de pakjes zullen ontvangen. VERJAARSPAKKETTEN VOOR DE MILITAIREN IN INDIë. De Nationale Inspanning Welzijns- verzorging Indië (Niwin) is erin ge slaagd, om een pakket naar de verja rende militairen in Indië te zenden. Het Niwin-verjaarspakket opent de mogelijkheid vanuit Nederland 'een. persoonlijk pakket te sturen, dat op de verjaardag aan de geadresseerde in Indië wordt uitgereikt. De samen stelling van dit pakket wordt geheel aan de afzender overgelaten, waarbij men zich echter moet richten naar de aanwijzingen, die zijn afgedrukt op het bij de speciale dozen behorend- pakpapier. De pakketten worden voor verscheping gecontroleerd. Deze dozen, vergezeld van papier, touw, etiket en P.T.T.-adreskaart, kunnen, a 2.worden aangevraagd bij de plaatselijke Niwin-comité's en bij de intendance van het Nederlandse Roo- de Kruis Leeghwaterplein 27 den Haag. In deze prijs zijn alle kosten van vervoer etc. inbegrepen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van aan bederf onderhevige artikelen. Wapneer de afzender de doos heeft ingepakt, moet het pakket aan het postkantoor worden afgegeven. Aan dacht verdient, dat het pakket uitèr- lijk drie maanden voor de datum van de verjaardag ter verzending moet worden aangeboden. Met het oog op de beperkte transportmogelijkheden, kan iedere geadresseerde in Indië slechts een verjaarspakket ontvangen en wel van de naaste verwanten, die derhalve zo'n pakket gezamenlijk moeten verzenden. Behalve het Ne derlandse Roode Kruis verlenen öok het Katholiek Thuisfront, het Protes tant Interkerkelijk Thuisfront, de band Nederland-Indië en de A.M.V.J. hun medewerking aan deze pakkètten- dienst. €ett (MAfiMje.... Wie, vrijwillig een werk aan vaardt, bindt zich zelf aan de con- seuenties, die dat werk medebrèngt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1