3)e Ccicbe ©ou/totit De doop van prinses Marijke Dr. v. Mook als „roverhoofdman" Felle Amerikaanse beschuldiging tegen Moskou Frans offensief in Indo-China VAN VELSEN DONDERDAG 9 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef. Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11209 Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, ƒ1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco per post 4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Vandaag is het jongste prinsesje, Marijke, gedoopt, dat op 18 Febr. var. dit jaar is geboren. De Koninklijke stoet. Te ruim elf uur reden de zeven hofauto's met de leden der Konink lijke Familie en haar gasten de stad Utrecht binnen. Een escorte van twaalf militaire motorrijders ging de stoet vooraf. In de eerste auto had den plaats genomen H.H. de Konin gin en de groothertoging van Luxem burg; in de tweede Prins Felix van Luxemburg en Prinses Armgard; in de derde de Zweedse gezant bij het Nederlandse Hof. De heer Lagerberg en mevrouw Churchill, in de vierde mevrouw RoëllFeith en Prins Aschwin; in de vijfde mevrouw Post Salomons en de heer A. J. An dree Wiltens; in de zesde de Prinses jes Beatrix en Irene met mevrouw Pennink en in de zevende H.H. K.K. H.H. Prinses Juliana en Prins Bern- hard: met Prinses Marijke. De stoet werd gesloten door een militair es corte van twaalf motorrijders. Als peten waren uitgenodigd de groothex-togin van Luxemburg, dc kroonprins van Zweden, mr. Winston Churchill, mevrouw RoëllFeith, mevrouw J. PostSalomons, uit Rijnsburg en de heer A. J. Andree Wiltens; de twee laatsten, zoals reeds gemeld, bekende figuren uit het ver zet tegen de bezetter. In de kerk. In de kerk is op uitdrukkelijke wens van het Prinselijk Paar geen bloemenversiering aangebracht. Te gen het doophek aan echter een laag gehouden versiering van Venushaar en fijn groen en op zij van de preek stoel grote palmen. Vóór het doop hek is het doopvont geplaatst. Op een met paars velours beklede voet staat het zilveren doopbekken, <4at eertijds gebruikt werd in de Geerte- kerk en dat, toen deze kerk aan haar besteming onttrokken werd, is over gebracht naar de Julianakerk aan de Zijldiepstraat, welke na de vorige ooriog gesticht werd en in gebruik is genomen in tegenwoordigheid van H. K.H. Prinses Juliana. De beide dienstdoende ouderlin gen, de heren J. Weener en J. L. D. van der Roest, oud-zendeling, heb ben hun plaatsen naast het doop hek. Ter weerszijden van de ruimte te genover de preekstoel, waar de Ko ninklijke Familie en haar gasten aanstonds zullen plaats nemen, zijn de banken ingenomen door de leden van het kabinet, dat nagenoeg geheel aan wezig is, door de leden van het di plomatieke corps, van het interna tionale gerechtshof, de voorzitter van de Hoge Raad der Nederlanden, ce Commissarissen der Koningin, de burgemeesters der hoofdsteden, vrienden en bekenden van het Prin selijk Paar, bevriende relaties ook uit de illegaliteit. Verder zijn er ban ken géreserveerd voor het personeel van paleis Soestdijk, voor autoritei ten van leger, vloot en luchtmacht, voor verenigingen, waarbij Prinses en Prins betrokken zijn en voorts voor de gemeenteleden. Geheel rechts ter zijde is de Kon. Christelijke Oratoriumvereniging Kerkzang opgesteld om tijdens de dienst de zang der gemeente te on dersteunen. Zo wonen in totaal om streeks 1200 personen deze plechtig heid bij. Alle genodigden'er werd geen gala gedragen, de militairen waren in klein tënu of service dress met draagriemen stel hadden hun plaatsen ingenomen, toen de stcret, waarin met H.M. de Koningin het Prinselijk gezin, de moeder van Prins Bernhard, Prinses Armgrard en 's prinsen broeder, prins Aschwin, medekwamen de peten van de vor stelijke dopelinge aan de kerkingang aan de Domstraat arriveerde. Aan de ingang van de Domkerk werd de Koninklijke Familie ontvangen door twee leden van de kerkvoogdij, n.l. ae president mr. C. Veen en jhr. mr. B. de Jonge van Ellemeet, en door de voorzitter en de scriba van de ker- keraad, de heren ds. A. J. Brinkman en D. J. B. Groenewegen. Deze commissie geleidde de vorste lijke personen naar de sacristie, waar de stoet werd opgesteld. Kort daarop schreed deze langzaam de kerk bin nen. Voor het doopvont namen de Ko ninklijke Familie en haar gasten plaats. Op de eerste rij van links naar rechts mevrouw RoëllFeith, Prinses Irene, Prins Aschwin, me vrouw Churchill, de Zweedse gezant, de heer Lagerberg, de groot-herto gin van Luxemburg, Prinses Juliana, Prins Bernhard, H.M. de Koningin, Prins Felix van Luxemburg, Prinses Armgrard, Prinses Beatrix, A. J. Andree Wiltens en mevrouw Post Salomons. Op de tweede rij waren gezeten: admiraal C. E. L. Helfrich, de sultan van Pontiannak, de minis ter-president, dr. L. J. M. Beel, de voorzitter der Eerste Kamer, prof. mr. R. Kranenburg, de Deken van het corps diplomatique, sir Neville Bland, ambassadeur van het Ver enigd Koninkrijk, Z-Em. Joannes Kardiaal de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, de vice-president van het Internationale Gerechtshof, mr. J. Basdevant, de voorzitter van de Tweede Kamer, mr. J. R. H. van Schaik, de sultan van Pontianak, de vice-president van de Raad van Sta- tee jhr. mr. F. Beelaerts van Blok land en luitenant-generaal mr. H. J. Kruis. De organist der Domkerk, de heer Stoffel van Vliegen, had van half elf af orgelspel ten gehore ge bracht. De Kerkdienst. Toen de hofprediker ds. J. F. Ber- kel de kansel bestegen had viel een stilte voor een persoonlijk gebed. Na het votum sprak de predikant de zegen uit. Hierop verzocht hij de gemeente het eerste vers van gezang 112 te zingen: „Een naam is onze hope Een grond heeft Christus' Kerk Zij rust in eenen doope En is zijn scheppingswerk". Vervolgens las de voorganger psalm 23, „De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken", waarin o.m. gezegd wondt: „Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zoude geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij: Uw stok en Uw staf, die ver troosten mij". Nadat ds. Berkel in gebed) was voorgegaan, hield hij zijn preek. De hofprediker had tot tekst geno men: Jes. 43 :-la b. „Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne". In Jesaja's profetie wordt Israël getekend als een beroofd en geplun derd volk. maar God roept het: Gij zijt van Mij. In Jezus Christus komt God tot idie mensen, daarom heeft Christus het bevel gegeven, te dopen, opdat God kome tot de méns, van wie alle onreinheid is afgewassen. Het prinsesje, aldus ds. Berkel, draagt twee namen: Maria, zo heette de Moeder van Jezus, die luisterde, anderen tot gehoorzaamheid aan Christus drong, en voor wie Jezus nog zoi-gde. toen Hij aan het kruis hing. Maria, zo heette de vrouw, die zittend aan Jezus' voeten Zijn Woord hoorde. Maria heettte de Magdaleense, die an deren de boodschap bracht, dat Jezus leefde. En het prinsesje heet Chris tina. In deze naam horeii we chris tin bij Christus zijnde. De twee namen zijn symbolisch. Moge zij zijn een christin die luistert: Ge zijt van Mij, spreekt God. Maar zoals God deze dopelinge roept, roept Hij ons allen. Pas dan als we gehoor zamen, kunnen we antwoorden: de Heer is mijn Hender, kunnen -we er bijvoegen: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, dan nog is God mijn beschermer. De Doop- Na de preek werd gezongen gezang 201, waarvan het eei'ste vers luidt: „Als God mijn God maar voor mij is Wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis Mijn ziele tot een zegen, Dan waakt alom een engTenwacht, Dan zie ik sterren in den nacht En bloemen op mijn wegen". Nu naderde het grote ogenblik van deze kerkdienst. Het formulier van de Heilige Doop werd gelezen, waar na aan de ouders van de dopelinge de gebruikelijke vragen gesteld wer den. Deze werden door prins Bern hard en prinses Juliana met „ja" be antwoord. In Alkmaar begint de victorie De jaarlijkse feesten ter herdenking van dit feit werden op luisterrijke wijze gevierd. Hier een optocht in de binnenstad. De Groot-Hertogin van Luxemburg en Haar Gemaal werden bij hun aan komst aan het station te Utrecht ver welkomd door het Prinselijk Paar, Hierop weerklonk het eerste deel van gezang 94: „Halleluja, eeuwig dank en eere, Lof, aanbiddinge, wijsheild1, kracht Word' op aard' en in den hemel, Heere, Voor uw liefd' u toegebracht". Ds. Berkel had inmiddels zijn plaats bij het doopvont ingenomen om de Doop te 'bedienen in tegenwoordig heid van de reeds genoemde oudste ouderlingen, de heren Weener en van der Roest. Prins Bernhard droeg nu Prinses Marijke naar het doopvont; prinses Juliana stonidi aan zijn zijde. Het water op het voorhoofd van het prinsesje sprenkelend, sprak de hof prediker daarop: „Maria Christina ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes". Staande zongen degenen, die deze plechtigheid mochten aanschouwen, het slot van gezang 94: „Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade Uw gemeenschap, Geest van God, Amen, zij ons eeuwig lot". Middelerwijl haidi prinses Juliana met haar kostbare last in de armen haar zetel weer ingenomen. Na een dankgebed werd staande gezongen het vierde vers van gezang 93: ..Halleluja, lof, aanbidding Brengen engelen, U ter eer. Heerlijkheid en kracht en machten Legt Uw schepping voor U neer. Halleluja, Halleluja Lof zij U der Heeren, Heer". Tot slot sprak ds. Berkel de zegen uit, waarmede deze plechtigheid ten einde was. Na afloop van de kerkdienst begaf die koninklijke familie zich naar de sacristie, waar haar gasten gelegen heid hadden te feliciteren. Namens de kerkeraadj boor de voor zitter ds. A. J, Bi-in'kman een Bijbeltje met opdracht aan. Kort daarop verlieten de koninklij ke familie en haar gasten het kerk gebouw om de terugtocht naar het paleis Soestdijk te aanvaarden harte lijk toegejuicht door de velen, die zich langs de straten verzameld had den. MR. RYAN HOUDT HARDNEKKIG VOL [)E IN BESLAG NEMING van de Martin Behrmann is eigenlijk zeero- verij geweest, betoogde mr. Ryan voor het federale hof te New York in het proces, dat hij dr. van Mook, in diens kwaliteit van „hoofd van ge wapende terreur-benden" en de Nederlands-Indische regering heeft aan gedaan, op grond van het in beslag nemen van de lading van genoemd schip in Maart 1946. Hij eist een schadevergoeding van ruim drie millioen dollar. De officier van Justitie had een verzoek van het Amerikaanse depar tement van Buitenlandse Zaken over gelegd, waarin er bij het Hof op wordt aangedrongen het Nederlands- Indische gouvernement als souve- rein te beschouwen, zodat de klacht niet voor behandeling in aanmer king zou kunnen komen. Hij had hier aan toegevoegd, dat dit het enige ingrijpen van het departement zou zijn. Het Hof moet zelf beslis sen was het doen zal. De rechter had daarop gezegd, dat hij de zaak bestu deren wilde en dat -mr. Ryan dus maar een paar weken geduld moest oefenen. Mr. Ryan heeft hiermede geen ge noegen genomen en thans een uitvoe rig betoog voor het Hof gehouden, waarin hij de zienswijze van het de partement aanvalt. NEDERLANDS COMMUNIQUé. Officieel wordt gemeld, dat de Ne derlandse verliezen op 7 October be droegen drie gewonden, terwijl als gevolg van de Nederlandse zuive ringsacties een belangrijk afnemen van het aantal inbreuken op de order tot staken van het vuren valt te con stateren. In enkele gebieden, ook in de grensstreken, is het rustiger. Een Nederlandse post te Djedjag in Oost-Java ten Zuid-Oosten van Gen- teng werd door een bende van 100 man aangevallen. In Noord-Sumatra verdreef een Nederlandse patrouille nabij Pematang Siantar een terreur- bende, waarbij een Brits-Indisch de serteur gevangen genomen werd. In West-Ja va verdreven Nederlandse patrouilles twee rampokbenden in de gebieden tussen Tjikarang en Tji- bai'oesa. In de omgeving van Koenin- gan en Tjiledoeg vonden zuiverings acties plaats. Munitie-ontploffing in de Soerense bossen Een dode 3 zwaar gewonden Gistermorgen is bij het opruimen van oude Duitse munitie in de Soe rense bossen bij Apeldoorn een ern stig ongeluk gebeurd, dat aan chauf feur-korporaal W. Mulder uit Hattum het leven heeft gekost. Drie andere militairen, sergeant majoor C. A. v. d. Bolt uit Soest, soldaat le klas A. Duistermaat uit Zutphen en soldaat A. "Cremer uit Coevorden werden zwaar gewond. Zij zijn naar het Juliana Ziekenhuis in Apeldoorn overgebracht en men vreest voor hun leven. Daar de toestand zo ernstig is en zij op het ogenblik niet verhoord kun nen worden, tasten de militaire auto riteiten over de oorzaak van de ont ploffing volkomen in het duister. COMMISSIE VAN DRIE GAAT TERSTOND AAN HET WERK. Na een informele vergadering heeft de Commissie van Drie een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de leden zich be reid hebben verklaard onverwijld naar het betrokken gebied te ver trekken met het eerste vliegtuig, dat beschikbaar is. Evatt vertegenwoor digde Australië op deze vergadering, daar Kirby te Sydney vertoeft. Ver dere beslissingen zullen aldaar wor den genomen. Men neemt aan, dat de commissie, na te Sydney te hebben vergaderd, naar Indonesië zal ver trekken. SJARIFOEDDIN ZAL ONDERHAN DELINGEN LEIDEN. Een delegatie van leden van de Indonesische republikeinse regering, onder leiding van Sjarifoeddin, is be noemd om de onderhandelingen met de Nederlandse regering te hervatten, zo meldt' Antara uit Djogjakarta. „BOOSAARDIG EN GEWETENLOOS" Ï"\E AMERIKAANSE REGERING heeft verklaard, dat het nieuwe com- munistisch informatiebur. weloverwogen zal trachten het economisch herstel in Europa te doen mislukken De vorming van de organisatie wordt „boosaardig en gewetenloos" 'genoemd. Deze krachtig geformu leerde Amerikaanse „tegenval" werd op een persconferentie gedaan door de waarnemend minister van buitenlandse zaken, Robert Lovett. Hij herhaalde, dat de V. S. vastbesloten zijn de plannen voor het herstel van Europa zo spoedig mogelijk uit te voeren. Slechts de top van een ijsberg De volken van Europa, zo ging Lo vett voort, die zich laten misleiden door deze boosaardige en geweten loze manipulaties, laden een zware verantwoordelijkheid op zich, want een economische ramp in Europa kan onmogelijk worden voorkomen als de opvattingen van de conferentie te Warschau de overhand zouden krij gen. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft alle bijzonderheden van de nieuwe organisatie zorgvuldig bestudeerd en in het bijzonder nota genomen van het feit, dat verant woordelijke kabinetsleden van be paalde landen waaronder de Sovjet- Unie, zich onder de afgevaardigden op de conferentie bevonden. Voor de Amerikanen komt het aan op kalmte en een zuiver oordeel. Wij moeten ons niet uit de vastgestelde koers laten slaan en rustig voortgaan met de bestudering van het probleem, hoe Europa kan worden geholpen om zijn plaats in een evenwichtige en vredige wereld te herwinnen. Toen men Lovett vroeg, of de op richting van de organisatie een ver rassing voor de V. S. was antwoordde hij ontkennend. Gelijktijdig met Lo- vett's verklaring heeft een andere hoge Amerikaanse regerings functio naris gezegd, dat Amerika wist, dat er in het geheim voorbereidingen werden getroffen. Hij vergeleek de communistische structuur in Europa met een ijsberg, waarvan de zicht bare top het nieuwe informatiebureau vormt, doch waarvan het overgrote SPIONNEN-ORGANISATIE IN CHILI. De Chileense regering heeft gis teravond een communiqué gepubli ceerd, waarin wordt verklaard, dat de Joego-Slavische regering in Zuid- Amerika „een reusachtige commu nistische spionnage- en sabotage-or- ganisatie" heeft gevormd. De orga nisatie zou door diplomatieke verte genwoordigers van Joego-Slavië in Argentinië opgebouwd zijn. De Chileensche regering heeft twee leden van de Joego-Slavische legatie te Santiago uitgewezen, na dat van gezaghebbende zijde was verklaard, dat Joego-Slavische diplo matieke kringen betrokken waren bij het op touw zetten van de mijnwer kersstaking in Zuid-Chili. De beide diplomaten zijn vergezeld door een politie-functionaris per auto naar Argentinië vertrokken. TRAWLER BIJ ZWEDEN OP DE ROTSEN GELOPEN. Ned. bemanning gered. De „Wega" een trawler met een Nederlandse bemanning varende voor een Poolse rederij is Vrijdag bij Gothenburg op de rotsen gelopen. De bemanning, bestaande uit dertien Nederlanders, afkomstig uit IJmui- den, Scheveningen, Katwijk aan Zee en Egmond aan Zee, en vier Polen is behouden te Gothenburg binnen gebracht. Volgens een Reuterbericht uit Sai gon is er in Toukin een Frans offen sief op handen of reeds begonnen met het onmiddellijke doel om Bac Kan, het huidige hoofdkwartier van de Vietnamese president, To Tsji Minh, te omsingelen. Schout-bij-nacht Bat- tet, de waarnemend commandant van de Franse troepen, is Woensdagoch tend naar Hanoi vertrokken. In een radiorede heeft dr. Ho Tsji Minh de berichten van een Frans herfstoffensief op grote schaal beves tigd en hij verklaarde, dat de Vietna- mezen koste wat kost aan de „Fran se agressie" weerstand zullen bieden. Ho Tsji Minh zeide zeker te zijn van de overwinning en hoopte, dat Frankrijk „ten gevolge van zijn bin nenlandse moeilijkheden niet in staat zou zijn de oorlog in Vietnam voort te zetten. Een functionaris van het Franse departement van Koloniën te Parijs heeft de berichten over een ophan den zijnd offensief in Indo-China „overdreven" genoemd, doch hij voeg de er aan toe, dat enige dorpen mo gelijk om bescherming hebben ver zocht en dat Franse troepen zijn op getrokken om aan dit verzoek te vol doen. BEVRIJDER VAN EINDHOVEN OVERLEDEN. Te Delfzijl is, zo meldt het „Algem. Dagblad", tengevolge van een hart verlamming overleden de 48-jarige Engelse generaal Arthur Goldon Mat thew, die daar Zaterdag met zijn ple zierjacht was aangekomen. Generaal Matthew voerde indertijd het com mando over de troepen, die Eindho ven bevrijdden. WAT MEN SCHRIJVEN KAN IN RUSLAND. In Rusland is natuurlijk geen pers- censuur. Daar kan men schrijven wat men wil. Tenminste als het tegen de Kerk gaat, of tegen de Paus. Zo is dezer dagen in de „Literaire Gazet" te Moskou een artikel ver schenen van de hand van Boris Kan- didof, dat de levensgeschiedenis van de Paus behandelt en waarin deze een „vriend van het fascisme" ge noemd wordt en een „spin, die een wereld-omvattend net weeft", dat overgedragen moet worden aan het Amerikaanse monopolie". Griezelig, niet waar, zo'n spin. Maar het wordt nog mooier. „Aan het begin van zijn carrière, aldus schrijft Kandidof, diende Pius XII het Italiaanse imperialisme, daar na Kaiser Wilhelm II en later boog hij voor Mussolini, Hitler en de Ja- pannezen. Thans beschouwt hij het als zijn „heilige plicht" het schip van het Vaticaan te sturen in de verre wateren van de atoom-diplomatie". Daar is de Jezuiet met de dolk en de gifbeker niets bij. De Paus krijgt nu de atoombom als attribuut! Maar 't wordt nóg mooier. „De inquisiteurs van Pius XII trokken tezamen op met de bandieten van Himmler. Agenten en spionnen van het Vaticaan onderhielden op persoonlijke instructie van Pius voortdurend contact met de spion- nagedienst van Hitier en namen al dus deel aan de oorlog tegen de vol keren der Sowjet-Unie". Dat is pure krankzinnigheid, maar zoiets is geoorloofd in Moskou. deel met het blote oog niet waar te nemen is. In diplomatieke kringen te Washing ton heeft de krachtige toon van Lo vett indruk gemaakt. Naar verluidt, heeft hij zijn verklaring afgelegd na overleg met Marshall. Lovett deelde voorts mede, dat de Amerikaanse am bassadeur te Moskou, Bedell Smith die gisteren te Washington is aange komen, aan het ministerie van bui tenlandse zaken verslag heeft uitge bracht en dezer dagen naar New York zal gaan om met Marhsall over des betrekkingen met de Sovjet-Unie van gedachten te wisselen. DISTRIBUTIENIEUWS 12 t.m. 25 OCTOBER A.S. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie P) 800 gram brood 125 gram boter 125 gram marg. of 100 gram vet 250 gram imarg. of 200 gram vet 100 gram vlees 400 gram vlees 314 liter melk 6 liter melk 6% liter melk P-01 div100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 1 ei 125 gram koffie 50 gram thee 1600 gram brood 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 711. (Serie P) P-ll brood 800 gram brood P-ll boter 250 gram boter P 012 boter 125 gram marg. of 100 gram vet P-ll P-12 vlees 100 gram vlees P-01 brood P-01 boter P-02 boter P-03 boter P-01 vlees P-02 vlees P-01 melk P-03 melk P-05 melk P-02 div. P-03 div. P-04 div. P-03 resrve P-06 reserve P-13, P-15 melk P-ll div. 10 liter melk 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 1 ei 800 gram brood P-12 div. P-13 reserve BONKAARTEN MA, MB, MC. MD, ME, MF, MG, MH 711. (Serie P) (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) P-21 brood 800 gram brood P-21 boter 250 gram boter P-22 boter 250 gram marg. of 200 gram vet P-21 melk 5 liter melk P-21 vlees 300 gram vlees P-22 vlees 100 gram vlees P-21 kaas 200 gram kaas of 250 gr. kostl. kaas P-21 eieren 5 eieren. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 10 October worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 13 October mag worden ge kocht. DE AFLEVERING VAN EIEREN OP DE NIEUWE BON. De eieren, die op de op 9 October bekend gemaaakte bon zullen wor den afgeleverd, zijn verse eieren. Aldus de afd. voorlichting van het ministerie van landbouw, vissery en voedselvoorziening. Dat wil dus zeg gen, dat de winkeliers niet geruime tijd tevoren met deze eieren bevoor raad kunnen worden en dat deze be voorrading hier en daar nog aan de gang is. Het kan dus voorkomen, dat op de eerste dagen van de geldigheid van de nieuwe bon niet alle detaillisten in staat zijn te leveren. Geduld van de zijde van de klanten wordt daar om bij voorbaat ingeroepen. De allernieuwste DAMESHOEDEN voor jong en oud - - vanaf*.1 1.50 HERENHOEDEN In grijs, bruin en - 0 zwart vanaf X.DU RECLAME ALPINS I. 4.95 DONKERSTEEG 3 LEIDEN - TELEF. 21406 Sen. kowudije.. Ben gunst bestaat niet in hetgeen gegeven of gedaan wordt, doch in de wijze waarop dit geschiedt. Seneca.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1