S)e C^icbc Sou/to/nt Grondslagen der ware democratie Oordeel der Chinese waarnemers Wijziging in het Britse kabinet v. Kleffens krijgt de wind van voren Roermond zonder kathedraal WOENSDAG 8 OCTOBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003, Telef. Administratie, Advertenties 2082 Kedactie 20015, Directie, drukkerij e abonnementen 20935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur:'TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 38e JAARGANG No. 11208 Abonnementsprijs 0.30 per week, 1.30 per maand, 3.90 per kwartaal. Franco per post ƒ4.65. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Het request uit Vucht /"ONLANGS hebben wij met klem de aandacht gevestigd op een re quest door sociale en geestelijke ver zorgers uit het kamp Vught gericht tot H.M. de Koningin, waarin zij H. M. wijzen op de funeste gevolgen van de langdurige detinqring van dui zenden politiek verdoolden onder de politieke delinquenten. „De inhoud van het adres ligt zonder twijfel bui ten hun ambtelijke verantwoordelijk heid, maar inderdaad hebben zij het recht en de plicht van spreken, om dat zij tot de weinigen behoren, die in deze moeilijke materie bevoegd zijn. Hun zwijgen zou schuldig zijn, waar degenen, die op afstand verant woordelijkheid dragen, onmogelijk op de hoogte kunnen zijn van de gevol gen van een onuitvoerbaar systeem." Aldus de redactie van „De Linie" in het nummer van 3 October. Wij zijn het hiermede eens, als wij er één woord bij mogen voegen, n.l. dat „degenen, die op een afstand ver antwoordelijkheid dragen, onmogelijk volkomen op de hoogte kunnen zijn van de funeste gevolgen van de lang durige detinering." Men behoeft waarlijk niet het be doelde kampleven van nabij te heb ben gadegeslagen, om wat en ook zelfs véél te kunnen begrijpen van bedoelde funeste gevolgen. Ook wij begrijpen, dat juist moet zijn, wat in hetzelfde nummer van „De Linie" pater van Kilsdonk S.J. schrijft: „Persoonlijk heb ik als zielzorger in diverse kampen ruim 2000 mensen politieke gedetineerden van hart tot hart gesproken in urenlang intiem contact. Dit is maar een handjevol! Een fatsoenlijk procureur-fiscaal hoort minstens zoveel dossiers te hebben doorgezien, ook al zijn het dan maar dossiers. Maar van dat handjevol de zwaarstgetroffenen weliswaar heeft het kampsysteem bij 60 pet. het soms wankele, soms ook zeer behorlijke huwelijk ver nield. En is het niet een tragische gè- dachte, dat wij straks met vrees de statistieken der toekomstige jeugd criminaliteit in handen moeten ne men om met ontzetting vast te stellen, hoe onze Politieke Rechtspleging, die toch orde wilde scheppen, orde-ont wrichting tot gevolg heeft gehad?" Wij moeten onderscheid maken tus sen wat wij zouden willen noemen politieke delinquenten en politieke delinquenten. Onder deze laatste ver staan wij hen, die daden hebben ge steld, welke, óók los van hun politie ke overtuiging, als misdaden moéten Worden beschouwd, verraders van hun medeburgers, echte collabora teurs, enz. Bij hen moet het recht zijn normaal verloop hebben. Daar naast staan degenen, wier politiek in zicht en politiek handelen dom en verfoeilijk was die in bedoeld re quest „politiek verdoolden" worden genoemd, maar waarbij wij menen te moeten aantekenen, dat die verdoling ook vaak een schuldige verdoling was. Ten opzichte van deze laatsten moet niet slechts terwille van hen zelf, maar ook en niet minder ter wille van het algemeen belang, dat niet gediend is met een steeds ver der doorziekende geestelijke ont wrichting, worden gehoor gegeven aan het verzoek in het request om te komen tot een doortastende amnestie op korte termijn van alle niet-crimi- nele gevallen, „tot een voorwaarde lijke dan wel onvoorwaardelijke in vrijheidstelling (voor een voorwaar delijke invrijheidstelling is in vele gevallen veel te zeggen. Red. L. Crt.) van allen, voor wie de Tribu nalen internering hebben geadvi seerd, of die, gedetineerd zijnde, naar Tribunalen verwezen zijn, alsook van die gevallen van door de Bijzondere Gerechtshoven veroordeelden of naar de Bijzondere Gerechtshoven verwe- zenen, die bij nadere beoordeling der dossiers tot de genoemde categorie der politiek-verdoolden zullen blijken te behoren." Zulk een daad zou men kunnen noemen een daad van durf, een daad van christelijke durf! DE BISSCHOPPEN VAN JAPAN OVER HOOGLERAREN VOOR DE ZEVENDE FACULTEIT TE A'DAM. De aanbeveling van curatoren van de universiteit te Amsterdam ter be noeming van vier hoogleraren voor de zevende faculteit is in het gemeen teblad opgenomen. De nieuw te be noemen hoogleraren zijn dr. J. Suys (wetenschap der politiek), dr. S. Kleerekoper (economie en economi sche en sociale politiek); dr. J. Pres- ser (geschiedenis van de nieuwste tijd); dr. K. Baschwitz (leer van pers, openbare mening en propaganda). DE MUZIEK DOCENT PATER JOS. SMITS v. WAESBERGHE. Gistermiddag heeft in een der za len van de gemeentelijke universi teit te Amsterdam de bekende mu sicoloog pater Jos. Smits van Waes- berghe S.J., ter inleiding der colle ges, die hij als privaatdocent zal hou den, een openbare les gegeven- De colleges, waarmede pater Smits van Waesberghe zich heeft belast, zullen gewijd zijn aan de eenstemmige mu ziek en de muziektheorie der middel eeuwen. De belangstelling voor de openbare les was zeer groot. Behal ve een groot aantal hoogleraren wa ren er vele vooraanstaande persoon lijkheden uit de muziekwereld aan wezig, zodat de collegezaal geheel was gevuld. Als onderwerp voor zijn college had pater Smits van Waes berghe gekozen „De wetenschap der muziek, gezien in de algemene bedrij vigheid der 9e eeuw". In het eerste gezamenlijke Herder lijk Schrijven uitgevaardigd door de Japanse hiërarchie, bespreken veertien bischoppen voornamelijk poli tieke, economische en sociale proble men in het huidige Japan en duiden de voorwaarden aan, waaraan een ware democratie moet voldoen. „Het woord „democratie" is op ve ler lippen", aldus de bisschoppen, maar weinigen denken er aan, dat democratie niet louter een kwestie van uiterlijke procedure en organi satie is. Democratie is de bloem der Christelijke beschaving. Zij zal in Ja pan slechts tot bloei komen naarmate wij leven overeenkomstig de Chris telijke beginselen, die er aan ten grondslag liggen: de redelijke orde ning der wereld, die wij kennen met De doopplechtigheid van Prinses Marijke De stoet, waarmede de Kon. Fami lie en haar gasten Donderdag van Soestddjk over Bilthoven naar Utrecht zal rijden, zal bestaan uit ze ven hofauto's. Vooraf gaat een militair escorte van twaalf motorrijders. In de eerste auto zullen H.M. de Koningin en de groot hertogin van Luxemburg plaatsnemen. In de laatste het Prin selijk Paar met de dopeling. De stoet wordt gesloten met 12 militaire mo torrijders. Langs de route in Utrecht, staat een erehaag, gevormd door militairen uit detachementen van marine-, lucht- en landmachtstrijdkrachten. In de tweede auto zullen plaats ne men Prins Felix van Luxemburg en Prinses Armgard, in de derde de Zweedse gezant en mevrouw Ohur- dhill, in de vierde mevr. Röell-Feith en Prins Aschwin, in de vijfde mevr. Post en Andrée Wiltens en in de zes de auto de Prinsesjes met mevr. Pen- nings. Prinses Margriet niet aanwezig. Prinses Margriet zal bij de doop plechtigheid niet aanwezig kunnen zijn, daar zij nog niet geheel is her steld van een middenoorontstekking. GEEN EXTRA-TOESLAG AAN GEPENSIONNEERDEN. Verhoging der pensioenen. Op vragen van het Tweede-Kamer lid Vermeer betreffende de toeken ning van een extra toeslag aan ge- pensionneerden in 1947, heeft de mi nister van binnenlandse zaken ge antwoord, dat bij zijn ministerie twee ontwerpen van wet in voorbereiding zijn. Het ene betreft de herziening van de Pensioenwet 1922 en het an dere de verhoging van de pensioenen, te rekenen met ingang van 1 Januari 1947. ons verstand en waaraan wij gehoor zamen met onze daden, alsook de vrij heid van 's mensen onsterfelijke ziel". Na de dank van Japan voor de hulp der vreemde mogendheden te hebben uitgedrukt ,,..een schitterend voor beeld, gegeven door onze vijanden van gisteren", verklaren de bisschop pen: „Onze eerste plicht is, samen te werken met onze regering, om de zwarte markt uit te roeien, die zo wel het lichamelijk welzy'n als het moreel evenwicht van de natie on dermijnt." Het Herderlijk Schrijven legt de nadruk op de noodzakelijkheid van een grondige bestudering van „de eigen rechten van de arbeid om col lectieve arbeidscontracten op te stel len en zelfs over te gaan tot stakin gen, wanneer niet door andere mid delen voldoening kan worden gekre gen voor rechtmatige eisen." De bisschoppen waarschuwen echter, de pas verworven vrijheid niet in ge vaar te brengen door acties van „handige opruiers, die niet denken aan het welzijn van de arbeiders, maar de klassenstrijd aanwakkeren." De bischoppen veroordelen „al die sj sternen en ideëen, die de vrijheid op offeren aan een onbereikbare gelijk heid en de onafhankelijkheid aan een onmogelijke materiële zekerheid, of die alle geestelijke waarden onder geschikt maken aan de economische wetten." Ten slotte verklaren de bisschoppen dat het probleem der overbevolking, hetwelk in Japan zo ernstig is, niet moet worden opgelost door „volko men immorele practijken der ge boortebeperking" maar door een „meer rationeel en wetenschappelijk gebruik van de vruchtbaarheid van de bodem." In Den Haag is op initiatief van een ex-politiek gevangene een Maria-ka- pel gereed gekomen. Deze is gebouwd ter nagedachtenis van hen, die om kwamen in de concentratiekampen *en gevangenissen. DE TREK DER VLUCHTELINGEN UIT DE PENDSJAAG. u de overstromingen in de Pendsjaab langzamerhand weer tot het verleden gaan behoren, is de gro te trek van vluchtelingen opnieuw begonnen. Lange colonnes Mohammedanen zijn op weg naar Pakistan, waar er reeds 150.000 veilig zijn aangekomen. Ook hebben honderdduizenden land verhuizers India bereikt. Men schat het aantal Hindoes en Sikhs, dat uit de Pendsjaab is gevlucht op 300.000. Een nieuwe bedreiging voor de daklozen wordt gevormd door de cho lera, die zich steeds meer verbreidt. De epidemie heeft reeds, meer dan honderd slachtoffers geëist. NIEUWS UIT INDIE De uit het binnenland terugkeren de Chinese militiare waarnemers heb ben volgens de „Sin Po" de volgende indrukken opgedaan: Het leven in het binnenland is moeilijk en geheel ver schillend van het leven te Batavia. De positie der Chinezen is zeer precair en geheel onveilig. De Chinezen, die men gedwongen heeft naar republi keins gebied te evacueren, zitten merendeels in geïsoleerde plaatsen, waarmee de verbinding zeer moeilijk is en de republikeinse regering is niet bij machte hun hulp te verlenen. De betrekkingen tussen de republikeinse autoriteiten en de Chinezen zijn goed doch de Lasjkars en de gewapende benden zijn geheel ongedisciplineerd. Zij volgen geen bevel op, en versto ren voortdurend de veiligheid. NEDERLANDS COMMUNIQUE. Het Nederlands communiqué van gisteren maakt melding van 2 gewon den op 6 October aan Nederlandse De Britse premier Attlee heeft he den de laatste bijzonderheden over de reeds lang verwachte hergroepe ring in de Britse Labourregering, be doeld om zijn kabinet voor een nieu we aanval op de economische proble men van het land te versterken, be kend gemaakt. De minister van oorlog Frederick Bellenger en de minister van voorzie ning John Wilmot zijn afgetreden. De minister van brandstofvoorziening Emmanuel Shinwell wordt minister van oorlog zonder zitting te hebben in het kabinet. Voorts zijn afgetreden: lord Inman, die lord geheimzegelbewaarder was en thans wordt opgevolgd door vis count Addison, die het ministerie voor de betrekkingen met het geme nebest verlaat; de minister voor ichotland, Joseph Westwood en de minister voor pensioenen, John Burns Hynd. Een metalen staaf verbindt deze vliegtuigen, waarvan het voorste een motorvliegtuig en het andere een zweefvliegtuig is- Deze stevige sta len verbinding tussen de twee vlieg tuigen voldoet zeer goed. Op het ogenblik worden in Engeland proeven met deze combinatie genomen. Nieuwe benoemingen zijn: Philip Noel Baker, tevoren minister van luchtvaart, wordt minister voor de betrekkingen met het gemenebest. Arthur Woodburn wordt minister voor Schotland, Arthur Henderson wordt minister van luchtvaart, Hugh Gaitskell neemt Shinwells plaats in als minister van brandstof voorzie ning. De nieuwe minister van voor ziening is G. R. Strauss en de nieuwe minister voor de pensioenen is Geor ge Buchanan. Het kabinet telt thans een lid min der, namelijk achttien in plaats van negentien. De belangrijkste wijzigingen zijn wel het aftreden van Shinwell als minister van brandstofvoorziening en van Bellenger als minister van oor log. Geruchten over verwijdering van de eerste hebben reeds een storm van protesten van uiterst linkse zijde uit gelokt. Het aftreden van Wilmot werd reeds voorspeld, daar hij tegen de so cialisatie der ijzer- en staalindustrie gekant was. Shinwell werd het meest van alle ministers gecritiseerd we gens de brandstoffencrisis in de vori ge winter. De nieuwe ministers zijn in het al gemeen jonger dan hun voorgangers. Het nieuwe kabinet zal Donderdag voor het eerst bijeenkomen. zijde volgens de tot dusverre ontvan gen berichten. Op West-Ja va zijn enkele Neder landse patrouilles en bivaks bescho ten. Bij een aanval op de brug bij Wado op de weg Soemedan-Tjiawi gebruikten de republikeinen mortie ren en mitrailleurs. Op Midden-Java zijn Nederlandse posten en patrouil les beschoten ten Zuiden van Gom- bong ten Noord-Oosten van Poerba- lingga. Bij Bandar, bij Dedoendjati en omgeving, ten Zuiden van Weleri en ten Zuiden van Salatiga. Bij schermutselingen ten Oosten van Se- marang in de omgeving van Dempet is een bende van 50 man verdreven. Een bivak bij Goedoeg sloeg aanval len af. Op Oost-Java zijn Nederlandse pa trouilles beschoten ten Zuiden van Banjoewangi en ten Zuid-Oosten van Probolinggo. Het detachement bij Lemboeng werd door een Sabilila- bende van 150 man aangevallen. Deze aanval werd afgeslagen. Op Sumatra in het gebied van Medan werd ten Zuiden van Pematangsiantar een ben de verdreven, waarvan 2 man wer den gevangen genomen. 18 Km. ten Zuiden van Padang is een groep terroristen uiteengejaagd. DUIZENDEN MOHAMMEDANEN KLAAR OM PALESTINA BINNEN TE RUKKEN. In een telegram aan Azzan Pasja de secretaris-generaal' van de Arabi sche liga, heeft het hoofd van de Mo hammedaanse broederschap, Sjeik Hassan el Banha, verklaard, dat een divisie van 10.000 jonge mannen ge reed staat om Palestina gewapender hand te redden. Eerste tabak uit Indië Het motorschip „Tarakan", dat thans in de Amsterdamse haven gelost wordt, heeft de eer ste belangrijke partij ruwe ta bak uit Indië aangevoerd, nL 200 ton, ofwel ruim 2000 balen. Deze tabak is in het district Besoeki, op Java, toen dit door de Neder landse troepen bevrijd werd, ten behoeve van de rechtmatige eige naars in beslag genomen. Deze partij is vermoedelijk uit de oogst 1940-1941. Behalve aan de sigarenfabrikanten hier te lande, zal waarschijnlijk ook een deel aan het buitenland verkocht worden. EVACUATIE BRITSE TROEPEN UIT IRAK. Van gezaghebbende zijde wordt te Londen vernomen, dat de Britse strijdkrachten in het late najaar Irak zullen hebben verlaten. Slechts kleine eenheden van de Royal Air Force zul len te Habbaniyah en Sjaibah gesta tioneerd blijven. Verder zal Groot- Brittannië het recht behouden vlieg- bases ten Westen van de Euphraat en in de nabijheid van Basra te bezet ten. Het terugtrekken der troepen geschiedt langs de pijpleiding van de Kirkuk naar Haifa. ^E VEILIGHEIDSRAAD heeft in zijn zitting van gisteren de behande ling van het voorlopige rapportder Consulaire Commissie voortgezet. De vertegenwoordiger van India, dr. P P. Pillai wees er op, dat alle po gingen van de Veiligheidsraad om het NederlandsRepublikeinse conflict snel tot een einde te brengen, generlei nut hebben gehad. Willen de Nederlanders niet Hij steunde het Russische voorstel, dat beoogt, dat de Veiligheidsraad er bij beide partijen op aan zal dringen, dat zij zich terug trekken binnen de demarcatielijnen, zoals die bestonden voor het politiële optreden. Dr. Pillai betreurde de uitlatingen van mr. Van Kleffens en verklaarde, dat de Neder landse soldaten duizenden mijlen van hun land zijn, terwijl de Indonesiërs op eigen gebied optreden. Uit niets blijkt, zo besloot hij, dat Nederland bereid is, het conflict te doen eindi gen. Julius Katzsucky, vertegen woordi- ger van Polen, beschuldigde vervol gens de Nederlanders ervan, dat zij, ondanks het bevel om het vuren te staken, nog steeds trachten militaire overwinningen te behalen. Het optre den van de Veiligheidsraad is tot nu toe niet doeltreffend gebleken. Hij drong op veel krachtiger maatregelen aan en beschuldigde mr. van Kleffens ervan door het afleggen van voor zichtig gestelde verklaringen te spe culeren op de sympathieën van de Europese naties. De Chinese gedelegeerde, T. S. Tsjang zei, dat het voorlopige rapport der consuls eigenlijk voor zich zelf spreekt. Hij betreurde het, dat de Veiligheidsraad dit rapport, dat nog maar een voorlopig karakter draagt, in openbare behandeling heeft geno men. Het is immers mogelijk, dat het definitieve rapport nog heel andere gezichtspunten opent. Daarom moet de raad thans zeker nog geen maatregelen nemen. Ten- DOCH MET EEN HART VOOR ZIJN BISSCHOP (Van onze medewerker) Roermond, 7 October Nu reeds drie jaar geleden vierde Roermond de dag der bevrijding. Het feest was nochtans getemperd, want behalve zo menig huis was ook de kathedrale kerk door bombardement zwaar getroffen. En nu, in October 1947, terwijl de wederopbouw in volle gang moest zijn, staat die Kathedraal nog met hetzelfde geschonden ge laat naar de stad van Sint Christof- fel toegekeerd. De ruine maakt niet sledhts een troosteloze indruk, doch geeft zo het gevoel, dat een monu ment van godsdienstig leven in zijn uiterlijk nog lang zal schade lijden. Roermond zonder kathedraal heeft Dinsdag desondanks de bisschops wijding van Mgr. Dr. Antonius Hans- sen met veel nadruk gevierd. Voor 'het decorum bij de plechtigheid had men ongetwijfeld die praohtige ro- maanse Munsterkerk kunnen gebrui ken; doch men heeft willen vast houden aan de noodkerk, waarin de kathedraal voortleeft en die toch ook meer practische ruimte biedt dan de Munsterkerk. En toch is die kathe drale noodkerk niets anders dan de voormalige manege. Men heeft er wat oude kerkelijke -kunst in gebracht en haar voor deze gelegenheid opge sierd met draperieën en grote bou- quetten in wir-geel. Terstond na de aankomst in de kerk vangt de gewijde handeling aan, waarbij mgr. Lemmens wordt geas sisteerd door zijn mede-consecratoren mgr, Huibers van Haarlem en mgr. Mutsaerts van Den Bosch, Onder de genodigden bevinden zich o.m. Z.Em. Joh. Kardinaal de Jong, mgr. Baeten, mgr. Giobbe, Abten en Provinciaals van orden en congrega ties de minister-president dr. L. J. M. en van Maarseveen, de Commissaris der Koningin met leden van de GecL Staten in de provincie Limburg, e.a. Als de lange plechtigheid ten einde is wondt de nieuwe bisschop, opnieuw in stoet naar het paleis teruggeleid, waar dan tallozen ter receptie komen die hem hun gelukwensen komen aanbieden. Behalve de ongeveer zevenhonderd zitplaatsen waren er voor deze gele genheid bovendien een paar honderd staanplaatsen, waarmede zelfs de geestelijkheid van hier en daar moest genoegen nemen. De Kardinaal, zowel als de consecrator, mgr. dr. Lemmens, zetelden op een wel sobere troon; de kanunniken vonden hier niet hun eigen kanunniken-banken; zowel aan de pauselijke Internuntius en d-e bis schoppen als de katholieke ministeis en de Mal-theser x-idders konden in deze omgeving geen waardige bid- stoelen- worden geboden. Maar dit was alles uiterlijkheid, die zo geheel wegviel tegenover de inner lijke warmte, die aan alle kanten uit straalde van dit hoog-plechtig bis- sohopsfeest. Die innerlijke gloed laai de op over de zinrijke ceremonien heen; eri ongetwijfeld zou zij ontla den zijn in een ovatie, toen de nieuwe bisschop voor het eerst zijn zegen schonk en huldigend op zijn troon was geplaatst; maar in een kerk be heersen wij ons en vieren dan onze spanningen uit in het Te Deum. Naar Limburgs gebruik stond na het kerkfeest een complete optocht gereed van ruiters te paard, de fan fare, bruidjes, veren-iginsmensen met hun vaandels, koorknapen en zovelen meer. Zij allen defileerden langs het hoge gezelschap van bisschoppen en prelaten, met onze kardinaal aan het hoofd. En dan vormde zich een stoet van priesters, om Mgr Hanssen langs Beel, de ministers Wittcman, Fiévez de wegversieringen terug 'te geleiden slotte zei hij, dat mr. Van Kleffens zijn eigen zaak heeft verzwakt, door de beschrijvingen van de gruwelen te dikwijls te herhalen. Als laatste spreker voerde de Indo nesische afgevaardigde Palar het woord. Hij zei o.m., dat mr. Van Klef fens er niet in was geslaagd, te bewij zen, dat Nederland het bevel van de Veiligheidsraad om het vuren te sta ken heeft opgevolgd. Hij verweés naar het manifest, dat Nederlandse journalisten in Maart 1947 hebben op gesteld, en waarin gezegd wordt, dat er recht en orde heersen in de Repu bliek, hij herinnerde aan het rap port van de missie Koets, waarin de Republiek een gemeenschap wordt genoemd, welke bezig is zich te con solideren en hij citeerde een uit spraak van dr. van Mook, gedaan in October, waarin de luitenant-gene raal heeft gezegd, dat er in Indone sië krachten werkzaam zijn, welke blijkbaar dieper wortelen, dan alleen in terrorisme. Als mr. Van Kleffens, zo zei de heer Palar voorts, spreekt van wreedheden, dan breng ik de wreedheden in herinnering, welke de Nederlanders gedurende meer dan een jaar op Zuid-Celebes hebben be dreven. De zitting werd daarop tot heden ochtend verdaagd. naar het bisschoppelijk palcis aan de Paradisstraat, langs enorme mensen massa's, gekomen uit alle delen van het grote diocees, om maar niets te missen van deze ook spectaculaire feestelijttieid. Het heeft daarna uren geduurd, al vorens de duizenden, die de nieuwe bisschop persoonlijk, wilden geluk wensen, het felicitatie-register en daarna de feesteling zelf waren ge passeerd. Dat waren vertegenwoor digers uit alle geledingen van het katholieke en het maatschappelijk leven, vanaf ministers tot de eenvou dige verenigin gsvertegen woordigers. En voor deze allen had Mgr Hanssen een inhoudrijk woord. Zo mocht Uw verslaggever van Z. H. Ex. vernemen, dat hij de katholieke pers in ons vaderland hogelijk waardeert, het geen wij trouwens reeds wisten door dat deze nieuwe bisschop moderator van de Limburgse journalisten is ge weest. Zijn Bisschoppelijk devies geldt on getwijfeld voor ons allen; laten wij het kwade door het goede overwinnen Ook in Bolsward een Bisschop gewijd Ook in Bolsward is gisteren een Bisschop geconsocreerd. Mgr Nic. Het tinga van de Congregatie van Mill Hill, benoemd tot bisschop van Ra walpindi (Pakistan), die in het nabu rige Heeg geboren werd, doch zijn jugd te Bolsward doorbracht. De consecratie had plaats in de fraai versierde Franciscanen-kerk. Conse crator was mgr. Reesinck, apost. vica ris van Torodo, terwijl mgr. Stam en mgr. Panis assistentie verleenden. Vele fathers van Mill Hill woonden de wijding van hun confrater bij. Mgr. Hettinga is 39 jaar oud en is de eerste bisschop van Rawalpindi. In de Pendsjaab, een land van 10 mil- lioen inwoners rnet 12.000 katholie ken, waar 't grootste deel van zijn missiegebied ligt, heeft hij reeds 10 jaar gearbeid. £m HoA/ieitje.. De grootste inspanning, die ee* mens zich kan opleggen, i«.,~f zwijgen te bewarp" 2yn ^art vol is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1