H.M. de Koningin zal tijdelijk rust nemen Churchill en de Kroonprins van Zweden komen niet Sumatra's Oostkust autonoom! Het vuren niet gestaakt tussen de „wiggen" HUIBERS ZATERDAG 4 OCTOBER 1947 38e JAARGANG No. 11205 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Ha m J| JL i am m Wft Abonnementsprijs ƒ0.30 per week, ƒ1.30 Telef. Administratie, Advertenties 20826. Wf W B J i/\jC y ft 19 I per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco Redactie 20015, Directie, drukkerij en -Vm. F L'l Jfril i I iW lyfl per post ƒ4.65. abonnementen 20935. I w' Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. Directeur: c. m. van hamersveld. waarin opgenomen „DE BURCHT" Mangrykfekoftog.el tarief' By COntraCt Hoofdredacteur: th. wiLMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden ƒ1.50. Europa op de tweesprong pEN STRENGE WINTER en een *-* te droge zomer hebben het moei zaam opbouwproces van verscheide ne Europese landen danig in de war gestuurd. In sommige landen staat het hongerspook zelfs voor de deur. En waar men de honger voor de deur ziet staan, daar kan men er verze kerd van zijn, dat Moskou dan aan het achterraampje staat te gluren. Van dit gezicht is de Amerikaanse regering zo geschrokken, dat zij on middellijk alarm geslagen heeft en op royale wijze hulp heeft aange boden. Marshall, die toen de gevolgen van de abnormale droogte nog niet kon voorzien,, was reeds met een groots plan voor de dag gekomen, waarop van Europese zijde gunstig is gereageerd. Men weet, hoe een con ferentie van 16 landen te Parijs een rapport heeft opgesteld, dat op het ogenb'lik door Amerika wordt be studeerd. Maar dit Marshall-plan is te groots opgezet, om direct in wer king te kunnen treden. Europa is door de zomer spoediger dan verwacht werd, aan het einde van zijn Latijn gekomen en de voedselvoorziening loopt gevaar. Nu heeft 'de Amerikaanse rege ring wel hulp toegezegd, althans heeft president Truman geconsta teerd, dat onmiddellijke hulp van de zijde van Amerika dringend noodza kelijk is, maar de Amerikaanse rege ring heeft niet de beschikking over de geldbeurs. Het Congres moet de gelden voteren en dit Congres is niet van plan om maar voetstoots enige millioenen neer te tellen, welke Truman dan kan uitdelen. Het Con gres wenst eerst overtuigd te wor den van de absolute noodzakelijkheid van een royale hulp en wil op de tweede plaats weten, of het met een beetje minder ook niet volstaan kan. Truman heeft in het begin van deze week de vetrouwensmannen van het Congres eens gepolst en Jret schijnt, dat er toch wel zóveel op positie tegen zijn plannen is los ge komen, dat de president ervan heeft afgezien om een speciale zitting van het Congres zelf bijeen te roepen Hij heeft dat overgelaten aan de commissies,ydie deze aange'egenheid eerst eens 'gaan onderzoeken. Rekening houdend met onvermij delijke vertragingen en met het feit dat het onderzoek door de commis sies wel drie weken in beslag zal nemen acht men het in diplomatie ke kringen niet mogelijk, dat de de batten in het Congres voor medio December kunnen beginnen Terwijl dan, afgezien van mogelijke vertra ging door isolationisten in beide partijen, de eindstemming in de eerste of tweede week van Januari kan worden gehouden of wel zes weken na de door Truman genoemde critieke datum 1 December. Slechts aarzelend komt dus de hulpverlening in beweging en inmiddels dreigt de toestand in Europa critiek te worden. Mocht Europa gedurende de komende win ter werkelijk ineenstorten, dan baat een Marshall-plan ook al niet meer, want dat is gebaseerd op een grote mate van zelf-werkzaamheid en van een economisch en wellicht ook po litiek ineengestort Europa valt geen zelf-werkzaamheid meer te ver wachten. Het zou buitengewoon kortzichtig van Amerika zijn, als het Europa zó ver liet komen en bovendien zou het onrechtvaardig zijn. Want Bevin, de Britse minister van buitenlandse za ken, heeft er op de conferentie -te Parijs terecht op gewezen, dat Eu ropa recht heeft op de Amerikaanse hulp. Europa is het slagveld geweest, waarop de grote strijd van de wereld is gestreden. Amerika heeft er zijti aandeel in gehad, het heeft geholpen met geld. met materiaal, en niet in het minst met zijn mannen, maar de resultaten van deze .werkverdeling" zijn in elk geval geweest, dat Europa thans verarmd is en Amerika ondanks zijn enorm aandeel in de strijd het rijkste land der wereld is. Wat is logischer dan dat het land dat door de oorlog zozeer in macht en rijkdom heeft gewonnen, de plicht heeft, zijn bondgenoten althans van de ondergang te redden? Zó gezien, staan wij hier in Europa niet alleen als smekelingen tegen over Amerika, maar vragen wij ons recht. Wij hebben ons aandeel duur betaald in de oorlog, thans vragen wij ook ons aandeel in de vrede. Mo gen de mannen, die in Amerika de touwtjes van de geldbeurs in handen houden, niet te lang wachten met de bestudering van het probleem. Er staat meer op het spel dan een paar dollars meer of minder. Een heel werelddeel dreigt ir. een chaos te verzinken, want de ene af grond roept de andere op en de val van een stuk van Europa sleept ook de rest met zich mee. De komende winter zal ons voor een crisis plaatsen. Europa staat weldra op de twee sprong. Welke weg zal het inslaan? GOUDEN FEEST HON. CAMINADA O.F.M. In het studiehuis der Franciscanen aan de Vermeerstraat te Nijmegen heeft pater Honoratus Caminada O.F. M., oud-provinciaal, zijn gouden kloosterfeest gevierd. AUDIëNTIE BISSCHOP VAN HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haar lem zal Dinsdag 7 en Woensdag 8 October geen audiëntie verlenen. Prinses Juliana zal als regentes optreden Van officiële zijde wordt gemeld: Reeds in een vorig bericht is medegedeeld, dat de Koningin zich nog zeer vermoeid gevoelt en zich op-nieuw genoodzaakt ziet rust te nemen. Deze rust kan eerst doeftreffend zijn, wanneer Hare Majesteit tijde lijk zich ontheven weet van de zorg voor de zaken van de Staat. Ten einde hiertoe de mogelijkheid te scheppen zal eerstdaags bij de Ver enigde Vergadering der Staten-Generaal een wetsontwerp aanhangig wor den gemaakt, waarin met toepassing van artikel 43 van de Grondwet de gelegenheid wordt geopend, dat Hare Majesteit, zodra Haar gezondheid daartoe aanleiding geeft, de uitoefening van het Koninklijk gezag tijde lijk neerlegt. Het wetsontwerp zal inhouden, dat voor de tijd gedurende welke de Koningin het Koninklijk gezag neerlegt Prinses Juliana als Re gentes van het Koninkrijk zal optreden. Hare Majesteit is voornemens om terstond" na de totstandkoming van deze wet daaraan voor enige tijd toepassing te geven. De Koningin verzoekt uitdrukkelijk mede te delen, dat voor enige ongerustheid voor Haar gezondheid geen aanleiding bestaat. Het behoeft nochtans niet te verwonderen, dat de zware zorgen, welke op Haar hebben gedrukt en nog steeds drukken, niet ongemerkt, aan Haar gezondheid zijn voorbij gegaan. Is het wetsontwerp wet geworden, dan zal Prinses Juliana in een Ver. vergadering der Staten-Generaal beëdigd worden. Zij legt de eed in handen van de voorzitter af. De leden van de beide Kamers heb ben een telegrafische oproep ontvan gen voor een op Woensdag te houden verenigde vergadering. Op deze ver gadering zal het wetsontwerp inzake het regentschap worden behandeld. Naar alle waarschijnlijkheid zal men nog diezelfde dag nadat het voor stel eerst in de afdelingen zal zijn on derzocht het ontwerp in openbare behandeling nemen, zodat de wet er dan ook Woensdag door zal kunnen komen. Onze Vorstin wil tijdelijk volko men rust hebben. Haar taak, die zij 49 jaren onafgebroken heeft vervuld, brengt mee, dat zelfs een verblijf in het buitenland Haar niet de rust gaf, waarin een particulier zich mag ver heugen en die hem herstel geeft van krachten, zodat hij daarna zijn werk weer met de nodige energie kan her vatten. Belangrijke stukken, wetten, besluiten e.d. moeten Haar ook dan worden voorgelegd, omdat zij de Ko ninklijke handtekening eisen. In deze omstandigheden is het be grijpelijk, dat de Koningin verlangt, enige tijd geheel van Haar functie te worden ontheven en dat daartoe nu de mogelijkheid wordt geschapen. Het laatste betekent niet, dat de Koningin naar het buitenland trekt. Zij blijft in ons land, en de plannen voor de viering van het jubileum in 1948 künnen normaal voortgang vin den. De mogelijkheid om de Koninklijke waardigheid tijdelijk te doen waar nemen door een regent, is bij de Grondwetsherziening van 1922 in de Grondwet opgenomen. De Grondwet gever is daartoe gekomen, in verband met de destijds wel eens geopperde gedachte ener reis van H. M. naar Ned.-Indië. Ook voor het geval de Koning een reis naar het buitenland zou willen maken, of de Regering tij delijk zou moeten neerleggen tot her stel van gezondheid. Dit artikel 43 luidt: Het Koninklijk gezag wordt mede waargenomen door een Regent, in ge val de Koning krachtens een wet, waarvan het ontwerp door hem is voorgedragen, tijdelijk de uitoefe ning van het Koninklijk gezag heeft neergelegd. Over het ontwerp dier wet, welke tevens in de benoeming van de Regent voorziet, beraadslagen en besluiten de Staten-Generaal in verenigde vergadering. Zoals uit de tekst van het artikel blijkt, is Prinses Juliana in tegen stelling tot het bepaalde bij andere Grondwetsartikelen, op regentschap betrekking hebbende in dit geval niet automatisch Regentes. Het wets ontwerp zal de aanwijzing van Prin ses Juliana tot Regentes bevatten. Verliezen in Indië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelo pen week de navolgende verlie zen zijn gerapporteerd: Kon. Ned. Landmacht: Sold. G. Lette uit Hengelo. Luit. A. B. B. ter Braak uit Hen gelo. Luit.-kol. J. M. Koeman uit Amsterdam. Sold W. Martens uit Cuyk (N. B.). Sold. A. C. M. H. Teurlings uit Tilburg. Soldaat F. J. Verheyden uit Boxtel. 2de luit. G. Bakker uit Zeist. Soldaat H. Botterman uit Amsterdam. Soldaat J. C. Oostenrijk uit Doorn. Kapt. J. W. F. ter Pelk- wijk uit Utrecht. Soldaat T. Bra- kers uit Emmen. Soldaat H. J. Numan uit Beverwijk. Soldaat I. Catsman uit Schiedam. Soldaat C. G. van der aag uit Berkel en Rodenrijs. Soldaat G. Zentveld uit Egmond aan Zee. Soldaat H. Vige uit Haarlem. K.N.I.L.: Soend. sold. Rol, Timorees sol- lat L. Meloek, Tim. soldaat Wake Wowa. Jav. sold. Samin Bin Kain. Res-kapt. C. J. J. M. Emons uit Utrecht. VIJFDUIZEND NEDERLANDSE F A ARDEN NAAR FRANKRIJK. Voor 1250 per stuk. Binnenkort zal een aanvang ge maakt worden met de verkoop van trekpaarden naar Frankrijk. Het tus sen Nederland en Frankrijk afgeslo ten handelsaccoord vermeldt, dat Frankrijk hier te lande 5000 paarden zal aankopen, waarvan 3000 stuks r.og voor het einde van dit jaar. De prijs, welke aan de Nederland se exporteurs wordt uitbetaald, zal 1250 bedragen. DE DOOP VAN PRINSES MARIJKE Moeder en broer van Prins Bernhard zullen aanwezig zijn Naar het A.N.P. meldt, zullen van de buitenlandse peten, die zijn uitge nodigd tot het bijwonen van de doop plechtigheid van Prinses Marijke, al leen de Groothertogin van Luxem burg met Prins Felix van Luxem burg persoonlijk aanwezig zijn. De kroonprins van Zweden kan door het bezoek van de koning van Denemarken aan zijn land,, niet ko men. Hij zal zich doen vertegenwoor digen door de Zweedse gezant. Churchill is, in verband met druk ke werkzaamheden, verhinderd over; te komen. Zijn echtgenote» zal echter de plechtigheid bijwonen. Behalve H.M. de Koningin en de Prinsesjes, zullen ook de moeder van Prins Bernhard, Armgard, en zijn broer, Prins Aschwin, aanwezig zijn] r^R. VAN MOOK heeft een bespreking gehad met het voorbereidend co- mité voor de vorming van een autonoom gebied Sumatra's Oostkust. In verband ook met hetgeen aan deze bespreking is voorafgegaan werd volgens een officieel communiqué, omtrent de volgende punten overeen stemming bereikt. Het gebied van Sumatra's Oostkust, waar thans de Nederlandse regering rechtstreeks verantwoordelijk is voor de orde en ae veiligheid, zal tot autonoom gebied gemaakt worden, zulks in overeen stemming met de in de petities en betogingen tot uitdrukking gebrach te wens van de overgrote meerderheid van de ingezetenen van deze gebieden. Het comité zal daarbij eventueel ia aanvulling ter vertegenwoordi- ling van bijzondere groepen of be langen worden omgezet in een voor lopige raad. Het zal de bijzondere taak van deze raad zijn om, in samen werking met de recomba en de Ne derlandse regering, de organisatie en het statuut van deze Daerah zo spoe dig mogelijk tot stand te brengen. De voorzitter en enkele leden van het comité zullen Zondag naar Ba tavia reizen, teneinde tot een defini tieve vaststelling van deze besluiten te komen. Rondetafelconferentie in West-Java. Volgens het „Dagblad" te Batavia zal op 12 October de rondetafelcon ferentie van vertegenwoordigers van West-Java in Bandoeng beginnen. Op deze confertie zal o.m. aandacht be steed worden aan de vraag of West- Java een afzonderlijk gebiedsdeel zal vormen, hetzij geheel zelfstandig in federaal verband of deel uitma kend van een groter staatkundig ge heel. Oost-Indonesische kabinet afgetreden Het Oost-Indische kabinet is afgetreden. Dit is niet te beschou wen als een kabinetscrisis. e Oost-Indonesische regering heeft een communiqué uitgegeven, waarin o.m. wordt verklaard: „In verband met de situatie ontstaan door het besluit van de waarnemend president, waarbij aan de minister president en minister van economi sche zaken, de heer Nadjamoeddin Daeng Malewa, ontslag werd gege- hebben de overige leden van het kabinet besloten hun portefeuil les ter beschikking te stelen en de nodige ^tappen te doen teneinde tot de vorming van een volledig kabi net te geraken'." De president heeft de terbeschik kingstelling aanvaard en de leden van het kabinet verzocht tot het tijdstip van de constructie van een nieuw kabinet de lopende zaken te blijven waarnemen. Mevrouw Churchill zal haar man ver tegenwoordigen bij de doopplechtig heid van H.K.H. Prinses Marijke. In verband met bovenstaande wordt van regeringszijde medege deeld, dat Prinses Armgard en prins Aschwin in het begin van dit jaar „ontvijand" zijn verklaard door de minister van Justitie. Tevens worden van dezelfde zijde enkele gegevens medegedeeld uit het dossier, dat bij de óntvijandingsprocedure is ge vormd. Volgens deze gegevens is prins Aschwin op 25 Mei 1940 tijdens de felle perscampagne tegen Prins Bernhard uit het Duitse leger ont slagen. Begin 1942 behaalde hij aan de uni versiteit van Berlijn de doctorstitel in de philologie. Na zijn promotie werkte prins Aschwin aan het Oost- Aziatisch museum aldaar. Van het moment, dat hij weer naar Berlijn kwam, is hij begonnen met een aantal vrienden mede te werken aan het verzet. Hij werkte voor ver schillende groepen, waarvan verschei dene leden werden gearresteerd en ter dood gebracht. In Berlijn had hy tevens nauw contact met de daar nog aanwezige Nederlanders, die zich voor de goede zaak beijverden, zo als bijv. de heer Millenaar, thans lt.- kolonel bij de Ned. militaire missie te Berlijn. In de herfst 1944 werd hij gedwon gen enkele maanden in het Oosten te graven, hetgeen hem vermoedelijk voor arrestatie heeft bewaard. Zijn moeder werd intussen door de SS uit haar huis gezet en moest haar in trek nemen in twee kamers in West- falen. Toen de geallieerde legers dit gebied naderden heeft prins Asch win zich in de winter 19441945 bij haar gevoegd. Prins Aschwin heeft Prins Bern hard via diplomatieke vrienden ge regeld voorzien van materiaal, dat door de Engelse intelligence gebruikt kon worden. ILLEGALE IMMIGRATIE IN PALESTINA GAAT VOORT. De „Northlands", een schip met 2.000 illegale Joodse immigranten, dat door de Haganah herdoopt is met. de naam „Medina Ivrit" ((Joodse Staat"), heeft gisteren, geëscorteerd door 2 Engelse torpedobooten te Hai- het anker uitgeworpen. Donder dag was een ander schip de „Padu cah" met 1.500 immigranten door de Engelse marine onderschept en naar Haifa opgebracht. De „Medina Ivrit" is het vijfde schip sinds de „Exodus 1947" dat voor de kust van Palestina is opgevangen. Naar verluidt zijn beide schepen tijdens het weekeinde uit een Roe meense haven aan de Zwarte Zee vertrokken. Een aantal opvarenden van de „Paducah" is reeds naar Cy prus verscheept. Bij het van boord gaan boden de immigranten van de „Paducah" lichte tegenstand, doch dt ontscheping van de „Ivrit Medina" geschiedde zonder incidenten. BRITSE MIJNWERKERS ZULLEN LANGER WERKEN. Tussen de Britse kolenraad en af gevaardigden van het verbond van Britse mijnwerkers is een overeen komst gesloten, waarbij de mijnwer kers vrijwillig een half uur per dag langer of ook Zaterdag zullen wer ken. H.K.H. PRINSES JULIANA. Rapport der consuls in Veiligheidsraad „De order „Staakt -het vuren" is in Indonesië niet geheel geëerbiedigd", aldus het voorlopige rapport der zes consuls, die een onderzoek naar deze kwestie hebben ingesteld. In het rapport dat door de consuls Maan dag j.l. werd ingezonden en waarover de Veiligheidsraad gisteren het debat opende, wordt gezegd: „De vorderingen van de Nederlandse troepen tussen 20 Juli en 4 Augustus waren wigvormig. Terwijl de hoofdmacht der republikeinse troepen zich terugtrok, bleef een aantal manschappen tussen de wiggen achter. De Indonesische tactiek der verschro oeide aarde, met inbegrip van plun dering, in het bijzonder van Chinezen, werd tussen de wiggen geïnten siveerd. De Nederlanders besloten het gelbied tussen hun wiggen te zui veren en dit leidde tot voortduring der gevechten, met veronachtzaming van het bevel „Staakt het vuren". operaties. De verbindingen tussen d<* zo genoemde Nederlandse wiggen worden elke dag sterker en de ge bieden worden snel gepacificeerd. Aan de andere kant zjjn de nog door de republikeinse troepen bezet te gebieden weinig in aantal en ver spreid. Van Kleffens legde de raad documenten voor over onbeheerste gewelddaden van republikeinse aan hangers, opzettelijke inbreuken op de order „staakt het vuren" en Indone sische propaganda, waarin het volk tot gewelddaden tegen de Nederlan ders wordt aangespoord. Australische resolutie aanvaard. De raad nam tenslotte de Austra lische motie aan, met negen stemmen voor, terwijl de Sovjet-Unie en Po len zich van stemming onthielden. De Australische resolutie luidt: „De Veiligheidsraad besluit, dat het secre tariaat-generaal der V. N. zal worden verzocht op te treden als de instan tie, die de Commissie van Drie bij eenroept en de organisatie van haar werk op zich neemt, en besluit ver volgens dat de Commissie van Drie zal worden verzocht met de uiterste spoed met het waarnemen van haar functie te beginnen". De Raad ging vervolgens tot Dins dagmorgen 10.30 uiteen. en Gromyko is het er niet mee eens. Dr. Evatt, de Australische minis ter van buitenlandse zaken, zeide tij dens de behandeling van het rapport, dat, indien de toestand zo was als in het consulaire rapport werd beschre ven, het duidelijk was, dat de order van de Raad niet was nagekomen. Hij stelde een resolutie voor, waarin er op aan wordt gedrongen, dat de com missie van drie onmiddellijk met haar werkzaamheden zal beginnen. Deze resolutie werd door de Sov jet-afgevaardigde, Gromyko, gecriti- seerd. Hij zeide, dat dit slechts de mensen zand in de ogen zou strooien en niets tot stand zou brengen. De enige actie, die de Veiligheidsraad kan ondernemen, zo zeide hij, is de troepen van beide partijen de order te geven terug te trekken op de po sities die zij bezetten voor de vijan delijkheden begonnen. Gromyko stelde daarop een nieuwe rfesolutie voor, waarin wordt gezegd: „De Veiligheidsraad acht het nood zakelijk, dat de troepen van beide partijen onmiddellijk worden terug getrokken op de stellingen die ze voor de militaire operaties bezetten". Verdediging van mr. v. Kleffens De Nederlandse afgevaardigde, mr. E. N. van Kleffens, stelde de vraag: „Hoe lang zal het nog duren vóór het de gehele wereld duidelijk wordt, dat de republikeinse regering geen verantwoordelijke, vredelievende re gering is, die voor de vrijheid strijdt, maar een kleine groep van despoti sche mannen, die zich met hulp der Japannezen aan het Idonesische volk heeft opgedrongen en die zich onder scheidt door bruutheid jegens het weerloze volk, door kwade trouw en gemakkelijke beloften, die zij nooit kan nakomen?" De Nederlandse afgevaardigde waarschuwde de Raad opnieuw, dat indien het Sovjet-voorstel zou wor den aangenomen, dit zou betekenen, dat duizenden mensen aan de wraak der republikeinen zouden worden blootgesteld en dat Nederland niet verantwoordelijk kon zijn voor wat dan zou gebeuren. Hij zeide vervolgens, dat de ge vechten in Indonesië alleen voort duren, omdat de republikeinse troe pen hun gewelddaden niet hebben ge staakt. Indien de republikeinen de order „staakt het vuren" respecteren, is er geen noodzaak voor zuiverings- GOLF VAN ARRESTATIES IN SLOWAKIJE. Het Tsjechische persbureau Ceteka meldt, dat in verband met het pas ontdekte complot nieuwe arrestaties in Slowakije hebben plaats gehad. Onder de gearresteerden bevinden zich enige regeringsfunctionarissen. Volgens een door generaal Ferjen- cik, Slowaaks commissaris voor bin nenlandse aangelegenheden, uitgege ven bekendmaking zijn in verband met de ontdekking van een tweede samenzwering in Slowakije 55 per sonen, grotendeels intellectuelen, gearresteerd. De meeste gearresteer- dij zijn reeds eerder wegens verden king van staatsvijandig optreden na gegaan en zijn berucht om hun fascis tische, anti-Tsjecho-Slowaakse en anti-Slavische denkbeelden. Haarlemmerstraat 123, Leiden voor Geboorteaankondigngen FRANKRIJK STAAT ER ERNSTIG VOOR. De Franse minister van buiten landse zaken Georges Bidault, heeft na een onderhoud van bijna een half uur met president Truman ver klaard, dat Franrijk uiterlijk tegen 1 November zijn ivoorraad aan dol lars, waarmede de noodzakelijke in voer uit de V.S. moet worden be taald, zal hebben uitgeput. Bidault voegde hieraan toe dat de toestand van Frankrijk wanhopig was en gaf toe, dat andere dollarbronnen in No vember en December zouden moe ten worden aangeboord ,daar de Franse regering anders gedwongen zou zijn haar aankopen van steen kool, tarwe en dringend benodigde grondstoffen in de V.S. drastisch te beperken. Mr. OUD UIT DE P. v. d. A. Mr. P. J. Oud, burgemeester van Rotterdam, heeft bedankt als lid van de Partij van de Arbeid. £en kcPiA£.iti&... Het zijn dwazen, die het kleine in het leven niet achten of op prijs stellen. Zonder daarmede rekening te hou den is men nooit tot iets groots of voortreffelijks in staat. Ook daarvoor behoort de mens zich te trainen. F. v. Eeden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1