Amerikanen willen eerst zelf zien De houding van Jhr. J. de Geer in oorlogstijd Een (caMzEtje... :zir:::u1 11.50 VAN VELSEN PONDERDAG 2 OCTOBER 1947 38e JAARGANG No. 11204 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. I i Ua i - - W9 Abonnementsprijs 0.30 per week. 1.30 per maand, ƒ3.90 per kwartaal. Franco Telef. Administratie, Advertenties 20826. J W[J 19JW A l I Redactie 20015, Directie, drukkerij en AI/ W V I >1/ A 1/1 lil/ abonnementen 20935. W V •'W V VV Advertenties: 15 cent per m.m lngez mededelingen dubbel tarief. Bij contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „DE BURCHT belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden S 1.50. per post ƒ4.65. Arbeid en productie MINISTER Drees is in Den Haag op een bijeenkomst van de Partij v. d. Arbeid geihuldigd ter gelegen heid van de eerste uitkeringen krach tens de nieuwe wet op de Ouderdoms voorziening. De arbeid van minister Drees maakt aanspraak op waardering. Minister Drees wees er in een toe spraak in bedoelde bijeenkomst op, dat geld zonder arbeid en productie in deze maatschappij niets betekent. Alles wat in Nederland wordt gedaan op sociaal terrein is afhankelijk van productieve arbeid. Het in stand hou den van sociale maatregelen zal al leen dan mogelijk zijn. indien de ge neratie die tot arbeid in staat is, haar taak ten volle verrioht. Daarnaast, besloot minister Drees zullen wij strijd blijven voeren voor een betere verdeling van vruchten van arbeid en productie, Geld betekent ten slotte niets, om dat er niets voor verkregen kan wor den. Sociale maatregelen betekenen ten slotte niets, omdat zij niet gehand haafd kunnen worden. Dat alles betekent niets, als er geen productieve arbeid wordt verricht. Productieve arbeid is de basis van welvaart. En die welvaart moet over zoveel mogelijk mensen worden verdeeld: het bezit moet veel meer dan tot op heden geschiedt worden gespreid. Met wat minister Drees hierover zeide zijn wij het volkomen eens. V Overheidstaak DE overheid heeft tot taak de open bare zeden te beschermen en te beveiligen. En in het kader van deze opvatting van de overheidstaak heeft pate- Stokman in de Tweede Kamer een amendement ingediend op het daar in behandeling zijnde wetsontwerp houdende een aantal regelingen ter bevordering van goede hygiënische toestanden in de diverse zweminrich tingen. Het amendement had tot strekking, om in bedoelde regelingen tevens garanties op te nemen ter be scherming van de zedelijkheid. Het werd aangenomen, nadat het was ver dedigd door afgevaardigden uit de oude „rechterzijde" en vanuit de an dere partijen bestreden. Zoals gemeld, heeft minister Drees daarna de ver dere behandeling van het wetsont werp doen schorsen, om zich te bera den. of hij het zal intrekken. De bepa lingen, die pater Stokman in de ge meentelijke verordeningen wenst, be staan in Leiden; ze zijn vóór de oor log door de gemeenteraad vastgesteld': zonnebaden is verboden; gemengd baden is als regel verboden, maar er kan onder bepaalde voorwaarden ver gunning voor worden verleend. In Leiden is wat pater Stokman wil al werkelijkheid. Maar wij moeten er, helaas, aan toevoegen, dat het met het beschermen en beveiligen var. de openbare zeden buiten de officiële zwemigelegenheden in Leiden niet zo bevredigend is gestelid, zoals in de achter ons liggende zomer maar al te duidelijk is gedemonstreerd. OM EEN ZETEL IN DE VEILIG HEIDSRAAD. De Algemene Vergadering der Verenigde Naties is er nog niet in geslaagd te beslissen, of India dan wel de Oekraine deel zal uitmaken van de Veiligheidsraad. ij de acht ste stemming kreeg de Oekraine een erdertig stemmen, India verwierf er drie-en-twintig. Agence France Presse weet te mel den, dat bij de negende stemming de Oekraine het tot twee-en-dertig stemmen heeft gebracht. Om tot lid van de Veiligheidsraad benoemd te worden zijn hier acht-en-dertig stem men vereist. WEER EENS EEN VETO. De afgevaardigde van de Sovjet- Unie heeft gisteravond in de Veilig heidsraad zijn veto uitgesproken over de toelating van Italië en Finland als lid van de UNO. Vertraging in consuls-rapport OP VERLANGEN van de Amerikaanse consul-generaal Walter Footë, die gisteren zijn ambt overdroeg aan Charles Livengood, zal het con sulaire rapport aan de Veiligheidsraad vandaag niet verzonden worden. De Amerikaanse autoriteiten staan'er op, dat de bevindingen der zo juist aangekomen militaire waarnemers in het rapport verwerkt worden. Er wordt gesproken over een uitstel van veertien dagen. Amerikaanse officieren aangekomen Acht Amerikaanse officieren zijn Dinsdag in Batavia aangekomen, na dat reeds een maand geleden op hun komst aangedrongen was. Vandaag zullen zij naar de demarcatiegebie- den vertrekken. Men vraagt zich te Batavia af, of het nieuwe uitstel niet voor Gromyko aanleiding zal zijn, opnieuw bij de Veiligheidsraad een klacht in te die nen, dat bij de opstelling van het rapport niet voldoende spoed betracht wordt. Volgens neutrale kringen te Bata via wekt de weigering van Foote, die geen rapport wilde tekenen, dat al leen door de andere geallieerde waar. nemers is opgesteld, de indruk alsof het onderzoek, tot nog toe van inter nationale aard, omgezet wordt in een nationale kwestie. Andere consuls, al. dus deze kringen, zouden eveneens de rapporten van buitenlandse waar nemers over gebieden, welke niet door hun eigen staf waren onder zocht, kunnen weigeren. Neutrale waarnemens voegden hieraan toe, dat de verlate komst der Amerikanen en hun vasthouden aan een eigen onderzoek de snelheid, waarmede de overige naties de kwes tie welke de Nederlanders per dag vier doden en zeven gewonden en de Indonesiërs nog veel meer slacht offers kost, hebben onderzocht, ge heel te niet doet. COMMISSIE VAN DRIE THANS COMPLEET. De commissie uit de Veiligheids raad, welke goede diensten zal be wijzen bij de regeling van het con flict in Indonesië, is gevormd en kan haar werkzaamheden aanvangen. De S. hebben als vertegenwoordiger benoemd Frank Graham, deken van de universiteit van Noord-Carolina. De twee andere leden zijn Paul van Zeeland voor België en de rechter Kirby voor Australië. De Indonesische kwestie zal tijdens de volgende bijeenkomst van de Vei ligheidsraad worden behandeld. Sir Alexander Cadogan (Eng die de Vergadering presideerde, zeide dat hij zou trachten de debatten over de- ze kwestie op Vrijdag of Zaterdag te laten plaats hebben. EEN TELEGRAM VAN GANI. Gani, vice-premier van de Indone sische republiek, heeft in een tele gram aan de voorzitter van de Vei ligheidsraad Woensdag verklaard, dat er in Indonesië nog hevig wordt ge vochten. Hij zeide, dat de Nederlanders, zo dra zij er in slaagden enkele steden en hoofdwegen te bezetten, er aan spraak op begonnen te maken, dat het gehele gebied door denkbeeldige de marcatielijnen afgebakend, Neder lands werd. Daarna volgen onvermijdelijk zui- Eet minder, help Europa BRUTALE INBRAAK IN KERK EN PASTORIE TE VAASSEN. In de nacht van Maandag op Dins dag verschaften onbevoegden zich toegang tot de R. K. Pastorie te Vaas- sen. Na forceren van de sluiting der luiken kwam(en) de inbreker(s) bin nen door het opschuiven van een raam. Hierdoor belandden zy in de kamer van de Pastoor, waar het bu reau werd geforceerd, dat daarna grondig werd geplunderd. Uit het bureau werden enige honderden gul dens aan klein geld ontvreemd. De brandkast was niet geforceerd. Ook werd een bezoek gebracht aan de spreekkamer, waar alles overhoop werd gehaald. Tot overmaat van ramp vonden de inbrekers de reservesleu tels van de kerk en het tabernakel. Ook de keuken werd geïnspecteerd, waar de levensmiddelenkaarten, een kolenkaart, de fooienpot der dienst meisjes en huishoudgeld werden buitgemaakt. Na de pastorie moest de kerk het ontgelden, waar ze zich met de buit gemaakte sleutels gemakkelijk toe gang konden verschaffen. Het tabernakel werd geopend. Toch hebben ze de kelken en monstrans blijkbaar niet mee durven nemen, of ze hadden iets anders verwacht te vinden. Tenslotte moest een offerblok ach ter in de kerk het ontgelden. „Gelderlander". Beroep van Truman op Amerikanen President Truman heeft 'n beroep gedaan op het Amerikaanse volk om minder brood te eten, teneinde tien millioen hectoliter graan te besparen voor hulp aan Europa. Hij spoorde de boeren aan om minder graan aan het vee te voeren. ;„Laten wij de hongerende mensen in Euorpa in de steek, dan zal de hon gersnood wanhoop brengen en de wanhoop chaos in gebieden waar rust moet heersen." NIEUWE AANVAL OP MOHAMMEDANEN. Gewapende dorpelingen hebben Woensdag ongeveer 15 km. ten Wes ten van Amritsar een aanval gedaan op ongeveer 100.000 Mohammedaan se vluchtelingen, die op weg waren van Amritsar naar Lahore, aldus deelt een militair woordvoerder te New Delhi mede. 45 Mohammeda nen werden gedood en 25 gewond. Ook zes aanvallers werden gedood. veringsoperaties, afrondingsacties, en wat niet al. „Het is helemaal niet verwonderlijk, dat er op die manier een hevige strijd onverminderd voortduurt". Indien de Nederlanders een derge lijk gebied trachten te patrouilleren, aldus gaat Gani voort, zijn de Indo nesiërs gerechtigd hen te beschouwen als plunderende benden. Gani beweerde voorts, dat er nog steeds „economische druk, intimida tie en physieke dwang" wordt uitge oefend jegens republikeinse functio narissen in door de Nederlanders be zette gebieden. „De Nederlanders zet ten ook hun activiteit op politiek ter rein voort door propaganda te maken en voorbereidingen te treffen voor de stichting van een marionettenstaat met nieuwe Quislings", aldus het te legram. ZESHONDERD CHINESE VROUWEN BEVRIJD. Volgens de Sin Po hebben de Ne derlandse troepen in de moeilijk be reikbare grotten en bossen Zuid- Westelijk van Boemiajoe zeshonderd Chinese vrouwengevonden, die door de Republikeinen waren wegge voerd. Deze vrouwen hebben tientallen ki lometers moeten afleggen en werden voortgetrokken en geslagen als zy niet verder konden- Zij werden in afschuwelijke toestand aangetroffen en met trucks naar Boemiajoe terug gebracht behalve de ergste zieken die ïaar het hospitaal te Poerwokerto :yn overgebracht. De Sin Po voegt hieraan toe, dat Hier ziet men de consuls die met de moeilijke taak belast zijn een onder zoek in Indonesië in te stellen en een rapport hierover aan de Veiligheids raad uit te brengen. V.l.n.r.: links be neden: Charles Eaton, Australië, E. T Lambert, Engeland (nauwelijks zichtbaar), P. v. d. Stichelen, België, Charles Livengood, U.S.A. F. H. Shepherd, Engeland, Tsiang Chi Tung, China, dr. Watler A. Foote, U. S.A. voorzitter van de consulaire missie. vele republikeinen bij deze groots op gezette reddingsactie werden gedood. Een ander Chinees blad, de Keng Po meldt, dat omstreeks 4000 Chine zen uit Banjoemas worden vermist, en dat de Nederlandse troepen doen wat zij kunnen om ontvoerden te red den maar dat zij de demarcatielijn niet mogen overschrijden zonder bij zondere toesteming van hoger hand. De Chinezen te Banjoemas verke ren in voortdurende onrust evenals die te Poerbolinggo, Soekoredjo en Poerwokerto, waar nog bijna dagelijks Chinese woningen in brand worden gestoken of beschoten. Brochure was: „een kreet des harten" De Bijzondere Raad van Cassatie heeft vandaag behandeld het cassa tieberoep van de minister van staat, oud-minister-ipresident jhr. mr. D. J. de Geer, die wegens hulpverle ning aan de vijand door het Bijzon der Gerechtshof te Amsterdam is ver oordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd met bijzondere voorwaarden en 5 geldboeten van 4000.De Raad was als volgt samengesteld: mr. Ha- ga, president, prof. mr. dr. van Bra- kel, prof. mr. Pompe, mr. van Ber- ckel, rechtgeleerde raadsheren, vice- admoraal Heeris, militair raadsheer. Als procureur-fiscaal fungeerde prof. mr. Langemeijer, als griffief mr. van Oordt. De zaal was geheel met be langstellenden gevuld. Onder hen be vonden zich onderscheidene autori teiten en leden van andere rechts colleges. Rapport werd uitgebracht door vice-admiraal Heeris. Allereerst kwam ter sprake de bekende historie van de Geer's ver trek uit Engeland. Voor het Hof te Amsterdam bleek, dat de Geer ver lof kreeg naar Indië te gaan en daar voor een opdracht kreeg, omdat de regering hem wilde beletten naar Nederland te gaan. Requirant merkte naar aanleiding hiervan op, dat hij van die opdracht voor het eerst kennis nam uit het memorandum-Gerbrandy. President: „Ik heb de indruk, dat u de gang naar Nederland ook zelf bedenkelijk vond. Hoe is dat?" Requirant ontkent deze zienswijze gehad te hebben. President: „U beschouwde zich als gewoon burger, gelijkstaande met een kinderjuffrouw, zoals u zelf zei de. Maar dat standpunt klopt toch niet met het uitgeven van een bro chure. De Duitsers zouden zich van een brochure van een kinderjuffrouw niets hebben aangetrokken." Mr. de Geer: „Ik schreef die bro chure niet als oud minister-president maar als iemand, die de internatio nale toestand beoordelen kan; zoals ook Colijn een brochure schreef'" President: „Het is gebleken, dat Jhr. De Geer en zyn zoon betreden het gebouw van de Hoge Raad. de Duitse autoriteiten uw terugkomst hier zeer waardeerden. Mr. de Geer: „Seyss Inquart schreef direct na mijn komst een brief aan de secretarissen-generaal, waarin hij hen verbood enig contact met mij te hebben. Daaruit blykt dus het tegendeel." Mr. de Geer zeide. dat geen der waarschuwingen, dat de Duitsers hem zouden uithoren en uitbuiten, is uitgekomen. Spr. meende recht te hebben, door zelfstandig onderzoek deze dingen te toetsen. Voorts zeide de president, dat de Geer geen enkele moeite deed, zijn brochures vertaald te krijgen. Hoe kan hij dus verwachten, dat die van invloed zou zijn op de vreemde re geringen? Mr. de Geer: „Die brochure was ;n cri de coeur. Velen, die ontzag lijk geleden hebben onder het ver zet, hebben mij gezegd dat die bro chure in alle talen zou moeten wor den vertaald." De president begrijpt niet, hoe het mogelijk is, dat men zich voor die dingen in verbinding stelt met de vijand. Die brochure riep niet tot de wereld, zij riep alleen tot Neder land. Spr. heeft de indruk, dat een overmaat van eigenwijsheid de oor zaak is van het hele drama. In oor logstijd was deze eigenschap van requirant gevaarlijk en kon die hem brengen op strafrechtelijk gebied. f „Neemt u nog het standpunt in", aldus de president „dat^u hier met een rein geweten staat?" Mr. De Geer; „Ja, meneer de pre sident". TJ U 1 Op vragen van prof. van craKei antwoordt de heer De Geer nog, dat de „zogenaamde" opdracht voor In dië 'een wassen neus was. Met het niet uitvoeren daarvan was geen en kel reëel belang geschaad. Prof. Pompe: „U wilde toch met uw brochure zo spoedig mogelijk een eind aan de oorlog zien gemaakt?" Mr. De Geer: „Alleen wanneer dit op aannemelijke voorwaarden zou kunnen. Het was de bedoeling myn land te dienen." Het woord was hierna aan de ver dediger, mr. A. Nijsingh, die de cas satiemiddelen toelichtte, welke reeds gepubliceerd zijn. Hij wees er op, d~t het er niet om gaat, of de handelwij ze van de Geer moreel door de beu gel kan, maar of het Hof terecht een veroordeling uitsprak. Dit laatste ont kent de heer De Geer ten enen male. Het gaat er om, of een strafbaar opzet aanwezig was ook met betrek king tot verzwakking van de weer stand in bezet gebied. Wel kan die verzwakking onder art. 102 vallen, maar dan dient men toch te zien in hoever die verzwakking is ingetre den. Er zijn in de bezettingstijd tal rijke dingen gedaan en gezegd door goede Nederlanders die verslappend werkten, zoals b.v. het tekenen van loyaliteitsverlaringen. Kier moet een duidelijke grens getrokken worden. Niet iedere verzwakking van de ver- zetsgeest valt dus onder art. 192 str en daarom kan de sententie niet in stand blijven. Er kan hier schuld aanwezig zijn, maar de strafbare op zet ontbreekt. Wat de brochure betreft, deze is toch zeker niet pro-Duits. Wanneer een Duitser deze brochure geschre ven zou hebben, zou hij naar een con centratiekamp verhuisd zijn. De in houd konden de Duitse machtheb bers niet aanvaarden. Het uiten van een eerlijke mening wordt geen landverraad als die mening afwijkt van die der regering. Wanneer boos opzet ontbreekt vervalt de strafbaar heid. De brochure predikt geen over gave aan Duitsland maar alleen over leg tussen de volken. De heer de Geer heeft hierna nog een uitvoerig, ten dele juridisch be toog gehouden, waarin hij uiteenzette dat de gevreesde gevolgen van zijn terugkeer niet zijn ingetreden. Hij had die ook niet voorzien en alleen wil len delen in het lot van zijn landge noten en zijn gezin. Het is niet denk baar, dat hij in de kaart zou hebben willen spelen van de vijand van al dat hem lief was in cultuur en staats- herstel. Het motief van de brochure was gericht op het belang van de staat. Zij beoogde de mogelijkheid te pei len-, de wereldafbraak stop te zetten met volledig vrijheidsherstel der de mocratieën. De heer de Geer trok een verge lijking met de brochure-Colijn, waar aan hij zich destijds heeft geërgerd. Maar niemand zou het toch in z'n hoofd krijgen Colijn zo hij nog leef de, wiens vurige vaderlandsliefde boven iedere verdenking verheven was, te willen straffen. De sententie van het Hof bespre kende zeide de heer de Geer, dat men niet moet denken, dat hij zijn vrijheid zal willen kopen door het schenken van grote sommen, waar over hij moreel niet meer kan be schikken. De heer de Geer hoopte, dat de raad het aan spr. aangedane onrecht zoveel als mogelijk is zal on gedaan maken. De advocaat-fiscaal prof. Lange- meyer, was hierna aan het woord. Hij stelde de vraag of het juist geweest is, dat deze vervolging is ingesteld en beantwoordde deze vraag bevesti gend. Ieder heeft de terugkeer en het schrijven der brochure als nadelig voor ons volk geacht. De cassatie middelen besprekend wees spr. op de ruime interpretatie, welke de raad steeds gaf van art. 102, waardoor men kan aannemen, dat afbraak doen aan de verzetsgeest onder dit artikel valt. De brochure zouden de Duitsers nooit hebben laten verschijnen, indien die voor hen geen voordelen zou hebben geboden. Mag men aannemen, dat hier opzet bij de Geer in 't spel was? Over dit punt heeft spr. lang geaar zeld, maar hij moet die vraag beves tigend beantwoorden. De Geer moet zich de gevaren bewust zijn geweest, al zal hij thans volkomen te goeder trouw ervan overtuigd zijn, dat hij het opzet niet gehad heeft. Heel groot kwaad heeft intussen de brochure niet gesticht nadat zijn terugkeer zijn ge zag bij ons volks reeds danig ver minderd had. Wat nu de strafmaat betreft, deze is moeilijk omdat die moet passen bij de waardering der feiten als bij de leeftijd van de requirant. Bij dit zo rijk geschakeerde en tragische geval concludeerde spr. tot vernietiging van de gewezen sententie en veroordeel de spr. tot een geldboete van 13.300, subsidiair 4 maanden hechtenis. De uitspraak werd bepaald op 29 October. Zoals bekend, luidde het vonnis van genoemd gerechtshof: voorwaardelij ke gevangenisstraf van één jaar met een proeftijd van drie jaar en als bij zondere voorwaarden: het betalen van 20.000 aan vijf met name genoemde instellingen en het zonder toestem ming van de daarvoor aangewezen autoriteit niet mogen verlaten van de woonplaats Soest. Voo^js' werd de neer De Geer vervallen verklaard uit het recht om ambten te bekleden met name het ambt van minister van Staat. BERICHT Morgen, 3 October, zal ,De Leidsè Courant" niet verschijnen. De Directie DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 5 t.m. 18 OCTOBER A S. BONKAARTEN KA, KB, KC 711 (Serie N). NO-2 diversen 100 gram bloem of zelfrijzend makmeel qf kindermeel, of kinderbiscuits NO-3 diversen 500 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. of 500 gr. versnaperingen NO-4 diversen 225 gram huishoud zeep of 180 gram toi letzeep. BONKAARTEN KD, KE 711. (Serie N). N-12 diversen 100 gram bloem óf jzelfrijzendbakmeel, of kindemeel of kin derbiscuits. N-13, N-14 div. 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz- of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gr. versnaperingen. N-15 diversen 450 gram huishoud zeep of 360 gr. toi letzeep N-16 diversen 500 gram bananen (voorinL). N-16 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits BONKAARTEN MA MD 711 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie N). N-21 suiker 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen TABAK- EN VERSNAPERINGS- KAARTEN ENZ. QA, QB QC 711 N-01, N-03 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak N-01 versn. 200 gram versnape ringen. of 200 gram suiker, boterham strooisel, en. of 400 gram, jam, stroop DISPENSATIE. Wij herinneren er aan, dat op Vrij dag 3 October door Z. H. Exc. de Bis schop van Haarlem is gedispenseerd in de onthoudingswet voor allen, die zich bevinden op het grondgebied van de stad Leiden. „De God van de vrede zal zyn liefde voor vreedzame zielen tonen en tot vervulling van hun wensen wegen vinden, die wij nog niet kun nen doorzien.". Uit het laatste boek van Hugo de Groot: Opera theologica. N-03 versn. 100 gram versnape ringen of 100 grain suiker, boterham- strooisel, enz. of 200 gram jam, stroop enz Res. 5 tabak 50 gram scheerzeep of 100 gram scheer- crême of 400 grarri snelscheercrême. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 3 October worden gebruikt. De bon voor scheerzeep blijft voorlopig geldig. Bon N-16 di versen voor bananen moet uiterlijk op 11 October as. bij een hande laar in groenten en/of fruit worden ingeleverd. De allernieuwste DAMESHOEDEN HERENHOEDEN in grijs, bruin en - zwart vanaf x.DU DONKERSTEEG 3 LEIDEN - TELEF. 21406 2 Mensen verdronken in het Aarkanaal Vanmorgen te half 7 kwam langs 't Aarkanaal de auto, die iedere mor gen werklieden vervoert naar het teerbedrijf te Uithoorn uit de rich ting Alphen. Een auto van de melk fabriek „Aardam" van Ter Aar reed in de richting Alphen. Juist in de bocht nabij Hoogstraten zag de chauf feur van de melkauto, 'H. C. A. Broer, dat er gevear dreigde, zodat hij remde. Waarschijnlijk door de glad heid van het wegdijk kon de chauf feur van de auto van het teerbedrijf, Jac. Blijleven, niet voorkomen, dat zijn auto in aanraking kwam met de melkauto; hij kwam daardoor in het Aarkanaal terecht. De chaufeur van de melkatuo slaagde er in drie van de vijf inzitenden te redden. Twee echter zijn verdronken. De slachtof fers zaten achter in de auto en een was waarschijnlijk reeds door de bot sing bewusteloos. De omgekomenen zijn J. Kou- wenhoven, uit de Brittenrust- straat Alphen aan den Rijn, en J. L. Morink uit de Vinkebuurt, Zwam- merdam. Beide slachtoffers zijn gehuwd; Kouwenhoven laat geen en Morink 5 kinderen achter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1