ticicbc CJou/ïci/ru Een herderlijk schrijven van de Bisschop van Haarlem De consuls weer terug in Batavia Dreigt er oorlog in Voor-Indië? Plannen voor een „wereldregering" MAANDAG 29 SEPTEMBER 1947 37e JAARGANG No. 11201 Telef. Administratie, Advertenties per post 4.65. Redactie 20015, Directie, drukkerij en t/fejL,r v M r K saw own0mdntd^ oooqr Br Br ^fw Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. abonnementen 20935. meedelingen dubbel tarief. Bij contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „DE BURCHT belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Het Maria-Congres, in het begin van deze maand te Maastricht ge vierd, is een ontroerende manifestatie geweest van de grote eerbied en vu rige liefde van Katholiek Nederland voor de H. Maagd en Moeder Gods Maria. Heel ons vaderland was daa. ver tegenwoordigd en allen warer door drongen van hetzelfde geloof en be zield met dezelfde geestdrift. Daar was geen verschil tussen Zuid en Noord, ook niet tussen Nederland en België, tussen groten en kleinen, geestelijken en leken: het waren al len toegewijde kinderen Gods en kin deren van Maria. Verheven kerkelijke plechtigheden wisselden af met schitterende rede voeringen, en ook met allegorische spelen Maria ter eer. Veler inzicht werd verhelderd, veler ijver opge wekt, veler goede voornemens zijn aan Maria's voeten neergelegd. Bij allen, zonder uitzondering, is de overtuiging nog dieper gevestigd, dat voor de redding der wereld de hulp van Maria onontbeerlijk is. Deze overtuiging had onze H. Va der, Paus Pius XII, reeds neerge schreven aan het slot van zijn Ency cliek „over het Geheimzinnig Lichaam des Heren". „Moge de Allerheiligste Maagd", zo schrijft hij „de Moeder van alle ledematen van Christus, aan wier Onbevlekt Hart Wij met groot ver trouwen alle mensen hebben toege wijd.. door Hare waakzame schutze nü, zoals in vervlogen eeuwen, de Kerk b -'schermen en voor de Kerk en heel de mensengemeenschap ein delijk rustiger tijden van God ver krijgen". En in zijn toespraak tot het Con gres te Maastricht op 5 September wijst ons de H. Vader op Maria's hulp, waarvan hij alles verwacht in onze strijd „voor het behoud van geloof en zeden, van sociale rechtvaardig heid „en het vuur der liefde". Naar het voorbeeld van de Paus hebben de Hoogwaardige Bisschop pen van Nederland op de eerste Zon dag van October in het jaar 1943 heel de Nederlandse Kerkprovincie aan Geen levensmiddelen voor Therese Neumann In het hongerende Duitsland, waal- alles draait om de voedseldistributie, omdat deze beslist over leven en dood, leeft iemand, aan wie nog geen bonkaarten verstrekt zijn sedert hun invoering bij het begin van de oor lof. Dit is Therese Neumann, de ge stigmatiseerde van Konnersreuth, die sinds 1926, toen de stigmatisatie-ver- schijnselen zich het eerst bij haar_ voordeden, geen ander voedsel dan de H. Hostie tot zich heeft genomen. Inplaats van levensmiddelenbonnen ontvangt zij een extra toewijzing zeep, een zeldzaam artikel in het te genwoordige Duitsland, dat zij echter dringend nodig heeft om zich het bloed van het lichaam te kunnen wassen en het met bloed bevlekte beddegoed te kunnen reinigen. Aldus heeft een burgerlijke bestuursdienst practische gevolgtrekkingen gemaakt uit de beide voornaamste verschijn selen, die zich bij Therese Neumann voordoen. BENOEMINGEN^ BISDOM HAARLEM. Z.H.Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot: Deken van het Dekenaat Noordwijk en Pastoor te Noord wijk de zeereerw. heer J. P. A. Brinkman; tot Pastoor te Rotter dam (H. Willibrordus), de weleeTw. heer C. A. Ruige waard; te Schiedam (H. Hart van Jezus) de weleerw. heer A. J. Raaf fels Yerseke de weleer w. heer D. Buis, die kapelaan was te 's-Gravenhage (H. Jacobus). Z.EM. KARD. DE JONG REIST VAN AMELAND NAAR BOLWERD IN 14 UUR. Na enige dagen met vacantie op Ameland te hebben vertoefd, ging Kard. de Jong Vrijdagavond om zes uur aan boord van een vrachtschip om naar de vaste wal te vertrekken. Door de lage waterstand op de Wadden kon de gewone passagiers boot de Waddenzee niet bevaren. Pas te acht uur Zaterdagmorgen kwam men te Holwerd aan. Het schip was n.l. midden op de Wadden vast gelopen en de Kardinaal en andere passagiers hebben noodgedwongen de nacht op de Wadden moeten door brengen. FRANCISCANESSEN VIEREN HAAR EEUWFEEST. In het moederklooster van de zus ters Franciscanessen „Sint Lucia" te Bennebroek zal Zaterdag 4 October het eerste eeuwfeest van de congre gatie worden gevierd. De bisscnop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers. zal die dag in de kapel van het kloos ter een pontificale Hoogmis opdra gen. De eerste overste van de con gregatie was moeder Lucia. Ze kwam uit de orde van de religieuze poeni- tenten van de Derde Orde van Vader Franciscus in Rotterdam, welke zich uitsluitend wijdde aan de verple ging van zieken. Later legde men zich toe op andere liefdewerken en onderwijs. In 1919 verhuisde het Moederhuis naar Bennebroek. Maria's Onbevlekt Hart toegewijd. Deze toewijding is thans hernieuwd door Zijne Eminentie onze Kardinaal onder het .sluitingslof van het Maria- Congres. „Dat betekend", zo zeildé hij, „de openlijke erkenning van Maria's plaats in de heilsorde, zowel voor ons zelf als voor het gehele mensdom; „vervolgens de innige en openlijke uitdrukking van het nemen van onze toevlucht onder hare Moederlijke be scherming; „en eindelijk: de uiterlijke en open lijke belofte, dat wij als Haar toege wijde kinderen willen leven en met Haar hulp voor Christus willen strij den." Opdat nu de vruchten van het Con- gires blijvend mogen zijn, ook voor degenen, die er persoonlijk niet aan konden deelnemen, bepalen Wij voor Ons Bisdom: le. dat op de eerste Zondag van de Octobermaand in alle kerken en ook de kapellen, waarover een Rector is aangesteld, de toewijding aan het On bevlekt Hart van Maria plechtig wor de hernieuwd; 1) 2e. dat de gelovigen herhaaldelijk worden aangespoord tot het dagelijks bidden van het Rozenhoedje, niet al leen in de kerk en op de dagen vanr de Octobermaand, maar iedere dag j Op last van Z. H. Excellentie, in hun huisgezin; I H. W. AGTEROF, Secretaris. 3e. dat in alle parochies het vieren van de Zaterdag na de eerste Vrij dag, die tevens Priester-Zaterdag is, zo krachtig mogelijk worde bevor derd en gesteund. Dit is als een maandelijkse hernieuwing van onze kinderlijke gevoelens voor Onze H. Moeder, een eerherstel aan Haar On bevlekt Hart voor Onze eigen fouten en voor de zonden van anderen en een vurige bede om zegen voor pries ters en gelovigen en voor de gehele wereld. De betekenis en de innerlijke waar de van dit alles moet de gelovigen herhaaldelijk en duidelijk voor ogen worden gesteld, opdat zij door het gestadig en aandachtig overwegen van het leven van Jesus en Maria steeds meer op him hulp mogen ver trouwen, maar ook steeds beter hun deugden mogen navolgen en in het bijzonder de reinheid, de rechtvaar digheid en de liefde beoefenen, waar aan de wereld zo dringend behoefte heeft. Al Onze gelovigen en in het bij zonder de leden der Katholieke Actie roepen Wij op om onder de leiding van hun priesters aan de vervulling van deze wensen ijverig mede te wer ken. En zal dit Ons herderlijk schrijven worden voorgelezen in alle kerken en kapellen van Ons Bisdom op Zon dag 28 September onder alle H.H. Missen. Gegeven te Haarlem, 15 Sept. 1947 t JOANNES PETRUS, Bisschop van Kr lem. ^\E LEDEN VAN DE CONSULAI RE COMMISSIE, die een bezoek aan Djocjakarta hebben gebracht zijn te Batavia teruggekeerd. Over hun reis hebben zij een communiqué het licht doen zien, waarin wordt ver klaard, dat de kennis, welke de heren tijdens het bezoek hebben opgedaan voldoende is, om de reis gerechtvaardigd te achten. Nederlandse journalisten niet welkom De consuls hebben met hun advi seurs een onderhoud van bijna drie uur met een Republikeinse commissie gehad, waarvan Sjarifoeddin als voor zitter optrad. Dit onderhoud heeft plaats gehad in het paleis van Soe- karno. Als voorzitter van de consu laire commissie fungeerde de Franse consul-generaal, Etienne Raux. Het presidentschap van de commissie rou leert. Raux heeft deze functie van de Amerikaanse consul-generaal overge nomen. De militaire adviseurs van de con sulaire commissie zijn tegelijk met deze commissie te Batavia terugge keerd. Men werkt thans aan de sa menstelling van het eindrapport, dat men Dinsdag aan de Veiligheidsraad hoopt te kunnen zenden. Terwijl de buitenlandse journalis ten, die de reis naar Djocjakarta heb ben meegemaakt, daar een tamelijke bewegingsvrijheid genoten, bleken de Nederlandse collega's er verre van welkom te zijn. Tot de officiële bij eenkomsten kregen zij van Republi keinse zijde geen uitnodiging en zij werden voortdurend onder bewaking gehouden. Ofschoon dr. Gani, die nog steeds te Batavia vertoeft aan de Ne derlanders een schriftelijke toestem ming had uitgereikt om de reis naar Djocjakarta mee te maken, werd al daar scherp tegen de aanwezigheid van Nederlanders geprotesteerd. Men beschouwde deze journalisten als ver tegenwoordigers van de vijand. NEDERLANDS COMMUNIQUé. Het Nederlands communiqué van Zaterdag meldt, dat in de sector van Garoet, Tasimalaja en Tjiamis Neder landse troepen in botsing kwamen met benden, welke patrouilles be schoten en zich schuldig maakten aan overvallen en sabotage. Een Neder lands detachement bij Ketenger, by de grote krachtcentrale benoorden Poerwokerto op Midden-Java, sloeg een aanval van een sterke bende af. De Nederlandse verliezen bedroe gen 3 gesneuvelden en 19 gewonden. Van babies tot ouden van dagen vluchten dicht opeen gepakt de Mos lems uit de Pensjaab naar Pakistan. Deze opname verklaart het couran tenbericht dat de vorige week een trein met vluchtelingen door Sikhs werd aangevallen en er 1200 Moslems gewond werden. UITBARSTING VAN DE GEDEH. De machtigste vulkaan op West- Java, de Gedeh, ook wel bekend als de Goenoeng Gedeh, is Zaterdag met donderend geweld tot uitarsting ge komen. Langs de rotsachtige hellin gen stroomt de lava met grote kracht naar een dicht bevolkt landbouwge bied. De bewoners, die tevoren wa ren gewaarschuwd, hadden ijlings de streek verlaten. Boven de krater hangt een rookkolom, welke meer dan drie kilometer hoog is. De Gedeh, welke ten Zuid-Oosten van Buitenzorg is gelegen, is in 1866 tot een rampspoedige uitbarsting ge komen. De laatste eruptie heeft in 1909 plaats gehad. De Goenoeng Ge deh is de actieve helft van de twee ling vulkaan Gedeh-Pangeranggo. Het gebied, waarin de vulkaan is gelegen, verkeert, dank zij de tijdige evacuatie niet in onmiddellijk gevaar. De Nederlandse bestuurder van het gebied, de heer J. H. Muller, is naar de bedreigde streek vertrokken. Er valt een dichte asregen. Op 3 September had een lichte asregen reeds aangegeven, dat een uitbarsting kon worden verwacht. Er zijn ter stond de nodige maatregelen getrof fen. OVERSTROMING IN N.-ITALIë. Al dagenlang valt er in Italië regen. Practisch onafgebroken stromen de grote watermassa's neer. Vele kleine rivieren, vooral in het Noorden, waar de regenval het grootst is, zijn bui ten haar oevers getreden. Tientallen kilometers land staan onder water. Het gebied rondom Turijn is er het ergste aan toe. Op vele plaatsen zijn daar de wegen en spoorwegen on der water gelopen. In de buitenwij ken van Turijn zijn verscheidene hui zen ingestort, doordat hun fundamen ten door het water waren wegge spoeld. De bewoners in de gebieden, waar de watersnood heerst, zoeken in de hoger gelegen verdiepingen be schutting. Het verkeer dreigt geheel te worden stilgelegd. Met boten wor den de voornaamste levensmiddelen aangevoerd- Een hevig onweer, dat Vrijdag nacht boven Noord- en Noord-West- Italië is losgebarsten, heeft voor mil- lioenen lires schade veroorzaakt. Verscheidene telegraafpalen en lan taarns zijn als lucifershoutjes afge broken. Het spoor- en wegverkeer ligt hier geheel stil. Alleen te Milaan zijn tengevolge van de slagregens, die met een hevige storm gepaard gingen, 140 huizen beschadigd. Tussen Venario en Borgaro is enige minuten, nadat een goederentrein was gepasseerd, een brug over de Stura ingestort. Tot nog toe zijn er geen doden te betreuren. DE CHOLERA-EPIDEMIE IN EGYPTE. In de laatste 24 uur zijn 109 nieu we choleragevallen in Egypte gesig naleerd. In antwoord op de beschuldigingen van enkele Egyptische bladen, dat de epidemie door uit Voor-Indië gerepa trieerde Engelse militairen naar Egypte is gebracht, verzekert het En gelse hoofdkwartier, dat tot nog toe geen enkel cholerageval is gemeld uit de kampen, waar de bezettingstroe pen zich bevinden en evenmin onder de Egyptenaren, die in dienst zijn van de Engelse troepen. WEER ARRESTATIES EN BULGARIJE. Drie personen, die genoemd zijn tij dens het proces van de terechtgestel de voormalige Bulgaarse oppositie leider Petkof, zijn in hechtenis geno men, aldus meldt het Joego-Slavische persbureau Tan joeg uit Sofia. Tot hen behoort de voormalige Bulgaarse op positieafgevaardigde Tomtsjo Tanef. Zij worden beschuldigd van het ver strekken van zekere inlichtingen aan een vreemde mogendheid. Hoofdbureau van politie te Haifa opgeblazen Het hoofdbureau van politie te Haifa is heden door Joodse verzets lieden opgeblazen, waarbij 7 Britse en Arabische politieagenten en een Arabische burger om het leven kwa men. 30 Politieagenten en 17 burgers werden gewond, van wie 3 politie agenten ernstig. Naar officieel werd bekend ge maakt, hebben de verzetslieden een vat met explosieve stoffen gebruikt. Vier Joden werden in hechtenis ge nomen. Ï^E „HINDOESTAN TIMES", het blad van de Congrespartij, dat over het algemeen de inzichten van de vice-minister-president weergeeft, houdt ernstig rekening met de mogelijkheid van een gewapend conflict tussen India en Pakistan en maakt de balans op van de militaire strijd krachten der beide dominions. Gandhi waarschuwt de britten in palestina. De bladen van India wijden veel aandacht aan een verklaring, die door Mahatma Gandhi tijdens een gods dienstige bijeenkomst is uitgesproken. Gandhi zeide, dat, ofschoon hij zich im mer tegen iedere vorm van oorlog ge keerd had, de Indische regering tegen Pakistan te velde zou moeten trek ken, indien er geen andere manier was om rechtvaardigheid van Paki stan te verkrijgen en indien Pakistan steeds maar weigerde zijn aangetoon de dwaling in te zien en deze steeds maar trachtte te verontschuldigen. Niemand wilde oorlog, aldus Gandhi. Hij kon echter iemand nooit advise ren onrechtvaardigheid te dulden. Deze uitlating van iemand, die over de gehele wereld bekend is als de ex ponent van het lijdelijk verzet, heeft in officiële kringen opwinding veroor zaakt. arabisch leger bij damascus? Reuters correspondent te Cairo meldt, dat volgens niet bevestigde berichten in de nabijheid van Da mascus een Arabisch leger ter verde diging van Palestina wordt gevormd, dat reeds 45.000 man sterk is. Volgens het Arabische weekblad „Rosé el Joesef", heeft in Syrië een algemene mobilisatie plaats sinds het verschij nen van de rapporten van de commis sie der v. N. voor Palestina. Irakse of ficieren zijn te Damascus aangeko men. Steeds komen groepen van jon gemannen uit de Libanon, Irak, Tran&jordanië en Palestina aan. die dienst willen nemen. De meeste oplei dingsofficieren komen uit Egypte. Volgens Reuters correspondent is be richt ontvangen dat momenteel be sproken woirdt, wie de opperbevel hebber zal zijn. De „Acli" is een nieuwe organisatie van katholieke arbeiders in Italië welke in de oppositie is tegen de communistische Organisatie. Door deze „Acli" werd een machtige de monstratie tegen het communisme ge houden op het Cathedraalplein te Milaan. Een woordvoerder van het Britse departement van buitenlandse zaken heeft Zaterdag bevestigd, dat de Brit ten zodra mogelijk na beëindiging van het debat in de Algemene Verga dering van de V. N. Palestina zullen verlaten, wanneer men niet tot een oplossing komt. Hij voegde er aan toe, dat Groot-Brittannië mogelijk zou toestemmen in deelneming aan een door de V. N. aan te wijzen internatio nale troepenmacht in Palestina, in welk geval het terugtrekken zou neerkomen op een vermindering van de Britse troepensterkte. De vraag, welke politiek ten opzichte van de Joodse immigranten in de tussentijd door Groot-Brittannië gevolgd zou worden, zou volgens de woordvoerder nauwelijks aan de orde komen, daar de interim-periode wel zeer kort zou zijn. WEL ILLEGALE IMMIGRANTEN. Desondanks gaan de pogingen der Joden om in Palestina binnen te drin gen voort. Zo is er weer een schip gearriveerd, dat de „Af al Pi" ge noemd wordt, hetgeen „Ondanks al les" betekent. De opvarenden zijn inmiddels reeds gearresteerd en op weg naar Cyprus. Bovendien is er nog een ander schip waargenomen voor de kust van Palestina. AFGHANISTAN ERKENT DE REPUBLIEK. Volgens „Antara" maakte radio Singapore Zaterdagmiddag bekend, dat de heer Rasjidi, de gezant van de republiek Indonesia te Cairo, de officiële mededeling van de regering van Afghanistan ontving, dat deze staat de regering van de republiek Indonesia erkende. DE DOOP VAN PRINSES MARIJKE Naar wij vernemen zullen bij de doopplechtigheid van Prinses Marijke als peten worden uitgenodigd de groot-hertogin van Luxemburg, de kroonprins van Zweden, mr. Winston Churchill, mevrouw RoellReith, me vrouw J. PostSalomons en de heer A. J. Andree Wiltens. Naar men weet is de groot-herto gin van Luxemburg een nicht van H. M. de Koningin. Daarenboven bestaat er een persoonlijke vriendschap tus sen de koninldijke familie en de groot-hertogin, die door haar verblijf in Canada en Engeland nog hechter is geworden. De kroonprins van Zweden was steeds bevriend met onze koninklij ke familie. Prinses Juliana is zelf peet van twee zijner kleinkinderen. Het prinselijk paar was ook zeer be vriend met zijn oudste zoon, die kort voor de geboorte van prinses Marij ke op paleis Soestdijk logeerde en op de thuisreis om het leven kwam. Churchill, grote oorlogsleider, heeft onze koninklijke familie tij dens de oorlog en daarna in ons land veel ontmoet, een kennismaking, die tot persoonlijke vriendschap ge groeid is. Men herinnert zich, dat mevrouw RoëllFeith gedurende 8 jaren, waaronder de 5 oorlogsjaren voor de prinsesjes heeft gezorgd en met het Prinselijk Gezin lief en leed gedeeld heeft. Zij was de rechterhand en per soonlijke vriendin van de Prinses. Mevrouw Post is de weduwe van „Johannes" een der landelijke hoofd figuren van de k.p., die gevallen is bij de overval op het huis van bewering op de Weteringschans te Amster dam. De heer Andree Wiltens was de voorzitter van de raad van negen uit het studentenverzet en een vooraan staand figuur van het geestelijk ver zet in Nederland. COMMISSIE GRONDWETS HERZIENING. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen, dat de minister-presi dent dr. L. Beel het voorzitterschap op zich zal nemen van de commissie tot voorbereiding van de aangekon digde grondwetsherziening. Ook mi nister Jonkman zal in deze commis sie zitting hebben, eveneens waar schijnlijk de minister van justitie en verder enige fractie-leiders en hoog leraren in het staatsrecht. MINISTER JONKMAN KRIJGT NIEUWE PORTEFEUILLE. Naar het A.N.P. verneemt zal mi nister Jonkman binnenkort zeer waarschijnlijk een nieuwe portefeuil le, n-1. die voor de reorganisatie van het koninkrijk, onder zijn beheer krijgen. HALF MILLIOEN VOOR VREEMDELINGENVERKEER. Qp de Rijksbegroting voor Econo mische Zaken voor 1948 is een be drag van ƒ500.000 uitgetrokken ten behoeve van de Algemene Nederl. Vereniging voor Vreemdelingenver keer, welk bedrag is te beschouwen als de cost die voor de baet uitgaat, aldus de minister in de memorie van toelichting. Deken van Noordwijk In de plaats van deken J. H. W. Borsboom (die, gelijk we reeds me dedeelden, is gaan rusten is be noemd tot deken en pastoor te Noord wijk de zeereerw. heer J. P. A. Brinkman, pastoor der St. Willibror- duskerk te Rotterdam. De nieuwe deken is geboren op 1 Febr. 1889 te A'dam, priester gewijd op 15 Aug. 1915, achtereenvolgens ka pelaan te Hoek van Holland tot 1917, Haarlem (Rozenkrans-kerk) tot 1929, Amsterdam (Rozenkranskerk) tot 1935. In dat jaar volgde zijn benoe ming tot pastoor te Den Burg (Texel), in 1941 tot pastoor te Rot terdam. Uitslagen 1ste klasse K.N.V.B. DISTRICT I Het GooiAjax 12. HaarlemNeptunus 30. VolewijckersRFC 23. HermesDVSXerxes 22. Zeeburgia—VSV 1—2. DISTRICT II. ADO—DFC 0—0. StormvogelsDOS 11. Blauw-WitFeyenoord 15. Sparta—DWS 2—1. DHC—EDO 2—2. DISTRICT III. Go Ahead—Wageningen 22. Be QuickHeracles 10. NEC-Enschedese Boys 52. Enschede—AGOVV 3—6. Zwolsche BoysQuick 2—2. DISTRICT IV. EindhovenDe Spechten 21. Willem IILonga 42. TSCMaurits 20. De Baronie/DNLJuliana 33. Sittardsche B.Helmond 01. DISTRICT V. Emm enGVAV 03. FrisiaAchilles 33. HeerenveenHSC 32. VelocitasBe Quick 10. SneekLeeuwarden 22. DISTRICT VI. VWNO AD 0—1. BleyerheideBrabantia 4—2. MVVNAC 1—4. LimburgiaVlissingen 11. HelmondiaPSV 16. CONTROLE BIJ METAAL INDUSTRIE EN AANVERWANTE BEDRIJVEN. In de periode van 1 Juni1-Sep tember 1947 werd door de centrale dienst voor de economische controle een controle-actie gehouden op de naleving van de loon- en distributie voorschriften in de metaalindustrie en aanverwante bedrijven in Utrecht en Amsterdam. In Utrecht werden 69 ondernemin gen gecontroleerd. Tegen 19 werk gevers werd een proces-verbaal we gens het betalen van te hoge lonen opgemaakt en aan 38 werkgevers werd een waarschuwing gezonden. In Amsterdam controleerde de C. D.E.C. 89 ondernemingen. Tegen 25 ondernemers werd proces-verbaal op gemaakt wegens ernstige overtre ding van de loonvoorschriften en te gen twee ondernemers wegens over treding van de distributievoorschrif ten. Aan 39 werkgevers werd een waar schuwing gezonden wegens het be talen van te hoge Ionen. Henry Usborne, Labourlid van het Engelse parlement en secretaris van ae Engelse parlementscommissie voor een wereldregering, heeft bekend ge maakt, dat hij een bezoek zal bren gen aan de V. S. om de steun der be volking aldaar te verkrijgen voor een federale wereldregering. Usborne, die van oordeel is, dat de organisatie der V. N. de vrede niet zal kunnen handhaven, heqft aan de pers verklaard, dat het plan tot het vestigen van een wereldregering de verkiezing in verschillende landen noodzakelijk maakt van volksverte genwoordigers in een wereldparle- ment, dat als enige over strijdkrach ten en atoomenergie, over een we reldbank en de voedselproducten der gehele wereld zou moeten beschik ken. Usborne voegde er aan toe, dat de wetgevende vergadering van de nieu we wereldregering bijna 100 leden telt er» dat met in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en De nemarken, reeds bemoedigende resul taten heeft bereikt. Een. (co-VieMje.... Jesu, waar 't den mensch gegeven éénen keer maar in zijn leven U te bidden, éénen keer, och hoe zoud' hij bidden, Heer! Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1