3>e Ceicbe Sou^a nt Aantal steuntrekkende gezinnen neemt af Er komen veel militairen uit Indië Koningin moet rust nemen H.M. wenst sobere viering van haar jubileum Kolenrantsoen als vorige winter I Op korte golf WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen KATHOLIEK DAGBLAD VOOR „DE BURCHT" LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11197 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Gemeentelijke ondersteuning in Leiden EINDELIJK valt er een duidelijke verandering te constateren in het aantal steuntrekkende gezinnen in Leiden. Hetzij dan dat dit komt, door dat een toenemende vraag naar ar beidskrachten ook voor minder ge schikte gezinshoofden werkgelegenheid opent, het zij dat hogere ver diensten van inwonende kinderen de materiële omstandigheden van het gezin verbeterd hebben, feit is het in ieder geval, dat de „armlastigheid" in onze stad in betekenende mate afneemt- Het aantal gezinnen, dat voor het levensonderhoud van gemeentewege geldelijke onderstand ontvangt, is in onze woonplaats de laatste maanden tot zeshonderd teruggelopen. Verge leken met de aanvang van dit jaar is dit in enkele maanden tijds een daling van 12 pet. Dat deze verbete ring in de toestand geenszins alléén of zelfs in hoofdzaak aan tijdelijke seizoen-invloeden behoeft te worden toegeschreven, blijkt uit een verge lijking met vorige jaren. Ten opzich te van de overeenkomstige periode van 1946 bedraagt de daling in het getal armlastige gezinnen zelfs 15 pet. niettegenstaande in het vorige jaar de verhoudingen in dit opzicht reeds zeer sterk verbeterd waren in vergelijking met de vooroorlogse crisisjaren. In de komende maanden kan ver wacht worden, dat het aantal steun trekkende gezinnen te ontzent zowel als elders opnieuw en zeer sterk zai verminderen, doordat dan het Rijk krachtens de noodvoorziening voor ouden van dagen de zorg voor de bo- ven-65-jarigen overneemt, maar deze vermindering is dan uiteraard géén aanwijzing dat méér mensen dan voorheen in staat zijn, zelf in eigen onderhoud te voorzien, zoals met de thans geconstateerde daling van het getal gesteunden wel het geval is. Dank zij deze daling wordt nu in Leiden wekelijks een bedrag van twee a drie duizend gulden op cïe steunuitgaven bespaard, maar des ondanks is met deze ondersteunin gen gerekend naar de huidige be - perkte omvang van de armlastig heid" nog achthonderdduizend gulden per jaar gemoeid, ongeacht de bijkomende kosten aan ambte- inaars-salarissen, administratie, con trole, enz., enz. Ten dele vindt dit hoge totaal-be drag zijn oorzaak in het feit, dat er behalve de steuntrekkende gezinnen, welker aantal nu sterk teruggelopen is, een groep ondersteunde alleenwo- nenden bestaat, die vrij constant en die in onze woonplaats ongeveer vijfhonderd personen omvat Dit zijn voor het overgrote deel weduwen, oude weduwnaars e.d. en vooral van deze groep kan dan ook verwacht v/orden, dat er heel wat onder de noodvoorziening voor ouden van da gen zullen vallen. Vergelijken wij de Leidse onder- steuningskosten met die in de andere Zuid-Hollandse steden, dan blijkt de druk op het gemeentelijk budget nog zeer verschillend te zijn. In onze woonplaats moet per duizend inwo ners thans 9.500 per jaar voor dit doel worden uitgegeven. In de ste den van kleinere omvang zijn deze bedragen resp. Schiedam 7.500, Dor drecht 11.000, Delft ƒ6000 en Gou da 8.000. Van deze moet dus alleen Dordrecht zich relatief hogere uitga ven getroosten. In de grotere steden, Den Haag en Rotterdam, zijn de steunuitgaven aanmerkelijk hoger; Den Haag 12.000 en Rotterdam zelfs ƒ34.000 per duizend inwoners. Deze uitéénlopende bedragen wor den slechts batig beinvloed door het verschil in hoogte van de wekelijkse uitkeringen; voornamelijk ontstaan de verschillen door de onderling af wijkende omvang der armlastigheid ter plaatse. Met bovenstaande cijfers, door een medewerker bijeen verzameld, zou men een verkeerde conclusie kunnen trekken. Men zou er uit kunnen conclude ren, dat in Leiden betrekkelijk wel vaart heerst, omdat er nog slechts 600 gezinnen niet van hun inkomen behoorlijk kunnen leven. Op de eerste plaats is dat getal van „slechts" 600 toch al groot genoeg. Het is bedroevend, dat er nog zo veel gezinnen zijn, die op de .steun" van gemeentewege zijn aangewezen. Maar vooral en het is eigenlijk ten overvloede, dat wij dit opmerken daar zijn er buiten die 600 nog heel veel, die met hun inkomen niet behoorlijk kunnen leven, maar nog te veel hebben om voor „steun" in DISTRIBUTIENIEUWS WEDER-IN VOERING VAN STAD- EN LANDBONNEN? Naar de „N. R. Crt." verneemt, be ziet men op het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening de wenselijkheid en mogelijk heid van wederinvoering van het in vroeger jaren bestaande onderscheid in distributiebonnen voor de stad en voor het platteland. Zulks in verband met het feit dat er nog steeds een stroom van levensmiddelenbonnen van het platteland naar de stad be staat, welke stroom na de verlaging der rantsoenen misschien nog groter zou worden. WEER 200 GRAM VLEES EXTRA. Ook voor de komende 14 dagen krij gen we weer 500 gram vlees op de bon, aldus het „Algemeen Dagblad". Hier een foto van het eerste vlieg tuig dat de sprong over de Oceaan zonder piloot maakte. Dit toestel was n.l. uitgerust met een mecha nische piloot, die het vliegtuig keu rig heeft bestuurd zonder dat een van de 14 aanwezigen in het vlieg tuig iets behoefden te doen. anmerking te komen. Zoo is het in Leiden, gelijk overal elders in Neder land enin een groot deel van de wereld. En zowel naar de eerst-bedoelde categorie als naar de laatste en volstrekt niet minder naar de laat ste moet uitgaan de christelijke liefde in daadwerkelijke sympathie, in daadwerkelijk medeleven. Daar zijn er zoveel arm, die niet behoren tot de „armen"; daar zijn die steun dringend behoeven en niet van de „steun" trekken. Mogen allen, die in staat zijn wat af te staan van het hunne, in deze voor zo vele zware, zorgvolle tijd hun christen-plicht weten te doen. Geen rechtsgelijk heid QNDER de bezetting hebben wij v-' dikwijls tot elkaar gezegd: dat de vrede ons direct stoffelijke wel stand zal brengen, verwachten wij niet (al zouden we het ook graag heb ben gezien); het allervoornaamste is, dat er weer zal zijn vrijheid en recht. Recht! Juist onder de bezetting zijn wij er zo diep van doordrongen ge weest, welk een kostbaar goed is: een rechtsstaat! Maandag is in 's Gravenhage een bijeenkomst gehouden van het Lan delijk Comité Rechtszekerheid. In een aantal inleidingen is gewezen op het gemis aan rechtszekerheid en rechts gelijkheid in ons land. Zo betoogde mr. Aalberse Jr., dat „bij de berech ting van economische collaboratie het ontbreken van enige lijn" opval lend is. Inderdaad bij de economische collaboratie spreekt dat gemis wel héél erg duidelijk. Men constateert, dat bij zware delicten zware straffen worden toegepast, waardoor het rechtsgevoel wordt bevredigd, maar daarnaast constateert men soortgelij ke gevallen, waarin veel lichter wordt gestraft, terwijl men ook collabora teurs, die iedereen als zodanig kent, vrij ziet rondlopen klaarblijkelijk zon der énige bestraffing. Bij politieke delinquenten is 't het zelfde. Ieder, die in zijn omgeving rondkijkt, zal tot de conclusie ko men, dat A reeds lang op vrije voeten is gesteld, B eerst kort geleden en C nog in een kamp wordt vastgehouden, terwijl de „communis opinio", de alge mene mening, van „vriend en vijand" is, dat de gevallen van A. B en C de zelfde zijn. Ons volk zit er mee! Ons volk zit met het feit, dat indertijd de regering in Engeland maar weinig behoorlijks heeft voorbereid, wat z'n gevolgen nog na zich sleept. De berechting van economische en politieke delicten laat véél te lang op zich wachten. En dat is héél erg. Maar nog véél erger is, dat wij moe ten vrezen, dat, als die berechting eindelijk haar verloop heeft gehad, er nog gegronde ontevredenheid zal zijn. Indien de toestand in Indonesië zich zodanig ontwikkelt als de Rege ring hoopt, ligt het in het voornemen ill 1948 de nog niet afgeloste delen van de Eerste Divisie en van de Ze ven December Divisie, de zes met deze lichte divisies uitgezonden bewa kingsbataljons en een tweede serie van zes dezer bataljons naar ons land te doen terugkeren. Ook de deze zo mer naaf Indonesië vertrokken Twee de Divisie zal vermoedelijk het vol gend jaar kunnen terugkeren, hoe wel dit nog afhangt van thans nog moeilijk te beoordelen factoren. Nieuwe lichtingen gaan voor een jaar naar Indië. Van de lichting 1948 zullen twee zelfstandige brigades worden uitge zonden. Onvoorziene omstandighe den voorbehouden zullen deze troe pen, welke de terugkerende krijgs macht zullen vervangen, een jaar in de tropen blijven. De toestand van 's lands financiën dwingt ook bij de vorming van een krijgsmacht tot de grootst mogelijke scberheid. De' sterkte van het in Nederland vertoevende gedeelte van de land macht wordt teruggebracht op 50.000 man. Tweemaal per jaar komt een contingent van 11.150 man (ongere kend de Luchtmacht) voor eerste oefening onder de wapens. Deze eer ste oefentijd is van vijf op zes maan den gebracht. De hier te lande vertoevende Leger- luchtmacht wordt 5349 man sterk. De territoriale troepen, welke thans nog onder de wapenen zijn, worden me dio 1948 gedemobiliseerd. Bij de voorbereiding van de re patriëring van troepen uit Indonesië is gerekend op een aanvoer van ten minste 3000 man per maand. Tenslotte zij nog vermeld, dat in 1948 aan 20.000 militairen het Oor- logsherinneringskruis zal worden uit gereikt. Bij de regeringsverklaring in de Tweede Kamer waren o.a. ook aan wezig Staatspresident Soekawati en Sultan Hamid II, die nu van de volksvertegenwoordiging de grote lijnen in het Indonesische vraagstuk vernamen. De aankomst van de Staatspresident Soekawati. DE KINDERVERLAMMING. In Amersfoort zijn enkele gevallen van kinderverlamming geconstateerd!. Op last van de burgemeester van Amersfoort zijn alle wedstrijden en sportgebeurtenissen in deze stad, wel ke inspanning vereisen, afgelast. Aan de sportverenigingen is een verzoek uitgegaan oefening en training der leden voorlopig achterwege te laten. Deze maatregel is genomen in ver band met het feit, dat geestelijke of lichamelijke oververmoeidheid de vatbaarheid voor deze ziekte ver groot. Ook uit andere delen van het larudi bereikten ons berichten over geval len van kinderverlamming. Zo wer den in Zwolle gedurende de laatste maanden diertien gevallen geconsta teerd. In verband hiermede hebben wij ons gewend tot de afdeling volks gezondheid van het ministerie van sociale zaken, waar men ons mede deelde, dat er geen enkele reden tot ongerustheid bestaat. Gedurende de zomermaanden neemt het aantal ge vallen kinderverlamming altijd iets toe. Dit jaar steekt zelfs gunstig af bij andere jaren. Gewoonlijk komen per jaar in ons land ongeveer hon derd gevallen van kinderverlamming voor. Tot nu toe zijn dit jaar onge veer 60 gevallen geconstateerd. Na een verblijf op de Ruigenhoek, waar Hare Majesteit gedurende tien dagen herstel van gezondheid' heeft gezocht, heeft de Koningin, die heden de Landbouwtentoonstelling te Leeu warden heeft bezocht, wederom haar intrek op het Loo genomen. Toen Hare Majesteit aan het begin van deze zomer haar voornemen te kennen gaf om zes weken vacantie te nemen, hoopte zij in de loop van Sep tember weer geheel uitgerust haar ar- beildi te kunnen hervatten. De uitzon derlijke warmte en de vele noodza kelijk gebleken onderbrekingen van deze rustperiode maken, dat de Ko ningin zich nog zeer vermoeid voelt en zich opnieuw genoopt ziet rust te nemen. In verband hiermede en met het oog op thans reeds binnen komenlde verzoeken, acht de Koningin het ge wenst er reeds nu de aandacht op te vestigen, dat nog niet gezegd kan worden of, en zo ja, welke plechtig- heen naar aanleiding van haar regie- rigsjubileum zij met het oog op haar leeftijd en gezondheid zal kunnen mede maken. Het is overigens de wens van de Koningin, dat haar aanstaand jubi leum in soberheid zal worden gevierd en dat daarbij het maken van grote onkosten zal worden vermeden. Men zal er de Koningin een persoonlijk genoegen mee doen de gielden, die men aan de jubileumfeesten ten koste zou willen leggen, te gebruiken ter leniging van de noden hier te lande en in Indonesië. NOG DERTIEN MILLIOEN VOOR AMSTERDAM—RIJNKANAAL. De scheepvaartverbinding Amster damBo venrijn wil men omstreeks 1 Januari 1951 in gebruik nemen. Voor de verdere uitvoering wordt het aanzienlijke bedrag van 13.230.000 nodig geacht. Na de vol tooiing van dit millioenenwerk zal de uitvoering van enige verbindings- werken aan het reeds bestaande pand AmsterdamUtrecht nodig zijn. Ten behoeve van de scheepvaart- kanalen naar Twente is in de begro ting van Verkeer en Waterstaat een bedrag opgenomen, dat bestemd is voor de doortrekking van 't zijkanaal naar Twente. Voor grote gezinnen misschien meer De heer H. W. Wemmers, directeur van het Rijkskolenbureau, heeft me degedeeld, dat er ook deze winter twaalf eenheden voor de huisbrand zullen worden aangewezen. Hoger kon het rantsoen niet worden, want er is slechts 3.650.000 ton voor huisbrand beschikbaar. De deviezenpositie laat niet toe, dat wij huisbrandkolen importeren en wij zijn op dit stuk dus geheel op de Lim burgse productie aangewezen. Deze is gelukkig stijgende: 13 millioen ton voor de oorlog, 5 millioen in '45 ruim 8 millioen in '46 en in 1947 hoopt men de tien millioen ton te bereiken. Voor 1948 raamt men de productie op 12 millioen ton. Eerst dan kan over verhoging van de rantsoenen worden gesproken, al moet men ook dan niet verwachten, dat het rantsoen over de gehele linie naar boven zal gaan; met de belan gen van hen die in normale jaren al tijd meer kolen dan de gewone ge bruiker opstookten, zal dan rekening worden gehouden: grote gezinnen, centrale verwarming-bezitters enz. De productie in de mijnen stijgt vooral dank zij het groter aantal ar beiders, dat in de mijnen werkt. Het effect per man per ondergrondse dienst is echter nog zódanig, dat een verdere stijging redelijkerwijze mag worden verwacht. De productie zal dus pl.m. tien miL lioen ton bedragen; de import 3.8 mil lioen, waarvan meer dan de helft uit Amerika komt. Er wordt niet meer dan een half millioen ton cokes ge ëxporteerd. De industrie neemt van hetgeen voor het binnenland beschik baar komt het leeuwendeel in beslag met pl.m. 2/3; zij is practisch niet ge rantsoeneerd. IN 1948 GEEN VERDERE INPOLDERING VAN USSELMEER. Ook in het jaar 1948 zal nog geen aanvang gemaakt worden met verde re inpolderingen in het gebied der Zuiderzeewerken. De werkzaamhe den waarvoor thans in de begroting gelden zijn uitgetrokken zullen zich m hoofdzaak beperken tot exploitatie en verdere ontginning van de Noord- Oostelijke polder, het uitvoeren van daarmee samenhangende waterbouw kundige werken, onderhoud van de Afsluitdijk en de werken der N.O. polder, aldus lezen wij in de Memo rie van Toelichting op de begrotin; van het Zuiderzeefonds. DUURDER PAPIER. Het „Vrije Volk" wijst op het feit, dat Van Gelder de papier leveran cier voor de dagbladen de officiële toestemming heeft verkregen de pa- pierprijzen te verhogen en wel met bijna een dubbeltje per kilogram pa pier. 500 JOODSE WEZEN IN NEDERLAND. Ruim 450 Joodse kinderen tussen 8 en 14 jaar. ontheemden uit Midden- en Oost-Europa, zijn per speciale trein uit Praag te Apeldoorn aange komen, waar zij in de voormalige Joodse Zwakzinnigeninrichting „Het Apeld'oornse Bos" dat door de be zetters volkomen werd geliquideerd voorlopig een gastvrij tehuis zullen vinden. Voorlopig, want hun eigenlijke be stemming is Palestina en alles zal hier van de eerste dag af daarop ge richt zijn. Zo zal als voertaal zo spoe dig mogelijk het Hebreeuws worden gebezigd. De kosten van het verblijf hier te lande woilden in hoofdzaak gedra gen door buitenlandse Joodse organi saties en enkele instellingen voor bui ten hulpverlening. Men hoopt, dat ook vele Nederlan ders het als een ereplicht zullen be schouwen aan deze ouder- en staten loze kinderen iets goed te maken van het onzegbare leed, dat hen, onschul- digen, in een rampzalige oorlog heeft getroffen. yWeg-ebbende rantsoentjes Ik ga mijn broeksriem weer eens opzoeken, want minister Mansholt wil. dat wij de buik riem strakker aanhalen. Ik mag dat wel: één wenk van de minister en alle mannen trek ken aan hun riemen. Op één en kel bevel zwelt of krimpt het Nederlandse volk; zoals eb en vloed aan onze stranden, zo worden we dikker en dunner tegelijk met de vloed en de eb van onze rantsoenbonnetjes. Ik ga nu mijn pak weer uit de motten-balletjes halen, dat tij dens de oorlog is gekeerd en aan gepast aan de vermagerde tijds omstandigheden. Binnenkort kan ik er weer in. Wat betekent een plak kaas minder in de week? Ons basis- vleesrantsoen gaat weer stijgen en ik wil mijn plakje kaas voor één plakje basis-leverworst. En een sneetje minjder maïs met aardappelmeel zal mij ook geen kwaad doen. Neen, ik ben het met minister Mansholt eens. dat er geen re den is tot pessimisme. De dames behoeven nu htm snoepbonnen niet meer weg te geven uit angst voor him slanke lijn en wij, man nen, gaan er iedere dag jeugdi ger uitzien, naarmate wij deze zwaarlijvigheid verliezen. Alleen die koffie, diie bevalt mij niet. In het koffiedik ligt de toekomst en dat koffiedik gaat er nu zonder melk zo zwart uit zien. Merkwaardige gevolgen van blikseminslag Bij een kort onweer dat zich gister middag tussen 2 uur en 2.30 uur bo ven Amsterdam ontlastte, heeft zich een eigenaardig voorval voorgedaan. Op het Ceramplein trof het hemel vuur een boom, die licht werd be schadigd. In de omgeving werden van ongeveer 80 woningen 2 a 3 rui ten van ieder huis vernield, waardoor het plein er uitziet alsof het door een bomexplosie is getroffen. Het K.N.M.I. achtte het verschijn sel ook uitermate vreemd, doch kon in dit stadium geen verklaring geven. )000000000000000000000000000000000 c lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BINNENLAND. Minister Mansholt heeft te Leeu warden aangekondigd, dat zijn de partement, behoudens goedkeuring der Staten-Generaal, zal overgaan tot stichting van een zuivelinstituut. Tot burgemeester van Naarden is benoemd de heer J. Visser Jr., ge meente-secretaris van deze gemeente en lid van de P. v. d. Arb. De oud-hoogleraar mej. prof. dr. Jantina Tarames is op 76-jarige leef tijd overleden. Zij was hoogleraar aan de Groningse universiteit. Zij was de enige vrouwelijke hoogleraar aldaar en de tweede in het land. Prof. dr. Johanna Westdijk in Am sterdam was de eerste. Het honorarium voor zieken fondstandartsen zal voor de verricn- tingen, die de z.g. eerste hulp omvat ten, van 35 tot 50 cent per ziel per jaar worden verhoogd. Dit geldt zo wel voor de vrijwillige als voor de verplicht verzekerden voor de jaren 1947 en 1948. De 46-jarige mevrouw Bruin te Den Helder is bij het wassen van de ramen in een bakkerij, die de vol gende dag zou worden geopend, van een trap gevallen en spoedig daarna overleden. De 9-jarige scholier W. Dijkhof te Leende (N.-B.) is bij de school door een auto gegrepen en gedood. Uit een textielfabriek te Ensche de is een grote partij wol gestólen, ruim duizend kilogram. De recherche te Hilversum heeft 'n 31-jarige levensmiddelenfabrikant uit Amsterdam gearresteerd, die zich in diverse gemeenten schuldig heeft gemaakt aan zwendelpractijken met Amerikaanse soepen, die sinds lang onverkoopbaar waren. De Amsterdamse politie-com- missaris M. Mourven is op 64-jarige leeftijd overleden. Nu het schoorsteenveegseizoen weer is begonnen, wordt er van be voegde zijde de aandacht op geves tigd, dat de prijzen zijn vastgesteld op 1.75, 1.50 en 1.35, al naar de grootte der gemeente. BUITENLAND. In de nacht van 5 op 6 October zullen de kloldcen in Duitsland! op last van de geallieerde bestuursraad een uur teruggezet worden. De tijd zal dan gelijk zijn aan de Nederlandse. Vrijdag j.l. staakten de chauf feurs van db Smitihfield vleesmarkt te enden. De militairen hebben toen him taak overgenomen. De aflevering werd als een militaire actie uitge voerd, compleet met veldtelefoon en motorrijders. Zesduizend mijnwerkers ir Schotland zijn gisteren in staking ge gaan. Zij eisen loonsverhoging. Australië heeft besloten, 18.000 verplaatste personen uit de Britse en Amerikaanse zones van Duitsland op te nemen. De executie van Petkof Zoals gisteren gemeld is de Bul' gaarse oppositie-leider Petkof te So fia opgehangen. Petkof die 57 jaar oud werd, stond bekend als iemand, die nooit politieke compromissen sloot. Hij was een groot leider en zou onder gunstiger omstandigheden minister-president zijn geworden. Na jarenlang zowel in als buiten het par lement koning Boris bestreden te hebben, werd Petkof in de lente van 1941 in een concentratiekamp gezet. Hij wist te ontsnappen en organiseer de de anti Duitse verzetsbewegiinig. Als opperbevelhebber van de Bul gaarse verzetsbeweging rukte hij in September 1944 naar Sofia op en werd vice-premier van de eerste de mocratische Bulgaarse regering na d'e bevrijding van het land. Toen de communistische invloed op de rege ring te groot werd, trok hij zich van zijn post terug en werd leider der op positie in het parlement, In Londen is medegedeeld, dat En geland een zeer scherp protest in So fia zal indienen tegen deze executie. Bevin houdt zich persoonlijk met de ze kwestie bezig. De Amerikaanse regering heeft ver klaard, dat de Bulgaarse regering door de terechtstelling van Petkof getoond heeft geen eerbiödi voor „de elementaire principes van rechtvaar digheid en rechten van de mens" te bezitten. De executie had plaats on danks de herhaalde protesten van En geland en de V. S. De Amerikaanse regering noemt het proces een „tra- vesti van rechtspraak". Dit proces is slechts een der maatregelen om een totalitaire regeringsvorm te consoli deren. NIEUWE HONGAARSE REGERING. Gisteravonldl is de nieuwe Hongaar se regering bekend gemaakt. Zij be staat uit vijf communisten, vier leden van de partij der Kleine Boeren, vier socialisten en twee leden van de Na tionale Boerenpartij. Lajos Dinnyes blijft premier. Als vice-premiers fun geren Mathias Rakosi (communist) en de socialistische leider Arpad Szakasits. Erik Molnar (communist) is minister van buitenlandse zaken.' FANATISME BLIJFT HOOGTIJ VIEREN IN PENDSJAAB. De toestand in Amritsar. de heilige stad der Sikhs en belangrijk knoop punt van de route, die Mohamme daanse refugé's uit India naar Paki stan volgen, is gespannen door voort gezette aanvallen op vluchtelingen. Een trein met honderd cholera-pa- tiënten werd buiten de stad aange houden. Nieft-Mohammedaanse vluchtelin gen hebben op het militaire hoofd- kwartier voor evacuatie verklaard, dat een trein met meer dan 2000 vluchtelingen tot drie maal toe door Mohammedanen is aangevallen. Het aantal doden en gewonden wordt ge schat op 3001000. De militaire auto riteiten van Pakistan verklaren even wel, dat dit aantal niet meer dan 80 bedraagt. Later is een convooi Mohamme daanse vluchtelingen onder gewapend geleide, dat door Amritsar trok, aan gevallen. De verliezen aan beide zij den zouden ongeveer 70 man bedra gen. Bij een aanval op een trein met Mohammedanen op het station van Amritsar zouden 200 a 300 personen gedood of gewond zijn. Ondanks inentingen op grote schaal wordt melding gemaakt van gevallen van cholera in vluchtelingenkampen. Sen koMe£tfe... „Wie het voorrecht heeft, Katho liek te zijn, maar niet leeft overeen komstig zijn geloof, is daardoor al leen reeds een ergernis voor zijn dwa lende broeders". „Niets verduistert zozeer de luister der ware Kerk van Christus als het onwaardig levensge drag harer kinderen". Mgr. dr. G. v. Noort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1