Nieuwe vredespolitiek ingeluid Amerika heeft achting en respect voor Nederland lOp korte golf 1 Naar HlIIBERS ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1947 37e JAARGANG No. 11194 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. ^4 m ft t J ftf Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 Telef.: Administratie, Advertenties 20826. m Wf 1 S V X" KB 1 1 JB fl éAj^ W Per maand> 325 Per kwartaal. Franco Redactie 20015, Directie, drukkerij en A f a jfar J B A. ym Mjt I fwf D J per post 4.—. abonnementen 2C935. I Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. TrA,T TT - - mededelingen dubbel tarief. Bij contract Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. waarin opgenomen „DE BURCH1 belangrijke korting. Hoofdredacteur: TH. WILMER. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Onweer op til rvEZE WEEK is de Algemene Ver- gadering der Verenigde Naties in „Flushing Meadows" bij New York opnieuw bijeengekomen voor haar jaarlijkse vergadering. Zij zal, naar men verwacht, ongeveer drie maan den bijeen blijven ter bespreking van allerlei wereldproblemen. Wij nemen van dit feit tegenwoor dig kennis zonder enig enthousiasme en zonder veel belangstelling. Want we verwachten van al dat gepraat weinig resultaat meer. Mr. v. Klef- fens heeft het zo juist nog uiteenge zet in een rede, welke hij in het ka der van de Amerikaanse „Week voor de UNO" Donderdag heeft ge houden. „De mensen in Nederland, zo zeide hij, staan critisch tegenover de UNO. Zij hadden zich aanvanke lijk enthousiast bij de Verenigde Vol ken aangesloten doch zijn nu ernstig teleurgesteld en zij weten, dat zij niet de enigen zijn, die zo teleurge steld en verontrust zijn." Neen, wij zijn inderdaad niet de enigen, want blijkens een opinie-on derzoek, dat zich heeft uitgestrekt over verschillende landen, blijkt de zelfde teleurstelling zich overal te doen gevoelen. De vraag luidde: „Zijt gij tevreden over het optre den van de V.N. tot op heden, of niet?" en de percentages der ant woorden waren als volgt: Land niet geen tevreden tevreden mening Frankrijk 9 30 61 Ver. Staten 33 51 16 Nederland 13 52 35 Canada 26 38 36 Australië 26 39 35 Zweden 13 21 66 Denemarken 16 42 42 Noorwegen 32 30 38 Het aantal ontevredenen is in Ne derland het hoogst. En dat is niet te verwonderen, want wij hebben juist ae laatste tijd minder prettige erva ringen met het belangrijkste orgaan van de V.N. opgedaan en onze teleur stelling was daarom des te groter, omdat wij èn als klein volk èn als volk, dat voelt voor rechtsverhou dingen grote waarde hechten aan een wereldorganisatie der volke ren. Wij vinden het m.a.w. zo jammer, dat een dergelijke organisatie niet zó gemaakt kan worden, dat zij werke lijk een onpartijdig en effectief wer kend lichaam is, waaraan ieder vólk de behartiging van zijn belangen veilig kan toevertrouwen. Dat dit tot nu toe allerminst het geval is, heeft onze ambassadeur in de V.S., mr. v. Kleffens, duidelijk uit eengezet. J\E GROTE OORZAAK van het fa- len van de UNO is wel te zoeken in de tegenstelling tussen de Ameri kaanse en de Russische wereld, wel ke vooral tot uiting komt in het ge bruik, dat van het veto-recht wordt gemaakt. Men heeft vaak het veto-recht zelf aansprakedijk gesteld voor de misluk king van de UNO-arbeid, maar dat is onjuist. V/ant de grondgedachte van een zeker recht van veto is niet onbillijk: de groten, die ten slotte de kastanjes uit het vuur moeten halen, zijn daartoe begrijpelijkerwijs niet bereid, als zij niet het recht hebben, om op een bepaald punt ,,neen" te zeggen, als een meerderhtid van kleintjes hun een actie zou willen opdringen, welke de groten niet kun nen aanvaarden. Maar het gebruik, dat Moskou er van gemaakt heeft, is catastrophaal gebleken voor elke vruchtdragende arbeid. Dat geldt speciaal voor de Veiligheidsraad, die bindende besluiten kan nemen; de Algemene Vergadering kan geen bin dende besluiten nemen; zij kan slechts „aanbevelingen" doen. Maar waar en wanneer het veto-recht ver keerd wordt toegepast, vindt dat z'n oorzaak in de afwijkende wereldbe schouwing van het communisme. Men wil thans het veto-recht af schaffen, althans in z'n huidige vorm en Marshall, de minister van buiten landse zaken van Amerika, heeft er reeds voor gepleit in een der eer ste bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, maar de verlammende tweespalt tussen de twee grote we relden van het Westen en het Oos ten zal men er niet door wegnemen. Het onweer van het botsen dezer twee werelden heeft zich reeds aan gekondigd, Marshall heeft Rusland fel aangevallen en het beschuldigd van sabotage. Daartegenover heeft de afgezant van Moskou, Visjinsky, tegen-beschuldigingen gericht aan het adres van de Angelsaksische we reld. Wat gaat er gebeuren? Zal Amerika doorzetten en een meerderheid van tweederde krijgen op zijn voorstel om de Veiligheids raad met zijn veto-recht tijdelijk buiten werking te stellen? In dat ge val lijkt een uittreden van Rusland met zijn aanhang onvermijdelijk. Maar was is verkieslijker: een Rus land, dat voortdurend saboteert en obstructie voert of een volledige breuk? Het onweer over de wereld nadert snel. Zal het overdrijven of zal de blik sem ergens inslaan? Zal de bliksem de UNO, deze ver eniging van onenigheden gaan splij ten in twee vastberaden, maar on verzoenlijke tegenstanders? Of zal de pelijk man te zijn en wij praatten nog in de aanvang reeds vermolmde boom 'n ontelbare stukken uiteen sDatten? /BISTEREN heeft het Republikeinse kabinet te Djocjakarta een langduri- ge vergadering gehouden. Na kennis te hebben genomen van de ge zichtspunten van alle politieke partijen werd besloten het werkcomité van het voorlopige Republikeinse parlement nieuwe politieke richtlij nen voor te leggen om langs deze lijnen tot een vreedzame oplossing van het geschil met Nederland te geraken. Naar Reuter uit Batavia meldt wordt verwacht, dat deze nieuwe richtlijnen morgen zullen worden gepubli ceerd. Het correspondentie-bureau voegt er aan toe, dat neutrale waar nemers te Batavia van oordeel zijn, dat de vooruitzichten op een vreed zame oplossing beter zijn dan ooit, BRIEF VAN LERAREN AAN DE MINISTERRAAD. 61 Leraren in de geschiedenis aan Nederlandse gymnasia, hogere bur gerscholen en lycea hebben zich in eeh brief tot de ministerraad gericht, waarin zij verklaren zich „op grond van hun historische vorming en hun opvoedende taak" daartoe gedragen te voelen. „Zij menen op het gevaar te moeten wijzen, dat hij een door Ne derlands geweld bevorderde onder gang van de republiek Indonesië, die cndanks alles tot op heden de voor naamste representant is van het In donesische nationalisme en waarin die groepen, hoewel niet onbetwist, de boventoon voeren, die in wezen op samenwerking met het Westen en met Nederland zijn georiënteerd, op den duur een nationalisme zal groeien, dat zich geheel en al van Nederland afkeert en in een min of meer nabije toekomst een voor beide partijen fatale definitieve breuk voor- bereidt". Zij maken zich ernstig bezorgd, dat Nederland door zijn optreden in Indonesië de internationale sympathie verliest, waarop het èn om zijn daden in een verder en meer nabij verleden èn om zijn positieve bijdragen tot een vreedzame samenleving der vol keren aansprak mag maken". (Mis schien kan de ernstige bezorgdheid van de heren enigszins slinken, als zij b.v. lezen een Amerikaans oordeel over Nederland in dit zelfde nummer van ons blad. Red. L. Crt.). Djokja verstrekt richtlijnen De verbetering in de toestand is ;inds het begin der politionele actie, ingetreden toen Sjarifoeddin in het begin van deze week zijn verzoenen de rede heeft gehouden. Zowel de Ne derlanders te Batavia, zo meldt Reu ter voorts, als de Indonesiërs hebben het bericht, dat Amerika het derde lid van de Commissie van Drie is gewor den, met instemming begroet. Men neemt algemeen aan, dat Linggadjati het middel zal kunnen zijn, om over bet dode punt heen te komen, waarop men terecht is gekomen, toen de po litiële actie moest worden gestaakt. In dezelfde neutrale kringen wijst men er op, dat het op de been hou den van 120.000 man in Indonesië Ne derland op 350.000 pond sterling per dag komt, hetgeen dit land onmoge lijk lang vol kan houden. Bovendien bedragen de verliezen gemiddeld vier doden en zeven gewonden per dag, niettegenstaande het bevel: Staakt het vuren! Daarom is een spoedige oplossing dringend noodzakelijk. Twee weken geleden achtte men al gemeen slechts een voortzetting van de gewapende actie de enige moge lijkheid om tot een oplossing te gera ken. De rede van Sjarifoeddin en het bezoek van dr. van Mook aan Ame rika hebben dit inzicht grondig ge wijzigd. Ned. verliezen in Indië De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende ver liezen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE Mar. 3de kl. D. de Haan uit Leeuwarden; korp. mar. G. J. B. Mutsaers uit Venlo; mar. Ie kl. M. R. Koster uit Schaësberg (Limb.); mar. Ie kl. H. Th. M. v. de Ven uit Eindhoven; le lt. mar. H. A. L. Bila uit Maastricht; korp. mar. L. J. Dor uit Breda; mar. le kl. P. C. van Dommelen uit Rotterdam. KON. NED. LANDMACHT: 2e It. E. C. M. van Berckel uit Den Haag; sold, le kl. C. Klaver uit Winkel (N.-H.); korp. A. Palm uit Babberich (Gld.); sold. W. Philips uit Odoorn; sold. C. van der Meulen uit Amsterdam; sold. W. A. Banning uit Didam; opperwachtm. J. J. Bakker uit Breda; sold. J. C. Jansen uit Goirle; sold. J. Th. Ossenblok uit Roosendaal; sold. B. Oving uit Borger (Dr.); serg. F. Pol uit Leeuwarden; sold, le kl. J. H. Alles uit Schermerhom; sold. A. Kramer uit Hoogezand; sold. J. Willemse uit Nijmegen; sold. L. de Graaf uit Voorschoten, gesneu veld op 13 Sept. te Raboemoelit (Sumatra Z.); sold. P. Kerkhof uit Rotterdam; kap. H. J. van Weysbergen uit Loosduinen; sold. A. P, de Wit uit Beverwijk. KON. NED.-INDISCH LEGER: Sold. 2e kl. inf. Z. Luhulima uit Ambon; mil. sold. 2e kl. E. Peltzer uit Indië; sold. 2e kl. inf. J. Siahaya uit Ambon; sold. 2e kl. inf. D. Rumemper uit Madoe- ra; sold, le kl. vechtw. W. Wil- lemsen uit Enschede; Soenda- nees sold. 2e kl. inf. Sana. EERSTE OPTREDEN VAN DE INTERNATIONALE BRIGADE. Volgens Antara zou de internatio nale brigade, bestaande uit Indiërs, Maleiërs en Philippinos, welke ten doel heeft voor de republikeinse re gering te vechten, voor de eerste maal op Midden-Java 2ijn opgetreden. In de loop van de strijd zouden 5 Ne derlanders zijn gedood en ongeveer 39 gewond. Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey op weg naar de kerk. Kardinaal van Roey vijftig jaar priester Na de pontificale H. Mis, waarvan wij (gisteren melding maakten, werd een academische feestzitting gehou den. De openingsrede werd gehouden door mr. Fr. Van Cauwelaert, die achtereenvolgens koningin Elisabeth, kardinaal Van Roey en de andere kardinalen verwelkomde. Zich tot kardinaal De Jong rich tend, begroette Van Cauwelaert in de aartsbisschop van Utrecht niet alleen een groot kerkvorst en een paladijn van zijn vaderland in de ure van nood, maar van heel de Roomse Ka tholieke Kerk van Nederland. „T^EDERLAND verdient de achting, het respect en economische hulp van Amerika" zo verklaarde het lid van het Amerikaanse Congres Charles Wolverton, voorzitter van de delegatie, die dézer dagen een be zoek brengt aan Nederland, gistermorgen op een persconferentie, welke gehouden werd op The United States Information Service. „Na vijf jaren van bezetting met al de vernielingen daaraan verbon den. is het verbazingwekkend, wat de Nederlanders hebben gepresteerd. Hoewel gij zulk een grote vooruitg ang hebt weten te bereiken, moet thans nog al het mogelijke gedaan worden om de normale handelsmo gelijkheden weer te herstellen. plan-Marshall. De „Benelux" verte genwoordigt drie landen, die hebben besloten zichzelf te helpen. De zestien landen, die in Parijs bijeenkomen, zoeken naar een weg, die hen in staat stelt hetzelfidé te doen. Ik ben er van overtuigd, dat de Benelux een grote bijdrage betekent voor het welzijn van West-Europa. De resultaten, d'ie ge reeds in Ne derland hebt bereikt, geven u recht op de achting en het respect van Amerika. Weest ervan overtuigd, dat wij die hier gekomen zijn als verte genwoordigers van het Congres van de Verenigde Staten geen andere ge dachte in ons hart dragen dan alleen u behulpzaam te zijn zoveel als dat in ons vermogen ligt." DE VER. NATIES GAAN NAAR DE ras. De Nederlandse afgevaardigde prof. mr. dr. L. J. C. Beaufort O.F.M., de enige geestelijke onder de gedelegeer den bij de Algemene Vergadering der V.N., zal Zondag in de kathedraal van Sint Patricius te New York ter gelegenheid van de Algemene Verga dering een plechtige Hoogmis opdra gen. Alle delegaties bij de V. N. zijn uit genodigd de H. Mis hij te wonen. Ook kardinaal Spellman (V. S.), kardinaal Motta (Brazilië) en kardinaal Gueva ra (Peru) zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn. Het verdient geholpen te worden „Uw land zo vervolgde Wolver- ton was een knooppunt voor de wereldhandel. Nederlandse havens verzondlen en ontvingen goederen voor geheel West-Europa. Het is der halve belangrijk, dat deze havens we derom in een staat worden gebracht van de hoogst mogelijke efficiëntie, dat het grote achterland daarvan weer tot levensvatbaarheid en acti viteit wordt gebracht, opdat indus trie, nijverheid en handel weer gaan bloeien, hetgeen alles tezamen niet alleen uw eigen land, maar de gehele wereld tot voordeel zal strekken. Het heeft ons verbaasd, zo zeidè de heer Wolverton verder, dat gij zo veel tot stand hebt kunnen brengen uit eigen kracht. Dit uitgangspunt van „te beginnen met jezelf te hel pen" ligt mede ten grondslag aan het HET RAPPORT DER ZESTIEN. Zweden en Zwitserland hebben hun bezwaren ingetrokken tegen het deel van het rapport over het plan van Marshall, waarin wordt aanbevolen een permanente commissie in het le ven te roepen, om toezicht te houden op de uitvoering van het plan. Niets staat nu meer de goedkeuring van het rapport in de weg. Clayton, de Amerikaanse ondermi nister van buitenlandse zaken, heeft nu nog één bezwaar: hij vindt dat de cijfers over de hulp, die Amerika in de komende vier jaar aan Europa moet verlenen, te hoog zijn. Tijdens de jaarlijkse rijdag in Soest- dyk voor de Kon. Familie woonden de prinsesjes te paard de demonstra ties bij. Hier ziet men Prinses Beatrix en Irene. iooooooooooooooooooooooooooooooooo o 5 2 c ÏOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BINNENLAND. De burgemeester van Breda, de heer B. Slobbe, die de pensioenge rechtigde leeftijd heeft bereikt, zal per 1 Nov. a.s. aftreden. De invoer in ons land gedurende Augustus bedroeg totaal 1.369.208 ton ter waarde van ƒ348.1 mill., de uit voer 509.910 ton ter waarde van 163.7 mill. Gedurende Augustus bereikte men in ons land een kolenproductie van 801.756 ton, dat is 89.678 ton min der dan de productie over Juli. BUITENLAND. De orkaan, die Florida heeft ge teisterd, is nog niet tot bedaren ge komen. Gisteren heeft men te New Orleans de noodtoestand afgekon digd, omdat men bang was, dat de storm die toen in het mondingsgebied van de Mississippi huishield, zich naar de stad zou verplaatsen. Binnenkort gaan we verhuizen door de lucht. Een Engelse maat schappij is er al mee begonnen. Zij wil 20 Dakota's kopen om verhuizin gen per vliegtuig uit te voeren naar ieder land ter wereld. Te St. Pons in Frankrijk is een sneltrein op een goederentrein gelo pen. Twintig personen liepen ernstige verwon in «en op. Na deze inleidende toespraak gaf de pauselijke nuntius lezing van een zeer uitgebreid eigenhandig schrijven van Z.H. de Paus, aan de jubilerende kardinaal, wiens hoedanigheden en deugden door de H. Vader werden be licht en als voorbeeld gesteld. Onder daverend applaus werd hier na eveneens uit de mond van kamer voorzitter Van Cauwelaert verno men, dat koning Leopold III van Ge- nève uit aan kardinaal Van Roey een eigenhandig felicitatieschrijven had gezonden. De koning herinnerde er in dat schrijven aan, hoe de kardinaal in de somberste uren van België's be staan waardig en vastberaden niet alleen de prerogatieven van de Kerk, maar ook de belangen van het land heeft gediend. Onafgebroken, zo luidde het verder, heeft U het mo reel van ons volk hoog gehouden. België blijft u dankbaar voor uw eminente diensten. Persoonlijk, aldus de koning, kan ik ook niet vergeten, dat U mij in zeer moeilijke uren Uw voortdurende toewijding heeft ge schonken en dat U tot degenen be hoort, die op 28 Mei 1940, begrepen hebben, waarom ik geweigerd heb, mijn volk in nood te verlaten. De heer Van Cauwelaert hield ver volgens een feestrede, waarna sprak mgr. Dr. Cauwenbergh, wijbisschop van Mechelen, die meer speciaal na mens de 3000 priesters der 833 paro chies van het aartsbisdom hulde bracht aan de geliefde aartsbisschop. Toen hierna de jubilerende kardi naal zelf het woord nam, juichten alle aanwezigen hem spontaan toe. Kardinaal De Jong is 's avonds om zes uur per auto weer naar Utrecht vertrokken. MODE' Je moet met je tijd meegaan, dat spreekt vanzelf. En dus is het ook redelijk, dat je met de mo de meedoet. De vrouwen doen dat met kennelijk plezier en met grote voortvarendheid. Wij man nen zijn in dit opzicht wat tegen- stribbelig, maar als ze het alle maal doen, dan blijf je tenslotte toch ndet achter, niet waar. Maar wat de mode-koni rugen nu voor het volgend jaar hebben uitge dacht, aat zal wel op enig ver zet stuiten. Moet u horen: ze willen de "damesrokken weer langer ma ken, maar de broekspijpen van de heren korter. Over de damesrokken heb ik geen oordeel. Aan de dames wondt alles periodiek langer en korter; haren, rokken, mouwen, nagels, wenkbrauwen, kortom al les wat niet spijkervast zit. Maar een stukje „charmant mannen been" boven een sok uitglurend van onder een tekorte broekspijp, dat gaat te ver. Als ik dienk aan al die heren, die ik zal zien lopen op straat of zitten in de tram of trein, met harige benen, bleke of bruine be nen, benen met blauwe plekken (van de blauwtjes die ze gelo pen hebben), met pukkeltjes, mooi krom of strikt rechtvaar dig. schei uit, ik word er mis selijk van. De verdwenen f100.000 Nog geen licht in de zaak Omtrent het resultaat van de sinds enkele dagen aan de gang zijnde on derzoekingen van de recherche en de politie, alsmede controle-ambtena ren van het Staatsbedrijf der P.T.T. kon de politie ons in het belang van de zaak, nog steeds geen bij zonderheden mededelen* Het post kantoor te Alphen is onder politie bewaking gesteld. Een Leidse amb tenaar, wien aanvankelijk bewe gingsvrijheid was ontzegd, is Vrij dagmorgen weer op vrije voeten ge steld. Twee Alphense ambtenaren hebben echter hun bewegingsvrij heid nog niet teruggekregen. Indien wij goed zijn ingelicht, bleek dé en veloppe, welke te Leiden was ont- vangert met het waardeloos papier erin, dezelfde te zijn, welke door de ambtenaar van het loket als aange tekende zending werd ingeschreven. Eveneens vermelden wij met enige reserve, dat de nummers van de bankbiljetten niet genoteerd waren. De justitionele autoriteiten wensen over deze aangelegenheid geen en kele inlichting te verschaffen. Engeland moet spaarpot aanspreken Engeland moet zijn goudreserves nog verder aanspreken om het hoofd boven water te kunnen houden, al dus Hugh Dalton, de Britse minister van financiën. Misschien zal Enge land een aanvraag voor een lening bij de Internationale bank indienen. In de afgelopen dagen heeft Enge land al 20 millioen van de 600 mil- iioen pond de totale Engelse goud voorraad gebruikt. Volgens mone taire deskundigen zou de regering een derde van haar goudreserves 200 millioen pond of circa 800 millioen dollar kunnen verkopen, zonder de waardevastheid van het pond in gevaar te brengen. Dalton wees er nog op, dat er po gingen gedaan zouden kunnen worden om de belasting van 75 procent op de winst van buitenlandse films te wij zigen. In verband met de huidige econo mische noodtoestand zal de Britse re gering, met ingang van 6 October, overgaan tot drastische maatregelen met betrekking tot de arbeid. Mannen tussen 18 en 50 jaar en vrouwen tus sen 18 en 40 jaar, die bezigheden verrichten, die niet van vitaal belang zijn of op andere wijze geen nuttige bijdrage leveren ten dienste van de gemeenschap, kunnen verplicht wor den tot arbeid, welke hun door het ministerie van Arbeid wordt opge dragen. De strekking is: voldoende arbei ders te krijgen voor bedrijven, die voor de export werkzaam zijn. WORDEN DE LONEN IN DE TEXTIEL-INDUSTRIE VERHOOGD? De lonen van de arbeiders in de textiel-industrie zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ver hoogd worden. Dit is het resultaat van de onderhandelingen, die ge voerd zijn door textielfabrikanten en de vakraad over de wijziging van het collectief arbeidscontract. De minimum- en garantie-uurlonen van de geschoolde arbeiders zullen met 5 cent worden verhoogd, die van de geoefende met 4 cent en het uur loon van de ongeschoolde arbeiders met 2 cent. Daar deze laatste groep doorgaans niet op tarief maar op premie werkt, zal bovendien een premie-dervings toeslag van minstens 5 procent wor den gegeven. Belangrijk is verder, dat met deze wijziging van de C.A.O. een bedrijfspensioenfonds wordt in gesteld. Voor dit fonds zullen werkgever zowel als werknemer per week 1. (een gulden) betalen. De loonsverho ging zal nog moeten worden goedge keurd door het college van Rijksbe middelaars. ENGELAND EN PALESTINA. Ass. Press meldt uit Londen, dat minister-president Attlee zijn kabi net voor een vandaag te houden spe ciale zitting heeft bijeengeroepen om te beslissen of de regering de departe mentale adviezen, volgens welke En geland zijn mandaat in Palestina zou moeten opgeven, al dan niet zal aan vaarden. De departementen van Bui tenlandse Zaken en Oorlog zijn het eens met bovengenoemd standpunt van het departement van Koloniën. Deze lichamen hebben er echter op aangedrongen, dat Engeland onder geen beding een regeling voor de ver deling van Palestina zal doordrijven. Haarlemmerstraat 123, Leiden voor Geboorteaankondigingen ONTHEEMDEN ZULLEN OVER HEEL NEDERLAND WERKEN. Het contingent ontheemden, dat Donderdag in het holst van de nacht uit Duitsland te Venlo aankwam, zal over geheel Nederland worden ver spreid. Volgende week zal een twee de transport arriveren. Naar de mijnstreek gingen 107 man. De overigen zullen naar Amsterdam, Leiden, Haarlem en Enschedé gaan, waar zij in de textiel- en metaal industrie zullen worden tewerkge steld. Bij de controle te Venlo ontdek te men negen verstekelingen. Zij zijn aoor de marechaussee over de grens gezet. BEURSOVERZICHT Zoals gewoonlijk voor het week einde was de handel gisteren weer van kalme aard, maar wederom was in het beeld van de markt een wij ziging gekomen. De stemming was nl. weer aan de vaste kant en enkele leidende fondsen boekten weer be hoorlijke koerswinsten. De beleggingsmarkt was een frac tie beter voor de gestaffe'de lening en voor de dollarlening, die op 101K kwam. Amerikaanse shares kalm. Donderdag werden 479 certi ficaten verhandeld. Prolongatie 2 yK procent. £m (otóije... Geduld is niet lijdelijk, maar inte gendeel handelend; het is ingehouden kracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1