3)e Ccidóc Sou/tont „De nood is groot, onmetelijk groot" Minister Marshall doet felle aanval op Rusland Amerika in commissie van drie? MAAK GELD DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. M. VAN HAMERSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11192 Abonnementsprijs 1 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contrar* belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Bisschoppen van Duitsland in een herderlijke brief HET KARAKTER VAN HET DUITSE VOLK. Beminde Diocesanen! De nood is groot, onmetelijk groot, zowel wat het lichaam als de ziel van de mens betreft. Daarom zien wij uit naar hel pers, volgens het spreekwoord: „Help Uzelf, zo helpe U God", denken wij in de eerste plaats aan aardse hulp, aan het zichzelf helpen, aan hulp van wege de evennaasten en de wereld. Innige en eerbiedige dank zijn wij verschuldigd aan de H. Vader. Wiens hart liefdevol voor het Duitse volk kiopt, Die ons volk nog kent uit zijn geluksdagen, Die medelevend deel neemt aan het diepe leed dat over ons gekomen is. Welkom zijn ons Zij ne waardevolle gavei\ aan levensmid delen en kleding, welkom zijn man moedige woorden door dewelke Hij de rechten der mensheid verdedigt, cue ook ons gelden en onvervreemd baar zijn: het recht op vrijheid en le ven. op waarheid en gerechtigheid. Het Pauselijk woord, als hoogste Autoriteit op aarde in quaesties van religie en moraal, van gerechtigheid en waarheid, weerklinkt in alle he melstreken, vindt zijn weg naar alle huizen en klopt heftig aan de poorten waarachter het welzijn der Volkeren en de vrede beraadslaagd en beslist wordt. Het sociale vraagstuk. De onmisbare voorwaarde voor de gezondmaking van ons Duitse volk, zien wij in de zo mogelijk volkomen oplossing van het Sociale vraagstuk. Wij roepen de Katholieke mannen en vrouwen en onze rijpere Katholieke jeugd op, zich in deze huidige nood toestand diepgaand bezig te houden met de bestudering van het sociale vraagstuk, en naar middelen en we gen te zoeken,* die een gelukkig sa menleven van de verscheidene bevol kingslagen, beroepen en standen in de menselijke samenleving kunnen bieden. Werkgevers en werknemers mogen niet als twee vijandelijke kampen tegenover elkaar staan Met het loonzakje aan het einde der week wordt het sociale vraagstuk nog niet opgelost. Zoals de machine olie no dig heeft, wil zij niet heet lopen, evenzo heeft in het arbeidsproces de gehele mens achting nodig, considera tie voor zijn godsdienstige aanspra ken, zijn geestelijke behoeften, zijn huiselijke levensomstandigheden, zijn gezondheid, het karakter van zijn vrije tijd, en het welzijn van vrouw en kinderen. Wat Leo de XlIIe reeds vijftig jaar geleden geëist heeft, n.l. dat de arbeider een loon wordt toe gekend, waarmede hij zijn gehele fa milie een menswaardig bestaan ver mag aan te bieden, dat moest ein delijk het gouden jubileumgeschenk der arbeiders moeten betekenen. Tot de verheffing van het proletariaat 2ou het wezenlijk bijdragen, wanneer de arbeider na de zware lasten van zijn dag in een behagelijke woonstee, van vruchtbare grond omgeven, zou kunnen uitrusten. Een bevredigende oplossing van het beslist moeilijke vraagstuk, hoe een rechtvaardige winstverdeling aan het welzijn van allen, zowel werkge vers als werknemers, op de beste wij ze ten goede zou kunnen komen, is het nastreven waard. Hiertoe is een ware sociale gezindheid noodzakelijk. Doch ook wekt het deelhebbersschap in de winst de innerlijke belangstel ling der arbeiders voor het resultaat, alsmede hun engere verbondenheid met de ondernemer. In de economi sche samenleving moet het het doel van alle hervormingen zijn, de arbei der in staat te stellen, zich door vlijt en spaarzaamheid tot die bescheiden welstand op te werken, die hem be vrijdt van het slavenjuk der machine Het sociale vraagstuk ET Herderlijk Schrijven van het Duitse Episcopaat, waarvan wij H vandaag het tweede gedeelte publice. len, moeten wij met aandacht lezen, opdat wij er van doordrongen wor den, hoe groot, hoe „onmetelijk groot" de nood in Duitsland is. Bij de overdracht van het recto raat der Utrechtse Universiteit dezer dagen hield prof. W. Pompe een re de over onze verhouding tot Duits land, waarin hij er o.m. op wees, dat het Duitse volk zich tegenover ons gruwelijk heeft misdragen, maar hier aan toevoegde: „Het zou bedroevend zijn, als wij de Duitsers- mpt dezelfde haat betaal den, die zij krachtens hun vervloekte stelsel predikten". Hij releveerde het contact, dat de Utrechtse studenten pogen aan te knopen met de Duitse studenten en de studentenhulpactie voor de displaced persons. Wat óók dit schrijven van alle Duit se bisschoppen zo belangrijk maakt, is de klare uiteenzetting van het so ciale vraagstuk in het licht van déze tijd. O.m. geven de bisschoppen dui delijk aan, dat behouden moet blijven het privaat bezit, ook van productie middelen, maar dat het privaat bezit over veel meer personen moet worden verspreid. De lezing van dit herderlijk schrij ven moet ook de Katholieken van Ne derland interesseren. en hem verheft tot een tevreden le ven, en zijn verzorging in de dagen van ouderdom genoegzaam waarborgt. De idee der nederzetting is de^dra- gende zuil in de nieuwbouw der ar beiderswoning. De Kerk zal aan de oplossing van het sociale vraagstuk riet slechts moreel doch ook bereid willig met haar bezittingen deelne men. De Magna Charta van het Ka tholieke sociale programma worden gevormd door de onvergankelijke en cyclieken van Leo XIII (Rerum Nova- rum) en Pius XI (Quadragesimo An no) tezamen met de lichtende uit spraken van onze glorierijk regeren de Paus Pius XII, Die de richtingge vende gedachte Zijner voorgangers in het helle licht van de huidige tijd stelt. Uit de volheid en klaarheid, uit de geloofs-diepte en de menslievend heid van.de Pauselijke woorden moe ten de verantwoordelijke persoonlijk heden, mannen en vrouwen, in Staat en Kerk, die aanmoedigingen putten en die oproepen ontvangen, welke al lengs tot vooruitgang, tot vernieu wing, tot pacificatie der menselijke samenleving voeren. Wanneer de nieuwe ordening der klassen, waar van Pius XI sprak als „Zegenrijke hemelsdochter" komt, dan zullen de werkgevers en werknemers elkaar de band reikén en, vertrou wens waardi ger dan in het verleden, tot bren gers van die voor het bestaan nood zakelijke goederen worden, waar al len van leven. Werkgevers en werk nemers zijn geen tegenstellingen en geen tegenspelers, doch lotsverbon- denen en arbeidsvrienden. Geliefde Diocesanen! Ook een nieu we ordening der eigendomsverhoudin gen zal onvermijdelijk blijken. Wel laat zich het zevende gebod hetwelk de eigendom beschermt, nooit terzij de schuiven en het woord van de vroegere Franse Socialist Proudhon: „Eigendom is diefstal!" krijgt geen nieuw burgerrecht. Het privé-bezit berust op een eis van de menselijke natuur en de uitdrukkelijke wil van God: Het is een hefboom tot vooruit gang en ook als bron der scheppings vreugde onvervangbaar en onontbeer lijk. Daarmede is echter niet gezegd dat de kapitalistische opeenhoping van aardse goederen in weinige han den overeenkomt met de door God ge wilde ordening. In het bijzonder na een oorlog van de afmetingen van de laatste wereld oorlog, blijkt de juiste verdeling der aardse goederen ten zeerste ver stoord. Een aangepaste, wettelijk voorge schreven verdeling der lasten zal dan ook onvermijdelijk zijn; hierdoor zul len het welzijn van het algemeen en de sociale gerechtigheid met hét prin cipiële vasthouden aan het privé-be- zit in overeenstemming zijn te bren gen. De nieuwe sociale ordening die niet in het omzetten van het privé- kapitalisme in een staats-kapitalisme mag bestaan, verlangt de beste krach ten van het volk en is het zweet van de besten waard. Noch de frisse veer kracht der jeugd, in het bijzonder die der Christelijke arbeidersjeugd, noch de rijke ervaring van de oude ren mogen ontbreken, wanneer het sociale vraagstuk bevredigend opge lost wil worden. De Kerk wil, daar haar gelovigen zich inspannen voor een staatkundige,economische en so ciale orde, die op gerechtigheid en liefde is opgebouwd. Ook bij de poli tieke vraagstukken en stromingen is zij plichtmatig levendig geïnteres seerd, omdat haar tegelijkertijd ver rijkende beslissingen over godsdienst en cultuur, huwelijk en onderwijs ge nomen worden. Wij geven uitdruk king aan de hoop, dat ons Katholieke volk zijn politieke houding steeds be palen zal van uit het standpunt der Christelijke wereld en levensorde, die immer het volk en het vaderland ten zegen is. Kardinaal van Roey vijftig jaar priester Vandaag, 18 September, is het vijf tig jaar geleden, dat kardinaal Van Roey, aartsbisschop van Mechelen er. primaat van België, te Mechelen tot priester gewijd werd. Geheel katholiek België herdenkt dit feit feestelijk en in een groots opgezette plechtigheid wordt het te Mechelen gevierd. Na de officiële plechtigheid van vandaag zal de kardinaal Zondag a.s. te Brussel een volkshulde gebracht worden. De Paus heeft kardinaal van Bo'ey ter gelegenheid van dit 50-jarig priesterjubileum een eigenhandig schrijven doen toekomen. EEN UITGESTREKTE PAROCHIE. De aalmoezenier van de staf van de Amerikaanse luchtmacht in het Verre Oosten, lt.-kol. Paul J. Giegerich, priester van het bisdom Pittsburg, heeft een „parochie" onder zich, v/elke zich over Koera, Okinawa, Ti- nian, Saipan, Guam, de Philippijnen en de Admiraliteitseilanden uit strekt. DE DROOGTE IN ZWITSERLAND. De ongewoon hevige droogte in een groot deel van Zwitserland tus sen de Alpen en de Jura houdt aan. Alleen al in het kanton Bern moeten minstens 30.000 stuks vee wegens gebrek aan veevoeder geslacht wor den. Het vlees is dan ook sinds en kele dagen zonder bon verkrijgbaar. De grote schade voor de bomen en weiden zal eerst in de loop van het volgend jaar in haar volle omvang blijken. Tengevolge van de droogte z|jn bossen en boerderijen in vlam men» opgegaan. Door watergebrek kan men deze branden niet voldoen de bestrijden. In Sankt-Gallen is in een gemeente een verbod tot het doen van de was uitgevaardigd. Russische obstructie-poSitie^ gelaakt ken, Marshall, in een rede voor de Algemene Vergadering van de UN.O. een felle aanval gedaan .op, wat hij noemde, de Russische poli tiek van obstructie. Hij stelde de gedelegeerden van de 57 landen een plan voor om „in een uiterste krachts inspanning er in te kunnen slagen heen te breken door de vicieuze cirkels van de economische en politieke toestand, die met 'de dag ernstiger wordt." Onmiddellijk na zijn rede heeft Marshall de voorzitter van de As semblee, Aranha, schriftelijk ver zocht het voorstel tot oprichting van een interim-commissie voor vrede en veiligheid op de agenda te plaatsen, evenals de kwestie-Korea. Voor plaatsing is een meerderheid van twee derden der Assemblée vereist. Misbruik van Veto-recht Het thema, dat Marshall herhaal delijk in de loop van zijn betoog aan de vergadering voorhield, was, dat de grote mogendheden geen overeen stemming hebben kunnen bereiken, in het bijzonder niet in de Veilig heidsraad, wiens werkzaamheden door een misbruik van het vetorecht zonder succes zijn gebleven. Hij stel de daarom voor, dat het vetorecht voortaan beperkt zou worden tot kwesties van economisch en militair optreden en dat het niet meer van toepasing zou zijn voor vreedzame oplossingen van geschillen. Verder betoogde Marshall, dat de Algemene Vergadering een meer vast omlijnd en permanent toezicht op de politie ke veiligheid diende uit te oefenen. Daarom zou hij de instelling willen zien van een veiligheidscommissie, die na de sluiting van de zitting der Algemene Vergadering deze zou kun nen vertegenwoordigen en de pro blemen en geschillen zou kunnen be studeren, die door de leden van de UNO of door de Veiligheidsraad on der haar aandacht worden gebracht. Voorts zeide Marshall, dat hij van de Assemblée ronduit de verklaring zal verlangen, dat Zuid-Slavië, 'Alba nië en Bulgarije verantwoordelijk zijn voor de moeilijkheden aan de N. Griekse grens. Van deze landen moet worden geëist op te houden met het verlenen van steun aan de Griekse rebellen. Andere belangrijke kwes ties, waarvoor hij de interventie van de Algemene Vergadering vroeg, wa ren Palestina, Korea, het toezicht op de productie van de atoom-energie en de regeling van de bewapening. De nieuw-benoemde Minister Z.Exc. mr. Witteman is gisterochtend door H.M. de Koningin beëedigd. Na de be- eediging verlaat Z.Exc. het Paleis ten Bosch. Visjinsky zwijgt. De Russische vertegenwoordiger Visjinsky. die aanvankelijk gevraagd had na Marshall het woord te mogen nemen, heeft zich na de rede van de Amerikaanse minister van de lijst der sprekers laten schrappen. Het Russische persbueau Tass heeft ech ter onmiddellijk gereageerd en zegt, dat de Amerikaanse politiek in de UNO er op is gericht, deze organisa tie ofwel te onderwerpen aan het Witte Huis, ofwel, wanneer dit niet lukt, haar te torpederen Een voorspelling van Tass. „De rede van Marshall is de uit drukking van het vaste voornemen van de Amerikaanse delegatie om tot iedere prijs de Algemene Vergade ring aan haar wil te onderwerpen. Daarom wordt de kwestie van het veto-recht, een in lompen gehulde vogelverschrikker, uit stoffige archie ven opgediept. Wij voorspellen, dat er in het ko mende voorjaar geen UNO meer zal bestaan maar in plaats daarvan en waarschijnlijk onder dezelde naam een militaire alliantie onder de op perheerschappij van de Verenigde Sta ten", aldus Tass. Komt de baas zelf? In kringen der V.N. verwacht men, dat de Sovjet-Russische minister van buitenlandse zaken, Molotof, zelf naar New-York zal vliegen om de verdediging te leiden tegen het diplo matieke offensief van minister Mars hall tegen de Sovjet-Unie. De mensenslachting in de Pendsjaab Een woordvoerder van het militai re hoofdkwartier van Pakistan heeft bekend gemaakt, dat dienstdoende Gurkhatroepen in West-Pendsjaab Zondag het vuur hebben geopend op een grote menigte Mohammedanen, die een troep vluchtelingen aanviel. Volgens de woordvoerder wordt het aantal doden onder de vluchtelingen op 100 en het aantal gewonden even eens op 100 geschat. Veertig van de aanvallers werden doodgeschoten. Zaterdag werd eveneens in West- Pendsjaab een trein met vluchtelin gen beschoten door het Mohamme daanse escorte van een andere trein. Naar schatting kwamen hierbij zestig mensen om het leven en werden ze ventig gewond. In Oud-Delhi reden notor-patrouiles door de straten met het bevel iedereen, die aan het ro ven en moorden was, dood te schie ten. Overigens deden zich in de stad geen incidenten voor. DE BALANS VAN DE ORKAAN IN JAPAN. De balans van de slachtoffers en vernielingen, die door een tyfoon, welke Maandag over Japan woedde en in hevigheid alle sinds 40 jaar geregistreerde orkanen overtreft, werden aangericht, wordt becijferd op 2.300 doden of vermisten, 500.000 ondergelopen huizen en 150.000 ton vernietigde rijst. Orkaan bereikt Florida Een razende orkaan, dje zich met windsnelheden van ruim 200 km. per uur via de Bahama-eilanden naar de Amerikaanse Zuid-Oostkust bewoog, heeft thans in zijn volle hevigheid Florida berejkt. Wervelwinden van ongekende kracht stortten zich op het strand en het kustgebied: huizen wer den vernield, palmen ontworteld en telegraaf- en telefoonpalen knakten als stengels af. Een radeloze angst heeft zich meester gemaakt van de kustbewoners, die in groten getalen hun toevlucht zoeken in betonnen ge bouwen en grote hotels. Met extra- treinen poogt men duizenden te eva cueren. Volgens' het Rode Kruis zijn reeds meer dan 10.000 mensen ge vlucht. De Atlantische kust is een heksenketel. Verscheidene schepen hebben s.o.s.-seinen uitgezonden, doch de kustwacht is niet bij machte red dingspogingen te ondernemen. Twaalf vliegtuigen werden op het vliegveld van Miami vernield. De ortcaan be weegt zich in de richting van het Gkeckobee-meer, dat in 1928 bij een soortgelijke ramp buiten zijn dijken trad. waarbij 1500 personen verdron ken. De barometer daalt nog steeds en men verwacht, dat de orkaan Woens dagavond zijn hoogtepunt zal berei ken op een punt tussen Miami en Falmbeach. Nader wordt gemeld, dat de or kaan reeds de dood van één persoon ten gevolge heeft gehad, terwijl 9 personen worden vermist. Te Miami werd een neger doodgeschoten, en zes personen gearresteerd wegens plun deren. l^AAR ANETA VERNEEMT, hebben Spaak en Evatt gistermorgen een onderhoud gehad met Marshall, waarbij zou zijn onderzocht, of de Verenigde Staten bereid zijn zitting te nemen in de Commissie van Drie. Hoewel geen officieel resultaat van deze bespreking bekend ls gemaakt, verneemt Aneta uit zeer betrouwbare bron. dat er goede reden is, om aan te nemen, dat de Verenigde Staten de uitnodigingen zullen accepteren. maakt ook nog deel uit van de con sulaire commissie is met zijn Ame rikaanse collega, Livengood, gisteren per vliegtuig naar "Djocjakarta ver trokken, in gezelschap van een aan tal Engelse en Amerikaanse officie ren. Ook zij zullen weldra te Batavia terugkeren. Van de officieren zal evenwel een aantal te Djocjakarta gedetacheerd blijven. Consuls-Generaal zijn nu op Sumatra De consuls-generaal van Engeland, Australië en Frankrijk zijn van Ba tavia naar Padang gevlogen, waar zij een onderhoud hebben gehad met de Nederlandse militaire bevelhebbers op Sumatra. Ook hebben zij gecon fereerd met dr. Mohammed Isa, de voormalige Republikeinse gouverneur van Zuid-Sumatra. die van de Neder landers huisarrest heeft gekregen. Vandaag zetten zij hun reis voort om een bezoek te brengen aan Boeki- tinggi, de Republikeinse hoofdstad van Sumatra. Vrijdag gaan zij naar Medan, Zaterdag naar Singapore en in het begin van de volgende week zullen zij naar Batavia terug vliegen, om aan de consulaire commissie rap port over hun bevindingen uit te brengen. De nieuwe Britse consul-generaal van Engeland te Batavia, F. M. Stepherd, zijn voorganger Lambert KUNSTSTUKJE MET DODELUKE AFLOOP. Een kleine jongen, die uit duizen den toeschouwers op een tentoon stelling van de R.A.F. werd uitge kozen om via de radio een verzoek te richten aan de piloot van een Spitfire, vroeg hem een looping te maken. De luitenant-vliegenier B. E. Green, 'n Canadees, maakte met zijn gevechtstoestel op enige honderden nieters uit de kust een serie loopings en seinde terug: Jammer jong, dat was geen br''te- Green prooeerde het opnieuw. Op het ogenblik, dat de Spitfire omge keerd vloog, schoot hij in zee. Er zijn duikers naar het wrak van de machine gestuurd, om het lijk van de vlieger op te sporen. van Uw overtollige kleding! Wij verkopen vlug be- kt te trouwbaar op het dru punt van Leiden VISCHMARKT 1 Ve«ale H.M. de Koningin heeft op het Pa leis ten Bosch te Den Haag de Oost- Indonesische delegatie in audiëntie ontvangen- De gasten met Hare Ma jesteit de Koningin. DE DOOP VAN PRINSES MARIJKE Naar de „Tijd" verneemd, is het de wens van H. K. H. Prinses Ju liana, dat de doopplechtigheid van Prinses Marijke op Donderdag 9 Oct. de Domkerk te Utrecht zo een voudig mogelijk wordt gehouden- Om kwart voor elf zullen de vors telijke personen aan de Domkerk ar riveren, waar de plechtigheid) hoogs tens een uur in beslag zal nemen. Onmiddellijk na de dienst zal de koninklijke familie weer naar Soest- dijk vertrekken. In Utrecht zul ft n die dag geen bijzondere feestelijk heden plaats vinden. EXTRA KABINETS ZITTING. Vanmorgen heeft het Kabinet een extra-zitting gehouden, welke werd bijgewoond door de luitenant-gou verneur-generaal, dr. Van Mook. 1 OCTOBER: WOONRUIMTEWET. Het ligt in de bedoeling de Woon- ruimtewet op 29 September af te kondigen, zodat zij 1 October a.s. in werking kan treden. GROTE SUIKERZWENDEL ONTDEKT. De Arnhemse recherche heeft een uitgebreide suikerzwendel aan het licht gebracht, waarbij suiker en sui kercoupures gestolen werden resp. door een vertegenwoordiger van een suikerfabriek Van M. uit Arn hem en een boekhouder van een grossier te Arnhem, zekere A. 250 kilo van de gestolen suiker kwam terecht bij de limonadefabri kant Van H. te Oosterbeek. Een ze kere Van E. uit Arnhem was tussen persoon. Hij leverde o.m. chocolade af, welke hij op gestolen suikerwerk coupures kocht, aan Van R., die met een bommenwerpspel de kermissen afreist en 500 coupures suiker aan een Nijmeegse nougatkraambezitter. Honderden rantsoenen gingen naar een winkelier te Arnhem. Nog meer lieden zijn betrokken bij deze uitge breide kettinghandel. VARKEN OORZAAK VAN DODELIJK ONGELUK. Te Geleen werden Woensdagmor gen twee wielrijders, die op weg naar de mijnen waren, aangereden door een bestelauto. De 48-jarige J. M. M. wonende te Stfein werd zo ernstig ge wond, dat hij op weg naar het zie kenhuis is overleden. De andere wiel rijder M. A. M. werd in de verband- kamer van de staatsmijn Maurits verbonden en is daarna naar zijn wo ning te Stein overgebracht. In de be stelauto, die voor veevervoer was goedgekeurd, bevond zich een var ken van 127 kg. Tijdens de rit is dit varken tegen de achterzijde van de zitplaats van de bestuurder omhoog gesprongen en kwam met de voor poten op de schouder van de chauf feur terecht, waardoor deze het stuur moest los laten. DISTRIBUTIENIEUWS VOOR HET TIJDVAK VAN 21 SEPTEMBER t.m. 4 OCTOBER. Geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 709 (Serie M) M-05 diversen 750 gra msuiker, bo terhamstrooisel enz- of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gr. versnaperingen M-06 diversen 250 gram zachte zeep M-03 vlees 100 gram vlees BONKAARTEN KD, KE 709 (Serie M) M-13, M-14, 250 gram suiker, bo- M-15 diversen terhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gr. versnaperingen M-16 diversen 250 gram zachte zeep M-17 reserve 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (alle soorten) of kinder biscuits M-18 reserve 250 gram zachte zeep BONKAARTEN MA, MD 710 (Bijz- arbeid, a.s. moeders en zieken). (Serie M) M-21 suiker 250 gram suiker, bo- terhamstr. enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram ver snaperingen TABAK- EN VERSNAPERINGS- KAARTEN ENZ. QA, QB, QC, 707 M-31, M-32 1 rantsoen sigaretten tabak of kerftabak M-35 tabak 2 rantsoenen sigaret ten of kerktabak M-33 versn. 200 gram versnape ringen of 200 gram suiker, boterham strooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz M-36 versn. 100 gr versnaperin gen of 100 gram sui ker, boterhamstrooi sel enz. of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 19 September wor den gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van serie L kunnen worden vernietigd. WORDT TOEWIJZING TABAK VERHOOGD? Blijkens de raming van de midde len in de millioenennota voor 1948 wordt de opbrengst van de tabaks accijns in vergelijking met de ra ming voor 1947 f 30 miilioen hoger geschat. De reden voor deze hogere raming moet, naar wij vernemen ge legen zijn in het voornemen van de regering de taoaks toewij zing (siga retten, kerftabak) eerlang te ver ruimen, met andere woorden, de ta- 'baksrantsoenen zullen worden ver hoogd. De hogere raming van de tabaks accijns houdt eveneens verband met een te verwachten verhoging van de sigarenprijzen, aldus het „Handels blad". £m HoMzZtje.... Wij voelen zeer gauw en laten zeer zwaar wegen ai datgene, wat anderen ons doen lijden, maar aan alles, wat wy hen doen lijden, denken wij niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1