3)e Ceicbe Komt Griekenland in Assembleé Dr. van Mook terug uit New York Amerika keurt herstelplan goed WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. 1 VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11191 Abonnementsprijs 1 0.26 per week, f 1.10 per maand, 1 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Beginnen bij de onderneming PUNT acht van het urgentie-pro- gramma der Katholieke Volks partij spreekt zich uit voor een mede- zeggingsschap van de arbeiders ook in de ondernemingen. Toen een twin tig jaar geleden onze sociale leiders, als Aengenent en Aalberse aan wie ons vaderland ontzaggelijk veel te danken heeft! pleitten voor de medezeggingschap van de arbeiders, bedoelden zij uitdrukkelijk medezeg gingschap in het landelijk) bedrijf (in zake arbeidsvoorwaarden in de ruim ste zin), maar niet in de afzonderlij ke ondernemingen van het bedrijf. Men kon toen nog niet zover gaan. Nu is ook daarvoor de tijd rijp". Dit schreven wij in „De Leidsche Courant" van 7 Mei 1946. En enkele weken later schreven wij over hetzelfde onderwerp: her vorming van de onderneming: „Voor de bedrijfsvrede, voor de vol waardige positie van de arbeiders in het productie- en verdelingsproces der stoffelijke goederen, voor een zo goed mogelijke productie ten bate der ge hele gemeenschap, is, naar onze be sliste overtuiging, niets meer ge wenst en meer nodig dan: samenwer king in de onderneming. Meer nog dan samenwerking tus sen werkgevers en werknemers in het landelijke bedrijf is de samenwerking in de afzonderlijke onderneming een dringende eis van de tijd. Wil men met succes trachten de klassenstrijd het bestaan onmogelijk te maken dan moeten wij streven naar een ware, eerlijke samenwerking in de onderneming. Samenwerking in de onderneming staat in het program van de Kath. Volkspartij. Maar er is niets tegen en alles voor, dat men in een onderneming niet wacht op een wettelijke regeling om de bedoelde intensieve en effectieve samen werking in te voeren. Als er heerst een goede geest, dan is dat heel goed mogelijk. En als er geen goede geest heerst, dan is het nog noodzakelijker. Wie de tijd begrijpt, zoekt naar sa menwerking van alle goedwillenden. In die samenwerking ligt de macht om de invloed van de kwaadwillenden tegenstand te bieden". Tot zover het citaat uit onze cou rant. En nu zal het niemand verwonde ren, dat het ons verheugde, eenzelfde mening te lezen in een artikel van het Kamerlid mr. E. Sassen, door de „Maasbode" van j.l. Zaterdag in grote opmaak geplaatst met een redactio nele inleiding. Mr. Sassen schrijft o.m.: Als wij veel, spreken over pu bliekrechtelijke lydrijfsorganisatie, dan mogen wij nooit vergeten, dat het niet gaat om een organisatie probleem, maar om het vastleggen, erkennen,' eerbiedigen, aanmoedi gen en versterken van de verant woordelijkheid van de mens. Ver groting van welvaart ia een nobel en noodzakelijk ding op voor waarde, dat de vergrote welvaart ook gespreid wordt over alle men sen, om hun de stoffelijke voor waarden te bieden om hun zedelijke verantwoordelijkheid metterdaad te kunnen dragen. En dan moet men beginnen bij wat die werkende mens 't naast staat: bij de onderneming en niet bij de bedrijfstak. „Met moet beginnen bij de onder neming en niet bij de bedrijfstak". Dat is ook, zoals uit het boven staande blijkt, onze overtuiging. De Regering wil en dat verheugt ona ook door wettelijke maatrege len aan de hervorming der onderne ming mede werken, maar zij schijnt toch de wettelijke regeling van de bedrijfstak vóórop te stellen. Men bedenke echter, dat met dit laatste alléén de bedrijfsvrede zeker niet verzekerd zal zijn, omdat daar door alleen de arbeider zich niet vol ledig zal zien erkend, geëerbiedigd, aangemoedigd en versterkt in zijn verantwoordelijkheid als mens. Vernieuwing en critiek \7ERNIEUWING en critiek gaan samen. Wie opbouwend wil vernieuwen moet wat verkeerd is in het oude of wat niet meer past in de nieuwe tijd critiseren. Zulk een critiek is gezond, is noodzakelijk. Maar er is óók zoveel critiek, die niet opbouwend vernieuwt, maar lou ter en alleen afbreekt. Het is de critiek van hen, die niet zoeken de zaak, waarom het gaat. doch zichzelf. Het is de critiek van hen, die zich niet laten leiden door een bezonken inzicht, doch uitsluitend door senti ment. Het is de critiek van hen, die eerst niet zélf hebben doorleefd, wat zij van anderen eisen; zulk een critiek draagt gewoonlijk niet in zich het stevige materiaal, het stevige funda ment voor een hechte opbouw; zij is meestal overdreven, zich uitput tend in grote woorden en krachtige termen, die het moeten ,,doen". Ter illustratie van het bovenstaan de geven we een herinnering. Be trekkelijk lang geleden verscheen er een nog al geruchtmakend geschrift van een bekende, toén jonge, ka tholieke schrijver, die aan de geeste lijken hoge eisen stelde inzake ver eenvoudiging van hun leven. De ge stelde eisen waren zeker niet vrij ie pleiten van overdrijving en dat laatste verwonderde ons helemaal niet Aan een herderlijke brief van het gezamenlijke Duitse Episcopaat ont lenen wij het volgende: I. De Bisschopen van Duitsland, die ook dit jaar bij het graf van de H. Boni- facius bijeen zijn gekomen, om over hun ernstige beraadslagingen be treffende het wel een wee van Kerk en Vaderland de zegen van de Apos tel der Duitsers, de H. Bonifacius, af ,te smeken, groeten en zegenen alle gelovigen in de Heer. I. DE MATERIëLE EN GEESTELIJKE VERWORDING. Verzoek aan de Gallieerden. Ons volkslichaam bloedt werkelijk uit duizend wonden. Woningnood, voedsel- en kolenschaarste, en ge brek aan de gewoonste en meest ge wichtige .gebruiksartikelen van het dagelijkse leven, maken het bestaan moeilijk en ondragelijk. Aan de dikwijls met grote spoed en onzeggelijke hardheid uitgevoer de uitwijzing van millioenen mensen uit het Oosten, deze verstoting van huis en hof, is het'te danken, dat in het verkleinde met ruïnes bezaaide Duitse gebied een woning- en voed- selnood ontstaan is, die iedere be schrijving tart. De hongerdood heeft bereids een rijke oogst verzameld en zal nog meer oogsten. Van harte dan ken wij de Duitse overheden, die al hetgeen de mens mogelijk is, gedaan hebben, om de vluchtelingenstroom op te nemen en langs talloze kana len naar de dorpen en steden te lei den. Wij betuigen innige dank en erken»- telljkheid aan die gelovigen, die om wille van Christus' liefde hun hui zen en woninen hebben opengesteld en barmhartigheid betonen aan hen, die zo onbarmhartig uit hun twoon- steden werden gewezen. Oprecht danken wij alle weldoe ners in het buitenland, die zich in spannen, de schreiende nood van ons volk te verzachten. Moge onze eigen wil tot hulpver lening niet verlamd worden! Het is onze wens te komen tot een „adoptie systeem, waardoor in iedere kerkge meente beter gestelde families be paalde vluchtelingenfamilies met huisraad, kledingstukken, levensmid delen, en ook met geld ondersteunen. Hierdoor zouden de ontwortelde uit gewezenen een houvast kunnen ver werven en van menige zorg bevrijd worden. Hartroerend is de nood onzer krijgsgevangenen. Het ongestilde heimwee knaagt hun dag en nacht aan het levensmerg. Treurige berich ten bereiken ons van de geestelijken in de gevangenkampen; zij spreken van toenemende moedeloosheid,, af stomping en het toenemen van een radicale nihilistische gezindheid. Het laat zich ook begrijpen, dat het ge moed van deze mannen en jongelie den vermurwd, wordt na de ver schrikkingen van een zesjarige oor log, na een weergaloze uitbuiting van him arbeidskracht, na de huivering wekkende gebeurtenissen aan de fronten, en de bittere en langdurige gevangenschap. Meer dan 7 millioen Katholieke mannen en vrouwen, jon ge mensen en kinderen, tezamen met evenzovele andersgelovigen, hebben met Kerstmis 1947, door middel van tragische vtrzoekschriften de Geal lieerden gesmeekt, dat binnen de korste tijd hun dierbai^ gevangenen vrijgegeven zouden worden. Wij hernieuwen ons verzoek om vrijgave van de krijgsgevangenen en herhalen ook met alle innigheid en aandrang de vraag om grootmoedig heid tegenover degenen, die slechts zijn bezweken voor de pressie van het nazisme, doch aan de geest der verdrukkers vreemd bleven. Geliefde Diocesanen! Uit het tot nu toe verklaarde is te zien, dat zich aan de uiterlijke nood vaak de zielen- nood paart. Wie geloven mocht, dat de duidelijke taal, door God in het krijgsdonder gesproken, volstaan zou, om de mensen te brengen tot diepere bezinning op hun eeuwig heil, tot gloeiender liefde voor Christus en tot grote trouw aan de Kerk, verg:st zich dikwerf. Wij zien krachten aan het werk, die schudden aan de grond slagen van het Christelijk Geloof en de Christelijke moraal. Groot is de zedelijke nood. De eer bied voor Gods zevende gebod, de achting voor het eigendom, het on derscheid tussen mijn en dijn bete kenen voor velen een overwonnen standpunt. Diefstal, inbraak en het lichtschuwe bedrijf van de verwoes- meer, toen wij later constateerden, dat de schrijver zelf op zeer royale voet leefde! Critiek op anderen is meestal dan alleen zuiver en echt, opbouwend, als we zelf hebben door leefd, in eigen staat en stand, wat we van anderen eisen! Vernieuwing en critiek gaan samen. Vernieuwing op alle terrein van menselijk werken is nodig. Dus is ook critiek nodig- 'Gezonde critiek. Wie critiek uitoefent toetse de ge zondheid van zijn critiek op de bo vengenoemde voorwaarden. tende zwarte handel tieren welig en bevorderen de arbeidsschuwheid en de geldhonger. Vooral aan u hoeren, richten wij het dringend verzoek: laat u niet ver blinden door het lokkend bankpa pier! Vervult uw inleveringsplicht omwille van het geweten en geeft, van hetgeen u overblijft, met milde hand. Laat door middel van eerlijk heid en vrijgevigheid Gods zegen op uw arbeid en bezit rusten. Vergeet onze tehuizen voor kinderen en ouden van dagen niet, weest onze zo zegenrijkwerkende Charitas indach tig; geeft met gulle hand, geeft in christelijke liefde! Het schenken van aalmoezen maakt niet arm. Geliefde diocesanen! Nog meer dan do zedelijke waarde van de eigen dom wordt de goede orde op het ge bied. der zedelijkheid in beperkter zin miskend. Schaamtegevoel en reinheid van hart, de paarl der jeugd, het sieraad en de bekoorlijkheid der vrouw, de eer en waardigheid van de man, zijn helaas in aanzien verminderd. Daarom moet een krachtige grens getrokken worden tussen de christe lijke moraal en de heidense levens wijze, tussen goed en kwaad, tussen Christus en Belial. Ook het gezinsleven, de heiligheid van het huwelijk, de trouw der echt-lieden, en de grondbeginselen der Christelijke opvoeding zijn dik wijls aan het wankelen geraakt. Wij verzoeken de ouders en allen, die reeds aan de stichting van een gezin kunnen denken, toch alles ver re van zich te houden, wat de Chris telijke naam oneer aan doet, de godsdienstig morele kracht verzwakt en als een heilloze zwam de grond vesten van het gezinsleven zou aan vreten. Dr. van Mook zal morgen in Den Haag op een persconferentie meer de tails over zijn reis en over de toe stand in Indonesië bekend maken. De luit. gouverneur-gen. verwachtte, dat vandaag of morgen het derde land voor de Drielanden-Commissie zal worden aangewezen. Ook voor eventuele financiële steun der V, S. bij de wederopbouw van In donesië heeft dr. van Mook bespre kingen gevoerd. Hij sprak als zijn verwachting uit, dat op den duur daarvoor een basis gevonden zal wor den, waarschijnlijk in de vorm van credieten. Naar bekend heeft de landvoogd zijn terugreis uit New York Zater dag j.l. enkele dagen uitgesteld, om dat op die dag juist de Australische minister van buitenlandse zaken, sir Herbert Evatt, in de V. S. arriveerde en hij er prijs op stelde met deze be windsman een onderhoud onder vier ogen te hebben. „Er bestond nog al enig verschil van inzicht tussen ons beiden", vervolgde dr. van Mook, „en daarm is het bijzonder nuttige ge weest, dat ik heimheb kunnen spre ken". DR. VAN MOOK ZONDAG A.S. TERUG NAAR BATAVIA. Naar dr. van Mook-na zijn aankomst uit New York op Schiphol mededeel de, hoopt hij Zondagmorgen a s. per vliegtuig npar Batavia terug te keren. REPUBLIKEINS LEGER COMMUNIQUÉ Het republikeinse legercommuni qué van gisteravond deelt mede, dat Nederlandse troepen op drie plaat sen ten Westen van Malang vorderin gen hebben [gemaakt. Hierbij ont wikkelden zich gevechten, waarbij 25 Nederlanders werden gedood en één gejvond, aldus genoemd commu niqué. ZIJ WILDEN NIET NAAR DJOGJA TERUG. Vijftien hoge ambtenaren van de republiek, die te Batavia verblijven, hebben geweigerd naar Djogja terug te keren, gelijk hen door de republi keinse regering was verzocht. Naar A.F.P. verneemt, gaat het hier voor namelijk om een aantal gewezen mi nisters uit de 3 kabinetten-Sjahrir. VERKLARING VAN SJARIFOEDDIN Sjaridfoeddin heeft voor radio- Djogja de berichten tegengespro ken, dat hij zou hebben gezegd, dat de onafhankelijke en vrije Indone- sische republiek binnen Nederlands staatsverband zou blijven. Hij ver klaarde, dat hetgeen hij gezegd had was, dat „indien de Nederlanders redelijk waren, de Indonesiërs be reid zijn om met hen samen te wer ken op basis van de jure erkenning van de republiek". Op de persconfe rentie, welke Maandag werd gehou den voor buitenlandse corresponden- PRINSES ELIZABETH. Wandelkleding bij het huwelijk van Prinses Elizabeth. Brekende met de traditie heeft ko ning George bekend gemaakt, dat bij het huwelijk van Prinses Eliza beth en luit. Philip Mountbatten de Britse ladies en lords in wandelcos- tuum mogen verschijnen. De datum blijft 20 november. ZIJ ZIJN HET NOG ALTIJD NIET EENS. Dinsdagavond hebben de geallieer de troepen hun terugtocht voltooid van de nieuwe voorlopige Iitaliaans- Joego-Slavische grens. De Amerika nen en Joego-Slaven waren het er Dinsdagavond laat echter niet over eens, wat de juiste afscheiding zou zijn van het vrije gebied van Triëst. Er heerste onenigheid over de grens aan de hoofdweg van Triëst naar Ljubljana, in Noord-Joego-Slavië, waar de grens volgens de Joego-Sla ven ongeveer 180 meter achter de positie, welke de Amerikanen heb ben ingenomen, zou moeten lopen. Ook over de Italiaans-Joego-Slavi- sche grens in Venezia Giulia was men het oneens. ten, die sinds het uitbreken der vij andelijkheden 2 maanden geleden, de eersten waren, die Doga bezochten, zou Sjarifoeddin n.l. gezegd hebben, dat de moeilijkheden op Java zou den kunnen worden opgelost door een compromis, waarbij de republiek vrij en onafhankelijk zou blijven binnen het Nederlandse gemenebest. VERMISTE PERSONEN IN HET VERRE OOSTEN Volgens mededeling van de op sporingsdienst van overledenen te Batavia kunnen thans overlijdens- acten worden verstrekt ten name van personen, die worden vermist sedert die ondergang van ondervol- gende schepen: Hr. Ms. „Java", „De Ruyter" en „Kortenear" in de Java Zee op 27 Februari 1942 en het s.s. „Tamaho- ko" bij Nagasaki op 25 Juni 1944. Voor inlichtingen gelieve men zich te wenden tot het informatie bureau van het Nederlandse Rode Kruis, afd. A, Vlamingstraat 2 Den Haag. De troonrede werd uitgesproken door dr. Beel daar H.M. de Koningin we gens ziekte verhinderd was. Dr. Beel tijdens het oplezen der troonredp. MOORDENAAR VAN NEDERL. PARACHUTISTEN TER DOOD VEROORDEELD. N De voormalige SS-Gruppenfuehrer Josef Kisch is door een militair ge rechtshof ter dood veroordeeld. Hij liet veertig Nederlandse en zes Brit se parachutisten benevens een Ame rikaan neerschieten, na hen gedwon gen te hebben door een cordon schildwachten heen te breken. Dit geschiedde te Mauthausse in 1944. De slachtoffers zijn z.g. „bij een vlucht poging doodgeschoten". DE MENSENSLACHTING IN VOOR-INDIë Zafroelliah Khan, de leider der delegatie van Pakistan bij de V.N., heeft Dinsdagavond in de Algemene Vergadering verklaard, dat Pakistan een formele klacht bij de V.N. zgl indienen, indien de regering van In dia geen stappen onderneemt om het afslachten* van Mohammedanen te doen ophouden. Indien geen bevre digende oplossing gevonden wordt, zal Pakistan zich gedwongen zien zijn toevlucht tot „directe maatrege len" te nemen. Naar gisteren te New-Delhi is be kend gemaakt, zijn thans 400.000 personen van de westelijke Fends- jaab op weg naar India. Van 5 tot 13 September zijn 1.000.000 perso nen door militaire evacuatie-organi satie naar elders overgebracht. Zwitsers over hun bezwaren heen? De conferentie van de zestien heeft deze amendementen nog niet officieel aangenomen, maar ongetwijfeld zal niemand er zich tegen verzetten. Zelfs de Zwitsers, die aanvankelijk grote bezwaren hadden, schijnen ze nu te aanvaarden. Nu Clayton accoord gaat met het rapport, kan men verwachten, dat de conferentie Maandag wordt geslo ten. Een van de Franse amendementen stelt voor dat de zestien landen over eenkomen: le. volledig samen te s- Kleine troonrede -n Een Troonrede houden is iets dat de Koningin behoort te doen, gezeten op haar troon. Dit jaar heeft minister Beel het echter gedaan, gezeten op of lie ver na opgestaan te zijn van een lager geplaatst zeteltje. Waarom zou ik nu ook niet een troonrede houden, gezeten op mijn nog lajger geplaatst redac tie-stoeltje? Dan begin ik met te constate ren, dat het weer deze zomer buitengewoon droog is geweest en zonnig, hetgeen een vooruit gang betekent vergeleken met de regenzomer van verleden jaar, toen alle vacanties misluk ten, maar een achteruitgang voor wat betreft de oogst-resultaten. Ja, ik weet wel, dat u dat reeds wist, maar dat hoort zo in een troonrede. In Indië gaat het niet slecht, maar ook niet al te best, en ik maak mij ernstig ongerust over de toekomst van mijn sigaar. De aanmaningen en dwangbe velen inzake onbetaald gebleven belastingen hopen zich in beden kelijke mate op en de papiertjes in mijn portefeuille verhouden zich omgekeerd evenredig tot de papieren in mijn prullenmand. Overwogen wordt deze verhou ding op korte termijn om te draaien. Voorts zal worden overgegaan tot drastische bezuinigingen op het huishoudbudget. De post voor aankoop van bananen, si naasappelen en citroenen zal worden geschrapt, terwijl het vleesrantsoen binnenkort zal worden ingiekrompen. Hopelijk zullen de bonnen daarmede ge lijke tred houden. De export dient te worden gestimuleerd; mijn horloge is voorlopig het enige dat voor de bank van le ning in aanmerking komt, maar anders moeten de vloerkleden er maar aan geloven. Op militair terrein zullen de oorlogshandelingen thuis niet worden uitgebreid. Een pak slaag voor mijn zoon per dag, en niet meer, ligt in het voornemen der vaderlijke regering, terwijl eei. reeks wetsontwerpen inzake bioscoopbezoek en gezellige avondjes binnenkort bij het „par lement" aanhangig zullen wor den worden gemaakt. De vaderlijke regering houdt zich overtuigd, dat, gezien de ve le moeilijkheden, een voortdu rende inspanning gevergd zal worden. werken; 2e. ervoor te zorgen, dat er geen inflatie ontstaat; 3e een perma nente commissie op te richten, welke toezicht zal houden op de voortgang, welke de landen maken met het be reiken van de als doel gestelde pro ductie. Een ander Frans amendement wil in het rapport de verzekering opne men, dat de door de zestien staten verstrekte statistieken aan een cri- tische beschouwing onderworpen zul len worden en dat er aanvulende rapporten zullen worden gevraagd. De Amerikaanse diplomaten hecht ten ook hun goedkeuring aan een Frans amendement, waarin andere Europese landen worden uitgenodigd mede te werken aan het tot stand ko men van een uitgebreide tolunie. De voormalige premier van België, Paul van Zeeland, is benoemd tot vertegenwoordiger van België in de commissie van drie voor onderzoek van de Indonesische kwestie. Wie zich stoort aan de raad van iedereen, is een lek schip. Hij zal on herroepelijk te gronde gaan. ONDANKS HET VERZET VAN GROMYKO De Griekse kwestie zal aan de Algemene Vergadering van de UNO ter behandeling worden voorgelegd. Dit was de bedoeling van het gisteren igiemelde besluit van de Veiligheidsraad om de Griekse kwestie van de raadsagenda af te voeren. Zolang een kwestie n.l. aanhangig is bij de Vei ligheidsraad kan zij niet aan de Assemblée worden voorgelegd. Vandaar dat Gromyko zich heftig had verzet tegen deze afvoering, want Moskou had deze kwestie geheel in do hand, zolang zij bij de Veiligheidsraad was. Het veto-recht verhinderde elk ingrijpen. Tijdens de buitengewone zitting van de Veiligheidsraad, waarin bo vengenoemd besluit werd genomen, heeft Gromyko weer een kwistig'ge bruik van het veto-recht gemaakt. Hij sprak zijn eerste veto uit tegen een Amerikaans voorstel, waarbij de Algemene Vergadering zou worden verzocht een beslissing in zake Grie kenland) te némen. De Amerikaanse gedelegeerde diende hierop een reso lutie in, waarbij Gromyko het recht werd ontzegd zijn veto toe te passen op het oorspronkelijke Amerikaanse voorstel. Tegen deze resolutie sprak Gromyko eveneens zijn veto uit. Met eenvoudige meerderheid van stemmen besloot de Veiligheidsraad daérop de kwestie van zijn agenda af te voeren. Dit was een procedure kwestie, waarop het vetorecht niet van toepassing is. De subcommissie van de UNO, die in N.-Griekenland een onderzoek in stelde naar de grensincidenten in dat gebied en naar .de omstandigheden, waarin de Griekse burgeroorlog zich afspeelt, is teruggeroepen als gevolg van 'het besluit van de Veiligheids raad de Griekse kwestie van de agen da af te voeren. De oorspronkelijke commissie zal in haar geheel wor den ontbonden. PLAN VOOR WERELD-POLITIE MACHT. De UNO-Assemblée is gistermid dag in jaarlijkse vergadering bijeen gekomen. Alle 57 landen van de or ganisatie der Verenigde Volken wa ren vertegenwoordigd, toen de Bra ziliaanse gedelegeerde, dr. Aranha, die de functie van voorzitter bekleedt, de zitting opende. De Amerikaanse delegatie heeft een plan opgesteld voor een verdrag van onderlinge hulp ter verdediging tegien agressie, waarbij de deelnemen de staten zich verplichten gewapende troepen hiervoor ter beschikking te stellen. Deze internationale politie macht zou onmiddellijk in actie kun nen treden om Griekenland te be schermen tegen agressie van Zuid- Slavië, Bulgarije en Albanië, zulks in overeenstemming met artikel 51 van het Handvest der UNO. dat het recht van individuele of collectieve zelf verdediging erkent, indien een lid van de Verenigde Volken het slacht offer is van een gewapende aanval. Dit verdrag zou onmiddellijk van kracht kunnen worden, ook zonder de ondertekening van de Sovjet-Unie en niet-tegenstaande de gebruikelij ke veto-obstructie van haar vertegen woordiger Gromyko in de Veilig heidsraad. OVER HET ALGEMEEN "ben ik tevreden over de besprekingen, die ik in de Verenigde Staten heb gevoerd", zeide de luitenant gouver neur-generaal, dr. H. J. van Mook, die na een afwezigheid van ruim 10 dagen uit New York in ons land hedenmorgen is teruggekeerd. Hij zeide zeker begrip gevonden te hebben voor het Nederlandse standpunt en ant woordde op een desbetreffende vraag, dat de beschieting van de con suls in Indonesië op de Amerikanen weinig indruk heeft gemaakt, „om dat er zoveel geschoten wordt in de wereld en omdat de consuls niet ge raakt waren". rvE VERANDERINGEN, die men heeft aangebracht in het eind-rapport van de Parijse conferentie over het plan van Marshall, om het naar de zin van de Amerikanen te maken, kunnen de goedkeuring wegdragen van Clayton, de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken. Hij heeft zes Franse amendementen op het rapport goedgekeurd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1