3)e Ceicbe (ScHvfccwt Verstonnen Republikeinen maken melding van Nederlandse aanvallen De bespreking der 16 landen Engelands economische positie In de open lucht^ De strijd tegen de duurte in België ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMEI IS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11188 Abonnementsprijs f 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaai. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. nJIET TWEE LETTERS wordt een tragedie aangeduid, welke in werkelijkheid alle beschrijving tart. D.P.'s noemt men de personen, die geen huis en geen haard meer heb ben, geen eigen vaderland, die in kampen wachten tot zij „ergens" op de wereld heen gestuurd zullen worden, waar zij misschien een eigen dak boven hun hoofd zullen hebben. D. P. zijn de beginletters van de En gelse benaming „Displaced Persons", dat verplaatste of misplaatste per sonen betekent. Zij zijn de verdre venen door het oorlogsgeweld, voor wie geen plaats meer is, omdat an deren bezit hebben genomen van hun have en goed. Zij zijn de uitge stotenen, die niet willen terugkeren naar het volk, dat hen mishandelde en trachtte uit te roeien. Het zijn Polen, Estlanders, Li- tauers, Letlanders en Oekraïn^rs, die de oorlogswals over hun land heb ben zien gaan en liever niet willen genieten van de zegeningen van het rode regiem, dat er thans heerst. Zij leven verspreid in kampen in Duits land, Oostenrijk en Italië en zo nu en dan kan een deel emigreren naar Amerika. Voorts zijn er duizenden en dui zenden Joden, grotendeels uit Polen, die door de Duitsers zijn weggesleept naar hun beruchte concentratiekam pen en daar aan de dood in de gas kamers ontsnapt zijn. De sporen van hun mishandeling dragen zij vaak nog op hun lichaam en zij snakken naar het ogenblik, waarop zij het land, dat hen nu nog slechts node duldt, voor goed de rug kunnen toe keren. Is het wonder, dat deze Jo den het oog richten op Palestina, het land der vaderen, waar hun het ideaal tegenlacht van een eigen Joods vaderland? De opgejaagde zwervers zoeken rust, een eigen home en wat menselijk geluk in vrede. Zij willen weg uit de kampen en de barakken, waar zij degenere ren en verworden tot gespuis, dat niemand graag in z'n nabijheid heeft. DALESTINA, het land hunner dro men, is echter gesloten. Engeland, dat het mandaat heeft over Palestina, heeft rekening te houden niet alleen met de Joden en hun aspiraties, maar ook met de Arabieren en hun aan spraken. Om beide partijen tevreden te stellen is de immigratie zó gere geld, dat telkens een beperkt aantal Joden wordt binnengelaten, de rest moet wachten. Wachten duurt ech ter lang en vooral in de laatste maanden hebben duizenden Joodse vluchtelingen geprobeerd om boven en buiten de officiële toelatingsei] - fers om toch het H. Land binnen te komen. Maar Engeland staat als een engel met een vlammend zwaard voor de poort van het paradijs en in terneert elke illegale immigrant. Tot voor kort werden allen naar Cyprus gedirigeerd en daar zolang in een kamp in bewaring gehouden, totdat lij tussen de legale, immigranten kon den worden geschoven. Cyprus raak te evenwel vol en bovendien was de gevolgde h/anidelwijze onrechtvaar dig tegenover de duizenden, die niet probeerden om langs clandestiene weg Palestina binnen te dringen. Nu kregen de illegalen een streepje voor en de legalen moesten weer langer wachten. Daarom heeft Engeland besloten, alle illegale Joodse immigranten, die gepakt borden bij hun pogingen om Palestina binnen te komen, terug te brengen naar het land waar zij van daan komen. Zo werden eenige we ken geleden een 4000-tal Joden, die zich in Zuid-Frankrijk hadden inge scheept op drie schepen, opgevan gen bij Jaffa en terug geëxpedieerd naar Frankrijk. Daar aangekomen, weigerden zij van boord te gaan en de Franse regering wilde hen niet dwingen. Ten slotte zagen de Brit ten zich genoodzaakt de rebelse Jo den ergens anders heen te voeren en ze brachten hen naar Duitsland, wel het meest gehate land van alles op de wereld. Toen zij dan ook in de ha ven van Hamburg aankwamen, speelden zich af bij de ontscheping woeste tonelen af. Vele Joden moes ten met geweld uit de ruimen der schepen gesleurd worden; zij voch ten en sloegen, en de gummistok en de waterslang moesten er aan te pas komen. Deze treurige geschiedenis heeft weer eens de aandacht van de we reld getrokken op het probleem der D.P.'s. Dat is het enige goede, dat er aan deze onverkwikkelijke zaak vast zit. Het is weer eens duidelijk ge worden, dat de positie van deze men sen afschuwelijk is en dat er gehol pen moet worden door allen, die tot helpen in staat zijn. Het is gemak kelijk om, zoals Truman deed, tegen Engeland te zeggen: Laat 'n 100.000 van die mensen in Palestina toe. Truman speelde toen het goede heertje op kosten van Engeland. Het is van de andere kant even gemak kelijk te zeggen: laat Amerika ze al lemaal opnemen. Wat gastvrijheid beft-eft, heeft West-Borneo zich niet onbetuigd gelaten; maar wij kunnen ons voorstellen, dat niet iedereen ge schikt is om te acclimatiseren in een tropisch land. Het probleem is niet gemakkelijk en mén mag redelijkerwijze Enge land niet alleen de schuld geven. In I samenwerking moet echter een op lossing te vinden zijn. BEZET GEBIED ALS OORLOGSGEBIED jLIET REPUBLIKEINSE communiqué van gisteravond meldt, dat vier secties Nederlandse troepen een zware aanval hebben ingezet op In- doonesische posities bij Loemadjang, ten Z.O. van Malang. Op 10 Septem ber heerste activiteit van Nederlandse troepen met tankondersteuning in de sector Grissee bij Soerabaja. De Nederlandse opmars uit Garoet, (Westt, Java) naar het Zuiden ondervond heftige tegenstand van republikeinse zij de. Op 1 September werd Prapat (N.-Sumatra) door een Nederlands oor logsschip beschoten. Na het bombardement viel Nederlandse infanterie de republikeinse posities aan met dumdum en machinegeweervuur. Republikeinen worden steeds brutaler Van officiële zijde worden nog de volgende bijzonderheden vernomen over de toestand in Indonesië: De re publikeinen beschouwen de door de Nederlandse troepen bezette gebieden als vijandelijk land, waarin zij ten oorlog trekken. Sinds de stopzetting van de opmars van Nederlandse troe. pen zijn de republikeinen steeds bru- taler geworden en vinden talloze be. schietingen plaats van Nederlandse patrouilles en detachementen, terwijl ook vernielingen en rampokpartijen aan de orde van de dag zijn. Op West- Java zijn weer verschillende bruggen vernield. Op Midden-Java werd in de omgeving van Salatiga de bevolking geterroriseerd. In het gebied van Ban- joemas zijn talrijke bruggen vernield. De tapiocafabriek bij Linggapoera in het Tegalse is verwoest. Ondernemingsgebouwen van Kota Blater ten Zuidwesten van Dj ember die voor kort nog volledig intact Verliezen in Indië De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: KONINKLIJKE MARINE: Geen verliezen. KON. NED. LANDMACHT: Serg. J. B. Th. Eibers, "Nijme gen; sold. J. Balder, Weesper- karspel; sold. M. Boonstra, Tietjerksteradeel; sold. 1ste kl. A. van der Engh, Haarlem; sold. A. Prins, Scheveningen; sold. P. Heek, Amsterdam; sold. 1ste kl. G. J. van Zadelhoff, Velp: sold. A. J. Herwijnen, Rotterdam; sold. J. Kooper, 's-Gravenhage; serg.- maj. M. Kamperman, Utrecht; sold. 1ste kl. W. L. Balkema, Groningen; sold. R. Kiers, Tie tjerksteradeel; sold. A. van Roo senbeek, Haarlem; serg. C. M. Former, Amsterdam; korp. A. J. A. Koellmann, Alkmaar; sold. W. Huisman, Delft; sold. C. R. Jan sen, Herwen en Aerdt; korp. J. van Kampen, De Wijk; sold, iste kl. H. E. Lammerts, Enschede; sold. J. S. Achterkamp, Hengelo. KON. NED.-INDISCHE LE GER: Chin. sold. 2de kl. Gho Tian Soen; sold. 2de kl. H. Saijers, uit Ned.-Indië; sold. 2e kl. A. H. Bos; Ambon, sold. 2de kl. der artille rie P. Kanluhu; Ambon, sold. 2de kl. der Infanterie H. Salwane. waren zijn thans in brand gestoken en vernield, evenals een vérder Zuid waarts gelegen fabriek. De waterlei ding tussen twee plaatsen nabij Pa- soeroean is verbroken. 40 K.M. ten Zuidwesten van Banjoewangi is de kampong Pedejan geplunderd. In de sector Malang zijn enkele bruggen vernield. De bevolking van een plaatsje nabij Malang kreeg opdracht van de republikeinen tot het bouwen van stellingen, maar velen hadden de moed zulks te weigeren. Op Noord- Sumatra zijn woningen en fabrieken vaii de onderneming Liberta, 30 K.M. ten Zuidoosten van Tebingtinggi als mede het'krachtstation en woningen van de onderneming Nijkerk door brand verwoest. Op Midden-Sumatra, ten Zuiden van Balingbing, werden wederom anti-Nederlandse pamflet ten verspreid. Op Zuid-Sumatra wer den pamfletten gevonden, waarin de bevolking wordt aangespoord de strijd tegen de Nederlanders voort te zetten, daar deze het toch niet langer dan drie maanden zouden kunnen uit houden. Op West-Java voerden onze troepen naast hun normale patrouille- gang de 10de September nog zuive ringsacties uit ten Westen van Leuwi- liang en eveneens nabij Tjibatoe en Tjitjalengka. Verder vonden nog zui veringsacties plaats nabij Losari (Midden-Java) en ten Westen van Ambawara. Ook werden dergelijke ac ties ondernomen ten Noordoosten van Padang. Berichten melden op 10 Sep tember 52 gevallen van inbreuk op het bestand door de republikeinen. CRISIS IS VAN DE BAAN j^ADAT DE BESPREKINGEN tussen de vertegenwoordigers van de 16 Europese landen in Parijs ter behandeling van het Marshall-plan bijeen en Clayton, de Americaanse plaatsvervangede minister van eco nomische zaken, vorige week niet tot resultaten leidden, vonden Donder dag opnieuw besprekingen plaats. Naar wij vernemen is de crisis na de ze laatste besprekingen vrijwel van de baan. De toestand is thans deze, dat het ontwerp-rapport, zoals het door de 16 landen is opgesteld, inder daad herzien zal worden. Deze herziening zal plats vinden in het licht van de vriendschappelijke hulp, waarvan George Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, gewag maakte in zijn op 5 Juni te Mas sachusetts gehouden rede. Daarin zei hij, na er op gewezen te hebben, dat het initiatief in zake de economische redding van Europa van de Euro peanen moet uitgaan: „De rol van Amerika behoort te bestaan in het verlenen van vriendschappelijke hulp bij het opstellen van een program en bij de uitvoering er van, voorzover het practisch zal zijn dit te doen". Herziene punten De herziening, welke in feite een kwestie van principiële aard is, heeft betrekking op de volgende punten: Vooreerst wenst men een andere precisering van de Europese samen werking. Op de tweede plaats wenst men een nauwkeuriger omschrijving van de productietaken, welke de ver schillende landen op zich genomen hebben. Men wenst te weten, wat de verschillende landen precies van plan zijn. Op de derde plaats wordt ge vraagd naar een nadere omschrijving van de verplichtingen, welke de lan den zich ten aanzien van een vermin dering van de handelsbelemmeringen willen opleggen. Tenslotte acht men een nadere pre cisering met betrekking tot het her stel van het financiële evenjvicht in het binnenland in het kader van de betalingsbalans bij de -verschillende landen wenselijk. Het zijn deze vier punten waaraan bij een herziening van het ontwerp- Stafford Cripps legt de toestand bloot OIR STAFFORD CRIPPS, de Britse minister van handel, heeft gisteren een rede gehouden te Londen voor 2000 fabrikanten en leiders van de vakbonaen. Hij heeft htm gezegd, dat het land veel meer moet uitvoe ren, dat er voorlopig geen kans is, dat het,leven aangenaam wordt en dat er wemig voedsel, weinig bemine en nog mmder verbruik?.r/bederen in de winkels zullen zijn dan ooit te voren, zelfs in -de zwartste maanden van de oorlog. Tegen de arbeiders zei.hij, dat zij voorlopig niet moeten vragen om loonsverhoging, want „het land kan het zich niet veroorloven". Er wordt een offensief tegen de zwarte handel ontketend en de regering kan alleen met die hulp van iedereen dit euvel, dat ongetwijfeld welig zal opbloeien in meer dan -sober levend Engeland, overwinnen. Als troost voegde Cripps aan deze sombere mededelingen toe, dat Engeland vast besloten is zien door geen enkel land, hoe innig de vi iendschapsbanden ook >zijn, de wet te laten voorschrijven in ruil voor dollars. Na de verklaring van Stassen, de Republikeinse candidaat voor het presidentschap der Verenigde Staten, die dezer dagen heeft gezegd, dat En geland hulp kan krijgen als het rnet de nationalisatie is afgelopen, is het duidelijk wie bedoeld wordt. Maar de aanwezigen in de zaal hadden meer belangstelling voor de technische zijde van deze rede. Cripps schatte 't jaarlijkse teicort op handelsbalans op 600 millioen pond. ^'rij Jaag, te oordelen naar de laatste publicaties. Door de bezuini gingen, die reeds aangekondigd zijn, wordt reeds 228 ipillioen gespaard Misschien meer, als de prijzen, oalen en nijnder als zij stijgen. Om het tekort dat overblijft, te dekken, moet rngeiand voor 31 millioen pond per maand meer uitvoeren. En om Enge- ltnd zijn vroegere levensstandaard terug te geven moet de uiivo -.r nog aanmerkelijk boven dat bedrag stij gen. Dit hoopt men tegen het einde van 1948 te bereiken. Nu voert En geland per maand voor 90 millioen pono uit. Dit moet 120 millioen wor den in de eerste helft van 1918. Cripps wil ruim driemaal zoveel aco's, vliegtuigen, banden en motor fietsen uitvoeren als in 1938 Maar inderdaad, zoals hij zegt, de concur rentie op dit terrein op de interna tionale markt is hevig. De Engelse fabrikanten zullen hard moeten wer ken om hun producten kwijt te ra ken „Maar", zei Cripps „als de go ede len niet verkocht kunne a worden, dan zullen ze toch niet bp de Engelse ir.arkt worden gebracht Fabrikanten, die hun producten niet kw;j* kun nen, zullen hun grondstoffen aan de legering moeten afstaan". Het was doodstil in de zaal toen Criops deze bedreiging uitsprak en enkeie indus triëlen wisten zich het angstzweet van het hoofd. Cripps herhaalde de opmerking van Bevin, in zijn rede te South- port, over een tolunie tussen de le-. den van het Empire. Hij ziet daarin grote mogelijkheden, door economi sche onafhankelijkheid van de Ver enigde Staten. En reeds hebben Ca nada, Zuid-Afrika en Australië te kennen gegeven, dat zij wel prijs stel len op nauwere banden met het moe derland, de andere dominions en de koloniën, maar dat Engeland toch niet moet denken, dat zij van plan zijn zich in het eigen land dor Engel se goederen te laten doodconcurre- ren. Er zal nog heel wat water door de Theems moeten vloeien voordat de Unie een feit is. Bovendien, zo als Cripps zei, „ook de goederen uit het Empire moeten betaald worden." rapport in het bijzonder aandacht zal besteed worden. Er zijn redenen om aan te nemen, dat het stndpunt der Nederlandse de legatie ertoe heeft bijgedragen om het verschil in inzicht dat ter conferentie gerezen was, te overbruggen. Mede op grond daarvan mag worden aange- nomeh, dat de impasse, waarin de conferentie tijdelijk was geraakt, overwonnen is. IRAANS-RUSSISCHE KWESTIE SPITST ZICH TOE. Drie bataljons gemechaniseerde troepen van het Iraanse leger zijn naar de Noordelijke grens, de grens met Rusland, gezonden. Reizigers, die uit het Noorden van Iran binnenko men, hebben verklaard dat aan de Russische zijde van de grens grote militaire bedrijvigheid heerst en dat de rode troepen uitgebreide oefenin gen houden met tanks en zware wa pens. De Britse ambassadeur in Te heran heeft de Iraanse regering ge adviseerd de besprekingen over de Russische aanspraken op de Iraanse olie, de oorzaak van de huidige ge spannen toestand, niet af te breken. Engeland zou geen bezwaar maken tegen het verlenen van olie-concessies aan Rusland. De „Prawda", het offi ciële orgaan van de Sovjet-regering, heeft verklaard, dat afwijzing van de Russische eisen „gevaarlijk" voor Iran zou kunnen worden. ONTPIOFFING OP M.S. „REINA DLL PACIFIC O" Aan boord van hek 17.700 ton me tende Engelse m.s. „Reina del Paci- fico" heeft in de machinekamer een explosie plaats gehad, waardoor naar schatting 60 personen werden gewond. Het schip gaf op dat het zich zeven mijl uit de Ierse kust be vond. Onmiddelij'k is een reddings boot met aan boord twee doktoren en medicamenten uitgevaren om het schip hulp te bieden. Tevens voeren vier sleepboten uit. Men weet ech ter nog niet of de schade dermate groot is, dat het schip zelf in ge vaar is. Reuter meldt nader, dat 20 personen om het leven zijn geko men en 50 gewond zijn. Retraite voor Katholieke officieren De Alg. R.K. Officieren Vereniging zal, voorafgande aan de eerste jaar vergadering na de oorlog, wederom en retraite organiseren van 15 Octo ber te 20 uur tot 18 October te 9 uur in Vught (Loyola). Volgens de Mil. Ambtenarenwet 1931 art. 614c, kunnen alle militairen, voor "zover de dienst het toelaat, indien zij lan ger dan 6 maanden in werkelijke dienst zijn, daartoe 2 dagen uitzonde ringsverlof krijgen en één dag voor de jaarvergadering. Opgaven van deelneming (kosten 15.onder vermelding van vol ledig adres, rang en leeftijd aan lt.- kol. Lohmeijer, Paetstraat 19a, Rot terdam. Op de Engelse luchtvaart-expositie was deze vrachtvlieger te zien, die zware vrachten door de lucht kan vervoeren. De neus van het vliegtuig kan geopend worden om de lading makkelijk binnen te brengen. De toestand in Pendsjaab Vijfduizend Mohammedanen zijn, naar gemeld wordt, de Indus op ver schillende punten overgestoken ten einde „de massamoorden op Moslems in de Oostelijke Pendsjaab te wre ken". Zij trokken op Cambellpoer in de Westelijke Pendsjaab af. Toen zij Sarwalda, een' dorp, waren gena derd', werd te Campbeelpoer een uit gaansverbod van twaalf uur afgekon digd en het betrokken dorp werd door strijdkrachten omringd om de aanvallers het binnentrekken te beletten. Ten slotte wist men laatst genoemden er van te overtuigen, dat zij naar huis terug dienden te ke ren. Intussen hebben de in het dis trict Lyallpoer woonachtige Sikhs, 300.000 in getal, hun dorpen ve-laten en willen naar de Oostelijke Pends jaab trachten te emigreren. De eerste 40.000 hebben zich op weg begeven. In het verblijf van de regering der Oostelijke Pendsjaab te Simla is e°n bom ontploft, waardoor vijf mensen zijn gedood en twintig gewond. Alle verloven ingetrokken. Het hoofdkwartier van het leger van India meldt, dat de verloven van alle rangen met ingang van heden zijn ingetrokken. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft bekend ge maakt, dat op alle vacantiedagen met inbegrip van de Zondagen in de re- geringsbureaux van India zal wor den doorgewerkt in verband me1 dt ongereldheden in Delhi en om drin gend werk onmiddellijk te kunnen af handelen. Ergens heb ik gelezen, dat er in Perzië teveel advocaten zijn, zodat deze gedwongen zijn om met hun stalletje op de markt te gaan zitten, teneinde enige klan dizie te krijgen. Het lijkt mij voor de standing van de beoefe naren van het „nobile officium" geen navolgenswaardig voor beeld. Stel u voor, dat mr. X. en mr. Y. in twee kraampjes op de markt tegen elkaar staan op te bieden en elkaar trachten te overtroeven met het aantal de linquenten, dat zij uit de gevan genis hebben gehaald. Neen, la ten ze dat maar in Perzië doen. Overigens schijnt er een nei ging te bestaan om de recht spraak weer, zoals van ouds, in de open lucht te doen plaats vin den. Heb ik niet gelezen van de rechtbank te Almelo, die dezer dagen naar de Duitse grens trok om precies op de denkbeeldige grenslijn een getuige te horen, die liever niet over de streep ging? Als we meer van die zomers krijgen als we nu beleefd heb ben. ben ik voor openluchtvoor stellingen der rechtbanken. Mis schien speelt er dan wel eens een fris windje door de stoffige wet boeken en valt er een rechter minder in slaap. Welk een sta tig gezicht zou het zijn, het Hof de vierschaar te zien spannen on der een eeuwenoude eikeboom, onbevreesd voor de vogels, die wel eens wat laten vallen. Het zou een attractie zijn voor de va_ cantiegangers en hen tot naden ken stemmen. Want zó rijdt je nog onbekommerd langs de weg en morgen sta je al voor de rechtbank. Niemand is in dit op zicht zeker. Maar laten we wachten tot de volgende zomer. Ik heb ook nog een proces-verbaaltje lopen en dat hoeft geen pubiieke verma kelijkheid te worden. H.M. DE KONINGIN MOET RUST HOUDEN. Men meldt ons, dat de Koningin tengevolge van een aanval van bron chitis enige dagen algehele rust moet houden. Het is onzeker, of zij zover hersteld zal zijn, dat zij persoonlijk de Staten-Generaal zal kunnen ope nen. SOBERE PRINSJESDAG. In overeenstemming met de ernst van de tijd zal de opening van de Staten-Generaal op Dinsdag a.s. even als de laatste jaren gebruikelijk was, met alle soberheid geschieden. De ko ninklijke stoet zal uit louter hofauto's bestaan en ook de ministers, kamer leden en verdere genodigden zullen in burgerkleding verschijnen. De strijd tegen de duurte in België wordt door de regering met onver minderde energie voortgezet en de controlemaatregelen worden met een gestrengheid toegepast, die voor dit land zeer zeker als ongewoon mogen worden gekenmerkt Tot nu toe zijn 850 winkeliers tijdelijk en 1300 blij vend, d-w.z. zonder dat een bepaalde termijn is vastgesteld, gesloten. Tussen winkeliers en controleurs is intussen een strijd op leven en dood gaande. Iedere dag staan de kranten vol van door deze ambtenaren ge pleegde onrechtvaardigheden en on billijkheden, worden zij uitgemaakt voor Gestapo-agenten en in tekenin gen afgschilderd als afgrijselijke mannetjes met zwarte bolhoedjes op, dde allerlei unfaire methodes toepas sen om de winkeliers er in te laten lopen. Opmerkelijk is dat vrijwel de ge hele pers, met uitzondering van het socialistische blad „Le Peuple" en de communistische „Drapeau Rouge", aan deze actie voor de middenstand tegen de scherpe regeringsmaatrege len deelneemt en men geen goed woord over heeft voor de heer Moens de Fernig, de minister van ravitaille- rmg, die de ondankbare taak heeft in de chaos, die op het gebied van prij zen in België bestsaat, enige orde te scheppen. Sommige kranten gaan zelfs zo ver de ministser te verwij ten, na. het aanvaarden van zijn ambt geen zuivering te hebben gehouden in zijn ministerie dat tot op dat ogenblik een communistische minis ter had met het gevolg, dat het gehele controle-apparaat hoofdzake lijk uit communisten zou bestaan. De middenstand heeft intussen het harnas aangegord en minister Moens de Fernig laten weten, dat indien hij van plan is de controle-maatregelen cp dezelfde rigoreuse wijze voort te zetten,'dit onvermijdelijk zal leiden VERDIJNINGEN AAN DE LOPENDE BAND De bekende links-georienteerde Duitse schrijver Theodor Plivier, wiens boek „Stalingrad" veel suc ces beleefde, wordt nu vermist in zijn woonplaats Weimar in de Sowjet-Russische zóne van Duits land. Volgens de „Berlin Telegraf" zou Plivier, die in 1933 naar Frank rijk uitweek, een jaar later naar de Sowjet-Unie ging en vandaar na de oorlog in Duitsland terugkeerde, thans de Sowjet-Russische zóne ont vlucht zijn. tot een algemene staking onder de winkeliers. De strenge regeringsmaatregelen zijn evenwel niet zonder resultaat gebleven, want het .nationaal strijd- comité tegen de duurte van het le ven" heeft gisteren bekend gemaakt, dat de prijzen der voedingsmiddelen, die niet getroffen worden door het afschaffen der regeringssubsidies, in de afgelopen maand niet gestegen zijn. Als concessie aan de winkelier heeft de regering inmiddels besloten, in de commissie, die oordeelt over het al dan niet sluiten van zaken, die in overtreding waren, ook leden van de middenstand op te nemen. Naar HUIBERS Haarlemmerstraat 123, Leiden Geboorteaankondigingen HET VATICAAN EN DE PALESTIJNSE KWESTIE. De geruchten, dat de H. Stoel zijn steun zou verlenen aan de Arabische zaak in de Palestijnse kwestie wor den in Vaticaanse kringen ontkend. De „Osservatore Romano" tekent hierbij aan, dat de beide partijen zich verzetten tegen de verdeling van Falestina overeenkomstig de aanbe veling der U.N.O., zulks in tegen stelling tot het geval, waarbij het oordeel van Salomon werd gevraagd, en slechts een partij bezwaar had. Er zal meer dan een Salomon voor no dig zijn, voegt het blad er aan toe, om sommige der vraagstukken op te lossen, waarmede de U.N.O. te kampen heeft. KARDINAAL DE JONG NAAR MECHELEN. Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, zal op uitnodiging van kardinaal Van Roey, aartsbisschop van Mechelen, diens 50-jarig pries terjubileum op 18 September te Mechelen gaan bijwonen. Een (coAAeJttjz... Het zal beter worden, om or het beter wordt in ons.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1