S>e ftztebei Sowto/nf De gewapende benden moeten worden uitgeschakeld A'dam en R'dam helpen Indonesië Ware veldslag met vluchtelingen Opvoering olie- en vetproducten WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. -I. VAN HAMEIi.SVELD. Hoofdredacteur: TH. WELMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11185 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal. Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. V Het recht op bij zonder onderwijs AL is het waar, dat <ie strijd te gen het bijzonder onderwijs van de zijde, waarop deze vroeger werd gevoerd, niet zo algemeen en zo krachtig meer wordt gestreden, en dat andere inzichten aan die kant tot een andere practijk hebben geleid waakzaamheid blijft geboden. Door woorden en daden worden wij hier aan herhaaldelijk herinnerd! Waakzaamheid vooral ten opzichte van degenen, die de Staat een totali taire macht toekennen, die een dicta toriale staatsvorm wensen. Tijdens de bezetting hebben wij het •bijzonder onderwijs tegenover macht hebbers van zulk een mentaliteit moeten verdedigen. Wij zullen dat moeten blijven doen, ook ten opzichte van personen, die, hoewel zij feite lijk eenzelfde mentaliteit hebben als de eerstbedoelde, zich onder een an dere naam, zelfs als democraten, aan ons voorstellen.... Wij willen nu een korte uiteenzet ting geven over de principiële vraag, wie toekomt de allerbelangrijkste taak van de opvoeding dus ook van het onderwijs. ,,De opvoeding is noodzakelijker wijze het werk van de maat schappij en niet van een alleenstaand mens. Welnu er zijn drie noodzakelij ke maatschappijen, onderscheiden en toch door God harmonisch verbon den, in wier schoot de mens gebo ren wordt. Twee dezer maatschap pijen zijn van naturulijke orde, n.l. het gezin en de burgerlijke maat schappij: de derde, namelijk de Kerk, is van bovenatuurlijke orde". Al dus Paus Pius XI in zijn encycliek over de christelijke opvoeding der jeugd, uitgevaardigd in 1929. Op de eerste plaats komt dus het gezin. „Het gezin heeft, onm\idel- U]k van de Schepper de zending en dus ook het recht gekregen, om de kinderen op te voeden. Dat recht is onvervreemdbaar, omdat het onaf scheidelijk verbonden is met een strikte plicht. Het gaat vóór ieder ander recht van de burgerlijke maat schappij of van de Staat en mag dus door geen enkele aardse macht wor den aangetast", zo verklaart Pius XI. Het recht van het gezin is onaan tastbaar, maar dat wil volstrekt niet zeggen, dat het absoluut is en naar willekeur mag worden uitgeoefend. De Staat, zo gaat dezelfde encycliek verder, kan eischen, en dus er voor zorgen, dat alle burgers de nodige kennis hebben van de burgerlijke en nationale verplichtingen en een ze kere graad van verstandelijke, zede lijke en lichamelijke vorming, zoals die nodig is voor het algemeen wel zijn. Hierbij zal de Staat echter steeds de ingeboren rechten van het gezin eerbiedigen, dus, om een dier primai re .rechten te noemen, eerbiedigen de godsdienstige overtuiging van de ouders. De Kerk zelf geeft van die zorg over de onschendbaarheid van het natuurlijk opvoedingsrecht van het gezin een allerduidelijkst voor beeld, doordat zij er niet in toestemt behalve alleen onder bepaalde voorwaarden en waarborgen kin deren van ongelovigen te dopen of op enigerlei wijze over hun opvoe ding te beschikken tegen de wil der ouders. De Staat, die dus ongetwijfeld een zeer voorname taak bij de opvoeding heeft, moet eerbiedigen de rechten van het gezin, maar ook die vari de Kerk. Hij mag niet in de plaats tre den noch van het gezin, noch van de Kerk. Dat de Kerk bij de opvoeding een zeer belangrijke invloed moet kun nen uitoefenen, behoeft geen betoog voor wie begrijpen kan, dat de vrucht der christelijke opvoeding is „de bovennatuurlijke mens, die vol hardend en steeds gelijk blijvend denkt, oordeelt en handelt volgens Ket gezond verstand, verlicht door het bovennatuurlijk licht der voor beelden en der leer van Christus" (Paus Pius XI). De opvoeding is een dier zaken, die aan de Kerk en de Staat behoren in verschillende op zicht. De zuiver burgerlijke zijde van de opvoeding staat onder de macht van de Staat, wat. betrekking heeft op het zieleheil of de dienst van God valt, onder de macht van de Kerk. Als wij krachtens ons beginsel bij de opvoeding opeisen en grote vrij heid voor de Kerk', dan wil dat geens zins zeggen, dat wij de christelijke, de katholieke jeugd als het ware her metisch willen afsluiten van de an dere. „Uit de noodzakelijke waak zaamheid", aldus letterlijk Pius XI, „volgt echter niet, dat de jeugd moet worden afgezonderd van de gemeen schap, waarin zij toch leven en haar- ziel redden moet", maar zo vervolgt de Paus, „dat zij op christelijke wij ze gewapend en gesterkt moet wor den tegen de verleidingen en dwa lingen der wereld". Wij zullen nooit prijsgeven de stel ling, dat het is ,,een onvervreemd baar recht van de Kerk, en tegelijk een plicht, waarvan niemand haar kan ontslaan, toezicht uit te oefenen over de gehele opvoeding van haar kinderen, de gelovigen, in ieder in stituut, openbaar of bijzonder, en het toezicht betreft niet alleen het daar gegeven godsdienstonderwijs, maar ook alle andere vakken en alle be palingen in zoverre deze betrekking hebben op godsdienst en moraal". (Paus Pius XI). Heel in het kort hebben wij in bo venstaande willen aangeven onze christelijke beginselen inzake de uitoefening van de taak der opvoe ding. VEILIGHEIDSRAAD VEROORZAAKTE VERTRAGING rjE ACTIVITEIT VAN DE VEILIGHEIDSRAAD in de Indonesische U kwestie is nuttig en hulpvaardig geweest, maar zij zal alleen dan effect sorteren, indien beide partijen zich houden aan het bevel: Staakt het vuren. Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing, dat de Republiek zich aan deze opdracht heeft gestoord. Wil men tot een snelle oplossing van het conflict komen, dan is het noodzakelijk, dat de gewapende benden, die- thans nog aan Republikeinse zijde opereren, worden uitgeschakeld. In dien de Verenigde Naties dit niet kunnen doen, dan is Nederland verant woordelijk en Nederland zal dat dan in dat geval ook doen. V.S.thans beter ingelicht^SS? kwestie. Dit zei dr. Van Mook gisteren op een druk bezochte persconferentie, welke hij te Washington heeft gehou den. Hij wees er voorts op, dat de Nederlandse troepen druk bezig wa ren, om met een politiële actie deze benden op te ruimen, maar dat het optreden van de Veiligheidsraad hier in vertraging heeft veroorzaakt. Aan de andere kant is het echter ook aan dit optreden te danken, dat dé wereld thans beter op de hoogte raakt van de ware toedracht. Nederlands enige doel is voor Indonesië de mogelijkheid te scheppen, om als souvereine staat te beslaan. Dr. van Mook zei voorts o.m., dat vele vroegere Indonesische leiders hun invloed in de tegenwoordige Re publikeinse regering hebben verlo ren en dat een aantal personen, die echter de schermen blijven thans in vloed uitoefenen op belangrijke be slissingen. De gebruikelijke invloeden van bui ten af komen thans in de Republi keinse regering aan de dag, voegde hij hieraan toe. In antwoord op hem gestelde vra gen zei dr. van Mook: „Er bestaat een communistische partij, die0 zeer zeker in verbinding staat met de buiten wereld. Men moet haar invloed niet onderschatten". Dr. van Mook zei verder, dat hij geen tekenen zag, die er op wezen, dat de Republikeinse regering in slaat is, de situatie in handen te houden de bandeloze elementen te onder werpen". Hij zei tenslotte dat er thans ongeveer 92.000 Nederlandse solda ten betrokken zijn bij de politiële actie. BINNEN ENKELE WEKEN RIJKSCONFERENTIE. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Nederlandse rege ring de Rijksconferentie met de ver tegenwoordigers van West-Indië nog deze maand of in het begin van de volgende maand bijeen te roepen. Na dere mededelingen hierover kunnen zeer binnenkort worden verwacht. OUD.MINISTER CH. J. I. M. WELTER VOOR DE RADIO. Hedenavond' te 21-30 uur zaj over de zender Hilversum I de oudj-minis- ter van koloniën Ch. J. I. M. Weiter, vice-voorzitter van het nationaal- Amnestie in Griekenland aangekondigd Themistocles Sophoulis, de nieuwe Griekse premier, heeft onvoorwaarde lijke amnestie afgekondigd voor alle partisanen, die de wapens neerleggen. Men zal een internationale commissie uitnodigen, om toezicht te houden op het verlenen van deze amnestie. Algemene kwijtschelding van straf zal men verlenen aan allen die in de gevangenissen verblijven, wanneer de opstand geheel bedwongen is. Ook de Griekse communisten die verban nen zijn naar de eilanden in de Aegaeïsche Zee, zullen dan mogen terugkeren. Indien echter het aanbod der rege ring niet zou worden aanvaard, zou de regering de gehele natie in het geweer roepen om ple ópstand mee dogenloos te onderdrukken. Voorts beloofde Sophoulis de le vensstandaard van de arbeidersklasse op te voeren en maatregelen te ne men om de vrijheden van de vakver enigingen te waarborgén. Zodra er „geen samenzweringen meer worden beraamd" zou Griekenland bereid zijn met zijn Noordelijke buurstaten vre delievend samen te werken. Dr. Soekawati en de Sultan van Pon- tianak brachten een bezoek aan Am sterdam, waar zij o-m. de diamantslij perij Asscher bezochten. De gasten in aandachtige beschouwing van een collectie diamanten. GAAT CHINA Z'N ONDERDANEN IN INDIë ZELF BESCHERMEN? Volgens het Franse persbureau Agence France Presse heeft de eerste minister van China, Tsjang Tsjoen, in een-rede voor het centrale uitvoe rende comité van de Kwo Min Tang verklaard, dat de Chinese regering momenteel overweegt om oorlogssche pen en vliegtuigen naar Indonesië te zenden ter bescherming van de Chi nese onderdanen aldaar. Luitenant-Gouverneur dr. H. J. van Mook reist, confereert, reist, etc. Hier ziet men hem bij aankomst in New York, alwaar hij diverse besprekin gen moest houden. EcN MILLIOEN LANDARBEIDERS STAKEN IN NOORD-ITALIë. Meer dan één milioen landarbei ders in Noord-Italië zijn in staking gegaan, als gevolg van het mislukken der onderhandelingen ovqr verho ging der lonen wegens de stijgende kosten van levensonderhoud. De rijst op de velden van Noord- Italië moet thans geoogst worden. Men verwacht ernstige gevolgen, wanneer de landarbeiders blijven sta ken. BELGISCHE METAALBEWERKERS STAKEN. Maandag zijn 10.000 arbeiders, werkzaam in de Luikse metaalindus trie, in staking gegaan. De arbeiders eisen de üitkering van 'n 13de maand loon, als aandeel in de hoge winsten, welke de metaalindustrie in het af gelopen jaar heeft gemaakt. De werk gevers zijn bereid deze uitkering te doen, doch de Belgisdhe regering is hiertegen. De Belgische regering'is van me ning, dat een dergelijke premie een verkapte loonsverhoging is. De toe kenning hiervan zal tot soortgelijke eisen in andere industrieën leiden en de door de regering ingevoerde prij zen- en loonpolitiek illusoir maken. In de haven van Pittsburgh (Pen- sylvanië) heeft aan boord van een excursievaartuig een ontploffing plaats gevonden. De boot werd door de vlammen vernield en 27 personen werden gedood. Het ongeluk gebeurde juist voordat enkele honderden pas sagiers aan boord zouden gaan om een tochtje op de Ohio te maken. A AN DE PRESIDENT van de staat Oost-Indonesië, Tjokorde Soekawati, alsmede aan Sultan Hamid II van Pontionak, die Dinsdag met hun ge volg een bezoek aan de hoofdstad nebben gebracht, is, tijdens een offi ciële ontvangst ten stadhuize, door de waarnemend burgemeester, mr. A. de Roos, medegedeeld, dat Amsterdam en Rotterdam de steden Makas sar, Ambon en Koepang hebben geadopteerd- De leniging van de nood daar, alsmede de opbouw zal zo spoedig mogelijk ook van Nederland uit ter hand worden genomen. De vorstelijke gasten waren verge zeld van de minister-president van Oost-Indonesië, de heer Nadjamoed- din, van .de Anak Agoeng van Gian- jar, de minister van Buitenlandse Zaken in O.-I., alsmede van de mi nister van financiën, mr- Hamelink. Namens het gemeentebestuur van Amsterdam werd het gezelschap, dat op zijn weg van Den Haag naar de hoofdstad omringd was van een es corte van militaire politie, aan de grens van de gemeente door mr. J. C. van den Berg ontvangen, waarna terstond doorgereden werd naar de diamantslijperij van Asscher. Hier bezichtigden de vorsten de bekende verzameling imitaties van 's werelds beroemde stenen, waaronder de Koh- i-noor, het Britse kroonjuweel, door de firma Asscher gekloofd en gesle pen. Na dit bezoek is een rondvaart door de grachten gemaakt. Het gemeentebestuur ontving ver volgens zijn gasten aan een noen maal in het Amstelhotel. MUNITIE-OPSLAGPLAATS BIJ JERUZALEM GEVONDEN. Een geheime bergplaats van spring stoffen, munitie en Engelse legeruni formen is tijdens een razzia van de politie in een achterbuurt bij de za kenwijk van Jeruzalem gevonden. In het arsenaal vond men o.a. 11 grote bommen voor het plegen van aanslagen op mertsen en een hoeveel heid pamfletten van de Stern-organi satie. De Haganah zou de politie op de hoogte hebben gesteld van het be staan van het arsenaal. In een* in de buurt gelegen werk plaats trof men gedeeltelijk voltooi de kisten aan van een' type, dat de terroristen plegen te gebruiken voor het plaatsen van landmijnen. Tijdens de actie zijn bijna 200 per sonen voor het merendeel ortho doxe Joden door de recherche on dervraagd. MAASBRUG BIJ LUIK INGESTORT Toen werklieden bezig waren met herstelwerkzaamheden aan de mid- -denboog van die Maasbrug te Her- malle-sous-Hey inaJbij Luik, stortte deze plotseling n, waardoor een 20- tal arbeiders in de stroom geraakte. Vijf hunner kwarten hierbij om het leven, terwijl tien anderen gewond werden Het gewicht van de beton- massa's, die zijn neergestort, wordt op 225 ton geschat.. Het parket van Luik stelt een onderzoek in naar dit ongewoon ongeval. DE JODEN IN DE HAMBURGSE HAVEN HET ONTRUIMEN van de drie sch epen met Joodse vluchtelingen in de Hamburgse haven heeft haar climax gevonden in de dramatische scè nes die zich hebben afgespeeld op het laatste schipf, dat ontruimd werd, de „Runnymede Park". In eeni' formele veldslag, die twee uren lang woedde in de ruimen van het schip, brachten de Joden hun En gelse bewakers rake klappen toe, maar teil slotte waren zij met tegen de gummistokken opgewassen en dolven het onderspit. r> J ontploft was, een gat van ten minste Fanatiek verzet van de vrouwen Over deze gevechten schrijft de correspondent van het A.N.P. het volgende: Om half elf werd een ultimatum voorgelezen, waarin stond, dat de passagiers binnen het uur van boord moesten gaan. De Joden overstem den de luidsprekers door het zingen van Joodse liederen. Het ultimatum werd met een half uur verlengd en inmiddels begon nen soldaten en militaire politie voor bereidingen te treffen voor geweld dadige ontruiming. Om twaalf uur daalden gehelmde politiemannen in de ruimen af, nadat de Joden eerst de ladders hadden weggetrokken. De politie had snel het midden van de ruimen schoon gemaakt en eiste daarop van de Jo den, dat zij de ladders zouden be klimmen. Als antwoord werden zij bekogeld met blikken, glazen, fles sen en een stortvloed van scheld woorden. Op verscheidene plaatsen ontston den gevechten, waarbij vrouwen en kinderen zeer fanatiek op de politie insloegen. Na enige tijd slaagde deze er in, de orde te herstellen en de passagiers in groepen te verdelen. Met uitzondering van enkele ouderen en .zieken bleven allen op de grond liggen en moesten met geweld wor den verwijderd. Het verzet was zo krachtig, dat voor iedere emigrant vier of vijf politie mannen nodig waren. Ofschoon de vrouwen heftig deelnamen aan de gevechten, bevalen ae officieren te gen haar geen stokken te gebruiken. Verscheidene emigranten werden be wusteloos geslagen. De Joden ge bruikten met prikkeldraad omwik kelde stokken als wapen en smeten vleesmessen naar de soldaten. Een jongen van tien jaar beet een sol- daar een vinger af. In een der rui men bleek het voor de politie onmo gelijk de toestand meester te wor den en hier moesten ten slotte de passagiers met een sterke waterstraal worden verwijderd. Het verzet was georganiseerd door de zionistische leider Rosmann. Hfj was de derde man, die door de soldaten na een hevig gevecht werd overmeesterd en weggedragen. Er Ayas ook een groep geüniformeerde padvinders aan boord, die fel verzet bood. Bijna iedere man en iedere vrouw en zelfs de kinderen moesten worden weggedragen of gesleept. Zij spuwden en krabden de soldaten in het gezicht. Pas om half drie waren de laatste Joden van boord gesleept. Toen kon den soldaten en politie het scship ver laten. Op het tweede schip, dat in de vroege ochtend is ontruimd, heeft men een bom gevonden, die, wanneer hij De president van Lever Bros and, Unilever Ltd., Heywortih, heeft te Londen een programma ontvouwd voor opheffing van het wereldlfcekort aan vetten en oliën. Heyworth, die het tekort raamde op vier millioen ton per jaar, drong aan op een beter controlesysteem, meer binnenlandse productie in de West-Europese landen, herstel van de overzeese productie, cultivering onbebouwde gronden zoals dat thans in Oost-Afrika gebeurt, toenemend gebruik van minerale olieproducten en opheffing van de beperking van de walvisvangst. Indien de regeringen de controle maatregelen verbeteren, zullen gro tere hoeveelheden beschikbaar ko men en de prijzen zullen sneller op een normaal peil komen. Het is even wel van belang voor de handelsba lansen der West-Europese landen, dat zij niet met elkander als kopers concurreren. De regeringen van Europa moeten hun tekorten niet vergroten door met elkander te concurreren, doch zij moet'en hun aankopen coördine ren. De consumenten in West-Europa zijn zich er niet altijd van bewust, hoeveel er voor hun voedingsmidde len wordt betaald, een en ander als gevolg vari de subsidies. Onder de huidige omstandigheden is een op heffing van subsidies op voedings middelen noodzakelijk. In Engeland zal deze opheffing thans van kracht worden. Voor de oorlog kwam jaarlijks een hoeveelheid van ongeveer 20 millioen ton oliën en vetten, met inbegrip van boter, beschikbaar, terwijl Nederland voor 58 pet en1 Engeland voor slechts 10 pet. in eigen behoeften kon voor zien. Afgezien van de invloed van de oorlog op de productie, is er thans in de producerende landen een nei ging om een groter gedeelte van hun productie voor eigevt consumptie aan te wenden. Een andere factor is het toegenomen melkverbruik voorname lijk in England en de V.S., dat zijn invloed doet gelden op de beschik bare hoeveelheden vetten. Het tekort aan veevoer en de waar schijnlijkheid, dat het aanbod van veevoer slechts zeer langzaam zal toenemen, 'betekent, dait 'het lang zal duren voor de Europese 'boter- en reuzelpositie weer het voor-oorlogse peil is gekomen. JHR. VAN STARKENBORGH IN ON SLAND. De Nederlandse ambassadeur te Parijs, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, bevond zich gisteren op doorreis naar Ame rika in ons land. Zijn bezoek aan Amerika heeft geen diplomatieke of politieke achtergrond, zo zei jhr. Van Starkenborgh, al voeg de hij daaraan toe, dat hij hoopte, „in de Ver. Staten wel zijn vriend, mr. Van Kleffens, te ontmoeten". De re den van deze reis is n.l. van particu liere^ aard: zijn dochter treedt op 15 September a.s. in Baltimore in het huwelijk en jhr. Van Starkenborgh wenst daarbij aanwezig te ziji^.Op 2 October heeft hij het planUgbp de „Mauretania" naar Europa terug te keren. „Mijn gedachten zijn heel dikwijls bij Indië", zeide jhr. Van Starken borgh nog, doch hij weigerde zijn vi sie op de toestand in Indonesië ken baar te maken. Hij ontkende nadruk kelijk, ooit een uitnodiging tot deel neming aan de besprekingen van de regering met dr. Van Mook te hebben ontvangen. Sedert zijn benoeming te Parijs heeft hij geen invloed meer ge oefend op de gang van zaken in Indo nesië, al is hij uiteraard daarover vol ledig op de hoogte gehouden. twee meter in de scheepswand zou hebben geslagen. WEST-BORNEO BIEDT RUIMTE VOOR EUROPESE JODEN. Sultan Hamid II van Pontianak heeft gisteren, tijdens een te Amster dam gehouden lunch bekend gemaakt, dat hij zijn land de nieuwe staat West-Borneo aanbiédt aan alle Jo den in Europa, die zich niet langer in dit werelddeel kunnen ophouden. Hij zei dit aanbod schriftelijk te zullen bevestigen. De Amsterdamse opper rabbijn, die mede aan zat, zei zeer veel belangstelling voor dit aanbod to gevoelen. Qp zijn vraag, hoe groot de vestigingsmogelijkheid voor Joden in West-Borneo wel is, antwoordde de sultan, dat zijn land zich nog groten deels in ongecultiveerde staat bevindt en dat het daardoor werkgelegenheid voor vele duizenden biedt. De opper rabbijn zegde toe dit aanbod terstond met ander.en te zullen bespreken en zo spoedig mogelijk op deze kwestie terug te zullen komen. Hindoes te Pesjawar uitgemoord Volgens onbevestigde en met grote reserve te behandelen berichten uit New Delhi zou de gehele Hindoe-be volking van de stad Pesjawar, bij de Noordwest-grens van Voor-Indië, ten getale van meer dan tienduizend zie len, door Mohammedanen zijn uitge. moord. PRINS BERNHARD OP DE JAARBEURS. Prins Bernhard heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan de zo juist geopende Jaarbeurs. Z.K.H. werd door de gebouwen en de Beatrix- en Irene-hal rondgeleid door de voor zitter van de raad van beheer van de Jaarbeurs, mr. J. Milius en door de directeur, dr. F. H. Fentener van Vlissingen. Na een rondgang over het terrein aan de Croeselaan vertoefde de Prins, die geheel alleen was gekomen, lan gen tijd in het administratiegebouw. Om kwart over vijf aanvaardde Z.K. H., uitgeleide gedaan door de Jaar beurs-autoriteiten, de terugtocht naar paleis Soestdijk. Ofschoon de openingsdag van de Jaarbeurs een exportdag was en er een rustige sfeer heerste, was er toch een behoorlijk druk bezoek. Men no teerde inkopers uit Denemarken, En geland, Frankrijk, Zwitserland, Ame rika, Brits-Indië, China, Zuid-Afrika en Palestina. De belangstelling ging speciaal uit naar de zware industrie, de agrarisfche afdeling, naar zuivel producten, plastic, textiel en schoe- KERKNIEUWS BENOEMINGEN PATERS REDEMPTORISTEN. Benoemd tot Provinciaal der pa ters Redemptoristen in Nederland de hoogeerw. pater Ch. Donker en tot tijdelijk pl.v. Superior de hoogeerw. pater H. Boddeke; tot rector van het klooster te Amsterdam de zeereerw. pater H. Boddeke; te Wittem de zeereerw. pater W. Veeger; te 's Bosch de zeereerw. pater L. Saut; te Roermond de zeereerw. pater G. Sengers. te Rotterdam de zeereerw. pater J. van Gassel; te Roosendaal de zeereerw. pater A. van Moorsel; te Zenderen de zeereerw. pater J. v. Rijnsoever; te Nijmegen de zeereerw. pater H. Heijdeman; te Glanerbrug de zeereerw. pater F. van Nimwegen. Tot Prefect van de studenten te Wittem is benoemd de zeereerw. pa ter dr. H. v. d. Meulen; tot Novice meester te 's-Bosch de zeereew. pa ter A. Strijbos en tot directeur van het uvenaaJt te Glanerbrug de zeer eerw. pater drs. A. Baetsen. EM. PASTOOR B. TERRA t lp het St. Jeroensgesticht te Noord wijk is in de leeftijd van 62 jaar plotseling overleden de zeer eerw. heer Bern. N. Terra, emeritus pastoor te Vogelenzang. De Lauden zullen worden gehouden Donder dagavond, 7 uur te Vogelenzang. De Metten Vrijdagmorgen te 9 uur, waarna de plechtige H. Mis van Re quiem en de begrafenis. Een kavultje... Bemint niet al dat zeggen zal: 'k beminne: het enden diks is verre van 't beginnen. Guido Gezelle.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1