3)e ftjicbe Soivtout Dr. v. Mook naar Amerika Schitterende sluiting van het Maria-congres MAANDAG 8 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. .1. VAN HAMERS VELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. lil# Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Spreiding van bezit ZOALS bekend, is door de mi nister van Sociale Zaken be noemd een commissie, welke een on derzoek zal instellen naar de vraag cf, en zo ja, in hoever het wenselijk is door wettelijke maatregelen de sprei ding van het bezit over de grote massa van het volk en een redelijke verdeling van het inkomen over de verschillende groepen der bevolking te bevorderen. Het „Utrechts Katholiek Dagblad" acht het nuttig, nog eens na te gaan, langs welke weg deze kwestie in de practische politiek aan de orde is ge komen. Wij delen deze mening van onze collega. „In het in Juli 1946 gehouden eer ste debat over de algemene rege- ringspolitiek van het kabinet-Beel is het onderwerp door de voorzitter der katholieke Tweede Kamer-fractie als het kernpunt van zijn betoog ter sprake gebracht. Bij de behandeling van de rijksbegroting 1947 in het na jaar van 1946, kwam vopr de twee de maal in de Kamer aan de orde de vraag, hoe aan de bezitloosheid der massa een einde te maken en te ko men tot een wijde verbreiding van de private eigendom. Deze verbreiding behoorde volgens de katholieke fractie „een voorwerp te zijn van de aan houdende zorg der regering" en met klem werd door deze fractie aange drongen op het in het leven roepen van een staatscommissie „ter bera ming van middelen, om te komen tot verbeiding van de private eigendom, waarbij in het bijzonder te overwe gen zou zijn de mogelijkheid van in voering bij de wet van een stelsel van deelneming in de winst door werknemers". In zijn antwoord verklaarde minis ter Beel, dat ook de regering „een zekere mate van eigen bezit, als nodig voor en bevorderlijk aan de ont plooiing van de menselijke persoon lijkheid" wenste te bevorderen en hij zegde een staatscommissie to'e. De opdracht, welke de regering aan deze commissie nu blijkt te wil len geven, is wijder van omvang dan in de suggestie uit de Kamer werd omschreven. Naast „een stelsel van deelneming in de winst door werkne mers", zal zij ook andere middelen tot „spreiding" van bezit en inkomen kunnen onderzoeken en eventueel in baar-rapport dat ongetwijfeld met belangstelling en ongeduld zal worden tegemoet gezien, aanbeve len". Tot zover citeren wij het Utrechtse blad. Er is reeds in de pers opgemerkt, dat spreiding van bezit ook zou kun nen geschieden door hun, die in een commerciële onderneming werken, aandelen in die onderneming te ver strekken. Dit is ook inderdaad één middel, om tot spreiding van bezit te gera ken, al zal het zeker niet in alle com merciële ondernemingen op dezelfde wijze kunnen worden toegepast. Het wordt als vanzelf sprekend ge acht, dat een werknemer, die bijna een mensenleeftijd zijn arbeidskracht, zijn gaven en toewijding heeft gege ven aan een onderneming, in die on derneming niets te zeggen heeft, van die onderneming niets bezit- Dat wordt als vanzelf sprekend ge acht, maar het is helemaal niet van zelfsprekend! Het is alléén vanzelf sprekend voor degene, die. conservatief met zijn gedachten vastzit aan de be staande toestand, en dan redeneert of niet redeneert het is -altijd zo geweest, dus kan het niet anders. Het kan wél anders. Het kan wél anders: er kan komen meer spreiding van bezit, zonder on recht te doen aan de huidige feite lijke bezitters, met volstrekte hand having van feitelijk verworven werkelijke rechten, als 't geschiedt naar de norm van christelijke begin selen. En daarvoor moeten wij zor gen nü in deze tijd! Wie zijn tijd verstaat, en niet con servatief is in de slechte zin, zal ook begrijpen, dat het niet alleen anders kan maar ook anders moet. De Nederlandse legerleiding maak te gisteren bekend, dat twee steden op Oost-Java Mongkodjadjar en Asenbagoes Zaterdag zijn bezet ter bevordering van de permanente veiligheid. De toenemende guerrilla-tegen stand op Oost-Java heeft Zaterdag strenge vergeldingsmaatregelen door de Nederlanders ten gevolge gehad in het gebied om Soerabaja heeft de Nederlandse politie ettelijke Republi keinen gearresteerd. Tegen Republi keinse strijdkrachten, die bruggen en spoorwegen hebben vernield, zijn drastische maatregelen genomen. De Republikeinen hebben daarbij zware verliezen geleden. Volgens het Republikeinse commu niqué hebben er op Oost-Java twin tig nieuwe botsingen plaats gehad, waaronder een Nederlandse aanval met artillerie en vliegtuigen op Dem- pet (ongeveer 30 kilometer ten N.- Oosten van Semarang). ER IS GEEN TIJD TE VERLIEZEN zo zei dr. van Mook, even voordat hij Zaterdagavond in het vliegtuig stapte, dat hem van Schiphol naar de Verenigde Staten zou brengen. Deze uitlating betrof het bericht, dat de Veiligheidsraad met de consulaire commissie, die over de Indone sische kwestie moet rapporteren, op spoed heeft aangedrongen en zelfs min of meer te verstaan zou hebben gegeven, dat een eerste rapport vóór 30 September wordt ingewacht. Vertegenwoordigers van Malino- staten in ons land Over de besprekingen in Den Haag zei hij. dat er een zeer grote mate van overeenstemming tussen de regering en hem over de verder te volgen ge dragslijn is bereikt. Te Washington hoopt hij in de eer ste plaats een ontmoeting met Mars hall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken te hebben. Ook hoopt hij daar een bespreking te heb ben met Evatt, de Australische minis ter van buitenlandse zaken. Voorts staan conferenties met tal van Ame rikaanse autoriteiten op het program- en vooral ook besprekingen met van Kleffens .en Amerikaanse journalisten, opdat het Amerikaanse publiek juister omtrent de ware toe dracht worde ingelicht. De chef van de Regeringsvoorlich tingsdienst te Batavia, de heer Ozinga vergezelt dr. van Mook op deze reis. Vermoedelijk keren de heren reeds Zaterdag terug, om na een vier daags verblijf in Nederland weer naar Batavia te vliegen. Inmiddels zijn de vertegenwoordi- w ïrs van de Malinostaten uit de Ver enigde Staten per vliegtuig in ons land gearriveerd. De president van Oost Indonesië, Soekawati, heeft bij zijn aankomst op Schiphol uiteenge zet, hoe onbillijk het is geweest, dat hij, noch de voorzitter van de West Borneoraad zijn gehoord, terwijl de vertegenwoordiger van de Republiek wel werd toegelaten. Er is hier op te leurstellende wijze met twee maten gemeten, zo zei hij o.m. Toch is ons bezoek aan de Ver enigde Staten van groot nut ge weest, want wij hebben in ruime mate contact gehad met allerlei kringen uit de Amerikaanse maat schappij, zowel met regeringsauto riteiten, als mensen uit de zaken wereld en journalisten en ons be zoek heeft althans dit effect gehad, dat men zich in Amerika blijkbaar voor de eerste maal er rekenschap van heeft gegeven, dat er naast de Republiek in Indonesië nog andere staatkundige organisaties zijn, die evenzeer zijn te beschouwen als een belichaming van het Indonesische nationalisme, maar die de weg van samenwerking met de Nederlanders hebben gekozen en die de strijd en de terreur afwijzen. Soekawati zal zeer spoedig naar In donesië terugkeren. De beide minis ters, die hem vergezellen, zullen nog een paar weken in ons land blijven. Dezer dagen zal men met de regering in Den Haag uitgebreide besprekingen voeren. Ook Hamid II, sultan van Pontia- nak, zei van oordeel te zijn, dat de reis naar Amerika de goede zaak geen schade heeft gedaan, al heeft zij dan niet dat effect opgeleverd, dat men zich er aanvankelijk van had voorgesteld. Persoonlijk ben ik heel tevreden over die reis, zei hij. Mr. dr. Witteman Minister van Binnenl. Zaken Binnenkort is, aldus de „Volks krant", de benoeming te verwachten van mr. dr. P. J. Witteman uit Over- veen tot minister van Binnenlandse Zaken. Mr. dr. Witteman, die een ad vocatenpraktijk heeft in Amsterdam, is lid van het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij. Hij is lid van de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland en plaatsvervangend kanton rechter in Amsterdam. Zoals gemeld, zou minister-presi dent dr. Beel de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen overnemen. Tot besluit van het Maria-Congres te Maastricht werd, op het Vrijthof door Z.Em. Kardinaal de Jong een Pontificale Mis opgedragen. De aan komst van de Kardinaal op het Vrijthof. Maria-avond te Amsterdam Vrouwelijke katholieke jeugd uit het bisdom Haarlem was gister avond in het Concertgebouw te Am sterdam bijeen gekomen om ter ge legenheid van het nationale Mbria- congres te Maastricht hulde te bren gen aan Maria. Aan deze mooie avond verleende de Haarlemse Or kestvereniging o.l.v. de dirigent Al- bert de Klerk haar medewerking. Jo Vincent, die deze avond zou optre den, was door ziekte verhinderd, In haar plaats zong de nog jeugdige so liste Mea BakerNabermann. Na de pauze hield pater Peters een geest driftige rede over de taak van Ma ria als middelares in onze tijd- ROTTERDAM KRIJGT EEN GROTE LUCHTVAART TENTOONSTELLING. Op 15 October zal in Diergaarde Blij dorp te Rotterdam een groots op gezette luchtvaart-tentoonstelling worden geopend, welke zowel de burgerlijke als de militaire lucht vaart zal omvatten. De expositie zal ten minste twee weken duren. Men kan in Amerika thans in brede kring weten, dat twee derde deel van de bevolking van Indone sië welke 75 millioen zielen telt, bit ter tegen de Republiek is gekant. Deze Republiek staat sterk onder de invloed van Moskou en van de daar opgeleide revolutionnairen. Als de Nederlanders de strijd tegen de Republiek niet voortzetten, dan zullen wij het doen. .sident dr. Beel begroet pre- Soekawati bij 2ijn aankomst. Schrijven van Duits Episcopaat Tijdens de te Fulda gehouden con ferentie van Duitse bisschoppen heeft het Episcopaat een gezamelijk schrij ven gericht tegen het nieuwe regie ment op het eigendomsrecht, welk schrijven Zondag in alle kerken van Duitsland is voorgelezen. In dit schrij ven geven de bisschoppen uitdruk king aan hun grote bezorgdheid over de nood' waarin het huidige Duits land verkeert als gevolg van de laat ste wereldoorlog. Zij wijzen daarbij op de noodzakelijkheid van een recht vaardige verdeling der aardse goe deren. Het beginsel van het privaat bezit dient te worden gehandhaafd. De nieuwe sociale orde mag niet een omzetting worden van het privaat bezit in staatsbezit. Ook wijzen de bisschoppen op de nood van de Duitse vluchtelingen en zij uiten de wens dat in iedere pa rochie de meer gegoeden deze vluch telingen met geld en goederen hulp zullen komen. Tenslotte richten zij. zich tot de ge allieerden om de vrijlating der krijgs gevangen te verkrijgen, terwijl zij tevens de winst verkregen door zwar te handel en de onzedelijkheid brand merkten. De mijnwerkers te Gnimethorpe (Yorkshore) hebben een plan om het werk te hervatten verworpen. Hier door duurt de ernstigste Engelse mijnstaking sedert de oorlog voort. 54 mijnen hebben zich in de loop van de tijd bij deze staking aangesloten. Ontplooiïng van de schoonheid der ker kelijke liturgie in Pontificale H. Mis en een pontificaal sluitingslof. Een indruk wekkend mooie optocht (Van onze redacteur). Terwijl we deze vluchtige indruk ken schrijven op een balcon aan het Vrijthof, zingt de Kardinaal-aarts bisschop van Utrecht in de verte de praefatie: „et virginitatis gloria per manente, lumen aeternum mundo effudit, Jesum Christum, Dominum Nostrumdie, haar maagdelijk heid bewarend over de wereld uit goot het eeuwig licht, onze Heer Je zus Christus" in welke woorden de ganse hemelse heerlijkheid der Moedermaagd op het congres de ze dagen overwogen en ontvouwd wordt samengevat en aan de opeen gepakte- menigte met nieuwe kracht en luister wordt voorgehouden. Zou het Maria-congres slechts be staan hebben in deze pontificale Hoogmis op het Vrijthof, dan alleen al zou het geslaagd zijn geweest. Deze plechtigheid- is als de gouden kroon, welike Maria in Maastricht op het aanvallig hoofd wordt gezet, na dat theologie en volksdevotie een triduum lang haar met sieraden en eretitels hadden bekleed als in een wijdgeplooide mantel. Het ruime, met bomen in het vier kant omgeven Vrijthof, waarboven de vijf torens van de St. Servaas uitkij ken, is op gewone dagen een kiezel steentjes-vlakte, maar nu begrint met mensen-hoofden, duizenden en duizenden, die het ogenblik der con secratie verbeiden. Het altaar een witte tombe met gouden guirlandes is geplaatst op het podium van het openluchtspel. Naast het altaar staat, in een pyra- mide van gele en oranje bloemen, een verguld beeld van de Sterre der Zee. Aan weerszijden de purperen vlekken van vele prelaten (o.a. van Haarlems Bisschop), de statige fi guren van Malthezer ridders met het witte kruis op hun lange zwarte mantels, het felle rood van de gen- til'hommes van de Kardinaal. Vóór en achter het altaar een compagnie soldaten in het herfst-groen. De consecratie gaat geschieden. Commando's weerklinken, geweren worden gepresenteerd. Tromgeroffel. De Kardinaal zinkt in aanbidding neer, en heft. terwijl de trompetten schallen, het Lichaam des Heren om hoog in een ademloze stilte. Hoog in de gaas-blauwe lucht kle pelt het klokkespel van de St. Ser- Tijdens de zegening van de duizen den die deze Mis bijwoonden. vaas het kwartier-wijsje: „Maria te Moeder, de Moeder van God...." minnen welk zalig genot, zij is onze Wierookwolken waaien als sluiers oVer de kasteelbouw van het open luchtspel, de kaarsen-vlammetjes op het altaar dansen in de zachte na jaarsbries, die speelt met de altaar dwaal en met de witte paramenten. Opnieuw tromgeroffel, en verhe ven op de handen van de Kardinaal en op de schal der trompetten, gaat de gouden kelk omhoog. Korte commando's. Dof ploffen de geweren als zij op het verwulft van het podium worden afgezet. Geen regisseur, hoe knap ook, kan de regie der „Goddelijke Liturgie" in de verste verte evenaren. Het ruisen en roezen van de me nigte golft weer af en aan als in de branding van de zee. Een enkele mo tor ronkt in het zij-schip van deze hemelwijde, blauwe koepelkerk, waar de gelovigen in- en uitlopen, ko mend van of gaande naar het plein Voor de O. L. Vrouwe Basiliek. Daar pontificeert de bisschop van 's-Her- togenbosch, terwijl tegen de toren wand onder een rode troonhemel is gezeten Z. Em. Kardinaal Van Roey, aartsbisschop van Mechelen en offi cieel nog altijd „primaat der Neder landen". Volgens de eisen van de kerkelijke etiquette was het niet mo gelijk, dat de aartsbisschop van Me chelen tegelijkertijd in dezelfde stad pontificeerde met het hoofd der Ne derlandse kerkprovincie. Deze func tie werd daarom overgenomen door de suffragaan-bisschop van den Bosch. De Kardinaal nam deel aan de plechtigheid als anders in een „Mis met pontificale assistentie", bleef echter gekleed in de scharlaken cappa magna, waarvan het rood ver vloeide met het rood van de troon hemel. Ook hier prelaten en Malt'heser ridders, ook hier één vast-aaneenge- sloten menigte, welke in één mach tig koor de Gregoriaanse gezangen zong van de Mis „Salve sancta pa rens" Gegroet, heilige Moeder", de Votiefmis ter ere van O. L. Vrouw. Hier werd een Franse preek ge houden door de% bisschop van Na men; op het Vrijthof sprak pater Hupperts, Montfortaan. Bij de plechtigheid op het Vrijthof werd Z. Em. Kardinaal De Jong ge assisteerd door mgr. dr. Eras uit Rome als presbyter-assistents, troon- diakens waren de deken van Amster dam, mgr. Van den Burg en de se cretaris van de bisschop van Roer mond, diakens de deken van Meers- sen en pastoor Geertman uit En schede, terwijl de toegevoegde pre laten mgr. Bekkers en mgr. Verhoe ven ter weerszijde van de zetel van Z. Em. stonden. Aan het einde der plechtigheid heeft kardinaal De Jong, daartoe als legaat gemachtigd, de pauselijke ze gen met volle aflaat gegeven. Terwijl Z. Em. de menigte zegen de presenteerden de soldaten het ge weer en voor en na galmde het ba zuingeschal. In de rode vlam van de cappa magna daalde Z. Em. Van het po dium af, voorafgegaan door de „in vertraagde pas" marcherende solda ten en van de purperen prelaten- schaar. Met vele extra-treinen en honder den bussen was in de loop van de morgen de bevolking van Maastricht verveelvoudigd, zodat de straten boordevol waren. Tegen de tijd, dat de Mariale feesststoet door de straten gingen trekken, kookte de stad bijna over. Het was een grootscheepse 3- October-drukte, maar de stemming was kalm en ernstig, geheel in stijl met de optocht, welke zeer godvruch tig en vroom was. De stoet beeldde uit de rozenkrans met haar gebeden en geheimen, was prachtig van samenstelling en duur de ongeveer twee uur. Met respect voor de vele schone optochten, welke voorheen en ook wel weer in de toe komst door Leiden trokken, aan de Maastrichtse Mariastoeet kunnen ze niet tippen. De rozenkrans werd door de dui zenden deelnemers aan de stoet kraal voor kraal af- en door de toeschou wers meegebeden. Zij begon met het kruisteken, waarbij een namaak van het miraculeuse kruis van de voor stad Wijk werd vooruit gedragen. Uit de geloofsbelijdenis werd de Verrijzenis genomen. Op een praal wagen rees een edele Christus-fi guur (als we 't zo mogen zeggen „in levende lijve") uit het geopende graf op, aangestaard door de vrouwen, die het lijk kwamen balsemen. Het „ik geloof in de Katholieke Kerk" werd verzinnebeeld door mis schien wel duizend kleurige banieren en vlaggen, die pis een veroverend leger door de straten gingen. Daarna het „eeuwige leven'' door een wolk van bruidjes en een wagen als een berg van witte engelen, waarboven in de top het Jezus' Kindje zat te spelen met de wereldbol. Daarna een mooie kindergroep van het vijftig maal herhaalde „Wees Gegroet". Met dramatische kracht en gedurfd realisme werden de „geheimen" uit- I gevoerd. Bij de blijde geheimen werd een troep echte schapen met als Pa- lestijnen verklede herders uitgedre ven voor de wagen met de stal van Bethlehem. De Drie Koningen kwa men in Oosterse statie achteraan met een gevolg van groezige Bedoeïnen en „heuse" kamelen. Aangrijpend was het droef ge heim: de kruisdraging Van Christus, door de spelers van het passie-spel in Tegelen. Omgeven door gillende en „Kruisig Hem!" krijsende benden, voorafgegaan door de Romeinse hoofdman te paard, sleepte een in 't wit geklede Christus wankelend en hijgend het kruis door de straten van Maastricht, een figuur zo deernis wekkend en beklagenswaardig, dat da toeschouwers de tranen in de ogen schoten. Het glorie-vol geheim was de ten- hemel-opneming van Maria, een sta tige praalwagen met de H. Maagd en verbaasd-opkijkende apostelen. Na de rozenkrans werd de litanie gebeden; een lange rij wandelende Madonna's in witte gewaden met gulden schoudermanteltjes, die ieder Maagden", waarbij enige honderden Tongerse meisjes in zacht-gele gewa den zingend en palmenwuivend, in langzaam rhythme voortschreden. Meesterlijk was de praalwagen „Koningin der Engelen"; een opgaan de reeds in bonte koorkappen gehul de engelen, waarboven de gekroonde Koningin zetelde. Het „Koningin der Belijders" had de ontwerper van de stoet aanleiding gegeven de heiligen van Maastricht en omgeving in te lassen: een zeer goede praalwagen met St. Servatius en zijn kerk erop en voorts vele an dere heiligen te voet o.a. St. Rochus met zijn hond. Een van de mooiste praalwagens was St. Hubertus in een romantisch bos, terwijl hij neer- knield voor het hert met het kruis tussen het gewei. Een hele troep, wat magere koeien ging uit voor de wa gen van St. Brigida, de patrones van de landbouw, die op een troon van uitgestorte appelen en peen had plaats genomen. Het tweede gedeelte van de stoet met de talloze, door de textielnood dikwijls niet al te fraai geklede hei ligen, zakte wat af in vergelijking met het eerste gedeelte; maar er kwamen weer prachtige groepen: het leger van zingende maagden bij de „Koningin zonder erfsmet ontvan gen", het werkelijk schattige „Konin gin van de Rozenkans" met een kra lenkrans van rozen-dragende bruid jes en tot slot (het „Lam Gods" niet bijster geslaagd) een schip (de Kerk) met in de voorsteven het genade beeld van de „Sterre der Zee". Het was een goed-opgezette praalwagen, waarbij echte geen rekening was ge houden met het feit, dat een tractor vlak vóór het genadebeeld moest worden gespannen, waardoor aan de luister van het genadebeeld enigs zins te-kort werd gedaan. Overal langs de kronkelende weg werd (begeleid door het orgel, dat in het schip speelde) door de toe schouwers het „O, reinste der schep selen, o Moeder en Maagd" gezongen, met welk lied de heerlijke stoet ein- d'igdigde. Op het Vrijthof, waar de kardina len en bisschoppen de stoet reeds hadden bewonderd, had de ontbinding van de stoet plaats en werd ter slui ting van het Maria-congres een mas sale vergadering gehouden waarop mgr. Cruysberghs Maria verheerlijk te en waarop ook de beide Kardina len het woord hebben gevoerd. Het Pontificaal Sluitingslof overtrof 1 pracht en praal al wat des morgens n des middags te zien was geweest. Op het Vrijthofaltaar stond het Aller heiligste uitgesteld in een monstrans, welke als een juweel fonkelde in het helle licht der schijnwerpers, en rond het altaar lagen twee kardinalen en elf bisschoppen geknield, allen in vol ornaat, gemijterd en gestafd, behal ve kardinaal van Roey, die de Cappa Magna droeg. Het beeld van „De sterre der zee" was uit de basiliek gedragen en stohd in zijn blauwe sleepmantel naast het altaar opgesteld. Bij de Malthezerrid- ders, in hun zwarte en rode unifor men, had de minister-president, Dr. Beel, in eenvoudig zwart plaatsgeno men. Een vurige Maria-predicatie werd gehouden door Mgr. Cruys berghs uit Leuven, waarna hunne Eminenties de beide kardinalen een toespraak hielden. Geknield voor het H. Sacrament is kardinaal de Jong de duizenden en duizenden toehoor ders voorgegaan in een hernieuwde toewijding aan het H. Hart van Ma ria, waarna Zijne Eminentie de zegen gaf met het Allerheiligste. Ook thans werden met commando's, tromgerof fel en trompetgeschal aan de aller heiligste Majesteit, die wij 's middags nog zo getrapt, geslagen en uitge worpen in de straten hadden zien af gebeeld, de militaire eerbewijzen ge bracht. Onder een baldakijn werd de Monstrans midden door de neerzij gende menigte naar de pastorie van de St. Servaas gebracht. Daarna begon de uittocht der pre laten. Eerst soldaten, ridders, kanun niken, toen de elf bisschoppen met witte koorkappen, goudglanzende mijters en kromstaven, een schouw spel van wonderlijke schoonheid. Ten slotte daalden de kardinalen van Mechelen en Utrecht van het podium omlaag in hun rode plechtgewaden van streelzijde, luide toegejuicht door de mensenzee. De glorie van Maria te Maastricht was ten einde. In een wereldstad kon het niet drukker zijn dan na de sluiting van het congres. Stromen van mensen schuifelden over en weer op de Maasbruggen. Het was feestelijk in de stad, in enkele straten werden concerten gegeven, maar nergens sloeg de feeststemming over het symbool van een „aanroeping met in uitgelatenheid of kermispret, al zich droegen. Een ontzagwekkend I heeft het nog lang geduurd eer ieder- schouwspel bood het „Maagd der een te ruste was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1