Ste Ccicbe Spu/tcwt MARIA-CONGRES v. Mook licht buitenland in Spoed achter Marshall-plan Massa-bloedbad in de Pendsjaab VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. I. VAN HAMEltSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen «DE BURCH1" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 31e JAARGANG No. 11181 Abonnementsprijs 0.26 per week, f 1.19 per maand, f 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief, feij contract belafigrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Vrouwelijke opvoeding ER is in Leiden vandaag een katho lieke meisjes H.B.S. begonnen. Zoals wij gisteren schreven: een ver blijdend feit! Katholieke meisjes, die naar een H.B.S. willen gaan, moeten de gele genheid hebben, een katholieke school te bezoeken. Of wij nu wensen, dat de katholie ke meisjes in overgrote getale voort aan een H.B.S. zullen volgen? Dat zeker niet. Macr dat katholieke meis jes op een middelbare school kunnen worden gevormd tot - zoals rector Ber- nefeld het formuleerde „goed ont wikkelde, goed godsdienstige, sociaal voelende, sportieve en practische meisjes", is van zeer groot belang. Een meisjes H.B.S. moet zijn in derdaad: een meisjes H.B.S.! En, dat de nieuwe directrice dit gisteren sterk beklemtoonde, schenkt de ge gronde verwachting, dat zij haar taak op uitstekende wijze zal ver vullen. Gelukkig dringt in deze tijd meer en meer door, dat een school niet al leen is een gelegenheid om kennis te verwerven, maar ook en zelf aller eerst een gelegenheid, waar mensen worden gevormd voor het practische leven, waar en hier onderschrij ven we de opmerking van de Deken van Leiden de docenten mèt de ouders de karakters van de leerlin gen vormen. En dan spreekt het vanzelf, dat een meisjes H.B.S. an ders moet zijn dan een jongens H.B. Sóók al is het officiële program on geveer hetzelfde. Wij spreken hierbij ook de wens uit, dat deze meisjes H.B.S. binnen betrekkelijk korte tijd zal kunnen worden omgevormd tot een lyceum wat o.i. het ideaal moet zijn. Katholieke mesjesscholen voor alle takken van onderwijs hebben wij nodig. Als wij dit met nadruk als onze overtuiging neerschrijven, dan mogen wij er ook aan toevoegen, dat de ouders voor hun kinderen dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes, maar voor de laatste mis schien nóg meer niet steeds moe ten mikken naar wat op onderwijsge bied het hoogste staat: het hoogste is voor een bepaald kind lang niet altijd nodig noch gewenst, en lang niet al- tijifl het beste. De keuze vain het ortderwijs voor hun kinderen moeten de ouders met bezonken wijsheid doen, zoals oqk de beroepskeuze, waarbij degenen, die de kinderen op school hebben leren kennen, hen vaak op zeer nuttige wyze van voor lichting kunnen dienen. De nieuwe katholieke onderwijs-in- stelling te Leiden zij zeer velen tot zegen voor hun verder leven! V Dr. v. Mook Dr. v. Mook heeft het volle vertrou wen van de regering inzake het door hem in Indië gevoerde beleid. Dat was reeds duidelijk en het is gisteren met even zoveel woorden namens de re gering verklaard. Voor het begin van een buitengewo ne ministerraad heeft gisteren, zoals gemeld, dr. Beel de onderscheiding van het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau aan de luitenant-gou verneur-generaal v. Mook uitgereikt. De minister-president betoogde, dat dr. Van Mook de man is, „die nu al jaren de hitte van de dag heeft ge dragen. die al de vraagstukken in verband met Indonesië kent als weini gen en die zich met bewonderens waardige werkkracht en persoonlijke toewijding aan de oplossing hiervan heeft gegeven". De regering ziet in de verleende onderscheiding een hem ten volle toekomend blijk van grote waardering en erkenning voor de wyze, waarop dr. Van Mook zich tot heden van zijn taak heeft gekweten. Dr. Van Mook was des morgens door H.M. de Koningin in audiëntie ontvangen. Het onderhoud duurde ongeveer anderhalf uur. DE SITUATIE IN INDONESIË poration (V. S.) via de internationale programmadienst van de We reldomroep heeft dr. H. J. van Mook vannacht een toespraak gehouden over de toestand in Indonesië. Hij sprak als volgt: „Er bestaat een ta melijk algemeen misverstand, inhoudende dat het conflict in Indonesië iets heeft uit te staan met een herleving van het imperialisme of het oude koloniale systeem. Niets is minder waar en het voortbestaan van deze verkeerde indruk is onfortuinlijk, omdat het een toestand verlengt, waar onder de Indonesiërs zelf het meeste te lijden hebben. Twijfelachtige Japanse erhnis De Nederlandse regering heeft on middellijk na de capitulatie van Ja pan de noodzaak ingezien van een verandering in de betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië en het recht van de Indonesiërs op nationale onafhankelijkheid.De Nederlandse re gering trof op Java een republiek aan, die twee dagen -na de Japanse capitu latie onder auspiciën van Japan was geproclameerd. Deze republiek belichaamde twee zeer verschillende dingen: het nationa listische ideaal vair de Indonesiërs en de twijfelachtige erfenis der Japanse bezetting. Klaarblijkelijk kon van de republikeinse regering niet verwacht worden, dat zij op aannemelijke wijze georganiseerd was, daar toch de Ja panners het bestaande apparaat ern stig hadden beschadigd. Maar toentertijd scheen het idea lisme op wederopbouw gericht te zijn en de Nederlandse regering heeft bij voortduring getracht deze idealisti sche krachten te versterken en bij stand te verlenen bij het elimineren van de ontbindende Japanse infectie. Al onze voorstellen hadden tot doel deze jonge en nog onstabiele organi satie op de been te helpen en haar bij te staan in het verwerven van de middelen en de autoriteit ener sta biele regering. Ruim 20 maanden toegezien. Wanneer wij andere bedoelingen zouden hebben gehad, zou er geen re den hebben bestaan deze pogingen langer dan twintig maanden aan te wenden en geduldig toe te zien, ter wijl honderdduizenden vreedzame Nederlandse, Chinese en Indonesische burgers, voor het merendeel in het land zelf geboren, beroofd bleven van hun eigendom en hun werk en op eengehoopt werden binnen enkele kleine gebieden. Wij hebben rustig gewacht, totdat de hevige en hysterische uitbarstin gen, welke op de oorlog en de capi tulatie volgdenj tot bedaren kwamen en intussen hebben wij getracht een Wederopbouw*programma uit te voe ren (in samenwerking met onze Re publikeinse vrienden) een program ma, dat het land waarlijk in staat zou stellen om met recht een lid. van de volkerenfamilie te worden. In die delen van Indonesië, welke buiten de Republiek liggen, is dit pro ces gedurende het jaar 1946 gunstig verlopen. Maar in de Republiek, op Java en Sumatra, zijn andere krach ten aan het werk geweest, die ten slotte te sterk bleken voor de Repu blikeinse regering en de overweldi gende meerderheid der bewoners. Want het is de tragische paradox van dit land hetgeen door iedere on partijdige waarnemer is opgemerkt dat de Indonesiërs als volk de Neder landers niet vijandig gezind zijn en ook niet afkerig zijn van samenwer king met ons, maar dat niettemin de genoemde krachten er in slaagden een afschrikwekkende scheidslijn in stand te houden-en deze mentaliteit zelfs te doen toenemen. Aanvankelijk moge bij deze oppo sitie een zeker wantrouwen in het spel geweest zijn. Maar bij andere gelegenheden van ernstige aard heb ben de vijandschap en agressie aan de Indonesische zijde van dg grens lijn voortgeduurd. Toen de geallieerde strijdkrachten landden om op Java en Sumatra de capitulatie in ontvangst te nemen, waren zij voor deze taak te zwak. Dit stelde de Japanners in staat tot het afgeven van wapenen aan de Indone siërs en deze wapenen zijn in handen van verscheidene dikwijls onverant woordelijke en soms misdadige, groe pen en benden gevallen. Een huurlingen-leger. Slechts een deel hiervan heeft een soort Republikeins leger gevormd en zeUs dit leger werd gaandeweg een h rlingenleger, dat zich losmaakte van elke centrale macht. Het bezit van een geweer beduidde een bron van inkomsten door de schrikaanja gende kracht van het wapen. Daaren tegen zouden recht en orde het einde betekenen van het vrije en losbandi ge bestaan voor vele der plaatselijke oorlogsheren en bendeleiders met hun volgelingen. Afgezien van deze groep was er nog een categorie, voor welke een samen werking tussen Nederlanders en In donesiërs en de terugkeer tot een meer normalen toestand het einde van inkomen en positie zouden heb ben beduid. Zij waren de profiteurs, wier aantal groeide, toen zich een van de grootste smokkelaffaires der geschiedenis ontwikkelde. Or Java en Sumatra bestond nog een grote en moderne uitrusting voor de voort brenging in de tropen, op de bezittin gen bevonden zich belangrijke voor raden producten waarvan sommi ge vooroorlogs die de wereld hard nodig had. VERBETERING IN DE OOSTHOEK. Het aantal moord- en raanpokge- vallen in de Oosthoek schijnt belang rijk af te nemen. In Bondowoso en omgeving zijn duidelijke tekenen te bespeuren, dat de bevolking het ben de-wezen moe wordt. In het Djem- berse worden belangrijke vorderin gen gemaakt door het contact met republikeinse bestuurders en leiders van de Masjoemi. Daardoor konden kampongwachten worden georgani seerd voor het beteugelen van het rampokgevaar. Aldus ontstaan krin gen, waarbinnen de rust terug keert. Toch is het bezit van Nicageld in vele gevallen nog gevaarlijk en de aanslagen op de „polisi negara" du ren voort, terwijl het afnemen van de tepreur in een plaats soms nog een opleving daarvan in een andere plaats betekent. NOG TWEE CONSULS-GENERAAL NAAR DJOGJA. De Britse waarnemend consul-ge neraal Lambert en dt Belgische con sul-generaal P. van der Stichelen«zul len vandaag aan boord van een spe ciaal vliegtuig van Lord Killearn, dat uit Singapore is aangekomen, naar Djogja vertrekken. Zij worden vergezeld door twee verbindingsoffi cieren van de Britse marine. De begrafenis van de slachtoffers van de brand in de Franse bioscoop „Select" te Rueil-Malmaison had on der geweldige belangstelling plaats. Op het kerkplein, waar de slachtof fers opgebaard stonden (in totaal 92) werd een mis opgedragen. r\E AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, is een aantal besprekingen begonnen met zijn voornaamste adviseurs, ten einde binnen 14 dagen een definitief schema op te stellen voor de hulpverlening aan Europa. Bij de opstelling van dit schema wordt volgens Reuter rekening gehouden met het feit, dat de moeilijkheden van Europa met de dag groter worden en aan het einde van het jaar wellicht niet meer op te lossen zouden zijn. In regeringskringen in Washington verwacht men, dat president Truman zijn verblijf in Zuid- Amerika zal bekorten om de plannen, die thans op het departement van Buitenlandse Zaken worden uitgewerkt, te beoordelen en, naar men aanneemt, goed te keuren. Men houdt er rekening mede, dat deze plannen nog in November aan een speciale zitting van het Congres zullen worden voorgelegd. Bevins goud-voorstel In Londen heeft Bevin gisteren zijn voorstel om tot een herverde ling van de Amerikaanse goudvoor raden over te gaan nader uiteenge zet aan de 19 leden van het Ameri kaanse Congres, die momenteel een reis door Europa maken om de eco nomische toestanden te bestuderen. De eerste reacties van de 19 Con gresleden was vrij sceptisch en een van de Amerikanen zou hebben ge zegd, dat het goudplan „niet veel zin had". In Washington beschouwt men de onzekerheid in de Europese hoofd steden over het al dan niet aan vaarden van het Marshall-plan door het Amerikaanse Congres, als een van de voornaamste elementen y^n de zich ontwikkelende Europese crisis. Als noodmaatregel zou vol gens sommige Amerikaanse deskun digen een fonds kunnen worden ge vormd om het hiaat van de tijd TWEE NIEUWE SCHEPEN MET ILLEGALE JOODSE IMMI GRANTEN? Volgens een woordvoerder van het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt men een wakend oog op twee schepen, die, naar men ge looft, Joodse immigranten, die niet in het bezit van een visum zijn, on der Panamese vlag in de richting van het Oostelijk deel van de Mid dellandse Zee vervoeren. De beide schepen zijn in Augustus uit Bayon- ne in West-Frankrijk vertrokken. Beide schepen hebben belangrijke voorraden levensmiddelen aan boord Op en om het Een vorstelijk schouwspel in rood en paars Een kerk vol priesters Soldaten houden wacht rond altaar r Galgenhumor Het orgaan van het ministerie van Financiën „Wij" maakt mel ding van de volgende brief, die een ontvanger der belastingen ontving. Zeer geachte Heer, Nagenoeg aan het einde van mijn financieel kunnen deel ik U mede, dat ik als een tot in de bleke dood getrouwe belasting betaler bereid ben ook mijn laatste penningen te offeren op het altaar des Fiscus. Met geen ander gevolg natuurlijk, dan dat ik voor de gehele maand finan cieel amechtig te pletter lig. Va- cantie? 'k Heb nog niet eens geld genoeg om thuis te blijven. Ziehier ƒ35, het zielig restant van wat ik nog kan missen. De rest komt zo spoedig mogelijk in orde. Wie geeft wat hij heeft, is waard dat-ie sneeft. Tot aan de ineenstorting blijf ik U en uwe trawanten trouw. Als steeds uw kruipende die naar, (volgt ondertekening). Zoudt u graag willen weten, wie dat stukje geschreven heeft? Och wat komt het er op aan. U zoudt het zelf geschreven kunnen hebben, niet waar. En ik ook, als ik ten minste zó geestig schrijven kon. Wij zouden het kunnen ver heffen tot een monument van „de onbekende belastingbetaler". (Van onze redacteur). Bij de plechtige intrede van de Kardinaal-legaat zijn de Maastrichte naren ons wel wat tegengevallen. Er was ons zoveel verteld over de Zui delijke inslag van de bevolking zo los, zo vrolijk en spontaan „ais aan de Riviera" dat we ons de geestdrift veel uitbundiger hadden voorgesteld. Het bleef bij" applaus en een poging tot juichen. Het applaus was alge meen en de belangstelling enorm. Een haag van klappende handen rol de met het rijtuig voort vanaf het station, tot dat het langs een kronke lende omweg op het plein voor de Lieve Vrouwe-basiliek arriveerde. Het kan zijn, dat de toeschouwers bij het zien van de kardinaal zo ge boeid waren, dat ze vergaten te jui chen. De kerk heeft haar hoogwaar- digheids^bekleeders met zulk een luister omgeven, dat de aanblik er van overrompelend werkt. Van alle kerkelijke buiten-kerkelijke gewaden is dat van een scharlaken-rode- kar dinaal, het hoofd gedekt door 'n even rode, met gouden kwasten, tressen dn eikeltjes versierde hoed, wel de meest imponerende. En wanneer de rode kardinaal dan gezeten is naast een purperen bisschop (de bisschop van Roermond), en een koets, die met rode en paarse gewaden is behangen en voortgetrokken wordt door zes a la Daumont ingespannen, ook al met paarse schabrakken belegde, paarden is dat een kleurenspel, waardoor het oog zo gestreeld wordt, dat ons het juichen wel op tong blijft kleven. Een koning kon niet vorstelijker zijn ingehaald. Langs de gehele weg stonden soldaten, stijf als standbeel den. Een eindeloze stoet van priesters in superpli of habijten van allerlei snit en kleur ging voor de auto's uit, waarin bisschoppen en abten waren gezeten. Er was een escorte van heren te paard; er was schetterende feest muziek. De burgerlijke autoriteiten wed ijverden met de kerkelijke ir kleu- ren-praal. Daar waren de „goever- neur" (commissaris der Koningin) en de burgemeester in een costuum met zilveren lovertjes en een zwart-ge- veerde Napoleons-steek op het hoofd; er was een geheim kamerheer van Z. H. in het rood, van Romeins graaf in een goud-beladen zwart, maar vooral een Malthezer Ridder (een van de „goede" graven de Marchant et d'Ansembourg) stak met zijn vuur rode uniform, gouden keten en gou den sporen de kerkelijke praal bijna de loef af. Was de ontvangst in het station waar de vertegenwoordiger van H. M. de Koningin, baron de Wychs de Wenne even op zich liet wachten met de begroeting reeds plechtstatig, de intocht in de basiliek was werke lijk grandioos, doch werd bijna uit sluitend bijgewoond door de geeste lijkheid, welke de gehele kerk vulde. In het portaal, met op de achter grond het in haar blauwe mantel ge hulde beeld van de „Sterre der Zee" ontdeed de kardinaal zich van zijn goud-gezoomde rode mantel en be kleedde zich met de „cappa magna", de schoudermantel met de enorm- lange sleep van scharlaken-moirée zijde. De bisschop van Roermond stond Zijne Eminentie in vol ornaat, gemijterd en gestafd op te wachten en leidde hem naar het hoogaltaar, dat omwiekt wordt door de vergulde vleugels van knielende engelen-beel den. De. grijze basiliek beleefde bij de voorlezing van de pauselijke bulle, het hoogtepunt van eeuwen. Buiten de kerk was een altaar op gericht tegen een wand van gevloch ten hei. Door de droogte heeft zelfs de hei niet willen bloeien, zodat het behang meer bruin dan paars was. Deze muur van hei wordt gesteund door vier witte zuilen van geboet- DE RESULTATEN VAN TE VROEGE VRJJHEID IN HET AFGELEGEN GEBIED van Shakirgah in de Pendsjaab (Paki stan) is een ontzettend bloedbad aangericht.Een koerier heeft aan Pan dit Nehroe gerapporteerd, dat een groep Hindoe-soldaten, die uitge trokken was om in dit gebied 120.000Sikhs en Hindoes te beschermen, slechts 1500 overlevenden heeft aangetroffen, terwijl 2000 personen naar de aangrenzenden staat Jammoe waren gevlucht. De wegen, velden en dorpen waren overvol geweest met duizenden lijken der slachtoffers. Nehroe zou hebben gezegd, dat hij verwachtte, dat er nog wel meer personen zouden ontkomen zijn, maar dat hij er van overtuigd was, dat er zich in bedoeld gebied een verschrikkelijke tragedie heeft afge speeld. tussen het uitgeput zijn van de Europese dollartegoeden en het in werking treden van een eventueel Amerikaans hulpplan te vullen. In dit verband trekt een bericht uit Parijs de aandacht, dat de Ame rikaanse onderminister van Handel, Clayton, die daar vertoeft, aan Washington zou hebben voorgesteld om een onmiddellijke toewijzing van 2,5 milliard dollar te verstrekken, ten einde de eerste en ergste nood te lenigen. Dit bericht wordt door het Amerikaanst ministerie van Fi nanciën niet tegengesproken. 4,5 GRAAD NACHTVORST IN DUITSLAND. Volgens radio Koblenz heeft de vroegste nachtvorst sinds 1902 zwa re schade aangericht aan groenten en andere producten in de Franse zone van Duitsland. Te Donaues- schingen (Baden) daalde de tempe ratuur tot 4.5 graden onder nul, te Freiburg tot 1,8 onder nul. Gevaar voor een rechtstreekse oorlog De koerier had voorts medegedeeld, dat de Hindoe-troepen slechts met moeite van vergeldingsmaatregelen konden worden weerhouden. De jongste gebeurtenissen zouden het ge vaar van een rechtstreekse oorlog na der hebben gebracht. In Lahore, de hoofdstad van Pa kistan, wordt de stemming ook je gens de buitenlanders ongunstiger. Voor het eerst zou openlijk gedreigd zijn met daden van geweld. Nu de Hindoes er uit zijn zou men ook de Amerikanen er uit willen zetten, om dat, aldus een beambte van het nieu- de dominion, wij het moe zijn, dat zij in luxe leven, terwijl millioenen Mohammedanen lijden. In een hoofd artikel in de „Pakistan Times" werd critiek geleverd op de buitenlandse persberichten. Nog heeft het Amerikaanse consu laat niet geadviseerd te evacueren, maar verschillende Amerikaanse za kenlieden hebben hun vrouwen reeds geëvacueerd of treffen hiertoe voor bereidingen. GEZAMENLIJKE VREDESREIS. De kritieke toestand in de T?nd- sjaab heeft de premier van India, Pandit Nehroe, en de premier van Pa kistan, Ali Khan, doen besluiten, een gemeenschappelijke „vredesreis" door de onrustige gebieden te maken. Zij zijn voorts tot overeenstemming gekomen om de Hindoes en Sikhs uit Pakistan en de Moslems uit India te evacueren. Met deze grote uittocht, waarbij naar schatting twee millioen mensen zijn betrokken, zal de volgen de week worden aangevangen. ALS GANDHI ZICH DOOD VAST. Te Calcutta zit de 78 jaar oude Gandhi te vasten; zijn dieet bestaat uitsluitend uit water. Hij heeft ver klaard, met dit vasten te zullen door gaan tot de troebelen in de Pend sjaab geëindigd zullen zijn of tot zijn dood. Zijn geneesheer heeft ver klaard, dat zijn toestand veel slechter is geworden en dat het in verband met zijn hoge leeftijd onwaarschijn lijk zal zijn, dat Gandhi voldoende weerstand heeft om de gevolgen van "dit vasten te doorstaan. Enerzijds hoopt men, dat van dit optreden van Gandhi een matigende invloed zal uitgaan, anderzijds verheelt men zich niet, dat het gevaar dreigt, dat, in dien de geliefde leider iets ernstigs zou overkomen, dit zijn aanhangers er toe zou kunnen brengen, een ver schrikkelijke bloedprïjs te eisen. seerde engelen-figuren. Dat heeft men ons ten minste uitgelegd; anders zouden we in onze starre Egyptisch- gestyleerde vrouwenfiguren niets en gelachtigs hebben kunnen bespeuren. Engelen behoren ook niet als vrou wen te worden afgebeeld, en zeker niet zulke hemelse helden als Ra- phaël en Michaël. Onder massale deelname werd in de open lucht het Lof gecelebreerd. On der het donkere boomgewelf van het naar beneden waar het altaar staat aflopende plein hebben duizenden dicht-opeengedrongen het in een glo rie van licht omgeven H. Sacrament toegezongen. Aan weerszijden van het Allerheiligste hielden soldaten stram de wacht en presenteerden bij de zegening 't geweer, als vertegen woordigers van hun katholieke wa penbroeders hier en overzee. Geweldig was ook de belangstel ling voor het open-luchtspel „Sterre der Zee", dat nadat mgr. Féron en Z.Em. de Kardinaal voor de O. L. Vrouwe Basiliek de menigte hadden toegesproken in de schaduw van de St. Servaas-kerk werd opgevoerd. Zo'n prachtig openluchtspel hebben we nog nooit meegemaakt. Daarover volgende maal. Over de-dag van gisteren bericht men ons nog: De eerste dag van het Maria-con- gres te Maastricht was voornamelijk gewijd aan de sectie-vergaderingen, waarin door bekende Marialogen uit Nederland en België Mariale vraag stukken zijn besproken. Des avonds werd op hefc O. L. Vrou we Plein de eerste massale avondver gadering gehouden onder leiding van prof. dr. F. Féron, de algemene con gresvoorzitter. Op deze bijeenkomst, die druk werd bezocht, gaven blijk van belangstelling de bisschop van Luik mgr. Kerkhofs en mgr. dr. J. Olav Smit. Op deze bijeenkomst heeft dr. G. Philips, professor in de dogmatiek aan de Leuvense Universiteit, gespro ken over „de persoonlijke toewijding aan Maria". Mgr. Kerkhofs heeft daarna enkele inzichten gegeven op de Maria-verering in België, welke vooral sedert kardinaal Mercier in België zeer is toegenomen. De bisschoppen van Luik en Roer mond, droegen resp. in de St. Ser- vaaskerk en in de O. L. Vrouwe Ba siliek, een Pontificale Hoogmis op. Des namiddags celebreerden verschil lende op het congres aanwezige mis sie-bisschoppen een Pontificaal Lof. Des avonds is in een van de biosco pen der stad de avant-premiere ge geven van de Maria-flim „Het lied van Bernadette''. De „Meersener" nachtegalen gaven in de Dominicale kerk een zeer bijzonder programma van klassiek-polyphone en moderne muziek. ONTPLOFFINGEN OP SPOORLIJN IN GRONINGEN. Maandagavond omstreeks 10 uur vonden op de spoorlijn in de stad Groningen enkele geheimzinnige ont ploffingen plaats. Enige passerende treinen werden door de machinisten tijdig tot stilstand gebracht, aldus „Trouw". De explosies zijn vermoedelijk ver oorzaakt door op het baanvak aan gebrachte ontplofbare stoffen. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De politie stelt een diepgaand on derzoek in. Sen (xWuetle... „De diepste oorzaak van de huidige sociale ellenden ligt hierin dat de mo derne mens niet meer voldoende is bezield van de zowel voor ons als voor onze katholieke voorvaderen on misbare vreze Gods". Dr. Poels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1