S)e CeicUe Soivrawt Toestand der spoorwegen in Indië Europa in 1953 weer op ouden levensstandaard terug? DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1947 Bureaux Papengracht 32. Giro 103003. Telef.: Administratie, Advertenties 20826. Redactie 20015, Directie, drukkerij en abonnementen 2C935. Directeur: C. -I. VAN HAMEKSVELD. Hoofdredacteur: TH. WILMER. waarin opgenomen „DE BURCHT" KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 37e JAARGANG No. 11175 Abonnementsprijs 0.26 per week, 1.10 per maand, f 3.25 per kwartaal Franco per post 4. Advertenties: 15 cent per m.m. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Bij contract belangrijke korting. Telefoontjes: 30 woorden 1.50. Over monumenten EENVOUD is een stempel op waar heid en is een noodzakelijke voorwaarde voor schoonheid. Vaak zonder er zich rekenschap van te geven, voelen de mensen dat 3 Een enkel voorbeeld ter illustratie. Vele onzer lezers kennen het mo nument voor de oorlogsslachtoffers op de Steenstraat te Leiden op een der drukste punten der stad. Het is een eenvoudig kruis. En wij durven beweren, dat dit mo nument telkens weer opnieuw treft en ontroert al is 't ook maar een ondeelbaar ogenblik degene, die er langs gaat en deze ontroering niet opzettelijk van zich wil afweren. En: waarom? Men voelt, onberedeneerd zelfs, dat zij, 'die dit monumen hebben opgericht, niet zichzelf hebben ge zocht en óók niet zichzelf hebben verloren in uiterlijke schijn, maar waar, echt en oprecht de bedoeling hebben gehad, de gedachtenis van de overledenen te eren door een monu ment, dat in zijn eenvoud klare taal spreekt tot een ieder, die verstaan wil En men voelt ook de schoonheid, welke door die eenvoud heen van dit monument uitstraalt. Het monument aan de Haagse Schouw geplaatst ter gedachtenis aan de aldaar gesneuvelde Nederlandse militairen is ook eenvoudig. Het heeft de grote verdienste,^ dat het de herinnering aan een daar held haftig gestreden strijd door dappere vaderlanders vastlegt. Maar het opent niet voor de toeschouwer een perspectief; het houdt de gedachten omspannen in een tijdelijke en voor bijgaande realiteit. Door het eenvoudige kruis aan de Steenstraat worden de gedachten van de toeschouwer opgeheven in een veel wijdere realiteit de gedach ten van allen, die niet positief een „hiernamaals'" uitsluiten.... Wij zijn er zeker van, te schrijven in de geest van zeer velen, als wij de wens uitspreken, dat dit eenvoudig monument daar zal blijven staan. Doch er zijn, naar wij weten, andere plannen. Wij kennen die plannen niet. Wij willen de wens uit spreken, dat, als dat grootsere mo nument er kofnt, óók daaruit moge stralen die waarheid en die schoon heid, welke nu oplichten uit dat een voudige houten kruis, staande mid den in het drukke gewemel en kleine gekrioel van het stadsverkeer. In enkele bladen hebben wij on langs gezien een foto van een oor logsmonument, dat ongetwijfeld w aarde heeft uit het oogpunt van beeldhouwkunst, maar afstotend is door plat materialisme, door brute demonstratie van gemis aan elk verheffend idee. Dat de geschie denis niet uit zulke monumenten af- leide de geest van het Nederlandse volk in deze tijd. Het zou voor het huidige geslacht beschamend zijn. De aanslag op bisschop in Joego-Slavië 'Naar verluidt zouden de Katholie ke Actie te Triest alsmede het dioce- saan-comité het voornemen hebben de kwestie der mishandeling van Mgr. Ukmar, lid van de kerkelijke rechtbank van Triëst, en van de dood 'slag gepleegd op diens metgezel, Dom Bolesich, aan de vergadering der Verenigde Volkeren voor te leg gen. De toestand »van de bisschop vooruitgande en men hoopt binnen kort op een algeheel herstel. De aanslag, die onder de bevolking hevige beroering heeft gewekt, heeft de Joego-Slavische autoritei ten aanleiding gegeven tot een streng optreden tegen de schuldigen. Reeds hebben 33 arrestaties plaats gehad in de streek van Lanische en het onderzoek wordt op grote schaal voortgezet. Het comité voor de nationale be vrijding van Istria zond eveneens een protest naar de UNO. waarbij mede gevraagd werd om tussenbei de te komen teneinde de vervolgin gen tegen de vrijheidsbeweging te doen ophouden. Van officiële zijde deelt men ons mede: Van/ de toestand der spoorwegen in het Bantamse is nog niets bekend. De lijn tussen Batavia en Cheribon is intact, doch gebrek aan veiligheid veroorzaakt hier vertraging en stag natie. De lijn BataviaBuitenzorgTjiba- dak wordt bereden tot Tjitjoeroeg, terwijl dit traject einde September tot Tjibadak gereed.komt. Voorbij Buitenzorg is reeds veel hersteld maar moet ook nog veeLher- steld worden, terwijl de schade aan de Tjibadakbrug tegenviel. Einde September zal de lijn Bata via en Bandoeng denkelijk hersteld zijn, terwijl het baanvak Tjibadak Bandoeng reeds gereed is sinds 17 Augustus; ook hier heerst veel on veiligheid en de arbeidersploegen worden vaak beschoten. Het baanvak TjikampekPadala- iang komt waarschijnlijk in Septem ber gereed, zodat er dan twee ver bindingen met Bandoeng zullen zijn. Van de lijn tussen Bandoeng en Kro- ja is niets bekend.en de veiligheid van het terrein is nog niet afdoende gewaarborgd voor rustig herstelwerk. De lijn tussen Cheribon en Kadi- paten is in gebruik, evenals Cheribon •Tegal doch de vervoersbehoefte is hier nog niet groot. Het treinverkeer met Propoek blijft nog moeilijk: di verse bruggen zijn beschadigd en herstel is tengevolge van het feit dat ook hier de veiligheid nog niet af doende gewaarborgd is, moeilijk. De verbinding tussen Tegal en Pekalon. gan is door het vernielen van een brug nog niet mogelijk. Van Semarang bestaan verbindin gen met Weliri, Kedongdjati en De- mak. Het traject SoerabajaMalang is; berijdbaar, doch het traject is nog niet geheel veilig; bij Malang is een ipoorbrug vernield. In de Oosthoek is het gehele net ten Oosten van Bangil intact. Voor het huidige beperkte verkeer is vol doende materiaal beschikbaar, doch een algemeen overzicht van de der tigduizend wagons is nog niet be- chikbaar. De locomotieven hebben allen een grondig onderzoek nodig daar zij sterk verwaarloosd zijn. De algemene indruk is, dat in West- Java de situatie bevredigend is. uit gezonderd te Batavia waar het steeds moeilijker wordt personeel te behou den wegens intimidatie. Midden-Java is de toestand slecht en moeilijk daar in dat gebied zoveel grote bruggen liggen. In Oost-Java is de situatie over het algemeen bevredigend, maar in West- Java is .de brandhoutvoorziening on voldoende. terwijl zij in Oost-Java nog moeilijker is, maar te Soerabaja is steenkool beschikbaar. Op Sumatra is de verbinding met de Boekit Assem-mijnen hersteld en de daar aanwezige voorraden kunnen worden afgevoerd. Men hoopt een dagproductie van 1000 ton te kunnen nehalen, maar deze is nog niet bereikt, bovendien is zelfs dit kwantum nog laag, gezien de bestaande be hoefte.' Naar „Trouw" verneemt, zouden de vertegenwoordigers van Oost-In- donesië, die momenteel te Lake Suc cess vertoeven, de heren Soekawatti, Nadjamoeddin en Anak Agoeng, zich binnenkort naar Nederland begeven cm te Den Haag besprekingen met de Ned. regering te voeren. DELEGATIES BORNEO EN OOST- INDONESIë OP STATE DEPARTMENT. Heden werden de West-Bomeose en Oost-Indische delegaties door auto riteiten van het State Department ontvangen, onder wie de directeur der afdeling Verre Oosten, Penfield, en het hoofd der Europese sectie, John D. Hickerson. Men heeft de lunch ge bruikt in het Mayflowerhotel, waar na een persconferentie werd gehou den. De president-directeur van de We reldbank Maccloy. heeft tegenover de pers over de lening aan Nederland verklaard, dat naar het gevoelen van de bank de vijandelijkheden in Indo nesië „niet een dergelijke aderlating voor de Nederlandse economie bete kende, dat hierdoor het juiste ge bruik van de lening zou worden be ïnvloed". DE GRUWEL-BEDRIJVEN IN INDIë Er wordt thans beschikt over vele bewijzen voor het optreden der Mas- joemi tegen niet-mohammedanen in de Oosthoek van Java. Grote, tot godsdienstwaanzin opgezweepte groepen voeren rampok-aanvallen op Chinese woningen uit, doch tevens is hiertegen reeds bij de bevolking een reactie merkbaar, welke reactie ook weer met de hevigste geweldpleging gepaard gaat. Daarbij worden o.a. Kiaji's (godsdienstleraren) op dezelf de wijze in stukken gesneden als zij zelf dit Chinezen, Menadonezen, Am bonezen, politieagenten en Indo- Europeanen hebben gedaan. Zo werd op 13 Augustus de Kiaji Moenri door de bevolking vermoord, omdat hij^had aangezet tot het vermoorden 'van Chinezen, Madoerezen e.a. De Mas- joemi-activiteit schijnt sindsdien in die streek zijn geluwd. Ned. onderzeeërs in de Straat-Soenda De Indonesische Republiek, die ver leden week bekend gemaakt heeft, dat de regering zal worden overge bracht van Djokjakarta naar Suma tra, als de Nederlanders een aanval op Djokjakarta zouden ondernemen, heeft Woensdagavond, volgens Ass. Press, bekendgemaakt, dat op het ogenblik een flottille Nederlandse on derzeeërs in Straat Soenda gestation- neerd is, vermoedelijk met het doel, cm de republikeinsche leiders gevan gen te nemen, als zij de Straat Soenda willen oversteken. Een republikeins communiqué meldt, dat waarnemers aan de kust Nederlandse onderzeeërs hebben ge zien tussen Laboean en Tjitra. Men beschikt niet over verdere bij zonderheden en van Nederlandse zij de is het bericht niet bevestigd. PLAN-MARSHALL KRIJGT VORM IN EEN ARTIKEL over het plan-Ma rshall in het „Wallstreet Journal" wordt medegedeeld, dat de deskundigen van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken het plan vorm beginnen te geven. Hoe wel zij het definitieve plan nog niet gereed hebben, daar dit van het resultaat der conferentie te Parijs afhangt, kunnen zij thans vrij nauw keurig de rol bepalen, welke de V er. St. bij het herstel van Europa zullen spelen. Een huis in zes dogen gereed. In Leidschendam is een ploeg van zes arbeiders bezig volgens een bepaald systeem van betonblokken in zes da gen tijd een huis te bouwen. Dit is de stand der werkzaamheden op de derde Reeds 200.000 doden in de Pendsjaab? Functionarissen te Lahore schat ten naar aanleiding van verslagen van aangekomen vluchtelingen, dat tijdens de bloedige onlusten in Oost- Pendsjaab (India) van de afgelopen tien dagen reeds honderdduizend Mohammedanen gedood zijn. Leiders der Sikha te Lahore schatten het aantal gedode Hindoes en Sikha in West-Pendsjaab op een even groot aantal. Berichten van de verschrikkelijk ste slachtingen onder minderheden aan beide zijden bereiken Lahore, doch de gebrekkige verbindingen in de twaalf grensgebieden maken het onmogelijk een overzicht te krijgen van de toestand. In een communi qué, uitgegeven door de regering van Oost-Pendsjaab te Joeloentloer, werd verklaard, dat te Amritsar, Joeloendoer en andere centra van de onlusten de rust reeds bijna ge heel weergekeerd was. Verdrag te Rio getekend Tussen 20 Amerikaanse staten Nadat de Pan-Amerikaanse confe rentie te Petropolis gisteravond een artikel had goedgekeurd, dat de deur openlaat voor niet op de con ferentie vertegenwoordigde landen, hebben de afgevaardigden van 20 Amerikaanse landen een defensief verdrag getekend, dat zal worden aangeduid als „het verdrag van Rio de Janeiro". De ondertekening heeft plaats ge had op het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken te Rio. Nicaragua en Ecuador kunnen te kenen, wanneer hun regeringen door de andere Amerikaanse staten worden erkend. Ook Canada kan desgewenst toetreden, doch ver scheidene afgevaardigden waren van mening, dat dit land momenteel geen interesse heeft. Volgens de schrijver komt de zienswijze der deskundigen op het volgende neer: le. Getracht moet worden Europa de vooroorlogse levensstandaard te rug te geven en het werelddeel „self-supporting" te maken binnen hoogstens 5 jaar. 2e. De Ver. St. moeten het recht behouden alle projecten te schrap pen, welke zij economisch' ongezond achten, ten minste voor zover het geld der Ver. St. daarbij betrok ken is. 3e. De Ver. St. moeten er op aan dringen, dat elke dollar, die in het buitenland wordt uitgegeven, wer kelijk gebruikt wordt voor goedge keurde projecten. 4e. Geheel West-Europa moet als een eenheid beschouwd worden, m. a.w. het economisch herstel van Duitsland en het Roergebied moet evengoed bevorderd worden als dat van de voormalige geallieerden der Ver. St. 5e. De deur moet open gelaten worden voor de Oostelijke Europese volkeren voor deelneming aan de continentale samenwerking, mits deze landen dezelfde voorwaarden aanvaarden. AMERIKA'S BIJDRAGE. Dinsdag werd in Washington be kend, dat de Ver. St. bereid zijn tussen de 15 en 20 milliard dollar gedurende de eerste 4 of 5 jaar te verstrekken. Dit bedrag zou Europa in staat stellen tegen 1953 zijn voor oorlogse levensstandaard te her winnen. De Europese herstelwerkzaamhe den zouden zich in hoofdzaak moe ten bezighouden met steenkool, sta al-industrie, voedsel, transport en het in evenwicht brengen der be grotingen, alsmede een scherpe controle op de rantsoenen, eerlijke distributie van grondstoffen en ver mindering van de import van luxe artikelen. Marshali's voornaamste expert voor buitenlandse politiek, George F. Kennon, is Dinsdag naar Parijs vertrokken, ten einde de Ameri- Ziektegevallen op de „Volendam Het troepentransportschip Volen dam wordt Vrijdag te Batavia ver wacht. Naar de Dienst Legercontac- ten meedeelt, zijn er aan boord hon derd ziektegevallen: waarschijnlijk paratyphus van een goedaardige soort. De ziekte breidt zich snel uit Ongeveer 1400 der opvarenden wor den rechtstreeks naar Buitenzorg in quarantaine gezonden; 600 Mariniers zullen met de Volendam de reis voortzetten naaf Soerabaja, waar ook zij in quarantaine moeten. DUITSE CONCENTRATIEKAMPEN IN DE SOVJET-ZONE. Er zijn thans in de Russische be zettingszone in Duitsland 13 grote concentratiekampen: Berlijn-Hohen- schoenhausen, Sachsenhausen, Frank furt a/Oder, Jamlitz (bij Lieberose), Fuenfeichen (bij Neu-Brandenburg) Mecklenburg-Strelitz, Torgau. Ritsch- Bitterfeld. Muehlberg. Altenburg, Bautzen, Altenhain (Saksen), Bu- chenwald (Thüringen). Buiten deze grote kampen zijn er nog zeer vele kleine, die meestal slechts enkele honderdtallen geïnterneerden bevat ten. Alle kampen staan onder het toezicht der NKWD (de Russische ge heime politie). Nauwkeurige gegevens over het aantal geïnterneerden in de grote kampen worden gegeven voor: Bu- chenwald, 11.000 gevangenen, Schwe- rin, 25.000 en Muehlberg, 20.000 ge ïnterneerden. Maandag had de begrafenis plaats van Prins Eugen, de broer van Ko ning Gustaaf van Zweden. De Ko ning en zijn familie tijdens de begra fenis. COMPROMIS OVER DUITS INDUSTRIEPEIL. Reuter meldt uit Londen dat de Frans-Brits-Amerikaanse besprekin gen over het peil van de Duitse in dustrie een groot succes zijn ge worden en tot belangrijke resultaten hebben geleid. Men schijnt 'n com promis te hebben gevonden waar door aan de Franse eisen zal wor den tegemoet gekomen indien het industriële peil in de Britse en, Amerikaanse zones zal worden ver hoogd. Nederland, België en Luxem burg zijn van het verloop der be sprekingen op de hoogte gehouden. Van gezaghebbende zijde is mede gedeeld, dat Frankrijk accoord zal gaan met een onmiddellijke bekend making van de verhoging van het peil van de industrie in de Britse en Amerikaanse zones. Frankryk zal verder de verzekering krijgen, dat het vaststellen van het nieuwe industriële peil niet tot gevolg zal hebben, dat het herstel van het Roer-gebied voorrang zal krijgen boven de herstelplannen van Frank rijk en die van andere Europese landen. Ass. Press verwacht, dat de con ferentie vandaag in een laatste zit ting zal bijeenkomen, waarna een officieel communiqué zal worden bekendgemaakt. HET VETO-RECHT IN DE VEILIGHEIDSRAAD. Aan het begin der debatten van de Veiligheidsraad over het veto recht heeft de Amerikaanse afge- vaardige een ontwerp-procedure van dertien punten voorgelegd. Het ont werp stelt een beperking voor van het veto-recht in enkele minder be langrijke procedure-aangelegenhe den, zonder de grote mogendheden aan te tasten in hun recht om geval len van inbreuk op de vrede te be handelen. De Sovjet-delegatiewaar schuwde, dat elke poging om met het vetorecht te schipperen tot een schipbreuk der Verenigde Naties zou kunnen leiden. De Raad besloot het Amerikaanse voorstel ter bestudering te verwijzen naar de commissie van deskundigen. De zitting werd tot Donderdagmiddag verdaagd. Als dan zal de Egyptische kwestie weer ter tafel komen. kaanse autoriteiten een „up-to-the- minute rapport" te geven over de behandeling van het Marshall-plan in Europa. Kennon zal een vertrou welijk rapport uitbrengen aan de onder-minister Will Clayton en aan Caffrey, de Amerikaanse ambassa deur te Parijs. Naar het schijnt is Kennon's mis sie bedoeld om te voldoen aan het verlangen der 16 Europese staten, die om meer bijzonderheden om trent de Amerikaanse hulpverlening hebben gevraagd. Een uitlating van maarschalk Alexander Bij zijn aankomst op het New Yorkse vliegveld La Guardia heeft veldmaarschalk burggraaf Alexan der, de gouverneur-generaal van Canada, verklaard, dat de V.S. hun hulpverlening aan Griekenland moe ten voortzetten, zelfs al zou dit tot oorlog met de Sowjet-Unie leiden. Onmiddellijk na dit gezegd te heb ben, voegde Alexander er aan toe: „Mogelijk kost mij deze uitlating mijn hoofd". De veldmaarschalk, die tijdens de oorlog geallieerd opperbevelhebber in het Middellandse Zee-gebied was, legde deze verklaring af, toen ver slaggevers hem om zijn mening vroegen over de woorden van Paul Griffith, het hoofd van het Ameri kaanse legioen, dat de V.S. Grieken land moeten blijven helpen, zelfs indien dit oorlog met de Sowjet- Unie ten gevolge zou hebben. FRANSEN HOUDEN VOET BIJ STUK IN INDO-CHINA. De Franse minister voor sport en jeugdbeweging, Pierre Bourdan, heeft na een voltallige zitting van het kabinet verklaard, dat de oorlog in Indo-China tussen Franse en Viet namese legers zal voortduren, totdat er gunstiger omstandigheden voor onderhandelingen zullen zijn ge schapen. De Franse ministers heb ban volgens Bourdan de tekst opge steld van een belangrijke rede, die de Franse Hoge Commissaris voor Indo-China, Emile Bollaert, binnen kort in Saigon zal houden. De Fran se regering zal zich niet beperken tot vredesonderhandelingen met één man of één fractie, maar zal met de leider spreken, die volgens de Fran sen de beste kansen heeft om vrede te brengen. DISTRIBUTIENIEUWS OFFICIËLE BONNENLIJST VOOR HET TIJDVAK VAN 31 ANGUSTUS t.m. 13 SEPTEMBER Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 709 Serie L) L-01 brood 800 gram brood L-02 brood 400 gram brood L-01 boter 125 gram boter L-02 boter 125 gram margarine of 100 gram vet L-03 boter 250 gram margarine L-01 vlees of 200 gram vet 100 gram vlees 300 gram vlees 4 liter melk 7 liter melk L-02 vlees L-01 melk L-03. L-05 melk L-01 diversen 200 gram kaas of 2o0 gram korstloze kaas 50 gram cacao 100 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. of 100 gr. versn aperingen 1 ei 1600 gram brood 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-06 reserve 800 gram brood BONKAARTEN KD, KE 709 Serie L) L-02 diversen L-03 diversen L-01 reserve L-03 reserve L-04 reserve De laatste dagen moet de brand weer van Hilversum herhaaldelijk uitrukken en snel ingrijpen om brandjes in bos en heide te blussen. Maar al te dikwijls blijkt als oorzaak een weggeworpen sigaretteneindje of een nog nagloeiende lucifer. Men ver zoekt ons nog eens dringend op dit grote gevaar bij de huidige droogte te wijzen: Geen vuur in bos of heide. L-ll brood L-ll boter L-12 boter 800 gram brood 250 gram boter 125 gram margarine of 100 gram vet 100 gram vlees L-ll. L-12 vlees L-13, L-15 12 liter melk melk L-ll diversen 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas L-12 diversen 50 gram cacao L-13 diversen 100 gram suiker, bo terhamstrooisel of 200 gram jam, stroop enz., of 100 gram versnaperingen L-13 reserve 800 gram brood L-16 reserve 250 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinder biscuits. BONKAARTEN MA, MB, MC. MD, ME, MF, MG, MH. 710 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Serie L) 800 gram brood 250 gram boter 250 gram margarine of 200 gram vet 5 liter melk 300 gram vlees 100 gram vlees 200 gram kaas of 250 gram kostloze kaas L-21 eieren 5 eieren Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 29 Augustus worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 1 September mag worden gekocht. Op de vlees-bonnen van de A, B en C-kaarten is deze veertien dagen 400 gram vlees beschikbaar, dus 100 gram extra. L-21 brood L-21 boter L-22 boter L-21 melk L-21 vlees L-22 vlees L-21 kaas STOPZETTING DISTRIBUTIE RIJST EN RIJSTKINDERMEEL VOOR DE JONGSTE LEEFTIJDS GROEP. De wereld schaarste aan voedings- granen doet zich in verscherpte ma te gevoelen bij rijst. In de behoef ten van de rijst-etende landen wordt sinds lange tijd slechts voor een zeer beperkt gedeelte voorzien. Dit heeft tot gevolg, dat in principe bij de ver deling der wereldvoorraden voor de n iet-rij steten de landen dit artikel niet beschikbaar wordt gesteld. Rekening houdend met deze situa tie is besloten de nog in Nederland aanwezige kleine voorraden rijst te reserveren voor een zeer sobere ver zorging van de daarvoor in aanmer king komende ziekenhuispatiënten. Dit heeft tot gevolg, dat de beschik baarstelling van rijst voor kinderen zal worden ingetrokken en vervan gen door de distributie van kinder meel, niet uit rijst bereid, resp. van tarwebloem, zelfrijzend bakmeel en kinderbiscuits, terwijl ook de ver strekking aan oriëntalen tegelijkertijd zal worden beëindigd. De bon voor rijst, die heden in de honnenlijst voor de E-groep zal wor den bekend gemaakt, is voorlopig de laatste en geeft recht op een rant soen van 250 gram. DE KORSTLOZE KAAS. Naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Den Hartog, heeft minister Mansholt het een en ander meegedeeld over het bonloos en buiten de handel om ver strekken van korstloze kaas aan verschillende bedrijven en instellin gen. De partijen dienden zo snel moge lijk opgeruimd te worden. In totaal betrof het 67.432 kg. Deze hoeveel heid was natuurlijk onvoldoende om er een extra bon van 100 gram voor aan te wijzen. Daarvoor is immers 900.000 kg. nodig. Thans zijn maatregelen in voorbe reiding, welke beogen een oplossing te brengen voor de met de afzet van de korstloze kaas ondervonden moei lijkheden. GEEN SODA OP RANTSOEN BONNEN WASPOEDER. Op de rantsoenbonnen voor was- poeder is van 1 September af uitslui tend 250 gram waspoeder verkrijg baar. Soda wordt op deze rantsoen bonnen niet meer beschikbaar ge steld. Een (uyAAeltjt... „Leiding, gaarne, mits leider be tekent gids, wegwijzer, en niet heer ser. Wij willen niet geleid worden als Breughel's blinden, of als een beer aan een ketting. Ons leiding zoeken zij de overgave aan een wijsheid, die het allerhoogste zoekt. Die wijsheid heeft haar grenzen buiten de grenzen van volks- en staatsbelang. Zoo heeft de stuurman het oog verder gericht dan de boeg spriet van het schip." Huizinga. „Nederland's geestes werk" blz. 40.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 1